Zapisywanie dokumentu programu Word jako szablonu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niezależnie od tego, czy zaczynasz pracę od wbudowanego szablonu, czy aktualizujesz własny szablon wbudowane narzędzia programu Word ułatwiają dostosowywanie szablonów do potrzeb. Aby zaktualizować szablon, otwórz ten plik, wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz szablon.

W programie Microsoft Word, można utworzyć szablon, zapisując dokument jako dot, dotx lub dotm pole (typu pliku dotm umożliwia włączenie makr w pliku).

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Kliknij dwukrotnie ten komputer. (W programie Word 2013, kliknij dwukrotnie pozycję komputer ).

 3. Przejdź do folderu Niestandardowe szablony pakietu Office znajdującego się w folderze Moje dokumenty.

 4. Kliknij swój szablon i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz i zamknij szablon.

Dodawanie kontrolek zawartości do szablonu

Dostosuj swoje szablony, dodając i konfigurując kontrolki zawartości, takie jak kontrolki tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane i selektory danych.

Możesz na przykład utworzyć szablon zawierający listę rozwijaną. Jeśli zezwolisz na edytowanie listy rozwijanej, inne osoby będą mogły zmieniać opcje listy odpowiednio do swoich potrzeb.

Uwaga: Jeśli kontrolki zawartości są niedostępne, być może otwarty dokument lub szablon został utworzony we wcześniejszej wersji programu Word. Aby korzystać z kontrolek zawartości, musisz skonwertować dokument do formatu pliku programu Word 2013, klikając pozycję Plik > Informacje > Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Po skonwertowaniu dokumentu lub szablonu zapisz go.

Aby można było dodać kontrolki zawartości, trzeba wyświetlić kartę Deweloper.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Dostosuj Wstążkę wybierz pozycję Karty główne.

 3. Na liście zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Włączanie karty Deweloper na wstążce programu Word

Dodawanie formantów zawartości

Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw odpowiednie formanty.

przycisk trybu projektowania na karcie Deweloper

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku formantu zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, należy wstawić formant zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — tekst sformatowany kontrolka tekstu sformatowanego lub pozycję Formant zawartości — zwykły tekst kontrolka zwykłego tekstu .

Wstawianie formantu obrazu
 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij pozycję Kontrolka obrazu kontrolka obrazu .

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — pole kombi kontrolka pola kombi lub pozycję Formant zawartości — lista rozwijana kontrolka listy rozwijanej .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 3. Aby utworzyć listę pozycji do wyboru, kliknij przycisk Dodaj w obszarze Właściwości pola kombi lub Właściwości listy rozwijanej.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może. Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji..

Wstawianie kontrolki selektora dat
 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić selektor daty.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — selektor dat kontrolka selektora dat .

Wstawianie pola wyboru
 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić formant pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości pola wyboru kontrolka pola wyboru .

Wstawianie formantu galerii bloków konstrukcyjnych

Formanty bloków konstrukcyjnych przydają się, jeśli użytkownicy mają wybierać określony blok tekstu.

Na przykład formanty bloków konstrukcyjnych są pomocne podczas tworzenia szablonu umowy, w którym trzeba dodać różne bloki tekstu standardowego w zależności od określonych wymogów umowy. Dla każdej wersji tekstu standardowego można utworzyć formanty zawartości tekstu sformatowanego, a następnie umieścić je w formancie galerii bloków konstrukcyjnych, który będzie ich kontenerem.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — galeria bloków konstrukcyjnych kontrolka galerii bloków konstrukcyjnych .

 3. Kliknij formant zawartości, aby go zaznaczyć.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 5. Kliknij pozycję Galeria i pozycję Kategoria dla bloków konstrukcyjnych, które mają być dostępne w kontrolce bloku konstrukcyjnego.

Ustawianie lub zmienianie właściwości formantów zawartości

 1. Zaznacz formant zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby kontrolkę zawartości można usuwać lub edytować.

 3. Aby zachować kilka kontrolek zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz kontrolki lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  tryb dewelopera — przycisk grupowania

Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Teksty instruktażowe mogą zwiększyć użyteczność tworzonego szablonu. Domyślny tekst instruktażowy w formantach zawartości można zmienić.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy dla użytkowników szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

  przycisk trybu projektowania na karcie Deweloper

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i sformatuj go odpowiednio.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Zabezpieczanie szablonu

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych formantów zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danego formantu zawartości lub grupy formantów przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczenie części szablonu
 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz formanty zawartości, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele kontrolek, przytrzymuj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania kontrolek.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij ponownie polecenie Grupuj.

  tryb projektowania — kontrolki grupowania

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 5. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości formantu, ale zablokuje możliwość usunięcia formantu z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie formantu, ale uniemożliwi edytowanie jego zawartości.

Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Przypisywanie hasła do szablonu

W celu przypisania hasła do dokumentu, aby tylko recenzenci znający to hasło mogli usuwać zabezpieczenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz szablon, do którego chcesz przypisać hasło.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

 3. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij opcję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 4. Wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

Ważne: Jeśli hasło nie zostanie określone, wszyscy użytkownicy będą mogli zmieniać ograniczenia edycji dotyczące tego dokumentu.

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć długość co najmniej 8 znaków. Ogólnie im dłuższe hasło, tym bardziej bezpieczne.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Szablon jest typem dokumentu, który podczas otwierania tworzy swoją kopię.

Typowym dokumentem pisanym w programie Word jest na przykład biznesplan. Zamiast tworzyć strukturę biznesplanu od podstaw, można użyć szablonu ze wstępnie zdefiniowanym układem strony, czcionkami, marginesami oraz stylami. Wystarczy otworzyć szablon i wpisać tekst oraz informacje odpowiednie dla dokumentu. Zapisanie dokumentu jako pliku z rozszerzeniem docx lub docm jest niezależne od szablonu, na podstawie którego został utworzony.

W szablonie można określać zalecane sekcje lub tekst wymagający przeczytania przez inne osoby, a także formanty zawartości, takie jak wstępnie zdefiniowana lista rozwijana bądź specjalne logo. Istnieje możliwość zabezpieczenia sekcji szablonu lub zastosowania do szablonu hasła w celu zapewnienia ochrony zawartości szablonu przed zmianami.

Szablony programu Word dla większości rodzajów dokumentów można znaleźć w witrynie Office.com. W przypadku dysponowania połączeniem internetowym należy kliknąć kolejno kartę Plik, pozycję Nowe, a następnie kliknąć odpowiednią kategorię szablonu. Można także utworzyć własne szablony.

Można rozpocząć od utworzenia pustego dokumentu i zapisania go jako szablonu lub utworzenia szablonu opartego na istniejącym dokumencie lub szablonie.

Rozpoczynanie od pustego szablonu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. Kliknij polecenie Pusty dokument, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiarze i orientacji strony, stylach oraz innych elementach formatu.

  Można również dodać formanty zawartości, takie jak selektor dat, tekst instruktażowy i elementy graficzne, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 4. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 6. Zamknij szablon.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Nowy z istniejącego.

 3. Kliknij szablon lub dokument podobny do tego, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany ustawień marginesów, rozmiaru i orientacji strony, stylów oraz innych elementów formatu.

  Można również dodać formanty zawartości, takie jak selektor dat, tekst instruktażowy i elementy graficzne, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 5. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 7. Zamknij szablon.

Bloki konstrukcyjne to fragmenty zawartości lub inne części dokumentu przeznaczone do wielokrotnego użycia, które są przechowywane w galeriach, aby były przez cały czas dostępne i gotowe do ponownego zastosowania. Bloki konstrukcyjne można również zapisywać i rozpowszechniać razem z szablonami.

Na przykład można utworzyć szablon raportu z dwoma typami pism przewodnich do wyboru, na podstawie którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne raporty.

 1. Zapisz i zamknij samodzielnie zaprojektowany szablon, do którego chcesz dodać bloki konstrukcyjne oferujące użytkownikom szablonu możliwość wyboru.

 2. Otwórz szablon.

  Szablon, do którego chcesz dodać opcje bloku konstrukcyjnego dla użytkowników szablonu, powinien pozostać otwarty.

 3. Utwórz bloki konstrukcyjne, które chcesz dostarczyć użytkownikom szablonu.

  Po wypełnieniu informacji w oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego pamiętaj o kliknięciu nazwy szablonu w polu Zapisz w.

 4. Rozpowszechnij szablon.

  Po wysłaniu lub udostępnieniu szablonu innym osobom bloki konstrukcyjne zapisane z szablonem będą dostępne w określonych galeriach.

Użytkownikom, którzy będą korzystać z szablonu, można zapewnić dodatkową elastyczność przez dodanie i skonfigurowanie formantów zawartości, takich jak formanty tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane lub formanty wyboru daty.

