Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Warto przepływu pracy do wysyłania wiadomości e-mail z dowolnego z wielu różnych celów. Na przykład można wysłać powiadomienie za każdym razem ją rozpoczyna się w przepływie pracy.

Dodanie nowego elementu powodujące wysłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

1. nowy element zostanie dodany do listy lub biblioteki, a przepływ pracy jest uruchamiany.

2 przepływu pracy wysyła wiadomości e-mail z informacją, że został uruchomiony.

W tym artykule pokazano, jak skonfigurować przepływu pracy w celu wysłania wiadomości e-mail. Ponadto wyjaśniono, jak używane odnośniki przepływu pracy do adresu poczty i uwzględnić zawartość dynamiczna w treści wiadomości, w tym o wstawianiu lub tworzenie hiperłączy. Ponadto w tym artykule pokazano, jak formatować zawartość wiadomości, wraz z przekazywanie innych informacji o pracy z wiadomościami e-mail generowanymi przez przepływ pracy.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie wiadomości e-mail podstawowe z przepływu pracy

Dynamiczne Wybieranie użytkowników lub grup, aby otrzymywać wiadomości

Wpisz informacje dotyczące bieżącego elementu

Zawiera hiperłącze statyczne

Dodać hiperłącze do bieżącego elementu

Umieścić obraz

Formatowanie treść wiadomości

Wysyłanie powiadomienia zadania niestandardowego

Identyfikacja opcji, które nie są obsługiwane

Wysyłanie wiadomości e-mail podstawowe z przepływu pracy

Za pomocą akcji Wysyłanie wiadomości E-mail w Projektancie przepływów pracy, możesz skonfigurować niestandardowego przepływu pracy do wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika lub do dowolnego określonego użytkownika lub grupy. Dostępne pola dla wiadomości e-mail są do, DW, temat oraz treść. Te pola mogą zawierać tekst statyczny i tekst, który jest generowany dynamicznie odnośniki przepływu pracy.

Akcja Wyślij wiadomość E-mail umożliwia wygenerować wiele wiadomości, w tym powiadomienia, gdy przepływ pracy osiągnie określony etapów lub wykonuje określone akcje (łącznie z ogólnego uruchamianie i zatrzymywanie przepływu pracy) i przypomnienia o zadania, które nie są wykonane według daty ukończenia.

Uwaga: Ustawienia poczty e-mail wychodzącej przed należy skonfigurować na serwerze przepływu pracy można wysyłać wiadomości e-mail. Jeśli masz pewności serwera bieżące ustawienia poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem serwera. Łącza do dodatkowych informacji na temat ustawień wychodzącej poczty e-mail w sekcji Zobacz też.

W tym przykładzie zostanie Konfigurowanie przepływu pracy, aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem za każdym razem ją uruchamiania na nowy element. Użyj wersji SharePoint Designer, która jest zgodna z wersji SharePoint Server. Na przykład dla SharePoint Server 2010 za pomocą SharePoint Designer 2010. A w przypadku wszystkich wersji po SharePoint Server 2010, takich jak SharePoint Server 2016 i SharePoint Online, użyj SharePoint Designer 2013. Można pobrać SharePoint Designer 2013 z Centrum pobierania firmy Microsoft i więcej informacji o nim można znaleźć w sekcji Zobacz też .

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij Przepływ pracy.

 2. Na pierwszej strona okna Projektant przepływów pracy, nazwę przepływu pracy, wskazać listy lub biblioteki zostaną dołączone do przepływu pracy, a następnie zaznacz pola wyboru rozpoczęcia opcje.

  Pierwsza strona okna Projektant przepływów pracy

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie projektanta przepływów pracy wpisz nazwę dla tego etapu przepływu pracy.

 5. Kliknij menu Akcje, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość E-mail.

  Jeśli ta akcja nie jest wyświetlana na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 6. W działaniu kliknij Ten komunikat.

  Druga strona okna Projektant przepływów pracy

 7. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail wprowadź własnego adresu e-mail w polu do.

  Uwagi: 

  • Aby zaznaczyć użytkowników z listy lub książki adresowej, kliknij przycisk Obraz przycisku Książki adresowej na końcu polu.

  • Adres do wiadomości może być określone, statyczny adres (na przykład NORTHWINDTRADERS\junmin lub junmin@northwindtraders.com) lub odnośnika przepływu pracy do zmiennych informacji. Aby dowiedzieć się więcej o dynamicznie adres wiadomości e-mail wysyłane przez przepływ pracy zamiast statycznych adresów za pomocą odnośników przepływu pracy, zobacz następnej sekcji dynamicznie Wybieranie użytkowników lub grup otrzymać wiadomość.

  • Adres nadawcy wiadomości renderowanych zawsze będzie adres e-mail z administratorem serwera, chyba że administrator serwera zmieni adres nadawcy dla bieżącej aplikacji sieci Web lub wszystkich aplikacji sieci Web. Łącza do dodatkowych informacji o wprowadzenie tej zmiany w sekcji Zobacz też.

 8. W polu temat wpisz temat wiadomości, lub kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku do Definiowanie odnośnika przepływu pracy do tekstu, który ma być tutaj.

  Uwaga: W polu temat w kolejności dla przepływu pracy na kompilację poprawnie, musisz wprowadzić niektóre wpisu.

 9. W polu duża w polu temat wpisz lub wklej tekst w treści wiadomości.

  Porada: Menu skrótów nie jest dostępna w tym polu. Aby skopiować tekst, naciśnij klawisze CTRL + C. Aby wkleić skopiowany tekst, naciśnij klawisze CTRL + V. tekst, który można kopiować i wklejać nie mogą zawierać dowolne odnośniki przepływu pracy.

