Zatwierdzanie lub odrzucanie aktualizacji zadań

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zaktualizowaniu stanu zadań przez zasoby i przesłaniu go do zatwierdzenia użytkownik dysponujący uprawnieniami do zatwierdzania może zatwierdzić lub odrzucić te aktualizacje. Program Microsoft Office Project Web Access umożliwia konfigurację reguł zatwierdzania aktualizacji zadań. Można również je zatwierdzać lub odrzucać ręcznie.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie reguł

Zatwierdzanie aktualizacji zadań za pomocą reguł

Ręczne Zatwierdzanie aktualizacji zadań

Odrzucanie aktualizacji zadań

Przeglądanie i publikowanie do zatwierdzenia lub odrzucenia

Konfigurowanie reguł zatwierdzania

Istnieje możliwość skonfigurowania reguł zatwierdzania niektórych otrzymywanych aktualizacji zadań. Te reguły można uruchamiać automatycznie lub samodzielnie. Jeśli użytkownik zarządza dużą liczbą zasobów, zastosowanie reguł może okazać się pomocne do zatwierdzania tych aktualizacji zadań, które są zgodne z projektami.

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij pozycję Aktualizacje zadań.

 2. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie regułami.

 3. Kliknij przycisk Nowa reguła.

 4. W sekcji Nazwa wpisz nazwę nowej reguły w polu Nazwa, a następnie wpisz krótki opis nowej reguły w polu Opis i komentarze dla członków zespołu.

  Jeśli aktualizacja zadania jest zatwierdzana na podstawie reguły, opis zostanie wysłany do zasobu, który przesłał aktualizację zadań.

 5. Jeśli ta reguła ma być uruchamiana automatycznie dla wszystkich przesłanych aktualizacji zadań, w sekcji Aktualizacje automatyczne zaznacz pole wyboru Automatycznie uruchom tę regułę.

  Uwaga: Reguły uruchamiane w celu automatycznego zatwierdzania lub odrzucania aktualizacji stosują aktualizacje zadań bezpośrednio do wersji roboczej projektu.

 6. W sekcji Typy żądań zaznacz typy żądań, które reguła powinna akceptować.

  Jeśli zaznaczasz pole wyboru Aktualizacje zadań, zaznacz też aktualizacje zadań, które mają zostać zaakceptowane przez regułę:

  • Wszystkie aktualizacje      Zaznaczenie tej opcji umożliwia zatwierdzanie przez regułę wszystkich otrzymanych aktualizacji zadań.

  • Gdzie zaktualizowane pole pasuje do pola w opublikowanym projekcie      Zaznaczenie tej opcji umożliwia zatwierdzanie przez regułę aktualizacji zadań w określonych polach, jeśli aktualizacje są dopasowane do danych zaplanowanego projektu. Jeśli klikniesz ten przycisk, musisz również wybrać opcje na listach Zaktualizowane pole, Operator i Opublikowane pole.

   Jeśli na przykład reguła akceptuje aktualizacje zadań, kiedy praca rzeczywista zasobu nad przydziałem jest równa pracy zaplanowanej aktualnie uchwyconej w projekcie, wybierz pozycję Rzeczywista praca przydziału na liście Zaktualizowane pole, wybierz pozycję Równa się na liście Operator i wybierz pozycję Praca przydziałów na liście Opublikowane pole.

  • Gdzie zaktualizowane pole pasuje do określonej wartości      Zaznaczenie tej opcji pozwala na zatwierdzanie przez regułę aktualizacji zadań w określonych polach, w których aktualizacje są zgodne z określonymi wartościami. Kliknięcie tego przycisku wymaga również wybrania opcji na listach Zaktualizowane pole i Operator oraz wprowadzenia danych w polu Wartość.

   Jeśli reguła ma na przykład akceptować aktualizacje zadań, kiedy zaktualizowana data zakończenia zadania jest przed określoną datą, wybierz pozycję Zakończenie zadania na liście Zaktualizowane pole, wybierz pozycję Mniejsze lub równe na liście Operator i wprowadź określoną datę w polu Wartość.

 7. W sekcji Projekty kliknij opcję Wszystkie moje bieżące i przyszłe projekty, aby umożliwić akceptowanie przez regułę aktualizacji zadań we wszystkich projektach, lub kliknij pozycję Określone projekty, aby umożliwić akceptowanie przez regułę aktualizacji zadań tylko w określonych projektach.

  Jeśli klikniesz pozycję Określone projekty, kliknij w polu Dostępne projekty projekt, który ma być uwzględniony w regule, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jeśli chcesz dodać wszystkie projekty tworzone w przyszłości, zaznacz pole wyboru Wszystkie projekty w przyszłości.

  Porada: Jeśli do reguły dodasz projekt, który nie ma być już uwzględniany, kliknij projekt w polu Wybrane projekty, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 8. W sekcji Zasoby, w obszarze Reguła akceptuje żądania od tych zasobów kliknij pozycję Wszystkie moje bieżące i przyszłe zasoby, aby umożliwić akceptowanie przez regułę aktualizacji zadań od wszystkich zasobów, lub kliknij pozycję Określone zasoby, aby umożliwić akceptowanie przez regułę aktualizacji zadań tylko od niektórych zasobów.

  Jeśli klikniesz pozycję Określone zasoby, kliknij w polu Dostępne zasoby zasób, który chcesz uwzględnić w regule, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jeśli chcesz dodać wszystkie zasoby, które zostały przypisane do zadań w przyszłych projektach, zaznacz pole wyboru Wszystkie zasoby w przyszłości.

