Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w programie SharePoint

Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Mogą zawierać maksymalnie 30 milionów elementów lub plików na listy programu SharePoint lub w bibliotece. Filtrowanie widoków dużymi listami mają podobne również w innych list. Jednak podczas widoku listy zawiera więcej niż 5000 elementów, mogą pomóc poniższe wskazówki.

Za pomocą nowoczesny

Widoki przedstawiający wiele elementów działają najlepiej nowoczesny środowiska. Użyj nowoczesny obsługi w celu uniknięcia błędów, jakie mogą wystąpić w klasycznym środowiska.

Dodawanie indeksów

W przypadku filtru lub sortowania według kolumny, która nie zawiera indeksu, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Dodawanie indeksu ręcznie z Ustawienia listy w menu Ustawienia > Kolumny indeksowane.

Indeksy są automatycznie tworzone w następujących sytuacjach:

 1. Gdy zapisane widoki istnieć kolumny używana do sortowania lub filtrowania

 2. Podczas sortowania w nowoczesnym obsługi

Uwaga: Automatyczne tworzenie indeksu podczas sortowania w nowoczesnym środowisko jest ograniczone do list i bibliotek zawierających mniej niż 20 000 elementów.

Podwójny sprawdzić, czy te opcje widoku listy

Niektóre opcje widoku listy może zapobiec wyświetlaniu widoki listy z więcej niż 5000 elementów.

 • W danej chwili sortować tylko według jednej kolumny

 • Są sortowane według osób, wyszukiwania lub kolumn zarządzanych metadanych

 • Nie Grupuj według

 • Nie dodawaj sumy, takie jak liczba, Suma i średnia

 • Nie pokazuj więcej niż 12 kolumn następujących typów: osób, wyszukiwania i zarządzanych metadanych

Jeśli wystąpi błąd podczas pracy z dużą listę, Edytuj widok listy , aby postępować zgodnie z zaleceniami powyżej.

Istnieje wiele sposobów można pracować z lub kwerendy SharePoint listy lub biblioteki nie wyświetlany ostrzeżenie próg widoku listy. Za pomocą następujących pomysłów, możesz uzyskać informacji i utrzymać koszty w ramach próg widoku listy 5000 elementów. Aby uzyskać więcej informacji na samej próg widoku listy zobacz Omówienie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów.

Praca z limitem Próg widoku listy

Program SharePoint ma ograniczenia i limity dotyczące zasobów, które określają ilość danych i przepustowość, którymi można zarządzać. Próg widoku listy domyślnie wynosi około 5000 elementów. Określa się go, aby umożliwić użytkownikom pracę z dużymi listami, a jednocześnie zachować dobrą wydajność. Istnieją trzy główne sposoby pracy z progiem widoku listy:

 • W przypadku wszystkich wersji programu SharePoint można zarządzać liczbą elementów zwracanych przy użyciu indeksowania, filtrowania, folderów i danych w trybie offline.

 • W przypadku wersji programu SharePoint Server można używać zaplanowanego przez administratora dziennego przedziału czasu, w którym limity są podwyższone.

 • W przypadku wersji programu SharePoint Server administrator sieci może podwyższyć limit progu widoku listy.

W programie SharePoint Online nie można zmienić tego limitu. Obowiązuje on 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, aby użytkownicy dzierżaw udostępnionych zawsze mieli zapewnioną dobrą wydajność zapytań. W celu obejścia tego limitu przedstawiliśmy kilka sposobów postępowania, które można zastosować, aby zapytania mieściły się w limicie.

Uwaga: W widokach generowanych przez system może być czasem zwracana większa liczba elementów.

W przypadku serwerów programu SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 i 2010) wartość domyślna progu widoku listy także wynosi 5000 elementów. Jednak dzięki temu, że administratorzy sieci mają większe możliwości kontroli, można ustawić dzienny przedział czasu, w którym limity są skutecznie usuwane, co pozwala na wysyłanie dużych zapytań, a także na wykonywanie innych operacji na dużej ilości danych. Ten czas zazwyczaj przypada na wieczór, kiedy większość użytkowników nie korzysta z systemu. Administrator może również wybrać opcję podwyższenia limitu, jeśli jest to wskazane.

Ostatnią opcją, także w przypadku wersji programu SharePoint Server, jest zmiana limitu. Jest to ryzykowne, ponieważ większy limit może spowodować pogorszenie wydajności w przypadku niektórych lub wszystkich użytkowników.

Aby sprawdzić posiadaną wersję programu SharePoint, zobacz Której wersji programu SharePoint używam?

Jeśli jest zablokowany przez próg widoku listy, ale z całkowitą liczbę elementów jest mniejsza niż 20 000, możesz dodać do kolumn w programie SharePoint 2019 indeksy. We wszystkich wersjach systemu SharePoint możesz utworzyć widoku filtrowanego z indeksu kolumny, aby zmniejszyć liczbę wyników podczas pracy z dużymi listami i bibliotekami. Tworzenie widoku filtrowanego przy użyciu kolumny indeksowanej jest procesem dwuetapowym: Tworzenie indeksu dla kolumny, a następnie utworzyć widok, który używa kolumny indeksowanej do filtrowania widoku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat indeksowania kolumn, zobacz Dodawanie indeksu do kolumny programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania kolumn, zobacz Modyfikowanie widoku programu SharePoint za pomocą filtrowania.

