Wszystko o przepływach pracy Zbieranie podpisów

Wszystko o przepływach pracy Zbieranie podpisów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływy pracy dostępne w produktach programu SharePoint są funkcje, które umożliwia automatyzowanie procesów biznesowych, dzięki czemu zarówno bardziej spójny i zwiększyć jego wydajność. Możesz korzystać z przepływu pracy programu SharePoint Zbieranie podpisów do rozsyłania dokumentów utworzonych w Excel, Word lub InfoPath do jednej lub więcej osób ich podpisów.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint.

Ważne: Domyślnie przepływu pracy Zbieranie podpisów nie została aktywowana i nie znajduje się w polu listy Wybierz szablon przepływu pracy w formularzu skojarzenia. Aby udostępnić go do użytku, administrator witryny musi uaktywnić je na poziomie zbioru witryn. Jeśli masz uprawnienia na poziomie zbioru witryn, zobacz Włączanie szablony programu SharePoint przepływu pracy.

Jeśli wszystkie należy wykonać jest wykonywanie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów    Po prostu przejdź do części WYKONANO i rozwijać. Teraz nie może być konieczne dowolne inne segmenty.

Porównanie procesu wykonywanego ręcznie ze zautomatyzowanym przepływem pracy

Przepływy pracy programu SharePoint zapewniają następujące korzyści:

 • Wydajność i spójność    Przepływ pracy Zbieranie podpisów automatycznie kieruje dokument, przypisuje zadań podpisywania i śledzenia postępów. Monitorowania i dostosować z poziomu strony Stan centralnej działania w przepływie pracy i Historia zdarzeń w polu Uruchom przepływ pracy jest przechowywana w 60 dni od zakończenia.

 • Mniej pracy dla użytkownika    Przepływ pracy Zbieranie podpisów pozwala użytkownikowi i jego współpracownikom zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów, a jednocześnie usprawnić i zestandaryzować proces podpisywania.

Poniżej przedstawiono diagram bardzo prostej wersji przepływu pracy Zbieranie podpisów.

Schemat blokowy procesu przepływu pracy

Porady dotyczące korzystania z tego artykułu

Informacje w tym artykule są przedstawione w segmenty można rozwinąć.

Jeśli wszystkie należy wykonać jest wykonywanie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów    Po prostu przejdź do części WYKONANO i rozwijać. Teraz nie może być konieczne dowolne inne segmenty.

Jeśli chcesz dodać, uruchomić, monitorować i obsługiwać przepływy pracy    Jeśli użytkownik nie zna tych zadań, mogą być przydatne go do sposobu pracy użytkownika do niniejszego artykułu, części przez części pierwszy raz tego projektu możesz i Dodaj przepływ pracy. Gdy znasz informacje i układu artykułu, można przejść bezpośrednio do segmentu potrzebnych na dowolnym zwrotu wizyty.

Uwaga dotycząca grafik    Zrzuty ekranu i diagramy koncepcyjne zawarte w niniejszej serii artykułów dotyczących przepływów pracy są zwykle oparte na typie przepływu pracy Zatwierdzanie. Wszędzie, gdzie to konieczne w celu zachowania przejrzystości pojęć i instrukcji, obrazy i diagramy w tym artykule zostały jednak dostosowane do przepływów pracy Zbieranie podpisów.

Uwaga dotycząca drukowania tego artykułu    Niniejszy artykuł jest długi. W celu wydrukowania tylko wybranych części należy pamiętać, aby podczas drukowania były rozwinięte tylko te części. Aby wydrukowana kopia zawierała wszystkie obrazy, należy ponadto drukować w orientacji poziomej, a nie pionowej.

Uwaga dotycząca wyszukiwania    Przed wyszukiwaniem dowolnego tekstu lub terminu w tym artykule należy się upewnić, że są rozwinięte wszystkie części, które mają zostać przeszukane.

Więcej informacji dotyczących przepływów pracy Zbieranie podpisów

Przepływ pracy Zbieranie podpisów jest funkcją produktów programu SharePoint, która kieruje do dokumentu lub formularza utworzonych w Word, Excel lub InfoPath jeden lub więcej osobom do podpisu. Przepływ pracy zautomatyzowanie, usprawnić i zestandaryzować całego procesu.

Ilustracja przedstawiająca rozsyłanie w ramach przepływu pracy

Podstawowy przepływ pracy Zbieranie podpisów dołączony do produktów programu SharePoint działa jako szablon. Za pomocą tego szablonu można dodać jeden lub kilka przepływów pracy Zbieranie podpisów do witryn. Każdy dodany przepływ pracy jest unikatową wersją podstawowego przepływu pracy Zbieranie podpisów. Każdy dodany przepływ charakteryzuje się własnymi wyspecjalizowanymi metodami działania na podstawie ustawień określonych podczas ich dodawania.

 • Podczas dodawania po raz pierwszy przepływu pracy Zbieranie podpisów do listy, biblioteki lub zbioru witryn można podać liczbę uczestników do dołączenia i określić, czy ich zadania mają być przydzielane jedno po drugim (szeregowo) czy wszystkie naraz (równolegle). Można nawet zdecydować, czy zadania uczestników mają zostać podzielne na dwa lub większą liczbę oddzielnych etapów. Ponadto po każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy dla dokumentu można zmienić dowolne z tych ustawień.

 • W ramach przepływu pracy do każdego określonego uczestnika jest przydzielane zadanie. Każdy uczestnik wybiera spośród kilku możliwych odpowiedzi: może podpisać dokument (lub go nie podpisywać), ponownie przydzielić zadanie podpisywania lub usunąć to zadanie.

 • Gdy przepływ pracy jest uruchomiony, można monitorować postęp i w razie potrzeby wprowadzać dostosowania z poziomu jednej centralnej strony Stan przepływu pracy.

 • Przez 60 dni po ukończeniu przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy nadal dostępna jest (jako nieformalne źródło informacji) lista wszystkich zdarzeń przepływu pracy, które wystąpiły podczas danego uruchomienia (czyli w danym wystąpieniu) przepływu pracy.

Przepływ pracy Zbieranie podpisów nie jest przeznaczona do zbierania zatwierdzenia lub odrzucenia dla dokumentu lub do sterowania strony sieci Web publikowania dla witryny sieci Web. Jeśli chcesz dodać przepływ pracy, w którym uczestnicy zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentu, który ich przeglądanie, zapoznaj się z artykułem Wszystko o przepływach pracy Zatwierdzanie.

Ponadto przepływów pracy Zbieranie podpisów nie są zaprojektowane w celu zbieranie opinii. Jeśli chcesz korzystanie z przepływu pracy zbieranie opinii na temat dokumentu, zapoznaj się z artykułem Wszystko o przepływach pracy zbieranie opinii.

Aby bardziej szczegółowo dostosować dowolne przepływy pracy dostępne w produktach programu SharePoint, skorzystaj z programu Microsoft SharePoint Designer 2013.

Aby dodać przepływ pracy    Domyślnie musi mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływ pracy. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie).

Aby uruchomić przepływ pracy    Również domyślnie są konieczne uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy, który został już dodany. (Grupy Członkowie i właściciele obydwie uprawnienie Edytowanie elementów domyślnie; grupy odwiedzający nie).

W ramach alternatywnego rozwiązania członkowie grupy Właściciele mogą konfigurować określone przepływy pracy w ten sposób, aby mogły one być uruchamiane tylko przez nich. (W tym celu na pierwszej stronie formularza skojarzenia należy zaznaczyć pole wyboru Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy).

Coraz więcej transakcji biznesowych jest przeprowadzanych elektronicznie. W efekcie do potwierdzania tożsamości stron transakcji w sposób usankcjonowany prawnie coraz powszechniej używane są podpisy cyfrowe. Podpis cyfrowy służy do weryfikacji tożsamości osoby, która podpisała dokument, oraz potwierdza, że zawartość dokumentu nie została zmieniona po złożeniu na nim podpisu cyfrowego. Podpisy cyfrowe zapewniają zabezpieczenia oparte na technologiach szyfrowania i ograniczają ryzyko związane z biznesowymi transakcjami elektronicznymi. Wprowadzając udoskonalenia w zakresie popisów cyfrowych, firma Microsoft chce zagwarantować, że pakiet Office spełnia potrzeby przedsiębiorstw i podmiotów z sektora publicznego na całym świecie w zakresie zabezpieczeń informacji.

Do utworzenia podpisu cyfrowego wymagane jest posiadanie certyfikatu cyfrowego, który potwierdza tożsamość użytkownika wobec innych stron transakcji. Certyfikat cyfrowy powinien zostać wydany przez godny zaufania urząd certyfikacji. W przypadku nieposiadania certyfikatu cyfrowego firma Microsoft proponuje usługi swoich partnerów, którzy wystawiają certyfikaty cyfrowe oraz inne zaawansowane podpisy.

Poniżej podano podstawowe etapy:

 • PRZED uruchomieniem przepływu pracy (Planowanie, dodawanie, Rozpocznij)   
  przed dodaniem przepływ pracy ma miejsce, w którym chcesz dodać ją (dla pojedynczej listy lub biblioteki lub dla całego zbioru witryn) i szczegóły jak to działa. Po dodać i skonfigurować przepływ pracy, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami uruchomić przepływ pracy dla określonego dokumentu. Przepływ pracy może również skonfigurować Automatyczneuruchamianie. Automatyczne zostanie uruchomiona można aktywować według jednej lub obu dwa zdarzenia wyzwalającego: gdy dowolny dokument jest dodane doutworzone w listę lub bibliotekę, lub gdy wszystkie zmiany w dokumencie na liście lub w bibliotece zmienione.

 • GDY przepływ pracy jest uruchomiony (wykonywanie, monitorowanie, dostosowywanie)   
  uruchomiony przepływ pracy, poszczególnych uczestników spotkania przypisanych zadań. W międzyczasie z centralnej strony Stan przepływu pracy dla tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy można monitorować postęp przepływu pracy. W przepływie pracy którejś można dostosować na tej samej stronie; i w razie potrzeby przepływ pracy zostanie anulowane lub zakończone stamtąd.

 • Po uruchomieniu przepływu pracy (Przeglądanie, raportu, zmień)   
  po ukończeniu przepływu pracy można przeglądać cała historia Uruchom (lub wystąpienia) w ciągu 60 dni na stronie Stan przepływu pracy. Jeśli istnieje kiedykolwiek wszystkie elementy, które chcesz zmienić o sposobie funkcji przepływu pracy, można otwierać i edytować formularz skojarzenia, która wykonana po dodaniu przepływu pracy.

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono te etapy z perspektywy osoby dodającej nowy przepływ pracy.

Proces przepływu pracy

Planowanie nowego przepływu pracy Zbieranie podpisów

W tej części wskazano decyzje do podjęcia i informacje do zebrania przed dodaniem wersji przepływu pracy Zbieranie podpisów.

Jeśli już znasz jak dodać ten typ przepływu pracy i wystarczy przypomnienia dotyczące poszczególnych etapów, możesz bezpośrednio do odpowiedniej części Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Przepływy pracy dostępne w produktach programu SharePoint działają jako szablony wzorcowe, na podstawie których użytkownik tworzy określone pojedyncze przepływy pracy dodawane do list, bibliotek czy zbioru witryn.

