Zaawansowane opcje edycji programu Outlook

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Outlook zawiera liczbę opcje sterujące wpływ na zawartość wiadomości e-mail, wysyłanie i odbieranie. Na przykład można kontrolować, jak skopiować i wkleić zawartość do wiadomości e-mail, czy program Outlook używa funkcji Autouzupełnianie podczas pisania, formatowanie tabeli i cieniowanie pól. Można znaleźć wiele z tych opcji, wybierając pozycję plik > Opcje.

Do widoku tych opcji w programie Microsoft Outlook w wiadomości e-mail kliknij pozycję plik > Opcje > Poczta > Opcje edytora > Zaawansowane.

Typowania zastępuje zaznaczonego tekstu     Wybranie tej opcji powoduje usunięcie zaznaczonego tekstu, gdy użytkownik zacznie wpisywać. Wyczyszczenie tego pola wyboru, program Microsoft Office Outlook wstawia nowy tekst przed zaznaczonym tekstem, a nie powoduje usunięcia zaznaczonego tekstu.

Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów     Wybierz tę opcję, aby zaznaczyć całe wyrazy, po zaznaczeniu części jednego wyrazu, a następnie części następnego wyrazu. Włączenie tej opcji powoduje programu Outlook zaznaczyć wyraz i spacja po dwukrotnym kliknięciu wyrazu.

Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie tekstu     Zaznacz tę opcję, aby móc przenosić lub kopiować tekst, przeciągając go. Aby przenieść tekst, zaznacz go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Aby skopiować tekst, zaznacz go, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania zaznaczenia w nowe miejsce.

Użyj klawisza CTRL oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze     Wybierz tę opcję, aby ułatwić edytowanie tekstu hiperłącza. Jeśli ta opcja jest włączona, możesz nacisnąć klawisze CTRL podczas klikania łącza w celu użycia łącza. Gdy ta opcja jest wyłączona, łącze powoduje, że program Outlook, aby przejść do lokalizacji docelowej łącza, dzięki czemu trudniejsze do edytowania tekstu łącza.

Automatycznie utwórz kanwę rysunku podczas wstawiania Autokształtów     Wybierz tę opcję, aby umieścić kanwy rysunku dookoła obiektów rysunkowych lub rysunków i pisma odręcznego w przypadku wstawienia do poczty e-mail. Kanwa rysunku pomaga w celu rozmieszczania obiektów rysunkowych i obrazów, a także w przenoszeniu ich jako jednostki.

Użyj inteligentnego zaznaczania akapitów     Zaznacz tę opcję, aby podczas zaznaczania całego akapitu zaznaczać znacznik akapitu. Jeśli uwzględnisz znacznik akapitu podczas wycinania i wklejania akapitu, nie będzie pozostawiany pusty akapit, a formatowanie akapitu zostanie automatycznie zachowane.

Użyj kursorów inteligentnych     Zaznacz tę opcję, aby określić, że kursor ma być przenoszony podczas przewijania w górę i w dół. Jeśli po przewinięciu naciśniesz klawisz STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, kursor zostanie przeniesiony na obecnie wyświetlanej stronie, a nie w miejscu, w którym znajdował się poprzednio.

Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby naciśnięcie klawisza INSERT powodowało włączenie lub wyłączenie trybu zastępowania.

 • Użyj trybu zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby zastępować istniejący tekst podczas wpisywania, znak po znaku. Jeśli wybierzesz opcję Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania, możesz włączać i wyłączać tę opcję, naciskając klawisz INSERT.

Dodaj podwójny cudzysłów do numerowania alfabetu hebrajskiego     Zaznacz tę opcję, aby dodawać znaki podwójnego cudzysłowu (") do numerowania.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka hebrajskiego dla edycji tekstu.

Monituj o aktualizację stylu     Zaznacz tę opcję, aby program wyświetlał monit, gdy bezpośrednio zmodyfikujesz tekst, do którego zastosowano styl, a następnie ponownie zastosujesz ten styl do zmodyfikowanego tekstu. Po wyświetleniu monitu możesz zaktualizować styl na podstawie ostatnich zmian lub ponownie zastosować formatowanie stylu.

Użyj stylu normalnego dla list punktowanych i numerowanych     Zaznacz tę opcję, aby style list były oparte na stylu akapitu Normalny zamiast na stylu akapitu Lista.

Śledź formatowanie     Zaznacz tę opcję, aby śledzić formatowanie podczas pisania. Dzięki temu możesz łatwo stosować to samo formatowanie w innym miejscu. Ta opcja musi być włączona, aby można było używać polecenia Zaznacz tekst z podobnym formatowaniem w menu skrótów wyświetlanym po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlić listę użytych formatowań, kliknij polecenie Opcje w okienku Styl, a następnie zaznacz pola wyboru Formatowanie poziomu akapitu, Formatowanie czcionki oraz Formatowanie punktorów i numeracji.

 • Oznacz niespójności formatowania     Zaznacz takie same tę opcję, aby oznaczyć formatowanie niebieską linią falistą, gdy jest podobna, ale nie identyczne, jako innych opcji formatowania w swoich wiadomości e-mail. Aby użyć tej opcji, można też zaznaczyć pole wyboru Śledź formatowanie.

