Zasady nazewnictwa grupy usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: 25 maj 2018

Informacje przedstawione w temacie dotyczą wersji preview publicznej nazw funkcji zasad grupy.

Użyj grupy zasady nadawania nazw, aby wymusić spójnych strategii nazewnictwa dla grupy usługi Office 365 utworzone przez użytkowników w organizacji. Zasady nazewnictwa mogą pomóc i użytkowników identyfikacji funkcji grupy, członkostwa, regionu geograficznego lub twórca grupy. Zasady nazewnictwa pomaga kategoryzowanie grupy w książce adresowej. Zasady umożliwia zablokować określone wyrazy użycia w nazwy grup i aliasów.

Zasady nazewnictwa jest stosowana do grupy, które są tworzone przez wszystkich obciążenia grupy (na przykład program Outlook Teams firmy Microsoft, programu SharePoint, terminarz, usługi Yammer, itp). Otrzymuje on zastosowany do nazwę grupy i aliasu grupy. Otrzymuje on zastosowany, gdy użytkownik tworzy grupę i kiedy edytować nazwę grupy lub alias dla istniejącej grupy.

Grupa nazw zasad składa się z następujących funkcji:

 • Prefiks i sufiks nazw zasad Umożliwia prefiksy lub sufiksy definiowania konwencji nazewnictwa grupy (na przykład: "GRP_US_My Group_Engineering"). Prefiksów i sufiksów albo można ustalić ciągów lub atrybuty użytkownika like [działu], które będą uzyskiwanie zastąpione według użytkownika, który tworzy grupę.

 • Niestandardowe zablokowanych wyrazów Możesz przekazać zestawu zablokowanych określone wyrazy do swojej organizacji, które chcesz zablokowane w grupach utworzone przez użytkowników. (Na przykład: "Dyrektor Generalny, płac, HR").

Zasady nazewnictwa prefiks i sufiks

Prefiksów i sufiksów albo można ustalić ciągi lub atrybuty użytkownika.

Stały ciągów

Możesz użyć krótkie ciągi znaków, ułatwiające rozróżnienie grupy w obszarze nawigacyjnym GAL i lewej obciążenia grupy. Niektóre typowe sufiksów prefiksy są słowa kluczowe, takie jak "Grp_Name", "#Name", "_Name"

Atrybuty

Możesz użyć atrybuty, które mogą ułatwić zidentyfikowanie tworzący grupie, takich jak [działu] i miejsce, w którym został utworzony like [Country].

Przykłady

Zasady = "DGRP [Nazwa grupy] [działu]"

Dział użytkownika = Inżynieria

Nazwa grupy utworzone = "DGRP Moja grupa konstrukcyjną"

Obsługiwane atrybuty usługi Azure Active Directory (Azure AD) są [dział], [przedsiębiorstwo], [Office], [StanLubProwincja], [CountryOrRegion], [Tytuł]

 • Atrybuty nieobsługiwane użytkownika są uznawane za stałe ciągów. Przykład "[kod_pocztowy]"

 • Rozszerzenie atrybuty i atrybuty niestandardowe nie są obsługiwane.

Zaleca się używanie atrybuty, które mają wartości wypełnione dla wszystkich użytkowników w organizacji, a nie używaj atrybuty, które mają dłużej wartości.

Co należy zwracać uwagę na:

 • Podczas tworzenia zasad całkowitą długość ciągu prefiksów i sufiksów jest ograniczona do 53 znaków.

 • Prefiksów i sufiksów może zawierać znaków specjalnych obsługiwane w nazwę grupy i aliasu grupy. Jeżeli prefiksów i sufiksów będą zawierać znaków specjalnych, które nie są dozwolone w aliasu grupy, są usuwane i zastosowane do aliasu grupy. Aby w tym przypadku prefiksów i sufiksów zastosowane do nazwy grupy będzie inne niż zastosowane do aliasu grupy.

Niestandardowe zablokowanych wyrazów

Możesz wprowadzić przecinkami listą zablokowanych wyrazów, które zostaną zablokowane w nazwy grup i aliasów.

Sprawdzenie wyrazów zablokowanych odbywa się na użytkownika wprowadzoną nazwę grupy. Tak, jeśli użytkownik wprowadza "darnit" i "Prefix_" jest zasad nazewnictwa, "Prefix_darnit" nie powiedzie się.

Brak wyszukiwań ciąg podrzędny są przeprowadzane; w szczególności dokładne dopasowanie między nazwa użytkownika wprowadzona i niestandardowe słowa zablokowanych jest wymagane wyzwalać awarii. Wyszukiwanie ciągu podrzędne nie jest wykonywane tak, aby użytkownicy mogą używać niektóre popularne wyrazy, takie jak "Class", nawet jeśli "osioł" jest zablokowane programu word.

