Zarządzanie ustawieniami witryny programu SharePoint

Zarządzanie ustawieniami witryny programu SharePoint

Po utworzeniu witryny w programie SharePoint Online lub SharePoint Server możesz wprowadzić zmiany w ustawieniach, informacjach i uprawnieniach witryny. Opisy są oparte na witrynach SharePoint zbudowanych przy użyciu standardowych składników interfejsu użytkownika. Jeśli Twój właściciel witryny lub Projektant ma radykalnie zmieniony wygląd, być może nie widzisz tego samego tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem SharePoint.

Uwagi: 

Poniżej opisano, jak można zmienić logo, tytuł i inne ustawienia SharePoint Online witryny zespołu lub komunikacji. Aby uzyskać SharePoint Online klasycznego środowiska lub SharePoint Server 2016, 2013 i 2010, zobacz kartę 2016, 2013, 2010 . Jeśli ten interfejs użytkownika jest niezgodny z wyświetlanymi tematami, zobacz Rozwiązywanie problemów z ustawieniami.

Ważne: Aby wprowadzić zmiany w logo, tytule, opis i inne ustawienia, musisz mieć uprawnienia właściciela lub projektanta w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie uprawnieniami witryny.

Zmienianie logo dla witryny zespołu SharePoint lub komunikacji

SharePoint Online witrynach zespołów połączonych z grupą Office 365 Użyj tego samego logo, co grupa Office 365, z którą są połączeni. Jeśli zmienisz logo witryny zespołu połączonej z grupą SharePoint, logo odpowiedniej grupy Office 365 również zmieni się. Proces zmieniania logo dla witryn komunikacji SharePoint Online lub SharePoint Online witryn zespołów, które nie są połączone z grupą Office 365, jest taki sam. W takim przypadku zmieniają się tylko logo witryny.

SharePoint Server 2019 witryny zespołu i witryny komunikacyjne nie mają połączonych z nimi grup, ale używają tej samej metody do zmiany logo witryny.

Jeśli Twój interfejs użytkownika nie pasuje do tego interfejsu, być może korzystasz z klasycznego środowiska programu SharePoint lub wcześniejszej wersji. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zmieniania ustawień, zobacz Karta 2016, 2013, 2010 .

Ważne: Aby zmienić logo, tytuł, opis i inne ustawienia, musisz mieć uprawnienia właściciela lub projektanta w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie uprawnieniami witryny.

 1. Przejdź do witryny zespołu SharePoint lub komunikacji.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia a następnie kliknij pozycję Informacje o witrynie.

  Informacje o witrynie

 3. W obszarze logo witryny kliknij pozycję Zmień.

  Zmienianie logo witryny zespołu lub witryny do komunikacji

 4. Przeglądaj i wybierz nowe logo, kliknij przycisk Otwórz,

  Wybieranie logo w Eksploratorze Windows

  a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmienionego logo

Zmienianie nazwy, opisu, poziomu prywatności i klasyfikacji witryny

Ważne: Aby zmienić te ustawienia, musisz mieć uprawnienia właściciela lub projektanta w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie uprawnieniami witryny.

Te ustawienia są tylko w witrynie zespołu połączonej z grupą.

 1. Przejdź do witryny zespołu w SharePoint.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia a następnie kliknij pozycję Informacje o witrynie.

  Informacje o witrynie

 3. Zmień odpowiednie pola:

  • Nazwa witryny zespołu (wymagana)

  • Opis (opcjonalnie)

  • Ustawienia prywatności (opcjonalnie): publiczne oznacza, że wszyscy użytkownicy w organizacji widzą zawartość i stają się jej członkiem. Private oznacza, że członkostwo wymaga zatwierdzenia przez właściciela witryny, a tylko członkowie mogą wyświetlać zawartość. Ten element nie jest wyświetlany w witrynie komunikacyjnej.

  • Klasyfikacja witryny zespołu (opcjonalnie): służy do klasyfikowania witryny przy użyciu wartości, takich jak wewnętrzny, poufny, wysoki wpływ biznesowy, niski wpływ na firmę itd. Te wartości mogą dotyczyć wrażliwości informacji lub cyklu życia informacji. Są one określane i tworzone przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie tworzeniem witryn w usłudze SharePoint Online. Ta opcja może być niedostępna w witrynie.

  Panel informacji o witrynie programu SharePoint

Są to najczęściej używane ustawienia witryn. Aby zmienić inne ustawienia i opcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Spowoduje to wyświetlenie strony klasycznej SharePointustawień witryny .

