Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli podczas próby wyświetlenia dokumentu lub wiadomości e-mail został wyświetlony komunikat o błędzie dotyczącym uprawnień do pliku, oznacza to, że masz do czynienia z usługą Zarządzanie prawami do informacji (IRM). Usługa IRM umożliwia ograniczanie uprawnień do zawartości dokumentów, skoroszytów i prezentacji pakietu Office. Usługa IRM pozwala na ustawienie uprawnień dostępu w celu uniemożliwienia nieupoważnionym osobom drukowania, przesyłania dalej i kopiowania informacji poufnych. Gdy uprawnienia do pliku zostaną ograniczone przy użyciu usługi IRM, ograniczenia dostępu i użytkowania są wymuszane, nawet jeśli plik dotrze do nieodpowiednich adresatów. Dzieje się tak, ponieważ uprawnienia dostępu są przechowywane wewnątrz dokumentu, skoroszytu, prezentacji lub wiadomości e-mail i muszą zostać uwierzytelnione na serwerze usługi IRM.

Usługa IRM ułatwia również wymuszanie stosowania preferencji osobistych podczas przekazywania prywatnych i osobistych informacji. Usługa IRM ułatwia organizacjom egzekwowanie zasad firmowych dotyczących kontrolowania i rozpowszechniania informacji poufnych i zastrzeżonych.

Korzystanie z usługi IRM w pakiecie Office

Wybierz platformę, której używasz, za pomocą kart na tej stronie.

Korzystając z usługi IRM w pakiecie Office, możesz zarządzać prawami do plików XML Paper Specification (XPS), a także do następujących typów plików:

Pliki programu Word

Typ pliku

Rozszerzenie

Dokument

doc

Dokument

docx

Dokument z obsługą makr

docm

Szablon

dot

Szablon

dotx

Szablon z obsługą makr

dotm

Pliki programu Excel

Typ pliku

Rozszerzenie

Skoroszyt

xls

Skoroszyt

xlsx

Skoroszyt z obsługą makr

xlsm

Szablon

xlt

Szablon

xltx

Szablon z obsługą makr

xltm

Skoroszyt binarny niebędący plikiem XML

xlsb

Dodatek z obsługą makr

xla

Dodatek z obsługą makr

xlam

Pliki programu PowerPoint

Typ pliku

Rozszerzenie

Prezentacja

ppt

Prezentacja

pptx

Prezentacja z obsługą makr

pptm

Szablon

pot

Szablon

potx

Szablon z obsługą makr

potm

Pokaz

pps

Pokaz

ppsx

Pokaz z obsługą makr

ppsm

Motyw pakietu Office

thmx

Uwagi: 

 • Jeśli pliki tych typów zostaną dołączone do wiadomości e-mail podlegającej zarządzaniu prawami w programie Outlook, zostaną one także automatycznie objęte zarządzaniem prawami.

 • Dołączenie pliku wiadomości (msg) do wiadomości e-mail podlegającej zarządzaniu prawami nie powoduje objęcia tej wiadomości zarządzaniem prawami. Usługa IRM nie obsługuje zarządzania prawami do plików typu msg.

Konfigurowanie komputera pod kątem usługi IRM

Aby w pakiecie Office można było korzystać z usługi IRM, wymagany jest co najmniej klient Usług zarządzanie prawami dostępu w systemie Windows (RMS) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Administrator usługi RMS może skonfigurować właściwe dla firmy zasady dotyczące usługi IRM określające, kto może uzyskiwać dostęp do informacji oraz jaki poziom edycji jest dozwolony w przypadku wiadomości e-mail. Na przykład administrator firmy może zdefiniować szablon praw o nazwie „Poufne informacje firmowe”, który określa, że wiadomości e-mail objęte tymi zasadami mogą być otwierane tylko przez użytkowników w domenie firmowej.