Można na przykład utworzyć dla współpracownika szablon, który zawiera listę rozwijaną. Osoba ta może jednak chcieć używać na tej liście innego zestawu opcji w rozpowszechnianym przez siebie dokumencie utworzonym na podstawie tego szablonu. Ponieważ podczas dodawania formantu zawartości do szablonu została włączona opcja umożliwiająca edytowanie listy rozwijanej, współpracownik może szybko i łatwo dostosować szablon do swoich potrzeb.

Uwaga: Jeśli formanty zawartości nie są dostępne, być może został otwarty dokument lub szablon utworzony w starszej wersji programu Word. Aby używać formantów zawartości, należy przekonwertować dokument na format pliku programu Word 2010, klikając kartę Plik, a następnie klikając kolejno pozycję Informacje, pozycję Konwertuj i przycisk OK. Przekonwertowany dokument lub szablon należy zapisać.

Aby dodać formanty zawartości, należy wyświetlić kartę Deweloper.

Pokazywanie karty Deweloper

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W obszarze Dostosuj Wstążkę, kliknij pozycję Karty główne.

 5. Na liście zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pole wyboru Deweloper

Dodawanie kontrolek zawartości

Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw odpowiednie kontrolki.

Wstążka w pakiecie O14

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku kontrolki zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, należy wstawić kontrolkę zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Formant zawartości — tekst sformatowany Obraz Wstążki lub Formant zawartości — zwykły tekst Obraz Wstążki .

Wstawianie kontrolki obrazu

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant obrazu.

  Formant zawartości Obraz

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — pole kombi Obraz przycisku lub pozycję Formant zawartości — lista rozwijana Obraz Wstążki .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  Wstążka w pakiecie O14

 3. Aby utworzyć listę pozycji do wyboru, kliknij przycisk Dodaj w obszarze Właściwości pola kombi lub Właściwości listy rozwijanej.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może.

  Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

  Uwaga:  Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości, użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji.

Wstawianie selektora dat

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić selektor daty.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości — selektor dat.

  Formant zawartości Selektor dat

Wstawianie pola wyboru

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości pola wyboru.

  Formant zawartości pola wyboru

Wstawianie kontrolki galerii bloków konstrukcyjnych

Formanty bloków konstrukcyjnych przydają się, jeśli użytkownicy mają wybierać określony blok tekstu.

Na przykład formanty bloków konstrukcyjnych są pomocne podczas tworzenia szablonu umowy, w którym trzeba dodać różne bloki tekstu standardowego w zależności od określonych wymogów umowy. Dla każdej wersji tekstu standardowego można utworzyć formanty zawartości tekstu sformatowanego, a następnie umieścić je w formancie galerii bloków konstrukcyjnych, który będzie ich kontenerem.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości — galeria bloków konstrukcyjnych.

  Formant zawartości Blok konstrukcyjny

 3. Kliknij formant zawartości, aby go zaznaczyć.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 5. Kliknij pozycję Galeria i pozycję Kategoria dla bloków konstrukcyjnych, które mają być dostępne w formancie bloku konstrukcyjnego.

Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości

 1. Zaznacz formant zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby formant zawartości można usuwać lub edytować.

 3. Aby zachować kilka formantów zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz formanty lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Teksty instruktażowe mogą zwiększyć użyteczność tworzonego szablonu. Domyślny tekst instruktażowy w formantach zawartości można zmienić.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy dla użytkowników szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na kartę Deweloper, grupie formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i sformatuj go odpowiednio.

 4. Na kartę Deweloper, grupie formanty kliknij pozycję Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych formantów zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danego formantu zawartości lub grupy formantów przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczanie części szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz formanty zawartości, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

  Aby zaznaczyć wiele formantów, przytrzymaj klawisz CTRL, klikając odpowiednie formanty.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij ponownie polecenie Grupuj.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 5. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości formantu, ale zablokuje możliwość usunięcia formantu z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie formantu, ale uniemożliwi edytowanie jego zawartości.

   Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Przypisywanie hasła do szablonu

W celu przypisania hasła do dokumentu, aby tylko recenzenci znający to hasło mogli usuwać zabezpieczenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz szablon, do którego chcesz przypisać hasło.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

 3. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij opcję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 4. Wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie określone, wszyscy użytkownicy będą mogli zmieniać ograniczenia edycji dotyczące tego dokumentu.

  Hasła powinny być co najmniej 8 znaków.

  Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Szablon jest typem dokumentu, który podczas otwierania tworzy swoją kopię.

Typowym dokumentem pisanym w programie Word jest na przykład biznesplan. Zamiast tworzyć strukturę biznesplanu od podstaw, można użyć szablonu ze wstępnie zdefiniowanym układem strony, czcionkami, marginesami oraz stylami. Wystarczy otworzyć szablon i wpisać tekst oraz informacje odpowiednie dla dokumentu. Zapisanie dokumentu jako pliku z rozszerzeniem docx lub docm jest niezależne od szablonu, na podstawie którego został utworzony.

W szablonie można określać zalecane sekcje lub tekst wymagający przeczytania przez inne osoby, a także formanty zawartości, takie jak wstępnie zdefiniowana lista rozwijana bądź specjalne logo. Istnieje możliwość zabezpieczenia sekcji szablonu lub zastosowania do szablonu hasła w celu zapewnienia ochrony zawartości szablonu przed zmianami.

Szablony programu Word dla większości rodzajów dokumentów można znaleźć w witrynie Office.com. W przypadku dysponowania połączeniem internetowym należy kliknąć kolejno kartę Plik, pozycję Nowe, a następnie kliknąć odpowiednią kategorię szablonu. Można także utworzyć własne szablony.

Można rozpocząć od utworzenia pustego dokumentu i zapisania go jako szablonu lub utworzenia szablonu opartego na istniejącym dokumencie lub szablonie.

Rozpoczynanie od pustego szablonu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. Kliknij polecenie Pusty dokument, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiarze i orientacji strony, stylach oraz innych elementach formatu.

  Możesz również dodać tekst instruktażowy, formanty zawartości (takie jak formant wyboru daty) i grafiki, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 4. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 6. Zamknij szablon.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. Otwórz odpowiedni dokument.

 3. Wprowadź żądane zmiany, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 4. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 6. Zamknij szablon.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij przycisk Nowy z istniejącego.

 3. Kliknij szablon podobny do szablonu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach marginesów, rozmiaru i orientacji strony, stylów i innych elementów formatu.

  Możesz również dodać tekst instruktażowy, formanty zawartości (takie jak formant wyboru daty) i grafiki, które mają być wyświetlane we wszystkich nowych dokumentach utworzonych na podstawie tego szablonu.

 5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. Nadaj nowemu szablonowi nazwę pliku, w polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Możesz również zapisać szablon jako Szablon programu Word z obsługą makr (plik dotm) lub Szablon programu Word 97-2003 (plik dot).

 7. Zamknij szablon.

Użytkownikom, którzy będą korzystać z szablonu, można zapewnić dodatkową elastyczność przez dodanie i skonfigurowanie formantów zawartości, takich jak formanty tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane lub formanty wyboru daty.

Można na przykład utworzyć dla współpracownika szablon, który zawiera listę rozwijaną. Osoba ta może jednak chcieć używać na tej liście innego zestawu opcji w rozpowszechnianym przez siebie dokumencie utworzonym na podstawie tego szablonu. Ponieważ podczas dodawania formantu zawartości do szablonu została włączona opcja umożliwiająca edytowanie listy rozwijanej, współpracownik może szybko i łatwo dostosować szablon do swoich potrzeb.

Dodawanie kontrolek zawartości

Uwaga: Do dokumentów można również dodawać formanty zawartości.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Popularne.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 4. Otwórz szablon, do którego chcesz dodać formanty zawartości, a następnie kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 5. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij formant zawartości, który chcesz dodać do dokumentu lub szablonu.

  Możesz kliknąć na przykład formant RTF, aby wstawić formant tekstu sformatowanego, który będzie wyświetlany w każdym dokumencie utworzonym przy użyciu tego szablonu.

  Uwaga: Jeśli formanty zawartości nie są dostępne, być może został otwarty dokument utworzony w starszej wersji programu Word. Aby użyć formantów zawartości, należy przekonwertować dokument na format pliku programu Word 2007, klikając przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , klikając polecenie Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Przekonwertowany dokument należy zapisać.

 6. Zaznacz formant zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby formant zawartości można usuwać lub edytować.

 8. Aby zachować kilka formantów zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz formanty lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Czasami może być przydatne dołączenie instrukcji zastępczych dotyczących wypełniania określonego formantu zawartości dodanego do szablonu. Kiedy ktoś użyje szablonu, instrukcje zostaną zastąpione przez zawartość.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

 2. Jeśli formant zawartości nie został jeszcze dodany do dokumentu, kliknij w żądanym miejscu wyświetlania formatu, a następnie kliknij formant.