Mimo że foldery nie są niezbędne do korzystania z dużych list i bibliotek, możesz ich używać do organizowania danych i zwiększania szybkości dostępu do danych. Tworzenie folderów jest domyślnie włączone w bibliotekach dokumentów, ale nie na listach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie folderu na liście lub Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów.

Uwaga: W usłudze SharePoint Online w przypadku użycia polecenia Przenieś lub przeciągnięcia i upuszczenia przenoszone są również istniejące metadane.

Podczas tworzenia folderu w tle tej operacji jest tworzony indeks wewnętrzny. Ten indeks jest również tworzony dla folderu głównego lub najwyższego poziomu listy lub biblioteki. Jest on używany do zapewnienia wydajnego dostępu do elementów (danych) w folderze. Pamiętaj, że jeśli folder zawiera podfoldery, każdy podfolder jest liczony jako element (natomiast nie są liczone żadne elementy w tym podfolderze).

Nawet jeśli łączna liczba elementów listy lub biblioteki jest bardzo duża, widok jednego folderu działa co najmniej równie szybko jak widok filtrujący łączną liczbę elementów przy użyciu kolumny indeksowanej. W niektórych scenariuszach można rozmieścić wszystkie elementy listy lub biblioteki w wielu folderach w taki sposób, że żaden folder nie będzie zawierał więcej niż pięć tysięcy elementów.

Organizując dużą listę lub bibliotekę przy użyciu folderów, należy uwzględnić następujące elementy:

 • Folder może zawierać więcej elementów niż określono za pomocą progu widoku listy, ale widok filtrowany oparty na indeksach kolumn może być nadal potrzebny w celu uniknięcia stosowanej blokady.

 • Jeśli podczas tworzenia lub modyfikowania widoku dla danej listy bądź biblioteki wybierzesz opcję Pokaż wszystkie elementy bez folderów dostępną w sekcji Foldery, użyj filtru opartego na indeksie prostym, aby nie dopuścić do osiągnięcia wartości określonej w ustawieniu Próg widoku listy.

 • Aby użytkownicy mogli wybrać odpowiedni folder podczas wstawiania nowych elementów, warto dokonać takich ustawień, aby za pomocą widoku domyślnego były wyświetlane wszystkie dostępne foldery bez stosowania jakichkolwiek filtrów. Wyświetlenie wszystkich folderów pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo niepoprawnego dodawania elementów poza folderami na liście lub w bibliotece. Należy pamiętać, że w przypadku folderów, w przeciwieństwie do bibliotek, nie można automatycznie przenosić elementów na liście.

Uwaga: Elementy przeniesione do Kosza programu SharePoint nadal będą liczone podczas określania, czy wyrażenie filtru przekracza próg widoku listy. Po wyczyszczeniu Kosza nie będą one dłużej liczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opróżnianie kosza lub przywracanie plików.

Aby przenieść pliki między folderami w bibliotece, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie folderu, pliku lub linku w bibliotece dokumentów.

Usuwanie dużych list wymaga zasobów bazy danych, które mogą być blokowane przez próg widoku listy. Aby uniknąć blokowania, spróbuj usuwać duże listy w trakcie dziennego przedziału czasu. Pamiętaj, że jeśli proces usuwania trwa dłużej niż przydzielony przedział, będzie on wykonywany do końca, niezależnie od innych użytkowników. Przydziel wystarczająco dużo czasu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania listy, zobacz Usuwanie listy w programie SharePoint.

Synchronizacja w trybie offline, dane zewnętrzne i zarządzanie danymi programu Access

Przeniesienie danych do trybu offline jest często wygodniejsze i skuteczniejsze, gdy synchronizujesz je z komputerem. W zależności od danych listy, z którą pracujesz, możesz używać programu Excel, Access lub Outlook. W zależności od usługi programu SharePoint możesz również bez ograniczeń używać funkcji zarządzania danymi zewnętrznymi z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), danymi OData i usługami sieci Web.

Możesz wprowadzać zmiany na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, a następnie po powrocie do trybu online synchronizować je i rozstrzygać konflikty bezproblemowo i skutecznie. Praca z dużymi listami z zastosowaniem synchronizacji w trybie offline w celu „wyczyszczenia”, przeanalizowania danych lub użycia ich w raporcie pomaga odciążyć bazę danych i zminimalizować zużycie zasobów programu SharePoint.

W celu przeniesienia danych listy do trybu offline i zsynchronizowania zmian po powrocie do trybu online możesz użyć kilku produktów pakietu Microsoft Office. Aby wyeksportować dane do tych produktów, musisz mieć zainstalowane aplikacje usługi Office 365 lub aplikacje klasyczne pakietu Office.

Microsoft Access       Program Access obsługuje większą liczbę wierszy danych niż program SharePoint i oferuje wiele zaawansowanych narzędzi do pracy z tymi danymi. Praca z danymi w programie Access i synchronizowanie ich z programem SharePoint to rozwiązanie umożliwiające pracę z większymi zestawami danych.

Większość list natywnych programu Access można odczytywać i zapisywać, tworząc połączenia z nimi, a program Access obsługuje niemal wszystkie typy danych programu SharePoint. Utworzenie połączenia z danymi na liście programu SharePoint powoduje utworzenie połączenia dwukierunkowego, które umożliwia wyświetlanie i edytowanie najnowszych danych zarówno na liście programu SharePoint, jak i w bazie danych programu Access. Program Access tworzy kopię listy programu SharePoint (replikuje ją) w tabeli programu Access. Po utworzeniu tabeli programu Access można pracować z danymi listy w programie Access do momentu osiągnięcia limitu programu Access wynoszącego dwa gigabajty (bez uwzględnienia załączników, które nie są przechowywane lokalnie). Ponadto program Access buforuje dane listy na kliencie, korzysta z wydajnej wewnątrzpamięciowej pamięci podręcznej zapisu i przenosi tylko zmienione elementy listy, dzięki czemu zapytania i aktualizacje przebiegają dużo szybciej. Okno dialogowe rozwiązywania konfliktów pomaga sprawnie zarządzać aktualizacjami, między którymi wystąpił konflikt.

