Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer w jego cyklu życia z usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator globalny Office 365 kontrolujesz cyklu dla użytkowników Yammer z Office 365. Po utworzeniu użytkowników w Office 365 można logowania się do Yammer przy użyciu poświadczeń Office 365. Po usunięciu użytkownika z Office 365 dana osoba automatycznie jest został zdezaktywowany lub zawieszone w usłudze Yammer. Gdy użytkownik zostanie przywrócony w Office 365, dana osoba jest ponownie uaktywnić w Yammer.

Właściwości profilu użytkownika (na przykład nazwa i dział) z Azure Active Directory są automatycznie wypełniane w profilu Yammer użytkownika, a zmiany właściwości profilu w Azure Active Directory zostaną one odzwierciedlone we Yammer także. Gdy użytkownicy usługi Yammer można zmienić jego profil w usłudze Yammer, zmiana właściwości w Azure Active Directory zostaną zastąpione zmiany wprowadzone przez użytkownika.

Tworzenie użytkownika

Użytkownicy Yammer są tworzone za pomocą Yammer, a nie zostanie utworzona za pomocą zbiorcze aktualizacje lub synchronizacji z usługą Active Directory. Poniżej przedstawiono diagram przedstawiający sposób tworzenia użytkownika Yammer.

Diagram przedstawiający użytkownika utworzonego przez administratora usługi Office 365. Użytkownik może zalogować się do usługi Office 365, a następnie przejść do usługi Yammer, korzystając z ikony Uruchamianie aplikacji — wówczas ten użytkownik zostanie utworzony w usłudze Yammer.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usługi Office 365 tworzy użytkownika w usłudze Office 365.

 2. Użytkownik loguje się do usługi Office 365 za pomocą dostawcy tożsamości, który jest skonfigurowany dla dzierżawy.

 3. Użytkownik klika kafelek usługi Yammer w obszarze Uruchamianie aplikacji, aby przejść do usługi Yammer.

  Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnionym aplikacji Yammer

 4. Nowy użytkownik usługi Yammer jest tworzony dla użytkownika usługi Office 365.

 5. Właściwości profilu użytkownika z usługi Azure Active Directory są automatycznie wypełniane w profilu użytkownika w usłudze Yammer.

Blokowanie użytkownika

Administrator może uniemożliwić użytkownikowi w Office 365, a użytkownik zostanie zarejestrowane poza Yammer, a także innych usług Office 365. Poniżej przedstawiono diagram przedstawiający, jak to działa.

Administrator usługi Office 365 blokuje użytkownika w usłudze Office 365 i użytkownik jest wylogowywany z usługi Yammer.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usługi Office 365 ustawia stan logowania użytkownika, aby zablokować użytkownikowi logowanie się.

  W tym celu:

  1. W portalu administracyjnym usługi Office 365 wybierz użytkownika, a następnie wybierz pozycję Edytuj użytkownika. W sekcji szczegółów użytkownika, tak jak w tym zrzucie ekranu zostanie wyświetlony stanu logowania.

   Zrzut ekranu przedstawiający stan logowania użytkownika w usłudze Office 365
  2. Kliknij przycisk Edytuj obok stanu logowania do przełączania między Zezwalaj użytkownika do zalogowania się i Blokowanie użytkownika z zalogowaniem się, jak pokazano na tym zrzucie ekranu.

   Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Stan logowania w usłudze Office 365
 2. To działanie będzie miało również skutek w usłudze Yammer i dany użytkownik zostanie wylogowany z tej usługi (na wszystkich urządzeniach). Jeśli ten użytkownik spróbuje zalogować się do usługi Yammer ponownie z dowolnego urządzenia, zostanie mu wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu poświadczeń usługi Office 365. Jednak użytkownik nie będzie mógł się zalogować, bo dla jego stanu logowania jest ustawiona wartość „zablokowane”. Jako zatwierdzony administrator usługi Yammer, możesz przejść do obszaru Administrator sieci i sekcji Aktywność konta w celu zweryfikowania, czy użytkownik usługi Yammer został wylogowany, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Taki użytkownik nie będzie miał aktywnych sesji w usłudze Yammer.

  Zrzut ekranu przedstawiający obszar Aktywność konta użytkownika bez wyświetlonych aktywnych sesji usługi Yammer (wylogowany)

Usuwanie użytkownika

Gdy pracownik odchodzi z firmy, można usunąć użytkownika z usługi Office 365. Po usunięciu użytkownika z usługi Office 365 odpowiedni użytkownik jest dezaktywowany (zawieszany) w usłudze Yammer. Na poniższym diagramie przedstawiono ten proces:

Diagram przedstawiający sytuację, gdy administrator usługi Office 365 usunął użytkownika i użytkownik został zdezaktywowany w usłudze Yammer. Po 30 dniach dane użytkownika zostaną usunięte z usługi Office 365, a po 90 dniach użytkownik zostanie trwale usunięty z usługi Yammer, ale jego wiadomości w usłudze Yammer pozostaną.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usuwa użytkownika z usługi Office 365, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający polecenie usunięcia użytkownika w administracji usługi Office 365.
 2. Informacja o usunięciu użytkownika w usłudze Office 365 jest przekazywana do usługi Yammer i odpowiedni użytkownik usługi Yammer jest dezaktywowany w usłudze Yammer. Ta operacja jest równoważna przejściu do obszaru administracji usługi Yammer, wybraniu pozycji Usuń użytkowników i wybraniu pozycji Dezaktywuj tego użytkownika, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób dezaktywacji użytkownika w usłudze Yammer.

