Wyświetlanie zapasu czasu w projekcie

Wyświetlanie zapasu czasu w projekcie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zapas czasu, nazywany również ruchomością, to dopuszczalny czas opóźnienia zadania niepowodujący kolizji z innym zadaniem. Jest on obliczany automatycznie w projekcie podczas planowania zadań i w razie potrzeby można go użyć jako buforu czasu, gdy istnieje ryzyko opóźnienia projektu.

Dowiedz się więcej o zapasu czasu

Zgodnie z definicją zadanie z zapasem czasu wynoszącym zero (0) jest domyślnie uznawane za zadanie krytyczne. Jeśli zadanie krytyczne zostanie opóźnione, opóźnieniu ulegnie również data zakończenia projektu. Aby dodać zapas czasu do ścieżki krytycznej, możesz zmienić domyślne ustawienie zapasu czasu w polu Zadania są krytyczne, gdy zapas czasu jest mniejszy lub równy na karcie Opcje obliczania w oknie dialogowym Opcje programu Project (Plik > Opcje). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu i Jak planowane są zadania w programie Project: od kulis.

Aby upewnić się, że projekt zostanie ukończony w terminie, spróbuj zoptymalizować zadania mające zapas czasu i nienależące do ścieżki krytycznej. Na przykład skorzystaj ze swobodnego zapasu czasu, aby opóźnić zadanie, lub przypisz jego zasób do innego zadania, zapobiegając opóźnieniu harmonogramu.

Całkowity zapas czasu może być wartością dodatnią lub ujemną. Ujemna wartość zapasu czasu wskazuje, że czas zaplanowany na zadanie nie jest wystarczający i wymagane jest więcej czasu, aby uniknąć opóźnienia daty zakończenia projektu.

Jeśli ciekawi Cię sposób obliczania swobodnego zapasu czasu w programie Project, dodaj pola Zapas czasu rozpoczęcia i Zapas czasu zakończenia do dowolnego widoku zadania (kliknij pozycję Dodaj nową kolumnę w tym widoku, a następnie wybierz odpowiednie pola). Pole Zapas czasu rozpoczęcia jest przydatne w przypadku bilansowania projektów planowanych od daty zakończenia i przedstawia różnice między datami najwcześniejszego i najpóźniejszego rozpoczęcia. Pole Zapas czasu zakończenia jest przydatne podczas bilansowania projektów planowanych od daty rozpoczęcia i przedstawia różnicę między datami rozpoczęcia najwcześniejszego i najpóźniejszego. Mniejsza z wartości zapasu czasu stanowi wartość swobodnego zapasu czasu.

Oto kilka zagadnień dotyczących ruchomości i zapasu czasu, o których trzeba pamiętać.

Porady

Objaśnienia

Trzeba pamiętać o ograniczeniach sztywnych

Jeśli zadanie z ograniczeniem do określonej daty ma zadanie będące poprzednikiem kończące się zbyt późno, aby zadanie będące następnikiem mogło zostać rozpoczęte w dniu określonym w ograniczeniu, może wystąpić ujemny zapas czasu. Ujemny zapas czasu może negatywnie wpłynąć na datę zakończenia projektu.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Umożliwia znajdowanie zapasu czasu w widoku Wykres Gantta — szczegóły

 1. Kliknij pozycję Widok > Inne widoki > Więcej widoków.

  Pozycja Więcej widoków w menu Inne widoki

 2. Na liście Widoki kliknij dwukrotnie pozycję Wykres Gantta — szczegóły.

 3. Kliknij pozycję Widok > tabele> Harmonogram.

  Pozycja Harmonogram w menu Tabele

 4. Kliknij zadanie i wyświetl jego wartości zapasu czasu w polach Swobodny zapas czasu i Całkowity zapas czasu.

  Jeśli nie widać pól Swobodny zapas czasu i Całkowity zapas czasu, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do tych pól.

  Porada: Aby rozwiązać problemy związane z harmonogramem, można spróbować przenieść zadania z faz, w których nie ma zapasu czasu, do faz, w których jest go zbyt dużo.

Uwaga: Ujemne wartości zapasu czasu mogą wskazywać niespójności harmonogramu. Na przykład dla zadania mającego współzależność zakończenie-rozpoczęcie (ZR) wobec innego zadania, które musi rozpocząć się przed datą zakończenia pierwszego zadania, będzie wyświetlana ujemna wartość zapasu czasu. Ujemny zapas czasu może pojawić się również, gdy zakończenie zadania jest zaplanowane po jego dacie terminu ostatecznego.

