Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Project 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, pracować z projektami lokalnymi i projektami aplikacji Project Online. Jako czytnika zawartości ekranu można również używać programu JAWS.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Project 2016.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Otwieranie ostatnio używanego projektu

Po otwarciu programu Project 2016 zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych projektów i szablonów projektów. Aby otworzyć ostatni projekt:

 1. Dwa razy naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy projektów Ostatnio używane. W Narratorze usłyszysz „Ostatnio używane” i nazwę pierwszego projektu na liście.

 2. Naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po liście ostatnio używanych plików. Gdy usłyszysz nazwę projektu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter.

Praca z aplikacją Project Online

Mając dostęp do aplikacji Project Online, możesz łatwo pracować nad udostępnionym projektem ze współpracownikami.

Tworzenie konta aplikacji Project Online

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, I, a następnie naciśnij klawisz N, aby otworzyć okno dialogowe Konta aplikacji Project Web App.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj”, a następnie naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości konta.

 3. Usłyszysz: „Nazwa konta, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz „Właściwości konta”. Wpisz nazwę konta, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 4. Wpisz adres URL serwera ukończone. Jeśli nie znasz adres URL serwera, skontaktuj się z administratorem serwera.

  Uwaga: Adres URL musi zaczynać się od http:// lub https:// i zawierać mniej niż 129 znaków. Jeśli używasz mniej bezpiecznej opcji http://, w programie Project 2016 pojawi się monit o potwierdzenie adresu URL.

 5. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby potwierdzić, że jest wybrany tryb Wybierz konto, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Zaznaczony, wybierz konto, przycisk radiowy." Jeśli słychać "Opcja jest zaznaczona, użyj Moje konto domyślne, przycisk radiowy", naciśnij klawisz strzałki w dół raz.

 7. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby wrócić do głównego widoku programu Project 2016, naciśnij klawisz Esc.

 9. Aby rozpocząć korzystanie z nowego konta, zamknij i uruchom ponownie Project 2016. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do konta, zajrzyj do Zaloguj się do konta w usłudze Project Online.

Logowanie się do konta aplikacji Project Online

Wystarczy raz zalogować się do konta aplikacji Project Online. Program Project 2016 zapamiętuje Twoje poświadczenia.

 1. Po rozpoczęciu Project 2016 po utworzeniu konta Project Online słyszysz: "Identyfikator logowania, profilu, komputer, pole kombi do edycji". Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę konta online.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Gdy po raz pierwszy używasz konta usługi online, możesz usłyszeć: "Logowania, wpisz wiadomość e-mail konta chcesz używać do otwierania programu pwa." Wpisz adres e-mail.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Fokus na przycisku Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Usłyszysz: „Zaloguj się do swojego konta, wprowadź hasło, edytowanie”. Wpisz hasło.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Czekaj”. Gdy usłyszysz „Pusty projekt, przycisk”, będzie to oznaczać, że proces logowania zakończył się.

Otwieranie projektu z aplikacji Project Online

Po zalogowaniu się jeden raz, możesz otworzyć projektów online jako łatwo tak, jakby były przechowywane na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do konta usługi online, zapoznaj się zalogować się do konta w usłudze Project Online.

 1. Po rozpoczęciu Project 2016 słyszysz: "Identyfikator logowania, profilu, komputer, pole kombi do edycji". Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę konta online, dla którego chcesz użyć.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Słyszysz: "Przycisk pusty projekt". Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "otwierania innych projektów, hiperłącze,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "ostatnio używanych projektów, listę".

  Porada: Powyższe informacje dotyczą sytuacji, gdy program Project 2016 został właśnie otwarty. Aby później otworzyć projekt w trybie online, naciśnij klawisze Alt+F, O, Y, 1, a następnie kontynuuj od kroku 3.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Element karty Ostatnio używane”, a następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz „Aplikacja Project Web App” i nazwę konta testowego.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Aplikacja Project Web App, wyłączone, Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Widok folderów powłoki, tabela, pokaż listę wszystkich projektów”.

 6. Naciśnij klawisz spacji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Widok folderów powłoki, tabela” oraz nazwę pierwszego projektu i liczbę projektów, na przykład „1 z 10”.

 7. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby znaleźć projekt, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: W programie Project 2016 może zostać wyświetlony monit o wybranie przycisku Tak lub Nie podczas otwierania projektu w trybie online. Oznacza to, że otwarty projekt używa innej waluty niż określona przez serwer. Jeśli chcesz zastąpić walutę projektu walutą z serwera, wybierz przycisk Tak. W przeciwnym razie wybierz przycisk Nie. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między przyciskami, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

Dodawanie nowej kolumny do wykresu Gantta

Projekt zostanie otwarty w widoku Wykres Gantta, który jest najprostszy w użyciu. Fokus zostanie umieszczony w lewym górnym rogu wykresu. W wielu projektach kolumny domyślne nie są wystarczające. Aby dodać nową kolumnę:

 1. Naciskając klawisze strzałek w lewo i w prawo, znajdź kolumnę umieszczoną z prawej strony miejsca, w którym chcesz dodać kolumnę. Czytnik ekranu poda wartość wpisaną w bieżącej komórce oraz nazwę kolumny.

