Zarządzanie dodatkami przy użyciu poleceń cmdlet programu PowerShell dla funkcji Scentralizowane wdrażanie

Jako administrator usługi Office 365 możesz wdrażać dodatki pakietu Office dla użytkowników za pośrednictwem funkcji Scentralizowane wdrażanie (zobacz Wdrażanie dodatków pakietu Office w centrum administracyjnym usługi Office 365). Poza wdrażaniem dodatków pakietu Office za pośrednictwem obszaru centrum administracyjne usługi Office 365, możesz użyć także programu Microsoft PowerShell. Pobierz polecenia cmdlet programu PowerShell dla funkcji Scentralizowane wdrażanie z Centrum pobierania Microsoft.

Co chcesz zrobić?

Nawiązywanie połączenia przy użyciu poświadczeń administratora

Przekazywanie manifestu dodatku

Przekazywanie dodatku ze Sklepu Office

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o dodatku

Włączanie i wyłączanie dodatku

Dodawanie lub usuwanie użytkowników dla dodatku

Aktualizowanie dodatku

Usuwanie dodatku

Uzyskiwanie szczegółowej pomocy dla każdego polecenia cmdlet

Nawiązywanie połączenia przy użyciu poświadczeń administratora

Zanim będzie można używać poleceń cmdlet funkcji Scentralizowane wdrażanie, trzeba się zalogować.

 1. Uruchom program PowerShell.

 2. Połącz się z programem PowerShell, korzystając z poświadczeń administratora firmy. Uruchom następujące polecenie cmdlet:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Na stronie Wprowadzanie poświadczeń wprowadź swoje poświadczenia administratora globalnego usługi Office 365. Alternatywnie możesz wprowadzić poświadczenia bezpośrednio w poleceniu cmdlet.

  Uruchom następujące polecenie cmdlet, określając poświadczenia administratora firmy jako obiekt PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat używania programu PowerShell, zobacz Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Office 365.

Przekazywanie manifestu dodatku

Uruchom polecenie cmdlet New-OrganizationAdd-In, aby przekazać manifest dodatku ze ścieżki, która może być lokalizacją pliku lub adresem URL. Poniższy przykład jako wartość parametru ManifestPath zawiera lokalizację pliku.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Polecenie cmdlet New-OrganizationAdd-In można także uruchomić w celu przekazania dodatku i przypisania go bezpośrednio do użytkowników lub grup, używając parametru Members, jak pokazano w poniższym przykładzie. Rozdziel adresy e-mail członków za pomocą przecinka.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Przekazywanie dodatku ze Sklepu Office

Uruchom polecenie cmdlet New-OrganizationAddIn w celu przekazania manifestu z witryny Sklep Office.

W poniższym przykładzie polecenia cmdlet New-OrganizationAddIn określono parametr AssetId dla dodatku dla lokalizacji i rynku zawartości w Stanach Zjednoczonych.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

W celu określenia wartości dla parametru AssetId możesz skopiować ją z adresu URL strony internetowej dodatku w witrynie Sklep Office. Parametry AssetId zawsze zaczynają się ciągiem „WA”, po którym znajduje się liczba. Na przykład w poprzednim przykładzie źródłem wartości WA104099688 dla parametru AssetId jest adres URL strony internetowej dodatku w witrynie Sklep Office: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Wartości dla parametru Locale i parametru ContentMarket są identyczne i wskazują kraj/region, z którego próbujesz zainstalować dodatek. Format jest następujący en-US, fr-FR i tak dalej.

Uwaga: Dodatki przekazane z witryny Sklep Office będą aktualizowane automatycznie w ciągu kilku dni od udostępnienia najnowszej aktualizacji w witrynie Sklep Office.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o dodatku

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich dodatkach przekazanych do dzierżawy, z uwzględnieniem identyfikatora produktu dodatku, uruchom polecenie cmdlet Get-OrganizationAddIn, jak pokazano poniżej.

Get-OrganizationAddIn

Aby określić dodatek, dla którego chcesz uzyskać szczegółowe informacje, uruchom polecenie cmdlet Get-OrganizationAddIn z wartością dla parametru ProductId.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Aby uzyskać szczegółowe informacje dla wszystkich dodatków wraz z przydzielonymi użytkownikami i grupami, przekaż wynik polecenia cmdlet Get-OrganizationAddIn do polecenia cmdlet Format-List, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Włączanie i wyłączanie dodatku

W celu wyłączenia dodatku, tak aby użytkownicy i grupy, które zostały do niego przypisane, nie miały już do niego dostępu, uruchom polecenie cmdlet Set-OrganizationAddIn z parametrem ProductId i parametrem Enabled ustawionym na wartość $false, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Aby ponownie włączyć dodatek, uruchom to samo polecenie cmdlet z parametrem Enabled ustawionym na wartość $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Dodawanie lub usuwanie użytkowników dla dodatku

Aby dodać użytkowników i grupy do określonego dodatku, uruchom polecenie cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments z parametrami ProductId, Add i Members. Rozdziel adresy e-mail członków za pomocą przecinka.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Aby usunąć użytkowników i grupy, uruchom to samo polecenie cmdlet, używając parametru Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Aby przypisać dodatek do wszystkich użytkowników w dzierżawie, uruchom to samo polecenie cmdlet, używając parametru AssignToEveryone o wartości $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Aby nie przypisywać dodatku do wszystkich i przywrócić wcześniej przydzielonych użytkowników i grupy, możesz uruchomić to samo polecenie cmdlet i wyłączyć parametr AssignToEveryone, ustawiając dla niego wartość $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Aktualizowanie dodatku

Aby zaktualizować dodatek z manifestu, uruchom polecenie cmdlet Set-OrganizationAddIn z parametrami ProductId, ManifestPath i Locale, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Uwaga: Dodatki przekazane z witryny Sklep Office będą aktualizowane automatycznie w ciągu kilku dni od udostępnienia najnowszej aktualizacji w witrynie Sklep Office.

Usuwanie dodatku

Aby usunąć dodatek, uruchom polecenie cmdlet Remove-OrganizationAddIn z parametrem ProductId, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Uzyskiwanie szczegółowej pomocy dla każdego polecenia cmdlet

Aby wyświetlić szczegółową pomoc dla każdego polecenia cmdlet, użyj polecenia cmdlet Get-help. Na przykład poniższe polecenie cmdlet zapewnia szczegółowe informacje na temat polecenia cmdlet Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×