Zarządzanie użytkownikami i określanie uprawnień do witryny sieci Web opartej na technologii programu Windows SharePoint Services

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dotyczy

Microsoft Windows® SharePoint™ Services

Ten samouczek przeprowadzi Cię przez proces wyświetlania listy użytkowników i zmieniania informacji o użytkowniku witryny, oraz dodawanie użytkowników i przypisywanie ich do grup witryny. Można będzie także Dowiedz się, jak utworzyć uprawnienia dla określonej listy lub biblioteki dokumentów.

Załóżmy, że zarządzanie witryną programu Microsoft Windows SharePoint Services dla firma Contoso w oparciu. Obsługa listy użytkowników witryny i kontrolować ich poziomu dostępu. Contoso zatrudnionych ostatnio nowego pracownika, który musi zostać dodany do witryny. Później możesz dowiedzieć się, że tego nowego pracownika ostatnio zmieniono jego nazwę i zaktualizowaniu witryny z tych informacji. Funkcja jej zadania został zmieniony, a więc musi mieć przyznany odpowiedni poziom dostępu, tak aby Anna pracować nad zawartością w witrynie i wprowadzić zmiany w projekcie. Wprowadź te zmiany listy użytkowników witryny oraz bezpiecznego listy programu SharePoint, aby tylko jeden użytkownik może edytować informacji, nawet jeśli inne osoby mogły go wyświetlić.

Cele

Ten samouczek obejmuje nastepujace zagadnienia:

 • Dodawanie użytkownika do witryny.

 • Wyświetlanie listy użytkowników i wyświetlanie i zmienianie szczegółowe informacje o użytkowniku.

 • Zmień poziom uprawnień użytkownika.

 • Udzielanie dostępu użytkownikowi lub grupie do określonej listy programu SharePoint.

Przed rozpoczęciem

Aby użyć tego samouczka, musisz być członkiem grupy administratorów w witrynie programu Windows SharePoint Services. Warto wypróbować następujące samouczki w witrynie, która nie jest używany przez zespół. Jeśli nie masz na serwerze z programem Windows SharePoint Services i mieć dostęp do Internetu, możesz Załóż hostowanej Windows SharePoint Services wersji próbnej.

Tworzenie witryny cwiczeniowej

 1. Na górnym pasku łączy w istniejącej witrynie kliknij przycisk Utwórz.

 2. W sekcji Strony sieci Web kliknij opcję Witryny i obszary robocze.

 3. W sekcji Tytuł i opis wpisz nazwę, na przykład Witryny ćwiczeń i opis dla nowej witryny.

 4. Wykonaj adres internetowy (URL) będzie wpisywać w celu przejścia do nowej witryny w sekcji Adres witryny sieci Web.

  Pierwsza czesc adresu jest wpisywana automatycznie.

 5. W sekcji uprawnienia kliknij pozycję Użyj uprawnień unikatowych.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

 7. Na stronie Wybieranie szablonu na liście szablon kliknij pozycję Witryna zespołu, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy masz witryny ćwiczeń, można utworzyć listę ćwiczeń.

Tworzenie listy ćwiczenia

 1. Na górnym pasku łączy w witrynie ćwiczeń kliknij przycisk Utwórz.

 2. W sekcji Listy niestandardowe kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 3. W polu Nazwa wpisz rekompensaty finansowe, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Z witryną ćwiczenia Konfigurowanie będzie gotowe do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w witrynie.

Dodawanie użytkowników do witryny

Firma Contoso zatrudnionych ostatnio nowego sprzedawcy. Danego pracownika Północna Mary musi witryny i przypisana do grupy witryny Współpracownik, dzięki czemu Anna uruchomione w innym członkom zespołu sprzedaży.

Na stronie Zarządzanie użytkownikami można wyświetlić listę użytkowników, sortowanie listy, dodawać do niej użytkowników, zmienianie członkostwa w grupach witryny i usuwanie użytkowników.

Uwaga: Musi być członkiem grupy witryny Administratorzy witryny, aby można było używać strony Zarządzanie użytkownikami.

Zarządzanie użytkownikami

Adres użytkownika domain (domena) lub adres e-mail (taki jak someone@example.com;) umożliwia dodawanie użytkownika. Jeśli dodajesz użytkowników z domeny organizacji, nazwa wyświetlana użytkownika będzie wyszukiwane i wypełnione automatycznie. W przypadku tworzenia unikatowych kont na podstawie adresów e-mail, można wypełnić w polu Nazwa wyświetlana użytkownika lub umożliwia użytkownikowi zaktualizować ich nazwy wyświetlanej później.