Na przykład podczas każdego dodawania przepływu pracy Zbieranie podpisów użytkownik w rzeczywistości dodaje wersję ogólnego szablonu przepływu pracy Zbieranie podpisów. Każdej wersji jest nadawana oddzielna nazwa i oddzielne ustawienia, które są określane w formularzu skojarzenia podczas dodawania tej konkretnej wersji. W ten sposób można dodawać wiele przepływów pracy, przy czym każdy jest wersją utworzoną na podstawie wzorcowego szablonu przepływu pracy Zbieranie podpisów, ma własną nazwę i jest dostosowany do określonych metod korzystania z niego.

Na tej ilustracji przedstawiono trzy dodane przepływy pracy utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zatwierdzanie — jeden jest przeznaczony dla wszystkich typów zawartości w pojedynczej bibliotece, drugi — dla jednego typu zawartości w pojedynczej bibliotece, a trzeci — dla jednego typu zawartości w całym zbiorze witryn.

Trzy przepływy pracy utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zatwierdzanie

Podczas każdego dodawania nowej wersji przepływu pracy opartej na jednym z dostępnych szablonów przepływów pracy trzeba wypełnić formularz skojarzenia, aby określić metody działania tej nowej wersji.

Poniższa sekcja zawiera listę pytań. Udzielenie na nie odpowiedzi pozwala się przygotować do wypełniania formularza skojarzenia. Najpierw jednak warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się samemu formularzowi i jego polom.

Pierwsza strona formularza skojarzenia

Pierwsza strona formularza skojarzenia

Druga strona formularza skojarzenia

Druga strona formularza skojarzenia

Pola z tej drugiej strony znajdują się także w formularzu inicjowania, który jest wyświetlany podczas każdego ręcznego uruchamiania przepływu pracy. Można wtedy edytować ten formularz inicjowania tylko dla tego jednego uruchomienia przepływu pracy.

Dziewięć pytań, aby odebrać

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania z tej sekcji pozwala w pełni przygotować się do dodania przepływu pracy.

Ten artykuł dotyczy szablonu przepływu pracy, który pojawia się w menu jako Zbieranie podpisów — SharePoint 2010. Jeśli nie masz pewności, czy ten typ przepływu pracy jest dla Ciebie najlepszym wyborem, odnoszą się do części Dowiedz się, w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji o innych szablonów przepływów pracy, które są dostępne zobacz artykuł o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint.

Należy wiedzieć, że wiersze podpisu typu opisywanego może być wstawiony tylko w dokumentach utworzonych w Word, Excel lub InfoPath.

Co to jest typ zawartości?

Każdy dokument lub inny element, przechowywane listy programu SharePoint lub w bibliotece należy do jednej lub innego typu zawartości. Typ zawartości może być jako podstawowe i ogólne jak dokument lub Arkusz kalkulacyjny programu Excellub jako wysoce specjalistyczne jako Umowa prawna lub Specyfikacji projektu. Niektóre typy zawartości są dostępne w produktach programu SharePoint domyślnie, ale można zarówno dostosować te i Dodaj inne osoby, które możesz utworzyć samodzielnie.

Nową wersję przepływu pracy Zbieranie podpisów można udostępnić na jednej liście lub w jednej bibliotece albo w całym zbiorze witryn.

 • W przypadku dodawania przepływu pracy do jednej listy lub biblioteki można skonfigurować jego uruchamianie dla wszystkich typów zawartości lub tylko dla jednego typu zawartości.

 • W przypadku dodawania przepływu pracy do całego zbioru witryn musi on jednak zostać skonfigurowany do uruchamiania tylko dla jednego typu zawartości witryny.

 • We wszystkich przypadkach każdy dokument, dla którego jest uruchamiany przepływ pracy Zbieranie podpisów, musi być plik, który został utworzony w Word, Excel lub InfoPath.

Mapa zbioru witryn z objaśnionymi 3 sposobami dodawania przepływu pracy

Swojej wersji przepływu pracy należy nadać nazwę, która:

 • przejrzyście określa, do czego służy dany przepływ pracy;

 • wyraźnie odróżnia dany przepływ pracy od innych przepływów.

Przykład

Załóżmy, że użytkownik jest członkiem grupy redaktorów. Jego grupa chce korzystać z dwóch różnych przepływów pracy Zbieranie opinii:

 • Pierwszy przepływ pracy jest uruchamiany dla każdego dokumentu przesłane należący do własnej grupy. Ten przepływ pracy zbieranie opinii tylko z kierownikiem grupy.

 • Drugi przepływu pracy jest uruchamiany dla każdego dokumentu przesłane przez osoby spoza własnej grupy. Ten przepływ pracy zbieranie opinii zKażdy członek grupy.

Można nadać nazwę pierwszy przepływ pracy Wewnątrz opinie dotyczące dokumentów przesłanych a drugiemu — Poza przesyłania opinii.

Porada: Jak zwykle warto ustalić spójne konwencje nazewnictwa i dopilnować, aby wszystkie osoby, których dotyczą przepływy pracy, zaznajomiły się z tymi konwencjami.

Przepływ pracy można skonfigurować do używania domyślnej listy zadań i listy historii w witrynie lub innych istniejących list. Można też poprosić o nowe listy przeznaczone tylko dla danego przepływu pracy.

 • Jeśli witryna będzie zawierała wiele przepływów pracy lub niektóre przepływy pracy będą zawierały wiele zadań, warto rozważyć prośbę o nowe listy dla każdego przepływu pracy. (Zarządzanie nadmiernie długimi listami może obniżyć wydajność. System może szybciej i łatwiej obsługiwać kilka krótszych list niż jedną bardzo długą listę).

 • Jeśli zadania i Historia dla tego przepływu pracy będzie zawierać poufne lub tajne dane będzie być oddzielone od ogólnej listy, a następnie należy ostatecznie oznacza, że ma nowych, odrębnych listy dla tego przepływu pracy. Po dodaniu przepływu pracy, upewnij się, że odpowiednie uprawnienia są ustawione dla nowych list.

Wiersze podpisu można wstawiać w dokumencie na poniższych dwóch etapach:

 • Przed uruchomieniem przepływu pracy dla dokumentu.

 • Po uruchomieniu przepływu pracy, ale przed dodaniem podpisu w wierszu podpisu przez pierwszego uczestnika.

Dodawanie podpisu cyfrowego do dokumentu to proces dwuetapowy:

 1. Przede wszystkim, osoby wstawia signalinii podpis dla grup dyskusyjnych w treści dokumentu.
  Wstawiony wiersz podpisu, który jeszcze nie zawiera podpisu

 2. Następnie ktoś dodaje swój podpis w tym wstawionym wierszu.
  Wstawiony wiersz podpisu wypełniony podpisem

Zachowaj to zdanie    Od momentu że pierwszego uczestnika dodaje swój podpis do dokumentu dokument jest zablokowany przed edycją. Any dalszych zmian w dokumencie po tej chwili — z wyjątkiem innych osób podpisujących dodawanie ich podpisów — unieważnia lub usuwa wszystkie podpisy, które zostały dodane. A ponieważ wstawiania wiersza podpisu liczy jako zmiany w dokumencie, podpisu wszystkie Wiersze muszą być już obecne w dokumencie przed pierwszego uczestnika dodaniem rzeczywisty podpisu do jednej z tych wierszy.

Można zatem odpowiedzieć na to pytanie na trzy proste sposoby:

 • W przypadku uruchamiania obiema metodami    Dokument jest utworzony na podstawie szablonu lub formularza, który już zawiera wiersze podpisu, dlatego nikt nie musi ich dodawać przy każdym pojedynczym uruchomieniu przepływu pracy.

 • W przypadku uruchomienia ręcznego    Osoba, która ma uruchomić przepływ pracy, wstawia wszystkie potrzebne wiersze podpisu, zanim uruchomi przepływ pracy.

 • W przypadku uruchomienia automatycznego    Pierwszy uczestnik, który otworzy dokument, wstawia wszystkie potrzebne wiersze podpisu, zanim doda własny podpis.

Poniższa ilustracja zawiera krótkie podsumowanie głównego punktu.

Dokument bez pierwszego podpisu, a więc nadal otwarty na zmiany

Dokument z dodanym pierwszym podpisem, a więc zablokowany przed zmianami

Dla przepływu pracy można skonfigurować tylko uruchamianie ręczne, tylko uruchamianie automatyczne lub obie te metody:

 • Podczas ręcznego uruchamiania przepływu pracy Zbieranie podpisów dla określonego dokumentu jest wyświetlany inny formularz: formularz inicjowania. Formularz ten zawiera ustawienia tylko z drugiej strony formularza skojarzenia. Dzięki temu osoba uruchamiająca przepływ pracy, która chce zmienić dowolne z tych ustawień (tylko dla bieżącego wystąpienia), może to zrobić przed kliknięciem przycisku Uruchom.

 • W przypadku uruchamiania automatycznego nie ma oczywiście możliwości przedstawienia formularza inicjowania, dlatego używane są bez żadnych zmian ustawienia domyślne określone w formularzu skojarzenia.

Na poniższej ilustracji pokazano różnicę między uruchomieniami ręcznymi a uruchomieniami automatycznymi.

Porównanie formularzy używanych w przypadku uruchamiania ręcznego i automatycznego

Wszelkie zmiany wprowadzone w formularzu inicjowania są stosowane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Aby zmienić trwały; domyślne ustawienia przepływu pracy, możesz edytować oryginalny formularz skojarzenia , zgodnie z opisem w zmienić części tego artykułu.

Uruchomienia ręczne

Jeśli są dozwolone uruchomienia ręczne, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami może w dowolnej chwili uruchomić przepływ pracy dla dowolnego spełniającego niezbędne warunki dokumentu.

Zalety uruchamiania ręcznego są takie, że użytkownik i jego współpracownicy uruchamiają przepływ pracy tylko i jeśli tak zdecydują. Ponadto podczas każdego uruchamiania przepływu pracy można zmienić jego niektóre ustawienia, używając w tym celu formularza inicjowania.

W przypadku uruchamiania ręcznego ktoś musi oczywiście pamiętać o uruchamianiu przepływu pracy, gdy jest to potrzebne.

Uruchomienia automatyczne

Można skonfigurować automatyczne uruchamianie przepływu pracy, które będzie wyzwalane przez jedno z poniższych zdarzeń lub oba te zdarzenia:

 • Nowy dokument został utworzony na liście lub w bibliotece albo do niej przekazany.

 • Już przechowywany na liście lub w bibliotece dokument został zmieniony.

Zaletą uruchamiania automatycznego jest to, że nikt nie musi pamiętać o uruchamianiu przepływu pracy. Jest on uruchamiany przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego.

Szczególne uwarunkowania dotyczące automatycznych uruchomień przepływów pracy Zbieranie podpisów

W odróżnieniu od niektórych innych zawiera przepływy pracy go "t można dodać więcej zadań po uruchomieniu przepływu pracy Zbieranie podpisów. Gdy przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, przypisuje tylko te zadania podpisu, które są już określonego w ustawieniach domyślnych. Każdego z tych zadań może w rzeczywistości być przypisane podczas uruchomienia przepływu pracy, ale nie dodatkowych zadań można utworzone i przydzielone. Innymi słowy, przepływ pracy Zbieranie podpisów należy tylko uruchamiane automatycznie podczas tożsamości, lub co najmniej numer, uczestników jest znany wcześniej.