Aktualizowanie stylu zgodnie z zaznaczeniem     Jeśli wprowadzisz zmiany stylu, zaznacz tę opcję, aby zaktualizować stylu na zmiany.

Włącz klikanie i wpisywanie     Wybierz tę opcję, aby wstawić tekst, grafik, tabel i innych elementów w pustym obszarze wiadomości e-mail, klikając dwukrotnie pusty obszar. Funkcja Kliknij i wpisz automatycznie wstawia akapity i stosowane jest wyrównanie niezbędne do umiejscowienia elementu, w którym został kliknięty dwukrotnie. Ta funkcja jest dostępna tylko w widoku układu wydruku i widoku układu sieci Web.

 • Domyślny styl akapitu Wybierz styl, który zostanie zastosowany do tekstu, gdy użyjesz funkcji klikania i wpisywania.

Pokaż sugestie Autouzupełniania     Wybierz tę opcję, aby program Outlook proponowanie najczęściej używane word podczas pisania. Następnie naciśnij klawisz Enter, a program Outlook automatycznie zakończy się wpisywać wyrazu.

Wykonaj automatycznie zrzut ekranu hiperłącza     Ta opcja uniemożliwia wstawianie hiperłącza podczas wklejania ekranu zrzut do wiadomości e-mail programu Outlook.

Użyj sprawdzania sekwencyjnego     Zaznacz tę opcję, aby weryfikować nowo wpisywane znaki w poprawnej kolejności może być używany jako intonacji, znaków diakrytycznych, lub pasuje samogłosek umieszczanych nad, pod, przed lub za spółgłoskami go.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku złożonych język skryptów jest włączona dla edycji tekstu. Wybierz tę opcję, aby zamienić wcześniej wpisywane znaki na nowo wpisywane znaki, jeśli dwa znaki nie mogą występować w tym samym klastrze tekstu.

Czcionkach też zastosowane do tekstu łacińskiego     Wybierz tę opcję, aby zmienić czcionkę azjatycki łacińskie po zastosowaniu azjatycki czcionki do zaznaczonego tekstu. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz, aby łacińskie pozostać w czcionka Łacińska podczas stosowania azjatycki czcionki w całej wiadomości e-mail.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Automatycznie przełącz klawiaturę zgodnie z językiem otaczającego tekstu     Wybierz tę opcję, aby zmienić język klawiatury i czcionki na podstawie języka tekstu w miejsce, w którym znajduje się kursor. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, zostanie zmieniona tylko czcionki.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Użyj starsze trybu edytora IME, aby włączyć tryb zastępowania     Wybierz tę opcję, aby umożliwić znaki, które wpisz Aby zamienić istniejące znaki (Zastąp) podczas używania Input Method Editor (IME) na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP. Jeśli program Outlook jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista, ta opcja nie jest wyświetlana, ponieważ tryb zastępowania jest obsługiwana automatycznie.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Sterowanie aktywnego edytora IME     Wybierz tę opcję, aby rozpocząć Input Method Editor (IME). Wyczyść to pole wyboru, aby zatrzymać Edytor IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Edytor IME TrueInline     Zaznacz tę opcję, aby używać interfejs w języku naturalnym na komputerach z obsługą edytora IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Ustawienia edytora IME     Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe właściwości dla okna dialogowego nazwa edytora IME. To okno dialogowe służy do ustawiania lub zmieniania tekstu, klawiatury, konwersji znaków i innych opcji aktywnego edytora IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

W tym samym wiadomości e-mail     Ta opcja jest wyświetlane domyślne zachowanie występujący podczas wklejania zawartości w tym samym wiadomości e-mail, z których skopiowaną zawartość. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja pozwala zachować style znaków i formatowanie bezpośrednie zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między wiadomości e-mail     Ta opcja jest wyświetlane domyślne zachowanie występujące podczas wklejania zawartości, która została skopiowana z innej wiadomości e-mail w programie Outlook. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania zastosowanego do skopiowany tekst. Wszystkie definicje stylów, który jest skojarzony z skopiowany tekst jest kopiowana do miejsca docelowego wiadomości e-mail.

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między wiadomości e-mail, gdy wystąpi konflikt definicje stylów     Ta opcja jest wyświetlane domyślne zachowanie występujące podczas wklejania zawartości, która została skopiowana z innej wiadomości e-mail w programie Outlook, a styl, który jest przypisana do skopiowany tekst jest zdefiniowany inaczej niż w wiadomości e-mail, w której jest wklejany tekst. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe     Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie nazwy stylu, który jest skojarzony z skopiowany tekst, ale używa definicja stylu wiadomości e-mail miejsce, w którym jest wklejany tekst. Na przykład możesz skopiować tekst Nagłówek 1 z jednej wiadomości e-mail do innego. W jednej wiadomości e-mail nagłówek 1 jest zdefiniowany jako Arial pogrubienie, 14 punktów, a w wiadomości e-mail, wklejanego tekstu, Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako styl 16 punktów. Po wybraniu opcji Użyj stylów docelowych wklejany tekst używa stylu Nagłówek 1, Cambria pogrubienie, 16 punktów.

