Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania (w języku polskim)

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania (w języku polskim)

W tym artykule opisano opcje gramatyki i stylu pisania dostępne w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne programów Microsoft Word i Microsoft Outlook.

Uwaga:  W przypadku tekstu napisanego w języku innym niż wersja językowa używanego programu Word i Outlook wybór opcji może być zróżnicowany.

Opcje gramatyki i stylu pisania zależą od używanej instalacji pakietu Office 2016. Poniżej rozdzielono je na karty Szybka instalacja i MSI. Zanim przejdziesz do jednej z kart, sprawdź typ używanej instalacji, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację pakietu Office 2016.

 2. Z menu Plik wybierz polecenie Konto.

 3. W instalacjach pakietu Office 2016 w technologii Szybka instalacja jest dostępny przycisk Opcje aktualizacji.

  Instalacje oparte na instalatorze MSI nie mają przycisku Opcje aktualizacji. Widoczny będzie tylko przycisk <nazwa aplikacji> — informacje.

  Instalacje w technologii Szybka instalacja mają przycisk Opcje aktualizacji na stronie Konto. Instalacje oparte na instalatorze MSI nie mają takiego przycisku.

W tym artykule:

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia gramatyczne

Odstępy

Interpunkcja

Gramatyka

Przywracanie domyślnych ustawień reguł

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia gramatyczne

Program Outlook

 1. Utwórz lub otwórz element.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Opcje edytora.

 4. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 5. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook wybierz pozycję Ustawienia.

Program Word

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word kliknij pozycję Ustawienia.

  Okno dialogowe Ustawienia gramatyczne

Odstępy

 • Brakująca spacja przed znakiem przestankowym    Powoduje wyróżnienie braku oczekiwanej spacji przed znakiem interpunkcyjnym. Zestaw znaków interpunkcyjnych dla tej opcji różni się w zależności od języka. W sytuacji, gdy przed określonym znakiem interpunkcyjnym jest oczekiwana pojedyncza spacja, ale w rzeczywistości nie ma żadnej spacji, ta reguła proponuje dodanie spacji. Przykład: Ciąg Mieli(tuż przed wyjściem) zostałby poprawiony na Mieli (tuż przed wyjściem). Zestaw znaków interpunkcyjnych dla tej opcji różni się w zależności od języka.

 • Nieoczekiwana spacja przed znakiem przestankowym    Powoduje wyróżnienie nieoczekiwanej spacji przed znakiem interpunkcyjnym. Zestaw znaków interpunkcyjnych dla tej opcji różni się w zależności od języka. W sytuacji, gdy przed określonym znakiem interpunkcyjnym nie są oczekiwane żadne spacje, ale w rzeczywistości występuje przed nim spacja, ta reguła proponuje jej usunięcie. Przykład: Ciąg Beata , nadal zachwycając się zdjęciami zostałby poprawiony na Beata, nadal zachwycając się zdjęciami.

 • Nieoczekiwana spacja przed znakiem przestankowym i brakująca spacja po znaku przestankowym    Powoduje wyróżnienie nieoczekiwanej spacji przed znakiem interpunkcyjnym i braku oczekiwanej spacji przed znakiem interpunkcyjnym. W sytuacji, gdy przed znakiem interpunkcyjnym występuje nieoczekiwana spacja, a po tym znaku interpunkcyjnym brakuje spacji, ta reguła proponuje usunięcie nieoczekiwanej spacji i wstawienie brakującej spacji. Przykład: Ciąg Beata ,nadal zachwycając się zdjęciami zostałby poprawiony na Beata, nadal zachwycając się zdjęciami.

 • Brakująca spacja po znaku przestankowym    Powoduje wyróżnienie braku oczekiwanej spacji po znaku interpunkcyjnym. Zestaw znaków interpunkcyjnych dla tej opcji różni się w zależności od języka. W sytuacji, gdy po określonym znaku interpunkcyjnym jest oczekiwana spacja, ale w rzeczywistości nie ma żadnej spacji, ta reguła proponuje dodanie spacji. Przykład: Ciąg Był na nogach całą noc,ale przespał cały dzień zostałby poprawiony na Był na nogach całą noc, ale przespał cały dzień.

 • Nieoczekiwana spacja po znaku przestankowym    Powoduje wyróżnienie nieoczekiwanej spacji po znaku interpunkcyjnym. Zestaw znaków interpunkcyjnych dla tej opcji różni się w zależności od języka. W sytuacji, gdy po określonym znaku interpunkcyjnym nie są oczekiwane żadne spacje, ale w rzeczywistości występuje po nim spacja, ta reguła proponuje jej usunięcie. Przykład: W ( nawiasach) — ten ciąg zostałby poprawiony na W (nawiasach).

