Zapisywanie w formacie PDF lub XPS albo konwertowanie do niego

Zapisywanie w formacie PDF lub XPS albo konwertowanie do niego

W programach pakietu Office możesz zapisywać pliki w formacie PDF lub konwertować je na ten format, co pozwala je udostępniać i drukować w komercyjnych punktach usług poligraficznych. Nie wymaga to żadnego innego oprogramowania ani dodatków.

Formatu PDF warto używać, aby zapewnić następujące cechy pliku:

 • Jednakowy wygląd na większości komputerów.

 • Mniejszy rozmiar pliku.

 • Zgodność z formatem branżowym.

Jako przykład można wymienić życiorysy, dokumenty prawne, biuletyny, pliki przeznaczone tylko do odczytu i wydruku (nie do edycji) oraz pliki przeznaczone do drukowania metodami profesjonalnymi.

Aby wyeksportować lub zapisać plik jako PDF, w pliku pakietu Office w menu Plik kliknij pozycję Eksportuj lub Zapisz. Aby wyświetlić instrukcje krok po kroku, wybierz program pakietu Office z listy rozwijanej.

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk PDF lub XPS.

  Obraz przycisku PDF lub XPS

 3. W polu Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Opublikuj.

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Excel Starter 2010.

Uwaga: Arkuszy programu Power View nie można zapisywać jako plików PDF.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Excel 2013 lub Excel 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

OneNote 2013 i OneNote 2016

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj.

 3. W obszarze Eksportuj bieżące kliknij część notesu, którą chcesz zapisać w formacie PDF.

 4. W obszarze Wybierz format kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę notesu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

OneNote 2010

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij opcję odpowiadającą części notesu, którą chcesz zapisać jako plik PDF.

 3. W obszarze Zapisz sekcję jako kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę notesu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programach PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Project 2013 lub Project 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 2. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 3. Na liście Zapisz jako typ zaznacz Pliki PDF (*.pdf) lub Pliki XPS (*.xps), a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Opcje eksportowania dokumentów wybierz ustawienie Zakres publikowania, określając wartości ustawień Dołącz informacje niedrukowalne i Zgodność ze standardem ISO 19500-1 (dotyczy tylko plików PDF).

Porady dotyczące formatowania

Program Project nie obsługuje wszystkich funkcji formatowania plików PDF i XPS, ale w celu zmiany wyglądu dokumentu końcowego możesz użyć niektórych opcji drukowania.

Wybierz Plik > Drukuj, a następnie zmień dowolną z następujących opcji:

 • Daty

 • Orientacja

 • Rozmiar papieru

 • Ustawienia strony

W oknie dialogowym Ustawienia strony można zmienić opcje na następujących kartach:

 • Marginesy

 • Legenda

 • Widok

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Publisher 2013 lub Publisher 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

 5. Aby zmienić sposób optymalizacji dokumentu, kliknij pozycję Zmień. (Kliknij pozycję Opcje w programie Publisher 2013 lub Publisher 2016).

  • Wprowadź odpowiednie zmiany w rozdzielczości obrazów i informacji niedrukowalnych.

  • Aby zmienić opcje drukowania dokumentu, kliknij przycisk Opcje wydruku.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Visio 2013 lub Visio 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyświetl plik po zapisaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Word 2013 i Word 2016

 1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz plik PDF/XPS.

  Przycisk Utwórz plik PDF/XPS na karcie Eksportuj w programie Word 2016.
 2. Jeśli właściwości dokumentu programu Word zawierają informacje, których nie chcesz uwzględniać w pliku PDF, w oknie Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz pozycję Opcje. Następnie zaznacz opcję Dokument i wyczyść pole Właściwości dokumentu. W razie potrzeby ustaw inne opcje i wybierz przycisk OK.

  Wyczyść właściwości dokumentu, aby zapobiec udostępnieniu tych informacji w pliku PDF.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości dokumentu, zobacz Wyświetlanie lub zmienianie właściwości pliku pakietu Office 2016.

 3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Zmodyfikuj również nazwę pliku, jeśli chcesz.

 4. Kliknij pozycję Opublikuj.

Więcej informacji o opcjach formatu PDF

 • Aby utworzyć plik PDF zawierający tylko wybrane strony z dokumentu, wybierz odpowiednią opcję w obszarze Zakres stron.

 • Jeśli chcesz uwzględnić prześledzone zmiany w pliku PDF, w obszarze Co opublikować zaznacz pole Adiustacja pokazana w dokumencie. W przeciwnym razie upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Dokument.

 • Aby utworzyć zestaw zakładek w pliku PDF, zaznacz pole Utwórz zakładki przy użyciu. Następnie wybierz pozycję Nagłówki lub Zakładki programu Word (jeśli do dokumentu zostały dodane zakładki).

