Wykonywanie kwerendy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kwerenda jest zestawem instrukcji używanych przy pracy z danymi. Instrukcje są wykonywane po uruchomieniu kwerendy. Oprócz zwracania wyników — które mogą być sortowane, grupowane lub filtrowane — kwerenda może również tworzyć, kopiować, usuwać lub modyfikować dane.

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób uruchamiać kwerendy. Zawiera on również ogólne informacje o różnych typach kwerend. Omówiono w nim także komunikaty o błędach, które mogą się pojawić podczas uruchamiania różnych typów kwerend, oraz przedstawiono kroki, które należy podjąć, aby uniknąć tych błędów lub je poprawić.

Ten artykuł nie zawiera instrukcji krok po kroku dotyczących tworzenia kwerend.

Ważne: Nie można uruchomić kwerendy funkcjonalne, jeśli bazy danych działa w trybie wyłączonym — trybie zmniejszonej funkcjonalności przez program Access używa do ochrony danych w niektórych okolicznościach. Może pojawić się ostrzeżenie okno dialogowe lub mogą być wyświetlane ostrzeżenie na pasku komunikatów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu wyłączonego i jak włączyć kwerend funkcjonalnych zapoznaj się z sekcją Uruchamianie kwerendy funkcjonalnej.

Co chcesz zrobić?

Uruchamianie wybierającej lub kwerendy krzyżowej

Uruchamianie kwerendy funkcjonalnej

Uruchamianie kwerendy parametrycznej

Kwerenda specyficzna dla języka SQL

Rozwiązywanie problemów z komunikat o błędzie

Uruchamianie kwerendy wybierającej lub krzyżowej

Pobieranie i prezentowanie danych i udzielenia formularzy i raportów przy użyciu danych za pomocą kwerend wybierających i kwerend krzyżowych. Po uruchomieniu wybierającej lub kwerendy krzyżowej Microsoft Office Access 2007 wyświetla wyniki w widok arkusza danych.

Uruchamianie kwerendy

 1. Zlokalizuj kwerendę w okienku nawigacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie kwerendę, którą chcesz uruchomić.

  • Kliknij kwerendę, którą chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jeśli kwerenda, którą chcesz uruchomić, jest otwarta w widok projektu, można ją również uruchomić, klikając przycisk Uruchom w grupie Wyniki na karcie Projektowanie na Wstążce (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent).

Początek strony

Wykonywanie kwerendy funkcjonalnej

Istnieją cztery typy kwerend funkcjonalnych: kwerend dołączających, Usuń kwerend aktualizujących i kwerendy tworzącej tabelę. Z wyjątkiem kwerendy tworzącej tabele (tworzących nowe tabele), Akcja kwerendy wprowadzanie zmian w danych w tabelach są one oparte na. Te zmiany nie może być łatwy sposób cofnięte, na przykład, naciskając klawisze CTRL + Z. Jeśli wprowadzisz zmiany za pomocą kwerendy funkcjonalnej, który można później okazało się, że nie chcesz wprowadzić, zwykle konieczne będzie przywrócenie danych z kopii zapasowej. Z tego powodu należy zawsze upewnij się, że masz aktualną kopią zapasową danych przed uruchomieniem kwerendy funkcjonalnej.

Można ograniczyć ryzyko wynikające z uruchomienia kwerendy funkcjonalnej, przeglądając wcześniej dane, których kwerenda będzie dotyczyła. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

 • Przed uruchomieniem kwerendy funkcjonalnej przejrzyj ją w widoku arkusza danych. Aby to zrobić, otwórz kwerendę w widoku projektu, kliknij przycisk Widok na pasek stanu programu Access, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok arkusza danych. Aby przełączyć się z powrotem do widoku projektu, kliknij ponownie przycisk Widok, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Widok projektu.

 • Zmień kwerendę na wybierającą, a następnie ją uruchom.

  Uwaga: Należy zwrócić uwagę na to, z jakiego typu kwerendą funkcjonalną (dołączającą, aktualizującą, tworzącą tabele lub usuwającą) rozpoczyna się pracę, aby po przejrzeniu danych przy użyciu tej metody móc przywrócić poprzedni typ kwerendy.

  Uruchamianie kwerendy funkcjonalnej jako kwerendy wybierającej

  1. Otwórz kwerendę funkcjonalną w widoku projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Wybierz.

  3. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Uruchamianie kwerendy

Gdy kwerenda funkcjonalna będzie gotowa do uruchomienia, należy kliknąć ją dwukrotnie w okienku nawigacji lub kliknąć ją, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Ważne: Domyślnie program Access wyłączy wszelkich kwerend funkcjonalnych w bazie danych, chyba że oznacza, że ufasz bazy danych. Można wskazać, że ufasz określonej bazie danych za pomocą paska komunikatów tuż poniżej Wstążki.