Ręczne dodawanie buforu czasu w harmonogramie

Wbudowana funkcja dodawania buforu czasu w programie Project jest przydatna, jednak w niektórych przypadkach możesz chcieć dodać własny bufor czasu. Aby uzyskać informacje na temat ręcznego dodawania buforu czasu, zobacz:

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Dowiedz się więcej o zapasu czasu

Zapasu czasu w harmonogramie wskazuje, jak długo trwa zadania może zostać opóźnione przed występuje inne zadania lub projektu data zakończenia. Jeśli wiesz, gdzie występuje zapasu czasu w harmonogramie, można przenieść zadania przy niektórych fazy harmonogramu nie ma zapasu czasu i innych fazach jest zbyt duża.

Swobodny zapas czasu to ilość czasu, który może zostać opóźnione zadania, przed jego następnik zadanie jest opóźnione. Aby określić, czy zadanie jest dostępny czas opóźnienia, należy użyć pola swobodny zapas czasu. Może to być przydatne, jeśli zasób potrzebuje więcej czasu na zadania lub jeśli chcesz przypisać zasób z innym zadaniem. Aby dowiedzieć się, jak odzyskać rozłożonych w czasie jest poślizgiem umożliwia także pole swobodny zapas czasu.

Całkowity zapas czasu jest jest opóźnione o ilość czasu, który może zostać opóźnione zadania, zanim na datę zakończenia projektu. Całkowity zapas czasu mogą być dodatnie lub ujemne. Jeśli całkowity zapas czasu jest liczba dodatnia, wskazuje ilość czasu, jaki zadanie może zostać opóźnione bez opóźnienia daty zakończenia projektu. Jeśli całkowity zapas czasu jest liczbą ujemną, oznacza to, że ilość czasu, który musi być zapisany, tak aby data zakończenia projektu nie jest opóźnione. Ujemny zapas czasu wskazuje, że nie ma wystarczającą ilość czasu zaplanowana dla zadania i jest zwykle spowodowany ograniczenie daty.

Domyślnie i definicji zadania z 0 zapas czasu jest traktowany jako zadanie krytyczne. Jeśli zadanie krytyczne jest opóźnione, również opóźnienia daty zakończenia projektu.

Umożliwia znajdowanie zapasu czasu w widoku Wykres Gantta — szczegóły

 1. W menu Widok kliknij polecenie Więcej widoków.

 2. Na liście Widoki kliknij przycisk Wykres Gantta — szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 3. W menu Widok wskaż polecenie Tabela, a następnie kliknij pozycję Harmonogram.

  W części wykresowej widoku zapas czasu jest wyświetlany jako cienkie słupki po prawej stronie zadań, z wartości zapasu czasu sąsiednie zwykła paski wykresu Gantta.

  Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do pól swobodny zapas czasu i całkowity zapas czasu, jeśli nie są widoczne w części arkuszowej widoku.

Uwagi: 

 • Jeśli wiesz, gdzie występuje zapasu czasu w harmonogramie, można przenieść zadania przy niektórych fazy harmonogramu nie ma zapasu czasu i innych fazach jest zbyt duża.

 • Wartości zapasu czasu może również wskazywać niespójności harmonogramu. Na przykład ujemne wartości zapasu czasu występuje, gdy jedno zadanie ma współzależność Zakończenie rozpoczęcie z Następnik zadania, ale zadanie będące następnikiem ma ograniczenie musi rozpocząć się starszej niż na koniec pierwszego zadania. Ujemny zapas czasu może również wystąpić po zaplanowanym zakończeniu po jego data terminu ostatecznego zadania.

Znajdowanie zapasu czasu przy użyciu pola zadań

Dodaj pola najwcześniejsze rozpoczęcie najwcześniejsze zakończenie, Rozpoczęcie najpóźniejsze i Zakończenie najpóźniejsze do widoku zadań umożliwia analizowanie opóźnienia i Znajdź wszystkie dostępne zapas czasu w harmonogramie.

Najwcześniejsze rozpoczęcie i Zakończenie najwcześniejsze pola

Po utworzeniu zadania jego Rozpoczęcie najwcześniejsze i dat najwcześniejszego zakończenia zadań są takie same jak planowaną daty rozpoczęcia i zakończenia. Połączyć zadanie z poprzednik i następników i stosowanie ograniczeń daty, Rozpoczęcie najwcześniejsze i Zakończenie najwcześniejsze, których daty są obliczane jak najwcześniejszej możliwej daty to zadanie może rozpoczęcia i zakończenia, jeśli wszystkie poprzedników i następników również rozpoczęcia i zakończenia na odpowiednich najwcześniejsze rozpoczęcie najwcześniejsze dat i zakończenia. Jeśli istnieje opóźnienie bilansujące nad zadaniem, to opóźnienie jest również przeprowadzeniu do najwcześniejszego rozpoczęcia i daty zakończenia. Te obliczenia są oparte na o stałym czasie trwania.