Po automatycznym uruchomieniu można usuwać lub anulować już przydzielone zadania . Anulowanie zadania nie powoduje jednak usunięcia skojarzonego wiersza podpisu z dokumentu.

Poniżej opisano trzy scenariusze, w których jest używane automatyczne uruchamianie. W przypadku każdego z tych scenariuszy:

 • Przepływ pracy jest uruchamiany w bibliotece, do której osoby przekazują dokumenty wymagające podpisu.

 • Zestaw zadań podpisywania przydzielonych do osób nie zmienia się wraz z upływem czasu i nie musi być przeglądany ani edytowany przy każdym uruchamianiu przepływu pracy.

Jeśli przekazywany element jest dokumentem lub formularzem już zawierającym odpowiednie wiersze podpisu, w żadnym z tych scenariuszy uczestnicy przepływu pracy nie muszą oczywiście wstawiać wierszy podpisu, gdy przepływ pracy jest uruchomiony.

Scenariusz 1. Jedno zadanie, jedna osoba podpisująca

Anna musi podpisywać wszystkie nowe prośby o zwrot poniesionych wydatków, dlatego tworzy bibliotekę o nazwie Nowe prośby o zwrot poniesionych wydatków. Każda osoba w organizacji może utworzyć lub przekazać taką prośbę.

Anna tworzy przepływ pracy i mu taką samą nazwę: Nowych wniosków wydatków. Przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie dla każdego nowego dokumentu, przypisywanie tylko jedno zadanie podpisywania — aby Anna kursu.

Schemat blokowy przepływu pracy

Scenariusz 2. Kilka zadań, kilka osób podpisujących

Tym razem przepływ pracy dotyczy umów. Każda umowa musi zostać podpisana przez trzy osoby: Annę i Tomasza i Rafała — nie może zabraknąć podpisu żadnej z tych osób.

Marcin umożliwia utworzenie biblioteki o nazwie zamówienia podpisy. Tworzy przepływu pracy Zbieranie podpisów o nazwie podpisów (annaANDseanANDfrank). Przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie dla każdego nowego dokumentu, przypisywanie jedno zadanie podpisywania do każdej z trzech osób.

Pierwsza osoba podpisująca, która otwiera dokument, wstawia wiersze podpisu dla wszystkich trzech osób podpisujących przed dodaniem własnego podpisu.

Schemat blokowy przepływu pracy

Scenariusz 3. Kilka zadań, jedna osoba podpisująca

W tej wersji przepływu pracy umowy muszą być podpisywane przez Annę lub Tomasza lub Rafała — wystarcza podpis tylko jednej z tych trzech osób.

Marcin umożliwia utworzenie biblioteki o nazwie zamówienia dla podpisu i przepływ pracy o nazwie podpisu (Annalubtomaszlubrafał). Tworzy również listy adresowej lub grupę dystrybucyjną, nazywane też Annalubtomaszlubrafał, który zawiera wszystkie trzy.

Ponownie przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie dla każdego nowego dokumentu w bibliotece, ale tym razem przydziela tylko jeden zadanie podpisywania do grupy Annalubtomaszlubrafał .

Ten rodzaj zadania jest nazywany zadaniem grupowym i działa w następujący sposób: przepływ pracy wysyła powiadomienie o zadaniu w wiadomości e-mail do każdego członka grupy, ale tworzy tylko jedno zadanie, które może zostać przejęte i wykonane w imieniu całej grupy przez jej dowolnego pojedynczego członka.

Schemat blokowy przepływu pracy

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przejmowania i wykonywania zadania grupowego zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Podczas dodawania przepływu pracy dla typu zawartości w całym zbiorze witryn jest dostępna opcja, która pozwala dodać ten przepływ pracy także dla wszystkich innych typów zawartości w zbiorze witryn odziedziczonych z typu zawartości, dla którego przepływ pracy jest dodawany. (W przypadku dodawania przepływu pracy tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece ta opcja nie zostanie wyświetlona).

Uwagi: 

 • Operacja, w ramach której jest wykonywane to uzupełniające dodawanie, może zająć sporo czasu.

 • Jeśli dziedziczenie zostało przerwane w przypadku jakichkolwiek witryn lub podwitryn, w których ten przepływ pracy ma zostać dodany dla odziedziczonych typów zawartości, przed uruchomieniem tej operacji użytkownik powinien się upewnić, że jest członkiem grupy Właściciele w każdej z tych witryn lub podwitryn.

Konieczne będzie podanie nazwiska lub adresu e-mail każdej osoby, do której zostanie przydzielone zadanie podpisywania.

Grupowanie zadań lub pojedynczy?    Jeśli możesz przydzielić zadanie grupę lub listę dystrybucyjną, zostanie przydzielone zadanie grupy : Każdy członek grupy otrzymają powiadomienie o zadaniu, ale tylko jeden element będzie konieczne przejmowanie i wykonywanie zadania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące przejmowania i wykonywania zadania grupowego zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Jeden etap czy wiele etapów?    Można mieć tylko jeden etap zadań podpisywania lub wiele etapów. Jeśli masz więcej niż jeden etap etapów zostanie wykonana po kolei.

Równoległa przeglądy czy szeregowe?    Dla uczestników w dowolnym jeden etap możesz mieć ich zadań podpisywania przydzielonych wszystkie jednocześnie (równolegle) lub do ich zadań przydzielonych jeden po drugim (szeregowo) w kolejności, w jakiej oznacza. Liczba kolejna opcja może być przydatne, jeśli na przykład jedna z osób podpisujących jest rzeczywistą instytucjach, dotyczące dokumentu i nie zrozumiałe dla wszystkich osób podpisujących do wykonywania swoich zadań podpisu, jeśli instytucjach decyduje o Zaloguj się.

Przykład

W tym prostym scenariuszu przedstawiono kilka zalet korzystania z zadań wieloetapowych i szeregowego przydzielania zadań:

Załóżmy, że Rafał dodaje nowy przepływ pracy Zbieranie podpisów w bibliotece umów. Rafał jest najważniejszym decydentem, dlatego chce być pierwszą osobą podpisującą każdą umowę. Jeśli postanowi nie składać swojego podpisu, zadanie podpisywania nie zostanie przydzielone ani do Anny ani do Tomasza. Rafał może skonfigurować takie działanie przepływu pracy na dwa sposoby:

 • Używając przeglądu szeregowego    Michał konfiguruje jednego etapu szeregowego, w którym jest on pierwszego uczestnika i Anna i Piotra są drugiego i trzeciego.
  Poniżej opisano, jak Michał konfiguruje jego przeglądu szeregowego jednym etapie.
  Wpisy wyświetlane w formularzu

 • Używając dwóch etapów    Michał chce Anna i Piotra przydzielania ich zadań w tym samym czasie, tak aby Piotra nie muszą czekać na Anna dodać swojego podpisu, zanim Anna można dodać własne, he można skonfigurować dwóch etapach w przepływie pracy. Pierwszy etap obejmuje własnej zadanie podpisywania, a druga jest etapu równoległego zawierający zadania Anna i Piotra w. Jeśli pierwszy etap nie jest ukończony, nie będzie można uruchomić drugiego.
  Poniżej opisano, jak Michał konfiguruje jego dwuetapowy przegląd równoległe.
  Ustawienia wyświetlane w formularzu

Poniżej przedstawiono diagramy obu rozwiązań. W obu wersjach warunkiem przydzielenia zadań Annie lub Tomaszowi jest wykonanie zadania podpisywania przez Rafała.

Schematy blokowe obu wersji

W polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia można wpisać nazwiska lub adresy dowolnych osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu tego przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy do tej osoby.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

Dodawanie przepływu pracy Zbieranie podpisów (tylko dla jednej listy lub biblioteki)

Jeśli nie znasz jeszcze z dodawaniem przepływy pracy, mogą być przydatne go do przejrzenia poprzedniego segmentów informacje i Planowanie w tym artykule, przed kontynuowaniem czynności opisane w tej części.

Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy:

Poczta e-mail    Aby przepływ pracy wysyłał powiadomienia e-mail, w witrynie programu SharePoint musi być włączona poczta e-mail. W razie braku pewności, czy poczta e-mail została już włączona, należy skonsultować się z administratorem programu SharePoint.

Uprawnienia    Ustawienia domyślne produktów programu SharePoint są wymagane uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływy pracy dla list, bibliotek oraz zbiorów witryn. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień Zobacz część Dowiedz się, w tym artykule).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz dodać przepływ pracy.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy Określ jednego typu zawartości dla przepływu pracy do uruchomienia albo wszystko (dla wszystkich typów zawartości), a następnie kliknij pozycję Dodaj przepływ pracy.

  Uwaga: Zbieranie podpisów przepływy pracy mogą być uruchamiane tylko w przypadku dokumentów utworzonych w utworzony w Word, Excel lub InfoPath.

  Polecenie Dodaj przepływ pracy z wybranym typem zawartości Dokument

  1. Wypełnij pierwszą stronę formularza skojarzenia.
   (Instrukcje są podane pod ilustracją).

Pierwsza strona formularza skojarzenia dla pojedynczej listy lub biblioteki

Objaśnienie 1

Pozycja Typ zawartości

Zachowaj zaznaczenie domyślne Wszystko lub wybierz określony typ zawartości.

Objaśnienie 2

Przepływ pracy

Wybierz szablon Zbieranie podpisów — SharePoint 2010.

Uwaga: Jeśli szablon Zbieranie podpisów — SharePoint 2010 nie jest wyświetlany na liście, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint w celu uzyskania informacji o możliwości jego uaktywnienia dla zbioru witryn lub obszaru roboczego. Jeśli masz uprawnienia do zbioru witryn, zobacz Włączanie szablony programu SharePoint przepływu pracy.

Objaśnienie 3

Nazwa

Wpisz nazwę dla tego przepływu pracy. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tej listy lub biblioteki.

Aby uzyskać sugestie dotyczące nazewnictwa przepływów pracy zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Lista zadań

Wybierz listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Zadania (nowe) w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny tworzenia nowej listy zadań (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 5

Lista historii

Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę historii lub kliknąć pozycję Nowa lista historii w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny utworzyć nową listę historii (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 6

Opcje uruchamiania

Określ jeden lub kilka sposobów uruchamiania tego przepływu pracy.

Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych opcji zobacz część Planowanie w tym artykule.

 1. Po odpowiednim określeniu wszystkich ustawień w tym formularzu kliknij przycisk Dalej.

 2. Wypełnij drugą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje są podane pod ilustracją).

  W produktach programu SharePoint wszystkie opcje na tej drugiej stronie formularza skojarzenia są prezentowane przy każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy, aby umożliwić dostosowanie tych opcji tylko dla tego jednego wystąpienia.