 • Jeśli chcesz uwzględnić właściwości dokumentu w pliku PDF, upewnij się, że jest zaznaczone pole Właściwości dokumentu.

 • Aby dokument był łatwiejszy do odczytania przez oprogramowanie do odczytywania zawartości ekranu, zaznacz pole Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu.

 • Zgodny ze standardem ISO 19005-1 (PDF/A) Ta opcja powoduje utworzenie dokumentu PDF w wersji PDF 1.7, która jest standardem archiwizacji. Standard PDF/A gwarantuje, że dokument otwarty później na innym komputerze będzie wyglądać tak samo.

 • Przedstaw tekst jako mapy bitowe, gdy nie można osadzić czcionek Jeśli czcionki nie mogą zostać osadzone w dokumencie, w formacie PDF używane są obrazy map bitowych tekstu, aby plik PDF miał taki sam wygląd jak oryginalny dokument. Jeśli ta opcja nie została zaznaczona, a w pliku zostały użyte czcionki, które nie mogą zostać osadzone, program do czytania plików PDF może zamienić czcionkę na inną.

 • Szyfruj dokument przy użyciu hasła Wybierz tę opcję, aby ograniczyć dostęp, umożliwiając otwarcie pliku PDF tylko osobom znającym hasło. Po kliknięciu przycisku OK w programie Word zostanie otwarte okno Szyfrowanie dokumentu PDF, w którym możesz wprowadzić hasło, a następnie wprowadzić je ponownie.

Otwieranie i kopiowanie zawartości pliku PDF w programie Word

Z pliku PDF można skopiować dowolną zawartość, otwierając go w programie Word.

Przejdź do pozycji Plik > Otwórz, a następnie przejdź do pliku PDF. Zawartość pliku PDF zostanie otwarta w nowym pliku programu Word. Możesz skopiować z niego dowolną zawartość, w tym również obrazy i diagramy.

Word 2010

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Word Starter 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programach Word 2013 i Word 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać plik w formacie PDF w pakiecie Office dla komputerów Mac, wykonaj poniższe proste czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Kliknij pozycję Format pliku u dołu okna.

  Wybieranie innych formatów zapisu, takich jak PDF, za pomocą narzędzia Format pliku w oknie Zapisywanie jako w programie Word
 4. Wybierz pozycję PDF z listy dostępnych formatów plików.

 5. Nadaj plikowi nazwę, jeśli jeszcze jej nie ma, a następnie kliknij pozycję Eksportuj.

W aplikacji Word Online można przekonwertować dokument na plik PDF, drukując go w programie Word. Spowoduje to wygenerowanie podstawowego pliku PDF, który zachowuje układ i formatowanie oryginalnego dokumentu.

Polecenie Drukuj w aplikacji Word Web App

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad opcjami pliku PDF, takimi jak dodawanie zakładek, użyj klasycznej aplikacji Word, aby przekonwertować dokument na plik PDF. Kliknij pozycję Otwórz w programie Word, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji klasycznej.

Obraz polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji Word Online

Jeśli nie masz aplikacji klasycznej Word, możesz wypróbować lub kupić teraz najnowszą wersję pakietu Office.

Porady: 

 • Powiedz nam, jak będziesz używać tej funkcji w aplikacji Word Online. U dołu okna aplikacji Word Online kliknij pozycję Pomóż ulepszyć pakiet Office.

 • Polecenie Pomóż ulepszyć pakiet Office

Wybierz program pakietu Office z listy rozwijanej.

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako i kliknij pozycję PDF lub XPS.

 3. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę pliku.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 5. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF.

 6. Obok pozycji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy ważniejszy jest rozmiar pliku, czy jakość wydruku:

  • Jeśli tabela lub raport wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publikowanie w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online).

 7. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij pozycję Opcje. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też). Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS kliknij pozycję Publikuj.

  Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako i kliknij pozycję PDF lub XPS.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę skoroszytu.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF.

 5. Obok pozycji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy ważniejszy jest rozmiar pliku, czy jakość wydruku:

  • Jeśli skoroszyt wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publikowanie w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online).

 6. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij pozycję Opcje. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też). Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij pozycję Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij polecenie PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę formularza.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF.

 5. Obok pozycji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy ważniejszy jest rozmiar pliku, czy jakość wydruku:

  • Jeśli formularz wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publikowanie w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online).

 6. Kliknij pozycję Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Następnie w obszarze Zakres stron kliknij opcję odpowiadającą części notesu, którą chcesz zapisać jako plik PDF.

 5. Kliknij pozycję Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako i kliknij pozycję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę prezentacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF.

 5. Obok pozycji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy ważniejszy jest rozmiar pliku, czy jakość wydruku:

  • Jeśli prezentacja wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publikowanie w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online).