  Okno dialogowe Definiowanie wiadomości e-mail zawierające tekst

Na tym etapie można kliknąć przycisk OK, aby zakończyć wiadomości. Z drugiej strony może być przydatne, aby uwzględnić nazwy nowego elementu, która uruchomiła przepływ pracy lub nawet umieścić łącze do tego nowego elementu. Po sekcji procedurach pokazano, jak wykonać te czynności, a także jak formatować wyglądu tekstu wiadomości. Najpierw jednak będzie się, jak za pomocą przepływu pracy odnośniki dynamicznie Zaadresuj wiadomość.

Początek strony

Dynamiczne Wybieranie użytkowników lub grup, aby otrzymywać wiadomości

Jeśli znasz statyczne adresy w polach do i DW w wiadomości, następnie dowolnym czasie, którą trzeba zmienić adresatów, należy otworzyć przepływu pracy w Projektancie przepływów pracy i ręcznie wprowadź odpowiednie zmiany. Jeśli adresy zmienią się często, lepiej rozwiązaniem jest wykonanie używane odnośniki przepływu pracy w polach do i DW. Odnośniki można odwoływać się adresy z pola w bieżącym elemencie, pole w elemencie innej liście lub w bibliotece lub zmienne przepływu pracy.

Przechowywanie adresy adresatów za pomocą listy niestandardowej

Jeśli adresat okresowo zmianie, ale nie często wystarczająco dużo, że ta osoba należy określić w formularzu inicjowania każdym razem, gdy przepływ pracy jest uruchamiany, można utworzyć niestandardowe listy adresatów, która zawiera jeden element listy dla każdego przepływu pracy, która odwołuje się, a następnie Tworzenie kolumn, w których można przechowywać adresów do każdego e-mail, które ma być wysyłane wiadomości od każdego przepływu pracy. Po zmianie adresatów w przypadku każdej wiadomości przepływu pracy, wszystko, co trzeba zrobić to zmienić adresy w odpowiednim polu elementu listy adresatów dla danego przepływu pracy.

Ważne: Kolumny, w których są przechowywane adresy dla przepływu wiadomości e-mail może być albo pojedynczy wiersz tekstu, wiele wierszy tekstu lub kolumn typu osoba lub grupa. Jeśli używasz kolumnę osoba lub grupa, można utworzyć tylko jeden wpis w każdym polu odwołujące przepływu pracy dla adresów e-mail. Podczas tworzenia kolumny, należy koniecznie wybierz pozycję Brak w obszarze Zezwalaj na wiele zaznaczeń. Jeśli chcesz określić wielu adresatów za pomocą tego typu kolumny, możesz utworzyć grupy programu SharePoint, która zawiera osób, przepływ pracy do adresu e-mail, a następnie określ grupę w polu. Podczas tworzenia kolumny, należy koniecznie wybierz osoby i grupy w obszarze Zezwalaj zaznaczenia. Znajdź łącza do dodatkowych informacji na temat tworzenia list i dodawanie kolumn w sekcji Zobacz też.

Uwaga: Podczas tworzenia grupy programu SharePoint, upewnij się, że każda grupa ma co najmniej uprawnienia do odczytu dla witryny, a w obszarze Ustawienia grupy nowej strony grupy, w obszarze Kto może wyświetlać członkostwo w grupie, Wszyscy jest zaznaczone.

Aby użyć odnośnika przepływu pracy do listy adresatów niestandardowej:

 1. W przeglądarce Tworzenie listy niestandardowej o nazwie adresatów z następujących trzech kolumn:

  • Zmień nazwę kolumny tytułu domyślnej nazwa Przepływu pracy.

  • Dodaj kolumnę osoba lub grupa o nazwie. W tej kolumnie pozwala na wybór zarówno osoby i grupy, ale nie zezwalaj na wiele zaznaczeń.

  • Dodaj pojedynczy wiersz tekstu kolumny o nazwie DW.

 2. Na liście adresatów utworzyć nowy element, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa przepływu pracy wpisz Recenzji dokumentu, która jest nazwą przykładowego przepływu pracy, używane w tym miejscu.

  • W polu do kliknij przycisk Książka adresowa Obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Wybierz osoby i grupy, wybierz jedną osobę lub grupę adresowania wiadomości do.

  • W polu DW wpisz adresy e-mail adresatów kopii adres, oddzielając wiele adresów średnikami.

 3. W Microsoft Office SharePoint Designer 2007 w Projektancie przepływów pracy kliknij menu Akcje, a następnie kliknij Wyślij wiadomość E-mail.

  Jeśli ta akcja nie jest wyświetlana na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 4. W działaniu kliknij Ten komunikat.

 5. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail na koniec pola do kliknij pozycję Książka adresowa Obraz przycisku .

 6. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników na liście lub wybierz z istniejących użytkowników i grup kliknij Odnośnika przepływu pracy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 7. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy należy wybrać następujące opcje:

  • Źródła: adresatów lub nazwę listy niestandardowe.

  • Pole: Aby lub pole, które zawiera adres będzie używany.

  • Pole: Nazwa adresatów: przepływu pracy

  • Wartość: wpisz Recenzji dokumentu lub nazwę bieżącego przepływu pracy.

   Odnośnik dotyczący pola Do w wiadomości

   Komunikat tego odnośnika "Z listy adresatów, wybierz wartość pola na miejsce, w którym nazwa przepływu pracy jest równe recenzji dokumentu".

   W górnej połowie okna dialogowego określa listy i kolumny; dolnej części okna dialogowego Określa wiersz.