 • Nieoczekiwana spacja między wyrazami    Powoduje wyróżnienie nieoczekiwanej spacji między wyrazami Ta reguła wykrywa dwie spacje między wyrazami w zdaniu lub między znakiem interpunkcyjnym i wyrazem w zdaniu. Przykład: Ciąg The final date is November 18th zostałby poprawiony na The final date (is November) 18th.

Interpunkcja

 • Następujące po sobie znaki interpunkcyjne   Powoduje wyróżnienie nieoczekiwanej spacji między wyrazami. Ta reguła wykrywa dwa lub więcej kolejnych znaków interpunkcyjnych, które są identyczne lub różne. Przykład: Ciąg Beata,, nadal zachwycając się zdjęciami zostałby poprawiony na Beata, nadal zachwycając się zdjęciami. Zestaw znaków interpunkcyjnych dla tej opcji różni się w zależności od języka.

 • Użycie średnika    Sprawdza użycie średnika zamiast przecinka w dwóch powiązanych, ale niezależnych zdaniach składowych, które nie są połączone spójnikiem współrzędnym, takim jak „and” lub „but”. Przykład: Ciąg They don't have a discussion board, the website isn't big enough for one yet zostałby poprawiony na They don't have a discussion board; the website isn't big enough for one yet.

 • Użycie przecinka    Sprawdza brak użycia przecinka na początku niezależnego zdania składowego, jeśli zdanie rozpoczyna się spójnikiem, takim jak „if”. Przykład: Ciąg If you're like me you've already seen this movie zostałby poprawiony na If you're like me, you've already seen this movie.

 • Przecinek po wyrażeniu wprowadzającym     Sprawdza brak użycia przecinka po krótkich frazach wprowadzających, takich jak „however” czy „for example”, występujących przed niezależnym zdaniem składowym. Przykład: Ciąg First of all we must make sure the power is off zostałby poprawiony na First of all, we must make sure the power is off.

 • Brakujący znak zapytania    Sprawdza brak użycia znaku zapytania na końcu zdań pytających. Dodaj znak zapytania na końcu każdego zdania zawierającego pytanie (zdania pytającego). Przykład: Ciąg How many cats does he have. zostałoby poprawione na How many cats does he have?

Gramatyka

Błędnie użyte słowa — pięć reguł

 • Użycie przymiotnika zamiast przysłówka    sprawdza na przykład poprawność użycia wyrazów „real” i „really”. Przymiotnik „Real” ma funkcję atrybutywną względem rzeczownika, natomiast przysłówek „really” — funkcję atrybutywną względem czasownika. Przykład: Ciąg He is driving real carefully zostałby poprawiony na He is driving really carefully.

 • Użycie stopnia wyższego    sprawdza użycie przysłówków „more” i „most” z przymiotnikami bez stopni wyższych. Nie należy używać stopni wyższych, takich jak przysłówki „more”, „most”, „less” lub „least” z przymiotnikami w stopniu wyższym. Przykład: Ciąg This is more bigger than I thought zostałby poprawiony na This is bigger than I thought.

 • Często mylone słowa    sprawdza wyrazy wymagające szczególnej uwagi ze względu na ich podobne brzmienie i powiązane znaczenia. Często są one różnymi częściami mowy i mają różne pisownie. Sprawdza też niewłaściwe użycie spójnika „of” zamiast czasownika „have” w konstrukcjach z czasownikami modalnymi. Używaj czasownika „have” zamiast spójnika „of” w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, takimi jak „could”, „can't”, „may” i „will” (czyli czasownikami wyrażającymi prawdopodobieństwo, możliwość, pozwolenie czy zobowiązanie). Przykład: Ciąg Could you please advice me? zostałby poprawiony na Could you please advise me? Ciąg I could of known that. zostałby poprawiony na I could have known that.

 • Przedimek nieokreślony    Sprawdza poprawność użycia przedimka nieokreślonego „a” przed wyrazem rozpoczynającym się od spółgłoski i przedimka nieokreślonego „an” przed wyrazem rozpoczynającym się od samogłoski. Przykład: Ciąg We waited for at least a hour zostałby poprawiony na We waited for at least an hour.

 • Zbyt wiele określników    sprawdza pewne określniki (przedimki, zaimki dzierżawcze i zaimki wskazujące), które nie powinny być łączone. Przykład: Ciąg I gave her a the carrot mógłby zostać poprawiony na I gave her a carrot.