 2. Naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisz F, aby przełączyć się do wstążki Formatowanie.

 3. Naciśnij klawisz U, aby wstawić nową kolumnę z lewej strony obecnie zaznaczonej kolumny. Naciskając klawisze strzałek w dół i w górę, znajdź odpowiednią nazwę kolumny, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać ją do wykresu. Korzystając z Narratora, można wpisać część nazwy, a następnie użyć klawiszy strzałek w dół i w górę, aby przeglądać zgodne wstępnie zdefiniowane nazwy kolumn. Jeśli na przykład wpiszesz rzeczywisty, program Project 2016 zasugeruje nazwy Koszt rzeczywisty, Rzeczywisty czas trwania itd.

Uwaga: Zamiast wybierania wstępnie zdefiniowanej nazwy kolumny możesz wpisać własną. W programie JAWS należy używać tej opcji, ponieważ program JAWS nie odczytuje nazwy kolumny, dopóki nie zostanie ona dodana.

Dodawanie zadań do osi czasu

 1. Aby przejść do widoku Oś czasu, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz L.

 2. Naciśnij klawisze Alt+J, F, a następnie klawisz X. Usłyszysz: „Dodaj zadania do osi czasu” i nazwę projektu. W programie JAWS usłyszysz: „Opuszczanie menu, Dodawanie zadań do osi czasu, okno dialogowe”.

 3. Fokus zostanie ustawiony na zadaniu najwyższego poziomu, obejmującym cały projekt. Aby wybrać zadania, które chcesz dodać do widoku Oś czasu, przechodź między zadaniami za pomocą klawiszy strzałek w dół i w górę oraz naciskaj klawisz spacji w celu dodania obecnie wybranego zadania.

 4. Po wybraniu wszystkich zadań, które są potrzebne, naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie zadań do osi czasu. Widok Oś czasu zostanie zaktualizowany w celu dopasowania do wybranych opcji.

Korzystanie z zadań sumarycznych

W celu pokazania hierarchii można zwiększać i zmniejszać wcięcia zadań — to znaczy przekształcać listę zadań w konspekt projektu. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

Porada: Unikaj przydzielania zasobów do zadań sumarycznych. Przydzielaj je do podzadań, bo w przeciwnym razie nie zdołasz zredukować nadmiernych alokacji.

 1. Aby przejść do widoku Wykres Gantta, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz G.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek znajdź odpowiednie zadanie w kolumnie Nazwa zadania. Czytnik ekranu poda wartość wpisaną w bieżącej komórce oraz nazwę kolumny.

 3. Naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo, aby zwiększyć wcięcie bieżącego zadania, przekształcając je w podzadanie. Spowoduje to, że zadanie umieszczone powyżej stanie się zadaniem sumarycznym. W programie JAWS usłyszysz: „Poziom 2”.

  Uwaga: W Narratorze usłyszysz tylko „Rozwinięte” lub „Zwinięte”, gdy fokus będzie umieszczony na zadaniu sumarycznym. Możesz dodać kolumnę SPP do widoku Wykres Gantta, aby poprawić czytelność hierarchii zadań. Kolumna SPP zawiera numer wiersza każdego z zadań, a dla podzadań jest używane inne numerowanie. Jeśli na przykład zadanie sumaryczne ma numer 7, jego podzadania mają numery 7.1, 7.2 itd. Aby dowiedzieć się, jak dodać kolumnę, zobacz Dodawanie nowej kolumny do wykresu Gantta.

 4. Aby dodać kolejne podzadanie do zadania sumarycznego, naciśnij klawisz strzałki w dół w celu przejścia do następnego wiersza w kolumnie Nazwa zadania, a następnie naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo.

 5. Jeśli chcesz przekształcić podzadanie ponownie w zwykłe zadanie, naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w lewo. W programie JAWS usłyszysz „Poziom 1”.

Porada: Naciskając klawisze Alt+Shift+Znak minus na klawiaturze numerycznej, można ukryć podzadanie w widoku. Usłyszysz: „Odejmowanie”. Aby ponownie rozwinąć zadanie sumaryczne, naciśnij klawisze Alt+Shift+Znak plus.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project 2016

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Project 2016 za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×