Wszystko o przepływach pracy Zbieranie opinii

Wszystko o przepływach pracy Zbieranie opinii

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływy pracy dostępne w produktach programu SharePoint są funkcje, które umożliwia automatyzowanie procesów biznesowych, dzięki czemu zarówno bardziej spójny i zwiększyć jego wydajność. Przepływ pracy programu SharePoint Zbieranie opinii służy do kierowania dokumentów i innych elementów przechowywanych w produktach programu SharePoint do jednej lub więcej osób o ich opinie. I obsługi procesu przepływu pracy programu SharePoint, masz więcej czasu dla wszystkich elementów, które należy wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint.

Ważne:  Domyślnie przepływ pracy Zbieranie opinii nie jest aktywowany ani wymieniony na liście w polu Wybierz szablon przepływu pracy formularza skojarzenia. Aby go udostępnić do użytku, administrator witryny musi go aktywować na poziomie zbioru witryn.

Uwaga: Ta zawartość dotyczy SharePoint 2010 platformy przepływów pracy. SharePoint 2010 platformy przepływów pracy jest dostępna w SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013 i SharePoint Server 2016.

Jeśli wszystkie należy wykonać jest wykonywanie zadania przepływu pracy zbieranie opinii    Po prostu przewiń w dół do części WYKONANO i rozwijać. Teraz nie może być konieczne dowolne inne segmenty.

Porównanie procesu wykonywanego ręcznie ze zautomatyzowanym przepływem pracy

Przepływy pracy programu SharePoint zapewniają następujące korzyści:

 • Wydajność i spójność    Przepływ pracy zbieranie opinii automatycznie kieruje dokumentu lub elementu, Recenzja zadania przydzielone śledzenie postępów i wysyła przypomnienia i powiadomień w razie potrzeby. Działania w przepływie pracy można monitorować i dostosowane z poziomu strony Stan centralnej i historii zdarzeń w uruchomienia przepływu pracy są obsługiwane przez 60 dni od zakończenia.

 • Mniej pracy dla użytkownika    Przepływ pracy Zbieranie opinii pozwala użytkownikowi i jego współpracownikom zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów, a jednocześnie usprawnić i zestandaryzować proces zbierania opinii.

Poniżej przedstawiono diagram bardzo prostej wersji przepływu pracy Zbieranie opinii.

Diagram prostego przepływu pracy Zbieranie opinii

Porady dotyczące korzystania z tego artykułu

Informacje zawarte w tym artykule są przedstawione w formie dziesięciu części, które można rozwinąć.

Kliknij tutaj, aby uzyskać kilka porad dotyczących efektywnego korzystania z tego artykułu

Jeśli wszystkie należy wykonać jest wykonywanie zadania przepływu pracy zbieranie opinii    Po prostu przewiń w dół do części WYKONANO i rozwijać. Teraz nie może być konieczne dowolne inne segmenty.

Jeśli chcesz dodać, uruchomić, monitorować i obsługiwać przepływy pracy    Jeśli użytkownik nie zna tych zadań, mogą być przydatne go do sposobu pracy użytkownika do niniejszego artykułu, części przez części pierwszy raz tego projektu możesz i Dodaj przepływ pracy. Gdy znasz informacje i układu artykułu, można przejść bezpośrednio do segmentu potrzebnych na dowolnym zwrotu wizyty.

Uwaga dotycząca grafik    Zrzuty ekranu i diagramy koncepcyjne zawarte w niniejszej serii artykułów dotyczących przepływów pracy są zwykle oparte na typie przepływu pracy Zatwierdzanie. Wszędzie, gdzie to konieczne w celu zachowania przejrzystości pojęć i instrukcji, obrazy i diagramy w tym artykule zostały jednak dostosowane do przepływów pracy Zbieranie opinii.

Uwaga dotycząca drukowania tego artykułu    Niniejszy artykuł jest długi. W celu wydrukowania tylko wybranych części należy pamiętać, aby podczas drukowania były rozwinięte tylko te części. Aby wydrukowana kopia zawierała wszystkie obrazy, należy ponadto drukować w orientacji poziomej, a nie pionowej.

