Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Excel z klawiatury i z czytnika ekranu, na przykład JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby wykonać podstawowe zadania w Excel. Uruchom aplikację i Utwórz nowy skoroszyt, aby wstawić danych. Tworzenie prostej formuły, sortowania lub filtrowania danych i dodawanie wykresów, aby pokazać, co oznacza danych.

Uwagi: 

W tym temacie

Uruchamianie programu Excel

Aby rozpocząć Excel, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpisz programu Excel, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Na urządzeniu lub przechowywania plików, którego używasz przejdź do skoroszytu Excel, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Skoroszyt zostanie otwarty w Excel.

Tworzenie nowego skoroszytu

Pliki programu Excel nazywamy skoroszytami. Każdy skoroszyt zawiera arkusze, zwykle nazywane arkuszami kalkulacyjnymi. Do skoroszytu możesz dodać dowolną liczbę arkuszy, a jeśli chcesz przechowywać dane osobno, możesz utworzyć nowe skoroszyty.

 1. Aby rozpocząć tworzenie nowego skoroszytu w programie Excel, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz N.

 2. Aby otworzyć pusty skoroszyt, naciśnij klawisz L.

Wprowadzanie danych

Podczas wprowadzania danych w arkuszu pracujesz z wierszami, kolumnami i komórkami. Do komórek odwołujemy się na podstawie ich lokalizacji w wierszu i w kolumnie w arkuszu, więc komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu i w kolumnie A. W nowym arkuszu domyślnie wybrana jest komórka A1.

 1. Aby zaznaczyć pustą komórkę, w której chcesz rozpocząć wprowadzanie danych, naciskaj klawisze strzałek. Podczas przechodzenia między komórkami skoroszytu czytnik JAWS odczyta odwołanie do komórki i jej zawartość. Po zaznaczeniu pustej komórki usłyszysz komunikat w rodzaju „Pusta, G4”. W Narratorze usłyszysz odwołanie do komórki, ale nie jej zawartość.

 2. W komórce wpisz tekst lub liczbę.

 3. Aby wprowadzić zawartość komórki i przejść do następnej komórki w kolumnie, naciśnij klawisz Enter. Aby przejść do następnej komórki w wierszu, naciśnij klawisz Tab. Możesz również użyć klawiszy strzałek.

Sumowanie danych za pomocą funkcji Autosumowanie

Funkcja Autosumowanie umożliwia szybkie dodawanie liczb wprowadzonych w arkuszu.

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić sumę. Zazwyczaj znajduje się ona po prawej stronie lub poniżej dodawanych liczb.

 2. Aby umieścić funkcję Autosumowanie w komórce, naciśnij kombinację klawiszy Alt+H, klawisz U, a następnie klawisz S.

  Porada: Możesz zmienić komórki zaznaczone do użycia w funkcji Autosumowanie. Aby zaznaczyć zakres komórek, które chcesz dodać, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciskaj klawisze strzałek.

 3. Po potwierdzeniu, że funkcja Autosumowanie utworzy formułę przy użyciu odpowiednich komórek, naciśnij klawisz Enter. Funkcja Autosumowanie doda liczby w zaznaczonych komórkach i umieści sumę w wybranej komórce.

 4. Aby usłyszeć wynik obliczeń funkcji Autosumowanie, wróć do komórki zawierającej tę funkcję. Usłyszysz liczbę, informację, że jest ona wynikiem formuły, i odwołanie do komórki — na przykład „538, zawiera formułę, G6”.

Tworzenie prostej formuły

Za pomocą prostych formuł można dodawać, odejmować, mnożyć lub dzielić liczby w arkuszu. Formułę można utworzyć przez połączenie odwołań do komórek (takich jak B4 czy D6) zawierających wartości liczbowe, które mają zostać obliczone przy użyciu operatora matematycznego. Operatory to znak plus (+, dodawanie), znak minus (-, odejmowanie), gwiazdka (*, mnożenie) i ukośnik (/, dzielenie).

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić wynik formuły. Zazwyczaj znajduje się ona po prawej stronie lub poniżej obliczanych wartości liczbowych.

 2. Wpisz znak równości (=). Formuła programu Excel zawsze zaczyna się od znaku równości.

 3. Aby utworzyć formułę, wpisz kombinację odwołań do komórek (np. B4 lub D6) i operatorów matematycznych. Na przykład: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 lub =B4/B5.

  Porada: Aby wykonać szybkie obliczenia, zamiast odwołań do komórek możesz umieścić w formule liczby. Oto przykłady: =20+10, =20-10, =20*10, =20/10.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Wartości liczbowe zostaną obliczone, a wynik umieszczony w wybranej komórce.

  Porada: Jeśli chcesz, aby kursor pozostał w komórce aktywnej, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Stosowanie formatu liczb

Aby rozróżniać typy liczb, dodaj format liczb — na przykład format walutowy, procentowy lub daty.

 1. Zaznacz komórki zawierające liczby, które chcesz sformatować.

 2. Aby otworzyć pole kombi formatu liczb, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz N.

 3. Aby przejrzeć dostępne formaty liczb, naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę.

  Porada: Jeśli lista nie zawiera odpowiedniego formatu liczb, takiego jak Specjalne lub Niestandardowe, zamknij ją, naciskając klawisz Esc. Aby otworzyć kartę Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek, naciśnij kombinację klawiszy Alt+H, następnie klawisz O, a następnie klawisz E. Aby przechodzić między dostępnymi na liście formatami liczb, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę.

 4. Aby zastosować wybrany format liczb do zaznaczonych komórek, naciśnij klawisz Enter.

Filtrowanie i sortowanie danych w tabeli

Po umieszczeniu danych z arkusza w tabeli można je analizować na wiele sposobów, w tym szybko filtrować lub sortować.

 1. Aby zaznaczyć grupę danych do przeanalizowania w postaci tabeli, zaznacz pierwszą komórkę. Następnie, aby przejść do ostatniej komórki danych (zazwyczaj znajduje się ona w przeciwnym rogu grupy komórek), przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciskaj klawisze strzałek. Po wybraniu grupy komórek usłyszysz odwołanie do pierwszej komórki z wybranego zakresu i jej zawartość, a następnie odwołanie do ostatniej komórki z zakresu oraz jej zawartość. (W Narratorze usłyszysz odwołanie do pierwszej komórki z zakresu i jej zawartość).

 2. Aby otworzyć narzędzie Szybka analiza, naciśnij klawisze Ctrl+Q.

 3. Aby przejść do karty Tabele, naciśnij klawisz T.

 4. Aby wybrać siatkę Tabela, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Wybrane dane zostaną sformatowane jako tabela. Zostaną dodane nagłówki kolumn, a wiersze zostaną sformatowane przy użyciu kolorów naprzemiennych.

