Zapisywanie w programie SharePoint (Power Pivot)

Skoroszyty programu Excel z modelami danych dodatku Power Pivot mogą być zapisywane w witrynie programu SharePoint, która została rozszerzona w celu obsługi dostępu do modeli danych. Po opublikowaniu skoroszytu możliwości wyświetlania i używania skoroszytu przez inne osoby zostaną ustalone na podstawie uprawnień programu SharePoint i właściwości dokumentu.

Przed rozpoczęciem

Publikowanie skoroszytów w programie SharePoint wymaga odpowiednich uprawnień, oprogramowania i wiedzy z zakresu przygotowywania skoroszytu do publikacji.

Oprogramowanie serwera

Aby można było wyświetlić skoroszyty w przeglądarce, na używanym serwerze programu SharePoint musi być dodatek Power Pivot dla programu SharePoint i usług programu Excel. Obie usługi są wymagane do przetwarzania i renderowania skoroszytów w programie SharePoint.

Czasami możesz ustalić, czy masz właściwe oprogramowanie, przeglądając biblioteki i menu kontekstowe w witrynie, jednak w celu określenia, czy wymagane oprogramowanie serwera jest zainstalowane, konieczne może być też skontaktowanie się z administratorem programu SharePoint. Jeśli witryna zawiera Galerię dodatku Power Pivot, to oznacza to, że dodatek Power Pivot dla programu SharePoint jest zainstalowany. Analogicznie, jeśli możesz otworzyć skoroszyt programu Excel w oknie przeglądarki bez konieczności pobierania pliku do aplikacji klasycznej Excel, to oznacza to, że na serwerze programu SharePoint działają usługi programu Excel.

Jeśli zamierzasz zaplanować automatyczne odświeżanie danych w skoroszycie, skonsultuj się z administratorem serwera, aby upewnić się, że dostawcy danych, których użyto do zaimportowania danych, są również dostępni na serwerze.

Uprawnienia

Po zapisaniu dokumentu w programie SharePoint uprawnienia programu SharePoint określą, kto może wyświetlać, edytować lub usuwać efekty Twojej pracy. W poniższej tabeli opisano uprawnienia programu SharePoint, które wiążą się z udzielaniem określonych praw do publikowanych skoroszytów:

Uprawnienia

Prawa

Wyświetlanie

Każda osoba mająca uprawnienia do wyświetlania może otworzyć skoroszyt, przechodząc pod adres URL pliku. Ponadto uprawnienia do wyświetlania umożliwiają również innym osobom używanie skoroszytu jako zewnętrznego źródła danych tylko do odczytu dla innych raportów lub skoroszytów programu Excel.

Współtworzenie

Uprawnienie do współtworzenia daje większe możliwości, ponieważ obejmuje uprawnienia do dodawania, edytowania i usuwania dokumentów w bibliotece programu SharePoint.

Pełna kontrola

Pełna kontrola obejmuje wszystkie uprawnienia związane z uprawnieniem Współtworzenie, a także możliwość tworzenia list i bibliotek, zarządzania nimi oraz cofania wyewidencjonowania.

Dostęp do dowolnej witryny lub biblioteki programu SharePoint jest nadawany za pośrednictwem uprawnień określanych przez administratora lub właściciela witryny dla grup lub użytkowników.

Większość osób ma uprawnienia do wyświetlania lub współtworzenia. Swoje własne uprawnienia możesz ustalić, korzystając z menu Akcje witryny w swojej witrynie programu SharePoint. Jeśli jedynym elementem tego menu jest Wyświetl całą zawartość witryny, to oznacza to, że masz uprawnienia do wyświetlania i nie możesz publikować plików w tej witrynie programu SharePoint. Jeśli zobaczysz dłuższą listę elementów lub na Wstążce będzie widoczna pozycja Narzędzia bibliotek, to masz uprawnienia do współtworzenia.

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu programu Excel zawierającego dane dodatku Power Pivot zapoznaj się z tą listą kontrolną procedury przygotowywania dokumentu:

 1. Dowiedz się, jak utworzyć skoroszyt korzystający z informacji o połączeniu, który będzie nadal działać po opublikowaniu pliku.

 2. Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi zabezpieczeń na potrzeby publikowania danych dodatku Power Pivot w programie SharePoint.

 3. Korzystając z następujących sugestii, możesz poprawić wizualną prezentację skoroszytu w programie SharePoint:

  • Nadaj opisowe nazwy arkuszom programu Excel. Nazwy arkuszy są zamieniane na etykiety stron po opublikowaniu dokumentu w Galerii dodatku Power Pivot.

  • Wyłącz nieużywane elementy wizualne. W oknie programu Excel, w obszarze Pokazywanie na karcie Widok Wstążki, wyłącz opcje Linie siatki, Pasek formuły i Nagłówki.

