Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu Microsoft Communicator 2011 dla komputerów Mac

Data ostatniej aktualizacji: październik 2010

Firma Microsoft dokłada najwyższych starań, aby chronić prywatność użytkowników, dostarczając jednocześnie oprogramowanie spełniające ich oczekiwania pod względem wydajności, funkcjonalności i wygody użytkowania. W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji objaśniono sposób zbierania danych i korzystania z nich w programie Microsoft Communicator 2011 dla komputerów Mac („Communicator dla komputerów Mac”). Firma Microsoft poświęca wiele uwagi funkcjom komunikacji internetowej. Nie mają one zastosowania do żadnych innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft w trybie online lub offline.

Program Communicator dla komputerów Mac to zintegrowany klient komunikacji, który umożliwia komunikowanie się z kontaktami wewnątrz organizacji i spoza niej. Program Communicator dla komputerów Mac pozwala uzyskiwać dostęp do opublikowanych informacji o innych użytkownikach, a także umożliwia udostępnianie innym użytkownikom opublikowanych informacji o sobie, takich jak stan, stanowisko, numer telefonu i uwagi. Program Communicator dla komputerów Mac umożliwia również wyświetlanie stanu kontaktów oraz wysyłanie wiadomości błyskawicznych i plików bezpośrednio z programów Microsoft Word i Microsoft Outlook.

Zbieranie i używanie informacji

Informacje uzyskiwane od użytkowników są używane przez firmę Microsoft oraz jej przedstawicielstwa i podmioty stowarzyszone w celu włączania udostępnianych funkcji oraz dostarczania usług lub przeprowadzania transakcji żądanych lub autoryzowanych przez użytkownika. Mogą one również służyć do analizowania oraz ulepszania produktów i usług firmy Microsoft.

Firma Microsoft może wysyłać pewne obowiązkowe komunikaty dotyczące świadczonych usług, takie jak wiadomości powitalne, przypomnienia o rozliczeniach, informacje dotyczące pomocy technicznej oraz anonse dotyczące zabezpieczeń. W ramach niektórych usług firmy Microsoft do ich użytkowników mogą być wysyłane okresowe wiadomości. Co pewien czas użytkownicy mogą być proszeni o przekazanie swojej opinii lub wzięcie udziału w ankiecie albo może być do nich wysyłana korespondencja promocyjna z informacjami o innych produktach i usługach firmy Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych.

Poza wyjątkami opisanymi w niniejszych zasadach żadne informacje osobiste podane przez użytkownika nie będą przekazywane innym firmom bez jego zgody. Od czasu do czasu firma Microsoft korzysta z pośrednictwa innych firm, które w jej imieniu świadczą określone usługi, takie jak pakowanie, wysyłanie i dostarczanie zakupionych elementów oraz innego typu korespondencji, odpowiadanie na pytania klientów dotyczące produktów i usług, przeprowadzanie rejestracji zdarzeń lub wykonywanie analiz statystycznych dotyczących usług. Firma Microsoft przekazuje tym firmom tylko te informacje osobiste, które są im niezbędne do zapewnienia danej usługi. Firmom tym nie wolno wykorzystywać tych informacji do żadnych innych celów.

Firma Microsoft może użyć informacji dotyczących użytkownika łącznie z treścią przekazywanych wiadomości lub ujawnić je w celu: (a) przestrzegania przepisów prawa lub wypełnienia zobowiązań wynikających z tytułu żądań uprawnionych organów lub toczącego się postępowania prawnego; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft bądź jej klientów, włącznie z egzekwowaniem umów oraz zasad regulujących sposób korzystania z usług; (c) działania w dobrej wierze w przypadku, gdy jest konieczne użycie lub ujawnienie w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników albo innych osób. Firma Microsoft może również ujawnić informacje osobiste w ramach transakcji, takiej jak fuzja lub wyprzedaż majątku.