Uwaga dotycząca wyszukiwania    Przed wyszukiwaniem dowolnego tekstu lub terminu w tym artykule należy się upewnić, że są rozwinięte wszystkie części, które mają zostać przeszukane.

Co chcesz zrobić?

Ikona koncepcyjna części Więcej informacji

WIĘCEJ informacji dotyczących przepływów pracy Zbieranie opinii

Więcej informacji dotyczących przepływów pracy Zbieranie opinii

Przepływ pracy Zbieranie opinii to funkcja programu SharePoint, za pomocą której można rozsyłać dokumenty lub inne elementy przechowywane na liście lub w bibliotece programu SharePoint do jednej lub kilku osób w celu uzyskania ich opinii. Przepływ pracy pozwala zautomatyzować, usprawnić i zestandaryzować cały proces.

Przepływ pracy rozsyłający element do uczestników

Podstawowy przepływ pracy Zbieranie opinii dołączony do produktów programu SharePoint działa jako szablon. Za pomocą tego szablonu do witryn można dodawać wiele przepływów pracy Zbieranie opinii. Każdy dodany przepływ pracy jest unikatową wersją podstawowego przepływu pracy Zbieranie opinii. Każdy dodany przepływ charakteryzuje się własnymi wyspecjalizowanymi metodami działania na podstawie ustawień określonych podczas dodawania.

Sekcje w tej części

 1. Jakie możliwości przepływu pracy zbieranie opinii dla mnie?

 2. Co nie może wykonywać przepływ pracy zbieranie opinii?

 3. Kto może używać tego typu przepływu pracy?

 4. Jak planowanie, dodawanie, uruchamianie i obsługiwać ten typ przepływu pracy?

1. Jakie czynności może wykonywać przepływ pracy Zbieranie opinii?

 • Podczas dodawania po raz pierwszy przepływu pracy Zbieranie opinii do listy, biblioteki lub zbioru witryn można podać liczbę uczestników do dołączenia i określić, czy ich zadania mają być przydzielane jedno po drugim (szeregowo) czy wszystkie naraz (równolegle). Można nawet zdecydować, czy zadania uczestników mają zostać podzielne na dwa lub większą liczbę oddzielnych etapów, oraz ustalić ostateczną datę ukończenia i/lub czas wykonywania każdego zadania. Ponadto przy każdym ręcznym uruchamianiu przepływu pracy dla elementu można zmienić dowolne z tych ustawień.

 • W ramach przepływu pracy do każdego określonego uczestnika jest przydzielane zadanie. Każdy uczestnik wybiera spośród kilku możliwych odpowiedzi: wysłanie opinii dotyczącej elementu, zażądanie wprowadzenia zmian w elemencie lub ponowne przydzielenie bądź usunięcie zadania.

 • Gdy przepływ pracy jest uruchomiony, można monitorować postęp i w razie potrzeby wprowadzać dostosowania z poziomu jednej centralnej strony Stan przepływu pracy.

 • Przez 60 dni po ukończeniu przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy nadal dostępna jest (jako nieformalne źródło informacji) lista wszystkich zdarzeń przepływu pracy, które wystąpiły podczas danego uruchomienia (czyli w danym wystąpieniu) przepływu pracy.

Powrót do początku części

2. Jakich czynności nie może wykonywać przepływ pracy Zbieranie opinii?

Przepływ pracy Zbieranie opinii nie służy do zbierania zatwierdzeń ani odrzuceń elementu ani do kontrolowania publikowania stron sieci Web w witrynie sieci Web. Aby dodać przepływ pracy, w którym uczestnicy zatwierdzają lub odrzucają przeglądany element, zobacz artykuł Wszystko o przepływach pracy Zatwierdzanie w sekcji Zobacz też.

Przepływy pracy Zbieranie opinii nie służą także do zbierania podpisów. Aby użyć przepływu pracy do zbierania podpisów w dokumencie programu Microsoft Word, skoroszycie programu Microsoft Excel lub formularzu programu Microsoft InfoPath, zobacz artykuł Wszystko o przepływach pracy Zbieranie podpisów w sekcji Zobacz też.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bardziej szczegółowego dostosowywania dowolnych przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint przy użyciu programu Microsoft SharePoint Designer 2013, skorzystaj z systemu Pomocy w witrynie Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Powrót do początku części

3. Kto może użyć tego typu przepływu pracy?

Dodawanie    przepływu pracy domyślnie są konieczne uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływ pracy. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie).