 5. Przefiltruj tabelę według zawartości kolumny.

  1. Przejdź do nagłówka kolumny zawierającej dane, które mają stanowić kryterium filtrowania.

  2. Wybierz strzałkę w nagłówku kolumny.

  3. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zaznacz wszystko, zaznaczone”.

  4. Aby wyczyścić to pole wyboru, naciśnij spację.

  5. Aby przejść przez opcje filtrowania, naciśnij klawisz strzałki w dół, natomiast aby zaznaczyć pola wyboru zawierające dane, które mają stanowić kryterium filtrowania, naciśnij spację. Naciśnij klawisz Enter.

  6. Aby usunąć filtr i ponownie wyświetlić wszystkie dane, powtórz kroki od a-c. Aby zaznaczyć pole wyboru Zaznacz wszystko, naciśnij klawisz SPACJA. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Posortuj tabelę.

  1. Przejdź do nagłówka kolumny, według której chcesz posortować tabelę.

  2. Wybierz strzałkę w nagłówku kolumny.

  3. Aby wybrać opcję Sortuj od najmniejszych do największych (dla wartości liczbowych) lub Sortuj od A do Z (w przypadku tekstu), naciśnij klawisz S. Aby natomiast wybrać opcję Sortuj od największych do najmniejszych lub Sortuj od Z do A, naciśnij klawisz O.

Obliczanie wartości liczbowych w tabeli

Przy użyciu narzędzia Szybka analiza można błyskawicznie obliczać wartości liczbowe. Niezależnie od tego, czy chcesz wyznaczyć sumę, średnią, czy też zliczyć pozycje, program Excel wyświetli wyniki obliczeń bezpośrednio pod liczbami lub obok nich w tabeli.

 1. Aby zaznaczyć grupę danych, które mają zostać obliczone jako tabela, zaznacz pierwszą komórkę. Następnie, aby przejść do ostatniej komórki danych (zazwyczaj znajduje się ona w przeciwnym rogu grupy komórek), przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciskaj klawisze strzałek.

 2. Aby otworzyć narzędzie Szybka analiza, naciśnij klawisze Ctrl+Q.

 3. Aby przejść do karty Sumy, naciśnij klawisz O, a następnie klawisz Tab.

 4. Aby przejść przez opcje obliczeń, takie jak Suma, Średnia, Liczba, % sumy i Suma bieżąca, dla danych w pionie lub w poziomie, naciskaj klawisz strzałki w prawo.

 5. Wybierz opcję obliczania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zaznaczona grupa danych zostanie obliczona zgodnie z ustawieniami.

 6. Aby usłyszeć wyniki, zaznacz po kolei poszczególne komórki zawierające formuły. Usłyszysz wynik formuły, informację, że komórka zawiera formułę i odwołanie do tej komórki.

Formatowanie lub wyróżnianie danych w postaci tabeli

Formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie pozwalają wyróżnić najistotniejsze dane i zaprezentować trendy danych. Za pomocą narzędzia Szybka analiza można od razu zastosować te wyróżnienia.

 1. Aby zaznaczyć grupę danych, która ma zostać wyróżniona przy użyciu formatowania warunkowego lub wykresu przebiegu w czasie, zaznacz pierwszą komórkę. Następnie, aby przejść do ostatniej komórki danych (zazwyczaj znajduje się ona w przeciwnym rogu grupy komórek), przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciskaj klawisze strzałek.

 2. Aby otworzyć narzędzie Szybka analiza, naciśnij klawisze Ctrl+Q.

 3. Aby przejść do karty Formatowanie, naciśnij klawisz F. Aby przejść do menu Wykresy przebiegu w czasie, naciśnij klawisz S. Aby przejść do opcji na karcie, naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby przejść przez opcje formatowania lub wykresów przebiegu w czasie, naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Opcje formatowania liczb obejmują m.in. Paski danych, Kolor i Zestaw ikon. Opcje formatowania tekstu to: Tekst zawiera, Duplikujące się wartości, Wartości unikatowe, Równe i Wyczyść formatowanie. Opcje wykresów przebiegu w czasie obejmują opcje, takie jak Liniowy, Kolumnowy oraz Zysk/strata, i są dostępne tylko po zaznaczeniu liczb.

 5. Wybierz jedną z opcji formatowania lub wykresów przebiegu w czasie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zaznaczona grupa danych zostanie sformatowana zgodnie z ustawieniami.

Przedstawianie danych na wykresie

Narzędzie szybka analiza zaleca określony wykres i szybko tworzy wizualne odwzorowanie danych.

 1. Aby wybrać grupę liczb i etykiety, które mają zostać przedstawione w postaci wykresu, zaznacz pierwszą komórkę. Następnie, aby przejść do ostatniej komórki danych (zazwyczaj znajduje się ona w przeciwnym rogu grupy komórek), przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciskaj klawisze strzałek.

 2. Aby otworzyć narzędzie Szybka analiza, naciśnij klawisze Ctrl+Q.

 3. Aby przejść do karty Wykresy, naciśnij klawisz C, a następnie klawisz Tab.

 4. Aby przejść przez opcje wykresu, naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

 5. Wybierz odpowiedni typ wykresu i naciśnij klawisz Enter. Wykres przedstawiający wybraną grupę danych zostanie dodany do arkusza jako obiekt osadzony.

Uwaga: Informacje na temat sposobów tworzenia wykresu z polecane wykresy.

Zapisywanie wyników pracy

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+S. Jeśli zapisujesz dany skoroszyt po raz pierwszy, zaznacz jego lokalizację przechowywania i nadaj jej nazwę na nowo otwartej karcie Zapisz jako w widoku Backstage.

 2. Aby przejść do możliwych lokalizacji na karcie Zapisz jako, naciśnij klawisz Tab.

 3. Aby wybrać lokalizację przechowywania skoroszytu, taką jak usługa OneDrive lub Ten komputer, naciśnij klawisz strzałki w dół lub w górę. Aby natomiast otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, przejdź do pozycji Przeglądaj i naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do folderu w wybranej lokalizacji przechowywania, naciskaj klawisz Tab. Aby przesunąć folder na wyższe miejsce w hierarchii, wybierz pozycję O jeden poziom w górę. Aby przejść do listy folderów, naciśnij wielokrotnie klawisz Tab. Do poruszania się po liście używaj klawisza Tab lub klawiszy strzałek. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 5. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola Wprowadź tutaj nazwę pliku i wpisz nazwę skoroszytu.

 6. Przejdź klawiszem Tab do przycisku Zapisz i naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie wyników pracy

 1. Aby otworzyć kartę Drukuj w widoku Backstage, naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. Za pomocą klawisza Tab przejdź przez ustawienia drukowania, takie jak Właściwości drukowania, Druk jednostronny, Orientacja pionowa, Marginesy normalne i Ustawienia strony. Aby zmienić wybrane ustawienie, naciśnij klawisz Enter. Aby wybrać inne ustawienie, naciskaj klawisz strzałki w dół lub w górę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby wybrać polecenie Drukuj po wybraniu odpowiednich ustawień, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowo „Drukuj”. Naciśnij klawisz Enter. Skoroszyt zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Użyj Excel dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS do wykonywania podstawowych zadań, takich jak utworzyć nowy skoroszyt, wprowadzanie danych, tworzenie prostych formuł i drukować wyniki swojej pracy.