Pasek komunikatów

Ustawianie bazy danych jako zaufanej

 1. Na pasku komunikatów kliknij pozycję Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office.

 2. Wybierz opcję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli pasek komunikatów jest niewidoczny

 • Na karcie Narzędzie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Pasek komunikatów.

Początek strony

Uruchamianie kwerendy parametrycznej

Po uruchomieniu zapytanie parametryczne monituje o wartość. Gdy wartość zostanie dostarczona, kwerenda parametryczna zastosuje ją jako kryterium pola. Pole, do którego ma zostać zastosowane kryterium, jest określone w projekcie kwerendy. Jeśli podczas monitowania nie zostanie wprowadzona żadna wartość, kwerenda parametryczna zinterpretuje wartość wejściową jako pusty ciąg.

Kwerenda parametryczna jest zawsze dodatkowo innym typem kwerendy. Większość kwerend parametrycznych to kwerendy wybierające lub krzyżowe. Jednak kwerendy dołączające, tworzące tabele i aktualizujące również mogą być kwerendami parametrycznymi.

Kwerendy parametryczne są uruchamiane zgodnie z ich innym typem, ale ogólnie należy postępować według poniższej procedury.

Uruchamianie kwerendy

 1. Zlokalizuj kwerendę w okienku nawigacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie kwerendę, którą chcesz uruchomić.

  • Kliknij kwerendę, którą chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Gdy pojawi się monit kwerendy parametrycznej, wprowadź wartość, aby zastosować ją jako kryterium.

Początek strony

Uruchamianie kwerendy SQL

Istnieją trzy główne typy zapytanie specyficzne dla języka SQL: kwerend składających, kwerendy przekazujące i kwerendy definiującej dane.

Kwerendy składające łączą dane z co najmniej dwóch tabel, jednak działają w inny sposób niż pozostałe kwerendy. Większość kwerend łączy dane przez konkatenację wierszy, natomiast kwerendy składające łączą dane przez dołączanie wierszy. Kwerendy składające różnią się od kwerend dołączających tym, że nie zmieniają danych źródłowych. Kwerendy składające dołączają wiersze do zestawu rekordów, który nie jest zachowywany po zamknięciu kwerendy.

Kwerendy przekazujące nie są przetwarzane przez aparat bazy danych programu Access — są one przekazywane bezpośrednio do zdalnego serwera bazy danych, który je przetwarza i przekazuje wyniki do programu Access.

Kwerendy definiujące dane są kwerendami specjalnego typu. Nie przetwarzają one danych, lecz tworzą, usuwają lub modyfikują inne obiekty bazy danych.

Kwerend SQL nie można otworzyć w widoku projektu. Można je otworzyć lub uruchomić tylko w widoku SQL. Wyjątkiem są kwerendy SQL definiujące dane. Te kwerendy można otworzyć w widoku arkusza danych.

Uruchamianie kwerendy

 1. Zlokalizuj kwerendę w okienku nawigacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie kwerendę, którą chcesz uruchomić.

  • Kliknij kwerendę, którą chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów przy komunikacie o błędzie

Poniższa tabela przedstawia typowe komunikaty o błędach, które można napotkać. Błędy mogą się pojawić jako komunikaty w komórkach (zamiast oczekiwanych wartości) lub jako komunikaty o błędach. Sekcje następujące po liście zawierają procedury pomocne przy naprawianiu błędów.

Uwaga: Zawartość tabeli nie jest wyczerpująca. Jeśli tabela nie zawiera napotkanego błędu, można przesłać opinie za pomocą formularza znajdującego się na końcu tego artykułu. W polu komentarza należy podać informacje na temat komunikatu o błędzie.

Komunikat o błędzie

Problem

Rozwiązanie

Niezgodność typów w wyrażeniu

Kwerenda może sprzęgać pola o różnych typach danych.

Sprawdź projekt kwerendy i upewnij się, że sprzężone pola posiadają ten sam typ danych. Aby uzyskać instrukcje zobacz sekcję Sprawdzanie sprzężonych pól w kwerendzie.

Rekord został usunięty

Ten komunikat może się pojawić w przypadku uszkodzenia obiektu lub bazy danych.

Kompaktowanie i naprawianie bazy danych. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Kompaktuj i napraw bazę danych.

Odwołanie cykliczne wywołane przez alias

Alias przydzielony do pola jest taki sam, jak składnik wyrażenia dla tego pola.

Alias to nazwa, którą można nadać dowolnemu wyrażeniu w wierszu Pole w siatce projektu kwerendy, jeśli nie jest ono rzeczywistym polem. Jeśli żaden alias nie zostanie określony, program Access przydzieli go automatycznie, używając na przykład ciągu WYR1. Po aliasie następuje dwukropek (:), a po nim wyrażenie. Podczas uruchamiania kwerendy alias staje się nazwą kolumny w widoku arkusza danych.