Opóźnione pola Rozpoczęcie i Zakończenie najpóźniejsze

Po utworzeniu zadania opóźnione datę zakończenia jest taka sama, jak projektu data zakończenia, a opóźnione daty rozpoczęcia jest obliczana jako data zakończenia projektu minus zadania czas trwania. Jak połączyć zadanie z poprzedników i następników i stosowanie innych ograniczeń, program Project oblicza datę rozpoczęcia opóźnione jako możliwe daty to zadanie może zostać uruchomiony, jeśli wszystkich zadań poprzedników i następników również rozpoczęcia i zakończenia na ich Rozpoczęcie najpóźniejsze i opóźnione daty zakończenia.

Analogicznie Data zakończenia najpóźniejszego jest obliczana jako najpóźniejszej możliwej daty, które to zadanie może zakończyć Jeśli wszystkich zadań poprzedników i następników również rozpoczęcia i zakończenia na ich opóźnione rozpoczęcie i Zakończenie najpóźniejsze daty. Jeśli istnieje opóźnienie bilansujące na następników, to opóźnienie jest również przeprowadzeniu do daty w polach Rozpoczęcie najpóźniejsze i Zakończenie najpóźniejsze. Te obliczenia są oparte na o stałym czasie trwania.

Umożliwia tworzenie terminów zapasu czasu

W Microsoft Office Project 2007 można ustawić terminów dla zadania. Terminy ostateczne wpływa na obliczanie opóźnienia daty zakończenia, przejście wstecz i całkowity zapas czasu zadania.

Termin ostateczny zazwyczaj ustawia Zakończenie najpóźniejsze zadania i w związku z tym dotyczy przebiegu do tyłu. Gdy opisano wyjątki od tej reguły:

 • Jeśli zadanie ma również ograniczenie musi rozpocząć się (MRS) lub musi zakończyć się (MZS) i wybrano opcję przestrzegać dat ograniczeń, Zakończenie najpóźniejsze równa się najwcześniejsze zakończenie.

 • W przypadku starszych niż termin jedną następników zadania Rozpoczęcie najpóźniejsze minus opóźnienie Zakończenie najpóźniejsze równa się Rozpoczęcie najpóźniejsze tego zadania następnika minus opóźnienie.

 • Jeśli zadanie ma również ograniczenie Rozpocznij nie później niż (RNPN) lub Zakończ nie później niż (ZNPN), Zakończenie najpóźniejsze jest najwcześniejszą najwcześniejsze zakończenie, terminu i pole Rozpoczęcie najpóźniejsze jakiejkolwiek późniejszej minus opóźnienie.

Innych ograniczeń zadań dla zadania z terminem może wpłynąć na Rozpoczęcie najpóźniejsze lub najwcześniejsze rozpoczęcie, daty. Na przykład zadania Rozpoczęcie najpóźniejsze daty oraz jego czasu trwania może być równa opóźnienia daty zakończenia.

Zadania z ograniczeniami jak najpóźniej (JNP) zwykle kończy się na podstawie daty terminów ostatecznych, ale zadań poprzedników może push zadania po jego terminie. W takim przypadku Office Project 2007 wyświetla wskaźnik naruszenia terminu.

Podczas planowania projektu od daty zakończenia, terminy ostateczne wpłynąć na zakończenie najpóźniejsze zadania. Mimo że jest zazwyczaj zaplanowanym zakończeniu zadania na podstawie daty terminów ostatecznych, poprzednik z ograniczeniem MSO, na przykład można naciśnij zadania po jego terminie i Office Project 2007 wyświetla wskaźnik naruszenia terminu.

Przejrzyj swobodnego zapasu czasu na potrzeby bilansowania projektów

Dodawanie pola zapas czasu rozpoczęcia oraz zapas czasu zakończenia do dowolnego widoku zadań umożliwia przeglądanie jak swobodny zapas czasu jest obliczany.

Pole Zapas czasu rozpoczęcia zawiera czas trwania stanowiący różnicę między datami rozpoczęcia opóźnione i Rozpoczęcie najwcześniejsze. Pole Zapas czasu zakończenia zawiera czas trwania przedstawiająca różnicę między najwcześniejsze zakończenie i Zakończenie najpóźniejsze daty. Zapas czasu mniejszych rozpoczęcia i zakończenia kwoty zapasu czasu określa swobodny zapas czasu dostępny, oznacza to, że ilość czasu zadanie może zostać opóźnione bez wpływania na datę rozpoczęcia zadania następnika.

Jeśli zadanie ma rzeczywiste daty rozpoczęcia i ostatecznego, zapas czasu rozpoczęcia ma wartość 0, a zapas czasu zakończenia jest różnica między zadania datą zakończenia i data terminu ostatecznego.

Zapas czasu rozpoczęcia jest przydatny, gdy bilansowanie projektów planowanych od daty zakończenia. Zapas czasu zakończenia jest przydatny, gdy bilansowania projektów planowanych od daty rozpoczęcia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×