  • Ukryj arkusze programu Excel, które są puste lub które nie są istotne dla raportu. W oknie programu Excel kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Ukryj arkusz.

  • Zaznacz komórkę A1 przed przystąpieniem do zapisywania i publikowania skoroszytu. Po otwarciu opublikowanego pliku w oknie przeglądarki fokus jest umieszczany na ostatniej aktywnej komórce w skoroszycie. Umieszczenie kursora w komórce A1 pozwala zapewnić, że lewy górny róg arkusza będzie położony w lewym górnym rogu okna przeglądarki.

Sprawdzanie ustawień uwierzytelniania i odświeżania

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj wartości domyślnych programu Excel dla uwierzytelniania i odświeżania danych.

Sprawdzanie uwierzytelniania systemu Windows

Domyślnie program Excel określa uwierzytelnianie systemu Windows, dzięki czemu podczas uzyskiwania dostępu do danych modelu danych używana jest tożsamość osoby wyświetlającej skoroszyt. Zachowanie ustawienia domyślnego umożliwia oprogramowaniu serwera Power Pivot przechwytywanie dokładnych informacji o użytkownikach skoroszytów dodatku Power Pivot, co pozwala na lepszą współpracę z innymi pracownikami korzystającymi z tych samych danych. Jeśli określisz opcję Brak lub Identyfikator usługi bezpiecznego magazynu, dane dotyczące użycia skoroszytu zostaną zarejestrowane dla nienadzorowanego konta użytkownika usług programu Excel (lub identyfikatora usługi bezpiecznego magazynu) zamiast rzeczywistej osoby w danej organizacji.

 1. W programie Excel, na karcie Dane Wstążki, kliknij przycisk Istniejące połączenia.

 2. W oknie dialogowym Istniejące połączenia kliknij połączenie w tym skoroszycie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij przycisk Właściwości > Definicja > Ustawienia uwierzytelniania.

 4. Sprawdź, czy jest zaznaczona pozycja Użyj konta uwierzytelnionego użytkownika.

Określanie ustawień sterowania odświeżaniem

Ustawienia sterowania odświeżaniem mogą mieć wpływ na sposób wyświetlania podglądu skoroszytu dodatku Power Pivot w bibliotece Galerii dodatku Power Pivot. Jeśli na przykład skoroszyt używa właściwości odświeżania przy otwieraniu, a usługi programu Excel są skonfigurowane w taki sposób, aby generować ostrzeżenie w przypadku operacji odświeżania danych, zamiast obrazu podglądu dokumentu będzie wyświetlana miniatura ostrzeżenia dotyczącego odświeżania danych programu Excel.

 1. W programie Excel na karcie Dane wstążki kliknij przycisk Połączenia > Właściwości.

 2. W obszarzeUżycie > Sterowanie odświeżaniem zaznacz lub wyczyść pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku, opierając się na następujących zaleceniach, które różnią się w zależności od sposobu uzyskiwania dostępu do modelu danych:

Dostęp do danych

Zalecenie dotyczące sterowania odświeżaniem

Osadzone w skoroszycie (najbardziej typowy scenariusz)

Wyczyść pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku. Ponieważ wszystkie dane są osadzone, ich odświeżanie po każdym otwarciu skoroszytu nie jest konieczne.

Przechowywane jako źródło danych zewnętrznych (na przykład jeśli skonfigurujesz połączenie danych zewnętrznych ze skoroszytem, zamiast importować dane z tego skoroszytu)

Zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku. Ponieważ dane znajdują się w innej lokalizacji, podczas odświeżania powinny być pobierane wszystkie najnowsze zmiany danych.

Aby móc generować obrazy podglądu, poproś administratora programu SharePoint o dostosowanie ustawienia w obszarze Ostrzeganie przy odświeżaniu w usługach programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł poświęcony tworzeniu zaufanej lokalizacji witryn dodatku Power Pivot w witrynie TechNet.

Operacje odświeżania danych po stronie serwera (dotyczy skoroszytów zapisanych w programie SharePoint z zaplanowanym odświeżaniem danych dodatku Power Pivot).

Zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku. Ponieważ dla tego skoroszytu jest zaplanowane odświeżanie danych, dodatek Power Pivot automatyczne włączy właściwość Odśwież dane podczas otwierania pliku dla tego skoroszytu, aby zapewnić, że dane w pamięci podręcznej tabeli przestawnej będą zastępowane nowszymi danymi. Jeśli wyczyścisz pole wyboru, zostanie ono zaznaczone automatycznie po ponownym zapisaniu skoroszytu w programie SharePoint.

