Zarządzanie limitami miejsca w magazynie dla zbiorów witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ilość miejsca SharePoint Online, którego organizacja ma zależy od liczby użytkowników (zobacz Usługi SharePoint Online limity). Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Office 365, możesz kupić więcej miejsca do magazynowania , po uruchomieniu.

Domyślnie magazyn SharePoint jest dostępna w centralnej puli, z której można narysować wszystkich witryn. Jako administrator globalny lub SharePoint, nie musisz podziału zadań ilości miejsca do magazynowania lub ponownego przydzielenia miejsca na podstawie zużycia. To wszystko jest obsługiwane automatycznie: witryn za pomocą potrzebnych gdy są one wymagane, wielkości maksymalnie 25 terabajtów (TB) na zbiór witryn. Jeśli wcześniej Ręczne ustawianie limitów miejsca do magazynowania i przełączyć się przy użyciu puli magazynu, SharePoint pozwala zresetować wszystkie limity do 1 TB.

Automatyczne zarządzanie limitami miejsca do magazynowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję ustawienia.

 5. W obszarze Zarządzanie magazynem zbioru witryn wybierz pozycję Automatycznie.

  Ekran Ustawienia usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 z wyróżnionym obszarem Zarządzanie magazynem zbioru witryn
 6. Kliknij przycisk OK.

Jeśli wolisz precyzyjnie dostosować ilość przestrzeni dyskowej przydzielonej dla każdego zbioru witryn, możesz ustawić opcję zarządzania przestrzenią dyskową na „Ręcznie” i określić limity przestrzeni dyskowej dla poszczególnych zbiorów witryn. W takiej sytuacji zalecamy także ustawienie alertów e-mail, które powiadomią Ciebie i innych administratorów zbiorów witryn, jeśli limit przestrzeni dyskowej przydzielonej danemu zbiorowi witryn będzie bliski wyczerpania.

Ważne: Magazyn SharePoint Online teraz są obliczane w gigabajtów (GB). Aby uzyskać więcej informacji zobacz jak SharePoint miejsca do magazynowania jest obliczana.

Ręczne zarządzanie limitami miejsca do magazynowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję ustawienia.

 5. W obszarze Zarządzanie magazynem zbioru witryn wybierz pozycję Ręcznie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie limitu magazynowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Na karcie Zbiory witryn wybierz z listy co najmniej jeden zbiór witryn.

 5. Wybierz pozycję Przydział magazynowania. Jeśli przycisk Przydział magazynowania nie jest włączony, wybierz zbiór witryn, dla którego chcesz ustawić przydział, z poniższej listy.

  Karta Zbiory witryn z wyróżnionym przyciskiem Przydział magazynowania
 6. W obszarze Ogranicz przydział magazynowania dla każdego zbioru witryn wprowadź maksymalną liczbę gigabajtów (GB) do przydzielenia zbiorowi witryn.

 7. Zaznacz pole wyboru, aby administratorzy zbiorów witryn otrzymywali wiadomość e-mail, kiedy ich zbiory niemal wyczerpią limit przestrzeni dyskowej. Wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 100, aby określić wartość procentową limitu, po przekroczeniu którego ma zostać wysłany alert e-mail.

  Okno dialogowe Ustawianie przydziałów magazynowania

  Porada: Może być konieczne zaktualizowanie tej wartości procentowej e-mail alertu na podstawie nowych przekonwertowanych metryk przestrzeni dyskowej.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Ręczne zarządzanie limitami miejsca w magazynie należy regularnie monitorować je, aby upewnić się, że nie są one wpływu na wydajność witryny. Zaleca się, że możesz również skonfigurować własne alertu wiadomości e-mail do poinformować administratorów zbioru witryn, zanim zbioru witryn osiągnie limit. Wiadomości e-mail ostrzeżenia przydział magazynowania wbudowanych zwykle są wysyłane co tydzień dla zbiorów witryn, które osiągnęły określony poziom ostrzeżenia. Dlatego administratorzy zbiorów witryn często otrzymuje e-mail ostrzeżenia przydziału miejsca do magazynowania zbyt opóźnione. Na przykład jeśli zadania czasomierza ostrzeżenie o przydziale dysku (wyzwalające e-mail ostrzeżenia) zaplanowano tygodniowych i wysyła wiadomość e-mail ostrzeżenie każdą niedzielę, ale zbioru witryn osiągnie limit przydziału ostrzeżenie w poniedziałek, administrator zbioru witryn nie odbiera alertów poczty e-mail 6 dni. Istnieje możliwość tego zbioru witryn może osiągnąć limit maksymalny przed administratora zbioru witryn, otrzymuje alertów poczty e-mail. Może to spowodować zbioru witryn, należy ustawić tylko do odczytu i Zatrzymaj.

Za pomocą tego skryptu PowerShell monitorowanie zbiorów witryn. Tego skryptu pobiera dane, składa, a następnie wysyła alerty ostrzeżenie miejsca do magazynowania do administratora zbioru witryn.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Skopiuj następujący tekst z deklaracji zmiennych i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. Należy ustawić wszystkie wartości wejściowych jest specyficzny dla organizacji. Zapisz plik, a następnie zmień jej nazwę "GetEmailWarning.ps1".

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać plik jako plik tekstowymi w formacie ANSI z .ps1 rozszerzenia.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Miejsce:

  • <global or SharePoint admin account> to nazwa użytkownika konta, które ma globalnego administratora lub SharePoint rolę administratora w usłudze Office 365.

  • <password> zawiera hasło do konta administratora globalnego lub SharePoint.

  • <SharePoint admin center URL> jest adresem URL Centrum administracyjnego usługi SharePoint.

  • <local folder path> jest ścieżki lokalnej dla folderu, w którym chcesz zapisać dane.

  • <smtpserver> to nazwa Twojego serwera poczty SMTP.

  • <sender email> jest administratorem globalnym lub konta administratora programu SharePoint wyświetlany w wierszu od w wiadomości e-mail, ostrzeżenie.

  • <recipient email> jest konto administratora, które zostanie wyświetlone ostrzeżenie poczty e-mail.

 5. W Powłoka zarządzania usługi SharePoint Online Zmień do katalogu lokalnego, w której zapisano plik skryptu.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Po pomyślnym zakończeniu skryptu pliku tekstowego zostanie utworzona w lokalizacji określonej w zmiennej <Local folder path> skryptu.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący nie będą mogli uruchamianie skryptów, może być konieczne zmiany zasad wykonanie. Aby uzyskać informacje zobacz Temat zasady wykonanie.

Wcześniej obliczania SharePoint miejsca do magazynowania w megabajtach (MB). Teraz jest obliczana w gigabajtów (GB) przy użyciu tylko pełny liczb całkowitych. Jeśli wcześniej ustawiania przydziału magazynowania w MB, zostaną przekonwertowane na GB (1024 MB = 1 GB) i zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej. Aby wartość 5000 MB staje się 4 GB. Co najmniej 1 GB można ustawić na zbiór witryn. Po ustawieniu przydziału magazynowania SharePoint przy użyciu PowerShell tej wartości zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej GB liczba całkowita, aby zapobiec wartość mniejszą niż jeden GB przekształcania 0 GB.

Zobacz też

Limity usługi SharePoint Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×