Druga strona formularza skojarzenia z wyświetlonymi opcjami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wpisz nazwiska lub adresy osób, do których przepływ pracy ma przydzielić zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz (szeregowo)   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w którym mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie (równolegle)   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli zostanie dołączona grupa lub lista dystrybucyjna   
  zostanie przydzielone zadanie grupy: Każdy członek grupy otrzymają powiadomienie o zadaniu, ale tylko jeden element będzie konieczne przejmowanie i wykonywanie zadania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące przejmowania i wykonywania zadania grupowego zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Określ, czy zadania mają być przydzielane po jednym naraz (szeregowo) czy wszystkie jednocześnie (równolegle).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy występujące po właśnie skonfigurowanym pierwszym etapie.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

DW

Wpisz nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć przepływ pracy.

W produktach programu SharePoint zostanie utworzona nowa wersja przepływu pracy.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić do uruchamiania i testowania nowego przepływu pracy, przejdź do części Rozpocznij w tym artykule.

Znajdziesz instrukcje dotyczące wstawiania wierszy podpisu w dokumencie w Wstawianie części tego artykułu.

Dodawanie przepływu pracy Zbieranie podpisów (dla całego zbioru witryn)

Jeśli nie znasz jeszcze z dodawaniem przepływy pracy, mogą być przydatne go do przejrzenia segmentów informacje i Planowanie w tym artykule, przed kontynuowaniem czynności opisane w tej części.

Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy:

Wiadomości e-mail    Aby przepływu pracy do wysyłania powiadomień e-mail wiadomości e-mail musi być włączony w witrynie. Jeśli nie masz pewności, czy to już zostały wykonane, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Uprawnienia    Ustawienia domyślne produktów programu SharePoint są wymagane uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływy pracy dla list, bibliotek oraz zbiorów witryn. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień Zobacz część Dowiedz się, w tym artykule).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony głównej zbioru witryn (a nie do strony głównej witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  W SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny. Z zawartości witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie projektowanie stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.
  Łącze Typy zawartości witryny w obszarze Galerie

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego chcesz dodać przepływ pracy.

  Uwaga: Zbieranie podpisów przepływy pracy mogą być uruchamiane tylko w przypadku dokumentów utworzonych w utworzony w Word, Excel lub InfoPath.

  Obszar Typy zawartości dokumentu z wyróżnionym typem

  1. Na stronie wybranego typu zawartości, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.
   Łącze Ustawienia przepływu pracy w sekcji Ustawienia

  2. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Dodaj przepływ pracy.
   Łącze Dodaj przepływ pracy

  3. Wypełnij pierwszą stronę formularza skojarzenia.
   (Instrukcje są podane pod ilustracją).

Pierwsza strona formularza skojarzenia z wyświetlonymi opcjami

Objaśnienie 1

Przepływ pracy

Wybierz szablon Zbieranie podpisów — SharePoint 2010.

Uwaga: Jeśli szablon Zbieranie podpisów — SharePoint 2010 nie jest wyświetlany na liście, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint w celu uzyskania informacji o możliwości jego uaktywnienia dla zbioru witryn lub obszaru roboczego. Jeśli masz uprawnienia do zbioru witryn, zobacz Włączanie szablony programu SharePoint przepływu pracy.

Objaśnienie 2

Nazwa

Wpisz nazwę dla tego przepływu pracy. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tego zbioru witryn.

Aby uzyskać sugestie dotyczące nazewnictwa przepływów pracy zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Lista zadań

Wybierz listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Zadania (nowe) w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny tworzenia nowej listy zadań (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Lista historii

Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę historii lub kliknąć pozycję Nowa lista historii w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny utworzyć nową listę historii (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 5

Opcje uruchamiania

Określ jeden lub kilka sposobów uruchamiania tego przepływu pracy.

Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych opcji zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 6

Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny?

Określ, czy ten przepływ pracy ma zostać dodany dla wszystkich innych typów zawartości (witryn i list) odziedziczonych po tym typie zawartości (oraz z nimi skojarzony).

 • Operacja, w ramach której jest wykonywane to uzupełniające dodawanie, może zająć sporo czasu.

 • Jeśli dziedziczenie zostało przerwane w przypadku jakichkolwiek witryn lub podwitryn, w których ten przepływ pracy ma zostać dodany dla odziedziczonych typów zawartości, przed uruchomieniem tej operacji upewnij się, że jesteś członkiem grupy Właściciele w każdej z tych witryn lub podwitryn.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij pozycję Dalej.

 2. Wypełnij drugą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje są podane pod ilustracją).

  W produktach programu SharePoint wszystkie opcje na tej drugiej stronie formularza skojarzenia są prezentowane przy każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy, aby umożliwić dostosowanie tych opcji tylko dla tego jednego wystąpienia.

Druga strona formularza skojarzenia z wyświetlonymi opcjami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wpisz nazwiska lub adresy osób, do których przepływ pracy ma przydzielić zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz (szeregowo)   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w którym mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie (równolegle)   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli zostanie dołączona grupa lub lista dystrybucyjna   
  zostanie przydzielone zadanie grupy: Każdy członek grupy otrzymają powiadomienie o zadaniu, ale tylko jeden element będzie konieczne przejmowanie i wykonywanie zadania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące przejmowania i wykonywania zadania grupowego zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Określ, czy zadania na tym etapie mają być przydzielane po jednym naraz (szeregowo) czy wszystkie jednocześnie (równolegle).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy występujące po właśnie skonfigurowanym pierwszym etapie.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

DW

Wpisz nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć przepływ pracy.

W produktach programu SharePoint zostanie utworzona nowa wersja przepływu pracy.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić do uruchamiania i testowania nowego przepływu pracy, przejdź do części Rozpocznij w tym artykule.

Znajdziesz instrukcje dotyczące wstawiania wierszy podpisu w dokumencie w Wstawianie części tego artykułu.

Wstawianie wierszy podpisu

Zanim uczestnika przepływu pracy można dodać podpisu, należy wstawić wiersz podpisu w dokumencie. Wstawianie wiersza i Dodawanie podpisu samej są dwóch oddzielnych działań.

Należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Po dodaniu podpisu w dowolnym wierszu podpisu dokument jest zablokowany przed wszelkimi dalszymi zmianami z wyjątkiem dodawania kolejnych podpisów w już wstawionych wierszach podpisu.

 • W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany po dodaniu pierwszego podpisu wszystkie już dodane podpisy są unieważniane, czyli usuwane z dokumentu.

 • Operacje wstawiania i usuwania wierszy podpisu są traktowane jako zmiany wprowadzone w dokumencie.

 • Dlatego przed dodaniem podpisu przez pierwszego uczestnika wszystkie operacje dodawania i usuwania wierszy podpisu muszą już być ukończone.

Poniższa ilustracja zawiera krótkie podsumowanie tych zagadnień.

Dokument bez pierwszego podpisu, a więc nadal otwarty na zmiany

Dokument z dodanym pierwszym podpisem, a więc zablokowany przed zmianami

Aby wstawić wiersz podpisu w Word lub Excel:

 1. W dokumencie lub arkuszu kliknij, aby umieścić kursor w tym miejscu, w którym chcesz wstawić wiersz podpisu.

 2. Na Wstaw tab w grupie tekst kliknij pozycję Wiersz podpisu.

 3. W okno dialogowe Konfiguracja podpisu Uzupełnij dowolne, wszystkie lub nie zawierające żadnych z tych czterech polach:

  • Sugerowana osoba podpisująca   
   imię i nazwisko osoby podpisującej.
   (Wyświetlane w złożonym podpisie).

  • Sugerowane tytuł osoby podpisującej   
   (wyświetlane w złożonym podpisie).

  • Sugerowane adres e-mail osoby podpisującej   
   (nie jest wyświetlany w złożonym podpisie.)

  • Instrukcje dla osoby podpisującej   
   przydatne lub niezbędne informacje dla osoby podpisującej.
   (Nie jest wyświetlany w złożonym podpisie.)
   Okno dialogowe Konfiguracja podpisu

 4. W tym samym oknie dialogowym zaznacz lub wyczyść następujące pola wyboru:

  • Zezwalaj osobie podpisującej na dodawanie komentarzy w oknie dialogowym podpisywania   
   Zezwalaj osobie podpisującej na wpisanie celu podpisu.
   (Typu osoba podpisująca będzie nie będą wyświetlane w złożonym podpisie.)

  • Pokaż datę podpisania w wierszu podpisu   
   datę dodania podpisu.
   (Wyświetlane w złożonym podpisie).

 5. Kliknij przycisk OK.

Powtórz tę samą procedurę, aby dodać kolejne wiersze podpisu.

Aby usunąć wiersz podpisu w Word lub Excel:

 1. Kliknij wiersz podpisu, aby go zaznaczyć.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

Ważne: Wiesze podpisu można wstawiać tylko w formularzach programu InfoPath Filler.

Aby wstawić wiersz podpisu w InfoPath:

 1. W formularzu kliknij, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić wiersz podpisu.

 2. Na karcie Narzędzia główne wstążki w grupie Formanty kliknij pozycję Wiersz podpisu.

 3. Kliknij wiersz podpisu, aby go zaznaczyć, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości wiersza podpisu.

 4. W oknie dialogowym Właściwości wiersza podpisu na karcie Ogólne wypełnij dowolne z czterech poniższych pól (możesz wypełnić je wszystkie, niektóre z nich lub nie wypełniać żadnego):

  • Wiadomość podpisującym przed podpisaniem   
   przydatne lub niezbędne informacje dla osoby podpisującej.
   (Nie jest wyświetlany w złożonym podpisie.)

  • Nazwa osoby podpisującej   
   (wyświetlane w złożonym podpisie).

  • Tytuł osoby podpisującej   
   (wyświetlane w złożonym podpisie).

  • Adres e-mail osoby podpisującej   
   (nie jest wyświetlany w złożonym podpisie.)
   Okno dialogowe Właściwości podpisu

 5. Wprowadź dowolne odpowiednie dostosowania na karcie Rozmiar i na karcie Zaawansowane.

 6. Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć wiersz podpisu w InfoPath:

 • Kliknij kontrolkę, aby ją zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić do testowania nowego przepływu pracy, przejdź do pozycji Rozpoczęcie części tego artykułu.

Jeśli wykonujesz zadanie przepływu pracy, przejdź (lub zwracana) do wykonania części tego artykułu.

Uruchamianie przepływu pracy Zbieranie podpisów

Przypomnienia o procesie podpisów: należy wszystkie zmiany w dokumencie, w tym wszystkie operacje wstawiania i usuwania wierszy podpisu — przed dodaniem podpisu w wierszu podpisu w pierwszego uczestnika. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część Planowanie w tym artykule).

Upewnij się również, że osoby, do których przepływ pracy zostanie przydzielania zadań zrozumieć, jak dodać swoje podpisy i wykonać swoje formularze zadań. Ta osoba może być przydatne części WYKONANE w tym artykule.

Dwa sposoby uruchamiania przepływu pracy    Dla przepływu pracy można skonfigurować tylko uruchamianie ręczne, tylko uruchamianie automatyczne lub obie te metody:

 • Ręcznie w dowolnej chwili przez każdą osobę, która ma wymagane uprawnienia.

 • Automatycznie przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego określony, oznacza to, że zawsze, gdy dokument zostanie dodany do listy lub biblioteki i/lub gdy dokument już na liście zostanie zmieniony.
  (Zdarzenia wyzwalającego lub zdarzeń określono na pierwszej stronie formularza skojarzenia, podczas dodawania oryginalny i konfigurowanie przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Planowanie w tym artykule).