  Uwaga: Jeśli formanty zawartości nie są dostępne, być może został otwarty dokument utworzony w starszej wersji programu Word. Aby użyć formantów zawartości, należy przekonwertować dokument na format pliku programu Word 2007, klikając przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , klikając polecenie Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Przekonwertowany dokument należy zapisać.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

 4. Kliknij formant zawartości, do którego chcesz dodać tekst zastępczy.

 5. Przeprowadź edycję tekstu zastępczego i sformatuj go w dowolny sposób.

  Jeśli w przypadku dodawania formantu zawartości pola tekstowego chcesz, aby tekst zastępczy zniknął, kiedy użytkownik wpisze swój własny tekst, w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości, a następnie zaznacz pole wyboru Usuń formant zawartości podczas edytowania zawartości.

Zapisywanie i rozpowszechnianie bloków konstrukcyjnych za pomocą szablonu

Bloki konstrukcyjne to elementy zawartości lub inne części dokumentu przeznaczone do wielokrotnego użycia, które są przechowywane w galeriach, dostępne i gotowe do ponownego zastosowania w dowolnym momencie. Bloki konstrukcyjne można również zapisać i rozpowszechniać z szablonami. Można na przykład utworzyć szablon raportu z dwoma typami pism przewodnich do wyboru. Na podstawie tego szablonu użytkownicy będą mogli tworzyć swój własny raport.

 1. Zapisz i zamknij samodzielnie zaprojektowany szablon, do którego chcesz dodać bloki konstrukcyjne oferujące użytkownikom szablonu możliwość wyboru.

 2. Otwórz szablon.

  Szablon, do którego chcesz dodać opcje bloku konstrukcyjnego dla użytkowników szablonu, powinien pozostać otwarty.

 3. Utwórz bloki konstrukcyjne, które chcesz dostarczyć użytkownikom szablonu.

  Po wypełnieniu informacji w oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego pamiętaj o kliknięciu nazwy szablonu w polu Zapisz w.

 4. Rozpowszechnij szablon.

  Po wysłaniu lub udostępnieniu szablonu innym osobom bloki konstrukcyjne zapisane z szablonem będą dostępne w określonych galeriach.

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych formantów zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danego formantu zawartości lub grupy formantów przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczanie części szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz formanty zawartości lub grupę formantów, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości formantu, ale zablokuje możliwość usunięcia formantu z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie formantu, ale uniemożliwi edytowanie jego zawartości.

   Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Chronienie całej zawartości szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć przed wprowadzaniem zmian.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

 3. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 4. Na liście ograniczeń edycji kliknij żądane ograniczenia.

 5. Aby wybrać dodatkowe opcje ograniczeń, na przykład określić, kto może czytać lub zmieniać dokument, kliknij przycisk Ogranicz uprawnienie.

  Opcje ograniczeń obejmują także ustawianie daty ważności dokumentu oraz zezwalanie użytkownikom na kopiowanie zawartości.

 6. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij opcję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 7. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

Na przykład biznesplan jest dokumentem typowych zapisywane w programie Word. Za pomocą szablonu z układu strony wstępnie zdefiniowanych, czcionek, marginesy i style, zamiast tworzyć strukturę biznesplanu od podstaw. Wszystko, co trzeba zrobić to otwieranie szablonu, a następnie wprowadź tekst i informacje, które są specyficzne dla dokumentu. Po zapisaniu dokumentu w formacie pliku docx lub docm zapisywania dokumentu niezależnie od szablonu, na którym jest oparty.

Szablony są dokładnie takie jak dokumenty — można w nich określać zalecane sekcje lub tekst wymagający przeczytania przez inne osoby, a także formanty zawartości, takie jak wstępnie zdefiniowana lista rozwijana bądź specjalne logo. Istnieje możliwość zabezpieczenia sekcji szablonu lub zastosowania do szablonu hasła w celu zapewnienia ochrony zawartości szablonu przed zmianami.

Szablony programu Word dla większości rodzajów dokumentów można znaleźć w witrynie Microsoft Office Online. W przypadku dysponowania połączeniem z Internetem należy kliknąć kolejno przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , przycisk Nowy, a następnie kliknąć żądaną kategorię szablonu. Można także utworzyć własne szablony.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×