  Użytkownicy dezaktywowani (lub zawieszeni) w ten sposób są wyświetlani na stronach administracyjnych usługi Yammer jako użytkownicy, których dezaktywował System Administrator, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający użytkownika usuniętego przez administratora systemu.
 3. Po usunięciu użytkownika w Office 365 użytkownika staje się nieaktywna. Po około 30 dni dane użytkownika otrzymuje trwale usunięta. Zobacz Usuwanie użytkownik usługi Office 365 z Twojej organizacji.

  Podobnie gdy użytkownik jest wyłączona w Yammer, tego użytkownika staje się nieaktywne w Yammer. Po 90 dni został dezaktywowany użytkowników są trwale usuwane, ale ich nazwy, pliki, wiadomości i działania danych są zachowywane.

  Ważne: Po usunięciu użytkownika z usługi Office 365 i to przepływał przez do usługi Yammer, dane nazwy, pliki wiadomości i aktywności użytkownika pozostają w usłudze Yammer, nawet jeśli użytkownik zostanie usunięty. Dla opcji Usuwanie użytkownika w ten sposób, że nazwa użytkownika i danych usuwane są również w usłudze Yammer zobacz Usuwanie użytkowników i Zarządzanie GDPR wezwań na temat danych w usługi Yammer Enterprise.

Przywracanie użytkownika

Administrator może też przywrócić użytkownika w usłudze Office 365, co spowoduje ponowne aktywowanie użytkownika w usłudze Yammer. Na poniższym diagramie przedstawiono ten proces:

Diagram przedstawiający sytuację, gdy administrator usługi Office 365 przywrócił użytkownika, a użytkownik jest następnie ponownie aktywowany w usłudze Yammer.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usługi Office 365 może przywrócić usuniętego użytkownika w usłudze Office 365, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający polecenie przywrócenia użytkownika w administracji usługi Office 365.
 2. Informacja o tej czynności również jest przekazywana do usługi Yammer, co powoduje ponowne aktywowanie poprzednio dezaktywowanego użytkownika w usłudze Yammer.

Aktualizowanie profilu użytkownika usługi Yammer z usługi Azure Active Directory

Usługa Office 365 do zarządzania użytkownikami stosuje opartą na chmurze usługę Azure Active Directory (Azure AD). Można zarządzać użytkownikami bezpośrednio w chmurze lub użyć narzędzia Azure AD Connect, aby utworzyć, a następnie synchronizować użytkowników lub grupy w środowisku lokalnym. Gdy użytkownicy usługi Office 365, którzy pierwszy raz korzystają z usługi Yammer, zalogują się do niej po raz pierwszy za pomocą poświadczeń usługi Azure AD, zostanie utworzony użytkownik usługi Yammer, a dane profilu użytkownika usługi Yammer zostaną wypełnione właściwościami użytkownika z usługi Azure AD. Gdy właściwości profilu użytkownika zostaną zmienione w usłudze Azure AD, zostaną też zaktualizowane w istniejącym profilu użytkownika usługi Yammer. Jeśli na przykład dział użytkownika zostanie zmieniony w usłudze Azure AD, zmiany będą widoczne również w usłudze Yammer.

Każdy użytkownik ma profil zarówno w usłudze Office 365, jak i usłudze Yammer.

 • Aby wyświetlić jego profil w Office 365, użytkowników można kliknij swój obraz profilu, a następnie wybierz pozycję Moje konto.

Umożliwia wyświetlanie i edytowanie ich informacje osobiste do Office 365.

 • Aby wyświetlić jego profil w Yammer, użytkownicy mogą wybierać, Edytuj ustawienia, a następnie profilu.

To umożliwia wyświetlanie i edytowanie profilu użytkownika w usłudze Yammer.

Poniżej przestawiono kilka kluczowych informacji ułatwiających zrozumienie, jak profile użytkowników w usłudze Yammer są aktualizowane na podstawie danych z usługi Azure Active Directory.

 • Profile użytkowników są aktualizowane jednokierunkowo.    Aktualizacje są możliwe tylko w jedną stronę, z usługi Azure AD do usługi Yammer. Zmiany wprowadzone w profilu użytkownika usługi Yammer nie zostaną odzwierciedlone w usłudze Azure AD.