 8. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy kliknij przycisk OK.

 9. W komunikacie o zapewnianie unikatowych odnośników kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie użytkowników.

 11. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail na końcu DW kliknij przycisk Książka adresowa Obraz przycisku .

 12. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników na liście lub wybierz z istniejących użytkowników i grup kliknij Odnośnika przepływu pracy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 13. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy należy wybrać następujące opcje:

  • Źródła: adresatów lub nazwę listy niestandardowe.

  • Pole: DW lub pole, które zawiera adres będzie używany.

  • Pole: Nazwa adresatów: przepływu pracy

  • Wartość: wpisz Recenzji dokumentu lub nazwę bieżącego przepływu pracy.

   Odnośnik dotyczący pola DW w wiadomości

   Komunikat tego odnośnika "Z listy adresatów, wybierz wartość pola DW, w którym nazwa przepływu pracy jest równe recenzji dokumentu".

 14. Kliknij przycisk OK, kliknij ponownie przycisk OK w komunikacie ostrzegawczym, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie użytkowników.

Teraz gdy przepływ pracy wysyła tę wiadomość e-mail, wysyła do adresów liście w polach do i DW polach elementu Przegląd dokumentów na liście adresatów niestandardowych. Aby zmienić adresatów, po prostu wprowadzić odpowiednie zmiany w elemencie listy.

Pojedynczy przepływ pracy może wysłać wiele wiadomości e-mail, a może nie wszystkie można wysyłać wiadomości do tych samych odbiorców. Aby zapisać inne adresy dodatkowe wiadomości wysłane przez ten przepływ pracy, możesz dodać kolumny do listy w celu przechowywania inne adresy. W tym przypadku można nadać nazwę kolumny "Najpierw wiadomości," "Drugim wiadomości do" i tak dalej.

Możesz również projektować listy tak, aby utworzyć jeden element dla każdej wiadomości, która wysyła przepływu pracy, a nie jednego elementu dla każdego przepływu pracy. W tym przypadku upewnij się, że nazwa używana do identyfikowania każda wiadomość jest unikatowy, tak, aby odnośniki, które pobierają adresy zwracana wartość unikatowa, który ma.

Formularz inicjowania przepływu pracy służy do określania adresatów

Jeśli chcesz, aby adresaci określonych zawsze przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, możesz dostosować formularz inicjowania przepływu pracy zbieranie adresy od osoby, która uruchomić przepływ pracy. Przepływ pracy można następnie po prostu użyć wprowadzone adresy bezpośrednio lub skopiuj je do pola w bieżącym elemencie — miejsce, w którym nadal będą dostępne dla odwołania po ukończeniu jego bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowane tak, aby go również jest uruchamiany automatycznie, można określić domyślne adresy w formularzu inicjowania w każdym przypadku, gdy wystąpi uruchomienia automatycznego.

Początek strony

Wpisz informacje dotyczące bieżącego elementu

Tej pory tekst podstawowy w komunikacie przykład jest statyczny: każdorazowo przepływu pracy tworzy wystąpienie wiadomości, tekst będzie dokładnie tak samo.

Może być przydatne, jednak aby uwzględnić tekst, który zmienia się w odniesieniu do elementu, na którym przepływ pracy jest uruchomiony. Na przykład może być przydatne dołączenie tytuł dokumentu wymaga przeglądu w treści wiadomości. Aby uwzględnić tego rodzaju informacji dynamiczne, należy użyć odnośnika przepływu pracy. Odnośniki pobierać dane z różnych źródeł danych, takich jak list, bibliotek i dane przepływu pracy.

Aby dodać tytuł dokumentu w tekście wiadomości:

 1. Wpisz lub wklej tekst statyczny, w którym ma się pojawić te informacje odnośnika.

  Treść wiadomości zawierająca tekst statyczny

 2. Położenie wstawiania wskaż miejsce, w którym chcesz odnośnika się znajdować.

  Porada: Po wstawieniu wyszukiwania nie można przeciągać do nowej lokalizacji. (Jest to możliwe, jednak aby "przenieść" odnośnik, przeciągając inny tekst wokół niego.) Podobnie nie jest możliwe, wycinanie, kopiowanie lub wklejanie wyszukiwania lub dowolny tekst, który zawiera odnośnik.

 3. Kliknij przycisk Dodaj odnośnik do treści.

 4. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy zaznacz Bieżący element w polu źródło i nazwę z listy pole.

  Odnośnik dotyczący nazwy bieżącego elementu

 5. Kliknij przycisk OK.

Wstawiony Odnośnik pojawi się w treści wiadomości.

Treść wiadomości zawierająca wstawiony odnośnik

Gdy przepływ pracy jest uruchamiany i wiadomość jest generowany, wyszukiwania zastępuje tytuł dokumentu.

Ostateczna wersja wiadomości, w której odnośnik został zamieniony na tytuł

W tym tytuł dokumentu jest przydatne, ale mogą być bardziej przydatne do uwzględnienia hiperłącze, które chcesz wykonać bezpośrednio do samego dokumentu. Aby to zrobić, możesz umieścić odnośnika na hiperłącze. Dodać hiperłącze do bieżącego elementu zostanie wyświetlona dalszej części jak możesz jak.

Początek strony

Zawiera hiperłącze statyczne

Możesz umieścić hiperłącze statyczne — oznacza to, że takie, które zawsze odwołuje się do tego samego adresu lub lokalizacji — w treści wiadomości e-mail przepływu pracy przy użyciu kodu HTML tagu zakotwiczenia (< > i < /a >) z atrybutu Odwołanie i określanie adres docelowy jako wartość atrybutu Odwołanie .

