Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Project za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz przeglądać i edytować zarówno projekty lokalne, jak i Project dla sieci Web. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie ostatnio używanego projektu

Po rozpoczęciu Project zostanie otwarta lista ostatnio używanych projektów i szablonów projektów.

 1. Dwa razy naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy projektów Ostatnio używane. Usłyszysz komunikat "ostatnie", a następnie nazwę pierwszego projektu na liście.

 2. Naciskaj klawisze STRZAŁKA w dół i Strzałka w górę, aby przechodzić na listę ostatnio używanych projektów. Gdy usłyszysz nazwę projektu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter.

Praca z programem Project dla sieci Web

Gdy masz dostęp do Project dla sieci Web, możesz w łatwy sposób pracować nad projektem udostępnionym ze współpracownikami.

Tworzenie projektu dla konta sieci Web

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, I, a następnie naciśnij klawisz N, aby otworzyć okno dialogowe Konta aplikacji Project Web App.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "przycisk Dodaj", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości konta.

 3. Usłyszysz: „Nazwa konta, edytowanie”. Dzięki SZCZĘKom słychać: "właściwości konta". Wpisz nazwę konta, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 4. Wpisz lub wklej pełny adres URL serwera. Jeśli nie znasz adresu URL serwera, skontaktuj się z administratorem serwera.

  Uwaga: Adres URL musi zaczynać się od http:// lub https:// i zawierać mniej niż 129 znaków. Jeśli korzystasz z opcji mniej bezpiecznego http:// , Project zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie adresu URL.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby upewnić się, że masz wybrany tryb Wybierz konto , naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "wybrana, wybierz konto". Jeśli usłyszysz "zaznaczone, użyj konta domyślnego," naciśnij klawisz Strzałka w dół jednokrotnie.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do głównego widoku Project.

 9. Aby rozpocząć korzystanie z nowego konta, Zamknij i ponownie uruchom Project. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do konta, zapoznaj się z tematem Logowanie się do projektu dla konta sieci Web.

Logowanie się do projektu w celu uzyskania konta sieci Web

Wystarczy tylko raz zalogować się do konta Project dla sieci Web. Project Zapamiętuj swoje poświadczenia.

 1. Po rozpoczęciu Project po utworzeniu konta Project dla sieci Web usłyszysz komunikat: "login, profil, Computer". Naciskaj klawisz Strzałka w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy konta usługi online.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Gdy korzystasz z konta online po raz pierwszy, usłyszysz: "Zaloguj się". Wpisz swój adres e-mail.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Fokus na przycisku Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Usłyszysz komunikat: "Zaloguj się do swojego konta, wprowadź hasło". Wpisz hasło.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Gdy usłyszysz „Pusty projekt, przycisk”, będzie to oznaczać, że proces logowania zakończył się.

Otwieranie projektu z programu Project dla sieci Web

Po zalogowaniu się możesz otwierać projekty online równie łatwo, jakby były przechowywane na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do konta online, zapoznaj się z tematem logowanie się do projektu dla konta sieci Web.

 1. Po rozpoczęciu Project słychać komunikat: "login, profil, Computer". Naciskaj klawisz Strzałka w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy konta usługi online, którego chcesz użyć.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz inne projekty, hiperlink”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Ostatnio używane projekty, zaktualizowano listę”.

  Porada: Powyższe postanowienia obowiązują, gdy tylko otwarto Project. Aby później otworzyć projekt w trybie online, naciśnij klawisze Alt+F, O, Y, 1, a następnie kontynuuj od kroku 3.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Element karty Ostatnio używane”, a następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz „Aplikacja Project Web App” i nazwę konta testowego.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Aplikacja Project Web App, wyłączone, Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Widok folderów powłoki, tabela, pokaż listę wszystkich projektów”.

 6. Naciśnij klawisz spacji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Widok folderu powłoki", a po nim nazwę pierwszego projektu i liczbę projektów, na przykład "1 z 10".

 7. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby znaleźć projekt, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Project może monitować o wybranie opcji tak lub nie podczas otwierania projektu w trybie online. Oznacza to, że otwarty projekt używa innej waluty określonej przez serwer. Jeśli chcesz zastąpić walutę projektu walutą serwera, wybierz przycisk tak , w przeciwnym razie wybierz pozycję nie. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między przyciskami, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić zaznaczenie.

Dodawanie nowej kolumny do wykresu Gantta

Projekt zostanie otwarty w widoku Wykres Gantta, który jest najprostszy w użyciu. Fokus zostanie umieszczony w lewym górnym rogu wykresu. W wielu projektach kolumny domyślne nie są wystarczające.

 1. Naciskając klawisze strzałek w lewo i w prawo, znajdź kolumnę umieszczoną z prawej strony miejsca, w którym chcesz dodać kolumnę. Czytnik ekranu poda wartość wpisaną w bieżącej komórce oraz nazwę kolumny.

