Przejdź do głównej zawartości
Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Wysłanie wiadomości e-mail, gdy element listy został dodany w niektórych wersjach programu SharePoint, wymagało wielu czynności, których szczegółowy opis możesz znaleźć poniżej. Jeśli jednak korzystasz z najnowszej wersji programu SharePoint, możesz dodać przepływ bezpośrednio z poziomu swojej listy. A szablon Microsoft Flow do wysłania wiadomości e-mail po dodaniu elementu listy zawiera podstawowe czynności niezbędne do szybkiego rozpoczęcia pracy.

Wysyłanie wiadomości e-mail z przepływu pracy

Wysyłanie podstawowej wiadomości e-mail z przepływu pracy

Dynamiczne wybieranie użytkowników lub grup do odbierania wiadomości

Uwzględnianie informacji dotyczących bieżącego elementu

Uwzględnianie statycznego hiperłącza

Uwzględnianie hiperłącza do bieżącego elementu

Uwzględnianie obrazu

Identyfikowanie opcji, które nie są obsługiwane

Wysyłanie podstawowej wiadomości e-mail z przepływu pracy

Dodanie nowego elementu powodujące wysłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Za pomocą akcji Wyślij wiadomość e-mail w Projektancie przepływów pracy możesz skonfigurować swój niestandardowy przepływ pracy do wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie lub innego określonego użytkownika lub grupy. Dostępne pola wiadomości e-mail to: Do, DW, Temat i Treść. Te pola mogą zawierać zarówno tekst statyczny, jak i tekst, który jest dynamicznie generowany na podstawie odnośników przepływu pracy.

Akcji Wyślij wiadomość e-mail możesz użyć do generowania wielu różnych rodzajów wiadomości, a w tym powiadomień, gdy przepływ pracy osiągnie określone etapy lub wykona określone akcje (wraz z ogólnym uruchomieniem i zatrzymaniem przepływu pracy), i przypomnień o zadaniach, które nie zostały wykonane przed datą ukończenia.

Uwaga: Ustawienia wychodzących wiadomości e-mail muszą być skonfigurowane na serwerze zanim przepływ pracy będzie mógł wysyłać wiadomości e-mail. Jeśli nie masz pewności co do bieżących ustawień poczty e-mail na serwerze, skontaktuj się z administratorem serwera. Linki do dodatkowych informacji o ustawieniach wychodzących wiadomości e-mail można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W tym przykładzie skonfigurujesz swój przepływ pracy do wysyłania do Ciebie powiadomienia e-mail za każdym razem, gdy zaczyna on działać na nowym elemencie. Użyj wersji SharePoint Designer, która pasuje do Twojej wersji SharePoint Server. Na przykład dla SharePoint Server 2010 użyj SharePoint Designer 2010. Ponadto dla wszystkich wersji nowszych od SharePoint Server 2010, łącznie z SharePoint Server 2016 i SharePoint Online, użyj SharePoint Designer 2013. Możesz pobrać SharePoint Designer 2013 z Centrum pobierania Microsoft i dowiedzieć się więcej na ten temat w sekcji Zobacz też.

Otwieranie programu SharePoint Designer 2013 i łączenie się z witryną programu SharePoint

Program SharePoint Designer 2013 jest instalowany jako aplikacja pakietu Office 2013. Aby otworzyć program SharePoint Designer 2013 i połączyć się z witryną programu SharePoint, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program SharePoint Designer 2013, wybierając go z menu Start. Kliknij ikonę Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Office 2013, a następnie kliknij pozycję SharePoint Designer 2013.

 2. Kliknij pozycję Otwórz witrynę na stronie początkowej programu SharePoint Designer 2013.

 3. Wprowadź witrynę programu SharePoint, z którą chcesz się połączyć. Na przykład http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Kliknij pozycję Otwórz , aby otworzyć witrynę.

 5. Wprowadź swoje poświadczenia, jeśli zostanie wyświetlony monit. (Jeśli zabezpieczenie nie jest zintegrowane z komputerem, na którym nastąpiło logowanie, wówczas zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie Twoich poświadczeń). Pamiętaj, aby użyć poświadczeń, które mają dostęp do witryny programu SharePoint.

