Zarządzanie witryną typu wiki

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Aby zarządzać większością ustawień witryny typu wiki, użytkownik musi mieć uprawnienie do zarządzania witryną. Zwykle wiąże się to wymaganiem członkostwa w grupie właścicieli witryny lub posiadania poziomu uprawnień Pełna kontrola.

W tym artykule

Omówienie

Ustawianie unikatowych uprawnień

Praca z grupami programu SharePoint

Dodawanie użytkowników do witryny typu wiki

Zatrzymywanie dziedziczenia uprawnień po witrynie nadrzędnej

Ustawianie unikatowych uprawnień do strony typu wiki

Wyświetlanie wszystkich stron witryny typu wiki

Przywracanie poprzedniej wersji strony typu wiki

Sprawdzanie, które strony zawierają łącza do bieżącej strony

Usuwanie niechcianych stron

Omówienie

Aby umożliwić innym osobom przeglądanie i współtworzenie witryny typu wiki, należy udzielić im dostępu do witryny lub biblioteki, w której są przechowywane strony typu wiki. Należy również rozważyć, kto powinien współtworzyć witrynę typu wiki i kto powinien mieć prawo do edytowania tej witryny. Konieczne może być zapewnienie szerszego dostępu do witryny typu wiki niż do reszty witryny. W innym przypadku może być wymagane ograniczenie dostępu do witryny typu wiki do wąskiej grupy osób.

W przypadku gdy witryna typu wiki jest biblioteką stron typu wiki w witrynie zespołu i będzie opracowywana przez tę samą grupę osób, można wybrać opcję dziedziczenia uprawnień. Jeśli trzeba zapewnić dostęp większej, mniejszej lub innej grupie osób niż w przypadku witryny, należy użyć unikatowych uprawnień. Wydajną metodą zarządzania uprawnieniami wielu użytkowników jest korzystanie z grup programu SharePoint.

Uwaga:  W tym artykule założono, że witryna typu wiki ma postać biblioteki stron typu wiki lub witryny typu wiki przedsiębiorstwa. Jeśli witrynę typu wiki utworzono w witrynie zespołu i nie utworzono osobnej biblioteki stron typu wiki, strony typu wiki mogą znajdować się w bibliotece Strony witryny. W takim przypadku witryną typu wiki jest cała witryna zespołu i procedury zarządzania uprawnieniami należy rozpoczynać z poziomu menu Akcje witryny tej witryny.

Ustawianie unikatowych uprawnień

W celu ustawienia unikatowych uprawnień należy przerwać relację dziedziczenia z witryną. Obowiązującą dla biblioteki stron typu wiki relację dziedziczenia można sprawdzić, przechodząc do biblioteki zawierającej strony typu wiki, klikając kartę Strona, a następnie klikając pozycję Uprawnienia biblioteki. Na żółtym pasku poniżej wstążki znajduje się informacja o tym, czy strona dziedziczy uprawnienia po elemencie nadrzędnym. Z poziomu tej strony uprawnień można zarządzać relacją dziedziczenia. Aby zweryfikować uprawnienia witryny typu wiki przedsiębiorstwa, należy skorzystać ze strony Uprawnienia witryny dostępnej z poziomu opcji Ustawienia witryny.

W przypadku wątpliwości co do sposobu konfiguracji witryny należy skonsultować się z osobą, która ją konfiguruje lub nią zarządza. Administrator, na przykład użytkownik konfigurujący serwer i zarządzający nim, mógł skonfigurować dodatkowe ograniczenia dla tej witryny.

Praca z grupami programu SharePoint

Grupy programu SharePoint umożliwiają wydajniejsze zarządzanie poziomami uprawnień wielu użytkowników. Za pomocą grup programu SharePoint można przypisywać dowolne poziomy uprawnień (z wyjątkiem poziomu uprawnień Ograniczony dostęp). Można również utworzyć niestandardowe poziomy uprawnień, a następnie przypisać je do grup programu SharePoint.

Jeśli w organizacji znajdują się osoby, które powinny mieć takie same uprawnienia do jednego lub większej liczby zabezpieczanych obiektów (np. witryn lub bibliotek), użytkownik lub administrator powinien rozważyć utworzenie dla nich grupy programu SharePoint lub dostosowanie już istniejącej grupy. Na przykład można utworzyć jedną grupę dla kierowników o nazwie SharePoint — kierownicy i drugą dla analityków o nazwie SharePoint — analitycy itd.