Uwagi: 

W tym temacie

Uruchamianie programu Excel

Umożliwia wyszukiwanie i VoiceOver łatwo rozpocząć Excel dla komputerów Mac.

 1. Aby przejść do listy Programy, w programie Finder naciśnij klawisze Shift+Command+A.

 2. Wpisz M , aby przejść bezpośrednio do aplikacji, które zaczynają się "M", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz: "Program Microsoft Excel."

 3. Aby otworzyć Excel dla komputerów Mac, naciśnij klawisz strzałki polecenie + Strzałka w dół.

Tworzenie nowego skoroszytu

pliki Excel są nazywane skoroszytów i mają jednego lub kilku arkuszy. Aby utworzyć nowy skoroszyt w Excel dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command + N. Excel zostanie otwarty pusty skoroszyt w osobnym oknie, umieszczenie fokusu w pierwszej komórki w arkuszu. Słyszysz: "Excel gotowe".

Wprowadzanie danych

Podczas wprowadzania danych w arkuszu, pracujesz z wierszy, kolumn i komórki. Komórki odwołuje się swoją lokalizację wierszy i kolumn w arkuszu, dlatego komórki A1 w pierwszym wierszu kolumny A. W nowym arkuszu komórki A1 jest ustawieniem domyślnym.

 1. Aby przechodzić między komórkami, naciśnij klawisze Control + opcja + klawisz strzałki. Słyszysz nazwy komórce podczas przenoszenia między nimi. Jeśli komórka znajduje się tekst, funkcja VoiceOver odczytuje tego tekstu.

 2. Aby wprowadzić tekst do komórki lub go w niej zamienić, wpisz tekst, liczbę lub formułę.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Tab, aby przejść do następnej komórki.

Dodawanie liczb za pomocą przycisku Autosumowanie

Funkcja Autosumowanie umożliwia szybkie dodawanie numerów, które zostały wprowadzone w arkuszu.

 1. Przenoszenie fokusu do komórki, która jest po prawej stronie liczb, które chcesz dodać w górę lub tuż poniżej.

 2. Aby wstawić formułę Autosumowanie, naciśnij klawisze Command+Shift+T.

Funkcja Autosumowanie dodaje liczby i umieszcza wynik w zaznaczonej komórce.

Tworzenie prostej formuły

Za pomocą prostych formuł można dodawać, odejmować, mnożyć lub dzielić liczby w arkuszu. Formułę można utworzyć przez połączenie odwołań do komórek (takich jak B4 czy D6) zawierających wartości liczbowe, które mają zostać obliczone przy użyciu operatora matematycznego. Operatory to znak plus (+, dodawanie), znak minus (-, odejmowanie), gwiazdka (*, mnożenie) i ukośnik (/, dzielenie).

 1. Przenieś do komórki, a następnie wpisz znak równości (=), która wskazuje Excel, że ta komórka będzie zawierać formułę.

 2. Aby utworzyć formułę, wpisz połączenie liczb i operatorów obliczeniowych, takich jak znak plus (+, dodawanie), znak minus (-, odejmowanie), gwiazdka (*, mnożenie) czy ukośnik (/, dzielenie). Na przykład wpisz =2+4, =4-2, =2*4 lub =4/2.

 3. Aby zapisać formułę i wykonać obliczenie, naciśnij klawisz Enter. Aby wykonać obliczenie wtedy, gdy kursor znajduje się w komórce aktywnej, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić wynik formuły. Zazwyczaj znajduje się ona po prawej stronie lub poniżej obliczanych wartości liczbowych.

 2. Wpisz znak równości (=). Formuła programu Excel zawsze zaczyna się od znaku równości.

 3. Aby utworzyć formułę, wpisz kombinację odwołań do komórek (np. B4 lub D6) i operatorów matematycznych. Na przykład: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 lub =B4/B5.

  Porada: Aby wykonać szybkie obliczenia, zamiast odwołań do komórek możesz umieścić w formule liczby. Oto przykłady: =20+10, =20-10, =20*10, =20/10.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Wartości liczbowe zostaną obliczone, a wynik umieszczony w wybranej komórce.

  Porada: Jeśli chcesz, aby kursor pozostał w komórce aktywnej, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Program Excel wykona obliczenie i umieści wynik w komórce.

Stosowanie formatu liczb

Typy liczb można wyświetlić w Excel przez zastosowanie formatu, na przykład Waluta, procent lub daty.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz sformatować. Aby zaznaczyć szereg komórek, naciśnij klawisze Shift + klawisz strzałki, dopóki nie zostaną zaznaczone komórki, które mają.

 2. Aby wyświetlić okno Formatowanie komórek, naciśnij klawisze Command + 1. Słyszysz: "Formatowanie komórek".

 3. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Tab.

 4. Aby przeglądać typy formatowania, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Słyszysz nazwy kategorii, takie jak Waluta lub Data.

 5. Niektóre kategorie oferują szereg formatów. Na przykład można wybrać określonego formatu daty, takie jak 15-3-14 lub 14-Mar-15. Aby usłyszeć typy formatowania dla danej kategorii, naciskaj klawisz Tab. Aby usłyszeć opcje formatowania, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

 6. Aby wybrać konkretny format i zastosować go do zaznaczonych komórek, naciśnij klawisz Enter.

Zapisywanie wyników pracy

Aby zapisać zmiany w pliku, który został wcześniej zapisany, naciśnij klawisze Ctrl + S.

Jeśli zapisujesz ten plik po raz pierwszy:

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + S. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego Zapisz jako.

 2. Wpisz nazwę, której chcesz użyć dla skoroszytu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zapisać plik na komputerze, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Jeżeli". Następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, a następnie przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać skoroszyt za pomocą strzałki w górę lub Strzałka w dół. Aby potwierdzić wybór, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  2. Aby zapisać plik w trybie online, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Lokalizacje Online". Następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aby przejść do listy obszarów, takich jak listy lokalizacji OneDrive i SharePoint. Aby poruszać się między elementów na liście, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wyświetlić elementy w lokalizacji online, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Aby wybrać folder lub nazwę pliku, użyj Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać plik w wybranej lokalizacji.

Drukowanie wyników pracy

 1. Naciśnij klawisze Command+P.

 2. Wybieranie drukarki z listy drukarek, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby usłyszeć nazwy drukarki na liście.