Pobieranie uprawnień

Przy pierwszej próbie otwarcia dokumentu, skoroszytu lub prezentacji z ograniczonymi uprawnieniami trzeba połączyć się z serwerem licencjonowania, aby zweryfikować poświadczenia i pobrać licencję użytkowania. Licencja użytkowania określa poziom praw dostępu do pliku. Ten proces jest wymagany w przypadku każdego pliku objętego ograniczonymi uprawnieniami. Oznacza to, że zawartości z ograniczonymi uprawnieniami nie można otworzyć bez licencji użytkowania. Pobieranie uprawnień wymaga, aby pakiet Office wysłał na serwer licencji Twoje poświadczenia (w tym adres e-mail) i informacje o prawach uprawnień. Informacje zawarte w dokumencie, skoroszycie lub prezentacji nie są wysyłane do serwera licencji.

Ograniczanie uprawnień do zawartości plików

Autorzy mogą ograniczać uprawnienia do dokumentów, skoroszytów i prezentacji dla użytkownika, dla pliku lub dla grupy (uprawnienia oparte na grupach wymagają usługi katalogowej Active Directory na potrzeby rozszerzenia grupy). Do nadawania użytkownikom praw dostępu do odczytu i zmiany oraz do ustawiania dat wygaśnięcia zawartości służy okno dialogowe Uprawnienie. Na przykład Wojciech, autor, może udzielić Anecie uprawnienia do odczytu dokumentu programu Word, ale bez możliwości wprowadzania w nim zmian. Wojciech może także udzielić Tomaszowi uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumencie oraz do zapisywania dokumentu. Wojciech może ograniczyć zarówno Anecie, jak i Tomaszowi, dostęp do dokumentu na pięć dni przed datą wygaśnięcia uprawnień do dokumentu. Aby dowiedzieć się, jak ustawić datę wygaśnięcia dla dokumentu, skoroszytu lub prezentacji, zobacz Ustawianie daty wygaśnięcia pliku.

Uprawnienie

 1. Zapisz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń dokument, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Ograniczony dostęp.

  • W programie Excel na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń skoroszyt, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Ograniczony dostęp.

  • W programie PowerPoint na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Ograniczony dostęp.

 4. W oknie dialogowym Uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word wybierz pozycję Ogranicz uprawnienie do tego dokumentu, a następnie przypisz każdemu użytkownikowi odpowiednie poziomy dostępu.

  • W programie Excel wybierz pozycję Ogranicz uprawnienie do tego skoroszytu, a następnie przypisz każdemu użytkownikowi odpowiednie poziomy dostępu.

  • W programie PowerPoint wybierz pozycję Ogranicz uprawnienie do tej prezentacji, a następnie przypisz każdemu użytkownikowi odpowiednie poziomy dostępu.

   Liczba dostępnych opcji może być ograniczona, jeśli administrator ustawił niestandardowe zasady uprawnień, których użytkownicy nie mogą zmieniać.

   Poziomy uprawnień

  • Odczyt     Użytkownicy z uprawnieniem do odczytu mogą odczytywać dokument, skoroszyt lub prezentację, ale nie mają prawa do edycji, drukowania ani kopiowania.

  • Zmiana     Użytkownicy z uprawnieniem do zmiany mogą odczytywać, edytować i zapisywać zmiany w dokumencie, skoroszycie lub prezentacji, ale nie mają prawa do drukowania.

  • Pełna kontrola     Użytkownicy z uprawnieniem pełnej kontroli mają pełne uprawnienia autorskie i w przypadku dokumentu, skoroszytu lub prezentacji mogą wykonywać wszelkie czynności autorskie: ustawianie daty wygaśnięcia zawartości, zapobieganie drukowaniu i udzielanie użytkownikom uprawnień. Po wygaśnięciu uprawnienia autoryzowanych użytkowników dokumenty, skoroszyty lub prezentacje mogą być otwierane tylko przez autora lub użytkowników z uprawnieniem pełnej kontroli. Autorzy zawsze mają uprawnienie Pełna kontrola.

 5. Aby przyznać komuś uprawnienie Pełna kontrola, w oknie dialogowym Uprawnienia kliknij pozycję Więcej opcji, a następnie w kolumnie Poziom dostępu kliknij strzałkę i kliknij pozycję Pełna kontrola na liście Poziom dostępu.

