Zarządzanie grupami usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2018 r.

W tym artykule przedstawiono procedury wykonywania typowych zadań zarządzania dla grup w programie Microsoft PowerShell. Zawiera on także polecenia cmdlet programu PowerShell dotyczące grup. Aby uzyskać informacje o zarządzaniu witrynami programu SharePoint, zobacz Zarządzanie witrynami usługi SharePoint Online za pomocą programu PowerShell.

Typowe zadania dotyczące zarządzania grupami usługi Office 365

Link do wytycznych dotyczących korzystania z grup usługi Office 365

Gdy użytkownicy tworzą lub edytują grupę w programie Outlook, możesz wskazać im link do wytycznych dotyczących użycia w Twojej organizacji. Może to na przykład dotyczyć wymagania dodania określonego prefiksu lub sufiksu do nazwy grupy.

Użyj programu PowerShell w usłudze Azure Active Directory, aby wskazać użytkownikom wytyczne dotyczące korzystania z grup usługi Office 365 w organizacji. Zobacz temat Polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory do konfigurowania ustawień grupy i wykonaj czynności opisane w sekcji Tworzenie ustawień na poziomie katalogu, aby określić hiperlink do wytycznych dotyczących użycia. Po uruchomieniu polecenia cmdlet usługi AAD użytkownicy zobaczą link do wytycznych podczas tworzenia lub edytowania grupy w programie Outlook.

Tworzenie nowej grupy z linkiem do wskazówek dotyczących korzystania z niej

Kliknij link Wskazówki dotyczące korzystania z grupy, aby wyświetlić wskazówki Twojej organizacji dotyczące korzystania z grup usługi Office 365

Zezwalanie użytkownikom na używanie opcji Wyślij jako w odniesieniu do grupy usługi Office 365

To zadanie można również wykonać w Centrum administracyjnym programu Exchange. Zobacz Zezwalanie członkom na używanie opcji „Wyślij jako” lub „Wyślij w imieniu” w odniesieniu do grupy usługi Office 365.

Aby włączyć ustawienie „Wyślij jako” dla grup usługi Office 365, skonfiguruj je przy użyciu poleceń cmdlet Add-RecipientPermission i Get-RecipientPermission. Po włączeniu tego ustawienia użytkownicy grup usługi Office 365 będą mogli wysyłać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie jako grupa usługi Office 365 w programie Outlook lub w aplikacji Outlook w sieci Web. Użytkownicy mogą przejść do grupy, utworzyć nową wiadomość e-mail i zmienić wartość w polu „Wyślij jako” na adres e-mail grupy.

Uwaga: Aby wiadomości były wysyłane do grupy i wyświetlane w konwersacjach grupowych, podczas tworzenia wiadomości e-mail z ustawieniem „Wyślij jako” należy dodać adres e-mail grupy w polu DW.

Obecnie zasady skrzynki pocztowej można zaktualizować tylko przy użyciu programu PowerShell.

 • Użyj tego polecenia, aby ustawić alias grupy.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Użyj tego polecenia, aby ustawić alias użytkownika.

  $userAlias = "User"
 • Użyj tego polecenia, aby przekazać zmienną groupalias do polecenia cmdlet Get-Recipient w celu uzyskania szczegółowych informacji o adresacie.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Następnie przekaż nazwę docelowego adresata (nazwę grupy) do polecenia cmdlet Add-RecipientPermission. Wartości zmiennej useralias, która uzyska uprawnienie sendas, zostanie przypisany parametr -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Po wykonaniu polecenia cmdlet użytkownicy mogą przejść do programu Outlook lub aplikacji Outlook w sieci Web, aby wysyłać wiadomości e-mail jako grupa, dodając adres e-mail grupy do pola Od.

Tworzenie klasyfikacji dla grup pakietu Office w organizacji

Możesz utworzyć klasyfikacje, które mogą być ustawiane przez użytkowników podczas tworzenia grupy usługi Office 365. Na przykład możesz zezwolić użytkownikom na ustawienie klasyfikacji „Standardowa”, „Tajna” i „Ściśle tajna” dla tworzonych grup. Klasyfikacje grup nie są ustawiane domyślnie i należy je utworzyć, aby mogły być ustawiane przez użytkowników. Użyj programu PowerShell w usłudze Azure Active Directory, aby wskazać użytkownikom wytyczne dotyczące korzystania z grup usługi Office 365 w organizacji.

Zobacz temat Polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory do konfigurowania ustawień grupy i wykonaj czynności opisane w sekcji Tworzenie ustawień na poziomie katalogu, aby zdefiniować klasyfikację dla grup usługi Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Aby skojarzyć opis z każdą klasyfikacją, możesz użyć atrybutu ustawień ClassificationDescriptions w celu zdefiniowania go.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Na przykład:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Po uruchomieniu powyższego polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory w celu ustawienia klasyfikacji uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Możesz również utworzyć nową grupę z klasyfikacją.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Zobacz temat Używanie programu PowerShell z usługą Exchange Online i Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu PowerShell dla usługi Exchange Online.