Przepływ pracy można "t start na dowolny dokument, który jest obecnie wyewidencjonowany. (Dokument może być wyewidencjonowany po uruchomienia przepływu pracy nad nim; ale po jest wyewidencjonowany, nie dalszej przepływy pracy można uruchamiać na tym dokumencie do momentu jej zaewidencjonowaniu ponownie).

Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany do uruchamiania automatycznego, przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego przepływ pracy zostanie uruchomiony dla dokumentu, którego dotyczy dane zdarzenie wyzwalające.

Po uruchomieniu przepływ pracy przydziela pierwsze zadanie lub zadania i wysyła powiadomienie o zadaniu do każdej osoby, do której przedzielił zadanie. W międzyczasie są także wysyłane powiadomienia o uruchomieniu (odrębne od powiadomień o zadaniach) do osoby, która pierwotnie dodała ten przepływ pracy, oraz do wszystkich osób umieszczonych w polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia.

Jeśli przed uruchomieniem przepływu pracy przez akcję wyzwalającą dokument nie zawiera jeszcze niezbędnych wierszy podpisu, należy je wstawić, zanim w dokumencie zostanie dodany pierwszy podpis.

Uwaga dotycząca uprawnień    Zwykle musi mieć uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy. (Domyślnie i grupy Członkowie grupy Właściciele mają to uprawnienie, ale nie grupy odwiedzający. Jednak właściciela także możliwość, na podstawie przepływu pracy przez przepływ pracy, Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami dla osób, które uruchomić przepływ pracy. Wybranie tej opcji, właściciele można zasadniczo określić, czy przy określonego przepływu pracy mogą być uruchamiane tylko dla nich i innych właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Dowiedz się, w tym artykule).

Dwa miejsca, z poziomu których można uruchamiać przepływ pracy

Przepływ pracy można uruchomić ręcznie z jednego z dwóch miejsc:

 • Z listy lub biblioteki miejsce, w którym jest przechowywany dokument.

 • z w dokumencie, jest otwarty w programie Microsoft Office, w którym został utworzony. (Należy zauważyć, że musi to być pełny, zainstalowany program, a nie wersję aplikacji sieci web).

W pozostałych dwóch sekcjach tej części podano instrukcje dotyczące obu metod.

 1. Dodaj wszystkie niezbędne wiersze podpisu w dokumencie lub ustal z uczestnikami przepływu pracy, że oni o to zadbają, zanim którykolwiek z nich doda swój podpis w jednym z tych wierszy.

 2. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany dokument, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy.

 3. Kliknij ikonę przed jego nazwą, wybierz element, a następnie na kartę pliki wstążki, grupie przepływy pracy kliknij pozycję przepływy pracy.

 4. Na stronie przepływy pracy: strona nazwędokumentu , w obszarze Uruchamianie nowego przepływu pracy, kliknij przepływ pracy, który chcesz uruchomić.
  Łącze służące do uruchamiania przepływu pracy

 5. W formularzu inicjowania wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz zastosować do tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy.

  Uwaga: Zmiany wprowadzone w tym miejscu w formularzu inicjowania są używane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, które będą stosowane zawsze przepływ pracy jest uruchamiany lub jeśli chcesz zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz część Zmienianie w tym artykule.

Druga strona formularza skojarzenia z wyświetlonymi opcjami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wprowadź dowolne zmiany na liście osób, do których przepływ pracy ma przydzielać zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w jakiej mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli zostanie dołączona grupa lub lista dystrybucyjna   
  zostanie przydzielone zadanie grupy: Każdy członek grupy otrzymają powiadomienie o zadaniu, ale tylko jeden element będzie konieczne przejmowanie i wykonywanie zadania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące przejmowania i wykonywania zadania grupowego zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Upewnij się, że ustawienia dotyczące przydzielania zadań na każdym etapie — po jednym naraz (szeregowo) lub wszystkich jednocześnie (równolegle) — są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy po obecnie skonfigurowanym etapie lub etapach.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

DW

Dodaj lub usuń dowolne wybrane osoby. Pamiętaj, że:

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień w formularzu inicjowania kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić przepływ pracy.

Przepływ pracy przydzieli pierwsze zadanie lub zadania, a w międzyczasie wyśle powiadomienia o uruchomieniu do Ciebie i do każdej osoby umieszczonej w polu DW formularza inicjowania.

 1. Dodaj wszystkie niezbędne wiersze podpisu w dokumencie lub ustal z uczestnikami przepływu pracy, że oni o to zadbają, zanim którykolwiek z nich doda swój podpis w jednym z tych wierszy.

 2. Otwórz dokument w zainstalowanej wersji programu pakietu Office na komputerze.

  Uwaga: Ta metoda nie można używać, gdy dokument jest otwarty w aplikacji sieci web wersji programu Microsoft Office. Musi być otwarty w pełny zainstalowanej wersji programu na komputerze.

 3. W otwartym dokumencie kliknij kartę Plik, kliknij przycisk Zapisz i wyślij, a następnie kliknij przepływ pracy, który chcesz uruchomić dla dokumentu.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy komunikat z informacją, że przepływ pracy wymaga zaewidencjonowania pliku, kliknij przycisk Zaewidencjonuj.
  (Jeśli ten komunikat nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku 5).

 5. Kliknij duży przycisk Uruchom przepływ pracy.

 6. Na stronie Zmienianie przepływu pracy w formularzu inicjowania wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz zastosować do tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy.

  Uwaga: Zmiany wprowadzone w tym miejscu w formularzu inicjowania są używane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, które będą stosowane zawsze przepływ pracy jest uruchamiany lub jeśli chcesz zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz część Zmienianie w tym artykule.

Druga strona formularza skojarzenia z wyświetlonymi opcjami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wprowadź dowolne zmiany na liście osób, do których przepływ pracy ma przydzielać zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w jakiej mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli zostanie dołączona grupa lub lista dystrybucyjna   
  zostanie przydzielone zadanie grupy: Każdy członek grupy otrzymają powiadomienie o zadaniu, ale tylko jeden element będzie konieczne przejmowanie i wykonywanie zadania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące przejmowania i wykonywania zadania grupowego zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Upewnij się, że ustawienia dotyczące przydzielania zadań na każdym etapie — po jednym naraz (szeregowo) lub wszystkich jednocześnie (równolegle) — są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy po obecnie skonfigurowanym etapie lub etapach.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

DW

Dodaj lub usuń dowolne wybrane osoby. Pamiętaj, że:

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień w formularzu inicjowania kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić przepływ pracy.

Przepływ pracy przydzieli pierwsze zadanie lub zadania, a w międzyczasie wyśle powiadomienia o uruchomieniu do Ciebie i do każdej osoby umieszczonej w polu DW formularza inicjowania.

Co dalej?

 • Jeśli ten przepływ pracy został uruchomiony po raz pierwszy, inni uczestnicy będą informacje i pomoc w celu wykonania przypisanych zadań? (Ta osoba może być przydatne WYKONANO części tego artykułu.)

 • Warto też sprawdzić, czy uczestnicy odbierają swoje powiadomienia e-mail, a w szczególności to, czy te powiadomienia nie są nieprawidłowo obsługiwane przez ich filtry wiadomości-śmieci.

 • I oczywiście, może być jedno lub więcej zadań przepływu pracy do wykonania samodzielnie. Przejdź do wykonania części tego artykułu, aby uzyskać szczegóły.

 • W międzyczasie Aby dowiedzieć się, jak możesz można śledzić postęp bieżącego wystąpienia przepływu pracy, przejdź do części Monitorowanie w tym artykule.

Wykonywanie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów

Jeśli do użytkownika zostało po raz pierwszy przydzielone zadanie w ramach przepływu pracy Zbieranie podpisów, powinien dokładnie przejrzeć tę część artykułu przed wykonaniem tego zadania. Pozwoli to na zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi opcjami.

Uwaga: Jeśli użytkownik wie, że zostało do niego przydzielone zadanie przepływu pracy, ale wiadomość z powiadomieniem nie pojawiła się w jego skrzynce odbiorczej poczty e-mail, powinien się upewnić, że to powiadomienie nie zostało umieszczone w niewłaściwym folderze przez filtr wiadomości-śmieci. Jeśli tak się stało, należy odpowiednio dostosować ustawiania tego filtru.

W pierwszej kolejności: sprawdzenie, czy korzysta się z odpowiedniego artykułu

Różne typy przepływów pracy wymagają różnych akcji zadania.

Dlatego przed rozpoczęciem wykonywania przydzielonego zadania należy się upewnić, że jest ono faktycznie zadaniem przepływu pracy Zbieranie podpisów, a nie zadaniem jakiegoś innego typu przepływu pracy.

Należy poszukać tekstu Ten dokument wymaga podpisu w dowolnej z następujących lokalizacji:

 • W wierszu temat powiadomienia o zadaniu
  Tekst identyfikujący typ przepływu pracy w powiadomieniu o zadaniu

 • Na pasku komunikatów w dokumencie do przejrzenia
  Tekst identyfikujący typ przepływu pracy w elemencie do przejrzenia

 • W tytule zadania na stronie Stan przepływu pracy
  Tekst identyfikujący typ przepływu pracy w tytule zadania na stronie Stan przepływu pracy

Jeśli nie widzisz tekstu Ten dokument wymaga podpisu w następujących lokalizacjach, skontaktuj się z osobą rozpoczęte lub pierwotnie dodała przepływ pracy, aby dowiedzieć się, szablon przepływu pracy, który jest oparty na — czy jest niestandardowy przepływ pracy.

Jeśli jednak przydzielone zadanie jest zadaniem przepływu pracy Zbieranie podpisów, należy kontynuować pracę z tym artykułem.

Gdy w ramach przepływu pracy użytkownikowi zostaje przydzielone zadanie, zwykle dowiaduje się on o nim na jeden z trzech sposobów:

 • Odbiera powiadomienie o zadaniu w wiadomości e-mail.

 • Otwiera dokument pakietu Microsoft Office i na pasku komunikatów widzi informację, że zostało mu przydzielone zadanie związane z tym dokumentem.

 • Sprawdza witrynę programu SharePoint i dowiaduje się, że jest do niego obecnie przydzielone jedno zadanie lub ich większa liczba.

Gdy użytkownik dowiaduje się, że przydzielono mu zadanie przepływu pracy Zbieranie podpisów, zwykle wykonuje dwie czynności:

 • Przeglądanie dokumentu    Użytkownik otwiera i przegląda dokument, a następnie go podpisuje (lub tego nie robi).

 • Wykonywanie zadania    Użytkownik wypełnia i przesyła formularz zadania.

Dlatego do wykonania zadania są często wymagane trzy następujące elementy:

 • Wiadomość z powiadomieniem (odebrana pocztą e-mail)

 • Dokument przesłany do podpisania (który należy otworzyć, a następnie podpisać lub nie)

 • Formularz zadania (który należy otworzyć, wypełnić i przesłać)

Poniżej przestawiono wygląd tych trzech elementów.

