Zarządzanie partiami migracji w usłudze Office 365

Korzystając z pulpitu nawigacyjnego migracji w Centrum administracyjnym programu Exchange (EAC) w usłudze Office 365, możesz zarządzać migracją skrzynek pocztowych do usługi Office 365 metodą jednorazowej lub etapowej migracji programu Exchange. Pulpit nawigacyjny migracji umożliwia również przeprowadzanie migracji zawartości skrzynek pocztowych użytkowników z lokalnego serwera IMAP do istniejących skrzynek pocztowych usługi Office 365. Na pulpicie nawigacyjnym migracji oprócz statystyki dotyczącej określonej partii migracji jest wyświetlana również ogólna statystyka migracji. Partie migracji możesz tworzyć, uruchamiać, zatrzymywać, wstrzymywać i edytować.

Spis treści   

Pulpit nawigacyjny migracji

Aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego migracji w Centrum administracyjnym programu Exchange, wybierz pozycję Adresaci > Migracja. Na poniższym zrzucie ekranu pokazano różne obszary pulpitu nawigacyjnego migracji, w których możesz uzyskać informacje na temat migracji oraz zarządzać partiami migracji.

Pulpit nawigacyjny migracji

Ogólna statystyka migracji

Kliknij pozycję Stan wszystkich partii, aby wyświetlić ogólną statystykę dotyczącą wszystkich partii migracji, które zostały utworzone. W poniższych polach są wyświetlane zbiorcze informacje o wszystkich partiach migracji.

Pole

Opis

Łączna liczba skrzynek pocztowych

Łączna liczba skrzynek pocztowych ze wszystkich bieżących partii migracji.

Zsynchronizowane skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych ze wszystkich partii migracji, które zostały pomyślnie zmigrowane.

Sfinalizowane skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych ze wszystkich partii migracji, które zostały sfinalizowane. Finalizacja występuje tylko wtedy, gdy przeprowadzasz migrację skrzynek pocztowych w trybie przenoszenia zdalnego między lokalną organizacją programu Exchange a usługą Office 365 w hybrydowym wdrożeniu programu Exchange. Skrzynki pocztowe można sfinalizować po pomyślnym zakończeniu synchronizacji wstępnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat finalizacji w przypadku migracji w trybie przenoszenia zdalnego, zobacz Complete-MigrationBatch.

Uszkodzone skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych ze wszystkich partii migracji, w przypadku których migracja zakończyła się niepowodzeniem.

Partie migracji

Tworzone partie migracji są wyświetlane na liście w kolejce migracji. W poniższych kolumnach znajdują się informacje o każdej partii migracji.

Kolumna

Opis

Nazwa

Nazwa partii migracji, która została określona podczas jej tworzenia.

Stan

Stan partii migracji. Poniżej znajduje się lista różnych stanów partii migracji wraz z informacjami, co można robić z partiami migracji w każdym z tych stanów:

 • Zatrzymano:    Partia migracji została utworzona, ale nie została uruchomiona. W tym stanie możesz ją uruchomić, edytować lub usunąć.

 • Synchronizowanie:    Partia migracji została uruchomiona i trwa aktywna migracja skrzynek pocztowych w partii migracji. Gdy partia migracji znajduje się w tym stanie, możesz ją zatrzymać.

 • Zatrzymywanie:   Natychmiast po uruchomieniu polecenia cmdlet Stop-MigrationBatch.

 • Zatrzymano:    Partia migracji jest zatrzymywana i kolejne skrzynki pocztowe w partii nie są już migrowane. Gdy partia migracji znajduje się w tym stanie, możesz uruchomić ją ponownie.

 • Uruchamianie:   Natychmiast po uruchomieniu polecenia cmdlet Start-MigrationBatch.

 • Kończenie:   Natychmiast po uruchomieniu polecenia cmdlet Complete-MigrationBatch.

 • Usuwanie:   Natychmiast po uruchomieniu polecenia cmdlet Remove-MigrationBatch.

 • Zsynchronizowano:    Partia migracji została ukończona i żadne skrzynki pocztowe nie są aktywnie migrowane. Partia migracji w tym stanie może zawierać błędy, jeśli skrzynki pocztowe nie zostały zmigrowane. W przypadku jednorazowych migracji programu Exchange i migracji poczty IMAP z tym stanem lokalne skrzynki pocztowe i odpowiadające im skrzynki pocztowe usługi Office 365 są synchronizowane co 24 godziny w ramach synchronizacji przyrostowej.

