Zarządzanie wdrażaniem dodatków usługi Office 365 w centrum administracyjnym usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodatki pakietu Office ułatwiają personalizowanie dokumentów i usprawniają uzyskiwanie dostępu do informacji w sieci Web (zobacz Rozpoczynanie korzystania z dodatków pakietu Office). Jako administrator usługi Office 365, możesz wdrożyć dodatki pakietu Office dla użytkowników w organizacji. Możesz to zrobić przy użyciu funkcji scentralizowanego wdrażania w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Scentralizowane wdrażanie jest zalecaną dla większości administratorów, najbogatszą w funkcje metodą wdrażania dodatków dla użytkowników oraz grup w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji pomocnych w ustaleniu, czy w Twojej organizacji można zastosować scentralizowane wdrażanie, zobacz Określanie, czy scentralizowane wdrażanie dodatków jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej organizacji usługi Office 365.

Scentralizowane wdrażanie zapewnia następujące korzyści:

 • Administrator globalny może przypisać dodatek bezpośrednio do użytkownika, do wielu użytkowników za pośrednictwem grupy lub do wszystkich osób w dzierżawie.

 • Podczas uruchamiania odpowiedniej aplikacji pakietu Office dodatek jest automatycznie pobierany dla użytkownika. Jeśli dodatek obsługuje polecenia dodatku, automatycznie pojawi się na Wstążce w aplikacji pakietu Office.

 • Dodatki nie będą już widoczne dla użytkowników, jeśli administrator wyłączy lub usunie dodatek, albo gdy użytkownik zostanie usunięty z usługi Azure Active Directory lub z grupy, do której dodatek jest przypisany.

Uwagi: 

 • W przypadku programów Word, Excel i PowerPoint użyj wykazu aplikacji programu SharePoint, aby wdrożyć dodatki dla użytkowników w środowisku lokalnym bez połączenia z usługą Office 365 i/lub gdy jest wymagana obsługa dodatków programu SharePoint.

 • W przypadku programu Outlook użyj panelu sterowania programu Exchange, aby przeprowadzić wdrożenie w środowisku lokalnym bez połączenia z usługą Office 365.

Zalecana metoda wdrażania dodatków pakietu Office

Rozważ wprowadzanie dodatków etapami, aby zapewnić ich płynne wdrażanie. Zalecamy następujący plan:

 1. Wdróż dodatek w niewielkim gronie osób biorących udział w projekcie firmowym i członków działu IT. Oceń, czy wdrożenie zakończyło się pomyślnie, a jeśli tak, przejdź do kroku 2.

 2. Wdróż dodatek w szerszym gronie osób z firmy, które będą korzystać z dodatku. Ponownie oceń wyniki i, jeśli wszystko poszło dobrze, przejdź do następnego kroku, czyli pełnego wdrożenia.

 3. Przeprowadź pełne wdrożenie u docelowej grupy użytkowników.

W zależności od rozmiaru docelowej grupy użytkowników możesz dodać lub usunąć etapy wdrażania.

Wdrażanie dodatku pakietu Office przy użyciu centrum administracyjnego usługi Office 365

Zanim rozpoczniesz, zobacz Określanie, czy scentralizowane wdrażanie dodatków jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej organizacji usługi Office 365.

Uwaga:  

W przypadku dodatków logowania jednokrotnego przypisani użytkownicy i grupy będą współużytkowani w dodatkach, które korzystają z tego samego identyfikatora aplikacji platformy Azure. Wszelkie zmiany przypisań użytkowników będą też stosowane do tych dodatków. Powiązane dodatki zostaną wyświetlone na tej stronie.

Lista zakresów

Uwaga: gdy administrator globalny kliknie pozycję Zapisz, zgoda zostanie zapisana dla wszystkich użytkowników w dzierżawie, a nie tylko dla tych, do których przypisano dodatek.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator.

  Porada:  Pozycja Administrator jest wyświetlana wyłącznie administratorom usługi Office 365.