To visit the Northwind Traders site, 
click <a href="http://www.northwindtraders.com/">here</a>.

W wyniku wiadomości między znaczniki zakotwiczenia jest renderowane jako hiperłącza do określonego adresu.

Wyświetlany tekst wiadomości zawierającej hiperłącze statyczne

Uwaga: Niektóre programy poczty e-mail opartej na tekst nie są w stanie renderowania kodu HTML, a więc nie będą renderowane hiperłącze.

Aby dowiedzieć się, jak za pomocą odnośnika przepływu pracy, aby utworzyć dynamiczne hiperłącze, która kieruje do różnych adresów w zależności od elementu, na którym przepływ pracy jest uruchomiony, zobacz następną sekcję, Dodaj hiperłącze do bieżącego elementu.

Początek strony

Dodać hiperłącze do bieżącego elementu

W poprzedniej sekcji, zawiera hiperłącze statyczne, na przykład hiperłącze wpiszą żadnych informacji zmiennych: każdym razem, gdy przepływ pracy wysyła wiadomość e-mail hiperłącze wskazuje na tej samej stronie.

Jednak za pomocą odnośnika przepływu pracy, można utworzyć dynamiczne łącze, które wykorzystuje informacje dotyczące bieżącego elementu zdecydować, którego adres URL, aby wskazywały.

Jeśli bieżącego elementu jest dokumentu w bibliotece dokumentów

W tym przykładzie powiadomienie uruchamiania przepływu pracy można udostępnić łącze do nowego dokumentem:

 1. Wpisz lub wklej tekst statyczny, w którym ma się pojawić łącze.

 2. W przypadku, gdy chcesz odnośnika znajdował się, wpisz następujący tekst.

<a href="">here</a>

Porada: Po wstawieniu wyszukiwania nie można przeciągać do nowej lokalizacji. (Jest to możliwe, jednak aby "przenieść" odnośnik, przeciągając inny tekst wokół niego.) Podobnie nie jest możliwe, wycinanie, kopiowanie lub wklejanie wyszukiwania lub dowolny tekst, który zawiera odnośnik.

 1. Umieść punkt wstawiania między dwoma podwójny cudzysłów ("").

 2. Kliknij przycisk Dodaj odnośnik do treści.

 3. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy zaznacz Bieżący element w polu źródło.

 4. W polu pole wybierz Zakodowany bezwzględny adres URL, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tekst wiadomości z łączem dynamicznym umożliwiającym wyświetlanie i edytowanie dokumentu

Gdy adresat wiadomości kliknie łącze, dokument zostanie otwarty do przeglądania lub edytowania.

Jeśli bieżącego elementu jest elementu listy

Gdy tworzysz łącze do elementu listy — na przykład ogłoszenie lub zdarzenia kalendarza — możliwość mają łącza, otwórz formularz wyświetlania (DispForm.aspx) lub formularz edycji (EditForm.aspx) elementu listy.

Aby utworzyć łącze, które otwiera element listy w dokumencie (zamiast samego dokumentu):

 1. W przeglądarce przejdź do biblioteki dokumentów udostępnionych.

 2. Otwórz element listy dla każdego istniejącego dokumentu w bibliotece przy użyciu Widoku elementu, jeśli chcesz, aby usługi łącze, aby otworzyć formularz wyświetlania lub Edytowania elementu, jeśli chcesz, aby usługi łącze, aby otworzyć formularz edycji.

 3. Skopiuj adres na pasku adresu od początku http: lub https: przez pierwszy znak równości (=), jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Pasek adresu zawierający adres formularza wyświetlania

  Pasek adresu zawierający adres formularza edytowania

  _QM_ID = tekst jest parametr ciągu kwerendy, która powoduje, że strony, aby wyświetlić formularz niezależnie od bieżącej liście lub w bibliotece towarem identyfikator listy znajdujący się znak równości (=), który w tym przykładzie będzie identyfikator listy bieżącego elementu , określonych odnośnika przepływu pracy.

  Uwaga: If the current item is a task that is created by one of the three workflow task actions, and if you want the link to open the custom task form (and not the default display or edit form for the Tasks list), see the later section If the current item is a custom task form. For tasks not created by a workflow task action, and for the display forms of even those tasks created by one of the workflow task actions, the current procedure is all that you need.

 4. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail w miejsce, w którym chcesz hiperłącze do są wyświetlane, wklej adres.

 5. Umieść punkt wstawiania zaraz po znaku równości (=), a następnie kliknij pozycję Dodaj wyszukiwanie do treści.

 6. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy zaznacz Bieżący element w polu źródło i identyfikator z listy pole.

  Odnośnik dotyczący identyfikatora bieżącego elementu

 7. Kliknij przycisk OK.

  Wstawiony Odnośnik pojawi się w treści wiadomości.

  Ważne: Bieżący Odnośnik Identyfikatora elementu jest przydatne, tworzenie łączy do bieżącego elementu listy, można przedstawiać błędy w ścieżce renderowanych następujące odnośniki i dlatego nie zaleca się do uwzględnienia w łącza w wiadomości e-mail: ścieżka, względny adres URL serwera, źródłowy adres URL i ścieżkę adresu URL.

 8. Dodaj pozostałą część tekstu dla hiperłącza i tagu kotwicy, w którym jest zamknięte, a także każdym skojarzony komunikat tekst, który chcesz dołączyć.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono teksty łącze zarówno w formularzu wyświetlania, jak i w formularzu edycji znajdujące się w wiadomości e-mail.

  Tekst wiadomości z łączami służącymi do wyświetlania i edytowania bieżącego elementu

Jeśli zamierzasz użyć łącza więcej niż jeden raz, zobacz sekcję później sklepu adresu elementu listy jako zmiennej przepływu pracy.