  Okno dialogowe Uprawnienie

 6. Po przypisaniu poziomów uprawnień kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony pasek komunikatów z informacją, że dokument, skoroszyt lub prezentacja podlega zarządzaniu prawami. Jeśli musisz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w uprawnieniach dostępu do dokumentu, skoroszytu lub prezentacji, kliknij pozycję Zmień uprawnienia.

  Pasek komunikatów w programie Word

  W przypadku przesłania dalej dokumentu, skoroszytu lub prezentacji z ograniczonym uprawnieniem do osoby nieupoważnionej zostanie wyświetlony komunikat z adresem e-mail lub adresem witryny internetowej autora, aby dana osoba mogła poprosić o przyznanie uprawnień do tego dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

  Okno dialogowe w programie Word z informacją, że dokument z ograniczonymi uprawnieniami został przesłany dalej do osoby nieupoważnionej

  Jeśli autor nie dołączy swojego adresu e-mail, nieupoważnionym użytkownikom będzie wyświetlany komunikat o błędzie.

Ustawianie daty wygaśnięcia dla pliku
 1. Otwórz plik.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń dokument, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Ograniczony dostęp.

  • W programie Excel na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń skoroszyt, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Ograniczony dostęp.

  • W programie PowerPoint na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Ograniczony dostęp.

 4. W oknie dialogowym Uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego dokumentu, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji.

  • W programie Excel zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego skoroszytu, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji.

  • W programie PowerPoint zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tej prezentacji, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji.

 5. W obszarze Dodatkowe uprawnienia dla użytkowników wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word zaznacz pole wyboru Ten dokument wygasa dnia, a następnie wprowadź datę.

  • W programie Excel zaznacz pole wyboru Ten skoroszyt wygasa dnia, a następnie wprowadź datę.

  • W programie PowerPoint zaznacz pole wyboru Ta prezentacja wygasa dnia, a następnie wprowadź datę.

 6. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Zarządzanie prawami do plików przy użyciu innego konta użytkownika systemu Windows

 1. Otwórz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Word na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń dokument, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

  • W programie Excel na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń skoroszyt, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

  • W programie PowerPoint na karcie Informacje kliknij pozycję Chroń prezentację, wskaż pozycję Ogranicz uprawnienia według osób, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika wybierz adres e-mail dla konta, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika kliknij pozycję Dodaj, wpisz swoje poświadczenia dla nowego konta, a następnie dwa razy kliknij przycisk OK.

   Okno dialogowe Wybieranie użytkownika

Wyświetlanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami

Aby wyświetlić zawartość podlegającą zarządzaniu prawami, do której masz uprawnienia, przy użyciu pakietu Office, wystarczy tylko otworzyć dokument, skoroszyt lub prezentację.

Jeśli chcesz wyświetlić swoje uprawnienia, kliknij pozycję Wyświetl uprawnienia na pasku komunikatów lub kliknij jedną z następujących pozycji na pasku stanu w dolnej części ekranu:

 • Ten dokument zawiera zasady dotyczące uprawnień  Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień

 • Ten skoroszyt zawiera zasady dotyczące uprawnień  Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień

 • Ta prezentacja zawiera zasady dotyczące uprawnień  Przycisk wskazujący, że ten dokument, skoroszyt lub prezentacja zawiera zasady uprawnień

Uwaga: Aby ograniczyć uprawnienia do zawartości w pliku, musisz mieć zainstalowany pakiet Office 2011 dla komputerów Mac w wersji Standard.

Usługa IRM w pakietach Office 2011 dla komputerów Mac i Office 2016 dla komputerów Mac udostępnia trzy poziomy uprawnień.

Poziom uprawnień

Umożliwia

Odczyt

Odczyt

Zmienianie

Odczyt, edycja, kopiowanie, zapisywanie zmian

Pełna kontrola

Odczyt, edycja, kopiowanie, zapisywanie zmian, drukowanie, ustawianie dat wygaśnięcia dla zawartości, udzielanie użytkownikom uprawnień, programowy dostęp do zawartości

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Ręczne ustawianie poziomów uprawnień

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. W przypadku uzyskiwania dostępu do serwera licencji po raz pierwszy wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla tego serwera, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz hasło w pęku kluczy systemu Mac OS.