 3. W menu nawigacji wybierz pozycję Ustawienia > Usługi i dodatki.

 4. Jeśli w górnej części strony zostanie wyświetlony komunikat informujący o nowym centrum administracyjnym usługi Office 365, kliknij go, aby przejść do centrum administracyjnego w wersji Preview (zobacz Centrum administracyjne usługi Office 365 — informacje).

 5. Wybierz pozycję Przekaż dodatek w górnej części strony.

 6. Na stronie Scentralizowane wdrażanie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Chcę dodać dodatek ze Sklepu Office

  • Mam plik manifestu (.xml) na tym urządzeniu. W przypadku tej opcji wybierz przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik manifestu (.xml), którego chcesz użyć.

  • Mam adres URL dla pliku manifestu. W przypadku tej opcji wpisz adres URL w dostępnym polu.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Nowy dodatek do scentralizowanego wdrożenia. Dostępne opcje to dodanie dodatku za pośrednictwem Sklepu Office, przejście do pliku manifestu lub wpisanie adresu URL pliku manifestu.
 7. Wybierz pozycję Dalej.

 8. Jeśli wybrano opcję dodania dodatku ze strony Sklep Office, teraz możesz wybrać dodatek w oknie dialogowym Wybieranie dodatku. Dostępne dodatki możesz przeglądać według kategorii Sugerowane dla Ciebie, Klasyfikacja lub Nazwa. Ze Sklepu Office można dodawać tylko dodatki bezpłatne. Dodatki płatne nie są obecnie obsługiwane.

  Uwaga: W przypadku opcji Sklep Office aktualizacje i ulepszenia dodatku będą automatycznie udostępniane użytkownikom bez Twojej interwencji.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wybieranie dodatku w Sklepie Office. Rozwijana kontrolka do przeglądania dostępnych dodatków z pokazanymi kategoriami Sugerowane dla Ciebie, Klasyfikacja i Nazwa.
 9. Dodatek zostanie włączony. Na stronie dodatku ma on stan Włączony, jak ten widoczny dla dodatku Power BI Tiles na zrzucie ekranu poniżej. W obszarze Kto ma dostęp wybierz link Edytuj, aby określić, u kogo jest wdrożony dodatek.

  Uwaga: Domyślnie dodatku nie można wdrożyć u nikogo, dopóki nie określisz osób lub grup.

  Porada: Poznaj inne stany dotyczące dodatku. Zobacz Stany dodatku w dalszej części tego tematu.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Scentralizowane wdrażanie dla dodatku Power BI Tiles. Pole o etykiecie Kto ma dostęp ma wartość Obecnie nieprzypisane, a kursor wskazuje link Edytuj.
 10. Na stronie Edytuj dostęp użytkowników wybierz opcję Wszyscy albo Określeni użytkownicy lub określone grupy. Aby znaleźć użytkowników lub grupy, u których chcesz wdrożyć dodatek, użyj pola wyszukiwania.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Edytuj dostęp użytkowników dla dodatku Power BI Tiles. Opcje do wyboru to Wszyscy albo Określeni użytkownicy lub określone grupy. Aby określić użytkowników lub grupy, użyj pola wyszukiwania.
 11. Tylko w przypadku dodatków logowania jednokrotnego:
  Na tej stronie zostanie wyświetlona lista zakresów programu Graph, które są wymagane do działania dodatku. 

 12. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz, przejrzyj ustawienia dodatku, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

  Teraz dodatek będzie widoczny razem z innymi aplikacjami w usłudze Office 365.

  Dodatek wdrożony w centrum administracyjnym usługi Office 365

Warto poinformować użytkowników i grupy, dla których wdrożono dodatek, że jest on dostępny. Rozważ wysłanie do nich wiadomości e-mail z opisem, kiedy i jak używać dodatku, oraz wyjaśnieniem, jak dodatek może pomóc im w pracy. Zamieść odpowiednią zawartość pomocy lub często zadawane pytania (albo link do tych zasobów), które mogą okazać się pomocne w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z dodatkiem.