Zacząć    przepływ pracy również domyślnie, możesz musi mieć uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy, który został już dodany. (Grupy Członkowie i właściciele obydwie uprawnienie Edytowanie elementów domyślnie; grupy odwiedzający nie).

W ramach alternatywnego rozwiązania członkowie grupy Właściciele mogą konfigurować określone przepływy pracy w ten sposób, aby mogły one być uruchamiane tylko przez nich. (W tym celu na pierwszej stronie formularza skojarzenia należy zaznaczyć pole wyboru Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy).

Powrót do początku części

4. Jak planować, dodawać, uruchamiać i obsługiwać ten typ przepływu pracy?

Poniżej podano podstawowe etapy:

 • PRZED uruchomieniem przepływu pracy (Planowanie, dodawanie, Rozpocznij)   
  przed dodaniem przepływ pracy ma miejsce, w którym chcesz dodać ją (dla pojedynczej listy lub biblioteki lub dla całego zbioru witryn) i szczegóły jak to działa. Po utworzeniu dodany i skonfigurowany przepływ pracy, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami uruchomić przepływ pracy dla określonego elementu. Przepływ pracy może również skonfigurować Automatyczneuruchamianie. Automatyczne zostanie uruchomiona można aktywować według jednej lub obu dwa zdarzenia wyzwalającego: kiedy dowolny element zostanie dodany do bądź utworzony na liście lub w bibliotece lub gdy dowolny element na liście lub w bibliotece zostanie zmieniony.

 • GDY przepływ pracy jest uruchomiony (wykonywanie, monitorowanie, dostosowywanie)   
  uruchomiony przepływ pracy, poszczególnych uczestników spotkania przypisanych zadań. Automatyczne przypomnienia są wysyłane do uczestników, którzy nie spełniają terminów zadania. W międzyczasie z centralnej strony Stan przepływu pracy dla tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy można monitorować postęp przepływu pracy. W przepływie pracy którejś można dostosować na tej samej stronie; i w razie potrzeby można anulować lub zakończone stamtąd przepływu pracy.

 • Po uruchomieniu przepływu pracy (Przeglądanie, raportu, zmień)   
  po ukończeniu przepływu pracy można przeglądać cała historia Uruchom (lub wystąpienia) w ciągu 60 dni na stronie Stan przepływu pracy. Na tej samej stronie można utworzyć raporty statystyczne na wydajność tej wersji przepływu pracy. Ponadto jeśli istnieje kiedykolwiek wszystkie elementy, które chcesz zmienić o sposobie funkcji przepływu pracy, można otwierać i edytować formularz skojarzenia, która wykonana po dodaniu przepływu pracy.

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono te etapy z perspektywy osoby dodającej nowy przepływ pracy.

Proces przepływu pracy

Co dalej?

Przed zaplanowaniem nowego przepływu pracy zbieranie opinii Przejrzyj najpierw część ZEZWALANIE w tym artykule, a następnie przejdź do części Planowanie .

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu


Ikona części rozwijanej Zezwalanie

ZEZWALANIE na przesyłanie opinii tylko w formularzu zadania lub także w elemencie

Zezwalanie na przesyłanie opinii tylko w formularzu zadania lub także w elemencie

Poniższe dwa pytania mogą ułatwić podjęcie jednej z podstawowych decyzji dotyczących przepływu pracy:

 • Czy uczestnicy będą mogli przesyłać opinie tylko w polu Komentarze w formularzu zadania, czy też będą również mogli wstawiać prześledzone zmiany i komentarze w samym elemencie?

 • Jeśli uczestnicy mogą wstawiać prześledzone zmiany i komentarze w samym elemencie, to czy wykonują te czynności w środowisku współpracy, które umożliwia edycję dokumentu przez kilku uczestników jednocześnie, czy też każdy uczestnik wyewidencjonowuje dokument i ma wyłączne prawa do edycji na czas przeglądania dokumentu?

