Przejdź do głównej zawartości
Wyświetlanie wartości Tak/Nie za pomocą pól wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania

Wyświetlanie wartości Tak/Nie za pomocą pól wyboru, przycisków opcji i przycisków przełączania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access pole tak/nie zawiera tylko dwie wartości: tak lub nie. Jeśli pole tekstowe, w którym ma być wyświetlane pole tak/nie, jest wyświetlane jako-1 dla wartości tak i 0. Te wartości nie są bardzo znaczące dla większości użytkowników, więc program Access udostępnia pola wyboru, przyciski opcji i przyciski przełączników, których można używać do wyświetlania i wprowadzania wartości tak/nie. Te kontrolki zapewniają graficzną reprezentację wartości tak/nie, która jest łatwa w użyciu i łatwa do odczytania.

Ten artykuł zawiera opis aplikacji dla każdego z tych kontrolek oraz informacje na temat dodawania ich do formularzy i raportów.

Co chcesz zrobić?

Wybieranie kontroli do użycia

Tworzenie powiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika

Tworzenie niezwiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika

Opis grup opcji

Tworzenie grupy opcji

Dodawanie nowej opcji do istniejącej grupy opcji

Wybieranie kontroli do użycia

W większości przypadków pole wyboru jest najlepszą kontrolką reprezentującą wartość tak/nie. Jest to domyślny typ kontrolki tworzony po dodaniu pola tak/nie do formularza lub raportu. Natomiast przyciski opcji i przyciski przełączników są najczęściej używane jako część grupy opcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup opcji, zobacz Opis grup opcji.

Na poniższej ilustracji przedstawiono trzy kontrolki i sposób ich przedstawiania, a nie wartości. W kolumnie Yes (tak ) jest wyświetlana kontrolka pojawiająca się po zaznaczeniu, a w kolumnie no jest wyświetlana kontrolka pojawiająca się po wyczyszczeniu.

Formanty typu Tak/Nie

Początek strony

Tworzenie powiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika

Pole wyboru można szybko utworzyć, przeciągając pole tak/nie z okienka Lista pól do formularza lub raportu.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku układu lub widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając odpowiedni widok w menu skrótów.

 2. Jeśli okienko Lista pól nie jest jeszcze wyświetlone, naciśnij klawisze Alt + F8, aby je wyświetlić.

 3. W razie potrzeby rozwiń listę tabel, klikając znaki plus (+) obok nazw tabel.

 4. Przeciągnij pole tak/nie z okienka Lista pól do formularza lub raportu.

  W zależności od ustawienia właściwości kontrolKi wyświetlania pola jest tworzone pole wyboru, pole tekstowe lub pole kombi, które jest powiązane z polem. Po utworzeniu nowego pola tak/nie w tabeli jest wyświetlaneustawienie domyślne właściwości kontrolki wyświetlania pola.

Jeśli chcesz, możesz zmienić kontrolkę pola wyboru na przycisk opcji lub przycisk przełącznika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, wskaż polecenie Zmień w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Przełącz Obraz przycisku lub przycisk Opcje Obraz przycisku .

Początek strony

Tworzenie niezwiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika

Możesz użyć niepowiązanego pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika w niestandardowym oknie dialogowym, aby zaakceptować dane wejściowe użytkownika, a następnie wykonać akcję na podstawie tego wejścia.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu w menu skrótów.

 2. Na karcie projektowanie w grupie formanty kliknij narzędzie odpowiedniego formantu (pole wyboru Obraz przycisku , przycisk Opcje Obraz przycisku lub przycisk przełączania Obraz przycisku ).

 3. Kliknij formularz lub raport, w którym chcesz umieścić kontrolkę.

  Program Access umieści kontrolkę na formularzu lub raporcie.

Chociaż nie jest to wymagane, warto zmienić nazwę kontrolki, aby nadać jej bardziej zrozumiałą nazwę. Nie spowoduje to zmiany etykiety wyświetlanej obok kontrolki, ale może ułatwić odwołanie do niej w wyrażeniach lub makrach.

Zmienianie nazwy kontrolki

 1. Upewnij się, że kontrolka jest zaznaczona.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Wpisz nową nazwę w polu właściwości Nazwa kontrolki.

Jeśli chcesz, możesz zmienić pole wyboru na przycisk opcji lub przycisk przełącznika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru, wskaż polecenie Zmień w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Przełącz Obraz przycisku lub przycisk Opcje Obraz przycisku .

Początek strony

Opis grup opcji

Pojedyncze pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika mogą być powiązane lub niepowiązane albo może być częścią grupy opcji. Grupa opcji zawiera ograniczony zestaw alternatyw, a tylko jedna opcja w grupie opcji może być zaznaczona jednocześnie. Grupa opcji składa się z ramki grupy i zestawu pól wyboru, przycisków przełączników lub przycisków opcji.