Tworzenie listy przepływów pracy na podstawie platformy przepływu pracy programu SharePoint

 1. Kliknij węzeł Przepływy pracy w okienku nawigacji.

 2. Kliknij listę rozwijaną Przepływ pracy w sekcji Nowy karty PRZEPŁYWY PRACY.

 3. Wybierz listę, którą chcesz skojarzyć z nowym przepływem pracy.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie przepływu pracy dla listy wprowadź nazwę i opis przepływu pracy, a następnie upewnij się, że typ platformy jest ustawiony na Przepływ pracy programu SharePoint 2013.

Wybierz przycisk OK, aby utworzyć przepływ pracy.

Teraz, po utworzeniu przepływu pracy, możesz dodać akcje, warunki, etapy, czynności i pętle, aby utworzyć swój przepływ pracy. Te składniki przepływu pracy są dostępne na wstążce programu SharePoint Designer 2013.

Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Przepływ pracy programu SharePoint 2013 jako typu dostępnej platformy, wówczas Menedżer przepływu pracy nie jest skonfigurowany do pracy z farmą programu SharePoint. Zobacz Konfigurowanie Menedżera przepływu pracy do pracy z farmą programu SharePoint Server 2013.

Dowiedz się więcej na temat dostępnej listy akcji przepływu pracy w sekcji Zobacz też.

Tworzenie akcji w celu wysyłania wiadomości e-mail 

 1. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Wyślij wiadomość e-mail

 2. W akcji kliknij pozycję ci użytkownicy

 3. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail wybierz użytkowników z istniejących użytkowników i grup lub wprowadź swój adres e-mail w polu Do

  Uwagi: 

  • Aby wysłać wiadomość e-mail na zewnętrzny adres e-mail. musisz mieć możliwość pobierania informacji z odpowiedniego serwera poczty elektronicznej.

  • Adres Do wiadomości może być określonym statycznym adresem (na przykład NORTHWINDTRADERS\junmin lub junmin@northwindtraders.com) albo odnośnikiem przepływu pracy do zmiennych informacji. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z odnośników przepływu pracy do dynamicznego adresowania wiadomości e-mail wysłanych z przepływu pracy zamiast używania statycznych adresów, zobacz następną sekcję Dynamiczne wybieranie użytkowników lub grup do odbierania wiadomości.

  • Adres nadawcy renderowanej wiadomości zawsze będzie adresem e-mail administratora serwera, chyba że administrator serwera zmieni adres nadawcy dla bieżącej aplikacji internetowej albo wszystkich aplikacji internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Konfigurowanie wychodzących wiadomości e-mail dla określonej aplikacji internetowej.

 4. W polu Temat wpisz temat wiadomości lub kliknij Wyświetl powiązanie danych Obraz przycisku , aby zdefiniować odnośnik przepływu pracy do tekstu, który chcesz tutaj umieścić

  Uwaga: Musisz wprowadzić jakiś wpis w polu Temat, aby prawidłowo skompilować przepływ pracy.

 5. W dużym polu pod polem Temat wpisz lub wklej tekst treści wiadomości

 6. Wybierz przycisk OK.

 7. Wybierz pozycję Akcja > Przejdź do etapu

 8. Wybierz pozycję Koniec przepływu pracy

 9. Kliknij pozycję Opublikuj

W poniższych sekcjach opisano szczegółowo bardziej zaawansowane opcje modyfikacji treści wiadomości e-mail.

Początek strony

Dynamiczne wybieranie użytkowników lub grup do odbierania wiadomości

Jeśli podasz statyczny adres w polach Do i DW Twojej wiadomości, za każdym razem, gdy będzie konieczna zmiana adresatów, musisz otworzyć przepływ pracy w Projektancie przepływów pracy i ręcznie wprowadzić zmiany. Jeśli adresy będą się często zmieniać, lepiej jest użyć odnośników przepływu pracy w polach Do i DW. Odnośniki mogą odnosić się do adresów z pola w bieżącym elemencie, pola w elemencie na innej liście lub bibliotece lub zmiennych przepływu pracy.

Używanie listy niestandardowej do przechowywania adresów odbiorców

Jeśli adresaci zmieniają się okresowo, ale nie na tyle często, że muszą zostać określeni w formularzu inicjowania przy każdym uruchomieniu przepływu pracy, możesz utworzyć niestandardową listę adresatów zawierającą jeden element listy dla każdego przepływu pracy, który się do niego odwołuje, a następnie utworzyć kolumny, w których możesz przechowywać adresy, na które ma zostać wysyłana każda wiadomość e-mail z każdego przepływu pracy. W przypadku zmiany adresatów dla jakiejkolwiek zmiany wiadomości, wystarczy zmienić adresy w odpowiednim polu w elemencie listy adresatów dla tego przepływu pracy.