Istnieje też możliwość bezpośredniego dodania użytkownika do witryny w przypadku osoby o unikatowych potrzebach, dla której nie warto tworzyć grupy, ponieważ nie ma innych osób wymagających podobnego poziomu uprawnień.

Początek strony

Dodawanie użytkowników do witryny typu wiki

Ta procedura służy do dodawania użytkowników do grupy lub bezpośrednio do witryny typu wiki. Jeśli dana witryna typu wiki dziedziczy uprawnienia po witrynie nadrzędnej, należy albo dodać użytkownika do witryny nadrzędnej, albo zatrzymać dziedziczenie uprawnień (zobacz sekcję „Zatrzymywanie dziedziczenia uprawnień po witrynie nadrzędnej” w dalszej części tego artykułu).

 1. Z poziomu witryny typu wiki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać użytkowników do biblioteki, w którym są przechowywane strony typu wiki, kliknij pozycję strony karty na Wstążce, a następnie kliknij Uprawnień dla biblioteki.

  • Aby dodać użytkowników do witryny typu wiki, kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Użytkownicy i uprawnienia, kliknij Uprawnienia witryny.

 2. Aby dodać osoby do grupy lub bezpośrednio udzielić im uprawnień w witrynie typu wiki, kliknij pozycję Udziel uprawnień.

  Uwaga:  Jeśli dana witryna typu wiki dziedziczy uprawnienia po witrynie nadrzędnej, opcja Udziel uprawnień nie jest wyświetlana. Aby dodać użytkownika do witryny nadrzędnej, należy kliknąć nazwę tej witryny na żółtym pasku komunikatów poniżej wstążki.

 3. W oknie dialogowym Udzielanie uprawnień w polu Użytkownicy/grupy wpisz nazwę użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać do witryny typu wiki.

  W celu przejścia do nazwy użytkownika lub grupy należy kliknąć ikonę Przeglądaj (z obrazem książki).

 4. Kliknij ikonę Sprawdź nazwy w celu sprawdzenia poprawności użytkownika lub grupy.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udzielić użytkownikowi uprawnień bezpośrednio, zaznacz pole wyboru odpowiadające poziomowi uprawnień, który chcesz mu przypisać.

  • Aby dodać użytkownika do grupy, wybierz pozycję Dodawanie użytkowników do grupy programu SharePoint (zalecane), a następnie wybierz nazwę grupy na liście.

Początek strony

Zatrzymywanie dziedziczenia uprawnień po witrynie nadrzędnej

Po zatrzymaniu dziedziczenia uprawnień po witrynie nadrzędnej grupy programu SharePoint i powiązane uprawnienia z witryny nadrzędnej są kopiowane do witryny podrzędnej. Uprawnienia do tej witryny typu wiki można dodawać, usuwać i zmieniać. W przypadku wątpliwości co do konfiguracji struktury uprawnień w witrynie nadrzędnej może być konieczne skonsultowanie się z właścicielem lub administratorem tej witryny.

Ważne: Po zatrzymaniu dziedziczenia uprawnień zmiany wprowadzone w uprawnieniach do witryny nadrzędnej nie mają wpływu na witrynę typu wiki.

 1. Z poziomu witryny typu wiki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatrzymać dziedziczenie przez bibliotekę stron typu wiki uprawnień po witrynie nadrzędnej, kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij pozycję Uprawnienia biblioteki.

  • Aby zatrzymać dziedziczenie przez witrynę typu wiki uprawnień po witrynie nadrzędnej, kliknij pozycję Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 2. Kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień.

Na żółtym pasku komunikatów poniżej wstążki znajduje się teraz informacja o tym, że ta biblioteka lub witryna ma unikatowe uprawnienia.

Początek strony

Ustawianie unikatowych uprawnień do strony typu wiki

Jeśli uprawnienia do strony typu wiki powinny być ograniczone, tak aby mniej osób mogło ją edytować, można ustawić dla niej unikatowe uprawnienia.

 1. Z poziomu strony, dla której chcesz ustawić uprawnienia, kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij przycisk Uprawnienia do strony.