Ten samouczek zostanie dodany fikcyjny użytkownika z adresem e-mail fikcyjny. Jeśli wolisz lub środowiska wymaga rzeczywistego użytkownika, nazwisko i adres, możesz dodać rzeczywistego konta użytkownika z Twojej organizacji.

Dodawanie użytkownika do witryny

 1. W witrynie sieci Web ćwiczeń kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja kliknij łącze Zarządzaj użytkownikami.

 3. Na stronie Zarządzanie użytkownikami kliknij przycisk Dodaj użytkowników.

 4. W Krok 1: Wybieranie użytkowników sekcji wpisz mary@contoso.com dodawanego użytkownika fikcyjny (Mary Północnej).

  Można też wpisać właściwy adres e-mail lub domena\nazwa użytkownika w Twojej organizacji, aby dodać rzeczywistego użytkownika.

 5. W Krok 2: Wybieranie uprawnień sekcji, zaznacz pole wyboru trybu współautora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W Krok 3: Potwierdzanie użytkowników sekcji, sprawdź adres e-mail, a Jeśli dodajesz fikcyjny użytkownika wpisz maryn jako nazwę użytkownika i Północna Mary jako nazwa wyświetlana.

  Jeśli korzystasz z konta użytkownika rzeczywistą, sprawdź nazwę użytkownika i nazwę wyświetlaną dla tego konta.

 7. W Krok 4: wysyłanie wiadomości E-mail wyczyść pole wyboru Wyślij następującą wiadomość e-mail, aby powiadomić tych użytkowników, że zostali dodani.

  Uwaga: Ponieważ jest to ćwiczenia, nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail do nowego użytkownika.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "użytkownik nie istnieje", powtórzyć te kroki, używając informacji rzeczywistego użytkownika w Twojej organizacji.

Wyświetlanie i zmienianie informacji o użytkownikach witryny

Ameryka Północna Mary ostatnio zmienione swojej nazwy do Jan Kowalski. Znasz nazwę podczas dodawania swojego konta, więc musisz teraz zaktualizować go tak, aby jej nową nazwę jest uwzględniany w witrynie.

Można wyświetlić listę wszystkich użytkowników, którzy należą do witryny na stronie informacje o użytkowniku. Tej liście są wyświetlane informacje podsumowujące, a kliknięcie nazwy wszystkich użytkowników, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat tego użytkownika.

Wyświetlanie listy użytkowników

 1. W witrynie ćwiczeń kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Zarządzanie moimi informacjami kliknij pozycję Wyświetl informacje o użytkownikach witryny.

  W witrynie, możesz wyświetlić listę wszystkich użytkowników.

Lista informacji o użytkownikach

Kliknij nazwę użytkownika, widać adres e-mail użytkownika i inne uwagi dotyczące tego użytkownika, który został dodany do administratorów zbioru witryn. Jeśli jesteś członkiem grupy administratorów witryn, można również Zobacz czy użytkownik jest administratorem witryny (lub właściciel witryny) i można zmienić informacje o użytkowniku.

Szczegóły użytkownika

Uwaga: Każdy członek witryny może wyświetlać listę użytkowników na stronie informacje o użytkowniku, a można kliknąć, aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku. Jednak tylko członkowie grupy administratorów i użytkowników, można zmieniać informacje o użytkowniku.

Zmienianie nazwy użytkownika

 1. Na stronie informacje o użytkowniku kliknij Północna Maria (lub konto użytkownika, które zostały dodane).

 2. Kliknij łącze Edytuj informacje o użytkowniku.

 3. W polu Nazwa wyświetlana wybierz pozycję "North" i wpisz "Kowalski" (lub zmień odpowiednie nazwisko dla konta użytkownika, który został utworzony).

 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Przypisywanie użytkowników do grup

Jan, Kowalski wcześniej Mary Północna została przypisana do pomocne przy tworzeniu zawartości witryny i upewnij się, że projekt witryny jest świeży i interesujący. Anna obecnie dodawanie i zmienianie tylko elementy z list i bibliotek, ale teraz musi będą mogły być zmieniane więcej witryny. Może udzielić jej szerszych uprawnień, dzięki czemu osoba można wprowadzić zmiany, które musi.