Informacje zebrane przez firmę Microsoft lub wysyłane do firmy Microsoft za pośrednictwem programu Communicator dla komputerów Mac mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i dowolnym innym kraju, w którym firma Microsoft bądź jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub usługodawcy mają swoje siedziby. Firma Microsoft przestrzega wytycznych „safe harbor” amerykańskiego departamentu handlu dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Zbieranie i używanie informacji o komputerze użytkownika

Gdy użytkownik korzysta z oprogramowania z funkcjami internetowymi, informacje dotyczące komputera użytkownika (tak zwane standardowe informacje o komputerze) są wysyłane do odwiedzanych witryn sieci Web oraz używanych usług online. Firma Microsoft używa standardowych informacji o komputerze, aby udostępnić użytkownikowi usługi z obsługą Internetu w celu ulepszania oferowanych produktów i usług oraz na potrzeby analizy statystycznej. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują adres IP komputera użytkownika, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. W niektórych przypadkach te informacje mogą również obejmować identyfikator sprzętu, który identyfikuje producenta, nazwę i wersję urządzenia. Jeśli określona funkcja lub usługa wysyła informacje do firmy Microsoft, to razem z nimi są wysyłane standardowe informacje o komputerze.

Szczegółowe informacje o prywatności dotyczące poszczególnych funkcji, usług i oprogramowania związanych z programem Communicator dla komputerów Mac, które przedstawiono w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji, zawierają opis rodzaju dodatkowych informacji zbieranych przez firmę Microsoft oraz sposobu ich używania.

Bezpieczeństwo informacji o użytkowniku

Firma Microsoft dba o ochronę bezpieczeństwa informacji o użytkownikach. Firma Microsoft używa rozmaitych technologii i procedur zabezpieczeń, aby chronić informacje o użytkownikach przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Informacje są na przykład przechowywane na komputerach umieszczonych w strzeżonych budynkach, do których jest ograniczony dostęp.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może od czasu do czasu aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w produktach i usługach oraz opinii klientów. W takim wypadku w górnej części zasad zachowania poufności informacji zostanie umieszczona data ostatniej aktualizacji. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania niniejszych zasad zachowania poufności informacji, dzięki czemu będą na bieżąco wiedzieli, w jaki sposób firma Microsoft chroni ich informacje.

Dodatkowe informacje

Firma Microsoft zachęca do przekazywania komentarzy dotyczących niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Jeśli użytkownik ma pytania lub uważa, że te zasady nie są przestrzegane, może skontaktować się z firmą Microsoft, korzystając z Formularz sieci Web.

Ponadto można skontaktować się z firmą Microsoft za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Określone funkcje

W pozostałej części tego dokumentu przedstawiono informacje dotyczące następujących funkcji programu Communicator dla komputerów Mac:

Połączenia audio i wideo

Działanie tej funkcji.     Program Communicator dla komputerów Mac jest aplikacją sieciową, która komunikuje się z programem Office Communications Server (OCS) i umożliwia nawiązywanie połączeń między użytkownikami.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     Podczas połączeń audio i wideo używane są identyfikatory użytkowników, adresy IP i nazwy kontaktów w celu nawiązywania bezpośrednich połączeń między użytkownikiem i innymi kontaktami. W ramach połączeń audio i wideo przesyłane są dźwięki i obrazy (wideo) między użytkownikami. Ponadto przy użyciu tych połączeń można przesyłać pliki między użytkownikami.

Wykorzystanie informacji.     Identyfikatory użytkowników, adresy IP i nazwy kontaktów nie są zbierane, przechowywane ani udostępniane użytkownikom. Te dane są jednak ujawniane w sieci.

Wybór/sterowanie.     Połączenia audio i wideo są zawsze dobrowolne. Gdy użytkownik zaprosi innego użytkownika do połączenia, drugi użytkownik musi jawnie zaakceptować to zaproszenie, aby można było nawiązać połączenie audio lub wideo. Po rozpoczęciu połączenia jest otwierane okno z informacjami o połączeniu lub z obrazem wideo. O trwaniu połączenia audio lub wideo informują różne sygnały wizualne i dźwiękowe. Przesyłanie plików odbywa się również za pomocą zaproszeń. Nadawca zaprasza odbiorcę do otrzymania pliku. Warunkiem przesłania pliku jest przyjęcie zaproszenia przez odbiorcę.