Jeśli bieżącego elementu jest niestandardowy formularz zadania

Jeśli przepływ pracy używa jednego z akcje trzy zadania, aby utworzyć zadanie, niestandardowy formularz zadania jest generowany automatycznie podczas kompilowania przepływu pracy. Jeśli chcesz pomocniczy przepływ pracy, aby wysłać przypomnień dla zadania, która jest tworzona przez akcję zadania przepływu pracy, prawdopodobnie ułatwi przydatne umieścić łącze do tego formularza zadania niestandardowego w przypomnienia.

Domyślne formularze, aby uzyskać listę zadań, takich jak DispForm.aspx i EditForm.aspx, znajdują się w folderze dla tej listy zadań. Ale niestandardowy formularz zadania znajduje się w folderze przepływu pracy, z którą jest skojarzony. Każde zadanie przepływu pracy ma własny typ zawartości, a jest typ zawartości zadanie przepływu pracy, który identyfikuje niestandardowego formularza zadania korzystającego z typem zawartości. Ponieważ niestandardowego formularza zadania znajduje się w innej lokalizacji, tworzenia adresu URL do tego formularza różni się od tworzenia adresu URL do wyświetlania typowego formularza lub edytować formularz dla elementu.

Adres URL niestandardowy formularz zadania wygląda.

Edytowanie adresu URL formularza dla zadania niestandardowego

Symbole zastępcze informacji zmiennych w pogrubioną i oddzielona.

Atrybut źródła Określa listę zadań, którą jest skojarzony bieżącego przepływu pracy. Po kliknięciu Wykonania zadania lub Anulowanie niestandardowego formularza zadania, formularz używa adresu z atrybutu źródłowego , aby wiedzieć, jakie listy, aby powrócić do. Aby utworzyć łącze do niestandardowy formularz zadania, możesz skopiować i wkleić od początku adresu URL za pośrednictwem ID = [item_ID] znaków i ignorowanie resztę (część wyróżniona w przykładzie).

Najprostszym sposobem na uzyskiwanie adresu URL do niestandardowy formularz zadania przepływu pracy są uruchamiane raz, tak, aby go tworzy zadanie. Po otwarciu niestandardowego formularza zadania dla tego zadania w przeglądarce, możesz skopiować część adresu URL, którego potrzebujesz, wklej je w treści wiadomości e-mail w Projektancie przepływów pracy, a następnie dodaj odnośnika przepływu pracy, która dostarcza identyfikator elementu zadania.

Aby umieścić wyszukiwania w tekście wiadomości:

 1. W Projektancie przepływów pracy w oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail, wpisz lub wklej tekst łącza — z wyjątkiem wyszukiwania w celu identyfikator elementu — w treści wiadomości e-mail.

 2. Umieść punkt wstawiania za znakiem równości (=), usuń numer identyfikatora bieżącego elementu, a następnie kliknij Dodawanie odnośnika do treści.

 3. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy zaznacz Bieżący element w polu źródło, kliknij identyfikator na liście pól, a następnie kliknij przycisk OK.

  Niestandardowy formularz zadania, w którym został wstawiony odnośnik dotyczący identyfikatora

  Należy pamiętać, że w tym przykładzie użyto pomocniczego przepływu pracy uruchomionych na liście zadań, więc bieżącego elementu jest zadanie. Łączenie z niestandardowy formularz zadania z podstawowego przepływ pracy, który tworzy elemencie zadania różni się. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować przepływ pracy, który używa Akcja Zbierz dane od użytkownika w celu wysłania powiadomienia niestandardowych do osób, do której zadanie zostało przydzielone, zobacz sekcję później, Wysyłanie powiadomienia zadania niestandardowego.

  Aby dowiedzieć się, jak możesz skonfigurować ten adres dzięki czemu można korzystać w innych miejscach w tego samego przepływu pracy, zobacz następnej sekcji Magazyn adresu elementu listy jako zmiennej przepływu pracy.

Zawierają adres elementu listy jako zmienną przepływu pracy

Można przechowywać adres URL wyświetlanego formularza lub edytować formularz elementu listy w zmiennej przepływu pracy, tak, aby można go użyć w wielu lokalizacjach tego samego przepływu pracy.

 1. W Projektancie przepływów pracy kliknij menu Akcje, a następnie kliknij Tworzenie ciągu dynamicznego.

  Jeśli ta akcja nie jest wyświetlana na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 2. W akcji kliknij ciągu dynamicznego.

 3. W oknie dialogowym Konstruktora ciągów Wklej tekst statyczny część adresu URL (ale nie Odnośnik dotyczący Identyfikatora bieżącego elementu).

  W tym oknie dialogowym przy użyciu klawiszy CTRL + C, aby skopiować, CTRL + X, aby wyciąć i klawisze CTRL + V, aby wkleić.

 4. Umieść punkt wstawiania po znaku równości (=), a następnie kliknij przycisk Dodaj odnośnika.

 5. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy zaznacz Bieżący element w polu źródło i identyfikator z listy pole.

  Odnośnik dotyczący identyfikatora bieżącego elementu

 6. Kliknij przycisk OK.

  Wyszukiwanie jest dodawany do tekstu w oknie dialogowym.

  Tekst adresu URL, w którym został wstawiony odnośnik dotyczący identyfikatora

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Konstruktora ciągów.

 8. W działaniu kliknij pozycję zmiennej.

 9. Na liście kliknij pozycję Utwórz nową zmienną, a następnie w oknie dialogowym Edytowanie zmiennej, wpisz nazwę nowej zmiennej.