Wybór lokalizacji dla pliku

Dokumenty udostępniane w witrynie są zazwyczaj przechowywane w bibliotece dokumentów. Dokumenty udostępnione to najczęściej używana biblioteka dokumentów, ale w przypadku witryny programu SharePoint z dodatkiem Power Pivot dla programu SharePoint często jest dostępna Galeria dodatku Power Pivot, która zapewnia podgląd, niestandardowe widoki bibliotek oraz łatwy dostęp do harmonogramów konfiguracji odświeżania danych dla skoroszytu.

Musisz wybrać serwer programu SharePoint z dodatkiem Power Pivot dla programu SharePoint. Jeśli publikujesz na serwerze, na którym nie zainstalowano oprogramowania serwera Power Pivot, dane nie zostaną załadowane po otwarciu dokumentu z biblioteki.

Do przechowywania swojego skoroszytu możesz wybrać bibliotekę Dokumenty udostępnione, Galerię dodatku Power Pivot lub inną bibliotekę dokumentów. Aby użyć tych lokalizacji, trzeba znać adres internetowy URL biblioteki. W domyślnej witrynie programu SharePoint adresy internetowe URL tych bibliotek są następujące:

 • http://<nazwa serwera>/Shared%20Documents

 • http://<nazwa serwera>/PowerPivot%20Gallery

 • Aby znaleźć adres internetowy URL dowolnej biblioteki, kliknij prawym przyciskiem myszy dokument w bibliotece, a następnie wybierz pozycję Właściwości. Pole Adres (URL) zawiera ścieżkę programu SharePoint do dokumentu. Pamiętaj, aby zaznaczyć cały adres URL, używając myszy. Czasami długie adresy URL mogą być częściowo ukryte.

 • Przed użyciem adresu URL trzeba będzie go prawdopodobnie edytować. W szczególnej sytuacji, gdy adres URL zawiera właściwości określające podgląd i źródło, należy usunąć te właściwości, aby uzyskać użyteczną lokalizację składającą się z nazwy serwera, witryny i biblioteki. Przykładowo, z następującego adresu URL można uzyskać rzeczywistą ścieżkę adresu URL, zachowując fragment wyróżniony pogrubioną czcionką i usuwając resztę: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. W zależności od właściwości adresu URL rzeczywista ścieżka, której należy użyć do celów publikowania, miałaby postać „http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx”, jeśli publikujesz plik ContosoSales.xlsx, lub po prostu „http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery”, jeśli chcesz tylko wskazać witrynę i bibliotekę.

 • Wybierając lokalizację, wybierz bibliotekę dostępną dla osób, którym chcesz udostępnić skoroszyt. W celu zapewnienia dostępności skoroszytu może być konieczne zażądanie uprawnień do biblioteki lub dokumentu.

Zapisywanie pliku w programie SharePoint

 1. W programie Excel kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > SharePoint lub Witryny > Przeglądaj, a następnie wybierz lokalizację.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, jeśli używasz istniejącej lokalizacji. Jeśli natomiast wybierzesz pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji, wprowadź cały adres URL witryny programu SharePoint lub jego fragment. Jeśli wprowadzisz fragment adresu URL, np. http://<nazwa serwera>, kliknij przycisk Zapisz, aby otworzyć określone połączenie z serwerem, a następnie przeszukaj witrynę pod kątem biblioteki, której chcesz używać. Przykłady adresów URL programu SharePoint zawiera sekcja „Wybór lokalizacji dla pliku” w tym temacie.

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby opublikować skoroszyt w bibliotece.

Sprawdź w oknie przeglądarki, czy dokument jest wyświetlany w bibliotece. Nowo opublikowane dokumenty zostaną wyświetlone na liście. Ustawienia biblioteki określają miejsce wyświetlania dokumentu (na przykład sortowanie rosnąco według dat lub alfabetycznie według nazw). Wyświetlenie najnowszych dodatków może wymagać odświeżenia okna przeglądarki.

Przesyłanie skoroszytu dodatku Power Pivot z programu SharePoint

Inne podejście do dodawania skoroszytu dodatku Power Pivot stanowi jego przekazywanie z witryny programu SharePoint. Użyj tej metody, jeśli chcesz zacząć pracę od programu SharePoint.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów w witrynie programu SharePoint.

 2. W obszarze Narzędzia bibliotek kliknij pozycję Dokumenty > Przekaż dokument > Przekaż dokument.

 3. Przejdź do lokalizacji zapisanego pliku xlsx, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Plik zostanie przekazany do witryny programu SharePoint i wyświetlony w folderze. W celu wyświetlenia tego pliku może być konieczne kliknięcie przycisku odświeżania w przeglądarce. Teraz można go otworzyć w programie SharePoint. Możesz wskazać lokalizację tego pliku innym osobom, podając im adres URL pliku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×