 6. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij pozycję Opcje. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też). Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij pozycję Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

Możesz wydrukować plan projektu w formacie PDF pod warunkiem, że masz zainstalowany na swoim komputerze program Adobe Acrobat. Musisz mieć pełną wersję programu Acrobat, nie tylko bezpłatny program Adobe Reader.

Uwaga: Dodatek zapisywania w formatach PDF lub XPS dla systemu Microsoft Office 2007 nie zawiera funkcji Project 2007.

 1. W menu Widok wybierz widok, który chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

 3. Na liście Nazwa zaznacz Adobe PDF.

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko, jeśli masz zainstalowany na komputerze program Adobe Acrobat.

 4. Wybierz pozycję OK.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie pliku PDF jako wybierz nazwę i lokalizację pliku PDF, a następnie wybierz Zapisz.

Uwaga: Po wydrukowaniu planu w formacie PDF nie ma możliwości skorzystania z programu Project do wprowadzenia zmian bezpośrednio w dokumencie PDF. Należy wprowadzić zmiany w pierwotnym planie przy użyciu programu Project, a następnie ponownie zapisać plik jako plik PDF.

Zapisywanie w formacie PDF na potrzeby udostępniania lub rozpowszechniania w sieci Web

Jeśli chcesz udostępniać publikację w stałym formacie w sieci Web lub w sieci, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę publikacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Obok pozycji Optymalizuj kliknij pozycję Zmień.

 5. W oknie dialogowym Opcje publikowania kliknij na liście Określ sposób drukowania lub rozpowszechniania tej publikacji pozycję pasującą do potrzeb publikacji. Jeśli na przykład publikacja będzie rozpowszechniana online i mały rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar. Jeśli jakość wydruku jest ważniejsza niż rozmiar pliku, kliknij opcję Wydruk wysokiej jakości.

 6. Kliknij pozycję Zaawansowane, aby wyświetlić całe okno dialogowe, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też).

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, w oknie dialogowym Zapisz jako zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF, a nie jest wybrana opcja Prasa komercyjna w oknie dialogowym Opcje publikowania.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie w formacie PDF na potrzeby drukowania komercyjnego

Jeśli publikacja zostanie wysłana do komercyjnego punktu usług poligraficznych, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Materiały przenośne, a następnie kliknij pozycję Zanieś do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

 2. W okienku po lewej stronie na liście W jaki sposób ta publikacja będzie drukowana kliknij odpowiednią opcję. Jeśli będzie używana usługa druku offsetowego, kliknij polecenie Prasa komercyjna. Jeśli będzie używana usługa wydruku wysokiej jakości, kliknij pozycję Wydruk wysokiej jakości.

 3. Kliknij pozycję Opcje drukowania.

 4. W oknie dialogowym Opcje drukowania wybierz odpowiednie opcje. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też). Kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Zaznacz element do naprawienia rozwiąż wszystkie problemy zidentyfikowane przez program Publisher.

 6. W obszarze Eksport zaznacz pole wyboru Utwórz dokument PDF.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. W Kreatorze materiałów przenośnych wybierz lokalizację, do którego chcesz wyeksportować plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę rysunku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF.

 5. Obok pozycji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy ważniejszy jest rozmiar pliku, czy jakość wydruku:

  • Jeśli rysunek wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publikowanie w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online).

 6. Aby wydrukować tylko wybrane strony lub wybrać inne opcje publikowania, kliknij pozycję Opcje i wybierz odpowiednie ustawienia. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też). Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij pozycję Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako i kliknij pozycję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF.

 5. Obok pozycji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy ważniejszy jest rozmiar pliku, czy jakość wydruku:

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online).

 6. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić zakres stron do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. (Linki do dodatkowych informacji o tych opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też). Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij pozycję Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po jego zapisaniu, wróć do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego plik PDF został utworzony, i ponownie zapisz ten plik jako plik PDF.

Aby wyeksportować dokument programu Word lub skoroszyt programu Excel do formatu PDF w systemie iOS, naciśnij przycisk Plik w lewym górnym rogu, wybierz pozycję Eksportuj, a następnie pozycję PDF.

Naciśnij pozycję Plik > Eksportuj w celu wyeksportowania dokumentu do formatu PDF

PDF (Portable Document Format)    zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Format PDF sprawdza się także w przypadku dokumentów, które będą powielane metodami drukowania komercyjnego. Wiele firm i organizacji akceptuje informacje w formacie PDF, a przeglądarki są dostępne na większej liczbie platform niż w przypadku formatu XPS.

Format XML Paper Specification (XPS)    jest elektronicznym formatem plików, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Format XPS zapewnia, że gdy plik jest wyświetlany lub drukowany, zostanie w nim zachowany dokładnie ten sam format, jaki założono, a danych zawartych w pliku nie można łatwo zmienić.

Ważne: Aby można było wyświetlać pliki PDF, na komputerze musi być zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF, taki jak program Acrobat Reader udostępniany przez firmę Adobe Systems.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×