Jeśli funkcja Usługi programu Access jest aktywna, można pracować z liczbą danych znacznie przekraczającą próg widoku listy (wartość domyślna wynosi 50 000 elementów). Program Access automatycznie przetwarza dane z list lub bibliotek małymi partiami, a następnie rekonstruuje dane. Ta metoda umożliwia pracę z ilością danych znacznie przekraczającą próg widoku listy, bez zakłócania pracy innych użytkowników w witrynie programu SharePoint. Więcej informacji zawiera sekcja Korzystanie z usług programu Access poniżej.

Microsoft Excel       Listy programu SharePoint można wyeksportować do tabeli programu Excel, co spowoduje utworzenie jednokierunkowego połączenia danych między tabelą programu Excel i listą programu SharePoint.

Wyróżniony przycisk Eksportuj do programu Excel na wstążce programu SharePoint
Eksportowanie do programu Excel w programie SharePoint 2016 lub 2013

Również program Excel umożliwia pracę z dużymi listami bez blokowania. Ponadto możesz synchronizować program Excel zarówno z programem SharePoint, jak i Access, aby skorzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez poszczególne platformy.

Po zaktualizowaniu danych z listy programu SharePoint i odświeżeniu tabeli programu Excel dane programu Excel zostaną zamienione przez program Microsoft Excel na aktualne dane listy programu SharePoint, a wszelkie zmiany danych w tej tabeli programu Excel zostaną zastąpione.

Lista usługi SharePoint Online z wyróżnioną funkcją Eksportuj do programu Excel
Eksportowanie do programu Excel w usłudze SharePoint Online

Kiedy dane znajdują się już w tabeli programu Excel, można korzystać z szeregu funkcji do analizy danych dostępnych w programie Microsoft Excel, takich jak wydajne i elastyczne arkusze, raporty w formie tabeli przestawnej, profesjonalne wykresy i wykresy przebiegu w czasie, formatowanie warunkowe z użyciem ikon, pasków danych i skal kolorów oraz zaawansowane operacje analiz warunkowych.

Jeśli funkcja Usługi programu Access jest aktywna, można pracować z liczbą danych znacznie przekraczającą próg widoku listy (wartość domyślna wynosi 50 000 elementów). Więcej informacji zawiera sekcja Korzystanie z usług programu Access poniżej.

Microsoft Outlook       Program Microsoft Outlook umożliwia odczytywanie i zapisywanie kontaktów, zadań, kalendarza i list dyskusyjnych, a także synchronizowanie bibliotek dokumentów. W programie Outlook można na przykład pracować zarówno z listami zadań standardowych, jak i z listami zadań projektu, przełączać listy zadań do trybu offline, wyświetlać je i aktualizować oraz przypisywać nowe zadania, po czym przełączać je z powrotem do trybu online i synchronizować bez opuszczania programu. Program Outlook umożliwia także wydajniejsze przechowywanie i udostępnianie kontaktów programu SharePoint oraz zarządzanie nimi.

Początek strony

Aby w programie Access utworzyć bazę danych sieci Web opartą na funkcji Usługi programu Access, musisz utworzyć tabele na podstawie list połączonych, a także zapytania, formularze, raporty i makra opublikowane w witrynie programu SharePoint. Te bazy danych sieci Web są uaktualniane, możesz nadal z nich korzystać i je modyfikować oraz możesz tworzyć nowe bazy danych sieci Web na podstawie szablonu, ale nie z poziomu programu Access 2013.

Możesz utworzyć aplikację programu Access w programie SharePoint bez używania kodu. Ogólnie mówiąc, aplikacja programu SharePoint jest wyspecjalizowanym rozwiązaniem punktowym, które możesz łatwo dystrybuować i udostępniać na rynku. Taka aplikacja stanowi wygodny alternatywny sposób pakowania, dystrybuowania, uruchamiania, monitorowania i wycofywania rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

W przeciwieństwie do aplikacji bazy danych sieci Web programu Access przechowującej dane na listach programu SharePoint aplikacja programu Access przechowuje dane w bazie danych SQL Server oddzielnie od produktów programu SharePoint i dlatego nie podlega ograniczeniom progu widoku listy programu SharePoint. Znacznie poprawia to skalowalność rozwiązań programu Access i ułatwia wydajną obsługę potencjalnych milionów rekordów. Dla użytkowników programu SharePoint Server bazę danych SQL Server można skonfigurować do działania za zaporą organizacji. Dla użytkowników w trybie online ta baza danych będzie bazą danych SQL Server Azure wyposażoną w bezpłatne konto i bezpłatny magazyn. Aby uzyskać więcej informacji na temat platformy Azure, zobacz stronę główną platformy Microsoft Azure.