 • Scal formatowanie     Ta opcja spowoduje odrzucenie definicji stylu i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio do skopiowany tekst, ale zachowuje formatowanie, które są traktowane jako wyróżnienie, takich jak pogrubienie, kursywa, jeśli jest stosowany tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie definicja stylu w wiadomości e-mail, w której jest wklejany tekst.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie z innych programów     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

 • Scal formatowanie     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wstaw i wklej obrazy jako     Ta opcja powoduje wyświetlenie, jak program Outlook wstawi obrazów względem tekstu w wiadomości e-mail. Można wstawiać obrazy równo z tekstem, zezwolić na przenoszenie z tekstem lub zawijanie tekstu wokół, nad lub pod spodem obrazu. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Równo z tekstem     Ta opcja pozwala wstawiać grafikę do akapitu tak, jakby była tekstem. Domyślnie jest ona zaznaczona. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika jest przenoszona. Grafikę można przeciągać w celu zmiany jej położenia w taki sam sposób, jak przeciągany jest tekst.

 • Ramka     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem wszystkich stron ramki wokół grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przylegle     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem nieregularnego kształtu wokół rzeczywistego obrazu. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Za tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie za tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przed tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie przed tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Na wskroś     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem grafiki, łącznie z wypełnianiem miejsc utworzonych przez kształty wklęsłe, takie jak sierp księżyca. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Góra i dół     Ta opcja zapobiega umieszczaniu otaczającego tekstu po bokach grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst     Zaznacz tę opcję, aby konwertować punktory i numerację na symbole tekstowe.

Użyj klawisza Insert do wklejania     Zaznacz tę opcję, aby wstawić zawartość Schowka pakietu Office do wiadomości e-mail za pomocą klawisza INSERT.

Pokaż przycisk Opcje wklejania po wklejeniu zawartości     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić przycisk Opcje wklejania po wklejeniu zawartości. Przycisk Opcje wklejania celu zastąpienia lub zmiany ustawień wprowadzone w tej sekcji okna dialogowego Opcje edytora.

Użyj inteligentnego wycinania i wklejania     Zaznacz tę opcję, aby automatycznie dopasowywać formatowanie podczas wklejania tekstu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru możesz kliknąć przycisk Ustawienia, aby ustawić dodatkowe opcje wklejania.

 • Ustawienia     Kliknij tutaj, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia. Określanie domyślnego zachowania podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu za pomocą tego okna dialogowego. Użytkownik może zmienić zachowanie domyślne przy użyciu przycisku Opcje wklejania, który pojawia się podczas wklejania zawartości ze Schowka do poczty e-mail. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

  • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami     Wybierz tę opcję, aby usuwać dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodawać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze Schowka.

  • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby zapobiec tworzeniu pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami.

  • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast wklejane tabele dodawane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do istniejącej tabeli.

  • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości użyj opcji Wklejanie dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie w kategorii Zaawansowane.

  • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany ostatnio używany styl punktora, numeracji lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperlinki, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

  • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

  • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Wybierz tę opcję w celu formatowania wklejanych elementów listy tak, aby pasowały do otaczającej listy.

Pokaż tekst zawinięty w oknie dokumentu     Zaznacz tę opcję, aby zawijać tekst w oknie zawierającym poczty e-mail, co ułatwi czytanie jej na ekranie.

Pokaż symbole zastępcze obrazów     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić puste pole w miejscu każdego obrazu w swoich wiadomości e-mail. Ta opcja przyspiesza proces przewijanie wiadomość e-mail zawierającą dużą liczbę obrazów.

Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić obiekty utworzone przy użyciu narzędzi rysowania programu Outlook w widoku Układ wydruku lub układ sieci Web. Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć rysunki i ewentualnie przyspieszyć wyświetlanie wiadomości e-mail zawierających wiele rysunków. Rysunki będą drukowane, nawet jeśli wyczyszczenie tego pola wyboru.

Pokaż znaki kontrolne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaki kontrolne od prawej do lewej.

Uwaga: Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Wyświetlanie zakładek     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić zakładki na ekranie. Jeśli zakładka została przypisana do elementu, zostanie on wyświetlony w nawiasach kwadratowych ([]...). Jeśli zakładka została przypisana do lokalizacji, ma ona postać belki. Nawiasy i belka nie są wyświetlane w wiadomościach e-mail drukowanych.

Pokaż kody pól zamiast ich wartości     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić kody pól zamiast wyników pól w swoich wiadomości e-mail. Na przykład możesz wyświetlić {@\"MMMM czas, d, YYYY"} zamiast 4 lutego 2008. Wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlić wyniki pól.

Niezależnie od tego ustawienia, zawsze można przełączać się między wyświetlaniem kodów pól a wartościami wynikowymi pól, naciskając klawisze ALT+F9.

Cieniowanie pola     Ta opcja określa, czy i kiedy cieniowane są pola. Na liście zaznacz zawszePo zaznaczonym wyłączyć cieniowanie pól. Wybieranie nigdy wyłączenie cieniowanie pól. Cieniowanie pól ułatwia ich do identyfikowania. Cieniowanie jest wyświetlane na ekranie, ale nie w drukowanej wiadomości e-mail.

Cyfry     Ta opcja określa wygląd liczb w wiadomościach e-mail. Wybierz element z listy.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem angielskim lub innymi językami europejskimi.

 • Hindi Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem arabskim lub hindi.

 • Kontekst Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie odpowiednim dla języka otaczającego tekstu.