Zmień alias. Aby uzyskać instrukcje zobacz sekcję Zmienianie aliasu pola.

#Błąd

Ten błąd może wystąpić, gdy wartość pola obliczeniowego jest większa niż wartość dozwolona przez ustawienia właściwości RozmiarPola tego pola. Może on również wystąpić, gdy mianownik pola obliczeniowego jest równy zero lub daje w wyniku 0.

Upewnij się, że mianownik pola obliczeniowego nie daje w wyniku 0. W razie potrzeby zmień właściwość RozmiarPola.

#Usunięty

Rekord, do którego odwołuje się wyrażenie, został usunięty.

Jeśli rekord został usunięty przypadkowo, należy go przywrócić z kopi zapasowej. Jeśli został usunięty celowo, można odrzucić komunikat o błędzie, naciskając kombinację klawiszy SHIFT+F9, aby odświeżyć kwerendę.

Sprawdzanie sprzężonych pól kwerendy

Aby sprawdzić typy danych poszczególnych pól kwerendy, należy przejrzeć tabele źródłowe w widoku projektu i sprawdzić właściwości pól.

 1. Otwórz kwerendę w widoku projektu. Sprzężenia są wyświetlane jako linie łączące pola w tabelach źródłowych. Zwróć uwagę na nazwy tabel i pól dla każdego sprzężenia.

 2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy każdą tabelę, która ma w kwerendzie jedno lub więcej sprzężonych pól, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  Sprzężone pola z różnymi typami danych

  1. Sprzężone pola z różnymi typami danych.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 3. Dla każdego sprzężenia porównaj wartości pól należących do sprzężenia w kolumnie Typ danych w siatce projektu tabeli.

  Sprawdzanie typu danych sprzężonych pól w tabeli widoku projektu

  1. Sprawdź typ danych sprzężonych pól w tabeli widoku projektu.

 4. Aby przełączyć się do tabeli (i wyświetlić jej pola), kliknij kartę zawierającą nazwę tabeli.

Początek strony

Kompaktowanie i naprawianie bazy danych.

Uruchomianie narzędzia kompaktowania i naprawiania bazy danych w programie Access może podnieść wydajność bazy danych. Narzędzie wykonuje kopię pliku bazy danych, a jeśli baza jest pofragmentowana, ponownie rozmieszcza na dysku przechowywany plik. Po zakończeniu procesu kompaktowania i naprawy baza danych odzyska zmarnowane miejsce i jej rozmiar będzie zwykle mniejszy niż oryginalny. Częste kompaktowanie bazy danych pozwala zapewnić optymalną wydajność aplikacji bazy danych, a także naprawić błędy powstałe w wyniku problemów sprzętowych, spadków napięcia, przepięć itp.

Po zakończeniu operacji kompaktowania zwiększy się szybkość wykonywania kwerend. Stanie się tak dlatego, że dane źródłowe zostaną ponownie zapisane w tabelach w ciągłych stronach. Skanowanie stron ciągłych jest znacznie szybsze niż skanowanie stron pofragmentowanych. Podczas każdego kompaktowania bazy danych są również optymalizowane kwerendy.

Podczas operacji kompaktowania można użyć oryginalnej nazwy kompaktowanej bazy danych. Można też użyć innej nazwy, aby utworzyć oddzielny plik. Jeśli zostanie użyta ta sama nazwa, a baza danych zostanie poprawnie skompaktowana, program Access automatycznie zastąpi oryginalny plik jego skompaktowaną wersją.

Ustawianie opcji automatyzującej proces

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych, a następnie w obszarze Opcje aplikacji zaznacz pole wyboru Kompaktuj przy zamknięciu.

  Dzięki temu program Access będzie automatycznie kompaktował i naprawiał bazę danych przy każdym jej zamknięciu.

Ręczne kompaktowanie i naprawianie bazy danych.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych, kliknij polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych.

Uwaga: Aby operacja kompaktowania się powiodła, na dysku twardym musi być wystarczająca ilość miejsca, aby przechować zarówno oryginalną, jak i skompaktowaną bazę danych.

Początek strony

Zmienianie aliasu pola

 1. Otwórz kwerendę w widoku projektu.

 2. W siatce projektu kwerendy znajdź pola z aliasami. Na końcu nazwy takiego pola są umieszczone dwukropki, na przykład w taki sposób: Nazwisko:.

 3. Sprawdź każdy alias, aby upewnić się, że nie ma on nazwy pasującej do pola będącego częścią wyrażenia aliasu. Jeśli ma, zmień alias.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×