Na koniec można nadal synchronizować dane między listami programu SharePoint i tabelą programu Access oraz dbać o aktualność obu zestawów danych. Ta synchronizacja jest dwustronna lub dwukierunkowa. Zmiany danych na liście wprowadzone w programie Access są przekazywane do listy programu SharePoint, a zmiany wprowadzone na liście programu SharePoint są pobierane do programu Access na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z listy programu SharePoint lub łączenie z nią danych.

Pole wyszukiwania programu SharePoint i rozwiązania Centrum dokumentów

Dokumenty lub elementy w dużej bibliotece lub na dużej liście można też znajdować, wprowadzając słowo kluczowe lub frazę w polu Wyszukaj listy lub biblioteki. Usługa wyszukiwania programu SharePoint korzysta z własnych mechanizmów indeksowania i dlatego nie podlega ograniczeniom określonym za pomocą progu widoku listy lub podobnych ustawień.

Innym sposobem zarządzania dużymi bibliotekami jest utworzenie witryny Centrum dokumentów i korzystanie z niej. Przeznaczona do zarządzania dokumentami witryna Centrum dokumentów oferuje funkcje takie jak ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie plików, przepływy pracy, filtry i widoki.

Na stronie programu SharePoint zazwyczaj znajdują się dwa pola wyszukiwania: wyszukiwanie w witrynie w górnej części strony oraz pole wyszukiwania określonej listy lub biblioteki. Gdy używasz pola Wyszukaj listy lub biblioteki, możesz stopniowo rozszerzać zakres operacji wyszukiwania:

 • Domyślnie zakres wyszukiwania wstępnie obejmuje wszystkie elementy w bieżącym widoku oraz wszystkie podfoldery. Wyniki są widoczne jako kolumny, które można szczegółowo filtrować i sortować. Jeśli w danym momencie przekroczony jest próg widoku listy, nie są wyświetlane wszystkie wyniki.

 • Jeśli nie znajdziesz szukanego elementu, możesz rozszerzyć zakres wyszukiwania, aby uwzględnić całą listę, w tym wszystkie podfoldery, niezależnie od bieżącego widoku i progu widoku listy.

 • Na koniec możesz rozszerzyć ten zakres w celu przeszukania całej witryny. W tym przypadku wszystkie wyniki będą wyświetlane na standardowej stronie wyszukiwania w witrynie. Wyniki te można bardziej zawęzić, filtrując je przy użyciu panelu uściślenia, na przykład według autora dokumentu lub daty utworzenia elementu listy. Można nawet utworzyć złożone kwerendy za pomocą wyrażeń i operatorów logicznych.

Uwagi: 

 • Pole Wyszukaj jest dostępne tylko dla list i bibliotek wyświetlanych jako widoki renderowane po stronie klienta. Chociaż wyświetlanie pola Wyszukaj to zachowanie domyślne, pole Wyszukaj może zostać ukryte przez właściwość Pole wyszukiwania składnika Web Part widoku listy w sekcji Różne okienka narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości składnika Web Part, zobacz Korzystanie ze składnika Web Part listy i innych składników Web Part.

 • Właściwość listy „Wyświetl pole wyszukiwania” w obszarze Różne

Witryna Centrum dokumentów umożliwia tworzenie i przechowywanie dużej liczby obiektów, a także zarządzanie nimi. Centrum dokumentów jest opartą na szablonie witryną, którą zaprojektowano, aby służyła jako scentralizowane repozytorium do zarządzania wieloma dokumentami. Dostępne w niej funkcje, takie jak metadane i nawigacja w widoku drzewa, typy zawartości oraz składniki Web Part, pomagają organizować i pobierać dokumenty w sposób skuteczny i przydatny dla użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania szablonów witryny, zobacz Tworzenie i używanie szablonów witryny.

Specjaliści ds. zawartości mogą szybko konfigurować nawigację opartą na metadanych, która będzie się sprawdzać w przypadku większości bibliotek bez konieczności jawnego tworzenia indeksów. Będzie im również łatwiej tworzyć dodatkowe indeksy w celu zwiększenia wydajności podczas korzystania z większej liczby filtrów i widoków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z witryny Centrum dokumentów.

Witryny Centrum dokumentów można używać jako środowiska tworzenia dokumentów lub jako archiwum zawartości:

 • W środowisku tworzenia dokumentów użytkownicy aktywnie ewidencjonują i wyewidencjonowują pliki, a także tworzą struktury folderów dla tych plików. Przechowywanie wersji jest włączone i może istnieć 10 lub więcej wcześniejszych wersji każdego dokumentu. Użytkownicy często ewidencjonują i wyewidencjonowują dokumenty, a akcje dotyczące dokumentów można zautomatyzować za pomocą przepływów pracy.

 • Natomiast w archiwum zawartości lub bazy wiedzy jest wykonywanych bardzo niewiele czynności związanych z tworzeniem. Użytkownicy tylko przeglądają lub przekazują dokumenty. Zazwyczaj archiwa zawartości zawierają pojedyncze wersje dokumentów, a witryna może zawierać miliony plików. W typowym scenariuszu, takim jak centrum pomocy technicznej w dużej organizacji, dostęp do zawartości może uzyskiwać 10 000 użytkowników, przede wszystkim w celu jej przeglądania. Podzestaw od 3000 do 4000 użytkowników może przekazywać nową zawartość do witryny.

Korzystanie z widoków osobistych, list relacyjnych i kanałów informacyjnych RSS

Aby dodatkowo zwiększyć ogólną wydajność systemu i uniknąć osiągnięcia progu lub limitu zasobów, możesz zdecydować, czy chcesz używać widoków osobistych, list relacyjnych lub kanałów informacyjnych RSS.