Uwaga:  Przycisk Otwórz to zadanie w wiadomości z powiadomieniem o zadaniu na wstążce jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

Wiadomość z powiadomieniem o zadaniu, element do przejrzenia i formularz zadania

Uwaga: Przycisk Otwórz to zadanie na Wstążce wiadomości z powiadomieniem o zadaniu jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

(Należy zauważyć, że jeśli zadanie nie jest przypisany do Ciebie osobiście, ale do całej listy dystrybucyjnej lub grupy którego jesteś członkiem, a następnie należy przejmowania zadania przed jego ukończeniem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję roszczeń zadania grupowego przed jego wykonaniem w tej części).

Wykonaj następujące czynności:

 1. W wiadomości z powiadomieniem o zadaniu w instrukcjach Aby ukończyć to zadanie kliknij łącze do dokumentu.

 2. W otwartym dokumencie kliknij przycisk Otwórz to zadanie na pasku komunikatów.

Uzyskiwanie dostępu do elementu i formularza zadania z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem

Uwaga: Przycisk Otwórz to zadanie w wiadomości z powiadomieniem o zadaniu na wstążce (przedstawiony na ilustracji nad czarną strzałką) jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

(Należy zauważyć, że jeśli zadanie nie jest przypisany do Ciebie osobiście, ale do całej listy dystrybucyjnej lub grupy którego jesteś członkiem, a następnie należy przejmowania zadania przed jego ukończeniem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję roszczeń zadania grupowego przed jego wykonaniem w tej części).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na liście lub w bibliotece, w której jest przechowywany dokument do przejrzenia, kliknij łącze W trakcie wykonywania skojarzone z danym dokumentem i przepływem pracy.

 2. Na stronie Stan przepływu pracy kliknij tytuł zadania.

 3. W formularzu zadania w obszarze paska komunikatów To zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu kliknij łącze do dokumentu.

Uzyskiwanie dostępu do elementu i formularza zadania z poziomu listy lub biblioteki

Należy zauważyć, że jeśli zadanie nie jest przypisany do Ciebie osobiście, ale do całej listy dystrybucyjnej lub grupy którego jesteś członkiem, a następnie należy przejmowania zadania przed jego ukończeniem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję roszczeń zadania grupowego przed jego wykonaniem w tej części.

Jeśli wiersz podpisu został skonfigurowany dla określonego użytkownika, a osoba, która doda w nim swój podpis, będzie zalogowana jako inny użytkownik, ta rozbieżność może być widoczna w tym wierszu. W tym przykładzie wiersz podpisu został skonfigurowany dla Rafała Misztala, ale podpis został dodany przez osobę zalogowaną jako Anna Misiec.

Wiersz podpisu, w którym jest wyświetlana inna osoba podpisująca

W poniższym przykładzie dokument został utworzony w Word.

Element do przejrzenia zawierający trzy paski komunikatów

U góry dokumentu znajdują się trzy żółte paski komunikatów:

Oznaczony jako wersja ostateczna    Ten pasek komunikatów zawiera informację, że że co najmniej jedna osoba już dodała swój podpis w wierszu podpisu.

Ważne:  Od tej chwili każda zmiana w dokumencie inna niż dodanie podpisów w już wstawionych wierszach podpisu powoduje usunięcie wszystkich już dodanych podpisów, czyli ich unieważnienie. (Oznacza to, że wstawianie i usuwanie wierszy podpisu nie jest dozwolone na tym etapie. Można tylko dodawać same podpisy).

Podpisy    Aby otworzyć okienko Podpisy, można kliknąć przycisk Wyświetl podpisy. W obszarze Żądane podpisy kliknij strzałkę obok swojego imienia i nazwiska, a następnie w menu rozwijanym kliknij pozycję Podpisz.

Uwagi: 

 • Jeśli imię i nazwisko użytkownika występuje kilka razy na liście Żądane podpisy, oznacza to, że dokument zawiera więcej niż jeden wiersz podpisu, w którym użytkownik powinien dodać swój podpis. W celu dodania każdego podpisu należy zastosować tę samą procedurę.

 • Jeśli użytkownik nie widzi swojego imienia i nazwiska na liście Żądane podpisy, powinien skonsultować się z osobą, która uruchomiła przepływ pracy, lub (w przypadku automatycznego uruchomienia przepływu pracy) — z osobą, która go pierwotnie dodała.

 • Formularze programu InfoPath nie zawierają okienka Podpisy ani listy Żądane podpisy. Przed zapisaniem dokumentu i wykonaniem zadania należy się upewnić, że podpisy zostały dodane we wszystkich odpowiednich wierszach podpisu.

Element z otwartym okienkiem Podpisy

W przypadku wyświetlenia komunikatu dotyczącego dostawców usług podpisów cyfrowych innych firm należy kliknąć przycisk OK, aby kontynuować. (Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu w przyszłości, należy zaznaczyć pole wyboru).

Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisywanie.

Okno dialogowe Podpisywanie

Aby podpisać dokument, wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko w polu obok dużego znaku X, kliknąć przycisk Podpisz, a następnie kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym Potwierdzenie podpisu.

Jeśli Twoje imię i nazwisko występuje kilka razy na liście Żądane podpisy, oznacza to, że dokument zawiera więcej niż jeden wiersz podpisu, w którym powinien znaleźć się Twój podpis. W celu dodania każdego podpisu zastosuj tę samą procedurę.

Zadanie przepływu pracy    Gdy wszystko będzie już gotowe do wykonania i przesyłania formularza zadania, kliknij przycisk Otwórz to zadanie na pasku komunikatów Zadanie przepływu pracy.

Formularz zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów wygląda mniej więcej tak:

Formularz zadania z wyświetlonymi opcjami

Należy zauważyć, że dwa pierwsze kontrolek (Usuń element i to zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu tytuł) nie są wyświetlane w formularzu zadania, gdy jest otwierany z wewnątrz dokument do podpisania. Są wyświetlane tylko po otwarciu formularza zadania bezpośrednio z wiadomości z powiadomieniem o zadaniu lub listy zadań na stronie Stan przepływu pracy.

Objaśnienie 1

Usuń element

Aby usunąć to zadanie z bieżącego wystąpienia przepływu pracy, kliknij łącze tutaj.

 • Usunięcie zadania nie powoduje usunięcia dokumentu, który ma zostać podpisany.

 • Usunięte zadanie nie jest już wyświetlane w obszarze Zadania na stronie Stan przepływu pracy. (Ta operacja usunięcia jest jednak nadal zarejestrowana w obszarze Historia na tej stronie).

Uwaga:  Jeśli to wystąpienie przepływu pracy zostało uruchomione przez inną osobę, przed usunięciem zadania można się skonsultować z tą osobą, a w przypadku automatycznego uruchomienia tego wystąpienia — z osobą, która pierwotnie dodała przepływ pracy.

Objaśnienie 2

To zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu tytuł

Aby otworzyć dokument do podpisania, kliknij znajdujące się tutaj łącze.

Objaśnienie 3

Stan, zlecone przez, skonsolidowane komentarze, ukończenia daty

Nie można edytować ani zmieniać wpisów w tych czterech polach, ale zawarte w nich informacje mogą być przydatne.

Pole Skonsolidowane komentarze zawiera wszystkie komentarze przesłane w formularzu przez uczestników, którzy już wykonali swoje zadania w ramach tego samego wystąpienia przepływu pracy.

W ten sam sposób, gdy prześlesz własny formularz, cały tekst umieszczony w polu Komentarze(4) będzie też wyświetlany w polu Skonsolidowane komentarze dla kolejnych uczestników.

Objaśnienie 4

Komentarze

Cały tekst wprowadzony w tym polu zostanie zarejestrowany w historii przepływu pracy i będzie także wyświetlany w polu Skonsolidowane komentarze (3) dla kolejnych uczestników.

Objaśnienie 5

Znak

Po podpisaniu dokumentu i wpisaniu dowolnej opinii do dodania w polu Komentarze kliknij ten przycisk, aby przesłać formularz i wykonać swoje zadanie.

Objaśnienie 6

Anulowanie

Aby zamknąć zadanie bez zapisywania żadnych zmian ani odpowiedzi, kliknij ten przycisk. Zadanie pozostanie niewykonane i nadal będzie przydzielone do Ciebie.

Objaśnienie 7

Przydziel ponownie zadanie

Aby ponownie przydzielić to zadanie do innej osoby, kliknij ten przycisk.

Aby zapoznać się z ilustracją strony umożliwiającej wprowadzenie szczegółów ponownego przydzielenia i uzyskać odpowiednie instrukcje przejdź do sekcji 7 w tej części Ponowne przydzielanie zadania innej osobie.

Uwaga: Ta opcja może być wyłączona w przypadku niektórych zadań przepływu pracy.

Jeśli tylko jedno zadanie jest przydzielone do całej grupy, do której należy użytkownik, każdy członek tej grupy może przejąć i wykonać to zadanie w imieniu całej grupy.

Zadanie to należy przejąć przed otwarciem i podpisaniem dokumentu. Gdy użytkownik przejmie zadanie, zostaje ono do niego przydzielone i od tej chwili nie może zostać wykonane przez żadnego innego członka grupy. (Dzięki temu tylko jedna osoba wykonuje niezbędną pracę).

 1. Na stronie Stan przepływu pracy wskaż nazwę zadania przydzielonego Twojej grupie i zaczekaj, aż zostanie wyświetlona strzałka.

 2. Kliknij strzałkę, kliknij pozycję Edytuj element, a następnie kliknij przycisk Przejmij zadanie w formularzu zadania.
  Ilustracja przedstawiająca sposób przejmowania zadania grupowego

Po odświeżeniu strony Stan przepływu pracy widać, że zadanie nie jest już przydzielone do grupy, ale do określonego użytkownika.

Aby później zwolnić zadanie ponownie do grupy bez jego wykonywania, należy wykonać te same czynności w celu powrotu do formularza zadania, ale tym razem należy kliknąć przycisk Zwolnij zadanie.

Przycisk Zwolnij zadanie w formularzu zadania

Aby inna osoba wykonała zadanie przepływu pracy przydzielone do użytkownika, należy kliknąć przycisk Przydziel ponownie zadanie w formularzu zadania przepływu pracy.

Zostanie wyświetlony poniższy formularz.

Formularz ponownego przydzielania zadania

Objaśnienie 1

Przydziel ponownie zadanie użytkownikowi

Wpisz imię i nazwisko lub adres osoby, której chcesz przydzielić to zadanie.

Aby przydzielić to zadanie osobie, która uruchomiła przepływ pracy, a w przypadku automatycznego uruchomienia przepływu pracy — osobie, która go pierwotnie dodała, pozostaw to pole puste.

Objaśnienie 2

Nowe żądanie

Podaj wszystkie informacje potrzebne osobie, której przydzielasz zadanie, do wykonania tego zadania. (Cały wpisany tutaj tekst zostanie dodany w obszarze Skonsolidowane komentarze).

Objaśnienie 3

Nowy czas trwania

Wykonaj jedną z trzech poniższych czynności:

 • Aby zachować istniejącą datę ukończenia    Pozostaw to pole puste.

 • Aby całkowicie usunąć datę ukończenia    Typ Liczba 0.

 • Aby określić nową datę ukończenia data    Wpisz liczbę, a następnie określ jednostki czasu trwania w następujących polach. Dwa wpisy razem Zidentyfikuj okres przed przypada zadanie zmiany.