 2. Kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień.

  Uwaga:  Po zatrzymaniu dziedziczenia uprawnień zmiany wprowadzone w uprawnieniach do nadrzędnej biblioteki stron typu wiki nie mają wpływu na stronę typu wiki.

 3. Aby edytować lub usunąć uprawnienia użytkownika, wybierz nazwę użytkownika lub grupy i kliknij odpowiednio pozycję Edytuj uprawnienia użytkownika lub Usuń uprawnienia użytkownika.

 4. Aby dodać osoby do grupy lub bezpośrednio udzielić im uprawnień do strony typu wiki, kliknij pozycję Udziel uprawnień.

 5. W oknie dialogowym Udzielanie uprawnień w polu Użytkownicy/grupy wpisz nazwę użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać do strony typu wiki.

  W celu przejścia do nazwy użytkownika lub grupy należy kliknąć ikonę Przeglądaj (z obrazem książki).

 6. Kliknij ikonę Sprawdź nazwy w celu sprawdzenia poprawności użytkownika lub grupy.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udzielić użytkownikowi uprawnień bezpośrednio, zaznacz pole wyboru odpowiadające poziomowi uprawnień, który chcesz mu przypisać.

  • Aby dodać użytkownika do grupy, wybierz pozycję Dodaj użytkowników do grupy programu SharePoint (zalecane), a następnie wybierz z listy nazwę grupy.

Aby powrócić do tej strony witryny typu wiki, dla której ustawiono uprawnienia, należy kliknąć przycisk Nawiguj w górę (obok karty Przeglądanie na wstążce), a następnie kliknąć nazwę tej strony.

Początek strony

Wyświetlanie wszystkich stron witryny typu wiki

Zamiast przechodzić do poszczególnych stron w strukturze witryny typu wiki, wszystkie strony w tej witrynie można wyświetlić w jednym miejscu. Strony typu wiki są przechowywane w bibliotece, gdzie można je edytować tak jak dokumenty w typowej bibliotece dokumentów.

Z poziomu dowolnej strony w witrynie typu wiki kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij przycisk Wyświetl wszystkie strony.

Aby powrócić do strony głównej witryny typu wiki, kliknij nazwę tej witryny w łączu do stron nadrzędnych.

.

Początek strony

Przywracanie poprzedniej wersji strony typu wiki

 1. Z poziomu strony typu wiki, którą chcesz przywrócić, kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij pozycję Historia strony.

 2. W obszarze Wersje kliknij numer wersji, którą chcesz wyświetlić.

  Porada: W przypadku braku pewności co do numeru potrzebnej wersji można porównać wyświetlaną stronę z poprzednią wersją za pomocą listy Porównaj z wersją.

 3. Po odnalezieniu wersji, którą chcesz przywrócić, kliknij pozycję Przywróć tę wersję.

Początek strony

Sprawdzanie, które strony zawierają łącza do bieżącej strony

W przypadku konieczności rozwiązania problemu z łączem lub próby ustalenia, czy można usunąć stronę, może być wymagane sprawdzenie, które strony zawierają łącza do bieżącej strony typu wiki.

Z poziomu dowolnej strony w witrynie typu wiki kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij przycisk Łącza przychodzące.

Aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony, należy kliknąć przycisk Nawiguj w górę (obok karty Przeglądanie na wstążce), a następnie kliknąć nazwę tej strony.

Początek strony

Usuwanie niechcianych stron

W miarę rozbudowy witryny typu wiki zespołu niektóre strony mogą przestać być używane. Usunięcie niechcianych stron pozwala uzyskać wolne miejsce na serwerze i zapobiec przypadkowemu przechodzeniu przez użytkowników do stron zawierających przestarzałe informacje.

Ważne: Podobnie jak w przypadku usuwania każdej innej zwartości należy upewnić się, że te strony nie są już potrzebne zespołowi.

 1. Z poziomu dowolnej strony w witrynie typu wiki kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij przycisk Wyświetl wszystkie strony.

 2. Wskaż nazwę strony typu wiki, którą chcesz usunąć, zaznacz wyświetlone obok tej nazwy pole wyboru, a następnie kliknij pozycję Usuń dokument.

 3. Powtórz te czynności dla każdej kolejnej strony, którą chcesz usunąć.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×