Ważne: Kolumny, w których przechowujesz adresy wiadomości e-mail przepływu pracy, mogą być pojedynczym wierszem tekstu, wieloma wierszami tekstu albo kolumnami typu Osoba lub Grupa. Jeśli używasz kolumny Osoba lub Grupa, tylko jeden wpis można wprowadzić w każdym polu, do którego będzie się odwoływał przepływ pracy w celu uzyskania adresów e-mail. Podczas tworzenia kolumny pamiętaj, że należy wybrać pozycję Nie w obszarze Zezwalanie na wiele zaznaczeń. Jeśli chcesz użyć tego typu kolumny do określenia wielu adresatów, możesz utworzyć grupę programu SharePoint zawierającą osoby, do których przepływ pracy ma adresować wiadomość e-mail, a następnie określić tę grupę w polu. Podczas tworzenia kolumny pamiętaj, aby wybrać pozycję Osoby i grupy w obszarze Zezwalaj na wybranie. Znajdź link do dodatkowych informacji o tworzeniu list i dodawaniu kolumn w sekcji Zobacz też.

Uwaga: Podczas tworzenia grup programu SharePoint upewnij się, że każda grupa ma co najmniej uprawnienia do odczytu dla witryny i że w obszarze Ustawienia grupy na stronie nowej grupy w obszarze Kto może wyświetlać członkostwo w grupie jest zaznaczona pozycja Wszyscy.

Aby użyć odnośnika przepływu pracy do niestandardowej listy adresatów:

 1. W przeglądarce utwórz listę niestandardową o nazwie Adresaci mającą następujące trzy kolumny:

  • Zmień nazwę domyślnej kolumny Tytuł na Nazwa przepływu pracy. Pozostaw wszystkie inne opcje bez zmian. Znajdź link do dodatkowych informacji o zmienianiu kolumny listy lub biblioteki w sekcji Zobacz też.

  • Dodaj kolumnę Osoba lub Grupa o nazwie Do. W tej kolumnie zezwól na wybieranie zarówno osób, jak i grup, ale nie zezwalają na wiele zaznaczeń. Pozostaw wszystkie inne opcje bez zmian. Znajdź link do dodatkowych informacji o tworzeniu kolumny listy lub biblioteki w sekcji Zobacz też.

  • Dodaj pojedynczy wiersz tekstu do kolumny o nazwie DW. Pozostaw wszystkie inne opcje bez zmian.

 2. Na liście adresatów utwórz nowy element, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa przepływu pracy wpisz Recenzja dokumentu czyli nazwę przykładowego przepływu pracy użytego tutaj.

  • W polu Do kliknij pozycję Książka adresowa Obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Wybieranie osób i grup wybierz jedną osobę lub grupę, do której mają być adresowane wiadomości.

  • W polu DW wpisz adresy e-mail adresatów, do których należy adresować kopie, oddzielając adresy średnikami.

 3. Tworzenie nowego przepływu pracy

 4. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

 5. W akcji kliknij pozycję ci użytkownicy.

 6. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail na końcu pola Do kliknij pozycję Książka adresowa Obraz przycisku .

 7. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników na liście Lub wybierz z istniejących użytkowników i grup kliknij pozycję Odnośnik przepływu pracy dla użytkownika..., a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 8. W oknie dialogowym Wyszukiwanie osoby lub grupy wybierz następujące opcje:

  • Źródło danych: Adresaci lub nazwę Twojej listy niestandardowej.

  • Pole ze źródła: Do lub pole zawierające adres, który ma być w wierszu Do.

  • Zwróć pole jako: Nazwę logowania, co będzie określać format pola „Do” w wiadomości e-mail

  • Pole: Adresaci: Nazwa przepływu pracy

  • Wartość: Wpisz Recenzja dokumentu lub nazwę bieżącego przepływu pracy.

   To wyszukiwanie wyświetli komunikat „Z listy adresatów wybierz wartość pola Do, gdzie nazwa przepływu pracy jest równa recenzji dokumentu”.

   Górna połowa okna dialogowego określa listę i kolumnę, a dolna część okna dialogowego określa wiersz.