Widoki osobiste    W przypadku dużych list i bibliotek poprawne tworzenie widoków używających indeksów kolumn jest bardziej skomplikowane, dlatego warto odebrać współpracownikom uprawnienie Zarządzanie widokami osobistymi dotyczące dużej listy lub biblioteki. Odbierając to uprawnienie, możesz uniemożliwić użytkownikom utworzenie widoku obejmującego wszystkie elementy, który mógłby mieć negatywny wpływ na wydajność pozostałej części witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz Edytowanie uprawnień dla listy lub biblioteki.

Listy relacyjne    W przypadku tworzenia relacji listy z zastosowaniem kolumn odnośników, kolumn unikatowych i funkcji wymuszonego zachowania relacyjnego (nazywanej również integralnością referencyjną) osiągnięcie wartości określonej w ustawieniu Próg widoku listy i zablokowanie dostępu może nastąpić w poniższych okolicznościach:

 • Jeśli kolumna została określona jako unikatowa na istniejącej liście zawierającej więcej elementów niż określono za pomocą progu widoku listy (należy jednocześnie pamiętać, że dodanie jednego elementu do listy, który spowoduje przekroczenie progu widoku listy, zwykle nie jest operacją blokowaną).

 • Jeśli lista ma więcej elementów niż określono za pomocą progu widoku listy, a dla pola odnośnika na tej liście zostanie włączona funkcja Usuwanie kaskadowe lub Ograniczenie usuwania.

Kanały informacyjne RSS    Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można włączyć i skonfigurować obsługę funkcji RSS dla wielu typów list i bibliotek. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do kanału informacyjnego RSS listy lub biblioteki, z tej listy są pobierane dane. W domyślnym widoku danych RSS liczba zwracanych elementów zostaje ograniczona na podstawie daty ostatniej modyfikacji elementu przy użyciu filtru kolumny Zmodyfikowano. Jeśli lista lub biblioteka ma wiele elementów, a użytkownicy korzystają z kanału informacyjnego RSS, kolumnę Zmodyfikowano warto zaindeksować. Można również zmniejszyć liczbę pobieranych elementów, zmieniając wartości liczba elementów oraz liczba dni obowiązujące podczas uwzględniania zmian w kanale informacyjnym RSS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kanałami informacyjnymi RSS, zobacz Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS. Aby dowiedzieć się, jak dodać kanał informacyjny RSS, zobacz Tworzenie alertu lub subskrybowanie kanału informacyjnego RSS.

Tylko administratorzy programu SharePoint Server

Poniższe operacje mogą wykonywać tylko administratorzy programu SharePoint lub administratorzy sieci oraz administratorzy farm w wersjach programu SharePoint Server.

Funkcja dziennego przedziału czasu umożliwia administratorom określenie przedziału czasu, w którym wszyscy użytkownicy mogą wykonywać operacje bez ograniczeń. Zazwyczaj jest ona zaplanowana na czas mniejszego obciążenia systemu.

Mimo że podstawowym sposobem pobierania elementów z listy lub biblioteki są widoki, istnieją także inne polecenia i operacje programu SharePoint, które lepiej wykonywać w dziennym przedziale czasu.

Dodawanie i usuwanie indeksu

Dodawanie i modyfikowanie kolumny listy

Usuwanie i kopiowanie folderów

Zmienianie ustawień zabezpieczeń listy lub biblioteki

Zapisywanie listy z jej zawartością jako szablonu

Usuwanie witryny internetowej

Przywracanie lub usuwanie elementów z Kosza

Wykonywanie tych poleceń i operacji może kończyć się niepowodzeniem, jeśli przekraczają one progi i limity podczas pobierania danych list w zwykłych godzinach. Uruchamianie ich bez limitów w trakcie dziennego przedziału czasu pozwala uniknąć niepowodzeń i wpływu na innych użytkowników.

Konfiguracja dziennego przedziału czasu wymaga określenia godziny rozpoczęcia i czasu trwania. Ustawiając godzinę i czas trwania, musisz mieć świadomość, że jeśli ktoś w tym przedziale uruchomi zapytanie lub operację, których wykonanie zajmuje dużo czasu, proces ten będzie trwał do końca, niezależnie od tego, czy nastąpi to w przedziale, czy nie.

 1. Jako administrator zaloguj się do administracji centralnej.

 2. Przejdź do pozycji Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami sieci Web.

  Administracja centralna z zaznaczoną pozycją Zarządzaj aplikacjami sieci Web
 3. Wybierz aplikację, aby określić lub zmienić ustawienie dziennego przedziału czasu.

 4. Na wstążce kliknij strzałkę w dół na przycisku Ustawienia ogólne, aby uzyskać dostęp do menu, a następnie kliknij pozycję Ograniczanie zasobów.

  Zaznaczona pozycja Ograniczanie zasobów administracji centralnej.
 5. Zmień dzienny przedział czasu, a następnie określ godzinę i czas trwania.

  Strona ustawień aplikacji administracji centralnej z wyróżnioną funkcją Dzienny przedział czasu
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Jeśli nie jesteś deweloperem ani nie masz dogodnego dostępu do zasobów deweloperskich umożliwiających wykonanie tych operacji, możesz odłożyć tego typu operacje na porę dziennego przedziału czasu. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, na kiedy jest zaplanowany dzienny przedział czasu.

Uwaga:  Usługa SharePoint Online nie umożliwia zmiany progu widoku listy.