 • Systemowy Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby zgodnie z ustawieniami regionalnymi w Panelu sterowania.

Nazwy miesięcy     Ta opcja określa sposób wyświetlania zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy w tekście arabskim. Wybierz pozycję z listy.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby używać arabskich nazw miesięcy.

 • Transliteracja angielska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać angielską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

 • Transliteracja francuska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać francuską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

Znaki diakrytyczne     Ta opcja powoduje wyświetlenie znaków diakrytycznych w wiadomości e-mail.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka zawierającego znaki diakrytyczne dla edycji tekstu.

 • Użyj tego koloru dla znaków diakrytycznych Wybierz tę opcję, aby określić kolor do wyświetlania znaków diakrytycznych, niezależnie od koloru znaków diakrytycznych w oryginalnej wiadomości e-mail. Na liście wybierz kolor.

Widok dokumentu     Ta opcja określa kierunek tekstu w nowych wiadomości e-mail.

Uwaga: Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Od prawej do lewej Wybierz tę opcję, aby zmienić układ wiadomości e-mail od prawej do lewej. Na przykład akapity rozpoczynają się po prawej stronie wiadomości e-mail tekst ułożony w lewo.

 • Od lewej do prawej Wybierz tę opcję, aby zmienić układ wiadomości e-mail od lewej do prawej. Na przykład akapity rozpoczynają się po lewej stronie wiadomości e-mail tekst ułożony w prawo.

Podstawianie czcionek     Kliknij tutaj, aby otworzyć okno dialogowe Podstawianie czcionek. Użyj tej opcji, aby sprawdzić, czy aktywne poczty e-mail używa żadnych czcionek, które nie są dostępne na komputerze. Jeśli wiadomość e-mail używane czcionki, które nie znajdują się na komputerze, możesz określić Czcionka podstawiana za pomocą okna dialogowego.

Rozwiń wszystkie nagłówki podczas otwierania dokumentu     Zaznacz tę opcję, aby automatycznie rozwiń zwinięte nagłówki po otwarciu dokumentu.

Pokaż wartości w jednostkach miary     Wybierz jednostki miary używane na linijce poziomej. W tych jednostkach będą również wyrażone miary wpisywane w oknach dialogowych.

Pokaż wartości w jednostkach szerokości znaków     Zaznacz tę opcję, aby używać szerokości znaku jako podstawowej jednostki wyrównywania tekstu, na przykład na linijkach pionowej i poziomej.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Pokaż piksele dla opcji HTML     Zaznacz tę opcję, aby używać pikseli jako domyślnej jednostki miary w oknach dialogowych związanych z funkcjami języka HTML.

Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać skróty klawiaturowe w etykietkach ekranowych.

Pokaż linijkę pionową w widoku układu wydruku     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z boku okna wiadomości e-mail. Upewnij się również zaznaczyć pole wyboru Linijka w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Pokaż linijkę prawo w widoku układu wydruku Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z prawej strony okna wiadomości e-mail.

  Uwaga: Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Znak Optymalizuj położenie względem układu, a nie jego czytelności      Wybierz tę opcję, aby wyświetlać położenie znaków dokładnie w taki sposób, w jaki pojawi się w drukowanej wiadomości e-mail względem bloków tekstu. Może być zniekształcony odstępów między znakami, gdy ta opcja jest włączona. Aby zachować dobrą czytelność na ekranie Wyłącz tę opcję.

Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki      Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić systemu przy użyciu sprzętowe przyspieszanie grafiki.

Aktualizowanie zawartości dokumentu podczas przeciągania      Zaznacz tę opcję, aby uniemożliwić zmianę zawartości dokumentu, podczas przeciągania obiektu, który ma zawijanie tekstu przez system.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w programie Outlook 2010.

Używanie subpixel pozycjonowanie wygładzonymi czcionek na ekranie      Pozycjonowanie subpixel poprawić widocznej rozdzielczości czcionki wyświetlane w programie Outlook. Wybierz tę opcję, aby włączyć subpixel położenia.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w programie Outlook 2010.

Pokaż przyciski podręczne Dodawanie wierszy i kolumn w tabelach      Zaznacz tę opcję, aby włączyć funkcję podręcznym przycisk, który umożliwia szybkie wybierz liczbę wierszy i kolumn w tabelach.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna w programie Outlook 2010 i Outlook 2013.

Aby wyświetlić te opcje w programie Outlook w wiadomości e-mail, kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcje edytora > Zaawansowane.

Typowania zastępuje zaznaczonego tekstu     Wybranie tej opcji powoduje usunięcie zaznaczonego tekstu, gdy użytkownik zacznie wpisywać. Wyczyszczenie tego pola wyboru, program Microsoft Office Outlook wstawia nowy tekst przed zaznaczonym tekstem, a nie powoduje usunięcia zaznaczonego tekstu.

Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów     Wybierz tę opcję, aby zaznaczyć całe wyrazy, po zaznaczeniu części jednego wyrazu, a następnie części następnego wyrazu. Włączenie tej opcji powoduje programu Outlook zaznaczyć wyraz i spacja po dwukrotnym kliknięciu wyrazu.

Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie tekstu     Zaznacz tę opcję, aby móc przenosić lub kopiować tekst, przeciągając go. Aby przenieść tekst, zaznacz go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Aby skopiować tekst, zaznacz go, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania zaznaczenia w nowe miejsce.