Domyślnie do zadań przepływu pracy Zbieranie podpisów nie są przypisywane daty ukończenia ani czasy trwania zadań.

Objaśnienie 4

Nowe jednostki czasu trwania

Jeżeli wpisujesz nowy czas trwania zadania za pomocą tego pola w połączeniu z polem Nowy czas trwania do identyfikowania okresu przed ukończenia zadania. (Na przykład: 3 dni lub 1 miesiąc lub 2 tygodnie.)

Po zakończeniu formularza kliknij przycisk Wyślij. Zadania jest oznaczony jako ukończone, nowe zadanie zostało przydzielone do osoby, która jest teraz odpowiedzialnej za zadanie i są wysyłane powiadomienia o zadaniu.

Wszystkie podane nowe informacje zostaną dołączone do tekstu Delegowane przez użytkownika w powiadomieniu o nowym zadaniu (oznaczonym numerem 1 na poniższej ilustracji).

Powiadomienie o zadaniu dotyczące ponownie przydzielonego zadania

W międzyczasie te wszystkie zmiany są śledzone i wyświetlane w obszarach Zadania i Historia na stronie Stan przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Obszary Zadania i Historia na stronie Stan przepływu pracy dotyczące ponownie przydzielonego zadania

Monitorowanie, dostosowywanie lub zatrzymywanie uruchomionego przepływu pracy Zbieranie podpisów

Centralnym miejscem, z poziomu którego można monitorować, dostosowywać lub zatrzymać uruchomiony przepływ pracy, jest strona Stan przepływu pracy dla danego wystąpienia przepływu pracy.

Najpierw zostanie przedstawiony sposób przechodzenia do tej strony, a następnie — metody korzystania ze znajdujących się na niej opcji i informacji. Na koniec zostaną przedstawione dwie inne strony, dzięki którym można uzyskać dodatkowe informacje związane z monitorowaniem.

Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, należy kliknąć łącze W trakcie wykonywania dla wybranego elementu i przepływu pracy.

W tym przykładzie elementem jest dokument o nazwie Myśl przewodnia — wersja robocza, a przepływ pracy to Zatwierdzanie 3.

Kliknięcie łącza stanu przepływu pracy

Zostanie otwarta strona Stan przepływu pracy.

 • Jeśli lista lub biblioteka zawiera dużą liczbę elementów, można szybciej znaleźć szukany element, używając sortowania i/lub filtrowania. W przypadku częstego używania tego samego sposobu sortowania i/lub filtrowania warto utworzyć widok niestandardowy umożliwiający zautomatyzowanie wyświetlania określonego rozmieszczenia.

 • Aby przejść do strony Stan przepływu pracy, można także kliknąć łącze Wyświetl stan tego przepływu pracy w wiadomości e-mail z powiadomieniem o uruchomieniu lub łącze Wyświetl historię przepływu pracy w wiadomości e-mail z powiadomieniem o ukończeniu określonego odpowiedniego wystąpienia przepływu pracy.

Poniżej pod ilustracjami poszczególnych sekcji strony Stan przepływu pracy zostały podane pytania związane z monitorowaniem. Odpowiedzi na te pytania można uzyskać w tych poszczególnych sekcjach.

Sekcja Informacje o przepływie pracy

Sekcja Informacje o przepływie pracy na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Kto uruchomił to wystąpienie przepływu pracy?

 • Kiedy zostało uruchomione to wystąpienie?

 • Kiedy wystąpiła ostatnia akcja w ramach tego wystąpienia?

 • Dla którego elementu jest uruchomione to wystąpienie?

 • Jaki jest bieżący stan tego wystąpienia?

Sekcja Zadania

Obszar Zadania na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Jakie zadania już zostały utworzone i przydzielone oraz jaki jest ich bieżący stan?

 • Które zadania już zostały wykonane i jaki był wynik każdego z tych zadań?

 • Jakie są daty ukończenia poszczególnych zadań, które już zostały utworzone i przydzielone? (Domyślnie do zadań przepływu pracy Zbieranie podpisów nie są przypisywane daty ukończenia ani czasy trwania).

Zadania, które zostały usunięte, i zadania, które nie zostały jeszcze przydzielone, nie są wyświetlane w tej sekcji.

Sekcja Historia przepływu pracy

Sekcja Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Jakie zdarzenia miały już miejsce w tym wystąpieniu przepływu pracy?

 • Zadania zaległe ani powiadomienia o nich nie są wyświetlane w tym obszarze.

Istnieją dwa sposoby umożliwiające zatrzymanie uruchomionego wystąpienia przepływu pracy przed jego normalnym ukończeniem:

 • Anulowanie przepływu pracy    Ta czynność powoduje anulowanie wszystkich zadań. Zadania zostają jednak zachowane w obszarze Zadania na stronie Stan przepływu pracy.

 • Zakończenie danego przepływu pracy    Ta czynność powoduje anulowanie wszystkich zadań i ich usunięcie z obszaru Zadania na stronie Stan przepływu pracy. (Informacje o zadaniach nadal można jednak znaleźć w obszarze Historia przepływu pracy).

Poniżej podano instrukcje dotyczące obu metod.

Anulowanie (wszystkie zadania zostaną anulowane, ale zachowane na liście zadań i w historii)

Jeśli bieżące wystąpienie przepływu pracy nie jest już potrzebne, można je anulować.

Domyślnie tę procedurę możne wykonać osoba, która uruchomiła to wystąpienie przepływu pracy, lub każda osoba posiadająca uprawnienie Zarządzanie listami. (Dla przypomnienia: to uprawnienie ma domyślnie grupa Właściciele, nie ma go natomiast grupa Członkowie ani grupa Odwiedzający).

 • Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż pod obszarem Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Anuluj wszystkie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów.

Wszystkie bieżące zadania zostaną anulowane, a przepływ pracy kończy się ze stanem Anulowane. Anulowane zadania nadal znajdują się zarówno w obszarze zadania, jak i w obszarze Historia przepływu pracy.

Zakończenie (wszystkie zadania zostaną usunięte z listy zadań, ale zachowane w historii)

Przepływ pracy można zakończyć, jeśli ulegnie on zatrzymaniu i przestanie odpowiadać lub jeśli wystąpi błąd.

Domyślnie tę procedurę możne wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienie Zarządzanie listami. (Dla przypomnienia: to uprawnienie ma domyślnie grupa Właściciele, nie ma go natomiast grupa Członkowie ani grupa Odwiedzający).

 • Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Zakończ ten przepływ pracy.

Wszystkie zadania utworzone przez przepływ pracy jest anulowany i są usuwane z obszaru zadania na stronie Stan przepływu pracy, jeśli nadal są one odzwierciedlone w obszarze Historia przepływu pracy. Przepływ pracy kończy się ze stanem Anulowane.

Na stronie Przepływy pracy dla dowolnego elementu można znaleźć listę przepływów pracy obecnie uruchomionych dla tego elementu.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element.

 2. Wskaż nazwę elementu, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie w menu rozwijanym kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie Przepływy pracy: Nazwa elementu w obszarze Uruchomione przepływy pracy znajduje się lista wystąpień przepływów pracy obecnie uruchomionych dla elementu.

Uwaga:  Dla tego samego elementu nie może być jednocześnie uruchomionych wiele wystąpień jednej wersji przepływu pracy. Na przykład: dodano dwa przepływy pracy — oba utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zbieranie podpisów. Nazwa pierwszego przepływu pracy to Opinie dotyczące planu, a drugiego — Opinie dotyczące budżetu. Dla dowolnego pojedynczego elementu może być jednocześnie uruchomione tylko jedno wystąpienie zarówno przepływu pracy Opinie dotyczące planu, jak i przepływu pracy Opinie dotyczące budżetu. Dla żadnego elementu nie mogą być jednocześnie uruchomione dwa wystąpienia ani pierwszego, ani drugiego przepływu pracy.

Administratorzy zbioru witryn mogą na pierwszy rzut oka sprawdzić następujące informacje:

 • Ile przepływów pracy utworzonych na podstawie poszczególnych szablonów przepływów pracy istnieje obecnie w zbiorze witryn.

 • Czy poszczególne szablony przepływów pracy są obecnie aktywne czy nieaktywne w zbiorze witryn.

 • Ile wystąpień wersji przepływów pracy utworzonych na podstawie poszczególnych szablonów przepływów pracy jest obecnie uruchomionych w zbiorze witryn.

Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.
  Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję przepływy pracy.
  Łącze Przepływy pracy poniżej nagłówka Administracja witryną

Zostanie otwarta strona Przepływy pracy zawierająca wyżej wymienione informacje.

Co dalej?

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia tej wersji przepływu pracy, można skorzystać z instrukcji w RECENZJA części tego artykułu do wyświetlania zdarzeń w wystąpieniu i Odkryj, czy funkcje przepływu pracy, jak ma być.

Przeglądanie wyników przepływu pracy Zbieranie podpisów i tworzenie raportów

Po zakończeniu danego wystąpienia przepływu pracy można przejrzeć zdarzenia zarejestrowane w jego historii. (Dostęp do informacji dotyczących dowolnego wystąpienia można uzyskać w ciągu 60 dni od jego zakończenia).

Ważne:  Historia przepływu pracy jest udostępniana tylko w celach informacyjnych. Nie może być używana na potrzeby oficjalnych inspekcji ani w żadnym innym celu dowodowym, w przypadku którego konieczne jest spełnienie wymogów prawnych.

Można także uruchamiać raporty dotyczące ogólnej wydajności przepływu pracy w jego wystąpieniach.

Dopóki dany element pozostaje na tej samej liście lub w tej samej bibliotece i dla tego elementu jest ponownie uruchamiany ten sam przepływ pracy, dostęp do historii ostatniego wystąpienia można uzyskać z poziomu tej listy lub biblioteki.

Aby wyświetlić stronę Stan przepływu pracy dla ostatniego wystąpienia przepływu pracy uruchomionego dla dowolnego elementu:

 • Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, kliknij łącze stanu dla tego elementu i przepływu pracy.

W tym przykładzie elementem jest dokument o nazwie myśl przewodnia — wersja robocza , a przepływ pracy to Zatwierdzanie nowych dokumentów.

Kliknięcie łącza stanu przepływu pracy

Sekcja Historia przepływu pracy znajduje się u dołu strony Stan przepływu pracy.

Sekcja Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy

Czasami trzeba przejrzeć historię wystąpienia po ponownym uruchomieniu tego samego przepływu pracy dla tego samego elementu.

Można to zrobić w ciągu 60 dni od zakończenia przepływu pracy z poziomu jednego z dwóch punktów wejścia: listy lub biblioteki albo powiadomienia o ukończeniu przepływu pracy. (Produkty programu SharePoint przechowują historię zadań przepływów pracy przez 60 dni).

Z poziomu listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element.

 2. Wybierz element, klikając ikonę przed jego nazwą, a następnie na karcie Pliki wstążki w grupie Przepływy pracy kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie przepływy pracy: nazwa elementu w obszarze Zakończone przepływy pracy kliknij nazwę lub stanu wystąpienia przepływu pracy, który chcesz przejrzeć.
  Lista Zakończone przepływy pracy na stronie Przepływy pracy dla elementu
  zostanie otwarta strona stan przepływu pracy dla tego wystąpienia.