Próg widoku listy jest stosowany w celu zapewnienia wydajności wszystkim użytkownikom oraz ochrony serwera przed niezamierzonym przeciążeniem podczas wykonywania zapytań. Próg widoku listy (LVT) może być zmieniany tylko w wersjach programu SharePoint Server przez administratora w aplikacji Administracja centralna. Zalecamy pozostawienie tej wartości niezmienionej, aby uniknąć pogorszenia wydajności. Usługa SharePoint Online nie pozwala administratorom na zmianę progu widoku listy, aby chronić użytkowników w innych dzierżawach przed problemami z wydajnością podczas pobierania dużych zestawów danych. Zamiast tego do zarządzania zapytaniami używaj indeksów, filtrów i folderów.

Jeśli masz tylko kilka zapytań, które wymagają zwiększenia progu widoku listy, zamiast tego rozważ użycie dziennego przedziału czasu w godzinach mniejszego obciążenia.

Ostrzeżenie: Zmiana progu widoku listy (LVT) nie jest zalecana, gdy masz innych użytkowników, ponieważ większe wartości spowodują pogorszenie wydajności. Utworzenie zbyt dużej wartości może spowodować duże opóźnienie, niepowodzenia dla użytkowników, a nawet awarię serwera.

Uwaga: Administracja centralna jest dostępna tylko w instalacjach programu SharePoint Server.

Jeśli naprawdę chcesz zmienić próg widoku listy, wykonaj poniższe czynności. Są one standardowe w programach od SharePoint 2010 do SharePoint 2016, chociaż interfejs użytkownika może się nieco różnić. Aplikacja Administracja centralna jest niezależna od Twojej witryny programu SharePoint, a dostęp do niej wymaga uprawnień administratora farmy. Próg widoku listy można zmieniać tylko w wersjach programu SharePoint Server.

 1. Jako administrator zaloguj się do administracji centralnej.

 2. Przejdź do pozycji Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami sieci Web.

  Administracja centralna z zaznaczoną pozycją Zarządzaj aplikacjami sieci Web
 3. Wybierz aplikację, aby zmienić próg widoku listy.

 4. Na wstążce kliknij strzałkę w dół na przycisku Ustawienia ogólne, aby uzyskać dostęp do menu, a następnie kliknij pozycję Ograniczanie zasobów.

  Zaznaczona pozycja Ograniczanie zasobów administracji centralnej.
 5. Zmień wartość Próg widoku listy (pierwsza na liście) na rozsądną liczbę.

 6. Kliknij przycisk OK.

Na stronie ograniczania zasobów znajdują się dodatkowe ustawienia, które musisz poznać jako administrator.

 • Próg widoku listy dla audytorów i administratorów:    Jest to domyślnie „wyższy limit”. Zapytania uruchamiane przez audytora lub administratora, które w określony sposób (programowo) żądają zastąpienia LVT, będą podlegały temu limitowi. Domyślnie próg widoku listy wynosi w tym przypadku 20 000, a nie 5000. Zwiększenie tego limitu ma takie same konsekwencje jak podwyższenie progu widoku listy. Podczas zmieniania tej wartości może być konieczne wprowadzenie skojarzonych z tym zmian. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Programmatically Using the Object Model Override for the List View Threshold (Programowe korzystanie z funkcji zastępowania modelu obiektów w przypadku progu widoku listy).

 • Zastępowanie modelu obiektów:    Jeśli w swoim wdrożeniu często używasz kodu niestandardowego i masz potrzebę zastąpienia progu widoku listy wyższym limitem, dobrym pomysłem może być zezwolenie na zastępowanie modelu obiektów oraz nadanie audytorowi lub administratorowi uprawnień do aplikacji, która będzie wykonywać zapytania. To ustawienie jest domyślnie włączone, ale możesz je wyłączyć, jeśli go nie potrzebujesz. Dobrym przykładem sytuacji, w której może być konieczne skorzystanie z tej funkcji, jest zaimplementowanie jakiegoś kodu wykonującego buforowanie większego zestawu wyników, do których dostęp często wymaga, powiedzmy, kilku minut. Jeśli nie planujesz buforowania zawartości, natomiast zamierzasz często uruchamiać te zapytania, nie zalecamy stosowania tej metody w celu obejścia progu widoku listy, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na wydajność serwera. Krótko mówiąc, postępuj ostrożnie.

 • Próg odnośników widoku listy:    Ta funkcja ogranicza liczbę sprzężeń, które może wykonywać zapytanie. Jest ona równa liczbie pól Odnośnik, Osoba/grupa lub Stan przepływu pracy, które są uwzględnione w zapytaniu. Na przykład widok, w którym jest wyświetlanych 6 kolumn odnośnika, a kolejne 3 kolumny odnośnika są filtrowane, używa 9 odnośników. Jeśli próg odnośników widoku listy jest ustawiony na 8, powoduje to błąd. Zwiększenie liczby powyżej 8 nie jest zalecane.

  Kompleksowe testy przeprowadzone przez firmę Microsoft wykazały, że powyżej 8 sprzężeń występuje poważne, gwałtowne pogorszenie wydajności. W tym momencie nie tylko znacząco spada przepustowość serwera. Wykonanie zapytania wymaga też użycia nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów serwera SQL, co negatywnie wpływa na wszystkie pozostałe osoby, które używają tej samej bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Lookup columns and list views (Kolumny odnośników i widoki list) w artykule Performance and capacity test results and recommendations (Wyniki testów wydajności i pojemności oraz zalecenia).