Użyj klawisza CTRL oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze     Wybierz tę opcję, aby ułatwić edytowanie tekstu hiperłącza. Jeśli ta opcja jest włączona, możesz nacisnąć klawisze CTRL podczas klikania łącza w celu użycia łącza. Gdy ta opcja jest wyłączona, łącze powoduje, że program Outlook, aby przejść do lokalizacji docelowej łącza, dzięki czemu trudniejsze do edytowania tekstu łącza.

Automatycznie utwórz kanwę rysunku podczas wstawiania Autokształtów     Wybierz tę opcję, aby umieścić kanwy rysunku dookoła obiektów rysunkowych lub rysunków i pisma odręcznego w przypadku wstawienia do poczty e-mail. Kanwa rysunku pomaga w celu rozmieszczania obiektów rysunkowych i obrazów, a także w przenoszeniu ich jako jednostki.

Użyj inteligentnego zaznaczania akapitów     Zaznacz tę opcję, aby podczas zaznaczania całego akapitu zaznaczać znacznik akapitu. Jeśli uwzględnisz znacznik akapitu podczas wycinania i wklejania akapitu, nie będzie pozostawiany pusty akapit, a formatowanie akapitu zostanie automatycznie zachowane.

Użyj kursorów inteligentnych     Zaznacz tę opcję, aby określić, że kursor ma być przenoszony podczas przewijania w górę i w dół. Jeśli po przewinięciu naciśniesz klawisz STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, kursor zostanie przeniesiony na obecnie wyświetlanej stronie, a nie w miejscu, w którym znajdował się poprzednio.

Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby naciśnięcie klawisza INSERT powodowało włączenie lub wyłączenie trybu zastępowania.

 • Użyj trybu zastępowania     Zaznacz tę opcję, aby zastępować istniejący tekst podczas wpisywania, znak po znaku. Jeśli wybierzesz opcję Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania, możesz włączać i wyłączać tę opcję, naciskając klawisz INSERT.

Dodaj podwójny cudzysłów do numerowania alfabetu hebrajskiego     Zaznacz tę opcję, aby dodawać znaki podwójnego cudzysłowu (") do numerowania.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka hebrajskiego dla edycji tekstu.

Monituj o aktualizację stylu     Zaznacz tę opcję, aby program wyświetlał monit, gdy bezpośrednio zmodyfikujesz tekst, do którego zastosowano styl, a następnie ponownie zastosujesz ten styl do zmodyfikowanego tekstu. Po wyświetleniu monitu możesz zaktualizować styl na podstawie ostatnich zmian lub ponownie zastosować formatowanie stylu.

Użyj stylu normalnego dla list punktowanych i numerowanych     Zaznacz tę opcję, aby style list były oparte na stylu akapitu Normalny zamiast na stylu akapitu Lista.

Śledź formatowanie     Zaznacz tę opcję, aby śledzić formatowanie podczas pisania. Dzięki temu możesz łatwo stosować to samo formatowanie w innym miejscu. Ta opcja musi być włączona, aby można było używać polecenia Zaznacz tekst z podobnym formatowaniem w menu skrótów wyświetlanym po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlić listę użytych formatowań, kliknij polecenie Opcje w okienku Styl, a następnie zaznacz pola wyboru Formatowanie poziomu akapitu, Formatowanie czcionki oraz Formatowanie punktorów i numeracji.

 • Oznacz niespójności formatowania     Zaznacz takie same tę opcję, aby oznaczyć formatowanie niebieską linią falistą, gdy jest podobna, ale nie identyczne, jako innych opcji formatowania w swoich wiadomości e-mail. Aby użyć tej opcji, można też zaznaczyć pole wyboru Śledź formatowanie.

Włącz klikanie i wpisywanie     Wybierz tę opcję, aby wstawić tekst, grafik, tabel i innych elementów w pustym obszarze wiadomości e-mail, klikając dwukrotnie pusty obszar. Funkcja Kliknij i wpisz automatycznie wstawia akapity i stosowane jest wyrównanie niezbędne do umiejscowienia elementu, w którym został kliknięty dwukrotnie. Ta funkcja jest dostępna tylko w widoku układu wydruku i widoku układu sieci Web.

 • Domyślny styl akapitu Wybierz styl, który zostanie zastosowany do tekstu, gdy użyjesz funkcji klikania i wpisywania.

Użyj sprawdzania sekwencyjnego     Zaznacz tę opcję, aby weryfikować nowo wpisywane znaki w poprawnej kolejności może być używany jako intonacji, znaków diakrytycznych, lub pasuje samogłosek umieszczanych nad, pod, przed lub za spółgłoskami go.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku złożonych język skryptów jest włączona dla edycji tekstu. Wpisz i Zamień wybierz tę opcję, aby zamienić wcześniej wpisywane znaki na nowo wpisywane znaki, jeśli dwa znaki nie mogą występować w tym samym klastrze tekstu.