 3. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij Control + opcja + spacja do wydrukowania.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia Excel dla systemu iOS z programem VoiceOver, czytnik ekranu iOS wbudowane podstawowych zadań, takich jak Otwórz aplikację, Utwórz skoroszyt lub wprowadzanie danych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby funkcje dotykowe w Excel dla systemu iOS zobacz Przewodnik dotykowy programu Excel dla telefonu iPhone.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Dostępność opisanych w tym temacie opcji drukowania zależy od funkcji drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz instrukcję obsługi drukarki.

W tym temacie

Otwórz program Excel

 1. Na ekranie głównym telefonu iPhone przeciągnij jednym palcem po ekranie do momentu usłyszeć "Excel", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Po uruchomieniu programu Excel po raz pierwszy, może być konieczne Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Aby uzyskać instrukcje przejdź do zalogowania się przy pierwszym użyciu.

Porada: Jeśli nie wylogować się z aplikacji Excel podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się.

Zaloguj się do programu Excel

Możesz się zalogować do Excel dla systemu iOS pierwszym otwarciu aplikacji lub nowszy. Po zalogowaniu się do Excel konta jest również dostępne w innych aplikacjach Office. Za pomocą Excel bez konieczności logowania się, zbyt.

Zaloguj się przy pierwszym użyciu

 1. Po otwarciu Excel po raz pierwszy, początkowej konfiguracji uruchamiania aplikacji i następnie słyszysz: "Użyj programu Excel w podróży".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "poczty E-mail lub numer telefonu, pole tekstowe,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz swój numer telefonu lub adres e-mail. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem po ekranie słyszysz "Dalej, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przycisk Dalej znajduje się na środku ekranu.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wprowadź hasło, hasła, pole tekstowe bezpiecznego, wymagane,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem po ekranie słyszysz "Logowania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przycisk Zaloguj się znajduje się na środku ekranu. Słyszysz: "Jesteś ustawione".

  Jeśli słychać "Nie przeoczyć wszystko," szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, "Włącz powiadomienia" lub "Nie teraz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Logowanie się po pierwszym użyciu

Jeśli uznano jak najlepiej wykorzystać do skoroszytów, możesz się zalogować do Excel dla systemu iOS nawet w przypadku, gdy już użyto aplikacji bez logowania.

 1. Otwórz program Excel.

 2. Przeciągnij jeden palec wokół dolnej lewym rogu ekranu, aż usłyszysz "Przycisk konta", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Logowania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Przeciągnij jednym palcem po ekranie słyszysz "Poczty E-mail, telefonu lub Skype, pole tekstowe, wymagane,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail, numer telefonu lub nazwę Skype. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem po ekranie słyszysz "Dalej, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przycisk Dalej znajduje się na środku ekranu.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Hasło, pole tekstowe bezpiecznego,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 8. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem po ekranie słyszysz "Logowania, przycisk", a następnie podnieś palec ekranu. Przycisk Zaloguj się znajduje się na środku ekranu.

Otwieranie skoroszytu

Otwórz ostatni skoroszyt

 1. Otwórz program Excel.

 2. Aby otworzyć skoroszyt ostatnio używane, przeciągnij jednym palcem wokół u dołu ekranu możesz usłyszeć "Ostatnio używane przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz pliku wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie starszych skoroszytu

 1. Otwórz program Excel.

 2. Aby otworzyć skoroszyt starsze, przeciągnij słyszysz "Przycisku Otwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem wokół u dołu ekranu.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację pliku wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Przejdź do pliku i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

Uwaga: Podczas pracy nad skoroszytem, aby otworzyć inną przeciągnij jednym palcem wokół w górnej części ekranu słyszysz "Zamknij plik, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby otworzyć ostatnią lub starszym skoroszytu, wykonaj powyższe kroki.

Tworzenie nowego skoroszytu

pliki Excel są nazywane skoroszytów. Każdy skoroszyt zawiera arkusze, zwykle o nazwie arkuszy kalkulacyjnych lub arkuszy. Możesz dodać dowolną liczbę arkuszy chcesz skoroszytu lub tworzenia nowych skoroszytów, aby zachować organizację danych.

 1. Otwórz program Excel.

 2. Przeciągnij jednym palcem wokół u dołu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Nowy,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pusty skoroszyt."

 3. Aby otworzyć pusty skoroszyt, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby użyć innego szablonu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć nazwę szablonu skoroszytu w wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Jeśli podczas pracy nad skoroszytem i chcesz, aby utworzyć nową, przeciągnij jednym palcem wokół w górnej części ekranu słyszysz "Zamknij plik, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby utworzyć nowy skoroszyt, wykonaj kroki 2 – 3 powyżej.

Tworzenie nowego arkusza w skoroszycie

 1. W skoroszycie przeciągnij palcem wokół dolnej krawędzi ekranu, aż zostanie usłyszeć "Dodaj przycisk Arkusz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Nowy otwarty arkusz i noclegów fokus na przycisk Dodaj arkusz.

 2. Aby przenieść fokus z powrotem do arkusza, przeciągnij palcem po ekranie możesz usłyszeć nazwę komórki, na przykład "kolumny B, wiersz 3, B3,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wprowadzanie danych

Podczas wprowadzania danych w arkuszu pracujesz z wierszami, kolumnami i komórkami. Do komórek odwołujemy się na podstawie ich lokalizacji w wierszu i w kolumnie w arkuszu, więc komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu i w kolumnie A. W nowym arkuszu domyślnie wybrana jest komórka A1.

 1. W arkuszu przeciągnij jednym palcem po ekranie, aby znaleźć komórki, które mają pracować nad.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Zaznaczony", a po nim Szczegóły komórki. Teraz jest zaznaczone komórki.

 3. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, ponownie naciśnij dwukrotnie ekran. Używanie klawiatury ekranowej wpisz liczby lub tekst, który ma być.

 4. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem wokół górnej rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Wprowadź przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Stosowanie formatu liczb

Aby wyświetlić różne typy liczb, zastosuj do komórki format (np. walutowy, procentowy lub datę).

 1. W arkuszu przeciągnij palcem po ekranie, aby znaleźć komórki, które mają pracować nad, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć komórkę.

 2. Aby zamknąć klawiaturę ekranową, ponownie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Przeciągnij jednym palcem wokół w górnej części ekranu, aż usłyszysz "Przycisk Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz bieżącej karty, na przykład "danych, karta."

 4. Jeśli to konieczne, aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, a aż usłyszysz szybko przesuń od lewej: "Karta Narzędzia główne". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Liczba przycisk format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Format liczb".

 6. Przeciągnij jednym palcem w dół ekranu słyszysz format, który ma takie jak waluty, godziny lub wartość procentową.

 7. Aby wybrać format, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Niektóre opcje formatowania również zawierają podmenu, które oferują więcej opcji. Aby sprawdzić, czy występują problemy z podmenu, szybko przesuń w prawo z opcji. Jeśli opcja ma podmenu, możesz usłyszeć: "Więcej informacji". Aby otworzyć menu, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapisywanie wyników pracy

Excel dla systemu iOS automatycznie zapisuje pracę, ale można zmienić nazwę pliku i wybierz lokalizację pliku.