 • Dzienny przedział czasu dla dużych zapytań:    Ta funkcja umożliwia ustawienie godziny, o której użytkownicy mogą codziennie używać większych zapytań, nie osiągając limitów. Istnieje kilka kwestii, które należy starannie rozważyć przed podjęciem decyzji, jaką godzinę ustawić:

  • Aby ustawienie miało wpływ na jak najmniejszą liczbę użytkowników, określ czas poza godzinami szczytu lub czas, w którym spodziewasz się najmniejszego obciążenia. Jeśli wybierzesz godzinę w środku dnia roboczego większości użytkowników, może to mieć negatywny wpływ nawet na tych, którzy nie używają dużych list.

  • Spróbuj zmieścić się w odpowiednich ramach czasowych, aby te osoby mogły w tym czasie naprawić swoje listy, nie kontaktując się z administratorem.

  • Operacje rozpoczęte w tym przedziale czasu nie są przerywane w momencie zakończenia przedziału. Uwzględnij czas potrzebny w przypadku, gdy użytkownik próbuje usunąć dużą listę tuż przed końcem czasu.

  • Uwzględnij różne strefy czasowe. Jest to szczególnie ważne, gdy Twoja organizacja lub Twoi klienci znajdują się w różnych lokalizacjach geograficznych i współużytkują centralnie zarządzany serwer programu SharePoint. Ustawienie godziny na 18:00 może działać w przypadku Twojej lokalizacji, ale być nieodpowiednie na przykład w Sydney (Australia).

 • Próg unikatowych uprawnień listy:    Jest to liczba unikatowych uprawnień dozwolonych na listę. Jeśli masz folder, który przerywa dziedziczenie uprawnień, i ustawisz dla niego (oraz wszystkich elementów wewnątrz) jakieś uprawnienia, jest to liczone jako 1 próg unikatowych uprawnień listy. W przeciwieństwie do progu widoku listy i innych ustawień, ten próg nie jest wyzwalany przez wyświetlanie zawartości lub wykonywanie na niej jakiejś innej operacji, ale jawnie podczas zmieniania uprawnień.

  Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zalecane jest zmniejszenie tej liczby. Domyślnie wynosi ona 50 000, co oznacza mnóstwo unikatowych uprawnień. Twoja lista z dużym prawdopodobieństwem napotka problemy z uprawnieniami, zanim osiągnie tę liczbę, dlatego dobrym pomysłem jest profilaktyczne dostosowanie tej wartości do rzeczywistych potrzeb środowiska.

Omówienie list i bibliotek zawierających wiele elementów

Próg widoku listy (LVT) jest stosowany, aby zapewnić jednakową wydajność wszystkim użytkownikom, którzy wykonują zapytania do zaplecza bazy danych. Poniżej przedstawiono pewne informacje na temat limitów, sposobu działania tej funkcji oraz sposobu zmieniania wartości progu widoku listy.

Ważne: Progu widoku listy nie można zmienić w usłudze SharePoint Online. Usługa SharePoint Online nie pozwala także na utworzenie dziennego przedziału czasu. Funkcje te są dostępne tylko w programach SharePoint 2016 SharePoint 2013 i SharePoint 2010.

Aby zminimalizować liczbę niezgodności w bazie danych programu SQL Server, wewnętrzna baza danych programu SharePoint często używa funkcji blokowania na poziomie wiersza jako strategii zapewniania dokładności aktualizacji bez negatywnego wpływu na pracę innych użytkowników, którzy w danym momencie uzyskują dostęp do innych wierszy. Jeśli jednak operacja zapisu lub odczytu w bazie danych, taka jak zapytanie, powoduje jednoczesne zablokowanie więcej niż 5000 wierszy, program SQL Server przyjmuje, że skuteczniejszym rozwiązaniem jest tymczasowe zablokowanie całej tabeli aż do ukończenia operacji bazy danych.

Uwaga: Nie musi to być dokładnie 5000 wierszy — faktyczna ich liczba zależy od danej witryny, intensywności działań w bazie danych i konfiguracji witryny.

Wprowadzenie blokady uniemożliwia innym użytkownikom uzyskanie dostępu do tabeli. Jeśli będzie się tak działo zbyt często, pogorszenie wydajności systemu stanie się odczuwalne dla wszystkich użytkowników. Progi oraz limity są w związku z tym niezbędne do minimalizowania wpływu operacji baz danych intensywnie korzystających z zasobów oraz do równoważenia potrzeb wszystkich użytkowników.

Na poniższym diagramie przedstawiono podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących operacji wykonywanych w tle podczas uzyskiwania dostępu do wielu elementów na liście lub w bibliotece.

Duże listy i biblioteki

 1. Dane na listach i w bibliotekach w zbiorze witryn są przechowywane w tabeli bazy danych programu SQL Server, która korzysta z zapytań, indeksów i blokad w celu utrzymania ogólnej wydajności, możliwości udostępniania oraz dokładności.

 2. W wyniku użycia widoków filtrowanych z indeksami kolumn (dotyczy to również innych operacji) są tworzone zapytania bazy danych, które identyfikują podzbiór kolumn i wierszy, a następnie zwracają go na komputer.

 3. Progi i limity pozwalają ograniczyć liczbę wykonywanych operacji oraz zrównoważyć zasoby dla wielu użytkowników pracujących jednocześnie.