Czcionkach też zastosowane do tekstu łacińskiego     Wybierz tę opcję, aby zmienić czcionkę azjatycki łacińskie po zastosowaniu azjatycki czcionki do zaznaczonego tekstu. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz, aby łacińskie pozostać w czcionka Łacińska podczas stosowania azjatycki czcionki w całej wiadomości e-mail.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Automatycznie przełącz klawiaturę zgodnie z językiem otaczającego tekstu     Wybierz tę opcję, aby zmienić język klawiatury i czcionki na podstawie języka tekstu w miejsce, w którym znajduje się kursor. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, zostanie zmieniona tylko czcionki.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Użyj starsze trybu edytora IME, aby włączyć tryb zastępowania     Wybierz tę opcję, aby umożliwić znaki, które wpisz Aby zamienić istniejące znaki (Zastąp) podczas używania Input Method Editor (IME) na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP. Jeśli program Outlook jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista, ta opcja nie jest wyświetlana, ponieważ tryb zastępowania jest obsługiwana automatycznie.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Sterowanie aktywnego edytora IME     Wybierz tę opcję, aby rozpocząć Input Method Editor (IME). Wyczyść to pole wyboru, aby zatrzymać Edytor IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Edytor IME TrueInline     Zaznacz tę opcję, aby używać interfejs w języku naturalnym na komputerach z obsługą edytora IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

Ustawienia edytora IME     Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe właściwości dla okna dialogowego nazwa edytora IME. To okno dialogowe służy do ustawiania lub zmieniania tekstu, klawiatury, konwersji znaków i innych opcji aktywnego edytora IME.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu i zainstalowania edytora IME do wpisywania znaków wschodnioazjatyckich.

W tym samym wiadomości e-mail     Ta opcja jest wyświetlane domyślne zachowanie występujący podczas wklejania zawartości w tym samym wiadomości e-mail, z których skopiowaną zawartość. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja pozwala zachować style znaków i formatowanie bezpośrednie zastosowane w kopiowanym tekście. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie, które nie jest zawarte w stylu akapitu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między wiadomości e-mail     Ta opcja jest wyświetlane domyślne zachowanie występujące podczas wklejania zawartości, która została skopiowana z innej wiadomości e-mail w programie Outlook. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zachowaj formatowanie źródła (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania zastosowanego do skopiowany tekst. Wszystkie definicje stylów, który jest skojarzony z skopiowany tekst jest kopiowana do miejsca docelowego wiadomości e-mail.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie między wiadomości e-mail, gdy wystąpi konflikt definicje stylów     Ta opcja jest wyświetlane domyślne zachowanie występujące podczas wklejania zawartości, która została skopiowana z innej wiadomości e-mail w programie Outlook, a styl, który jest przypisana do skopiowany tekst jest zdefiniowany inaczej niż w wiadomości e-mail, w której jest wklejany tekst. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe     Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu kopiowanego tekstu, przypisując styl Normalny wklejanemu tekstowi i stosując formatowanie bezpośrednie. Formatowanie bezpośrednie obejmuje takie właściwości jak rozmiar czcionki, kursywa lub inne formatowanie mające na celu naśladowanie definicji stylu kopiowanego tekstu.

 • Użyj stylów docelowych (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie nazwy stylu, który jest skojarzony z skopiowany tekst, ale używa definicja stylu wiadomości e-mail miejsce, w którym jest wklejany tekst. Na przykład możesz skopiować tekst Nagłówek 1 z jednej wiadomości e-mail do innego. W jednej wiadomości e-mail nagłówek 1 jest zdefiniowany jako Arial pogrubienie, 14 punktów, a w wiadomości e-mail, wklejanego tekstu, Nagłówek 1 jest zdefiniowany jako styl 16 punktów. Po wybraniu opcji Użyj stylów docelowych wklejany tekst używa stylu Nagłówek 1, Cambria pogrubienie, 16 punktów.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja spowoduje odrzucenie definicji stylu i większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio do skopiowany tekst, ale zachowuje formatowanie, które są traktowane jako wyróżnienie, takich jak pogrubienie, kursywa, jeśli jest stosowany tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmie definicja stylu w wiadomości e-mail, w której jest wklejany tekst.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wklejanie z innych programów     Ta opcja określa zachowanie domyślne podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego programu. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących pozycji:

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (domyślne)     Ta opcja powoduje zachowanie formatowania kopiowanego tekstu.

 • Uwzględnij formatowanie docelowe     Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmie też wszelkie formatowanie bezpośrednie tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Zachowaj tylko tekst     Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Wstaw i wklej obrazy jako     Ta opcja powoduje wyświetlenie, jak program Outlook wstawi obrazów względem tekstu w wiadomości e-mail. Można wstawiać obrazy równo z tekstem, zezwolić na przenoszenie z tekstem lub zawijanie tekstu wokół, nad lub pod spodem obrazu. Na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących czynności:

 • Równo z tekstem     Ta opcja pozwala wstawiać grafikę do akapitu tak, jakby była tekstem. Domyślnie jest ona zaznaczona. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika jest przenoszona. Grafikę można przeciągać w celu zmiany jej położenia w taki sam sposób, jak przeciągany jest tekst.

 • Ramka     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem wszystkich stron ramki wokół grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przylegle     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem nieregularnego kształtu wokół rzeczywistego obrazu. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Za tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie za tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Przed tekstem     Ta opcja powoduje wstawianie grafiki w taki sposób, że będzie ona obiektem przestawnym, umieszczonym na osobnej warstwie przed tekstem. Dookoła grafiki nie będzie obramowania. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Na wskroś     Ta opcja powoduje otaczanie tekstem grafiki, łącznie z wypełnianiem miejsc utworzonych przez kształty wklęsłe, takie jak sierp księżyca. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

 • Góra i dół     Ta opcja zapobiega umieszczaniu otaczającego tekstu po bokach grafiki. Podczas dodawania lub usuwania tekstu grafika nie jest przenoszona, można jednak ją przeciągać w celu zmiany jej położenia.