Stosowanie projektu witryny

Wybierz projekt witryny, aby zastosować spójny zestaw akcji lub konfiguracji, takich jak Ustawianie motywu, dodawanie linków do nawigacji w witrynie lub tworzenie listy z określonym zestawem kolumn i ustawieniami w witrynie.

 • Przejdź do witryny zespołu w SharePoint.

 • W prawym górnym rogu kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia Ikona Ustawienia projekty witryny.

 • Wybierz projekt, który chcesz zastosować, i kliknij pozycję Zastosuj do witryny.

  Stosowanie projektu do witryny programu SharePoint

Zarządzanie uprawnieniami witryny

Poziomy uprawnień witryny są oparte na SharePoint grupach uprawnień. Członkowie grupy uprawnień SharePoint mogą albo odwiedzać witrynę bez jej edytowania (odwiedzający witrynę), edytować witrynę (członkowie witryny) lub mieć pełną kontrolę nad witryną (Właściciele witryny).

Ważne: Aby zmienić te ustawienia, musisz mieć uprawnienia właściciela w witrynie SharePoint.

 1. Przejdź do witryny zespołu w SharePoint.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję uprawnienia witryny.

  Pole Uprawnienia witryny

Zapraszanie osób do witryny zespołu w SharePoint

Aby dać użytkownikom dostęp do witryny, możesz dodać członków do grupy Office 365 skojarzonej z witryną lub udostępnić witrynę innym osobom bez dodawania ich do grupy Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach witryny, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

W SharePoint Online, aby udzielić osobom dostępu do witryny, kliknij pozycję Zaproś osoby i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dodaj członków do grupy , aby dodać członków do Office 365 grupy skojarzonej z witryną. To jest preferowana metoda. Kliknij pozycję Dodaj członków, wprowadź nazwę lub adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Członkowie dodani do grupy Office 365 zostaną domyślnie dodani do grupy uprawnień członkowie witryny SharePoint i mogą edytować witrynę. Mają także pełny dostęp do zasobów grupowych Office 365, takich jak Konwersacje grupowe, kalendarz itd.

 • Udostępnij witrynę tylko w celu udostępnienia witryny innym osobom bez dodawania ich do grupy Office 365 skojarzonej z witryną. Wprowadź nazwę lub adres e-mail, kliknij strzałkę w dół, aby wybrać poziom uprawnień SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Udostępnienie witryny umożliwia użytkownikom dostęp do witryny, ale nie będzie miał dostępu do Office 365 zasobów grupy, takich jak Konwersacje grupowe, kalendarz itd.

  Zapraszanie osób do witryny programu SharePoint

W SharePoint Server 2019kliknij pozycję Udostępnij witrynę. W panelu Udostępnij witrynę wprowadź nazwy użytkowników lub grup, którym chcesz udostępnić witrynę.

Panel Udostępnij witrynę w programie SharePoint 2019

Zmienianie uprawnień do witryny

Aby zmienić poziom uprawnień dla osoby lub grupy, kliknij strzałkę w dół obok pozycji SharePoint poziom uprawnień dla tej osoby lub grupy, a następnie wybierz pozycję pełna kontrola , aby dodać do grupy Właściciele witryny lub odczytać , aby dodać ją do grupy odwiedzający witrynę.

Uwaga: Aby wyświetlić wszystkich członków Office 365 grupy skojarzonej z witryną i ich SharePoint poziomów uprawnień, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny.

Usuwanie uprawnień do witryny

W SharePoint Online, aby usunąć osobę, która nie jest członkiem Office 365 grupy skojarzonej z witryną, kliknij strzałkę w dół obok pozycji SharePoint poziomu uprawnień dla tej grupy i wybierz pozycję Usuń.

Uwaga: Opcja Usuń jest dostępna tylko dla osób lub grup, które nie są częścią grupy Office 365.

Aby usunąć kogoś z Office 365 grupy skojarzonej z witryną, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny, kliknij strzałkę w dół obok poziomu uprawnień tego członka, a następnie kliknij polecenie Usuń z grupy.

Uprawnienie Usuwanie witryny

Zaawansowane ustawienia uprawnień

Jeśli jesteś właścicielem witryny, zostanie wyświetlone łącze zaawansowanego ustawienia uprawnień , w którym można skonfigurować dodatkowe ustawienia uprawnień SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Dodatkowe ustawienia i limity dotyczące witryny usługi SharePoint Online

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami

 • Najczęstszym problemem z próbą zmiany ustawień nie jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Jeśli nie masz pewności, co to są uprawnienia, zajrzyj do programu SharePoint, sieci lub administratora usługi Office 365.