Poniżej przedstawiono schemat, który może pomóc w wyjaśnieniu tych alternatyw.

Różne tryby zezwalania na opinie i ich dostarczania

Podczas dalszej pracy z tym artykułem należy pamiętać o następujących uwarunkowaniach:

 • Żaden przepływ pracy nie może zostać uruchomiony dla elementu, który jest obecnie wyewidencjonowany.

 • Typ przepływu pracy Zbieranie opinii udostępnia opcję natychmiastowego anulowania przepływu pracy w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w przeglądanym elemencie.

 • Prześledzone zmiany i komentarze można wstawiać w elemencie tylko wówczas, gdy jest on otwarty w zainstalowanej wersji programu, w którym został utworzony. Nie można tego robić, gdy element jest otwarty w aplikacji sieci Web tego programu.

Sekcje w tej części

 1. Zezwalanie na przesyłanie opinii tylko w formularzu zadania

 2. Zezwalanie na przesyłanie opinii zarówno w formularzu zadania, jak i w elemencie (wersja oparta na współpracy)

 3. Zezwalanie na przesyłanie opinii zarówno w formularzu zadania, jak i w elemencie (wersja oparta na wyłącznym dostępie)

1. Zezwalanie na przesyłanie opinii tylko w formularzu zadania

Zaletą tego układu jest to, że mechanicznie jest to najprostszy układ. Uczestnicy mają do dyspozycji tylko dwa sposoby proponowania zmian. Oba z nich wymagają użycia formularza zadania:

 • Przesyłanie komentarzy.

 • Żądanie wprowadzania zmian w elemencie, gdy przepływ pracy jest nadal uruchomiony.

Główną wadą jest oczywiście to, że uczestnicy nie mogą wskazywać określonych zmian bezpośrednio w elemencie. Im większa liczba proponowanych zmian, tym większe prawdopodobieństwo, że uczestnicy będą chcieli mieć możliwość pracy bezpośrednio w elemencie.

Uwaga dotycząca ochrony elementów przed zmianami    Najłatwiejszym sposobem upewnij się, że Uczestnicy Jan "upewnijt wszelkich zmian w samym elemencie jest wyewidencjonować element na czas trwania Uruchom. Ale jak już wspomniano możemy małą ilością sposób ponownie, przepływy pracy nie można uruchomić na dowolny element, który jest obecnie wyewidencjonowany.

Istnieją dwa sposoby obejścia tego problemu:

 • Można zaczekać, aż przepływ pracy zostanie uruchomiony, a następnie wyewidencjonować element na czas uruchomienia. (Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, użytkownik powinien się upewnić, że jest uwzględniony w polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia. Następnie po odebraniu powiadomienia o uruchomieniu przepływu pracy dla elementu użytkownik musi wyewidencjonować ten element). Ograniczeniem tej metody jest to, że po wyewidencjonowaniu danego elementu nie będzie można uruchomić dla tego samego elementu żadnego innego przepływu pracy.

 • Można też pozostawić element zaewidencjonowany, upewniając się jednocześnie, że uczestnicy wiedzą o tym, aby nie wyewidencjonowywać elementu ani nie wprowadzać w nim żadnych zmian. Warto oczywiście dołączyć instrukcję do uwag umieszczonych w powiadomieniach o zadaniach. Jeśli uczestnicy są początkującymi użytkownikami przepływów pracy Zbieranie opinii, warto przedstawić tę kwestię jeszcze wyraźniej, na przykład wysyłając im przed uruchomieniem przepływu pracy oddzielną wiadomość e-mail lub rozmawiając z nimi osobiście.

Powrót do początku części

2. Zezwalanie na przesyłanie opinii zarówno w formularzu zadania, jak i w elemencie (wersja oparta na współpracy)

W tym układzie element pozostaje cały czas dostępny dla wszystkich uczestników. Żadna osoba nie musi czekać na zakończenie przeglądania przez jakąkolwiek inną osobę, aby rozpocząć swoje przeglądanie. Ta elastyczność jest możliwa dzięki funkcjom współpracy w produktach programu SharePoint.