Zachowaj punktory i numerację podczas wklejania tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst     Zaznacz tę opcję, aby konwertować punktory i numerację na symbole tekstowe.

Użyj klawisza Insert do wklejania     Zaznacz tę opcję, aby wstawić zawartość Schowka pakietu Office do wiadomości e-mail za pomocą klawisza INSERT.

Pokaż przyciski opcji wklejania     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić przycisk Opcje wklejania po wklejeniu zawartości. Przycisk Opcje wklejania celu zastąpienia lub zmiany ustawień wprowadzone w tej sekcji okna dialogowego Opcje edytora.

Użyj inteligentnego wycinania i wklejania     Zaznacz tę opcję, aby automatycznie dopasowywać formatowanie podczas wklejania tekstu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru możesz kliknąć przycisk Ustawienia, aby ustawić dodatkowe opcje wklejania.

 • Ustawienia     Kliknij tutaj, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia. Określanie domyślnego zachowania podczas scalania, wycinania i wklejania tekstu za pomocą tego okna dialogowego. Użytkownik może zmienić zachowanie domyślne przy użyciu przycisku Opcje wklejania, który pojawia się podczas wklejania zawartości ze Schowka do poczty e-mail. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Użyj inteligentnego wycinania i wklejania.

  • Automatycznie dopasuj odstępy między zdaniami i wyrazami     Wybierz tę opcję, aby usuwać dodatkowe spacje podczas usuwania tekstu lub dodawać potrzebne spacje podczas wklejania tekstu ze Schowka.

  • Dopasuj odstępy między akapitami podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby zapobiec tworzeniu pustych akapitów i uniknąć niespójnych odstępów między akapitami.

  • Dopasuj formatowanie i wyrównanie tabeli podczas wklejania     Zaznacz tę opcję, aby sterować formatowaniem i wyrównaniem tabel. Gdy ta opcja jest włączona, pojedyncze komórki są wklejane jako tekst, fragmenty tabel są wklejane do istniejącej tabeli jako wiersze (a nie jako tabela zagnieżdżona), natomiast wklejane tabele dodawane do istniejącej tabeli są dostosowywane tak, aby pasowały do istniejącej tabeli.

  • Inteligentne zachowanie stylu     Wybranie tej opcji nie daje żadnego efektu. W celu precyzyjnego dostosowania zachowania stylów podczas wklejania zawartości użyj opcji Wklejanie dostępnych w sekcji Wycinanie, kopiowanie i wklejanie w kategorii Zaawansowane.

  • Scal formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office PowerPoint     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania zawartości z prezentacji programu PowerPoint. Gdy ta opcja jest włączona, do wklejonego tekstu jest stosowane formatowanie otaczającego tekstu lub tabeli, do wklejonej listy jest stosowany ostatnio używany styl punktora, numeracji lub listy, natomiast wygląd elementów, takich jak tabele, hiperlinki, obrazy, obiekty OLE i kształty, pozostaje taki sam jak w źródle w programie PowerPoint.

  • Dopasuj formatowanie podczas wklejania z programu Microsoft Office Excel     Zaznacz tę opcję, aby sterować wynikami podczas wklejania danych z programu Excel. Gdy ta opcja jest włączona, wklejone dane są umieszczane w tabeli, natomiast wykresy są wklejane jako rysunki, a nie jako obiekty OLE.

  • Scal wklejone listy z otaczającymi listami     Wybierz tę opcję w celu formatowania wklejanych elementów listy tak, aby pasowały do otaczającej listy.

Pokaż tekst zawinięty w oknie dokumentu     Zaznacz tę opcję, aby zawijać tekst w oknie zawierającym poczty e-mail, co ułatwi czytanie jej na ekranie.

Pokaż symbole zastępcze obrazów     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić puste pole w miejscu każdego obrazu w swoich wiadomości e-mail. Ta opcja przyspiesza proces przewijanie wiadomość e-mail zawierającą dużą liczbę obrazów.

Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić obiekty utworzone przy użyciu narzędzi rysowania programu Outlook w widoku Układ wydruku lub układ sieci Web. Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć rysunki i ewentualnie przyspieszyć wyświetlanie wiadomości e-mail zawierających wiele rysunków. Rysunki będą drukowane, nawet jeśli wyczyszczenie tego pola wyboru.

Pokaż animację tekstu     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać na ekranie animacje tekstu. Wyczyść to pole wyboru, aby ocenić wygląd tekstu po wydrukowaniu.

Uwaga: Użyj tej opcji podczas oglądania animowanego tekstu w wiadomościach e-mail, które zostały utworzone w programie Outlook w wersji wcześniejszej niż Outlook 2007. Bieżącej wersji programu Outlook nie umożliwia tworzenia animowanego tekstu.

Pokaż znaki kontrolne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaki kontrolne od prawej do lewej.