 • Jeśli masz uprawnienia, upewnij się, że używasz używanej wersji programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz która wersja programu SharePoint jest używana? Jeśli masz witrynę utworzoną za pomocą starszej wersji usługi SharePoint Online, może to oznaczać, że korzystasz z klasycznego wyglądu. Aby zmienić logo, opis lub inne ustawienia, zobacz kartę 2016, 2013, 2010 . Środowisko klasyczne usługi SharePoint Online używa tego samego interfejsu użytkownika dla ustawień, co program SharePoint 2016.

Poniżej opisano, jak można zmienić logo, tytuł i inne ustawienia na SharePoint serwerów 2016, 2013 lub 2010. Aby uzyskać SharePoint Online witryn zespołów lub komunikacji, zobacz Karta online, 2019 .

Zmienianie tytułu, opisu i logo w witrynie programu SharePoint Server

Jako właściciel lub użytkownik z uprawnieniami Pełna kontrola możesz zmienić tytuł, opis i logo dla witryny serwera SharePoint...

 1. Przejdź do swojej witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia lub w lewym górnym rogu kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja Ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 4. W obszarze wygląd i działaniekliknij pozycję tytuł, opis i logo. Ustawienia witryny z wybraną pozycją tytuł, opis i logo

 5. Aktualizowanie pola tytułu . Dodawanie lub edytowanie opcjonalnego opisu witryny.

  Strona Ustawienia tytułu, opisu i logo
 6. W przypadku programu SharePoint 2016 lub 2013w obszarze logo i opiswykonaj dowolną z następujących czynności:

  Kliknij pozycję z komputera, Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu i kliknij przycisk Otwórz.

  Kliknij pozycję z programu SharePoint, Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu w witrynie SharePoint, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  W przypadku programu SharePoint 2010w obszarze logo i Opis wprowadź adres URL obrazu, którego chcesz użyć jako logo.

  Strona Ustawienia tytułu, logo i opisu
 7. Wprowadź opcjonalny opis lub tekst alternatywny. Kliknij przycisk OK , aby zapisać

Zarządzanie uprawnieniami witryny

Poziomy uprawnień witryny są oparte na SharePoint grupach uprawnień. Członkowie grupy uprawnień mogą odwiedzić witrynę bez jej edytowania (odwiedzający witrynę), edytować witrynę (członkowie witryny) lub mieć pełną kontrolę nad witryną (Właściciele witryny).

Aby dać użytkownikom dostęp do witryny, możesz dodać członków do grupy skojarzonej z witryną (preferowana metoda) lub udostępnić witrynę innym osobom bez dodawania ich do grupy.

Aby zaprosić osoby do witryny, zaproś osoby za pomocą przycisku Udostępnij witrynę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie witryny.

Aby dodać osoby z grupą, możesz utworzyć grupę lub użyć już istniejącej, a następnie dodać członków do tej grupy. Grupy zapewniają różne poziomy uprawnień, które są dostępne dla wszystkich użytkowników w grupie, dzięki czemu można łatwiej zarządzać wieloma użytkownikami i mieć dostęp do nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grup programu SharePoint i zarządzanie nimi.

Zmienianie uprawnień do witryny

Aby zmienić poziom uprawnień dla osoby lub grupy, kliknij strzałkę w dół obok poziomu uprawnień tej osoby lub grupy, a następnie wybierz pozycję pełna kontrola , aby dodać do grupy Właściciele witryny lub odczytać , aby dodać ją do grupy odwiedzający witrynę.

Uwaga: Aby wyświetlić wszystkich członków Office 365 grupy skojarzonej z witryną i ich poziomów uprawnień, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny.

Usuwanie uprawnień do witryny

Aby usunąć kogoś z grupy skojarzonej z witryną, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do swojej witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję ustawienia Ikona Ustawienia lub w lewym górnym rogu kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja Ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 4. W obszarze Użytkownicy i uprawnieniakliknij pozycję uprawnienia witryny.

  Element menu Użytkownicy i uprawnienia
 5. W obszarze uprawnienia witrynykliknij grupę, z której chcesz usunąć członka.

 6. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.

 7. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Usuń użytkowników z grupy.

 8. Kliknij przycisk OK.

Zaawansowane ustawienia uprawnień

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania uprawnień i ustawień, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×