 2. Naciśnij klawisze ALT + J, F, aby wstawić nową kolumnę z lewej strony obecnie zaznaczonej kolumny. Naciskając klawisze strzałek w dół i w górę, znajdź odpowiednią nazwę kolumny, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać ją do wykresu. Korzystając z Narratora, można wpisać część nazwy, a następnie użyć klawiszy strzałek w dół i w górę, aby przeglądać zgodne wstępnie zdefiniowane nazwy kolumn. Jeśli na przykład wpiszesz wartość rzeczywiste, Project sugeruje koszt rzeczywisty, rzeczywisty czas trwaniaitd.

Uwaga: Zamiast wybierania wstępnie zdefiniowanej nazwy kolumny możesz wpisać własną. W programie JAWS należy używać tej opcji, ponieważ program JAWS nie odczytuje nazwy kolumny, dopóki nie zostanie ona dodana.

Dodawanie zadań do osi czasu

 1. Aby przejść do widoku Oś czasu, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz L.

 2. Naciśnij klawisze Alt+J, F, a następnie klawisz X. Usłyszysz: „Dodaj zadania do osi czasu” i nazwę projektu.

 3. Fokus zostanie ustawiony na zadaniu najwyższego poziomu, obejmującym cały projekt. Aby wybrać zadania, które chcesz dodać do widoku Oś czasu, przechodź między zadaniami za pomocą klawiszy strzałek w dół i w górę oraz naciskaj klawisz spacji w celu dodania obecnie wybranego zadania.

 4. Po wybraniu wszystkich zadań, które są potrzebne, naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie zadań do osi czasu. Widok Oś czasu zostanie zaktualizowany w celu dopasowania do wybranych opcji.

Korzystanie z zadań sumarycznych

W celu pokazania hierarchii można zwiększać i zmniejszać wcięcia zadań — to znaczy przekształcać listę zadań w konspekt projektu. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

Porada: Unikaj przydzielania zasobów do zadań sumarycznych. Przydzielaj je do podzadań, bo w przeciwnym razie nie zdołasz zredukować nadmiernych alokacji.

 1. Aby przejść do widoku Wykres Gantta, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz G.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek znajdź odpowiednie zadanie w kolumnie Nazwa zadania. Czytnik ekranu poda wartość wpisaną w bieżącej komórce oraz nazwę kolumny.

 3. Naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo, aby zwiększyć wcięcie bieżącego zadania, przekształcając je w podzadanie. Spowoduje to, że zadanie umieszczone powyżej stanie się zadaniem sumarycznym. W programie JAWS usłyszysz: „Poziom 2”.

  Uwaga: W Narratorze usłyszysz tylko „Rozwinięte” lub „Zwinięte”, gdy fokus będzie umieszczony na zadaniu sumarycznym. Możesz dodać kolumnę SPP do widoku Wykres Gantta, aby poprawić czytelność hierarchii zadań. Kolumna SPP zawiera numer wiersza każdego z zadań, a dla podzadań jest używane inne numerowanie. Jeśli na przykład zadanie sumaryczne ma numer 7, jego podzadania mają numery 7.1, 7.2 itd. Aby dowiedzieć się, jak dodać kolumnę, zobacz Dodawanie nowej kolumny do wykresu Gantta.

 4. Aby dodać kolejne podzadanie do zadania sumarycznego, naciśnij klawisz strzałki w dół w celu przejścia do następnego wiersza w kolumnie Nazwa zadania, a następnie naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo.

 5. Jeśli chcesz przekształcić podzadanie ponownie w zwykłe zadanie, naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w lewo. W programie JAWS usłyszysz „Poziom 1”.

Porada: Podzadanie można ukryć w widoku, naciskając klawisze Alt + Shift + znak minus (-) na klawiaturze numerycznej. Usłyszysz: „Odejmowanie”. Aby ponownie rozwinąć zadanie sumaryczne, naciśnij klawisze Alt + Shift + znak plus (+).

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Project dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz edytować projekt, dodając nowe zadania do osi czasu projektu lub kolumny do siatki projektu. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się też, jak tworzyć zadania sumaryczne i otwierać ostatnie projekty.

Po otwarciu projektu w Project dla sieci Web możesz rozpocząć edytowanie szczegółów projektu bezpośrednio z dala od komputera. Nie musisz wyewidencjonować projektu, aby pracować nad nim. Zmiany są zapisywane i publikowane automatycznie podczas edytowania projektu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Jeśli używasz Project dla sieci Web, zalecamy używanie Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ponieważ Project dla sieci Web są uruchamiane w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (otwieranie), dotyczą przeglądarki internetowej — nie Project dla sieci Web.

W tym temacie

Otwieranie ostatnio używanego projektu

Możesz szybko otworzyć i edytować projekt, nad którym ostatnio pracowano.