Administratorzy przedsiębiorstw mogą wyłączyć połączenie audio i wideo oraz funkcję przesyłania plików.

Bonjour

Działanie tej funkcji.     Obsługa funkcji Bonjour umożliwia wyświetlanie informacji o innych użytkownikach programu Communicator dla komputerów Mac znajdujących się w tej samej podsieci lub w pobliżu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.      Włączenie funkcji Bonjour umożliwia innym użytkownikom programu Communicator dla komputerów Mac, którzy używają funkcji Bonjour i znajdują się w tej samej podsieci, uzyskiwanie informacji o stanie obecności (dostępny lub niedostępny) i informacji kontaktowych użytkownika.

Wykorzystanie informacji.     Ta funkcja pozwala w łatwy sposób znajdować dostępne kontakty używające komputerów Mac i znajdujące się w pobliżu lub w tej samej sieci, które udostępniły swoje informacje innym użytkownikom funkcji Bonjour. Z użytkownikami funkcji Bonjour można wymieniać wiadomości w taki sam sposób jak z innymi kontaktami.

Wybór/sterowanie.     Domyślnie funkcja Bonjour jest wyłączona. W dowolnym momencie można zmienić ustawienia funkcji Bonjour. W tym celu w menu Communicator należy kliknąć polecenie Preferencje, a następnie kliknąć kartę Prywatność.

Historia konwersacji

Działanie tej funkcji.     Historia konwersacji umożliwia przechowywanie treści konwersacji prowadzonych za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych w folderze Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Dokumenty/Dane użytkownika produktów firmy Microsoft/Microsoft Communicator History.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     Ta funkcja umożliwia przechowywanie treści konwersacji prowadzonych za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych. Te informacje są przechowywane na komputerze — nie są one wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji.     Zapisane konwersacje umożliwiają przeglądanie zawartości przeszłych konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych.

Wybór/sterowanie.      Ustawienie Zapisz konwersacje jest skonfigurowane tak, aby podczas zamykania okna konwersacji było wyświetlane pytanie, czy konwersacja ma zostać zapisana. Taki komunikat z pytaniem o zapisanie konwersacji będzie wyświetlany w programie Communicator dla komputerów Mac po zakończeniu każdej konwersacji. To powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie — w tym celu w menu Communicator należy kliknąć polecenie Preferencje, a następnie kliknąć kartę Historia.

Ważne informacje.     W przypadku włączenia opcji Zapisz konwersacje należy powiadomić kontakty o tym, że konwersacje prowadzone z nimi za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych będą zapisywane.

Udostępnianie biurka

Działanie tej funkcji.     Korzystając z funkcji udostępniania biurka, można udostępnić ekran komputera innym uczestnikom konwersacji w programie Communicator dla komputerów Mac.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     Po włączeniu udostępniania biurka wszyscy uczestnicy konwersacji będą widzieć wszystkie informacje wyświetlane na ekranie komputera użytkownika. Żadne informacje nie będą wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji.     Funkcja udostępniania biurka umożliwia współpracę z uczestnikami konwersacji.

Wybór/sterowanie.     Użytkownicy mogą akceptować lub odrzucać zaproszenia do udostępnienia biurka.

Aby włączyć udostępnianie biurka w nowej konwersacji programu Communicator dla komputerów Mac:

  • W obszarze Lista kontaktów kliknij pozycję Udostępnij biurko, a następnie kliknij nazwę odpowiedniego kontaktu.

Aby udostępnić biurko osobie, z którą jest prowadzona konwersacja:

  • W oknie konwersacji kliknij pozycję Udostępnij biurko.