Zapisz kopię pliku pod nową nazwą

 1. W arkuszu programu Excel przeciągnij słyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem wokół w górnej części ekranu.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz element menu "Zapisz przycisk Kopiuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zapisz jako, nazwy pliku, pole tekstowe." Klawiatura ekranowa zostanie otwarty.

 3. Aby zmienić nazwę pliku, użyj klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę pliku.

 4. Po wykonaniu, przeciągnij jednym palcem wokół prawym dolnym rogu ekranu, aż zostanie usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać plik.

Wybieranie lokalizacji pliku

 1. W arkuszu programu Excel przeciągnij słyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem wokół w górnej części ekranu.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz przycisk Kopiuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zapisz jako, nazwy pliku, pole tekstowe."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację lokalizację zapisu pliku, takiej jak OneDrive lub telefonu iPhone. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać lokalizację.

 4. W polu Lokalizacja wybrano, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz możliwe folderu lub innej lokalizacji podrzędnych wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać plik w wybranej lokalizacji.

  Porada: Jeśli próbujesz zapisać plik pod nazwą, która już istnieje, możesz usłyszeć pytanie „Zamienić plik?”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj” lub „Przycisk Zamień” — w zależności od tego, co chcesz zrobić. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić swój wybór.

Drukowanie wyników pracy

Drukowanie arkusza bezpośrednio z telefonu iPhone do drukarki, która obsługuje AirPrint. Aby dowiedzieć się więcej na temat AirPrint i obsługiwanych drukarek, zapoznaj się z AirPrint Użyj do wydrukowania na telefonie iPhone, iPad lub iPod touch.

 1. Upewnij się, że telefon iPhone i drukarka są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

 2. W pliku Excel przeciągnij słyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem wokół w górnej części ekranu.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wydruku, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Plików, przycisk Wstecz".

 4. Szybko przesuń w prawo i usłyszeć: "AirPrint, przycisk." Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Opcje układu.

 5. Przeciągnij jednym palcem w dół ekranu, aby Przejrzyj listę opcji układu. Aby wybrać opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby wybrać drukarkę, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Następny, przycisk". Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby umożliwić konwersji plików w trybie online, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Zezwalaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Opcje drukarki.

 7. Aby zaznaczyć do drukarki, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Drukarki, wybierz drukarkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz drukarki, której chcesz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zwraca fokusu do strony Opcje drukarki.

 8. Aby ustawić liczbę kopii być drukowane, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Jeden" lub bieżące zaznaczenie. Aby zmienić bieżącą liczbę kopii, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmniejszanie" lub "Przyrostu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania bardziej zaawansowanych zadań drukowania przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby wydrukować skoroszyt programu Excel.

Zobacz też

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla telefonu iPhone

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla tabletu iPad

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel TalkBack, wbudowane Android czytnik do wykonywania podstawowych zadań, takich jak tworzenie, edytowanie i drukowanie skoroszytu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Excel dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji Excel dla systemu Android

 1. Na ekranie głównym urządzenia Android przeciągnij jednym palcem po ekranie do momentu usłyszeć "Aplikacje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Ikona znajduje się na środku dolnej części ekranu.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Excel", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Po rozpoczęciu Excel po raz pierwszy, może być konieczne Zaloguj się do swojego konta Microsoft. Aby uzyskać instrukcje przejdź do zalogowania się przy pierwszym użyciu.

Porada: Jeśli masz włączone wykrywanie głosu Ok Google w aplikacji Google, można powiedzieć "Ok Google, otwórz Excel."

Porada: Jeśli nie wylogować się z aplikacji Excel podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się.

Zaloguj się do programu Excel

Możesz się zalogować do Excel pierwszym otwarciu aplikacji lub nowszy. Po zalogowaniu się do Excel konta jest również dostępne w innych aplikacjach pakietu Office. Za pomocą Excel bez konieczności logowania się, zbyt.

Zaloguj się przy pierwszym użyciu

 1. Po otwarciu Excel po raz pierwszy, początkowej konfiguracji uruchamiania aplikacji i następnie słyszysz: "Zaloguj się do konta Microsoft."

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wprowadź pole edycji wiadomości E-mail, telefonu lub Skype,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz ", przycisk Rozpocznij,", a następnie podnieś palec ekranu. Przycisk Przejdź znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Hasło, pole edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz ", przycisk Rozpocznij,", a następnie podnieś palec ekranu. Przycisk Przejdź znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Logowanie się po pierwszym użyciu

Jeśli uznano jak najlepiej wykorzystać do skoroszytów, możesz się zalogować do Excel nawet w przypadku, gdy już użyto aplikacji bez logowania.

 1. Otwórz Excel.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zaloguj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "wykonywanie zadań w podróży. Zaloguj się."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Zaloguj się.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wprowadź pole edycji wiadomości E-mail, telefonu lub Skype,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz adres e-mail, numer telefonu lub nazwę programu Skype za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, przeciąganie jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz ", przycisk Rozpocznij,", a następnie podnieś palec ekranu. Przycisk Przejdź znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Hasło, pole edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 8. Gdy skończysz, przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz ", przycisk Rozpocznij,", a następnie podnieś palec ekranu. Przycisk Przejdź znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Otwieranie skoroszytu

Po otwarciu Excel grunt na stronie programu Excel. Wyświetla listę ostatnich skoroszytach. Możesz otworzyć jedną z nich lub starszy skoroszytu.

 • Aby otworzyć skoroszyt ostatnio używane, przeciągnij jednym palcem na ekranie słychać pliku wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby otworzyć skoroszyt starsze, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisku Otwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, dopóki nie słyszą lokalizacji pliku i naciśnij dwukrotnie ekran. Przejdź do pliku i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli podczas pracy nad skoroszytem, a chcesz otworzyć inną jednej, szybko przesuń w dół to left. Widok jest otwierany na stronie programu Excel. Aby otworzyć ostatnią lub starszym skoroszytu, wykonaj powyższe kroki.

Tworzenie nowego skoroszytu

pliki Excel są nazywane skoroszytów. Każdy skoroszyt zawiera arkusze, zwykle o nazwie arkuszy kalkulacyjnych lub arkuszy. Możesz dodać dowolną liczbę arkuszy chcesz skoroszytu lub tworzenia nowych skoroszytów, aby zachować organizację danych.

 1. Otwórz Excel.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Nowy, pusty skoroszyt."

 3. Aby otworzyć pusty skoroszyt, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby użyć innego szablonu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć nazwę szablonu skoroszytu, których chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Jeśli podczas pracy nad skoroszytem i chcesz utworzyć nowy jednej, szybko przesuń w dół to left. Widok jest otwierany na stronie programu Excel. Aby utworzyć nowy skoroszyt, wykonaj kroki 2 – 3 powyżej.