Wyrażenia rzeczownikowe — dwie reguły

 • Zgodność z wyrażeniami rzeczownikowymi     sprawdza zgodność liczby w wyrażeniach rzeczownikowych, aby zagwarantować, że wyrazy w tym samym wyrażeniu rzeczownikowym mają zgodną liczbę (pojedynczą lub mnogą). Przykład: Ciąg I would like to buy this apples mógłby zostać poprawiony na I would like to buy these apples lub I would like to buy this apple.

 • Zaimki dzierżawcze i liczba mnoga    Sprawdza niepoprawne użycie zaimków dzierżawczych i liczby mnogiej. Rzeczowniki w dopełniaczu wymagają apostrofu. Zaimek dzierżawczy „its” nie wymaga apostrofu. Forma „it's” jest zawsze skrótem od „it is” (lub „it has”). Przykład: Ciąg As long as its doing its job, we're happy zostałby poprawiony na As long as its doing it’s job, we're happy.

Wielkie litery w zdaniach    sprawdza wyrazy z niewłaściwą wielkością liter. Rodzajniki, przyimki i spójniki powinny być pisane w tytułach małymi literami. Pierwszy wyraz tytułu powinien rozpoczynać się wielką literą. Przykład: Ciąg "Of Mice And Men" is a novel zostałby poprawiony na "Of Mice and Men" is a novel.

Dzielenie wyrazów    proponuje myślnik łączący wyrazy w funkcji atrybutywnej, jeśli rzeczownik w funkcji atrybutywnej składa się z więcej niż jednego wyrazu. Przykład: Ciąg Our five year old son is learning to read zostałby poprawiony na Our five-year-old son is learning to read. Ciąg „Are to be” zostałby poprawiony na „should be”. Ta reguła konwertuje też liczebniki od „twenty-one” do „ninety-nine”.

Wyrażenia czasownikowe — dwie reguły

 • Niepoprawna forma czasownika po czasowniku posiłkowym    Sprawdza użycie niepoprawnej formy czasownika po czasowniku posiłkowym. Używaj poprawnej formy czasownika po czasowniku posiłkowym (dotyczy czasowników opisujących osobę, liczbę, nastrój, czas itp.). Przykład: Ciąg They had ate by the time she arrived zostałby poprawiony na They had eaten by the time she arrived.

 • Użycie czasownika    Sprawdza użycie czasownika „have” zamiast spójnika „of” w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, takimi jak „could”, „can't”, „may” i „will”. Przykład: Ciąg I could of known that. zostałby poprawiony na I could have known that.

Zgodność podmiotu i orzeczenia    sprawdza zgodność liczby między podmiotem i orzeczeniem. Podmiot i orzeczenie powinny być w zgodnej liczbie. Zarówno podmiot, jak i orzeczenie, powinny być w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej (oba składniki muszą być w tej samej liczbie). Przykład: Ciąg The teacher want to see him zostałby poprawiony na The teacher wants to see him.

Przywracanie domyślnych ustawień reguł

Aby przywrócić ustawienia do stanu domyślnego, w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne kliknij przycisk Resetuj wszystko.

Jeśli masz opinie lub sugestie dotyczące funkcji sprawdzania edytora, opublikuj je tutaj.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia gramatyczne

Wybieranie metody wykrywania błędów odstępów

Wybieranie metody wykrywania błędów gramatycznych i interpunkcyjnych

Przywracanie domyślnych ustawień reguł

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia gramatyczne

Program Outlook

 1. Utwórz lub otwórz element.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Opcje edytora.

 4. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 5. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook kliknij pozycję Ustawienia.

Program Word

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word kliknij pozycję Ustawienia.

Początek strony

Wybieranie metody wykrywania błędów odstępów

Spacje

Ta opcja dotyczy wymienionych tutaj błędów odstępów:

 • Zbędna spacja po interpunkcji    Zastosuj przynajmniej jedną spację po większości znaków interpunkcji. Niewskazana jest spacja bezpośrednio po nawiasie otwierającym.

  • Przykład: Ogłoszenie informowało, że piknik ( dla pracowników) został przełożony. -> (dla

  • Przykład: Wybierz jeden kolor: { czerwony, niebieski, zielony}. -> {czerwony

 • Zbędna spacja przed interpunkcją    Stawiaj interpunkcję bezpośrednio po poprzedzającym słowie. Niewskazana jest spacja przed nawiasem zamykającym.

  • Przykład: Chcą miejsc parkingowych , lepszego jedzenia i ruchomego czasu pracy. -> parkingowych,

  • Przykład: Piknik (dla pracowników ) został przełożony. -> pracowników)

 • Brak spacji po interpunkcji    Stawiaj spację bezpośrednio po interpunkcji. Niewskazana jest jednak spacja po nawiasie otwierającym.