Należy tylko pamiętać o następujących zasadach i upewnić się, że uczestnicy także o nich wiedzą:

 • Pozostaw element zaewidencjonowany, gdy uczestnicy wprowadzają swoje zmiany.

 • Otwórz element w zainstalowanej wersji programu, w którym został utworzony, a nie w aplikacji sieci Web tego programu.

 • Włącz śledzenie zmian, zanim uczestnicy wprowadzą jakiekolwiek zmiany lub wstawią jakiekolwiek komentarze.

 • Zapisz wprowadzone przez uczestników zmiany na serwerze.

Typ przepływu pracy Zbieranie opinii udostępnia opcję natychmiastowego anulowania przepływu pracy w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w przeglądanym elemencie. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas przy pierwszym zapisaniu zmian w elemencie przez dowolnego uczestnika — nawet w przypadku prześledzonych zmian i/lub komentarzy — przepływ pracy zostanie natychmiast anulowany.

Jeśli ponadto mają być dozwolone zmiany w samym elemencie, należy się upewnić, że w ustawieniach przechowywania listy lub biblioteki dla opcji Czy wymagać wyewidencjonowania dokumentów przed rozpoczęciem edytowania? jest wybrane ustawienie Nie.

Powrót do początku części

3. Zezwalanie na przesyłanie opinii zarówno w formularzu zadania, jak i w elemencie (wersja oparta na wyłącznym dostępie)

W tym układzie tylko jeden uczestnik naraz może wyewidencjonować element i wprowadzać w nim zmiany:

 • Jeśli w ramach przepływu pracy zadania będą przydzielane po jednym naraz (szeregowo), to raczej nie będzie stanowiło problemu.

 • Jeśli zadania są przydzielane wszystkie naraz (równolegle), poszczególni uczestnicy muszą czasami czekać na dostęp do elementu, gdy inny uczestnik kończy nad nim pracę.

Przepływ pracy nie może zostać rozpoczęty dla wyewidencjonowanego elementu, dlatego przed uruchamianiem przepływu pracy dla elementów należy zagwarantować, że są one zaewidencjonowane.

Należy pamiętać o następujących zasadach i upewnić się, że uczestnicy także o nich wiedzą:

 • Wyewidencjonuj element, zanim zostanie otwarty przez uczestników.

 • Otwórz element w zainstalowanej wersji programu, w którym został utworzony, a nie w aplikacji sieci Web tego programu.

 • Włącz śledzenie zmian, zanim uczestnicy wprowadzą jakiekolwiek zmiany lub wstawią jakiekolwiek komentarze.

 • Zapisz wprowadzone przez uczestników zmiany na serwerze i z powrotem zaewidencjonuj element, zaraz gdy uczestnicy zakończą nad nim pracę.

Typ przepływu pracy Zbieranie opinii udostępnia opcję natychmiastowego anulowania przepływu pracy w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w przeglądanym elemencie. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas przy pierwszym zapisaniu zmian w elemencie przez dowolnego uczestnika — nawet w przypadku prześledzonych zmian i/lub komentarzy — przepływ pracy zostanie natychmiast anulowany.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić do planowania nowego przepływu pracy zbieranie opinii, przejdź do części Planowanie tego artykułu.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu


Ikona koncepcyjna części Planowanie

PLANOWANIE nowego przepływu pracy Zbieranie opinii

Planowanie nowego przepływu pracy Zbieranie opinii

W tej części wskazano decyzje do podjęcia i informacje do zebrania przed dodaniem wersji przepływu pracy Zbieranie opinii.

Jeśli już znasz jak dodać ten typ przepływu pracy i wystarczy przypomnienia dotyczące poszczególnych etapów, możesz bezpośrednio do odpowiedniej części Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Sekcje w tej części

 1. Szablony i wersje

 2. Wprowadzenie do formularza skojarzenia

 3. Dwanaście pytań, aby odebrać

1. Szablony i wersje

Przepływy pracy dostępne w produktach programu SharePoint działają jako szablony wzorcowe, na podstawie których użytkownik tworzy określone pojedyncze przepływy pracy dodawane do list, bibliotek czy zbioru witryn.