Tworzenie nowego arkusza w skoroszycie

W skoroszycie przeciągaj palcem po lewej dolnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dodaj arkusz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wprowadzanie danych

Podczas wprowadzania danych w arkuszu pracujesz z wierszami, kolumnami i komórkami. Do komórek odwołujemy się na podstawie ich lokalizacji w wierszu i w kolumnie w arkuszu, więc komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu i w kolumnie A. W nowym arkuszu domyślnie wybrana jest komórka A1.

 1. W arkuszu przeciągnij palcem po ekranie, aby znaleźć komórki, które mają pracować nad.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisk Wytnij."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na przykład usłyszeć "Przedstawiający < język klawiatury, >", "US klawiatury."

 4. Używanie klawiatury ekranowej wpisz liczby lub tekst, który ma być.

 5. Po wykonaniu, przeciągnij palcem wokół prawym górnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Wprowadź przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Stosowanie formatu liczb

Aby wyświetlić różne typy liczb, zastosuj do komórki format (np. walutowy, procentowy lub datę).

 1. W arkuszu przeciągnij palcem po ekranie, aby znaleźć komórki, które mają pracować nad, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować komórkę.

 2. Aby zamknąć menu kontekstowego, szybko przesuń w lewo następnie w dół.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Karta menu < bieżącej karcie > zaznaczone."

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Numer z format menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Format liczb".

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz format, który ma takie jak waluty, godziny lub wartość procentową.

 6. Aby wybrać format, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Niektóre opcje formatu zawierają również podmenu. Możesz usłyszeć na przykład komunikat: „Menu Numer”. Aby otworzyć podmenu, naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie prostej formuły

Aplikacja umożliwia tworzenie prostych formuł służących do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia wartości liczbowych.

 1. W arkuszu przeciągnij palcem po ekranie, aby znaleźć komórki, które mają pracować nad.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisk Wytnij."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otwieranie klawiatury ekranowej.

 4. Aby utworzyć formułę, wpisz kombinację cyfr i operatorów obliczeniowych, przeciągając ją na klawiaturze i podnoszenie palcem w jednej, które są potrzebne.

  Wpisz znak plus (+) dla dodawania, znak minus (-) dla odejmowania, gwiazdka (*), mnożenie lub ukośnik (/) dla dzielenia. Na przykład wpisz = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4albo = 4/2.

 5. Po wykonaniu, przeciągnij palcem wokół prawym górnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Wprowadź przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Excel zwrócony wynik obliczeń i wstawia wynik w komórce.

Zapisywanie wyników pracy

Aplikacja Excel automatycznie zapisuje Twoją pracę, ale możesz zmienić lokalizację lub nazwę pliku.

Zapisywanie kopii pliku

 1. W pliku Excel, aby zmienić nazwę pliku szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Otwarte menu Plik."

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę polecenia menu „Przycisk Zapisz jako”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź nazwę pliku”.

 3. Aby zmienić nazwę pliku, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Wyczyść przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby usunąć nazwę bieżącego pliku.

 4. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Wprowadź nazwę pliku, okno do edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć klawiaturę ekranową.

 5. Wpisz nazwę pliku. Po wykonaniu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie, aby zapisać plik.

Wybieranie lokalizacji pliku

 1. W pliku Excel, aby zmienić lokalizację pliku szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Plik. Słyszysz: "Otwarte menu Plik."

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę polecenia menu „Przycisk Zapisz jako”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Wprowadź nazwę pliku”.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz lokalizację lokalizację zapisu pliku, takiej jak OneDrive lub urządzenie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać lokalizację.

 4. W polu Lokalizacja wybrano, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz możliwe folderu lub innej lokalizacji podrzędnych wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać plik w wybranej lokalizacji.

  Porada: Jeśli próbujesz zapisać plik pod nazwą, która już istnieje, możesz usłyszeć pytanie „Zamienić plik?”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj” lub „Przycisk Zamień” — w zależności od tego, co chcesz zrobić. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić swój wybór.

Drukowanie wyników pracy

Upewnij się, że do urządzenia jest podłączona drukarka.

 1. W pliku Excel szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Plik. Słyszysz: "Otwarte menu Plik."

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Drukuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Układ opcji menu Plik zamknięte." Zostanie wyświetlona strona Opcje wydruku.

 3. Aby wydrukować przy użyciu opcji domyślnych, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz ", przycisk Drukuj,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Słyszysz: "Zezwalaj Excel za pomocą usługi online firmy Microsoft przygotowanie plików do printing?" szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj na przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "listy rozwijanej. Wybierz drukarkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz nazwę drukarki, możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować.

 7. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania bardziej zaawansowanych zadań drukowania przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby wydrukować skoroszyt programu Excel.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do podstawowych zadań, takich jak zalogować się do Excel i otwierania skoroszytu.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwórz program Excel

 1. Na urządzeniu, na liście wszystkie aplikacje szybko przesuń w prawo do momentu Narratora informuje o "Excel".

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę aplikację.

Uwaga: Excel automatycznie zaloguje się przy użyciu konta Microsoft, którego skonfigurowano telefonu z. Słyszysz "Start strona", a po nim nazwa konta i "Przycisku". Jeśli zalogowano się z aplikacji Excel podczas ostatniego został użyty lub jeśli chcesz użyć innego konta, odwołują się do zalogowania się do programu Excel.

Porada: Jeśli masz przypięte Kafelek Excel na ekranie głównym urządzenia, możesz otworzyć aplikację z tego poziomu. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Excel", a po nim Rozmiar kafelka, na przykład "małe, 1 na 1." Naciśnij dwukrotnie ekran.

Zaloguj się do programu Excel

Możesz się zalogować szybko przy użyciu tego samego konta Microsoft skonfigurowano telefonu z lub Wybieranie innej firmy Microsoft, służbowy lub konta służbowego.

Zaloguj się do konta sugerowanych

 1. Po otwarciu Excel, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "korzystaj możesz zalogowaniu się" nazwą skonfigurowano telefonu przy użyciu konta Microsoft.

 2. Aby użyć tego konta, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Kontynuuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Start strona", a po nim nazwa konta i "Przycisku".

  Teraz zalogowano się i skoncentrować się na stronie początkowej.

Logowanie się za pomocą konta Microsoft

 1. Po otwarciu Excel, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "korzystaj możesz zalogowaniu się" nazwą skonfigurowano telefonu przy użyciu konta Microsoft.

 2. Aby użyć innego konta Microsoft, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Konta Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Kontynuuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wprowadź adres e-mail, telefonu lub Skype, edytowania."

 4. Używanie klawiatury ekranowej wpisz miejsca adres, numer telefonu lub nazwę użytkownika programu Skype, wiadomości e-mail fokusu klawisz Enter, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wprowadź hasło do edycji."

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz hasło, umieść kursor do klawisza Enter a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Jeśli słychać "Przycisku OK", musisz włączyć konta Microsoft przez wprowadzenie urządzenia numeru PIN. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz numer PIN.