 10. Upewnij się, że Typ jest ustawiona na ciąg, a następnie kliknij przycisk OK.

 11. Dodaj akcję Wysyłanie wiadomości E-mail w przepływie pracy, a następnie kliknij tę wiadomość w akcji.

 12. Aby użyć nowej zmiennej w oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail, wpisz lub Wklej otaczającego tekstu i tagów HTML (w tym znaki podwójnego cudzysłowu) w treści wiadomości, umieść punkt wstawiania między cudzysłowami, a następnie kliknij Dodaj Odnośnik do treści.

 13. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy na liście pole źródło kliknij pozycję Dane przepływu pracy.

 14. Na liście pól kliknij pozycję zmiennej: Nazwa zmiennej, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowa zmienna wstawiona między znakami podwójnego cudzysłowu

Teraz można wstawić tej zmiennej miejsca ma w bieżącym przepływie pracy.

Początek strony

Umieścić obraz

Nie jest możliwe osadzić plik obrazu lub grafiki w treści wiadomości e-mail wysłanej przez przepływ pracy. Jednak zawierać grafiki w wiadomości przy użyciu tagów HTML obrazu (< img->) aby utworzyć łącze do obrazu, który jest przechowywany w formacie JPEG (jpg) i przekazane do biblioteki obrazów w witrynie.

 1. W treści wiadomości, w miejscu, gdzie ma połączonego obrazu wyświetlanego na ekranie, wpisz < img src = "" / > HTML tag.

 2. Umieść punkt wstawiania między dwoma podwójny cudzysłów ("").

 3. Wpisz lub wklej adres URL dla pliku obrazu JPEG. Uzupełniony tag wygląda na to wystąpienie.

  Uzupełniony tag HTML dotyczący obrazu

Gdy wiadomość jest wysyłana, zamiast znacznika link pojawi się obraz z pliku JPEG.

Początek strony

Formatowanie treść wiadomości

W poprzednich sekcjach, znaczniki kotwicy HTML (< > i < /a >) są używane do tworzenia hiperłącza. Za pomocą innych tagów HTML, aby określić kroju czcionki, koloru, stylu i inne atrybuty tekstu w wiadomości.

Ponieważ Projektant przepływów pracy obsługuje tylko stylów wbudowanych do formatowania wiadomości, a nie zewnętrznych lub osadzonych kaskadowego arkusza stylów (CSS) formatowania, należy wykonać dowolne formatowanie chcesz przy użyciu atrybut stylu przy użyciu tagów HTML. Można to zrobić, wpisując tagów HTML bezpośrednio w oknie dialogowym Definiowanie wiadomości E-mail w Projektancie przepływów pracy lub tworząc treść wiadomości w kodzie przeglądać i projektowanie widoku, a następnie wkleić go do okna dialogowego Definiowanie wiadomości E-mail pole.

 1. Zapisywanie przepływu pracy, klikając pozycję Zakończ.

 2. Tworzenie nowej strony HTML.

 3. Przełącz, aby podzielić widok, a następnie kliknij dowolne miejsce w obszarze Widok projektu.

 4. Umieść punkt wstawiania w obszarze Widok projektu kliknij dwukrotnie Aplikację styl na pasku stanu.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Stosowanie stylu.

 5. Na pasku narzędzi Stosowanie stylu upewnij się, Stosowanie stylu ustawiono ręcznie i Reguła docelowa jest równa (Nowy styl wbudowany), jak pokazano na ilustracji.

  Poprawne ustawienia na pasku narzędzi Stosowanie stylu

  Po sformatowaniu tekstu wiadomości w widoku Kod i w widoku projektu, należy ustawić Stosowanie styluRęczne tak, aby Office SharePoint Designer 2007 nie dodaje klasy CSS, które serwer nie jest renderowana pocztą przepływu pracy. Ponadto należy pracować w widoku kodu, należy ująć w zakres znaczniki dowolny tekst, który jest zagnieżdżone wewnątrz jeszcze sformatowany tekst, ale dla której chcesz określić inne formatowanie. Po zakresu znaczników w miejscu, można pracować w widoku projektu, aby zastosować formatowanie zamiaru.

 6. Formatowanie tekstu w zwykły sposób za pomocą narzędzia WYSIWYG w widoku projektu:

  • Jeśli chcesz sformatować tekst wewnątrz znacznika — na przykład < akapit > lub < li > — Umieść punkt wstawiania w widoku Kod, a następnie kliknij dwukrotnie znacznik w przyborniku.

  • Można także wpisz znacznik, a następnie użyj funkcji IntelliSense Aby wstawić atrybut stylu i wszelkie pary właściwości/wartość, które mają. Upewnij się oddzielić właściwości/wartość pary średnikami.

Kilka najlepsze rozwiązania:

 • Użyj znaczników akapitu (< p > i < /p >) aby zdefiniować oddzielne akapity i określić dowolny domyślnego formatowania akapitu, który różni się od domyślnego formatowania wiadomości ogólnego.

 • W akapicie Użyj dodatkowych znaczników zakresu określić dowolną lokalnego formatowania, które różni się od domyślne formatowanie akapitu i ogólnego komunikatu.

 • Projektant przepływów pracy są renderowane za pomocą dowolnego ręczny podział wiersza jako podział wiersza dodatkowe w wiadomości. Ponieważ znaczniki akapitu już dodać odpowiednie odstępu między akapitami, musisz usunąć wszystkie ręczne podziały wiersza z ostateczna wersja wiadomości w projektancie, aby uniknąć zbyt duże odstępy między akapitami.