 • Azure AD zastępuje zmiany profilu użytkownika Yammer:    nawet wtedy, gdy Yammer profile użytkowników są wypełnione z Azure AD, użytkownicy mogą na przykład edytowanie profilu użytkownika usługi Yammer, zmienić swoje stanowisko. Te zmiany nie są zastępowane automatycznie. Następnym żadnej z tych właściwości można aktualizować zmienić Azure AD, te zmiany zostaną zastąpione wszelkie zmiany dokonane w Yammer. Istnieje konfiguracja w Yammer użytkownikom blok z aktualizowanie profilu Yammer.

 • Aktualizacje można sterować przy użyciu Azure AD Connect:    Jeśli chcesz kontrolować, jakie właściwości, aby zaktualizować z katalogu lokalnego Azure AD, użyj narzędzia Azure AD Connect.

 • Aktualizacje adresu e-mail w usłudze Azure AD są odzwierciedlane w usłudze Yammer.     Wszystkie aktualizacje adresów e-mail użytkownika w usłudze Azure AD są wprowadzane w usłudze Yammer. Zaktualizowana domena adresu e-mail musi odpowiadać jednej z domen w sieci usługi Yammer.

 • Co się stanie, jeśli użytkownik usługi Yammer nie ma adresu e-mail.    Jeśli żaden z adresów e-mail użytkownika nie jest zgodny z domenami w sieci usługi Yammer lub jeśli użytkownik nie ma przypisanego żadnego adresu e-mail w usłudze Azure AD, w profilu użytkownika w usłudze Yammer pojawi się informacja, że użytkownik nie ma przypisanego adresu e-mail, aby jego współpracownicy byli tego świadomi (gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na danej osobie w usłudze Yammer, zobaczy na karcie podręcznej, że ta osoba nie ma adresu e-mail).

Administrator usługi Office 365 może edytować właściwości użytkowników z poziomu usługi centrum administracyjne usługi Office 365.

Aby edytować właściwości użytkownika w usłudze Office 365

 1. W usłudze centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do sekcji Użytkownicy i wybierz lub wyszukaj użytkownika, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

 2. Kliknij użytkownika, a następnie wybierz pozycję Edytuj, aby zmienić właściwości, takie jak nazwa użytkownika lub informacje o kontaktach.

Usługa Azure AD zaktualizuje następujące właściwości usługi Yammer:

Właściwość w usłudze Azure AD

Właściwość w usłudze Yammer

 1. Adres e-mail

 2. Nazwa wyświetlana

 3. Stanowisko

 4. Dział

 5. Biuro

 6. Telefon w biurze

 7. Telefon komórkowy

 8. Opis

 1. Adres e-mail

 2. Nazwa wyświetlana

 3. Stanowisko

 4. Dział

 5. Lokalizacja

 6. Telefon służbowy

 7. Telefon komórkowy

 8. O mnie

W usłudze Office 365 można zobaczyć właściwości użytkowników, które zostaną automatycznie zaktualizowane w usłudze Yammer w następujących oknach dialogowych:

 • Okno dialogowe Edytowanie adresów e-mail

 • Okno dialogowe Edytowanie informacji o kontakcie

W usłudze Yammer można zobaczyć właściwości użytkowników, które zostaną zaktualizowane w usłudze Yammer na stronie Profil. Te właściwości będą znajdowały się w następujących sekcjach:

 • Sekcje Podstawowe informacje i Informacje

 • Sekcja Kontakt

Często zadawane pytania

P: czy obrazy profilów użytkowników aktualizacji z usługi Office 365 do usługi Yammer?

O: tak. Jeśli profilu usługi Yammer użytkownika nie zawiera obrazu, profil zostanie zaktualizowana z obraz profilu użytkownika usługi Office 365. Ta aktualizacja została zainicjowana, gdy użytkownik kliknie kafelków usługi Yammer z usługi Office 365 lub dzienników w usłudze Yammer po raz pierwszy i będą odzwierciedlane w profilu usługi Yammer w ciągu kilku godzin. Jeśli użytkownik później aktualizacje własnego zdjęcia profilu usługi Office 365, obraz profilu usługi Yammer również zostanie zaktualizowany po użyciu dalej usługi Yammer.

P: po zmianie adresu e-mail w usłudze Office 365 go powoduje wyzwolenia zmiany adresu e-mail w usłudze Yammer?

O. Tak.

P: Moja firma ma konfigurację miejsce, w którym nie wszyscy użytkownicy usługi Yammer są jeszcze w usłudze Office 365. Jak zarządzanie cyklem życia działa w tym przypadku?

O. W usłudze Office 365 można zarządzać użytkownikami, którzy logują się do usługi Yammer za pomocą poświadczeń usługi Office 365. Użytkownikami, którzy nie używają poświadczeń usługi Office 365, można nadal zarządzać tak samo jak obecnie. Po przeniesieniu wszystkich użytkowników do usługi Office 365 będzie można w jednym miejscu zarządzać wszystkimi użytkownikami (włącznie z tymi, którzy korzystają z usługi Yammer).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×