 • Ukończono:   Partia migracji została ukończona.

 • Zsynchronizowano z błędami:    Partia migracji została ukończona, ale migracja niektórych skrzynek pocztowych zakończyła się niepowodzeniem. Skrzynki pocztowe, które zostały pomyślnie zmigrowane w partii migracji z błędami, nadal są synchronizowane co 24 godziny w ramach synchronizacji przyrostowej.

Suma

Wskazuje liczbę skrzynek pocztowych w partii migracji.

Zsynchronizowano

Wskazuje liczbę skrzynek pocztowych, które zostały pomyślnie zmigrowane.

Sfinalizowano

Liczba skrzynek pocztowych w partii migracji, które zostały sfinalizowane. Finalizacja jest wykonywana tylko w przypadku partii migracji w trybie przenoszenia zdalnego w ramach wdrożenia hybrydowego programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu finalizacji, zobacz Complete-MigrationBatch.

Zakończone niepowodzeniem

Liczba skrzynek pocztowych w partii migracji, których migracja zakończyła się niepowodzeniem. Możesz wyświetlić informacje o określonych skrzynkach pocztowych, w których wystąpiły błędy migracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Raport o stanie użytkowników migracji.

Ważne: Partie migracji ze stanem Zsynchronizowano   , w przypadku których w ciągu ostatnich 90 dni nie wystąpiło żadne działanie zainicjowane przez administratora (na przykład żaden administrator nie zatrzymał ani nie uruchomił ponownie partii migracji lub nie edytował partii migracji), zostanie zatrzymane i 30 dni później usunięte, jeśli administrator nie podejmie żadnych dalszych działań.

Pulpit nawigacyjny migracji zawiera zestaw poleceń, które umożliwiają zarządzanie partiami migracji. Po utworzeniu partii migracji możesz ją zaznaczyć, a następnie kliknąć jedno z poniższych poleceń. Jeśli partia migracji znajduje się w stanie, który nie jest obsługiwany przez polecenie, to polecenie jest wyszarzone lub nie jest wyświetlane, ponieważ jest ono niedostępne.

Polecenie

Opis

Nowa Ikona Dodaj

Utwórz nową partię migracji. To polecenie umożliwia migrację lokalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365 (tzw. wnoszenie) lub migrację skrzynek pocztowych usługi Office 365 z powrotem do lokalnej organizacji programu Exchange w ramach wdrożenia hybrydowego.

Edytuj  Ikona Edytuj

Edytuj istniejącą partię migracji. W przypadku migracji etapowych programu Exchange i migracji poczty IMAP możesz przesłać inny plik CSV. Możesz również zmienić punkt końcowy migracji używany w przypadku partii migracji. Możesz edytować tylko partię migracji w stanie Utworzono   .

Uruchom Ikona Start

Uruchom utworzoną partię migracji. Po uruchomieniu partii stan zmienia się na Synchronizowanie   .

Wznów  Ikona Start

Wznów uruchamianie partii migracji, która została wstrzymana lub znajduje się w stanie Zatrzymano   . Jeśli w partii migracji występują błędy, za pomocą tego polecenia możesz uruchomić ją ponownie, a usługa Office 365 spróbuje przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych, których migracja zakończyła się niepowodzeniem.

Wstrzymaj Ikona Zatrzymaj

Zatrzymaj partię migracji, która jest obecnie uruchomiona lub została uruchomiona, ale znajduje się w stanie W kolejce   . Możesz również zatrzymać partię migracji jednorazowej programu Exchange lub partię migracji poczty IMAP, która zakończyła etap synchronizacji wstępnej i znajduje się w stanie Zsynchronizowano. Spowoduje to zatrzymanie synchronizacji przyrostowych. Synchronizacje przyrostowe możesz wznowić, wybierając partię migracji i klikając pozycję Wznów.

Usuń  Ikona Usuń

Usuń partię migracji po upewnieniu się, że wszystkie skrzynki pocztowe w partii migracji zostały pomyślnie zmigrowane. Sprawdź też, czy poczta jest kierowana bezpośrednio do chmurowych skrzynek pocztowych, gdy rekord MX został skonfigurowany tak, aby wskazywał usługę Office 365. Po usunięciu partii migracji usługa Office 365 wyczyści wszystkie związane z nią rekordy, a następnie usunie ją z listy.