  Może być ułatwia tworzenie tekst sformatowany z podziałem wierszy dla jasności, a następnie usuń wszystkie dodatkowe spacje i podziały wierszy przed Ukończ wiadomość w Projektancie przepływów pracy.

  Tą wskazówką ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zawierają znaczniki akapitu lub inne znaczniki, które automatycznie dodać odstęp w pionie między jednostki tekstu.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy tekst sformatowany przy użyciu tagów HTML. Zwróć uwagę, występują nie ręczne podziały wiersza.

Tekst sformatowany przy użyciu tagów HTML

W wiadomości wysyłane przez przepływ pracy, w związku z tym renderowania sformatowanej zawartości.

Ostateczna wersja tekstu sformatowanego przy użyciu kodu HTML

Gdy masz doświadczenia formatowania tekstu wiadomości, można utworzyć z wielu różnych stylów wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o jednym ze sposobów formatowania tekstu wiadomości Zobacz następną sekcję w tym artykule, Wysyłanie powiadomienia zadania niestandardowego.

Początek strony

Wysyłanie powiadomienia zadania niestandardowego

Domyślnie gdy przepływ pracy używa jednej z trzech akcji zadania niestandardowego do tworzenia i przypisywanie zadania, na liście zadań automatycznie wysyła powiadomienia pocztą e-mail do osób, do której nowe zadanie zostało przydzielone. Do projektowania własnych powiadomieniami zadania niestandardowego, możesz skonfigurować pomocniczy przepływ pracy jest uruchamiany na liście zadań, aby wysłać je.

Aby uniknąć wysyłania powiadomień zduplikowanych, możesz wyłączyć automatyczne powiadomienia dla listy zadań:

 • Na stronie Ustawienia zaawansowane dla listy zadań, w obszarze Powiadomień E-Mail kliknij pozycję nie w obszarze Wysyłanie wiadomości e-mail, gdy zostanie przypisany właściciel.

  Uwaga: Wyłączenie automatycznego powiadamiania wyłącza wszystkie automatyczne powiadomienia o tej witryny, łącznie z tymi wygenerowane przez wstępnie zdefiniowane przepływy pracy, które są dostępne w Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Po wyłączeniu automatyczne powiadomienia za pomocą jednego pomocniczego przepływu pracy do wysyłania powiadomień samego dla wszystkich zadań lub umożliwia warunki z wielu akcji rozgałęziania lub z wielu pomocniczej przepływów pracy wysyłanie różnego typu powiadomienie o dopasowane do różnych okolicznościach.

Można użyć tego samego pomocniczego przepływu pracy lub przepływy pracy, aby wysłać przypomnień o zadaniach, które są jeszcze nie wykonania, gdy zbliża się daty ukończenia. Aby uzyskać więcej informacji o przepływach pracy pomocniczym zobacz artykuł Tworzenie pomocniczego przepływu pracy.

Możesz sformatować niestandardowe powiadomienia żadnym potrzebne. Jednym ze sposobów wprowadzenie jest dostosować zawartość HTML automatyczne powiadomienia domyślne, które można kopiować bezpośrednio z Poniższy przykładowy kod.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

W poprzednim przykładzie kodu HTML obejmuje siedem symboli zastępczych wyszukiwania. Symbole zastępcze są wyświetlane w nawiasach kwadratowych ([]). Po wklejeniu zawartości HTML do treści wiadomości e-mail w Projektancie przepływów pracy, należy zastąpić symbole zastępcze, łącznie z nawiasów kwadratowych zawierające je z odnośnikami rzeczywiste. Znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia wyszukiwanie w podane niżej podsekcje sześć. (Jeden z symbolami zastępczymi, jedną dla nazwy dokumentu jest używany dwa razy).

Wyszukiwanie nazw przepływu pracy

Użyj tego odnośnika.

Odnośnik dotyczący nazwy przepływu pracy, który utworzył bieżące zadanie

Wyszukiwanie daty utworzenia zadań

Użyj tego odnośnika.

Odnośnik dotyczący daty utworzenia bieżącego zadania

Wyszukiwanie nazw dokumentu (używane dwa razy)

Użyj tego odnośnika.

Odnośnik dotyczący nazwy dokumentu

Wyszukaj adres URL dokumentu

Użyj tego odnośnika.

Odnośnik dotyczący adresu URL dokumentu

Niestandardowy formularz zadania wyszukiwania

Tego odnośnika zostanie wstawiony jako część adresu URL niestandardowego formularza zadania utworzone przez bieżącego przepływu pracy, zgodnie z opisem w sekcji wcześniejszych, Jeśli bieżącego elementu jest niestandardowy formularz zadania.

Wyszukiwanie samej wygląda.

Odnośnik dotyczący identyfikatora bieżącego elementu

I całego adresu wygląda mniej więcej tak:

Adres niestandardowego formularza zadania, w którym został wstawiony odnośnik dotyczący identyfikatora

Wyświetl formularz Wyszukiwanie elementu dokumentu

Tego odnośnika zostanie wstawiony jako część adresu URL formularza wyświetlania elementu zadania, zgodnie z opisem w sekcji wcześniejszych Jeśli bieżącego elementu jest elementu listy.

Wyszukiwanie samej wygląda.

Odnośnik dotyczący identyfikatora bieżącego elementu

I całego adresu wygląda mniej więcej tak:

Adres formularza wyświetlania dla elementu dokumentu, w którym został wstawiony odnośnik dotyczący identyfikatora

Powiadomienie renderowanych zadania niestandardowego wszystkie wyszukiwaniach znajdują się w miejscu, wygląda następująco.