Administratorzy mogą przypisać dodatek do wszystkich lub do konkretnych użytkowników i grup. Z każdą z tych opcji wiążą się pewne konsekwencje:

 • Wszyscy. Jak sama nazwa wskazuje, ta opcja powoduje przypisanie dodatku wszystkim użytkownikom w dzierżawie. Używaj tej opcji sporadycznie i tylko w przypadku dodatków, które są naprawdę uniwersalne dla Twojej organizacji.

 • Użytkownicy. Jeśli chcesz przypisać dodatek do pojedynczego użytkownika, a następnie wdrożyć dodatek u nowego użytkownika, najpierw należy dodać tego użytkownika. To samo dotyczy usuwania użytkowników.

 • Grupy. Jeśli przypiszesz dodatek do grupy, dodatek będzie automatycznie przypisywany do użytkowników dodawanych do grupy. Gdy użytkownik zostanie usunięty z grupy, utraci dostęp do dodatku. W obu przypadkach nie musisz, jako administrator, wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

To, która opcja jest odpowiednia dla Twojej organizacji, zależy od Twojej konfiguracji. Zalecamy jednak przypisywanie za pośrednictwem grup. Jako administrator, możesz uznać zarządzanie dodatkami za pomocą grup i kontrolowanie członkostwa w tych grupach za łatwiejsze, niż konieczność każdorazowego zmieniania przypisanych użytkowników. Z drugiej strony, w niektórych sytuacjach być może zechcesz ograniczyć dostęp do bardzo małej liczby osób — wtedy warto utworzyć przypisania do konkretnych użytkowników. W wyniku trzeba będzie ręcznie zarządzać przypisanymi użytkownikami.

W poniższej tabeli opisano stany dotyczące dodatku.

Stan

Co oznacza stan

Wpływ

Aktywny

Administrator przekazał dodatek i przypisał go do użytkowników lub grup.

Użytkownicy i grupy przypisani do dodatku mogą go zobaczyć w odpowiednich klientach.

Wyłączony

Administrator wyłączył dodatek.

Użytkownicy i grupy przypisani do dodatku nie mają już do niego dostępu.

Jeśli stan dodatku zostanie zmieniony na Aktywny, użytkownicy i grupy ponownie będą mieli do niego dostęp.

Usunięty

Administrator usunął dodatek.

Użytkownicy i grupy przypisani do dodatku nie będą już mieli do niego dostępu.

Rozważ usunięcie dodatku, jeśli już nikt go nie używa. Wyłączenie dodatku może mieć sens, jeśli dodatek jest używany tylko w konkretnych okresach w roku.

Dodatki pakietu Office zawierają plik manifestu w formacie XML, w którym znajdują się pewne metadane dotyczące dodatku oraz, co najważniejsze, który wskazuje aplikację internetową zawierającą cały kod i logikę. Dodatki mogą mieć różnorodne możliwości. Na przykład dodatki mogą:

 • wyświetlać dane,

 • odczytywać dokument użytkownika w celu dostarczenia usług kontekstowych,

 • odczytywać i zapisywać dane w dokumencie użytkownika w celu podania wartości dla tego użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów dodatków pakietu Office i ich funkcji, zobacz Omówienie platformy dodatków pakietu Office — zwłaszcza sekcję „Anatomia dodatku pakietu Office”.

Aby współdziałać z dokumentem użytkownika, dodatek musi zadeklarować, jakich uprawnień potrzebuje, w pliku manifestu. Pięciopoziomowy model uprawnień dostępu interfejsu API języka JavaScript stanowi podstawę dla prywatności i zabezpieczeń dla użytkowników dodatków okienek zadań. Większość dodatków w witrynie Sklep Office obsługuje poziom odczytu i zapisu dokumentu, a niemal wszystkie dodatki obsługują co najmniej poziom odczytu dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień, zobacz Żądanie poświadczeń na potrzeby używania interfejsu API w dodatkach zawartości i okienek zadań.