  Uwaga: Jeśli pole wyboru Zapisz hasło w pęku kluczy systemu Mac OS nie zostanie zaznaczone, może być konieczne wielokrotne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

 3. W polach Odczyt, Zmiana lub Pełna kontrola wprowadź adres e-mail lub nazwę osoby albo grupy osób, którym chcesz przypisać dany poziom dostępu.

 4. Jeśli chcesz wyszukać adres e-mail lub nazwę w książce adresowej, kliknij pozycję Przycisk Kontakty .

 5. Jeśli chcesz przypisać poziom dostępu wszystkim osobom z książki adresowej, kliknij pozycję Dodaj wszystkich Dodawanie wszystkich .

 6. Po przypisaniu poziomów uprawnień, kliknij przycisk OK.

  Pojawi się pasek komunikatów z wyświetloną informacją, że dokument podlega zarządzaniu prawami.

Ograniczanie uprawnień za pomocą szablonu

Administrator może skonfigurować właściwe dla firmy zasady usługi IRM określające poziomy uprawnień dostępu do informacji dla poszczególnych osób. Te aspekty zarządzania prawami są definiowane za pomocą szablonów serwera usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS). Na przykład administrator firmy może zdefiniować szablon praw o nazwie „Poufne informacje firmowe”, który określa, że dokumenty objęte tymi zasadami mogą być otwierane tylko przez użytkowników w domenie firmowej.

 • Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij odpowiedni szablon praw.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

Zmienianie lub usuwanie ustawionych poziomów uprawnień

Jeśli w celu ograniczenia uprawnień zastosowano szablon, nie można zmienić ani usunąć poziomów uprawnień. Ta procedura działa tylko wówczas, gdy poziomy uprawnień ustawiono ręcznie.

 1. Na pasku komunikatów kliknij opcję Zmień uprawnienia.

 2. W polach Odczyt, Zmiana i Pełna kontrola wprowadź nowy adres e-mail lub nową nazwę osoby albo grupy osób, którym chcesz przypisać dany poziom dostępu.

 3. Aby usunąć osobę lub grupę osób z poziomu dostępu, kliknij odpowiedni adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 4. Aby Wszyscy użytkownicy zostali usunięci z poziomu uprawnień, kliknij pozycję Dodaj wszystkich  Dodawanie wszystkich .

Ustawianie daty wygaśnięcia dla pliku z ograniczeniami

Autorzy mogą korzystać z okna dialogowego Ustawianie uprawnień w celu ustawiania dat wygaśnięcia zawartości. Na przykład Ranjit może również zdecydować o ograniczeniu i Wojciech dostępu do tego dokumentu do 25 maja, a następnie unieważnieniu uprawnień do dokumentu.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie zaznacz pole wyboru Ten dokument wygasa dnia i wprowadź datę.

  Gdy uprawnienia osób autoryzowanych do dokumentu wygasną, tylko autor i osoby z uprawnieniem Pełna kontrola mogą otworzyć dokument.

Zezwalanie osobom z uprawnieniami Zmiana lub Odczyt na drukowanie zawartości

Domyślnie osoby z uprawnieniami Zmiana i Odczyt nie mogą drukować zawartości.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj osobom z uprawnieniem do wprowadzania zmian lub odczytu na drukowanie zawartości.

Zezwalanie osobom z uprawnieniem Odczyt na kopiowanie zawartości

Domyślnie osoby z uprawnieniami Odczyt nie mogą kopiować zawartości.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj osobom z uprawnieniem do odczytu na kopiowanie zawartości.

Zezwalanie na uruchamianie skryptów w pliku z ograniczeniami

Autorzy mogą zmienić ustawienia, aby zezwolić na uruchamianie makr języka Visual Basic, gdy dokument jest otwarty, oraz zezwolić skryptom AppleScript na uzyskiwanie dostępu do informacji w dokumencie z ograniczeniami.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie zaznacz pole wyboru Programowy dostęp do zawartości.