Ostateczna wersja wiadomości z powiadomieniem niestandardowym

Można dostosować tę wiadomość, dodając dalsze instrukcje i inne informacje lub dostosować wygląd wiadomości przez formatowanie tekstu. Korzystając z narzędzi, które znasz w tym artykule możesz przystąpić do Konfigurowanie przepływów pracy, aby wysłać dokładnie wiadomości, które chcesz wysłać.

Początek strony

Identyfikacja opcji, które nie są obsługiwane

Następujące opcje nie są obsługiwane przez bieżącą wersję Akcja Wyślij wiadomość E-mail:

 • Określanie adresu w polu od. (Adres e-mail podany przez administratora serwera w polu od wiadomości e-mail wysyłane przez przepływ pracy zawsze Pokaż. Tylko administrator serwera można to zmienić, i mogą być zmieniane tylko dla wszystkich powiadomień w bieżącej aplikacji sieci Web, nie dla każdego przepływu pracy.)

 • W tym hiperłącze do strony Stan przepływu pracy. (Nie jest sposobem odnośnika przepływu pracy w celu określenia wartości zmiennej WorkflowInstanceID w ciągu kwerendy użyć).

 • Z osadzonym arkuszem stylów (CSS) do formatowania zawartości wiadomości. (Tekst można sformatować przy użyciu atrybut stylu , ale znacznika < style > i klas CSS nie są obsługiwane).

 • Za pomocą odnośnika przepływu pracy w polu do lub DW pole, które odwołuje się do kolumny osoby lub typ grupy, która zawiera wiele wartości.

 • Określanie adresata wiadomości UDW (ukryte do wiadomości). (Można modyfikować Deweloper. Akcje pliku na serwerze, aby uwzględnić pole UDW, ale nie można wykonać w Projektancie przepływów pracy.)

 • W tym innego pliku w formie wiadomości jako załącznik.

 • Osadzanie obrazu lub plików graficznych w wiadomości. (Można połączyć obrazu — zobacz sekcję wcześniejszych Dołącz obrazu.)

Początek strony

Zobacz też

Program SharePoint 2013 krok po kroku: ustawienia, ustawienia wychodzącej poczty E-mail

Wprowadzenie do programu SharePoint Designer

Tworzenie alertu lub subskrybowanie źródła danych RSS w usłudze SharePoint Online, 2016 programu SharePoint i programu SharePoint 2013

Tworzenie alertu lub subskrybowanie źródła danych RSS w programie SharePoint 2010

Podstawowe porady dotyczące rozwiązywania problemów

Poniższa lista pytania mogą pomagają w określeniu przyczyny problemu tworzenia przepływu pracy:

 1. Czy można tworzyć innego typu przepływu pracy na tej samej listy? Na przykład spróbuj utworzyć Przepływ pracy Zatwierdzanie

 2. Czy można tworzyć tego samego przepływu pracy:

  • na liście innego w tym samym miejscu?

  • w innej witrynie w tym samym zbiorze witryn?

  • w innym zbiorze witryn w obszarze samej aplikacji sieci web?

  • w aplikacji innej witryny sieci web?

  • logowania się do innego konta?

  • Używanie innego komputera?

Zaawansowane porady dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli żadna z podstawowe porady dotyczące rozwiązywania problemów pomagają w określeniu przyczyny problemu przepływu pracy, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że masz wymagane uprawnienia na poziomie witryny i przepływu pracy. Przejdź do pozycji Ustawienia witryny > uprawnienia witryny > Sprawdź uprawnienia i ustawienia listy > uprawnienia dla tej listy i sprawdź, czy wyniki Sprawdzanie uprawnień Uwzględnij następujące czynności:

  1. Minimalne uprawnienia do projektowania przepływu pracy (Zapisywanie i publikowanie):

   1. w witrynie SharePoint: Projektowanie

   2. na liście SharePoint: Edytowanie

  2. Minimalne uprawnienia do uruchamiania przepływu pracy:

   1. w witrynie SharePoint: Widok tylko do odczytu i

   2. na liście SharePoint: Współtworzenie

 2. Upewnij się, że ustawień wychodzącej poczty e-mail są ustawione na serwerze poprawne Exchange.

  1. Otwórz okno wiersza polecenia jako administrator

  2. Uruchamianie narzędzia nslookup < adres serweraExchange >. Na przykład: nslookup exch.contoso.com

  3. Powinien zostać wyświetlony rozpoznawania adresu IP serwera Exchange w wyniku kwerendy. Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem Exchange i poproś o poprawne Exchange w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FDQN).

 3. Wyślij wiadomość e-mail do tej samej osoby przy użyciu funkcji WyślijWiadomośćEmail klasy SPUtility z SharePoint powłoki zarządzania poniższe kroki.

  1. Otwórz SharePoint powłoki zarządzania jako administrator. (Kliknij prawym przyciskiem myszy SharePoint powłoki zarządzania > Uruchom jako administrator)

  2. Uruchom następujący skrypt. Jeśli użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail z SharePoint skrypt odpowiada wartość PRAWDA, SMTP jest poprawnie skonfigurowany w SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Wyślij wiadomość e-mail do tego samego użytkownika z serwera SharePoint przy użyciu funkcji protokołu SMTP. Postępuj zgodnie z instrukcjami Użyj Telnet w celu testowania komunikacji SMTP.

Uwaga: Domyślnie SharePoint nie tworzy wpisy dziennika wiadomości wychodzącej. SharePoint nigdy nie przesyła poczty e-mail bezpośrednio. Wiadomości e-mail są przekazywane przez serwer SMTP (Exchange ) nie skonfigurowano w Administracja centralna. Wykonaj kroki opisane w celu rozwiązywania problemów tego typu przepływu pracy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×