Podczas aktualizowania pliku manifestu typowe zmiany dotyczą ikony i tekstu dodatku. Od czasu do czasu zmieniają się polecenia dodatku. Jednak uprawnienia dodatku nie są zmieniane. Aplikacja internetowa, gdzie jest uruchamiany cały kod i logika dla dodatku, może zmienić się w dowolnym momencie, co jest normalne w przypadku aplikacji internetowych.

Aktualizacje dodatków są przeprowadzane w następujący sposób:

 • Dodatek biznesowy: W takim przypadku, kiedy administrator jawnie przekazał manifest, dodatek wymaga, aby administrator przekazał nowy plik manifestu w celu obsługi zmian metadanych. Przy kolejnym uruchomieniu odpowiednich aplikacji pakietu Office dodatek zostanie zaktualizowany. Aplikacja internetowa może się zmienić w dowolnym momencie.

 • Dodatek ze Sklepu Office: Jeśli administrator wybrał dodatek w witrynie Sklep Office, to w przypadku aktualizacji tego dodatku w witrynie Sklep Office zostanie on następnie zaktualizowany w funkcji Scentralizowane wdrażanie. Przy kolejnym uruchomieniu odpowiednich aplikacji pakietu Office dodatek zostanie zaktualizowany. Aplikacja internetowa może się zmienić w dowolnym momencie.

Być może zechcesz zablokować pobieranie nowych dodatków pakietu Office ze Sklepu Office w swojej organizacji. Możesz to połączyć z funkcją scentralizowanego wdrażania, aby mieć pewność, że w Twojej organizacji będą wdrażane tylko zatwierdzone dodatki.

Aby wyłączyć uzyskiwanie dodatków:

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia > Usługi i dodatki.

 3. Kliknij pozycję Sklep Office.

 4. Kliknij przełącznik obok pozycji Zezwalaj osobom w organizacji na przechodzenie do Sklepu Office, aby znajdował się w położeniu Wył..

Uniemożliwi to wszystkim użytkownikom pobieranie następujących dodatków ze sklepu.

 • Dodatki dla programu Word, Excel i PowerPoint 2016 z poziomu systemów:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOS

 • Pobierania rozpoczynające się ciągiem AppSource

 • Dodatki w usłudze Office 365

Użytkownikowi, który spróbuje uzyskać dostęp do sklepu, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Niestety, konfiguracja usługi Office 365 uniemożliwia indywidualne uzyskiwanie dodatków ze Sklepu Office.

Opcja wyłączenia dostępu do Sklepu Office jest obsługiwana w następujących wersjach:

 • Windows: 16.0.9001 — obecnie dostępne w kanale miesięcznym. Dostępne w wydaniu półrocznym w lipcu 2018 r.

 • Mac: 16.10.18011401 — obecnie dostępne.

 • iOS: 2.9.18010804 — obecnie dostępne.

 • Aplikacje Office Online — obecnie dostępne.

Włączenie tej opcji nie uniemożliwia administratorowi przypisywania dodatków ze Sklepu Office za pomocą scentralizowanego wdrażania.

Aby uniemożliwić użytkownikom logowanie się przy użyciu konta Microsoft, możesz ograniczyć logowanie tylko do kont organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Uwaga: Instalacja dodatków programu Outlook jest zarządzana przez osobny proces.

Osoby niepełnoletnie i kupowanie dodatków ze Sklepu

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) to rozporządzenie Unii Europejskiej, które wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Zapewnia ono użytkownikom prawa do ich danych oraz ochronę tych danych. Jednym z aspektów rozporządzenia RODO jest to, że osoby niepełnoletnie nie mogą przesyłać swoich danych osobowych do podmiotów, które nie zostały zatwierdzone przez opiekuna lub rodzica. Wiek określający niepełnoletność zależy od regionu, w którym dana osoba przebywa.

Do regionów, w których obowiązują przepisy ustawowe dotyczące zgody rodzica, należą: Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska. W tych regionach osoba niepełnoletnia będzie mieć zablokowaną (za pośrednictwem usługi Azure Active Directory) możliwość uzyskiwania jakichkolwiek nowych dodatków do pakietu Office ze Sklepu i uruchamiania dodatków, które zostały nabyte wcześniej. W krajach, w których nie obowiązują przepisy ustawowe, nie będą obowiązywały ograniczenia pobierania.

