Zarządzanie mapowaniami właściwości metadanych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Mapowania właściwości metadanych mapują właściwości wyodrębnione z dokumentów podczas przeszukiwania (nazywane właściwościami przeszukanymi) na właściwości zarządzane, których użytkownicy mogą używać w kwerendach wyszukiwania. Na przykład trzy różne typy dokumentów mogą mieć różne nazwy dla właściwości identyfikującej autora. W dokumencie jednego typu ta właściwość może mieć nazwę „autor”, w dokumencie innego typu „twórca”, a w trzecim „właściwość3”. Każdą z tych właściwości przeszukanych można zamapować na właściwość zarządzaną Autor, dzięki czemu gdy użytkownik będzie szukać autora, z wszystkich trzech dokumentów zostaną uzyskane właściwe wyniki. Wyszukiwania mogą być wykonywane jedynie na właściwościach zarządzanych, a nie na właściwościach przeszukanych.

Aby zarządzać mapowaniami właściwości metadanych, należy najpierw otworzyć stronę Mapowania właściwości metadanych. Aby otworzyć stronę Mapowania właściwości metadanych:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Zarządzanie aplikacjami.

 2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami w obszarze Aplikacje usług kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami usług.

 3. Na stronie Zarządzanie aplikacjami usług na liście aplikacji usług kliknij aplikację usługi wyszukiwania, którą chcesz skonfigurować, lub kliknij w dowolnym miejscu w wierszu aplikacji usługi wyszukiwania, którą chcesz skonfigurować, a następnie na wstążce kliknij pozycję Zarządzaj.

 4. Na SearchServiceApplicationName: strony Administracja wyszukiwania na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze kwerendy i wyniki, kliknij polecenie Właściwości metadanych.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie właściwości zarządzanej

Edytowanie właściwości zarządzanej

Usuwanie właściwości zarządzanej

Edytowanie kategorii

Usuwanie kategorii

Dodawanie właściwości zarządzanej

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych kliknij pozycję Nowa właściwość zarządzana.

 2. Na stronie Nowa właściwość zarządzana w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa właściwości wpisz nazwę nowej właściwości zarządzanej.

  1. W polu Opis wpisz szczegółowy opis właściwości.

  2. W obszarze Typ informacji w tej właściwości wybierz jedną z wymienionych niżej opcji jako typ danych dla właściwości:

   • Tekst

   • Liczba całkowita

   • Liczba dziesiętna

   • Data i godzina

   • Tak/Nie

  3. Zaznacz pole wyboru Ma wiele wartości, aby umożliwić wybranie więcej niż jednego typu danych.

 3. W sekcji Mapowania na właściwości przeszukane wybierz jedną z następujących opcji:

  1. Uwzględnij wartości ze wszystkich zamapowanych właściwości przeszukanych.     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby wartości ze wszystkich właściwości przeszukanych zostały zamapowane dla danego dokumentu. Kwerenda dotycząca właściwości w dokumencie, w którym wszystkie właściwości przeszukane są zamapowane, zwraca wynik w przypadku zgodności dowolnej zamapowanej właściwości przeszukanej.

  2. Uwzględnij wartości z jednej właściwości przeszukanej na podstawie określonej kolejności.     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby tylko jedna wartość została zamapowana. Gdy wiele właściwości przeszukanych jest zamapowanych na właściwość zarządzaną, dla dokumentu jest wybierana pierwsza wartość w polu Właściwości przeszukane zamapowane na tę właściwość zarządzaną.

  3. Można zmienić kolejność na liście, zaznaczając wartość i klikając przyciski Przenieś w górę i Przenieś w dół.

  4. Aby dodać mapowanie do listy, kliknij przycisk Dodaj mapowanie.

   • W oknie dialogowym Wybieranie właściwości przeszukanej rozwiń menu Wybierz kategorię, a następnie wybierz polecenie Wszystkie kategorie lub konkretny typ kategorii dokumentu, na przykład Office lub XML.

   • Z listy Wybierz właściwość przeszukaną wybierz właściwość przeszukaną, która ma zostać zamapowana na dodawaną właściwość zarządzaną.

   • Ponieważ lista właściwości przeszukanych może być długa, można wpisać nazwę (lub pierwszą część nazwy) szukanej właściwości w polu Nazwa właściwości przeszukanej, a następnie kliknąć przycisk Znajdź.

   • Kliknij przycisk OK.