 9. W oknie dialogowym Wyszukiwanie osoby lub grupy kliknij przycisk OK.

 10. W komunikacie o zapewnianiu unikatowych wyszukiwań kliknij przycisk OK.

 11. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie użytkowników.

 12. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail na końcu pola DW kliknij pozycję Książka adresowa Obraz przycisku .

 13. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników na liście Lub wybierz z istniejących użytkowników i grup kliknij pozycję Odnośnik przepływu pracy dla użytkownika..., a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 14. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło danych: Adresaci lub nazwę Twojej listy niestandardowej.

  • Pole ze źródła: DW lub pole zawierające adres, który ma być w wierszu DW.

  • Zwróć pole jako: nazwę logowania, co będzie określać format pola „Do” w wiadomości e-mail

  • Pole: Adresaci: Nazwa przepływu pracy

  • Wartość: Wpisz Recenzja dokumentu lub nazwę bieżącego przepływu pracy.

   To wyszukiwanie wyświetli komunikat „Z listy adresatów wybierz wartość pola DW, gdzie nazwa przepływu pracy jest równa recenzji dokumentu”.

 15. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK w komunikacie ostrzegawczym, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie użytkowników.

Teraz, gdy przepływ pracy wysyła tę wiadomość e-mail, wysyła ją pod adresy podane w polach Do i DW pozycji Recenzja dokumentu na niestandardowej liście adresatów. Aby zmienić adresatów, po prostu wprowadzić żądane zmiany w elemencie listy.

Jeden przepływ pracy może wysyłać wiele wiadomości e-mail, a wszystkie wiadomości nie mogą być wysłane do tych samych adresatów. Aby przechować inne adresy dla dodatkowych wiadomości wysyłanych przez ten przepływ pracy, możesz dodać kolumny do listy, aby przechować inne adresy. W takim przypadku warto nazwać kolumny „Pierwsza wiadomość do”, „Druga wiadomość do” i tak dalej.

Zamiennie możesz zaprojektować listę tak, aby utworzyć jeden element dla każdej wiadomości wysyłanej przez przepływ pracy, a nie jeden element dla każdego przepływu pracy. W takim przypadku upewnij się, że nazwa użyta do identyfikowania każdej wiadomości jest unikatowa, aby wyszukiwania pobierające adresy zwracały żądaną unikatową wartość.

Używanie formularza inicjowania przepływu pracy do określania adresatów

Jeśli chcesz określać adresatów za każdym razem, gdy przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, możesz dostosować formularz inicjowania przepływu pracy tak, aby zbierał adresy od osoby, która uruchamia przepływ pracy. Przepływ pracy może następnie po prostu bezpośrednio użyć wprowadzonych adresów albo skopiować je do pól w bieżącym elemencie — gdzie będą one nadal dostępne jako odwołania, gdy przepływ pracy zakończy bieżące wystąpienie. Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany tak, że również rozpoczyna się automatycznie, możesz określić domyślne adresy w formularzu inicjowania bez względu na termin wystąpienia automatycznego uruchomienia.

Początek strony

Uwzględnianie informacji dotyczących bieżącego elementu

Do tej pory tekst treści przykładowej wiadomości jest statyczny: Za każdym razem, gdy przepływ pracy tworzy wystąpienie wiadomości, tekst będzie dokładnie taki sam.

Może jednak być przydatne dołączenie tekstu, który zmienia się w powiązaniu z elementem, na którym obecnie działa przepływ pracy. Na przykład może czasami warto uwzględnić tytuł dokumentu wymagającego przeglądu w treści wiadomości. Aby uwzględnić tego rodzaju informacje dynamiczne, użyj odnośnika przepływu pracy. Odnośniki pobierają dane z różnych źródeł danych, takich jak listy, biblioteki i dane przepływu pracy.

Aby dodać tytuł dokumentu do tekstu wiadomości:

 1. Wpisz lub wklej tekst statyczny, dla którego chcesz wyświetlić informacje odnośnika.

 2. Ustaw punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znajdować odnośnik.

  Porada: Po wstawieniu odnośnika nie można go przeciągnąć w nowe miejsce. (Można jednak „przenieść” odnośnik, przeciągając inny tekst wokół niego). Analogicznie nie jest możliwe wycięcie, skopiowanie ani wklejenie odnośnika albo dowolnego tekstu, który zawiera odnośnik.