Użytkownik jest określany jako osoba niepełnoletnia na podstawie danych wprowadzonych w usłudze Azure Active Directory. Administrator dzierżawy jest odpowiedzialny za zadeklarowanie grupy pełnoletności i uzyskanie zgody od rodzica dla takiego użytkownika.

Jeśli rodzic/opiekun wyraża zgodę, aby niepełnoletni użytkownik korzystał z określonych dodatków, administrator dzierżawy może użyć funkcji scentralizowanego wdrażania, aby wdrożyć dodatek dla wszystkich osób niepełnoletnich, którzy mają zgodę.

Aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem RODO odnośnie osób niepełnoletnich, upewnij się, że jedna z następujących kompilacji pakietu Office jest wdrożona w Twojej szkole/organizacji.

Dla programów Word, Excel, PowerPoint i Project:

Platforma

Numer kompilacji

Office 2016 ProPlus (kanał miesięczny) dla systemu Windows

9001.2138 

Office 2016 ProPlus (kanał półroczny)

8431.2159

Office 2016 dla systemu Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 dla systemu Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 dla komputerów Mac

16.11.18020200

Office 2016 dla systemu iOS

2.12.18032600

Office Online

Nie dotyczy

Dla programu Outlook:

Platforma

Numer kompilacji

Outlook 2016 dla systemu Windows (MSI)

Numer kompilacji (do ustalenia)

Outlook 2016 dla systemu Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 dla komputerów Mac

16.0.9318.1000

Aplikacja mobilna Outlook dla systemu iOS

2.75.0

Aplikacja mobilna Outlook dla systemu Android

2.2.145

Outlook Online

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące pakietu Office 2013

Programy Word, Excel i PowerPoint 2013 dla systemu Windows będą obsługiwać takie same kontrole dla osób niepełnoletnich w przypadku włączenia biblioteki Active Directory Authentication Library (ADAL). Istnieją dwie opcje zapewniania zgodności, jak wyjaśniono poniżej.

Środowisko użytkownika końcowego z dodatkami

Teraz, gdy dodatek został już wdrożony, użytkownicy końcowi mogą zacząć go używać w swoich aplikacjach pakietu Office (zobacz Rozpoczynanie korzystania z dodatków pakietu Office). Dodatek pojawi się na wszystkich obsługiwanych przez niego platformach.

Jeśli dodatek obsługuje polecenia dodatku, pojawią się one na wstążce pakietu Office. W poniższym przykładzie jest widoczne polecenie Wyszukaj cytat dla dodatku Cytaty.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję wstążki pakietu Office z wyróżnionym poleceniem Wyszukaj cytaty w dodatku Cytaty.

Jeśli wdrożony dodatek nie obsługuje poleceń dodatku lub chcesz wyświetlić wszystkie wdrożone dodatki, możesz to zrobić w obszarze Moje dodatki.

W programie Word 2016, Excel 2016 lub PowerPoint 2016

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Moje dodatki.

 2. Wybierz kartę Zarządzane przez administratora w oknie Dodatki pakietu Office.

 3. Kliknij dwukrotnie dodatek, który wdrożono wcześniej (w tym przykładzie Cytaty).

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Zarządzane przez administratora strony Dodatki pakietu Office w aplikacji pakietu Office. Pokazany na karcie dodatek Cytaty.

W programie Outlook

 1. Na karcie wstążki Narzędzia główne wybierz pozycję Sklep.

  Przycisk Sklep w programie Outlook
 2. Wybierz pozycję Moje dodatki w lewym obszarze nawigacyjnym.

 3. Znajdź dodatek ze stanem Zainstalowany przez administratora.

  Administrator zainstalował dodatek w Sklepie programu Outlook.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat tworzenia i konstruowania dodatków pakietu Office.

Zarządzanie dodatkami przy użyciu poleceń cmdlet programu PowerShell dla funkcji Scentralizowane wdrażanie.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów: Użytkownik nie jest widoczny dodatków

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×