Na przykład podczas każdorazowego dodawania przepływu pracy Zbieranie opinii użytkownik w rzeczywistości dodaje wersję ogólnego szablonu przepływu pracy Zbieranie opinii. Każdej wersji jest nadawana oddzielna nazwa i oddzielne ustawienia, które są określane w formularzu skojarzenia podczas dodawania tej konkretnej wersji. W ten sposób można dodawać wiele przepływów pracy, z których każdy jest wersją utworzoną na podstawie wzorcowego szablonu przepływu pracy Zbieranie opinii, ma własną nazwę i jest dostosowany do określonego sposobu, w jaki będzie używany.

Na tej ilustracji przedstawiono trzy dodane przepływy pracy utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zatwierdzanie — jeden jest przeznaczony dla wszystkich typów zawartości w pojedynczej bibliotece, drugi — dla jednego typu zawartości w pojedynczej bibliotece, a trzeci — dla jednego typu zawartości w całym zbiorze witryn.

Trzy przepływy pracy utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zatwierdzanie

Powrót do początku części

2. Wprowadzenie do formularza skojarzenia

Podczas każdego dodawania nowej wersji przepływu pracy opartej na jednym z dostępnych szablonów przepływów pracy trzeba wypełnić formularz skojarzenia, aby określić metody działania tej nowej wersji.

Poniższa sekcja zawiera listę pytań. Udzielenie na nie odpowiedzi pozwala się przygotować do wypełniania formularza skojarzenia. Najpierw jednak warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się samemu formularzowi i jego polom.

Pierwsza strona formularza skojarzenia

Pierwsza strona formularza inicjowania

Druga strona formularza skojarzenia

Druga strona formularza skojarzenia ze zidentyfikowanymi polami formularza inicjowania

Uwaga: Pola w czerwonej ramce na tej drugiej stronie znajdują się także w formularzu inicjowania, który jest wyświetlany podczas każdego ręcznego uruchamiania przepływu pracy. Można wtedy edytować ten formularz inicjowania tylko dla tego jednego uruchomienia przepływu pracy.

Powrót do początku części

3. Dwanaście pytań, na które należy odpowiedzieć

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania z tej sekcji pozwala w pełni przygotować się do dodania przepływu pracy.

 1. To jest typ przepływu pracy?

 2. Jednej listy lub biblioteki czy do całego zbioru witryn? (i) Dla jednego typu zawartości czy dla wszystkich typów zawartości?

 3. Co to jest dobre imię?

 4. Jakie listy zadań i listy historii: istniejące czy nowe?

 5. Jak (i przez kogo) ten przepływ pracy można uruchomić?

 6. Czy ten przepływ pracy jest także przeznaczony typów zawartości odziedziczonych z tego typu?

 7. Uczestnicy: Które osoby, w jakiej kolejności?

 8. Jakich dodatkowych informacji potrzebują uczestnicy?

 9. Przesyłanie opinii tylko w formularzu zadania lub także w elemencie?

 10. Kiedy są daty ukończenia zadań?

 11. Kiedy ma się kończyć ten przepływ pracy?

 12. Kto ma otrzymywać powiadomienia?

01. Czy ten typ przepływu pracy jest odpowiedni?

Ten artykuł dotyczy szablonu przepływu pracy, który pojawia się w menu jako Zbieranie opinii — SharePoint 2010. Jeśli nie masz pewności, czy ten typ przepływu pracy jest dla Ciebie najlepszym wyborem, odnoszą się do części Dowiedz się, w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji o innych szablonów przepływów pracy, które są dostępne zobacz artykuł o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint, w sekcji Zobacz też.

Powrót do początku części

02. Czy przepływ pracy ma zostać dodany do jednej listy lub biblioteki czy do całego zbioru witryn? (i) Czy przepływ pracy ma być przeznaczony dla jednego typu zawartości czy dla wszystkich typów zawartości?

Nową wersję przepływu pracy Zbieranie opinii można udostępnić na jednej liście lub w jednej bibliotece albo w całym zbiorze witryn.