W programie Windows SharePoint Services prawa do witryny są kontrolowane przez członkostwo w grupach witryny. Użytkownicy musi mieć przypisane do grupy witryny, aby można było wyświetlić witryny lub wprowadź odpowiednie zmiany w witrynie. Istnieje pięć grup witryny domyślnie:

 • Gościa     Grupy specjalne umożliwia użytkownikom Gość dostęp do określonej listy bez udzielania dostępu do całej witryny. (Zobacz następną sekcję, "Ustawienie uprawnienia użytkownika na listy lub biblioteki dokumentów", aby uzyskać więcej informacji o grupie witryny Gość).

 • Czytnik     Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie elementów na listach i w bibliotekach dokumentów, wyświetlanie stron witryny i tworzenie witryny przy użyciu samoobsługowego tworzenia witryny.

 • Trybu współautora     Umożliwia użytkownikowi interakcję ze składnikami Web Part i list i bibliotek dokumentów. Mogą też tworzenie i zarządzanie widokami osobistymi i grupami między witrynami i personalizowanie strony składników Web Part.

 • Projektant sieci Web     Umożliwia użytkownikowi dostosowywanie witryny sieci Web przy użyciu narzędzi HTML lub edytora stron sieci Web zgodny z programem Windows SharePoint Services, takich jak Microsoft Office FrontPage 2003. Na przykład członkowie grupy witryny Projektant sieci Web można tworzyć listy z witryny lub dodawanie stron do witryny za pomocą edytora stron sieci Web.

 • Administrator     Umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad witryną sieci Web. Członkowie grupy administratorów można skonfigurować ustawienia, zarządzanie użytkownikami i grupami witryny i przeglądać dane analizy użycia.

Po dodaniu Północna Maria (teraz Kowalski) do witryny zostały przypisane jej grupy uczestników witryny. W dowolnej chwili można zmienić te ustawienia. Jeśli chcesz zmienić grupy witryny, które użytkownik jest członkiem, należy użyć strony Zarządzanie użytkownikami. Musi być członkiem grupy witryny Administratorzy witryny mogą korzystać strony Zarządzanie użytkownikami.

Po usunięciu użytkownika ze wszystkich grup witryny tego użytkownika nie ma już żadnych praw w witrynie.

Przypisywanie użytkownika do innej grupy lokacji

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym witryny ćwiczeń kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

 3. Na stronie Zarządzanie użytkownikami zaznacz pole wyboru obok Jan Kowalski (lub użytkownika, którego utworzono).

 4. Kliknij pozycję Edytuj grupę witryny wybranych użytkowników.

 5. W obszarze Członkostwa w grupach witryny zaznacz pole wyboru obok Projektant sieci Web, a następnie wyczyść pole wyboru obok współautorów.

 6. Kliknij przycisk OK.

Jan Kowalski jest teraz członkiem projektanci witryn sieci Web witryny grupy i utworzyć listy albo zmienić witryny, stosownie do potrzeb.

Ustawianie uprawnień dla listy lub biblioteki dokumentów

Witryna zawiera listę rekompensaty finansowe — lista perks przypisanych do pomocy zmotywowania sprzedawców do wygenerowania zysk. Musisz bezpiecznego tę listę, dzięki czemu tylko Jan Kowalski można dodać, zmienić lub usunąć rekompensaty finansowe, ale również należy się upewnić, że inne osoby mogą wyświetlić listę.

Z programem Windows SharePoint Services możesz ustawić określonych uprawnień do listy lub biblioteki dokumentów, oddzielone od pozostałej części witryny sieci Web. Możesz usunąć użytkowników, którzy nie powinny mieć dostęp do listy i tylko osoby, które należy dodać.

Na przykład domyślnie członków grupy uczestników witryny można wyświetlać, wstawianie, edytowanie i usuwanie elementów list i bibliotek dokumentów. Jeśli chcesz tylko trzy osoby te uprawnienia na liście rekompensaty finansowe, Usuń uprawnienia grupy uczestników witryny na tej liście, a po prostu dodać trzy użytkownikom odpowiednich uprawnień.

Udzielanie użytkownikom uprawnień do listy lub biblioteki dokumentów można wykonać funkcji, wybierając uprawnienia, które rzeczywiście ma być. Tak Jeśli chcesz, aby użytkownik ma mieć możliwość wyświetlania elementów, możesz kliknąć pozycję Wyświetl elementy.

Na liście i na dokumencie uprawnień dla biblioteki są zarządzane z listy lub biblioteki dokumentów się. Można dodawać i usuwać użytkowników dla listy lub biblioteki dokumentów bez dodawania lub usuwania ich z witryny jako całość.