 3. Kliknij pozycję Dodaj lub zmień odnośnik.

 4. W oknie dialogowym Odnośnikdla ciągu wybierz pozycję Bieżący element w polu Źródło danych i pozycję Nazwa w polu Pole ze źródła.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Wstawiony odnośnik pojawi się w treści wiadomości.

 7. Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować przepływ pracy.

Po uruchomieniu przepływu pracy i wygenerowaniu wiadomości, odnośnik zostanie zastąpiony tytułem dokumentu.

Wstawianie tytułu 5

Dołączenie tytułu dokumentu jest przydatne, ale jeszcze bardziej może być przydatne dołączenie hiperłącza, które przeniesie Cię bezpośrednio do samego dokumentu. W tym celu należy umieścić odnośnik w hiperłączu.

Początek strony

Uwzględnianie statycznego hiperłącza

Możesz uwzględnić statyczne hiperłącze — które zawsze łączy z tym samym adresem lub lokalizacją — w treści wiadomości e-mail przepływu pracy przy użyciu przycisku Edytuj hiperłącze w prawym górnym rogu panelu narzędzia formatowania w oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail.

 1. Wpisz lub wklej statyczny tekst, w którym ma się znajdować link.

 2. Zaznacz tekst i kliknij pozycję Edytuj hiperłącze .

 3. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza wpisz adres witryny internetowej.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Wstawione hiperłącze pojawi się w treści wiadomości.

Uwaga: Programy poczty e-mail oparte na tekście nie będą renderować hiperłącza.

Aby dowiedzieć się, jak używać odnośnika przepływu pracy do tworzenia dynamicznego hiperłącza wskazującego na zmienne adresy w zależności od elementu, na którym obecnie działa przepływ pracy, zobacz następną sekcję Uwzględnianie hiperłącza do bieżącego elementu.

Początek strony

Uwzględnianie hiperłącza do bieżącego elementu

W poprzedniej sekcji, Uwzględnianie statycznego hiperłącza, adres w przykładowym hiperłączu nie zawiera zmiennych informacji: Za każdym razem, gdy przepływ pracy wyśle wiadomość e-mail, hiperłącze wskazuje tę samą stronę.

Jednak za pomocą odnośnika przepływu pracy możesz utworzyć link dynamiczny korzystający z informacji o bieżącym elemencie, aby zdecydować, na który adres URL wskazywać.

Jeśli bieżącym elementem jest dokument w bibliotece dokumentów

W przykładzie powiadomienia o uruchomieniu przepływu pracy możesz chcieć udostępnić link do samego nowego dokumentu:

 1. Wpisz lub wklej statyczny tekst, w którym ma się znajdować link.

 2. Zaznacz tekst i kliknij pozycję Edytuj hiperłącze.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza kliknij funkcję (fx).

  Porada: Po wstawieniu odnośnika nie można go przeciągnąć w nowe miejsce. (Można jednak „przenieść” odnośnik, przeciągając inny tekst wokół niego). Analogicznie nie jest możliwe wycięcie, skopiowanie ani wklejenie odnośnika albo dowolnego tekstu, który zawiera odnośnik.

 4. W oknie dialogowym Wyszukiwanie ciągu wybierz pozycję Bieżący element w polu Źródłodanych.

 5. W polu Pole ze źródła wybierz pozycję Zakodowany bezwzględny adres URL, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wstawianie hiperłącza dla bieżącego elementu 1 Wstawianie hiperłącza dla bieżącego elementu 2 Wstawianie hiperłącza dla bieżącego elementu 3

Gdy adresat wiadomości kliknie link, dokument zostanie otwarty do wyświetlania lub edytowania.

Jeśli bieżącym elementem jest element listy

Po utworzeniu linku do elementu listy — na przykład ogłoszenie lub zdarzenie kalendarza — możesz za jego pomocą otworzyć formularz wyświetlania (DispForm.aspx) albo formularz edycji (EditForm.aspx) elementu listy.

Aby utworzyć link, który otwiera element listy:

 1. W przeglądarce przejdź do listy, na której chcesz utworzyć ten przepływ pracy

 2. Otwórz element listy dla dowolnego istniejącego dokumentu w bibliotece przy użyciu pozycji Wyświetl element, jeśli chcesz, aby Twój link otwierał formularz wyświetlania, lub pozycji Edytuj element, jeśli chcesz, aby Twój link otwierał formularz edycji

 3. Skopiuj adres widoczny na pasku adresu od początkowego http: lub https: aż do pierwszego znaku równości (=)

  Wstawianie hiperłącza dla elementu listy 1

 4. Tekst ?ID= jest parametrem ciągu zapytania, który nakazuje stronie wyświetlenie formularza któregokolwiek elementu bieżącej listy lub biblioteki, który zawiera identyfikator występujący za znakiem równości (=) — którym w tym przykładzie będzie to identyfikator listy bieżącego elementu określony przez odnośnik przepływu pracy.