 • W przypadku dodawania przepływu pracy do jednej listy lub biblioteki można skonfigurować jego uruchamianie dla wszystkich typów zawartości lub tylko dla jednego typu zawartości.

 • W przypadku dodawania przepływu pracy do całego zbioru witryn musi on jednak zostać skonfigurowany do uruchamiania tylko dla jednego typu zawartości witryny.

Mapa zbioru witryn z objaśnionymi 3 sposobami dodawania przepływu pracy

Co to jest typ zawartości?

Każdy dokument lub inny element, przechowywane listy programu SharePoint lub w bibliotece należy do jednej lub innego typu zawartości. Typ zawartości może być jako podstawowe i ogólne jak dokument lub Arkusz kalkulacyjny programu Excellub jako wysoce specjalistyczne jako Umowa prawna lub Specyfikacji projektu. Niektóre typy zawartości są dostępne w produktach programu SharePoint domyślnie, ale można zarówno dostosować te i Dodaj inne osoby, które możesz utworzyć samodzielnie.

Powrót do początku części

03. Jaka nazwa będzie odpowiednia dla tego przepływu pracy?

Swojej wersji przepływu pracy należy nadać nazwę, która:

 • przejrzyście określa, do czego służy dany przepływ pracy;

 • wyraźnie odróżnia dany przepływ pracy od innych przepływów.

Przykład

Załóżmy, że użytkownik jest członkiem grupy redaktorów. Jego grupa chce korzystać z dwóch różnych przepływów pracy Zbieranie opinii:

 • Pierwszy przepływ pracy będzie uruchamiany dla wszystkich dokumentów przesłanych przez członków grupy, do której należy użytkownik. Ten przepływ pracy będzie zbierał opinie tylko odmenedżera grupy.

 • Drugi przepływ pracy będzie uruchamiany dla wszystkich dokumentów przesłanych przez osoby spoza grupy, do której należy użytkownik. Ten przepływ pracy będzie zbierał opinie odwszystkich członków grupy użytkownika.

Można nadać nazwę pierwszy przepływ pracy Wewnątrz opinie dotyczące dokumentów przesłanych a drugiemu — Poza przesyłania opinii.

Porada: Jak zwykle warto ustalić spójne konwencje nazewnictwa i dopilnować, aby wszystkie osoby, których dotyczą przepływy pracy, zaznajomiły się z tymi konwencjami.

Powrót do początku części

04. Jakie listy zadań i listy historii mają zostać użyte: istniejące czy nowe?

Przepływ pracy można skonfigurować do używania domyślnej listy zadań i listy historii w witrynie lub innych istniejących list. Można też poprosić o nowe listy przeznaczone tylko dla danego przepływu pracy.

 • Jeśli witryna będzie zawierała wiele przepływów pracy lub niektóre przepływy pracy będą zawierały wiele zadań, warto rozważyć prośbę o nowe listy dla każdego przepływu pracy. (Zarządzanie nadmiernie długimi listami może obniżyć wydajność. System może szybciej i łatwiej obsługiwać kilka krótszych list niż jedną bardzo długą listę).

 • Jeśli zadania i historia danego przepływu pracy będą zawierały ważne lub poufne dane, które powinny być oddzielone od ogólnych list, należy stanowczo wskazać, że dla danego przepływu pracy mają być używane nowe, oddzielne listy. (Po dodaniu przepływu pracy należy ustawić odpowiednie uprawnienia do tych nowych list).

Powrót do początku części

05. W jaki sposób będzie można uruchamiać ten przepływ pracy i kto będzie mógł to robić?

Dla przepływu pracy można skonfigurować tylko uruchamianie ręczne, tylko uruchamianie automatyczne lub obie te metody:

 • Podczas ręcznego uruchamiania przepływu pracy Zbieranie opinii dla określonego dokumentu lub elementu jest wyświetlany inny formularz: formularz inicjowania. Formularz ten zawiera większość ustawień z drugiej strony formularza skojarzenia. Dzięki temu osoba uruchamiająca przepływ pracy, która chce zmienić dowolne z tych ustawień (tylko dla bieżącego wystąpienia), może to zrobić przed kliknięciem przycisku Uruchom.