Jeśli grupa opcji jest powiązana z polem, tylko ramka grupy jest powiązana z polem, a nie kontrolek znajdujących się wewnątrz ramki. Zamiast ustawiania właściwości Źródło kontrolki dla każdego formantu w grupie opcji należy ustawić właściwość wartość dla każdej kontrolki na liczbę zrozumiałą dla pola, do którego jest powiązana ramka grupy. Po wybraniu opcji w grupie opcji program Access ustawia wartość pola, z którym Grupa opcji jest powiązana z wartością właściwości Value opcji wybranej opcji.

Wartością grupy opcji może być tylko liczba, nie tekst. Program Access przechowuje ten numer w tabeli podstawowej. Grupa opcji może również być ustawiona na wyrażenie lub może nie być związana. W niestandardowym oknie dialogowym można użyć niezwiązanej grupy opcji, aby zaakceptować dane wejściowe użytkownika, a następnie wykonać akcję na podstawie danych wejściowych.

Stosowanie pól wyboru w przypadku pól typu tak/nie i przycisków opcji oraz przycisków przełącznika dla grup opcji jest standardową praktyką. Jest to jednak tylko sugestia, a w obu celach można użyć dowolnej z trzech kontrolek.

Początek strony

Tworzenie grupy opcji

Możesz szybko utworzyć grupę opcji, korzystając z Kreatora grup opcji. Przed rozpoczęciem Zdecyduj, czy wartość opcji ma być przechowywana w tabeli. Jeśli tak, należy mieć pole typu danych liczba, które zostało określone w tym celu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola do tabeli, zobacz artykuł Tworzenie tabeli i dodawanie pól.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki upewnij się, że zaznaczono pozycję Użyj kreatorów kontrolek Obraz przycisku . Obraz przycisku

 3. W tej samej grupie kliknij pozycję Grupa opcji Obraz przycisku .

 4. Kliknij formularz, w którym chcesz umieścić grupę opcji.

 5. Wykonaj instrukcje kreatora. Na ostatniej stronie kliknij przycisk Zakończ.

  W programie Access Grupa opcji zostanie umieszczona w formularzu.

Zmienianie nazwy grupy opcji    Chociaż nie jest to wymagane, warto zmienić nazwę grupy opcji, aby nadać jej bardziej zrozumiałą nazwę. Nie spowoduje to zmiany etykiety wyświetlanej obok grupy opcji, ale może ułatwić odwoływanie się do kontrolki w wyrażeniach lub makrach.

 1. Upewnij się, że grupa opcja jest zaznaczona, klikając ramkę grupy.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. W polu właściwości name (nazwa ) wpisz nową nazwę grupy opcji.

Początek strony

Dodawanie nowej opcji do istniejącej grupy opcji

Nowe kontrolki opcji można dodać do grupy opcji, stosownie do potrzeb. Możesz utworzyć nową kontrolkę w grupie lub wyciąć istniejącą kontrolkę z innego miejsca na formularzu i wkleić ją do grupy.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Kliknij ramkę grupy opcji, aby ją zaznaczyć, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru ramki, aby zwolnić miejsce dla nowej kontrolki opcji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie nowej kontrolki w grupie    

   1. Na karcie projektowanie w grupie formanty kliknij narzędzie dla typu kontrolki, którą chcesz dodać (pole wyboru Obraz przycisku , przycisk Opcje Obraz przycisku lub przycisk przełączania Obraz przycisku ).

   2. Przesuń wskaźnik tak, aby znajdował się w ramce grupy opcji. Ramka zmienia kolor, wskazując, że Nowa kontrolka stanie się częścią grupy opcji.

   3. Kliknij, aby umieścić kontrolkę w grupie.

  • Przenoszenie istniejącej kontrolki do grupy    

   Po prostu przeciągnięcie kontrolki do grupy opcji nie powoduje jej części. Aby stał się odpowiednią opcją, należy wyciąć kontrolkę i wkleić ją do grupy.

   1. Zaznacz kontrolkę, którą chcesz przenieść do grupy opcji.

   2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wytnij. Obraz przycisku

   3. Wybierz grupę opcji, klikając ramkę, która otacza grupę.

   4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej. Obraz przycisku

    Program Access doda kontrolkę do grupy.

 4. Prawdopodobnie trzeba będzie przenieść kontrolkę i jej etykietę, aby były one wyrównane do istniejących kontrolek i etykiet.

 5. Wybierz nowo dodaną kontrolkę, a następnie naciśnij klawisz F4, aby otworzyć arkusz właściwości kontrolki.

 6. Zwróć uwagę na wartość właściwości wartość opcji nowo dodanej kontrolki. W zależności od potrzeb możesz opuścić go na sugerowanej wartości lub zmienić wartość na inną.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×