Co należy zwracać uwagę na:

 • Lista zablokowanych wyrazy wielkość liter.

 • Gdy użytkownik wprowadzi zablokowanych wyrazu, klient grupy pojawi się komunikat o błędzie z zablokowanych programu word.

 • Nie ma żadnych ograniczeń znaku w polu wyrazy zablokowanych używane.

 • Istnieje maksymalnie 5000 wyrazów, które można ustawić jako zablokowanych wyrazów.

Zastępowanie administratora

Selektywne Administratorzy są wyłączone z tych zasad we wszystkich obciążenia grupy i punkty końcowe, tak, aby mogli tworzyć grup z tych zablokowanych słów i ich odpowiednie konwencje nazewnictwa. Poniżej przedstawiono listę role administratora wyłączone z nazw zasad grupy.

 • Administrator globalny

 • Partner pomocy technicznej z poziomu 1

 • Partner pomocy technicznej z poziomu 2

 • Administrator konta użytkownika

 • Autorzy katalogu

Licencjonowanie

Nadawanie nazw zasad grupy licencja Azure Active Directory Premium P1 dla unikatowych użytkowników, które są członkami grupy usługi Office 365.

Instalowanie wersji Preview modułu Azure Active Directory PowerShell dla programu Graph

WAŻNE: Nie można zainstalować jednocześnie na tym samym komputerze wersji Preview i wersji GA..

Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy, aby zawsze używać bieżącego oprogramowania: odinstaluj starą wersję składnika AzureADPreview lub AzureAD i pobierz najnowszą.

 1. Otwórz program Windows PowerShell jako administrator:

  Zostanie wyświetlone osobne okno Windows PowerShell. Monit „C:\Windows\system32” oznacza, że narzędzie otwarto z uprawnieniami administratora.

  Jak wygląd program PowerShell po pierwszym otwarciu.

  1. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows PowerShell.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows PowerShell, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

   Otwórz program PowerShell za pomocą polecenia Uruchom jako administrator.

 2. Sprawdź zainstalowany moduł:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Aby odinstalować poprzednią wersję składnika AzureADPreview lub AzureAD, uruchom następujące polecenie:

  Uninstall-Module AzureADPreview

lub

  Uninstall-Module AzureAD

4. Aby zainstalować najnowszą wersję składnika AzureADPreview, uruchom następujące polecenie:

  Install-Module AzureADPreview

W komunikacie o niezaufanym repozytorium wpisz Y. Zainstalowanie nowego modułu zajmie około minuty.

Jak skonfigurować zasady nazewnictwa w Azure AD programu PowerShell

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 2. Uruchom następujące polecenia. Po wprowadzeniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na otwartym ekranie Logowanie na koncie wprowadź konto i hasło administratora usługi Office 365, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Wprowadzanie poświadczeń usługi Office 365

Postępuj zgodnie z instrukcjami poleceń cmdlet usługi Azure Active Directory do konfigurowania ustawień grupy do utworzenia grupy.

Wyświetlanie bieżących ustawień

 1. Pobranie bieżącej zasady nazewnictwa, aby wyświetlić bieżące ustawienia. W oknie Azure AD programu PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 2. Następnie wpisz następujące polecenie:

  $Setting.Values

  Spowoduje to wyświetlenie bieżące ustawienia grupy.

Ustawianie zasad nazewnictwa i niestandardowe zablokowanych wyrazów

 1. Teraz można ustawić prefiksów i sufiksów. Uruchom następujące polecenia w programie Azure AD PowerShell:

  $Setting["PrefixSuffixNamingRequirement"] = “Grp_[Department]_[GroupName]_[Country]"
 2. Teraz można ustawić niestandardowy zablokowanych wyrazy, które chcesz ograniczyć, wpisując poniżej. Dodać własne niestandardowe wyrazy, które chcesz:

  $Setting["CustomBlockedWordsList"]=“Payroll,CEO,HR"
 3. Zapisywanie ustawień nowych zasad, aby obowiązywać, wpisując:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting

  To wszystko. Zostały Ustawianie zasad nazewnictwa i dodane zablokowanych wyrazy.

Zasady nadawania nazw występują w aplikacjach Office 365

Aby wyświetlić podgląd nazw zasad grupy nazwę (prefiksów i sufiksów) zostały zaktualizowane aplikacje usługi Office 365, gdy użytkownik naciska w polu Nazwa grupy i alias. Gdy użytkownik wprowadzi zablokowanych wyrazy, więc mogą je usunąć zablokowanych wyrazy one widoczne komunikat o błędzie.

Program Outlook w sieci Web (OWA)

Outlook web zawiera nazwy zasad udekorowanego, gdy użytkownik wpisze nazwę grupy lub alias grupy. Gdy użytkownik wprowadzi niestandardowe zablokowanych programu word, komunikat o błędzie jest wyświetlany w interfejsu użytkownika wraz z zablokowanych word tak, aby usunąć użytkownika. Poniżej przedstawiono migawek obsługi aplikacji OWA.