 1. W Strona główna programu Project Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty, a następnie pozycję "pozycja karty".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "ostatnie, element karty", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Aby przenieść fokus na listę ostatnio używanych elementów, naciśnij klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab. Usłyszysz nazwę obecnie wybranego projektu lub planu.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego projektu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go otworzyć. Projekt zostanie otwarty w widoku siatki .

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z widoku siatki , zobacz Praca z widokiem siatki w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie nowej kolumny do projektu w widoku siatki

Możesz dodać kolumny do siatki projektu, aby dodać i pokazać dodatkowe informacje.

 1. W widoku siatki Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz: "Widok siatki, dzielnica regionu".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Otwórz menu, Dodaj kolumnę", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz typ nowej kolumny, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją dodać.

Dodawanie nowego zadania do osi czasu projektu

W widoku oś czasu możesz dodać zadanie między dwoma istniejącymi zadaniami lub jako ostatni element na dole listy zadań.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z widoku oś czasu , zobacz Praca z widokiem oś czasu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie nowego zadania między dwoma zadaniami

 1. W widoku oś czasu Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz: "Siatka boczna".

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz zadanie, nad którym chcesz dodać nowe zadanie.

 3. Aby otworzyć menu zadanie, naciśnij klawisze Alt + M.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Wstaw zadanie powyżej", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Usłyszysz komunikat: "Edytowanie, zadanie bez tytułu". Wpisz nazwę nowego zadania, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dodać zadanie do osi czasu projektu.

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące edytowania szczegółów zadania, zobacz Wyświetlanie i edytowanie szczegółów zadania w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie zadania u dołu listy zadań

 1. W widoku oś czasu Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz: "Siatka boczna".

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "Dodaj nowe zadanie, imię i nazwisko".

 3. Wpisz nazwę nowego zadania, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dodać zadanie do osi czasu projektu.

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące edytowania szczegółów zadania, zobacz Wyświetlanie i edytowanie szczegółów zadania w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Korzystanie z zadań sumarycznych

W celu pokazania hierarchii można zwiększać i zmniejszać wcięcia zadań — to znaczy przekształcać listę zadań w konspekt projektu. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

 1. W widoku siatki lub osi czasu przejdź do zadania, które chcesz przekształcić w podzadanie poprzedniego zadania.

 2. Aby otworzyć menu zadanie, naciśnij klawisze Alt + M.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Utwórz podzadanie", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zwiększyć wcięcie zadania.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Budowanie zespołu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Project Online za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz przeglądać lub edytować projekt. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

W tym temacie

Wyewidencjonowanie projektu

W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj” i naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie i edytowanie szczegółów projektu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Szczegóły projektu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Karta Projekt”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab w celu przechodzenia między polami ze szczegółami projektu i edytowania ich za pomocą klawiatury.

 5. Aby zmienić datę rozpoczęcia projektu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Wybierz datę z przycisku kalendarz", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarty podręczny kalendarz. Wybierz datę za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 6. Aby zapisać zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zamknij” i naciśnij klawisz Enter.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe Zamykanie z pytaniem, czy chcesz zaewidencjonować projekt. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaewidencjonować projekt, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby projekt pozostał wyewidencjonowany, naciśnij klawisze Ctrl+Tab. Usłyszysz: „Czy chcesz zaewidencjonować projekt? Zaznaczone, zaznacz je. Naciśnij klawisz R, aby przejść do następnej opcji. Usłyszysz komunikat: "nie zaznaczono", czy zachować wyewidencjonowanie. Naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić przycisk OK , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno dialogowe.

Dodawanie zadań do osi czasu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Grupa narzędzi harmonogramu zadania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela”. Możesz poruszać się po wierszach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w górę lub Strzałka w dół i po kolumnach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Po odnalezieniu zadania, które chcesz dodać do osi czasu, naciśnij klawisz Enter, aby je wybrać.

 3. Aby wyjść z tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dodaj do osi czasu” i naciśnij klawisz Enter, aby dodać zadanie do osi czasu.

Korzystanie z zadań sumarycznych

W celu pokazania hierarchii można zwiększać i zmniejszać wcięcia zadań — to znaczy przekształcać listę zadań w konspekt projektu. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Grupa narzędzi harmonogramu zadania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela”. Możesz poruszać się po wierszach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w górę lub Strzałka w dół i po kolumnach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Po odnalezieniu zadania, dla którego chcesz zwiększyć wcięcie, naciśnij klawisz Enter, aby je zaznaczyć.

 3. Aby wyjść z tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zwiększ wcięcie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zapisywanie i publikowanie zmian oraz ewidencjonowanie

Zapisywanie zmian w projekcie

W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Publikowanie harmonogramu projektu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Grupa narzędzi harmonogramu zadania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Publikuj” i naciśnij klawisz Enter.

Zamykanie i zaewidencjonowanie projektu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Zamykanie z pytaniem, czy chcesz zaewidencjonować projekt. Naciśnij klawisz Enter, aby zaewidencjonować projekt.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Budowanie zespołu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×