Wyłącz funkcję synchronizacja kalendarza programu Outlook w terminarz dla organizacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Office 365 i chcesz wyłączyć funkcję synchronizacja kalendarza w Microsoft Planner, możesz użyć Windows PowerShell. Terminarz jest automatycznie włączana dla wszystkich organizacji, które mają Planner jako część swoją subskrypcję usługi Office 365.

Wymagania wstępne dotyczące wprowadzania zmian Planner w Windows PowerShell

Ta procedura przeprowadzi Cię przez pobieranie plików potrzebnych do uruchomienia polecenia administrator Planner w PowerShell:

 • Dwa DLL usługi Active Directory

 • Skrypt PowerShell

 • Manifest skryptu

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Windows PowerShell, zobacz Przy użyciu programu Windows PowerShell.

 1. Przejdź do https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Po prawej stronie wybierz pozycję Pobieranie ręczne, wybierz polecenie Zapisz jako, wybierz lokalizację do zapisania go do i wybierz polecenie Zapisz.

 3. Znajdź plik w Eksploratorze plików i zmień rozszerzenie pliku z .nupkg na zip.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik zip i wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie.  Wybierz pozycję Wyodrębnij. Będą trafiać się z folderem rozpakowane prawo "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0".

 5. Skopiuj poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go jako SetPlannerTenantSettings.psm1 w folderze "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 6. Skopiuj poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go jako SetPlannerTenantSettings.psd1 w folderze "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' # Version number of this module. ModuleVersion = '1.0' # Supported PSEditions # CompatiblePSEditions = @() # ID used to uniquely identify this module GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' # Author of this module Author = 'Microsoft Corporation' # Company or vendor of this module CompanyName = 'Microsoft Corporation' # Copyright statement for this module Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' # Description of the functionality provided by this module Description = 'Planner Tenant Settings client' # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module # PowerShellVersion = '' # Name of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostName = '' # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostVersion = '' # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # DotNetFrameworkVersion = '' # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # CLRVersion = '' # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module # ProcessorArchitecture = '' # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # RequiredModules = @() # Assemblies that must be loaded prior to importing this module RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # ScriptsToProcess = @() # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # TypesToProcess = @() # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # FormatsToProcess = @() # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # NestedModules = @() # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. CmdletsToExport = @() # Variables to export from this module VariablesToExport = '*' # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. AliasesToExport = @() # DSC resources to export from this module # DscResourcesToExport = @() # List of all modules packaged with this module # ModuleList = @() # List of all files packaged with this module # FileList = @("SetTenantSettings.psm1") # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. PrivateData = @{ PSData = @{ # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # Tags = @() # A URL to the license for this module. # LicenseUri = '' # A URL to the main website for this project. # ProjectUri = '' # A URL to an icon representing this module. # IconUri = '' # ReleaseNotes of this module # ReleaseNotes = '' } # End of PSData hashtable } # End of PrivateData hashtable # HelpInfo URI of this module # HelpInfoURI = '' # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # DefaultCommandPrefix = '' }
  
 7. Uruchom następujące polecenie zaimportować te pliki do PowerShell, pamiętając dodać ścieżce unikatowy plik z komputera:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Teraz możesz już przystąpić do wprowadzania zmian Planner na poziomie organizacji przy użyciu PowerShell.

Włączanie lub wyłączanie synchronizacji kalendarza programu Outlook w Planner przy użyciu PowerShell

 1. Otwórz PowerShell i uruchom następujące polecenie, aby wyłączyć synchronizowanie kalendarza programu Outlook dla Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Aby synchronizacja kalendarza programu Outlook ponownie włączyć w Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Uwaga: Musisz zalogować się przy użyciu poświadczeń Azure Active Directory.

 2. Aby sprawdzić ustawienia:

  • W PowerShell uruchamiać: Get-PlannerConfiguration

  • W Planner, przejdź do pozycji Terminarz > Moje zadania. Wybierz wielokropek (...). Synchronizacja kalendarza programu Outlook jest włączone, jeśli polecenie Dodaj "Moje zadania" kalendarza programu Outlook jest wyświetlane i wyłączone, jeśli nie lubisz.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×