Zrzut ekranu: wyświetlanie obok siebie grupy nazewnictwa zasad w grupami usługi Office 365

Outlook (wersja klasyczna)

Grupy utworzone w aplikacji klasycznej Outlook są zgodne z określaniem nazw zasad. Aplikacji klasycznej Outlook jeszcze nie pokazuje podgląd zasad nazewnictwa i nie zwraca błędy zablokowanych niestandardowych w programie word, gdy użytkownik wprowadzi nazwę grupy. Jednak nazewnictwa zasad zostaną automatycznie zastosowane po kliknięciu pozycji Utwórz Edytuj i użytkowników zostaną wyświetlone błędów w przypadku niestandardowej zablokowanych wyrazów w grupie nazwę lub alias.

Microsoft Teams

Microsoft Teams zawiera nazwy zasad udekorowanego, gdy użytkownik wpisze nazwę zespołu. Gdy użytkownik wprowadzi niestandardowe zablokowanych programu word, komunikat o błędzie jest wyświetlany wraz z zablokowanych word tak, aby usunąć użytkownika.

Zrzut ekranu: Przykład zablokowanych nazw zasad grupy w programie Microsoft Teams

SharePoint

Program SharePoint wyświetla nazwy zasad, gdy użytkownik wpisze w witrynie nazwa lub adres e-mail grupy. Gdy użytkownik wprowadzi dowolne słowo zablokowanych komunikat o błędzie jest wyświetlany, wraz z zablokowanych word tak, aby usunąć użytkownika.

Zrzut ekranu: Nazewnictwa zasad grupy - witryny programu SharePoint zablokowanych nazw

Microsoft Stream

Microsoft Stream zawiera nazwy zasad udekorowanego, gdy użytkownik wpisze nazwę lub alias e-mail grupy. Gdy użytkownik wprowadzi niestandardowe zablokowanych programu word, komunikat o błędzie jest wyświetlany wyrazem zablokowanych, użytkownik może go usunąć.

Zrzut ekranu: Nazewnictwa zasad grupy zablokowanych przykład Stream firmy Microsoft

Program Outlook iOS i Android aplikacji

Grupy utworzone w aplikacji Outlook są zgodne z określaniem nazw zasad. Program Outlook aplikacji dla urządzeń przenośnych jeszcze nie pokazuje podgląd zasad nazewnictwa i nie zwraca błędy zablokowanych niestandardowych w programie word, gdy użytkownik wprowadzi nazwę grupy. Jednak nazewnictwa zasad zostaną automatycznie zastosowane po kliknięciu pozycji Utwórz Edytuj i użytkowników zostaną wyświetlone błędów w przypadku niestandardowej zablokowanych wyrazów w grupie nazwę lub alias.

Planner

Terminarz jest zgodny z określaniem nazw zasad. Terminarz Podgląd nazw zasad podczas wprowadzania nazwy planu. Gdy użytkownik wprowadzi niestandardowe zablokowanych programu word, w tworzenia planu, dlatego użytkownik może usunąć zablokowanych programu word wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Zrzut ekranu: Nazewnictwa zasad grupy — Tworzenie nowej przykład planu zablokowane

Dynamics 365 dla klienta zaangażowania

Dynamics 365 dla klienta zaangażowania jest zgodny z określaniem nazw zasad. Dynamics 365 zawiera nazwy zasad udekorowanego, gdy użytkownik wpisze nazwę lub alias e-mail grupy. Gdy użytkownik wprowadzi niestandardowe zablokowanych programu word, komunikat o błędzie jest wyświetlany wyrazem zablokowanych, użytkownik może go usunąć.

Dynamics 365

Synchronizacja danych szkoły (SDS)

Grupy utworzone za pomocą SDS przestrzega zasady nadawania nazw, ale zasad nazewnictwa nie jest stosowany automatycznie. Administratorzy SDS musisz dołączyć do nazwy klas, dla których grup konieczne można utworzyć, a następnie przekazanie do SDS prefiksów i sufiksów. Tworzenie grupy i Edytuj przestaną działać inaczej.

Menedżer klienta programu Outlook (OCM)

Menedżer klienta programu Outlook jest zgodny z określaniem nazw zasad. Zasady nazewnictwa automatycznie stosowany do grupy utworzone w Menedżerze klienta programu Outlook. Jeśli dowolny wyraz w ciągu "Wszystkie zespół sprzedaży" jest zdefiniowany jako niestandardowe zablokowanych programu word, tworzenie grupy w modelu OCM zostaną zablokowane. Użytkownik nie będzie mógł tworzyć grupy OCM i będą zablokowanie przy użyciu aplikacji OCM."

