Wyświetlanie danych strukturalnych oraz dokumentów i formularzy opartych na kodzie XML przy użyciu składnika Web Part podglądu kodu XML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą składnika Web Part podglądu kodu XML można wyświetlać kod XML (Extensible Markup Language) i stosować przekształcenia w języku rozszerzonego arkusza stylów (XSLT) do kodu XML przed wyświetleniem zawartości.

Ważne: Zawartość wyświetlana w składniku Web Part kodu XML nie może zawierać elementu HTML FORM. Jeśli zastosowanie elementu HTML FORM jest konieczne, należy rozważyć użycie składnika Web Part podglądu strony lub składnika Web Part formularza.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part

Sposoby dodawania zawartości do składnika Web Part

Łączenie edytowanej i połączonej zawartości XML

Dodawanie składnika Web Part do strony

Edytowanie właściwości składnika Web Part

Konfigurowanie właściwości wspólne składnika Web Part

Sposoby używania składnika Web Part

Za pomocą składnika Web Part kodu XML można wyświetlać:

 • dane strukturalne z tabel i kwerend baz danych,

 • dokumenty oparte na języku XML,

 • formularze XML łączące dane strukturalne i niestrukturalne, takie jak tygodniowe raporty o stanie czy zestawienia kosztów podróży.

Początek strony

Sposoby dodawania zawartości do składnika Web Part

Zawartość można dodawać do składnika Web Part podglądu kodu XML na dwa sposoby:

 • Edytory XML i XSL    Za pomocą tych edytorów można wprowadzać i modyfikować kod źródłowy XML i XSLT. Edytory źródła XML i XSL są edytorami tekstu przeznaczonymi dla użytkowników znających składnię języków XML i XSLT.

 • Łącza XML i XSL    Zamiast edytować kod XML i XSLT można wprowadzić hiperłącze do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy XML i XSLT. Można używać dwóch protokołów hiperłączy:

  • protokołu HTTP (http://),

  • protokołu HTTP zabezpieczonego za pomocą szyfrowania SSL (https://).

   Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki do pliku.

Początek strony

Łączenie edytowanej i połączonej zawartości XML

Edytowaną i połączoną zawartość XML można łączyć w celu dostarczania informacji zarówno podstawowych, jaki i pomocniczych. Jako informacji pomocniczych w edytowanej zawartości XML można użyć na przykład komunikatu o błędzie, który powinien być wyświetlany w przypadku, gdy połączona zawartość XML lub informacje podstawowe nie są dostępne. Jeśli jest dostarczana zarówno edytowana, jak i połączona zawartość XML, to połączona zawartość XML jest zawsze używana w pierwszej kolejności. Jeśli nie można uzyskać dostępu do połączonej zawartości XML, jest używana edytowana zawartość XML.

Uwaga:  Łączenie edytowanej i połączonej zawartości XSL w ten sposób nie jest obsługiwane.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part do strony

Do edytowania strony są konieczne co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy programu SharePoint skupiającej członków danej witryny <Nazwa witryny>.

 • Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 • Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz dodać składnik Web Part, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 • W obszarze Kategorie wybierz kategorię, na przykład Listy i biblioteki, wybierz składnik Web Part, który chcesz dodać do strony, na przykład Anonsy, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Selektor składników Web Part

  Po wybraniu składnika Web Part informacje na jego temat są wyświetlane w obszarze Informacje o składniku Web Part.

 • Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Uwaga:  Składnik Web Part podglądu kodu XML znajduje się w kategorii Zestawienie zawartości.

Składnik Web Part podglądu kodu XML jest dodawany do strony w miejscu wybranym przez użytkownika.

Edytowanie właściwości składnika Web Part

 1. Aby edytować właściwości składnika Web Part, wskaż ten składnik Web Part, a następnie kliknij strzałkę w dół.
  Wskazywanie składnika Web Part

 2. Kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.
  Klikanie pozycji Edytuj składnik Web Part

Właściwości składnika Web Part zostaną wyświetlone w okienku narzędzi.

Początek strony

Konfigurowanie niestandardowych właściwości składnika Web Part

Poniższe właściwości są unikatowe dla składnika Web Part kodu XML:

Właściwość

Opis

Edytor XML

Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka XML do edytora tekstu. Do używania tego edytora jest wymagana znajomość składni języka XML.

Łącze XML

Służy do wprowadzania hiperłącza do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy języka XML. Można używać dwóch następujących protokołów hiperłączy:

 • protokołu HTTP (http://),

 • protokołu HTTP zabezpieczonego za pomocą szyfrowania SSL (https://).

Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki do pliku.

Edytor XSL

Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka XSLT do edytora tekstu. Do używania tego edytora jest wymagana znajomość składni języka XSLT.

Łącze XSL

Służy do wprowadzania hiperłącza do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy języka XSLT. Można używać dwóch następujących protokołów hiperłączy:

 • protokołu HTTP (http://),

 • protokołu HTTP zabezpieczonego za pomocą szyfrowania SSL (https://).

Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki do pliku.

Początek strony

Konfigurowanie typowych właściwości składnika Web Part

Składniki Web Part mają ten sam zestaw właściwości, które sterują ich wyglądem, układem i cechami zaawansowanymi. Właściwości składników Web Part można zmieniać w okienku narzędzi.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniał do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie ma na listach w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy po otwarciu przez użytkownika strony jest na niej wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy po otwarciu przez użytkownika strony składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dopisany do tytułu sufiks (Ukryty).

Jeśli składnik Web Part ma dostarczać dane do innego składnika Web Part za pośrednictwem połączenia między składnikami, ale nie ma być wyświetlany, można go ukryć.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy strony nie są widoczne w polu listy, jeśli nie masz uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part można usuwać ze strony.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

Nawigacja Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part programu Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślne tematy Pomocy programu SharePoint są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×