  Porada: Jeśli dodasz do reguły zasób, który nie ma być już uwzględniany, możesz kliknąć zasób w polu Wybrane zasoby i kliknąć przycisk Usuń.

 9. Zaznaczenie pola wyboru Wszystkie żądania ponownego przydzielenia zadania w sekcji Typy żądań spowoduje, że w sekcji Zasoby zostanie również uwzględnione ustawienie ponownego przydzielania. W obszarze Reguła akceptuje zmiany przydziałów tych zasobów kliknij pozycję Wszystkie moje bieżące i przyszłe zasoby, aby umożliwić akceptowanie przez regułę ponownie przydzielanych zadań od wszystkich zasobów, lub kliknij pozycję Określone zasoby, aby umożliwić akceptowanie przez regułę ponownych przydziałów tylko od określonych zasobów.

  Jeśli klikniesz pozycję Określone zasoby, kliknij w polu Dostępne zasoby zasób, który chcesz uwzględnić w regule, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jeśli chcesz dodać wszystkie zasoby, które zostały przypisane do zadań w przyszłych projektach, zaznacz pole wyboru Wszystkie zasoby w przyszłości.

Początek strony

Zatwierdzanie aktualizacji zadań przy użyciu reguł

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij pozycję Aktualizacje zadań.

  Uwaga: Jeśli nie ma aktualizacji, które oczekują na zatwierdzenie, zostanie wyświetlona uwaga na stronie Żądania aktualizacji zadań.

 2. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie regułami.

 3. Kliknij regułę, którą chcesz uruchomić do zaakceptowania aktualizacji zadań, a następnie kliknij pozycję Uruchom regułę.

  Jeśli chcesz uruchomić wszystkie zdefiniowane reguły, kliknij pozycję Uruchom wszystkie reguły.

Po uruchomieniu reguł kliknij pozycję Aktualizacje zadań w obszarze Zatwierdzenia na pasku szybkiego uruchamiania, aby przejrzeć pozostałe aktualizacje zadań i ręcznie zatwierdzić lub odrzucić te, które nie zostały zatwierdzone przez regułę.

Początek strony

Ręczne zatwierdzanie aktualizacji zadań

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij pozycję Aktualizacje zadań.

 2. Zaznacz pole wyboru obok każdej aktualizacji zadania, którą chcesz zatwierdzić.

  Jeśli chcesz zatwierdzić wszystkie aktualizacje zadań w ramach określonego projektu, zaznacz pole wyboru obok tego projektu.

  Jeśli chcesz zatwierdzić wszystkie wyświetlone aktualizacje zadań, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Porada: Po zaznaczeniu aktualizacji zadań kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jak zatwierdzenie aktualizacji zadań zmieni wartości pracy i daty w projekcie lub projektach. Podgląd obejmuje wiele widoków, aby można było przeglądać oddziaływania zmian i porównywać je z bieżącymi danymi.

 3. Kliknij przycisk Zaakceptuj, aby zatwierdzić zaznaczone aktualizacje zadań.

Początek strony

Odrzucanie aktualizacji zadań

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij pozycję Aktualizacje zadań.

 2. Zaznacz pole wyboru obok każdej aktualizacji zadania, którą chcesz odrzucić.

  Jeśli chcesz odrzucić wszystkie aktualizacje zadań w ramach określonego projektu, zaznacz pole wyboru obok tego projektu.

  Jeśli chcesz odrzucić wszystkie aktualizacje zadań, które są wyświetlone, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 3. Kliknij pozycję Odrzuć, a następnie wpisz wyjaśnienie dla odrzucenia w polu w oknie dialogowym Potwierdzenie.

  Zasób, kto przesłane Aktualizacja zadania zostanie wyświetlony wskaźnik Obraz przycisku na jej stronę Centrum zadań i przeglądać Twoje wyjaśnienie, aby dowiedzieć się, dlaczego aktualizacja zadania została odrzucona.

Początek strony

Przeglądanie i publikowanie zatwierdzeń i odrzuceń

Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu aktualizacji zadań można opublikować w planie projektu wszystkie zatwierdzone aktualizacje.

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij pozycję Aktualizacje zadań.

 2. Kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Zastosowane żądania i błędy.

  Porada: Jeśli aktualizacja, którą chcesz opublikować, nie jest wyświetlona na stronie Zastosowane żądania aktualizacji zadań i błędy, może oczekiwać w kolejce serwera lub projekt może być aktualnie wyewidencjonowany. Kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Przejrzane żądania, aby zobaczyć zatwierdzone przez siebie aktualizacje zadań, które jeszcze nie są gotowe do opublikowania.

 3. Kliknij przycisk Publikuj.

 4. Zaznacz projekt, w którym są publikowane aktualizacje, na liście Projekt i kliknij przycisk Publikuj.

  Porada: Na stronie Zastosowane żądania aktualizacji zadań i błędy znajduje się historia zatwierdzeń i odrzuceń wraz ze wszystkimi błędami, jakie mogły wystąpić podczas procesu zatwierdzania. Elementy z tej historii można w dowolnym momencie usunąć przez zaznaczenie pola wyboru z lewej strony aktualizacji, a następnie kliknięcie przycisku Usuń. Usunięcie elementu z historii nie powoduje usunięcia aktualizacji z projektu.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×