W oknie konwersacji danego uczestnika pojawi się komunikat Zaproszenie do udostępnienia biurka. Uczestnik klika pozycję Zaakceptuj, aby przyłączyć się do sesji udostępniania, lub klika pozycję Odrzuć, aby odrzucić zaproszenie do udostępnienia biurka.

Aby zatrzymać udostępnianie biurka:

  • W oknie konwersacji kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie biurka.

Ważne informacje.     Otwarte dokumenty lub obrazy na biurku, które są chronione przez oprogramowanie do zarządzania prawami cyfrowymi, mogą być widoczne dla osób, którym udostępniono biurko w konwersacji programu Communicator dla komputerów Mac.

Rejestrowanie

Działanie tej funkcji.     Funkcja rejestrowania umożliwia zapisywanie informacji o osobistych sesjach programu Communicator w katalogu /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Logs. Te informacje służą do rozwiązywania ewentualnych problemów z programem Communicator.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     W przypadku włączenia rejestrowania po stronie klienta na komputerze zapisywane są informacje dotyczące kontaktów, aktualizacji obecności i wszystkich konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych.

Wykorzystanie informacji.     Rejestrowanie może być przydatne podczas rozwiązywania ewentualnych problemów z programem Communicator dla komputerów Mac. Dzienniki nie są wysyłane do firmy Microsoft, ale użytkownik może je wysłać do firmy Microsoft ręcznie.

Wybór/sterowanie.     Domyślnie funkcja rejestrowania jest wyłączona. W dowolnym momencie można zmienić ustawienia funkcji rejestrowania. W tym celu w menu Communicator należy kliknąć polecenie Preferencje, a następnie kliknąć kartę Ogólne.

Microsoft AutoUpdate dla komputerów Mac

Działanie tej funkcji.     Funkcja Microsoft AutoUpdate dla komputerów Mac („AutoUpdate”) służy do zbierania podstawowych informacji z komputera na temat zainstalowanych aplikacji firmy Microsoft w celu określania dostępnych aktualizacji i ulepszania usługi aktualizacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     Aby uzyskać szczegółowe informacje o zbieranych danych i sposobach ich używania, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu Microsoft AutoUpdate dla komputerów Mac.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie tej funkcji.     W przypadku logowania się do programu Communicator dla komputerów Mac ta funkcja udostępnia informacje, takie jak adres e-mail, numer telefonu i stanowisko, kontaktom, z którymi użytkownik może wymieniać wiadomości błyskawiczne. Ponadto ta funkcja udostępnia użytkownikowi podobne informacje o tych kontaktach.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     W celu zalogowania się do konta programu Communicator dla komputerów Mac użytkownik podaje odpowiedni adres e-mail i hasło.

Wykorzystanie informacji.     Podczas komunikowania się z innymi użytkownikami programu Communicator dla komputerów Mac i dodawania ich do listy kontaktów są im udostępniane określone informacje. Te informacje mogą obejmować adres e-mail, nazwę wyświetlaną, aktualny stan obecności (dostępny lub niedostępny), notatkę osobistą, numer telefonu, stanowisko i adres IP (w przypadku komunikacji typu peer-to-peer). Administratorzy przedsiębiorstw mogą określać, które informacje mają być udostępniane.

Wybór/sterowanie.     Administratorzy przedsiębiorstw określają, które informacje są publikowane w profilu użytkownika.

Ważne informacje.     Program Communicator dla komputerów Mac obsługuje szyfrowanie, jeśli serwer jest skonfigurowany w celu szyfrowania informacji.

Rozpoznawanie obecności

Działanie tej funkcji.     Ta funkcja umożliwia pokazywanie informacji o obecności w organizacji korzystającej z programu Office Communications Server (OCS), dzięki czemu można szybko komunikować się z kontaktami.