 4. Na stronie Nowa właściwość zarządzana w sekcji Używanie w zakresach zaznacz pole wyboru Zezwalaj na używanie tej właściwości w zakresach, jeśli chcesz, aby właściwość była dostępna dla definiowanych zakresów wyszukiwania.

  Porada: To pole wyboru należy zaznaczyć dla tych właściwości, które mają być używane w zakresach. Każda właściwość ustawiona jako zakres zwiększa rozmiar indeksu, czego należy w miarę możliwości unikać.

 5. W sekcji Optymalizowanie magazynu właściwości zarządzanych zaznacz pole wyboru Zmniejsz wymagania dotyczące magazynu dla właściwości tekstu, używając skrótu do porównywania, jeśli chcesz zmniejszyć ilość miejsca na przechowywanie właściwości metadanych.

  Zaznacz pole wyboru Dodaj właściwość zarządzaną do niestandardowego zestawu wyników pobieranego dla każdej kwerendy. Uwaga: domyślnie można wyświetlić tylko pierwsze dwa kilobajty danych, jeśli używasz dostosowanej strony wyników i chcesz wyświetlać właściwości zarządzane na tej stronie wyników.

 6. Kliknij przycisk OK. W oknie komunikatu z informacją, że zmiany nie zaczną obowiązywać przed kolejnym pełnym przeszukaniem, kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Zmiany w mapowaniach właściwości zostaną wprowadzone według reguły dokument po dokumencie, jak tylko dokument zostanie przeszukany — bez względu na typ przeszukiwania. Pełne przeszukiwanie zapewnia spójne stosowanie zmian do całego indeksu.

Początek strony

Edytowanie właściwości zarządzanej

Edytując właściwość zarządzaną, można zamapować na nią dodatkową właściwość przeszukaną.

Aby edytować właściwość zarządzaną:

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych na liście Widok właściwości zarządzanych wskaż właściwość zarządzaną, którą chcesz edytować, rozwiń menu, a następnie kliknij polecenie Edytuj/Mapuj właściwość.

 2. Na stronie Edytowanie właściwości zarządzanej — NazwaWłaściwości skonfiguruj ustawienia, które chcesz zmienić.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawień właściwości zarządzanej, zobacz sekcję Dodawanie właściwości zarządzanej w tym temacie.

Początek strony

Usuwanie właściwości zarządzanej

Usuwanie właściwości zarządzanej wiąże się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownicy nie będą już mogli wyszukiwać przy użyciu tej właściwości.

 • Jeśli w regule zakresu jest używana ta właściwość, zakres nie będzie działać.

 • Jeśli w niestandardowych aplikacjach wyszukiwania lub w składnikach Web Part jest używana ta właściwość, nie będą one działać.

Aby usunąć właściwość zarządzaną:

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych na liście Widok właściwości zarządzanych wskaż właściwość zarządzaną, którą chcesz usunąć, rozwiń menu, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 2. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Edytowanie kategorii

Aby edytować kategorię:

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych kliknij pozycję Właściwości przeszukane.

 2. Na liście Widok właściwości przeszukanych wskaż kategorię, którą chcesz edytować, rozwiń menu, a następnie kliknij polecenie Edytuj kategorię.

 3. Na stronie Edytowanie kategorii: NazwaKategorii w sekcji Nazwa i informacje można wpisać nową nazwę kategorii lub pozostawić bieżącą.

 4. W sekcji Zbiorcze ustawienia właściwości przeszukanych zaznacz jedno lub więcej z następujących pól wyboru:

  • Automatycznie wykryj nowe właściwości podczas przeszukiwania

  • Zamapuj wszystkie właściwości ciągu w tej kategorii na właściwość zarządzaną zawartości

  • Automatycznie wygeneruj nową właściwość zarządzaną dla każdej właściwości przeszukanej wykrytej w tej kategorii

  • Usuń wszystkie niezamapowane właściwości przeszukane

Początek strony

Usuwanie kategorii

Aby usunąć kategorię:

 1. Na stronie Mapowania właściwości metadanych kliknij pozycję Właściwości przeszukane.

 2. Na liście Widok właściwości przeszukanych wskaż kategorię, którą chcesz usunąć, rozwiń menu, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 3. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Aby uzyskać najbardziej aktualną i wyczerpującą zawartość dotyczącą tego produktu, odwiedź witrynę http://technet.microsoft.com.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×