Z poziomu powiadomienia o ukończeniu przepływu pracy

 • Otwórz powiadomienie o ukończeniu przepływu pracy dla wystąpienia, które chcesz przejrzeć, a następnie kliknij łącze Wyświetl historię przepływu pracy.

Powiadomienie o ukończeniu przepływu pracy z wyróżnionym łączem do historii
zostanie otwarta strona stan przepływu pracy dla tego wystąpienia.

Aby zachować wszystkie powiadomienia ukończenia, można utworzyć reguły programu Outlook. Konfigurowanie reguły kopii wszystkich wiadomości przychodzących, zawierające tekst ma wykonane na w wierszu tematu do własnych, osobnego folderu. (Upewnij się, że z programu Outlook reguły kopii przychodzące wiadomości, a nie po prostu przenieść je lub nie będzie również wyświetlane w skrzynce odbiorczej).

Aby uzyskać informacje dotyczące ogólnej wydajności jednej z używanych wersji przepływu pracy (te informacje będą dotyczyć pewnego okresu korzystania z tej wersji i jej wielu wystąpień), można utworzyć jeden z dwóch wstępnie zdefiniowanych raportów lub je oba:

 • Raport czasu trwania działania    Ten raport umożliwia wyświetlanie informacji na temat średniego czasu potrzebnego na ukończenie każdego działania w przepływie pracy, a także czasu potrzebnego na ukończenie każdego pełnego uruchomienia tego przepływu pracy, czyli jego każdego wystąpienia.

 • Raport anulowania i błędów    Ten raport pozwala sprawdzić, czy przepływ pracy jest często anulowany i czy są w nim napotykane błędy przed ukończeniem.

Tworzenie dostępnych raportów dla przepływu pracy

 1. Na liście lub w bibliotece w kolumnie Stan dla danego przepływu pracy kliknij dowolne łącze do informacji o stanie.
  Kliknięcie stanu przepływu pracy

 2. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy kliknij pozycję Wyświetl raporty przepływu pracy.
  Kliknięcie łącza Wyświetl raporty przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy

 3. Znajdź przepływu pracy, dla którego chcesz wyświetlić raport, a następnie kliknij nazwę raportu, który chcesz wyświetlić.
  Kliknięcie łącza do raportu czasu trwania działania

 4. Na stronie dostosowywania zachowania lub zmienić miejsce, w którym zostanie utworzony plik raportu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Kliknięcie przycisku OK w celu zatwierdzenia lokalizacji zapisania pliku
  raport jest tworzony i zapisany w określonej lokalizacji.

 5. Po zakończeniu raportu można kliknij łącze pokazano na poniższej ilustracji, aby go wyświetlić. W przeciwnym razie kliknij przycisk OK, aby zakończyć i zamknąć okno dialogowe. (Później, gdy będzie gotowe wyświetlić raport, znajdziesz je w lokalizacji określonej w poprzednim kroku.)
  Kliknięcie łącza w celu wyświetlenia raportu

Co dalej?

Jeśli przepływ pracy działa zgodnie z oczekiwaniami, wszyscy mogą śmiało z niego korzystać.

Jeśli znajduje się jakikolwiek tekst, który chcesz zmienić w sposobie działania przepływu pracy, zobacz Zmienianie części tego artykułu.

Tworzenie raportów dotyczących wydajności przepływu pracy

Aby uzyskać informacje dotyczące ogólnej wydajności jednej z używanych wersji przepływu pracy (te informacje będą dotyczyć pewnego okresu korzystania z tej wersji i jej wielu wystąpień), można utworzyć jeden z dwóch wstępnie zdefiniowanych raportów lub je oba:

 • Raport czasu trwania działania    Ten raport umożliwia wyświetlanie informacji na temat średniego czasu potrzebnego na ukończenie każdego działania w przepływie pracy, a także czasu potrzebnego na ukończenie każdego pełnego uruchomienia tego przepływu pracy, czyli jego każdego wystąpienia.

 • Raport anulowania i błędów    Ten raport pozwala sprawdzić, czy przepływ pracy jest często anulowany i czy są w nim napotykane błędy przed ukończeniem.

Tworzenie dostępnych raportów dla przepływu pracy

 1. Na liście lub w bibliotece w kolumnie Stan dla danego przepływu pracy kliknij dowolne łącze do informacji o stanie.
  Kliknięcie stanu przepływu pracy

 2. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy kliknij pozycję Wyświetl raporty przepływu pracy.
  Kliknięcie łącza Wyświetl raporty przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy

 3. Znajdź przepływu pracy, dla którego chcesz wyświetlić raport, a następnie kliknij nazwę raportu, który chcesz wyświetlić.
  Kliknięcie łącza do raportu czasu trwania działania

 4. Na stronie dostosowywania zachowania lub zmienić miejsce, w którym zostanie utworzony plik raportu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Kliknięcie przycisku OK w celu zatwierdzenia lokalizacji zapisania pliku
  raport jest tworzony i zapisany w określonej lokalizacji.

 5. Po zakończeniu raportu można kliknij łącze pokazano na poniższej ilustracji, aby go wyświetlić. W przeciwnym razie kliknij przycisk OK, aby zakończyć i zamknąć okno dialogowe. (Później, gdy będzie gotowe wyświetlić raport, znajdziesz je w lokalizacji określonej w poprzednim kroku.)
  Kliknięcie łącza w celu wyświetlenia raportu

Co dalej?

Jeśli przepływ pracy działa zgodnie z oczekiwaniami, wszyscy mogą śmiało z niego korzystać.

Jeśli znajduje się jakikolwiek tekst, który chcesz zmienić w sposobie działania przepływu pracy, zobacz Zmienianie części tego artykułu.

Zmienianie, wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy Zbieranie podpisów

Po uruchomieniu pierwszego wystąpienia nowego przepływu pracy Zbieranie podpisów i przejrzeniu jego wyników może zajść potrzeba wprowadzenia jednej lub kilku zmian w konfiguracji tego przepływu pracy.

Ponadto niekiedy w przyszłości mogą być potrzebne kolejne zmiany w konfiguracji.

Na koniec w pewnym momencie może być konieczne wyłączenie przepływu pracy na dłuższy lub krótszy czas bez jego usuwania lub jego całkowite usunięcie.

Aby wprowadzić trwałe zmiany w ustawieniach istniejącego przepływu pracy, należy otworzyć i edytować formularz skojarzenia, który został pierwotnie użyty w celu jego dodania.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której jest uruchamiany przepływ pracy.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Nazwa przepływu pracy (kliknij, aby zmienić ustawienia) kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

  Uwaga:  Jeśli odpowiedni przepływ pracy Zbieranie podpisów nie jest wyświetlany na tej liście, może być skojarzony tylko z jednym typem zawartości. Tym, które przepływy pracy są wyświetlane na tej liście, steruje kontrolka Pokaż skojarzenia przepływów pracy tego typu znajdująca się tuż ponad tą listą. (Zobacz ilustrację). Klikaj opcje typu zawartości w menu rozwijanym, dopóki jedna z nich nie spowoduje wyświetlenia odpowiedniego przepływu pracy. Po wyświetleniu tego przepływu pracy na liście kliknij jego nazwę.

 5. W tym samym dwustronicowym formularzu skojarzenia pierwotnie użytym w celu dodania przepływu pracy wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz je.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pól i kontrolek w formularzu skojarzenia Zobacz część Planowanie oraz odpowiednią część Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany na wszystkich listach i we wszystkich bibliotekach w zbiorze witryn

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.
Łącze Typy zawartości witryny w obszarze Galerie

 1. Na stronie typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, którego jest uruchamiany przepływ pracy.
  Obszar Typy zawartości dokumentu z wyróżnionym typem

 2. Na stronie wybranego typu zawartości w obszarzekliknij pozycjęUstawienia; Ustawienia przepływu pracy.
  Łącze Ustawienia przepływu pracy w sekcji Ustawienia

 3. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Nazwa przepływu pracy (kliknij, aby zmienić ustawienia) kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

 4. W tym samym dwustronicowym formularzu skojarzenia pierwotnie użytym w celu dodania przepływu pracy wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz je.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pól i kontrolek w formularzu skojarzenia Zobacz część Planowanie oraz odpowiednią część Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której jest uruchamiany przepływ pracy.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Usuń przepływ pracy.

 5. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy.
  Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy

Formularz ten zawiera pięć kolumn:

 • Przepływ pracy    Nazwa przepływu pracy.

 • Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów.

 • Zezwalaj    Opcja, która umożliwia przepływowi pracy kontynuowanie normalnego działania.

 • Brak nowych wystąpień    Opcja, która umożliwia ukończenie wszystkich obecnie uruchomionych wystąpień przepływu pracy, ale wyłącza przepływ pracy, czyniąc go niedostępnym dla uruchamiania jego jakichkolwiek nowych wystąpień. (Tę akcję można odwrócić. Aby ponownie włączyć przepływ pracy w późniejszym czasie, powróć na tę stronę i wybierz opcję Zezwalaj).

 • Usuwanie    Opcja, która całkowicie usuwa przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki. Wszystkie uruchomione wystąpienia natychmiast zostaną zakończone, a w kolumnie dla danego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie dla listy lub biblioteki. (Ta akcja "t odwracalny.)

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  W SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.
  Łącze Typy zawartości witryny w obszarze Galerie

 4. Na stronie typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, którego jest uruchamiany przepływ pracy.
  Obszar Typy zawartości dokumentu z wyróżnionym typem

 5. Na stronie wybranego typu zawartości w obszarzeUstawienia, kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 6. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Usuń przepływ pracy.

 7. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy.
  Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy

Co dalej?

Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany, należy uruchomić testowe wystąpienie przepływu pracy w celu dokładnego sprawdzenia efektów tych zmian.

 • Przepływ pracy    Nazwa przepływu pracy.

 • Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów.

 • Zezwalaj    Opcja, która umożliwia przepływowi pracy kontynuowanie normalnego działania.

 • Brak nowych wystąpień    Opcja, która umożliwia ukończenie wszystkich obecnie uruchomionych wystąpień przepływu pracy, ale wyłącza przepływ pracy, czyniąc go niedostępnym dla uruchamiania jego jakichkolwiek nowych wystąpień. (Tę akcję można odwrócić. Aby ponownie włączyć przepływ pracy w późniejszym czasie, powróć na tę stronę i wybierz opcję Zezwalaj).

 • Usuwanie    Opcja, która całkowicie usuwa przepływu pracy z zbioru witryn. Wszystkie uruchomione wystąpienia natychmiast zostaną zakończone, a w kolumnie dla danego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie dla listy lub biblioteki. (Ta akcja jestn't odwracalny.)

Istnieje szereg metod bardziej szczegółowego dostosowywania przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint.

Można nawet tworzyć niestandardowe przepływy pracy od podstaw.

Do tych celów można używać dowolnych poniższych programów:

 • SharePoint Designer 2013    Umożliwia dostosowywanie formularzy, akcji i zachowań przepływów pracy.

 • Microsoft Visual Studio    Umożliwia tworzenie własnych niestandardowych akcji przepływów pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z systemu Pomocy w witrynie Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×