Ta funkcja umożliwia szybkie udostępnianie przydatnych informacji o obecności kontaktów w kluczowych lokalizacjach aplikacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Na przykład podczas współtworzenia dokumentu można wyświetlić informacje o innych współtwórcach, a przy użyciu integracji informacji o obecności można wyświetlić informacje o dostępności poszczególnych osób w celu kontaktowania się za pomocą poczty e-mail, wiadomości błyskawicznych, połączeń audio i spotkań.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     Ta funkcja pobiera istniejące informacje o użytkownikach dostępne na serwerach Exchange i udostępnia je w aplikacjach pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Ta funkcja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji. Informacje są przechowywane przez program Outlook (lokalna książka adresowa lub książka adresowa trybu offline) albo przez program Office Communications Server (OCS). Program Outlook zapewnia dostęp do informacji o użytkownikach, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, informacje kalendarza, zdjęcie i numer telefonu, przechowywanych na serwerze Exchange. Program Communicator dla komputerów Mac dodaje stan obecności (wolny, zajęty itp.) oraz komunikat o stanie zdefiniowany przez użytkownika, o ile jest dostępny.

Wykorzystanie informacji.     Przy użyciu tych informacji funkcja rozpoznawania obecności tworzy „kartę obecności” dla każdego użytkownika. Informacje o obecności w czasie rzeczywistym można wyświetlać w programach Outlook, Word i PowerPoint. Na karcie obecności są dostępne przyciski umożliwiające wykonywanie typowych czynności w programach Outlook i Communicator dla komputerów Mac, takich jak tworzenie nowych wiadomości e-mail lub spotkań i rozpoczynanie konwersacji realizowanych przy użyciu wiadomości błyskawicznych bądź połączeń. Ta funkcja służy tylko do przenoszenia danych między aplikacjami na tym samym komputerze. Dane nie są przenoszone między różnymi komputerami ani sieciami.

Wybór/sterowanie.     Użytkownik może nie logować się w programie Communicator dla komputerów Mac, jeśli nie chce udostępniać informacji o swojej obecności ani kontaktować się za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych lub połączeń audio i wideo. Ponadto użytkownik może wyrejestrować się z udostępniania stanu kalendarza za pośrednictwem programu Communicator dla komputerów Mac, wykonując następujące czynności:

  1. W menu Communicator kliknij polecenie Preferencje, a następnie kliknij pozycję Konto.

  2. W obszarze Menedżer informacji osobistych wyczyść pole wyboru Wyświetl informację o nieobecności użytkownikom z mojej listy kontaktów lub Aktualizuj moją obecność na podstawie danych kalendarza programu Exchange.

W przypadku wdrożenia programu OCS w organizacji informacje o obecności są udostępniane za pośrednictwem programu Communicator dla komputerów Mac i aplikacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac.

Ważne informacje.     Aby uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o obecności innych użytkowników, należy zalogować się do programu Communicator dla komputerów Mac.

Klient VoIP

Działanie tej funkcji.     Ta funkcja oferuje użytkownikom programu Communicator dla komputerów Mac nowe możliwości, które pozwalają na używanie programu Communicator dla komputerów Mac jako telefonu. Umożliwia ona wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz udostępnia listę kontaktów z numerami telefonów z programu Office Communications Server (OCS), jeśli administratorzy przedsiębiorstwa zdefiniowali je na karcie obecności.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane.     Każdy użytkownik klienta programu Communicator dla komputerów Mac może uzyskiwać dostęp do bazy danych kontaktów zdefiniowanej przez administratorów przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie informacji.     Administratorzy przedsiębiorstwa udostępniają bazę danych z numerami telefonów kontaktów w celu ułatwienia wykonywania połączeń telefonicznych przy użyciu programu Communicator dla komputerów Mac.

Wybór/sterowanie.    Użytkownik może wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne przy użyciu programu Communicator dla komputerów Mac.

Funkcja klienta VoIP jest domyślnie wyłączona. Aby można ją było udostępnić, należy włączyć każdego klienta na serwerze. Administratorzy przedsiębiorstwa określają, czy funkcja klienta VoIP ma zostać włączona.

Ważne informacje.     Aby uzyskać dostęp do bazy danych z numerami telefonów, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w celu zalogowania się w programie Communicator dla komputerów Mac i uwierzytelnienia klienta na serwerze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×