Więcej Ikona Więcej opcji

Kliknij to polecenie, a następnie kliknij pozycję Punkty końcowe migracji, aby utworzyć nowe punkty końcowe migracji lub wyświetlić i edytować istniejące punkty końcowe migracji.

Odśwież Ikona Odśwież

Odśwież pulpit nawigacyjny migracji, aby zaktualizować wyświetlane informacje dotyczące ogólnej statystyki migracji, listę partii migracji oraz statystykę wybranej partii migracji.

Statystyka partii migracji

W okienku szczegółów na pulpicie nawigacyjnym migracji są wyświetlane następujące informacje na temat wybranej partii migracji.

Pole

Opis

Typ

Wskazuje typ migracji wybranej partii migracji. Wartość tego pola oznacza również typ punktu końcowego migracji skojarzonego z partią migracji.

 • Exchange — Outlook Anywhere:    Partia migracji jest jednorazową migracją programu Exchange lub etapową migracją programu Exchange.

 • IMAP:    Partia migracji jest migracją poczty IMAP.

 • Migracja w trybie przenoszenia zdalnego:    Partia migracji jest migracją w trybie przenoszenia zdalnego (wnoszenia lub wynoszenia) w ramach wdrożenia hybrydowego programu Exchange.

Kierunek

Wskazuje, czy skrzynki pocztowe są migrowane do usługi Office 365, czy do lokalnej organizacji programu Exchange.

 • Wnoszenie    Wskazuje, że skrzynki pocztowe są migrowane do usługi Office 365. Typy migracji polegającej na wnoszeniu to migracje etapowe, migracje jednorazowe, migracje poczty IMAP oraz migracje w trybie przenoszenia zdalnego (wnoszenia).

 • Wynoszenie    Wskazuje, że skrzynki pocztowe usługi Office 365 są migrowane do lokalnej organizacji programu Exchange. Jedynym typem migracji polegającej na wynoszeniu są migracje w trybie przenoszenia zdalnego (wynoszenia).

Stan

Bieżący stan wybranej partii migracji.

 • Zatrzymano

 • Synchronizowanie

 • Zatrzymano

 • Zsynchronizowano

 • Zsynchronizowano z błędami

Zobacz wcześniejszy opis każdego z tych stanów.

Zlecone

Liczba skrzynek pocztowych do zmigrowania w partii migracji. Ta liczba odpowiada liczbie wierszy w pliku CSV migracji (w przypadku migracji poczty IMAP, migracji etapowych lub migracji w trybie przenoszenia zdalnego) albo liczbie lokalnych skrzynek pocztowych (w przypadku migracji jednorazowej programu Exchange).

Zsynchronizowane skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych z łącznej liczby w partii migracji, które pomyślnie ukończyły synchronizację wstępną. To pole jest aktualizowane podczas migracji.

Sfinalizowano

Liczba skrzynek pocztowych z łącznej liczby w partii migracji, które zostały pomyślnie sfinalizowane. Finalizacja występuje tylko w przypadku migracji w trybie przenoszenia zdalnego (wnoszenia i wynoszenia).

Uszkodzone skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych, których synchronizacja wstępna zakończyła się niepowodzeniem.

Wyświetl szczegóły

Kliknij pozycję Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić informacje o stanie każdej skrzynki pocztowej w partii migracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Raport o stanie użytkowników migracji.

Utworzone przez

Adres e-mail administratora usługi Office 365, który utworzył partię migracji.

Godzina utworzenia

Data i godzina utworzenia partii migracji.

Godzina rozpoczęcia

Data i godzina uruchomienia partii migracji.

Godzina synchronizacji wstępnej

Data i godzina zakończenia synchronizacji wstępnej partii migracji.

Czas trwania synchronizacji wstępnej

Ilość czasu poświęconego na zakończenie synchronizacji wstępnej wszystkich skrzynek pocztowych w partii migracji.

Czas ostatniej synchronizacji

Ostatni czas ponownego uruchomienia partii migracji lub ostatni czas wykonania synchronizacji przyrostowej partii. Jak stwierdzono wcześniej, w przypadku migracji poczty IMAP i jednorazowych migracji programu Exchange synchronizacja przyrostowa odbywa się co 24 godziny.

Skojarzony punkt końcowy

Nazwa punktu końcowego migracji używanego przez partię migracji. Aby wyświetlić ustawienia punktu końcowego migracji, możesz kliknąć pozycję Wyświetl szczegóły. Jeśli w danym momencie nie jest uruchomiona żadna partia migracji używająca tego punktu końcowego, możesz również edytować ustawienia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×