  • Przykład: Zanieś te wykresy,raporty i memoranda do kserokopiarki. -> wykresy, raporty

  • Przykład: Nie dostał dobrej oceny ze swojej ( przepisanej skądś) pracy. -> (przepisanej

 • Spacja przed lub jej brak po interpunkcji    Spację umieszczono niewłaściwie.

  • Przykład: Rzeczywiście !Muszę to sprawdzić osobiście. -> Rzeczywiście! Muszę

  • Przykład: Poinformowano nas, że piknik (dla pracowników ) został przełożony. -> pracowników)

 • Brak spacji przed interpunkcją    Stawiaj spację bezpośrednio przed nawiasem otwierającym.

  • Przykład: Poinformowano nas, że piknik( dla pracowników) został przełożony. -> piknik (dla

  • Przykład: Wybierz jeden kolor:{ czerwony, niebieski, zielony}. -> kolor: {

 • Zbędna spacja między słowami    Słowa w zdaniu powinny być przeważnie oddzielone tylko jedną spacją.

  • Przykład: Ta linia była bardzo długa. ->bardzo długa

  • Przykład: Śmiała się przez całą drogę do banku . -> do banku

Początek strony

Wybieranie metody wykrywania błędów gramatycznych i interpunkcyjnych

Złożenia

Przymiotniki i przysłówki złożone

Przymiotniki i przysłówki złożone powinny być pisane łącznie z przedrostkami typu pseudo-, pro- oraz liczebnikami.

 • Przykład: To jest pseudo naukowy artykuł. -> pseudonaukowy

 • Przykład: To było dwu-godzinne spotkanie. -> dwugodzinne

Pisownia ze znakami diakrytycznymi

Często mylone słowa

Brak znaków diakrytycznych może prowadzić do błędów leksykalno-składniowych.

 • Przykład: Książka jest miedzy plecakiem i łóżkiem. -> między

 • Przykład: Ona tez pracuje w szkole. -> też

Pisownia łączna

Pisownia rozłączna „nie” z częściami mowy

„Nie” z rzeczownikami, przymiotnikami w stopniu równym, przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników oraz wyjątkami piszemy łącznie.

 • Przykład: Nasza kłótnia wynikła z nie zrozumienia. -> niezrozumienia

 • Przykład: To jest nie staranny pracownik. -> niestaranny

Interpunkcja

Źle użyty przecinek

Niepoprawnie lub niepotrzebnie użyty przecinek.

 • Przykład: To jest pies, czy kot? -> pies

 • Przykład: Kup mi książkę o, której rozmawialiśmy. -> książkę, o

Brak przecinka

Zdanie podrzędne oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego, niezależnie od kolejności tych zdań.

 • Przykład: Otwarto pocztę która jest za rogiem. -> pocztę,

 • Przykład: Wiem że zrozumiesz. -> Wiem,

Sąsiadujące znaki interpunkcji

Użyto zbędnego lub niewłaściwie umieszczonego znaku interpunkcji.

 • Przykład: Wygraliśmy mecz!.->mecz! / mecz.

 • Przykład: Nie jestem pewna;, to chyba Bach. ->pewna; / pewna,

Zgodność podmiotu z czasownikiem

Zgodność podmiotu z czasownikiem

Czasownik powinien się zgadzać z pomiotem pod względem liczby, rodzaju oraz osoby.

 • Przykład: Dziewczyna i chłopiec gotuje obiad.->gotują

 • Przykład: Ja się nie chce na to zgodzić! ->chcę

Zgodność rzeczownika z przymiotnikiem

Zgodność rzeczownika z przymiotnikiem

Rzeczowniki i określające je wyrazy powinny się zgadzać pod względem liczby, rodzaju i przypadku.

 • Przykład: Na plaży nie ma złośliwi dziewczynki. ->złośliwej dziewczynki / złośliwe dziewczynki

 • Przykład: Przyjadę nowy samochodem.->nowym samochodem / nowy samochód

Przyimek

Zbędny przyimek

Użycie dwóch, identycznych przyimków jest nieprawidłowe.

 • Przykład: Książka leży na na stole.->na

 • Przykład: Spotkajmy się w w restauracji. ->w

Początek strony

Przywracanie domyślnych ustawień reguł

Aby przywrócić ustawienia do stanu domyślnego, w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne kliknij przycisk Resetuj wszystko.

Zobacz też

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2013 i starszych

Wybieranie opcji sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2007

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×