Wymaganie połączenia w celu zweryfikowania uprawnień

Domyślnie użytkownicy, którzy otwierają dokument z ograniczeniami po raz pierwszy, muszą przeprowadzić uwierzytelnienie za pomocą połączenia z serwerem AD RMS. To ustawienie można jednak zmienić i żądać uwierzytelniania przy każdym otwieraniu dokumentu z ograniczeniami.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Dostęp ograniczony.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. Kliknij pozycję Więcej opcji, a następnie zaznacz pole wyboru Wymagaj połączenia w celu zweryfikowania uprawnień.

Usuwanie ograniczeń

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Bez ograniczeń.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 2. W oknie dialogowym kliknij pozycję Usuń ograniczenia.

Tematy pokrewne

Ograniczanie uprawnień do zawartości pliku
Otwieranie pliku z ograniczonymi uprawnieniami
Dodawanie poświadczeń w celu otwarcia pliku lub wiadomości podlegających zarządzaniu prawami
Formaty plików działające z usługą IRM

W pakiecie Office dla systemu iOS każdy otrzymany plik chroniony za pomocą usługi IRM zostanie otwarty po zalogowaniu się przy użyciu konta, które ma uprawnienia do danego pliku. Po otwarciu pliku chronionego za pomocą usługi IRM w górnej części ekranu będzie widoczny pasek z informacjami umożliwiający wyświetlenie uprawnień przypisanych do danego pliku.

Jeśli subskrybujesz usługę Office 365 wraz z usługą Azure Rights Management i dział informatyczny Twojej organizacji zdefiniował jakieś szablony usługi IRM, których możesz używać, możesz przypisać te szablony do plików w pakiecie Office w systemie iOS.

Aby chronić plik, naciśnij przycisk Edytuj Ikona Edytuj w aplikacji, przejdź do karty Recenzja i naciśnij przycisk Ogranicz uprawnienia . Zostanie wyświetlona lista dostępnych zasad usługi IRM. Wybierz odpowiedni, a następnie naciśnij pozycję Zakończono , aby zastosować.

Uwaga: Jeśli przycisk Ogranicz uprawnienia nie jest włączony w aplikacji, otwórz dowolny istniejący dokument chroniony usługą IRM, aby ją zainicjować.

Obecnie nie można przypisywać uprawnień usługi IRM w pakiecie Office dla systemu Android, jednak każdy otrzymany plik chroniony za pomocą usługi IRM zostanie otwarty po zalogowaniu się przy użyciu konta, które ma uprawnienia do danego pliku. Po otworzeniu pliku chronionego za pomocą usługi IRM w górnej części ekranu będzie widoczny pasek z informacjami umożliwiający wyświetlenie uprawnień przypisanych do danego pliku.

Po otworzeniu pliku chronionego za pomocą usługi IRM w pakiecie Office dla systemu Android możesz wyświetlić uprawnienia, które Ci przypisano.

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) jest pomocna w następujących kwestiach:

 • Zapobieganie przesyłaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu, drukowaniu, faksowaniu i wklejaniu zawartości, do której ograniczono uprawnienia, przez uprawnionych adresatów w celu nieautoryzowanego użycia

 • Ograniczanie uprawnień do zawartości niezależnie od tego, gdzie została wysłana

 • Ustawianie wygaśnięcia pliku, dzięki czemu po upływie określonego czasu wyświetlanie zawartości dokumentów nie będzie możliwe

 • Egzekwowanie zasad firmowych dotyczących wykorzystywania i rozpowszechniania zawartości w firmie

Usługa IRM nie zabezpiecza zawartości, do której ograniczono uprawnienia, przed czynnikami takimi jak:

 • Usunięcie, kradzież, przechwycenie lub przekazanie za pomocą złośliwego oprogramowania, takiego jak konie trojańskie, rejestratory naciśnięć klawiszy czy programy szpiegujące określonego typu

 • Utrata lub uszkodzenie spowodowane działaniem wirusów komputerowych

 • Ręczne skopiowanie lub przepisanie danych wyświetlonych na ekranie adresata

 • Sfotografowanie danych (wyświetlonych na ekranie) za pomocą aparatu cyfrowego przez adresata

 • Skopiowanie za pomocą programów do przechwytywania zawartości ekranu pochodzących od innych firm

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat ograniczania uprawnień do zawartości w wiadomościach e-mail, zobacz Pomoc programu Outlook dla komputerów Mac 2011.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×