 7. Po usłyszeniu "Strona początkowa, przycisk Nowy" Excel zostało zakończone, rejestrowanie w programie. Skoncentrować się na stronie początkowej.

Zaloguj się przy użyciu konta służbowego

 1. Po otwarciu Excel, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "korzystaj możesz zalogowaniu się" nazwą skonfigurowano telefonu przy użyciu konta Microsoft.

 2. Aby użyć innego konta, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "pracy konto służbowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Kontynuuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisk Anuluj."

 4. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "E-mail adres, można edytować tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz swój adres e-mail, naciśnij klawisz Enter i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Hasła, można edytować tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Używanie klawiatury ekranowej wpisz swoje hasło, umieść kursor na klawisza Enter i naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Urządzenie zapytanie, jeśli Windows należy pamiętać tego konta. W zależności od wybranej opcji chcesz, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Pomiń teraz, łącze" lub "Tak przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Słyszysz "Konta zostały dodane do tej aplikacji" następuje informacji o koncie. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Start strona", a po nim nazwa konta i "Przycisku".

Otwórz ostatni skoroszyt

Ostatnio używane skoroszyty można znaleźć bezpośrednio na stronie startowej Excel.

 1. Na Excel strona startowa, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Ostatnie zaznaczone". Tu zaczyna się na liście ostatnio używane skoroszyty.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż znajdziesz skoroszyt, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przeglądaj w poszukiwaniu skoroszytu

 1. Jeśli skoroszyt, który wyszukiwania nie znajduje się na Excel uruchomić strony, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk Przeglądaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wybierz aplikację ostatnie".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie znajdź żądaną opcję, na przykład Tego urządzenia lub OneDrive, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie znajdowanie prawym folderu, na przykład dokumenty, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie Znajdź plik, do prawej, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pobieranie".

 5. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "przycisk Pasek aplikacji otwarty skoroszyt", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Otwieranie", a po nim nazwę skoroszytu.

Zobacz też

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Użyj Excel Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do wykonywania podstawowych zadań, takich jak utworzyć nowy skoroszyt, edytowania skoroszytu i drukować wyniki swojej pracy.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji Excel Online

 1. Przejdź do https://www.office.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaloguj się do konta", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Wybieranie konta.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwa użytkownika lub konto, którego chcesz użyć do Zaloguj się, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wprowadź hasło do edycji."

  Jeśli nie słyszysz konto, którego chcesz, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Za pomocą innego konta, przycisk" i naciśnij klawisz Enter. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu konta, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Microsoft Office, domowy."

 5. Aby otworzyć Excel Online, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przejdź do pozycji Excel łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. zostanie wyświetlona Excel Online.

Otwieranie skoroszytu

Możesz otworzyć plik używane na ostatnio lub przejdź do swojej preferowanej repozytorium online takich jak OneDrive i otworzyć plik z niego.

Otwieranie skoroszytu podczas uruchamiania aplikacji Excel Online

 1. Otwórz, a następnie zaloguj się do Excel Online. Otwarty aplikacji i fokus znajduje się na nową opcję pusty skoroszyt.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć ostatnio używanego pliku, naciskaj klawisz Shift + Tab, aż słyszysz ostatnio używanego pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w Widoku do edycji lub Widok do czytania.

  • Aby otworzyć dokument z online repozytorium, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Otworzyć z < repozytorium online >", a następnie naciśnij klawisz Enter. Przejdź do pliku, który ma być, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w Widoku do czytania.

Otwieranie skoroszytu podczas pracy w aplikacji Excel Online

Uwaga: Aby otworzyć skoroszyt, gdy już pracy w Excel Online, musisz być w Widoku do edycji. Opcja nie jest dostępna w Widoku do czytania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do Widoku do edycji przejdź do Przełącz do widoku do edycji.

 1. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows. Fokus jest przenoszony do wstążki.

 2. Aby otworzyć menu plik, naciśnij klawisz F. Słyszysz: "Zamknij menu, element menu". Jeśli nie słyszysz tak, nie jesteś w Widoku do edycji.

 3. Aby otworzyć menu Otwórz, naciśnij klawisz a.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz ostatnio używanego dokumentu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w Widoku do edycji lub Widok do czytania.

  • Aby otworzyć dokument z online repozytorium, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "więcej w < repozytorium online >", a następnie naciśnij klawisz Enter. Przejdź do pliku, który ma być, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w Widoku do czytania.

Otwórz skoroszyt w pełnej wersji programu Excel

Jeśli masz pełnej wersji klasycznej programu Excel daje wiele więcej opcji podczas pracy z plikami. Jest proste otworzyć pełną wersję z Excel Online.

 1. W Excel Online po otwarciu skoroszytu do edycji z pełną wersję, naciśnij klawisze Ctrl + F6 aż usłyszysz: "Zaznaczone, element karty Narzędzia główne."

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytuj w programie Excel przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć skoroszyt w Excel 2016. Słyszysz "Okno dialogowe, możemy otwierany to w programie Microsoft Excel" podczas ładowania program.

 3. Po otwarciu Excel 2016, może być poproszony o zalogowanie się. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij klawisz Enter, wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli używasz służbowe lub szkolne konto, procedura logowania może się nieco różnić. Na przykład może być konieczne zalogować się za pomocą numeru PIN lub karty inteligentnej.

  W Excel 2016 fokus znajduje się w pierwszej komórki w pierwszym wierszu skoroszytu.

Przełączanie do widoku do edycji

Jeśli otwarciu skoroszytu w Widoku do czytania i chcesz edytować plik, należy przejść do Widoku do edycji.

 1. W Widoku do czytania naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz Twoje nazwisko lub nazwę użytkownika.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytuj skoroszyt, przycisk zwinięte." Naciśnij klawisz Enter, aby rozwinąć menu.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytowanie w przeglądarce", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w Widoku do edycji.

Tworzenie nowego skoroszytu

Nowy skoroszyt można utworzyć za pomocą szablonu lub od podstaw.

Tworzenie skoroszytu podczas uruchamiania aplikacji Excel Online

 1. Otwórz, a następnie zaloguj się do Excel Online. Otwarty aplikacji i fokus znajduje się na nową opcję pusty skoroszyt. Ta opcja skoroszyt nie zawiera wstępnie zdefiniowane formatowanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć nowy pusty skoroszyt i rozpoczęcia pracy nad nim, naciśnij klawisz Enter.

  • Do przeglądania listy dostępnych szablonów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz szablonu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Otwiera nowy skoroszyt, a następnie skoncentrować się na pierwszą komórkę w arkuszu.

Tworzenie skoroszytu podczas pracy w aplikacji Excel Online

Uwaga: Aby utworzyć nowy skoroszyt, gdy już pracy w Excel Online, musisz być w Widoku do edycji. Opcja nie jest dostępna w Widoku do czytania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do Widoku do edycji przejdź do Przełącz do widoku do edycji.