 4. Deweloperzy z odpowiednimi uprawnieniami mogą korzystać z funkcji zastępowania modelu obiektów w celu tymczasowego podwyższania progów i limitów dla aplikacji niestandardowych za pomocą wersji programu SharePoint Server.

 5. Administratorzy mogą określać dedykowane przedziały czasu dla wszystkich użytkowników, które umożliwiają wykonywanie nielimitowanych operacji poza godzinami szczytu za pomocą wersji programu SharePoint Server.

 6. Pracownicy przetwarzający informacje mogą korzystać z odpowiednich widoków, stylów i limitów stron w celu przyspieszenia wyświetlania danych na stronie.

Listy i biblioteki mają określone limity maksymalne, jak pokazano w poniższej tabeli.

Funkcja

Limit maksymalny

Liczba elementów na liście lub w bibliotece

30 milionów

Rozmiar pojedynczego elementu będącego plikiem lub załącznikiem elementu

10 GB

Poniższa tabela zawiera podsumowanie informacji o ograniczeniach i limitach dotyczących zasobów, o których należy pamiętać. Są one ustawiane na stronie Ograniczanie zasobów w witrynie Administracja centralna za pomocą wersji programu SharePoint Server. W celu uzyskania informacji o szczegółowych limitach i wymaganiach dotyczących konkretnej witryny należy skontaktować się z administratorem.

Uwaga: Administrator nie podlega poniższym ograniczeniom i limitom dotyczącym zasobów, co ułatwia administrowanie.

Uwaga: Nie wszystkie te ustawienia są dostępne za pośrednictwem interfejsu użytkownika, a jedynie za pomocą wersji programu SharePoint Server.

Próg
lub limit

Wartość
domyślna

Opis

Próg widoku listy

5 000

Określa maksymalną liczbę elementów listy lub biblioteki, które mogą być jednorazowo przetwarzane przez operację bazy danych, na przykład kwerendę. Operacje przekraczające ten limit są blokowane.

Aby umożliwić opracowanie planów alternatywnych, po przekroczeniu 3000 elementów na liście na stronie Ustawienia listy może zostać wyświetlone ostrzeżenie. Zawiera ono link do tego tematu Pomocy.

Limit uprawnień unikatowych

50 000

Określa maksymalną liczbę uprawnień unikatowych dozwoloną dla danej listy lub biblioteki.

Każde naruszenie zasad dziedziczenia uprawnień dotyczących elementu lub folderu jest liczone jako jedno uprawnienie unikatowe względem tego limitu. Próba dodania elementu, która spowodowałaby przekroczenie ustalonego limitu, jest udaremniana.

Limit rozmiaru wierszy

6

Określa maksymalną liczbę wewnętrznych wierszy w tabeli bazy danych dla danego elementu listy lub biblioteki. W celu zapewnienia miejsca dla szerokich list z wieloma kolumnami każdy element jest zawijany w obrębie kilku wewnętrznych wierszy tabeli (dotyczy to maksymalnie 6 wierszy i maksymalnie 8000 bajtów, bez uwzględnienia załączników).

Jeśli lista ma wiele małych kolumn, na przykład zawiera setki kolumn typu Tak/Nie, może się zdarzyć, że ustalony limit zostanie przekroczony, co oznacza, że do listy nie będzie już można dodać kolejnych kolumn typu Tak/Nie, ale nadal będzie można dodawać kolumny innego typu.

Ten limit administratorzy mogą ustawić tylko przy użyciu modelu obiektów, a nie za pośrednictwem interfejsu użytkownika.

Próg odnośników widoku listy

12

Określa maksymalną liczbę operacji sprzęgania, opartych na przykład na kolumnie odnośnika, kolumnie Osoba/grupa lub kolumnie stanu przepływu pracy.

Jeśli kwerenda będzie korzystać z więcej niż ośmiu kolumn, operacja zostanie zablokowana. Korzystając z modelu obiektów, można jednak ustawić widok maksymalny i za jego pomocą programowo wybrać kolumny do użycia.

Rozmiar progu widoku listy dla audytorów i administratorów

20 000

Określa maksymalną liczbę elementów listy lub biblioteki, które mogą być jednorazowo przetwarzane przez operację bazy danych (np. kwerendę), jeśli wykonuje ją audytor lub administrator z odpowiednimi uprawnieniami. To ustawienie działa w połączeniu z ustawieniem Zezwalaj na zastępowanie modelu obiektów.

Zezwalaj na zastępowanie modelu obiektów

Y

Określa, czy deweloperzy mogą wykonywać operacje bazy danych, takie jak zapytania, które wymagają zastąpienia limitu Próg widoku listy wyższym limitem określonym za pomocą ustawienia Próg widoku listy dla audytorów i administratorów. Administrator musi włączyć funkcję zastępowania modelu obiektów, dzięki czemu deweloperzy z odpowiednimi uprawnieniami będą mogli programowo zażądać, aby ich zapytanie mogło korzystać z wyższego progu widoku listy.

Dzienny przedział czasu

Brak

Określa przedział czasu, w którym progi i limity dotyczące zasobów są ignorowane. Administrator może skonfigurować przedział czasu na godziny poza szczytem, w formacie 24-godzinnym i z 15-minutowymi interwałami, na przykład od 18:00:00 do 22:00:00 lub od 01:30:00 do 05:15:00.

Operacja bazy danych lub kwerenda uruchomiona w dziennym przedziale czasu jest kontynuowana aż do ukończenia (lub wystąpienia błędu), nawet jeśli to nastąpi poza określonym przedziałem czasu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×