  Uwaga: Jeśli bieżącym elementem jest zadanie utworzone przez jedną z trzech akcji zadania przepływu pracy i jeśli chcesz, aby link otwierał niestandardowy formularz zadania (a nie domyślny formularz wyświetlania lub edytowania listy zadań), zobacz dalszą sekcję Jeśli bieżącym elementem jest niestandardowy formularz zadania. W przypadku zadań nie utworzonych przez akcję zadania przepływu pracy i w przypadku formularzy wyświetlania nawet tych zadań utworzonych przez jedną z akcji zadania przepływu pracy, bieżąca procedura jest wszystkim, czego potrzebujesz.

 5. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail wpisz lub wklej tekst statyczny, w którym ma się pojawić link (na przykład — aby wyświetlić element listy, kliknij tutaj).

 6. Zaznacz tekst i kliknij pozycję Edytuj hiperłącze

 7. W obszarze Edytowanie hiperłącza wybierz pozycję Konstruktor ciągów dla pola adres 

 8. W oknie dialogowym konstruktora ciągów wklej adres.

 9. Umieść punkt wstawiania bezpośrednio po znaku równości (=), a następnie kliknij pozycję Dodaj lub zmień odnośnik.

 10. W oknie dialogowym Wyszukiwanie ciągu wybierz pozycję Bieżący element w polu Źródło i pozycję Identyfikator w polu Poleze źródła.

  Wstawianie hiperłącza dla elementu listy 3

 11. Kliknij przycisk OK.

  Ostatni ciąg w Konstruktorze ciągów powinien rozpoczynać się od http:// lub https:// i kończyć się na [%Current Item:ID%] Wstawianie hiperłącza dla elementu listy 4

  Ważne: O ile wyszukiwanie identyfikatora bieżącego elementu jest przydatne w przypadku tworzenia linków do bieżącego elementu listy, następujące wyszukiwania mogą powodować błędy w renderowanej ścieżce i dlatego nie są one zalecane do uwzględnienia w linkach wiadomości e-mail: Ścieżka, względny adres URL serwera, adres URL źródła i ścieżka adresu URL.

 12. Dwukrotnie wybierz przycisk OK

Twoje linki będą wyświetlane w wiadomości e-mail w kolorze niebieskim z podkreśleniem.

Wstawianie hiperłącza dla elementu listy 5

Jeśli zamierzasz użyć linku więcej niż raz, przejdź do następnej sekcji.

Przechowywanie adresu elementu listy jako zmiennej przepływu pracy

Możesz przechowywać adres URL formularza wyświetlania lub formularza edytowania elementu listy w zmiennej przepływu pracy, dzięki czemu możesz jej użyć w różnych lokalizacjach w tym samym przepływie pracy.

 1. W oknie projektanta przepływów pracy kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Wyodrębnij ciąg podrzędny z indeksu ciągu

  Zmienna 1

 2. W ramach etapu kliknij ciąg , a następnie kliknij przycisk wielokropka […]

 3. W oknie dialogowym Konstruktor ciągów wklej część adresu URL zawierającą tekst statyczny (ale nie odnośnik dla identyfikatora bieżącego elementu)

  Zmienna 2

 4. Umieść punkt wstawiania za znakiem równości (=), a następnie kliknij pozycję Dodaj lub zmień odnośnik

 5. W oknie dialogowym Wyszukiwanie ciągu wybierz pozycję Bieżący element w polu Źródłodanych i pozycję Identyfikator w polu Pole ze źródła

  Zmienna 3

 6. Kliknij przycisk OK

  Odnośnik zostanie dodany do tekstu w oknie dialogowym

  Zmienna 4

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Konstruktor ciągów

 8. Kliknij 0 w Rozpoczynanie od 0 i zamień je na 1

  Uwaga: Gdy pozycja Rozpoczynanie od ma wartość większą niż 1, ciąg końcowy będzie miał usunięte znaki.