Po włączeniu tych ustawień właściciel grupy będzie mógł wybrać klasyfikację z menu rozwijanego w aplikacji Outlook w sieci Web i programie Outlook i zapisać ją na stronie Edytuj grupę.

Wybieranie klasyfikacji grupy w usłudze Office 365

Ukrywanie grup usługi Office 365 na globalnej liście Adresowej

Możesz określić, czy grupa usługi Office 365 ma pojawiać się na globalnej liście adresowej i innych listach w organizacji. Jeśli na przykład grupa działu prawnego nie powinna pojawiać się na liście adresów, możesz wyłączyć wyświetlanie jej na globalnej liście adresowej. Uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup, aby ukryć grupę na liście adresów w następujący sposób:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Zezwalanie na wysyłanie wiadomości do grupy usługi Office 365 tylko użytkownikom wewnętrznym

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy z innych organizacji wysyłali wiadomości e-mail do grupy usługi Office 365, możesz zmienić ustawienia tej grupy. W wyniku tego tylko użytkownicy wewnętrzni będą mogli wysyłać wiadomości e-mail do grupy. Jeśli wiadomość do tej grupy spróbuje wysłać użytkownik zewnętrzny, zostanie ona odrzucona.

Uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup, aby zaktualizować to ustawienie, w następujący sposób:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Dodawanie do grup usługi Office 365 porad dotyczących poczty

Za każdym razem, gdy ktoś próbuje wysłać wiadomość e-mail do grupy usługi Office 365, może mu zostać wyświetlona porada dotycząca poczty.

Uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup, aby dodać do grupy poradę dotyczącą poczty:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Wraz z poradą dotyczącą poczty można także ustawić tłumaczenia tej porady z określeniem dodatkowych języków. Aby na przykład dodać hiszpańskie tłumaczenie, uruchom następujące polecenie:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Zmienianie nazwy wyświetlanej grupy usługi Office 365

Nazwa wyświetlana to nazwa grupy usługi Office 365. Jest ona widoczna w Centrum administracyjnym programu Exchange i w portalu administracyjnym usługi Office 365. Można edytować nazwę wyświetlaną grupy lub przypisać nazwę wyświetlaną istniejącej grupie usługi Office 365, uruchamiając polecenie Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Zarządzanie zdjęciami użytkowników w grupach usługi Office 365

Nazwa polecenia cmdlet

Opis

Get-UserPhoto

Umożliwia wyświetlanie informacji o zdjęciu użytkownika skojarzonego z kontem. Zdjęcia użytkowników są przechowywane w usłudze Active Directory.

Set-UserPhoto

Służy do kojarzenia zdjęcia użytkownika z kontem. Zdjęcia użytkowników są przechowywane w usłudze Active Directory.

Remove-UserPhoto

Usuwanie zdjęcia z grupy usługi Office 365

Zmienianie domyślnego ustawienia grup usługi Office 365 dla programu Outlook na publiczne lub prywatne

Grupy usługi Office 365 dla programu Outlook są domyślnie tworzone jako prywatne. Jeśli Twoja organizacja chce, aby grupy usługi Office 365 dla programu Outlook były domyślnie tworzone jako publiczne (lub ponownie jako prywatne), użyj następującej składni polecenia cmdlet programu PowerShell:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Aby ustawić jako prywatne:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Aby sprawdzić ustawienie:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz polecenia Set-OrganizationConfig i Get-OrganizationConfig.

Polecenia cmdlet grup usługi Office 365

Następujące polecenia cmdlet zostały niedawno udostępnione dla grup usługi Office 365. Jeśli nie możesz z nich korzystać, oznacza to, że Twoja subskrypcja usługi Office 365 nie została jeszcze zaktualizowana o tę funkcjonalność. Sprawdź zawartość Centrum wiadomości i Przewodnik po usłudze Office 365.

Nazwa polecenia cmdlet

Opis

Get-UnifiedGroup

To polecenie cmdlet umożliwia wyszukiwanie istniejących grup usługi Office 365, a także wyświetlanie właściwości obiektu grupy.

Set-UnifiedGroup

Aktualizowanie właściwości konkretnej grupy usługi Office 365

New-UnifiedGroup

Tworzenie nowej grupy usługi Office 365. To polecenie cmdlet zapewnia minimalny zestaw parametrów. W celu ustawiania wartości dla właściwości rozszerzonych skorzystaj z polecenia Set-UnifiedGroup po utworzeniu nowej grupy.

Remove-UnifiedGroup

Usuwanie istniejącej grupy usługi Office 365

Get-UnifiedGroupLinks

Pobieranie informacji o członkostwie i właścicielu grupy usługi Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

Dodawanie setek lub tysięcy użytkowników lub nowych właścicieli do istniejącej grupy usługi Office 365

Remove-UnifiedGroupLinks

Usuwanie właścicieli i członków z istniejącej grupy usługi Office 365

Informacje dodatkowe

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×