Uwaga: Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Wyświetlanie zakładek     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić zakładki na ekranie. Jeśli zakładka została przypisana do elementu, zostanie on wyświetlony w nawiasach kwadratowych ([]...). Jeśli zakładka została przypisana do lokalizacji, ma ona postać belki. Nawiasy i belka nie są wyświetlane w wiadomościach e-mail drukowanych.

Pokaż tagi inteligentne     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać fioletowe podkreślenie kropkowane pod tekstem rozpoznanym jako tag inteligentny.

Pokaż kody pól zamiast ich wartości     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić kody pól zamiast wyników pól w swoich wiadomości e-mail. Na przykład możesz wyświetlić {@\"MMMM czas, d, YYYY"} zamiast 4 lutego 2008. Wyczyść to pole wyboru, aby wyświetlić wyniki pól.

Niezależnie od tego ustawienia, zawsze można przełączać się między wyświetlaniem kodów pól a wartościami wynikowymi pól, naciskając klawisze ALT+F9.

Cieniowanie pola     Ta opcja określa, czy i kiedy cieniowane są pola. Na liście zaznacz zawszePo zaznaczonym wyłączyć cieniowanie pól. Wybieranie nigdy wyłączenie cieniowanie pól. Cieniowanie pól ułatwia ich do identyfikowania. Cieniowanie jest wyświetlane na ekranie, ale nie w drukowanej wiadomości e-mail.

Cyfry     Ta opcja określa wygląd liczb w wiadomościach e-mail. Wybierz element z listy.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem angielskim lub innymi językami europejskimi.

 • Hindi Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie naturalnym dla osób posługujących się językiem arabskim lub hindi.

 • Kontekst Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby w formacie odpowiednim dla języka otaczającego tekstu.

 • Systemowy Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać liczby zgodnie z ustawieniami regionalnymi w Panelu sterowania.

Nazwy miesięcy     Ta opcja określa sposób wyświetlania zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy w tekście arabskim. Wybierz pozycję z listy.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka arabskiego dla edycji tekstu.

 • Arabski Zaznacz tę opcję, aby używać arabskich nazw miesięcy.

 • Transliteracja angielska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać angielską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

 • Transliteracja francuska Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać francuską wymowę zachodnich (gregoriańskich) nazw miesięcy przy użyciu arabskiego tekstu.

Znaki diakrytyczne     Ta opcja powoduje wyświetlenie znaków diakrytycznych w wiadomości e-mail.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka zawierającego znaki diakrytyczne dla edycji tekstu.

 • Użyj tego koloru dla znaków diakrytycznych Wybierz tę opcję, aby określić kolor do wyświetlania znaków diakrytycznych, niezależnie od koloru znaków diakrytycznych w oryginalnej wiadomości e-mail. Na liście wybierz kolor.

Widok dokumentu     Ta opcja określa kierunek tekstu w nowych wiadomości e-mail.

Uwaga: Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

 • Od prawej do lewej Wybierz tę opcję, aby zmienić układ wiadomości e-mail od prawej do lewej. Na przykład akapity rozpoczynają się po prawej stronie wiadomości e-mail tekst ułożony w lewo.

 • Od lewej do prawej Wybierz tę opcję, aby zmienić układ wiadomości e-mail od lewej do prawej. Na przykład akapity rozpoczynają się po lewej stronie wiadomości e-mail tekst ułożony w prawo.

Podstawianie czcionek     Kliknij tutaj, aby otworzyć okno dialogowe Podstawianie czcionek. Użyj tej opcji, aby sprawdzić, czy aktywne poczty e-mail używa żadnych czcionek, które nie są dostępne na komputerze. Jeśli wiadomość e-mail używane czcionki, które nie znajdują się na komputerze, możesz określić Czcionka podstawiana za pomocą okna dialogowego.

Pokaż wartości w jednostkach miary     Wybierz jednostki miary używane na linijce poziomej. W tych jednostkach będą również wyrażone miary wpisywane w oknach dialogowych.

Pokaż wartości w jednostkach szerokości znaków     Zaznacz tę opcję, aby używać szerokości znaku jako podstawowej jednostki wyrównywania tekstu, na przykład na linijkach pionowej i poziomej.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku włączenia języka wschodnioazjatyckiego dla edycji tekstu.

Pokaż piksele dla opcji HTML     Zaznacz tę opcję, aby używać pikseli jako domyślnej jednostki miary w oknach dialogowych związanych z funkcjami języka HTML.

Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać skróty klawiaturowe w etykietkach ekranowych.

Pokaż linijkę pionową w widoku układu wydruku     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z boku okna wiadomości e-mail. Upewnij się również zaznaczyć pole wyboru Linijka w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Pokaż linijkę prawo w widoku układu wydruku Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać linijkę pionową z prawej strony okna wiadomości e-mail.

  Uwaga: Jest ona dostępna tylko w przypadku włączenia języka z zapisem od prawej do lewej dla edycji tekstu.

Znak Optymalizuj położenie względem układu, a nie jego czytelności      Wybierz tę opcję, aby wyświetlać położenie znaków dokładnie w taki sposób, w jaki pojawi się w drukowanej wiadomości e-mail względem bloków tekstu. Może być zniekształcony odstępów między znakami, gdy ta opcja jest włączona. Aby zachować dobrą czytelność na ekranie Wyłącz tę opcję.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×