 9. Wybierz pozycję Zmienna: ciąg podrzędny lub Zmienna: ciąg podrzędny 1 w obszarze Wyjście do zmiennej: ciąg podrzędny

 10. Na liście, kliknij pozycję Utwórz nową zmienną, a następnie w oknie dialogowym Edytowanie zmiennej wpisz nazwę nowej zmiennej

 11. Upewnij się, że pozycja Typ ma wartość Ciąg, a następnie kliknij przycisk OK Zmienna 5

 12. Kliknij poniżej właśnie utworzonej akcji i dodaj akcję Wyślij wiadomość e-mail do akcji, a następnie kliknij pozycję ci użytkownicy w akcji. Zmienna 6

 13. Aby użyć nowej zmiennej w oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail, wpisz lub wklej tekst, w którym ma się znajdować link, do treści wiadomości. Zaznacz tekst i kliknij pozycję Edytuj hiperłącze w menu formatowania. Kliknij przycisk [fx] lub kliknij przycisk wielokropka […], a następnie kliknij pozycję Dodaj lub zmień odnośnik

 14. W oknie dialogowym Wyszukiwanie ciągu w polu listy Źródłodanych wybierz pozycję Zmienne i parametry przepływu pracy

 15. Na liście Polaze źródła wybierz pozycję Zmienna: nazwa zmiennej, a następnie kliknij pozycję OK i pozycję OK w następnym polu

  Zmienna 7 Definiowanie ekranu wiadomości e-mail po wstawieniu zmiennej

Możesz teraz wstawić tę zmienną w dowolnym miejscu, w którym ma się pojawić w bieżącym przepływie pracy.

Początek strony

Uwzględnianie obrazu

Grafikę można uwzględnić w wiadomości, tworząc zmienną i używając tagu obrazu HTML <img/>, aby utworzyć link do obrazu, który jest przechowywany jako plik JPEG (jpg) i przekazywany do biblioteki obrazów w Twojej witrynie.

 1. W oknie projektanta przepływów pracy, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Ustaw zmienną przepływu pracy.

 2. Kliknij zmienną przepływu pracy i wybierz pozycję Utwórz nową zmienną...

 3. W oknie dialogowym Edytowanie zmiennej wpisz nazwę nowej zmiennej i upewnij się, że pozycja Typ ma wartość Ciąg, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij wartość, a następnie kliknij przycisk wielokropka […] i w oknie Konstruktor ciągów wpisz lub wklej adres URL pliku obrazu JPEG w formacie tagu HTML — <img src ="URL"/> Konstruktor ciągów dla obrazu

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Wstawiona akcja wygląda w podobny sposób. Ustawianie zmiennej dla wstawiania obrazu

 7. Kliknij poniżej właśnie utworzonej akcji i dodaj akcję Wyślij wiadomość e-mail do akcji, a następnie kliknij pozycję ci użytkownicy w akcji. Wstawianie akcji wysyłania wiadomości e-mail

 8. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail kliknij pozycję Dodaj lub zmień odnośnik.

 9. W oknie dialogowym Wyszukiwanie ciągu na liście źródeł danych wybierz pozycję Zmienne i parametry przepływu pracy.

 10. Na liście Pola ze źródła wybierz pozycję Zmienna: Nazwa zmiennej i wybierz przycisk OK. Ciąg wiadomości e-mail w przepływie pracy obrazu Przepływ pracy treści wiadomości e-mail z obrazem

 11. Ponownie wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno Definiowanie wiadomości e-mail i opublikować przepływ pracy.

 Po wysłaniu wiadomości zamiast tagu linku jest wyświetlany obraz z pliku JPEG.

Początek strony

Identyfikowanie opcji, które nie są obsługiwane

Następujące opcje nie są obsługiwane w bieżącej wersji akcji Wyślij wiadomość e-mail:

 • Określanie adresu w wierszu Od. (Wiadomości e-mail wysłane przez przepływ pracy zawsze wyświetlają adres e-mail określony przez administratora serwera w wierszu Od. Tylko administrator serwera może go zmienić i może on być zmieniony tylko dla wszystkich powiadomień w bieżącej aplikacji internetowej, a nie dla każdego przepływu pracy).

 • Formatowanie zawartości wiadomości przy użyciu osadzonego arkusza stylów kaskadowych (CSS). Tekst można sformatować za pomocą atrybutu styl, ale tag <style> i klasy CSS nie są obsługiwane.

 • Używanie odnośnika przepływu pracy w dowolnym z pól Do lub DW, który odwołuje się do kolumny typu osoba lub grupa, zawierającej wiele wartości.

