Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego

W przypadku tworzenia więcej niż jednej reguły formatowania warunkowego dla zakresu komórek dobrze jest wiedzieć, jaka jest kolejności sprawdzania tych reguł, jakie są skutki ewentualnego konfliktu dwóch lub większej liczby reguł, jak kopiowanie i wklejane wpływa na sprawdzanie reguły, jak zmienić kolejność sprawdzania reguł oraz kiedy zakończyć sprawdzanie reguły.

Wszystkie reguły formatowania warunkowego w skoroszycie można tworzyć, edytować, usuwać i wyświetlać za pomocą okna dialogowego Menedżer reguł formatowania warunkowego. (Na karcie Narzędzia główne należy kliknąć przycisk Formatowanie warunkowe, a następnie kliknąć pozycję Zarządzaj regułami).

Menu Formatowanie warunkowe z podświetloną pozycją Zarządzaj regułami

Jeśli do zakresu komórek zastosowano co najmniej dwie reguły, ich wyniki są wyznaczane zgodnie z pierwszeństwem określonym w tym oknie dialogowym.

Oto przykład z datami wygasania identyfikatorów. Celem jest wyróżnienie żółtym tłem identyfikatorów, które wygasną w ciągu 60 dni, ale jeszcze nie wygasły, oraz czerwonym tłem identyfikatorów, które już wygasły.

Dane sformatowane warunkowo

W tym przykładzie komórki z numerami identyfikacyjnymi pracowników, których certyfikaty wygasną w ciągu 60 dni, są sformatowane w kolorze żółtym, a numery identyfikacyjne pracowników, których certyfikaty utraciły ważność, są sformatowane w kolorze czerwonym. Reguły przedstawiono na poniższej ilustracji.

Reguły formatowania warunkowego

Pierwsza reguła (która, jeśli ma wartość „Prawda”, ustawia kolor tła komórki na czerwony) porównuje wartość daty w kolumnie B z bieżącą datą (uzyskaną za pomocą funkcji DZIŚ w formule). Formuła musi być przypisana do pierwszej wartości danych w kolumnie B, czyli komórki B2. Formuła tej reguły to =B2<DZIŚ(). Jest ona używana do testowania komórek w kolumnie B (komórki B2:B15). Jeśli formuła ma wartość „prawda” dla jakiejkolwiek komórki w kolumnie B, odpowiadająca jej komórka w kolumnie A (na przykład komórka A5 odpowiada komórce B5, a komórka A11 odpowiada komórce B11) jest formatowana za pomocą czerwonego koloru tła. Po sprawdzeniu za pomocą pierwszej reguły wszystkich komórek określonych w obszarze Dotyczy testowana jest druga reguła. Formuła ta sprawdza, czy wartości w kolumnie B przypadają szybciej niż 60 dni od bieżącej daty (na przykład załóżmy, że bieżącą datą jest 2010-08-11). Wartość w komórce B4, 2010-10-04, przypada szybciej niż 60 dni od bieżącej daty, zatem wynikiem oceny jest „Prawda” i komórka jest formatowana za pomocą żółtego koloru tła. Formuła tej reguły to =B2<DZIŚ()+60. Wszystkie komórki, które zostały najpierw sformatowane za pomocą reguły najwyżej położonej na liście (na czerwono), są pozostawiane bez zmian.

Reguły umieszczone wyżej na liście mają pierwszeństwo przed regułami umieszczonymi niżej. Domyślnie nowe reguły są zawsze dodawane u góry listy, dlatego mają wyższy priorytet i ich kolejność jest od razu widoczna. Kolejność pierwszeństwa można zmienić za pomocą strzałek Przenieś w górę i Przenieś w dół w oknie dialogowym.

Strzałki Przenieś w górę i Przenieś w dół

Dla danego zakresu komórek może istnieć więcej niż jedna reguła formatowania warunkowego o wyznaczonej wartości „Prawda”. Oto sposób stosowania reguł, gdy nie powodują konfliktu oraz gdy go powodują:

Gdy reguły nie powodują konfliktu     Jeśli na przykład jedna reguła formatuje komórkę przy użyciu czcionki pogrubionej, a druga formatuje komórkę przy użyciu koloru czerwonego, komórka jest formatowana przy użyciu czcionki pogrubionej i koloru czerwonego. Konflikt nie występuje, dlatego są stosowane obie reguły.

Gdy reguły powodują konflikt     Jeśli na przykład jedna reguła ustawia kolor czcionki w komórce na czerwony, a druga — na zielony, występuje konflikt i program może zastosować tylko jedną regułę. Będzie to reguła mająca wyższy priorytet (znajdująca się wyżej na liście w oknie dialogowym).