Jeśli użytkownik zostanie dodany do listy lub biblioteki dokumentów, która nie jest już członkiem witryny, użytkownik jest dodawane do witryny, ale przypisane do grupy witryny gościa. Ta grupa specjalnej witryny tylko umożliwia udzielanie użytkownikom uprawnień do określonej listy lub biblioteki dokumentów, ale obejmuje żadne dodatkowe prawa do witryny jako całość. Członkowie grupy witryny Gość widać pasków nawigacyjnych lewego i górnego podczas wyświetlania listy lub biblioteki dokumentów.

Przypisywanie uprawnień listy lub biblioteki do użytkownika

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie na stronie głównej witryny ćwiczeń w sekcji listy kliknij pozycję rekompensaty finansowe.

 2. Na liście Akcje kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

 3. Na stronie Dostosowywanie rekompensaty finansowe w sekcji Ustawienia ogólne kliknij przycisk Zmień uprawnienia dla tej listy.

 4. Na pasku narzędzi listy kliknij przycisk Dodaj użytkowników.

 5. W Krok 1: Wybieranie użytkowników sekcji w obszarze użytkowników w polu tekstowym wpisz mary@contoso.com , aby dodać Jan Kowalski lub wpisz adres e-mail lub domena\nazwa użytkownika wcześniej zostały dodane.

 6. W Krok 2: Wybieranie uprawnień sekcji, w obszarze grupy witryny kliknij pozycję Widok, wstawianie, edytowanie, usuwanie elementów; Zmienianie ustawień listy, a następnie kliknij Dalej.

 7. W Krok 3: Potwierdzanie użytkowników Sprawdź, czy adres e-mail, nazwa użytkownika i nazwa wyświetlana Jan Kowalski (lub do innego użytkownika) są poprawne.

 8. W Krok 4: wysyłanie wiadomości E-Mail wyczyść pole wyboru Wyślij następującą wiadomość e-mail, aby powiadomić tych użytkowników, że zostali dodani.

  Uwaga: Ponieważ jest to ćwiczenia, nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail do nowego użytkownika.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Mimo że w poprzedniej procedurze przeprowadzi Cię przez proces przypisywania uprawnień dla określonego użytkownika, te same czynności może służyć do biblioteki dokumentów. Po prostu przejdź do strony biblioteki dokumentów, kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny, a na stronie dostosowywania < nazwa biblioteki dokumentów > kliknij przycisk Zmień uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów, a następnie wykonaj kroki od 4 do 9 poniżej.

Teraz tej Jan Kowalski ma uprawnień do zmiany na liście, należy zmienić uprawnienia grupy uczestników witryny można zmieniać na liście członków. Ponownie ta procedura może także współpracować dla biblioteki dokumentów.

Zmienianie uprawnień listy lub biblioteki, dla grupy witryn

 1. Zmienianie uprawnień: rekompensaty finansowe strony, zaznacz pole wyboru współautorów a następnie kliknij przycisk Edytuj uprawnienia wybranych użytkowników.

 2. W sekcji Wybieranie uprawnień kliknij pozycję Wyświetl elementy, a następnie kliknij przycisk OK.

Ponownie ta procedura może także współpracować dla biblioteki dokumentów.

Sugerowane nastepne kroki

Po ukończeniu tego samouczka, możesz usunąć użytkownika ćwiczenia tak, aby nie pozostawiaj fikcyjny użytkownika w witrynie. Aby usunąć użytkownika, na stronie Ustawienia witryny, kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami. Na stronie Zarządzanie użytkownikami zaznacz pole wyboru obok Mary Ameryka Północna, a następnie kliknij Usuń wybranych użytkowników.

Można również usunąć witryny ćwiczeń, tak aby nie zajmować zasobów serwera. Aby usunąć witrynę, na stronie Ustawienia witryny, kliknij przycisk Przejdź do administracji witryny. Na stronie administracji witryny w sekcji Zarządzanie i statystyka kliknij przycisk Usuń tę witrynę. Na stronie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Zadania w tym samouczku nie mają być to pełna lista zadań administracyjnych dotyczących witryny opartej na systemie Windows SharePoint Services. Są one jedynie przedstawiciela typy zadań, które należy wykonać w przypadku zarządzania witryną programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu witryny zobacz system pomocy. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu serwerem lub farmą serwerów z programem Windows SharePoint Services zobacz Przewodnik administratora dla systemu Windows SharePoint Services.

Przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia używane w przykładach są fikcyjny. Wszelkie rzeczywistymi, organizacji, produktu, nazwę domeny, adres e-mail, logo, osoby, miejsca, w których lub zdarzeń ma i zdarzeniami.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×