Aplikacja klasy

Grupy utworzone w aplikacji klasy są zgodne z określaniem nazw zasad, ale zasad nazewnictwa nie jest stosowany automatycznie, a nazewnictwa Podgląd zasady nie jest wyświetlana użytkownikom podczas wprowadzania klasy nazwę grupy. Aby użytkownicy będą musiały wprowadź nazwę grupy dekoracyjną klasy prefiksów i sufiksów. W przeciwnym razie grupy klas Utwórz lub Edytuj zakończy się niepowodzeniem z błędem.

Power BI

Grupy utworzone w usłudze Power BI obszary robocze są zgodne z zasad nazewnictwa, ale zasad nazewnictwa nie jest stosowany automatycznie.  I nazewnictwa Podgląd zasady nie jest wyświetlana użytkownikom po wprowadzeniu nazwy obszaru roboczego Power BI.

Zalecane nazwa - z zasad nazewnictwa zastosowane — są wyświetlane w błąd szczegółowych informacji na temat tworzenia i edytowania obszarów roboczych. Oznacza to, że użytkownicy muszą wprowadzać nazwę dekoracyjną obszaru roboczego przy użyciu prefiksów i sufiksów. W przeciwnym razie tworzenie obszaru roboczego lub Edytuj zakończy się niepowodzeniem z błędem.

Yammer

Gdy użytkownik zalogowany do usługi Yammer przy użyciu swojego konta usługi Azure Active Directory tworzy grupę lub edytować nazwę grupy, nazwę grupy będzie spełniać zasady nadawania nazw. Dotyczy to zarówno grup usługi Office 365 połączony i innych grup usługi Yammer.

Jeśli połączonego grupy usługi Office 365 została utworzona przed zasad nazewnictwa znajduje się w miejscu, nazwę grupy nie zostaną automatycznie wprowadzone zasady nazewnictwa. Gdy użytkownik edytuje nazwę grupy, zostanie wyświetlony monit dodać prefiks i sufiks.

StaffHub

Zespoły StaffHub nie są zgodne z zasad nazewnictwa, ale nie podstawowej grupy usługi Office 365. Nazwa zespołu StaffHub nie ma zastosowania prefiksów i sufiksów, a nie sprawdza niestandardowe słowa zablokowanych. Ale StaffHub stosowanie prefiksów i sufiksów i usuwa zablokowanych wyrazy z podstawowej grupy usługi Office 365.

Programu PowerShell usługi Exchange

Polecenia cmdlet programu PowerShell usługi Exchange są zgodne z określaniem nazw zasad. Użytkownicy otrzymają odpowiednie komunikaty o błędach z sugerowanych prefiksów i sufiksów i niestandardowe zablokowanych wyrazów, jeśli konwencji nazewnictwa nie jest używana w polu nazwy grup i aliasu grupy.

Azure Active Directory poleceń cmdlet

Azure Active Directory poleceń cmdlet są zgodne z określaniem nazw zasad. Użytkownicy otrzymają odpowiednie komunikaty o błędach z sugerowanych prefiksów i sufiksów i niestandardowe zablokowanych wyrazów, jeśli konwencji nazewnictwa nie jest używana w polu nazwy grup i aliasu grupy.

Centrum administracyjne programu Exchange

Centrum administracyjne programu Exchange jest zgodny z określaniem nazw zasad. Na tworzenie lub edytowanie akcji, użytkownicy otrzymają odpowiednie komunikaty o błędach z sugerowanych prefiksów i sufiksów i niestandardowe zablokowanych wyrazów, jeśli konwencji nazewnictwa nie jest używana w polu nazwy grup i aliasu grupy.

Centrum administracyjne usługi Office 365

Centrum administracyjne usługi Office 365 jest zgodny z określaniem nazw zasad. Na tworzenie lub edytowanie akcji, nazw zasad zostaną automatycznie zostać zastosowane. Użytkownicy otrzymają odpowiednie błędy po wprowadzeniu niestandardowej zablokowanych wyrazów. Centrum administracyjne usługi Office 365 jeszcze nie pokazuje podgląd zasad nazewnictwa i nie zwraca błędy zablokowanych niestandardowych w programie word, gdy użytkownik wprowadzi nazwę grupy.

Portal Azure Active Directory

Portal usługi Azure Active Directory jest zgodny z określaniem nazw zasad. Portal Azure Active Directory Podgląd nazw zasad podczas wprowadzania nazwę grupy. Gdy użytkownik wprowadzi niestandardowe zablokowanych programu word, w tworzenia grupy, dlatego użytkownik może usunąć zablokowanych programu word wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Więcej artykułów na zasady nadawania nazw

Wymuszanie zasad nazewnictwa dla usługi Office 365 grup w usłudze Active Directory platformy Azure

Azure cmdlet usługi Active Directory do konfigurowania ustawień grupy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×