Edytując arkusz, można skopiować i wkleić wartości komórek zawierających formatowania warunkowe, wypełnić zakres komórek formatowaniami warunkowymi, a także użyć Malarza formatów. Te operacje mają następujący wpływ na pierwszeństwo reguł formatowania warunkowego: dla komórek docelowych jest tworzona — na podstawie komórek źródłowych — nowa reguła formatowania warunkowego.

Skopiowanie i wklejenie wartości komórek z formatowaniem warunkowym do arkusza otwartego w innym wystąpieniu programu Excel (innym procesie Excel.exe uruchomionym w tym samym czasie na komputerze) nie spowoduje utworzenia reguły formatowania warunkowego w tym innym wystąpieniu ani skopiowania do niego formatu.

W przypadku zakresu komórek reguła formatowania oceniona jako „Prawda” ma pierwszeństwo przed istniejącym formatowaniem ręcznym. Aby zastosować formatowanie ręczne, należy użyć przycisków w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne (Excel 2016/2013) lub w grupie Komórki na karcie Narzędzia główne (Excel 2010/2007). Jeśli reguła formatowania warunkowego zostanie usunięta, formatowanie ręczne dla zakresu komórek pozostanie niezmienione.

Formatowanie ręczne nie jest wyświetlane w oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego i nie jest używane do określania pierwszeństwa.

Aby zapewnić zgodność z wersjami programu Excel starszymi niż Excel 2007, można zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy w oknie dialogowym Zarządzanie regułami. Pozwala to sprawdzić, jak formatowanie warunkowe może wyglądać w tych wcześniejszych wersjach programu Excel, które nie obsługują więcej niż trzech reguł formatowania warunkowego ani wielu reguł stosowanych do jednego zakresu.

Jeśli dla danego zakresu komórek zostały określone więcej niż trzy reguły formatowania warunkowego, to program Excel w wersji wcześniejszej niż program Excel 2007:

 • sprawdzi tylko trzy pierwsze reguły,

 • zastosuje pierwszą regułę dającą wartość „Prawda”,

 • zignoruje reguły o dalszej kolejności pierwszeństwa, jeśli dają wartość „Prawda”.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie możliwych warunków dla pierwszych trzech reguł:

Reguła

Wartość

Reguła

Wartość

Reguła

Wartość

Wynik

Pierwsza

Prawda

Druga

Prawda lub fałsz

Trzecia

Prawda lub fałsz

Reguła pierwsza jest stosowana, a reguły druga i trzecia są ignorowane.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Prawda

Trzecia

Prawda lub fałsz

Reguła druga jest stosowana, a reguła trzecia jest ignorowana.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Fałsz

Trzecia

Prawda

Reguła trzecia jest stosowana.

Pierwsza

Fałsz

Druga

Fałsz

Trzecia

Fałsz

Nie są stosowane żadne reguły.

Można zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, aby zmienić domyślne zachowanie:

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla pierwszej reguły.

 • Aby sprawdzić tylko pierwszą i drugą regułę, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla drugiej reguły.

Nie można zaznaczyć ani wyczyścić pola wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, jeśli w formatowaniu reguły użyto paska danych, skali kolorów lub zestawu ikon.

Edytowanie pierwszeństwa reguł formatowania warunkowego

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.

  Menu Formatowanie warunkowe z podświetloną pozycją Zarządzaj regułami

  Dla bieżącego zaznaczenia są wyświetlane reguły formatowania warunkowego, zawierające typ reguły, formatowanie, zakres komórek objętych regułą oraz ustawienie Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy.

  Jeśli nie widać odpowiedniej reguły, upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla zaznaczono właściwy zakres komórek, arkusz, raport w formie tabeli przestawnej lub odpowiednią tabelę.

 2. Zaznacz regułę. Nie można zaznaczyć wielu reguł jednocześnie.

 3. Aby przenieść zaznaczoną regułę w górę listy pierwszeństwa, kliknij pozycję Przenieś w górę. Aby przenieść zaznaczoną regułę w dół w listy pierwszeństwa, kliknij pozycję Przenieś w dół.

  Strzałki Przenieś w górę i Przenieś w dół

 4. Aby sprawdzanie reguł było zatrzymywane na określonej regule (opcjonalne), zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodawanie, zmienianie lub czyszczenie formatów warunkowych

Kopiowanie formatowania warunkowego

Usuwanie formatowania warunkowego

Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×