 • Określanie adresata UDW w wiadomości

 • Dołączanie innego pliku z wiadomością jako załącznika.

 • Osadzanie pliku obrazu lub grafiki w wiadomości. Zamiast tego pozycja Uwzględnianie obrazu.

Początek strony

Zobacz też

Program SharePoint 2013 krok po kroku: konfigurowanie ustawień wychodzących wiadomości e-mail

Wprowadzenie do programu SharePoint Designer

Konfigurowanie wychodzących wiadomości e-mail dla określonej aplikacji internetowej

Konfigurowanie Menedżera przepływu pracy do pracy z farmą programu SharePoint Server 2013

Podręczny wykaz akcji przepływu pracy

Tworzenie listy w programie SharePoint

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Zmienianie kolumny na liście lub w bibliotece

Tworzenie alertu lub subskrybowanie kanału informacyjnego RSS w usłudze SharePoint Online, programie SharePoint 2016 i programie SharePoint 2013

Tworzenie alertu lub subskrybowanie kanału informacyjnego RSS w programie SharePoint 2010

Podstawowe porady dotyczące rozwiązywania problemów 

Poniższa lista pytań może pomóc ustalić przyczynę problemu podczas tworzenia przepływu pracy:

 1. Czy można utworzyć dowolny inny typ przepływu pracy na tej samej liście? Na przykład spróbuj utworzyć przepływ pracy zatwierdzania

 2. Czy można utworzyć ten sam przepływ pracy:

  • na innej liście w tej samej witrynie?

  • w innej witrynie w tym samym zbiorze witryn?

  • w innym zbiorze witryn w tej samej aplikacji internetowej?

  • w innej aplikacji internetowej?

  • po zalogowaniu się przy użyciu innego konta?

  • korzystając z innego komputera?

 Zaawansowane porady dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli żadna z podstawowych porad dotyczących rozwiązywania problemów nie pomogła ustalić przyczyny problemu z przepływem pracy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że masz wymagane uprawnienia na poziomie witryny i przepływu pracy. Przejdź do pozycji Ustawienia witryny > Uprawnienia witryny > Sprawdzić uprawnienia / ustawienia listy > Uprawnienia dla tej listy i sprawdź, czy wyniki akcji Sprawdź uprawnienia są zgodne z poniższym:

  1. Minimalne uprawnienia do projektowania przepływu pracy (zapisywanie i publikowanie):

   1. w witrynie SharePoint: Projektowanie

   2. na liście SharePoint: Edytuj

  2. Minimalne uprawnienia do uruchamiania przepływu pracy:

   1. w witrynie SharePoint: Tylko wyświetlanie/odczyt

   2. na liście SharePoint: Współtworzenie

 2. Upewnij się, że ustawienia wychodzących wiadomości e-mail wskazują na poprawny serwer Exchange.

  1. Otwórz Wiersz polecenia jako administrator

  2. Uruchom polecenie nslookup <Exchange adres serwera>. Na przykład: nslookup exch.contoso.com

  3. Na wyjściu powinien się pojawić rozwiązany adres IP serwera Exchange. Jeśli nie, skontaktuj się administratorem Exchange i poproś o poprawną Exchange w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FDQN).

 3. Wyślij wiadomość e-mail do tej samej osoby przy użyciu funkcji SendEmail klasy SPUtility z powłoką zarządzania programu SharePoint, wykonując poniższe czynności.

  1. Otwórz powłokę zarządzania programu SharePoint jako administrator. (Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Powłoka zarządzania SharePoint > Uruchom jako administrator)

  2. Użyj następującego skryptu. Jeśli skrypt wyświetli odpowiedź Prawda i użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z SharePoint, protokół SMTP jest skonfigurowany poprawnie w SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Wyślij wiadomość e-mail do tego użytkownika z serwera SharePoint za pomocą funkcji SMTP. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Używanie narzędzia Telnet do testowania komunikacji SMTP.

Uwaga: Domyślnie SharePoint nie tworzy pozycji dziennika dla wiadomości wychodzących. SharePoint nigdy nie wysyła wiadomości e-mail bezpośrednio. Wiadomości e-mail są przekazywane za pośrednictwem serwera SMTP (Exchange) skonfigurowanego w Administracja centralna. Wykonaj powyższe czynności, aby rozwiązać problem z tego typu przepływem pracy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×