 1. Jeśli podczas pracy nad skoroszytem i chcesz utworzyć nowy naciśnij jeden, klawisze logo Alt + Windows. Fokus jest przenoszony do wstążki.

 2. Aby otworzyć menu plik, naciśnij klawisz F. Słyszysz: "Zamknij menu, element menu". Jeśli nie słyszysz tak, nie jesteś w Widoku do edycji.

 3. Aby otworzyć menu Nowy, naciśnij klawisz N.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz opcji szablonu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Edytowanie skoroszytu

Aby edytować skoroszyt, musisz być w Widoku do edycji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do Widoku do edycji przejdź do Przełącz do widoku do edycji.

Wprowadzanie danych

 1. Aby przechodzić między komórkami, naciskaj klawisze strzałek. Czytnik ekranu informuje o komórki podczas przenoszenia lokalizacji wierszy i kolumn w arkuszu. Komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu kolumny A. Jeśli komórka znajduje się tekst, czytnik ekranu odczytuje tekst.

 2. Aby wprowadzić tekst do komórki lub go w niej zamienić, wpisz tekst, liczbę lub formułę.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Tab, aby przejść do następnej komórki.

Sumowanie liczb za pomocą przycisku Autosumowanie

Dodawanie liczb w arkuszu.

 1. Przechodzenie do komórki po prawej stronie lub poniżej liczby, które chcesz zsumować.

 2. Naciśnij klawisz logo Alt + Windows, H, U, S. Aby wykonać obliczenia, naciśnij klawisz Enter.

  Excel Online dodaje liczby i umieszcza wynik w zaznaczonej komórce.

Tworzenie prostej formuły

Aplikacja umożliwia tworzenie prostych formuł służących do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia wartości liczbowych.

 1. Przejdź do komórki znajdującej się po prawej stronie lub tuż poniżej liczb, które chcesz obliczyć.

 2. Wpisz znak równości (=). Słyszysz: "Edycji, znak równości."

 3. Aby utworzyć formułę, wpisz kombinację cyfr i operatorów obliczeniowych, takich jak znak plus (+) dla dodawania, znak minus (-) dla odejmowania, gwiazdka (*), mnożenie lub ukośnik (/) dla dzielenia. Na przykład wpisz jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać numery, wpisz = 2 + 4.

  • Aby odjąć liczby, wpisz = 4-2.

  • Do mnożenia liczb, wpisz = 2 * 4.

  • Aby podzielić kolumny, wpisz = 4/2.

 4. Aby wykonać obliczenie, naciśnij klawisz Enter.

Excel Online zwrócony wynik obliczeń i wyświetla wynik w zaznaczonej komórce.

Stosowanie formatu liczb

Typy liczb można wyświetlić w Excel Online przez zastosowanie formatu, na przykład Waluta, Procent lub daty.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz sformatować. Aby zaznaczyć wiele przylegających komórek, naciśnij klawisze Shift + Strzałka klawiszy.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift + F10. Słyszysz: "Wycinania, element menu."

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Format liczb", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, format liczb."

 4. Aby wybrać format, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz format, na przykład "Waluta" lub "Date", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

Tworzenie tabeli na podstawie danych

Można utworzyć tabelę z danych, dlatego użytkownik może, na przykład szybkie filtrowanie i sortowanie danych.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz uwzględnić w tabeli. Aby zaznaczyć wiele przylegających komórek, naciśnij klawisze Shift + Strzałka klawiszy.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Formatuj jako tabelę, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, H, T, L. Słyszysz: "Okno dialogowe, Formatuj jako tabelę."

 3. Naciśnij klawisz Shift + Tab. Słyszysz "Moja tabela ma nagłówki,", a pole wyboru jest zaznaczone, czy nie. Aby zmienić wybór obszaru, naciśnij klawisz SPACJA.

  Uwaga: Aby udostępnić tabeli dla użytkowników czytników ekranu za pomocą nagłówków tabeli. Czytników ekranu skorzystaj z informacji nagłówka, aby dowiedzieć się, jak zlokalizować komórek tabeli.

 4. Aby utworzyć tabelę, naciśnij klawisz Enter.

Sortowanie lub filtrowanie danych w tabeli

 1. W tabeli, którą chcesz sortowania lub filtrowania przejdź do komórki z menu rozwijanego Sortuj i Filtruj. Słyszysz Szczegóły komórki, a po nim "Zawiera menu rozwijane sortowanie i filtrowanie".

 2. Aby otworzyć menu rozwijane, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować dane, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Sortuj rosnąco" lub "Sortuj malejąco", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zastosować filtr prosty, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Filtr", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Filtr. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiednie opcje, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji. Aby zastosować filtr, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zastosować filtr złożone, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Filtry tekstu", a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo. Zostanie otwarte menu Filtry. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe. Wpisz wartości i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyczyścić filtr, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Wyczyść filtr z" nazwą filtrowanych komórki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyświetlanie obliczeń wartości liczbowych

 1. W komórce, w której ma zostać umieszczona suma, wpisz znak równości (=).

 2. Wpisz nazwę formuła lub funkcja, który ma być używany, takiej jak Suma lub Średnia. Lista funkcji zostanie otwarty i stanie zaktualizowane w trakcie pisania. Słyszysz Pierwsza funkcja na liście.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz funkcji, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby go zaznaczyć.

 4. Wpisz zakres komórek lub inne numery, które chcesz zastosować funkcję, a po nim nawias zamykający, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zapisywanie wyników pracy

Excel Online automatycznie zapisuje pracę, ale możesz zmienić lokalizację i nazwę pliku i możesz pobrać kopię pliku.

Zapisywanie kopii w trybie online

 1. W Widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, odpowiedzi i odpowiedzi. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako.

 2. Wpisz nową nazwę pliku.

 3. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz "Zastąpić istniejący plik, zaznacz pole wyboru", a jeśli jest zaznaczone pole wyboru, czy nie. Aby zmienić wybór obszaru, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby zapisać kopię w trybie online, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy skoroszytu

 1. W Widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, A, R. Zostanie otwarte okno dialogowe Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę pliku.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "OK, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zapisywanie kopii na komputerze lokalnym

 1. W Widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, A, C. Fokus jest przenoszony do aktywnej karty w skoroszycie.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Zaznaczony", a następnie nazwę bieżącej karty.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo do momentu słyszysz: "tekst powiadomienia, co chcesz zrobić z < nazwa pliku >."

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik jest pobierany do folderu pobierania na Twoim komputerze.

Drukowanie wyników pracy

 1. W Widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, P, P. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia wydruku.

 2. Drukować, używając ustawień domyślnych, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania bardziej zaawansowanych zadań drukowania przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby wydrukować skoroszyt programu Excel.

Zobacz też

Dodawanie komentarzy do arkusza aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×