 • W przypadku uruchamiania automatycznego nie ma oczywiście możliwości przedstawienia formularza inicjowania, dlatego używane są bez żadnych zmian ustawienia domyślne określone w formularzu skojarzenia.

Na poniższej ilustracji pokazano różnicę między uruchomieniami ręcznymi a uruchomieniami automatycznymi.

Porównanie formularzy używanych w przypadku uruchamiania ręcznego i automatycznego

Wszelkie zmiany wprowadzone w formularzu inicjowania są stosowane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Aby zmienić trwały; domyślne ustawienia przepływu pracy, możesz edytować oryginalny formularz skojarzenia , zgodnie z opisem w zmienić części tego artykułu.

Uruchomienia ręczne

Jeśli są dozwolone uruchomienia ręczne, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami może w dowolnej chwili uruchomić przepływ pracy dla dowolnego spełniającego niezbędne warunki elementu.

Zalety uruchamiania ręcznego są takie, że użytkownik i jego współpracownicy uruchamiają przepływ pracy tylko i jeśli tak zdecydują. Ponadto podczas każdego uruchamiania przepływu pracy można zmienić jego niektóre ustawienia, używając w tym celu formularza inicjowania.

Szybki przykład    Jeśli przepływ pracy ma być uruchamiany tylko dla elementów utworzonych przez osoby spoza zespołu, uruchamianie go wyłącznie ręcznie pozwoli zapobiec automatycznemu uruchamianiu tego przepływu pracy dla elementów utworzonych przez Ciebie i członków Twojego zespołu. (Alternatywne rozwiązanie to dwie osobne listy lub biblioteki — jedna dla elementów utworzonych przez członków zespołu i jedna dla elementów utworzonych przez wszystkich innych autorów. Dzięki temu można uruchamiać przepływ pracy automatycznie, ale tylko dla listy autorów zewnętrznych).

Główną wadą uruchamiania ręcznego jest to, że ktoś musi pamiętać o uruchamianiu przepływu pracy, gdy jest to potrzebne.

Uruchomienia automatyczne

Można skonfigurować automatyczne uruchamianie przepływu pracy, które będzie wyzwalane przez jedno z poniższych zdarzeń lub oba te zdarzenia:

 • Utworzenie nowego elementu na liście lub w bibliotece lub przekazanie go do listy lub biblioteki.

 • Zmienienie elementu przechowywanego na liście lub w bibliotece.

Zaletą uruchamiania automatycznego jest to, że nikt nie musi pamiętać o uruchamianiu przepływu pracy. Jest on uruchamiany przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego.

Szybki przykład    Załóżmy, że księgowy danej organizacji musi przeglądać każdy budżet przekazany do biblioteki Budżety lub w niej utworzony. Do tej biblioteki można dodać przepływ pracy Zbieranie opinii i określić księgowego jako jedynego uczestnika. Można skonfigurować automatyczne uruchamianie tego przepływu pracy przy każdym dodaniu nowego elementu do tej listy (utworzeniu go na niej). Dzięki temu księgowy będzie zawsze na bieżąco ze wszystkim nowymi budżetami.

Dwie wady uruchomień automatycznych:

 • Nie można zatrzymać uruchamiania przepływu pracy przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego.

 • Nie można zmienić żadnych ustawień na początku poszczególnych wystąpień.

Powrót do początku części

06. Czy ten przepływ pracy ma być także przeznaczony dla typów zawartości odziedziczonych z tego typu zawartości?

Podczas dodawania przepływu pracy dla typu zawartości w całym zbiorze witryn jest dostępna opcja, która pozwala dodać ten przepływ pracy także dla wszystkich innych typów zawartości w zbiorze witryn odziedziczonych z typu zawartości, dla którego przepływ pracy jest dodawany. (W przypadku dodawania przepływu pracy na jednej liście lub w jednej bibliotece ta opcja nie zostanie wyświetlona w formularzu skojarzenia).

Notatki

 • Operacja, w ramach której jest wykonywane to uzupełniające dodawanie, może zająć sporo czasu.

 • Jeśli dziedziczenie zostało przerwane w przypadku jakichkolwiek witryn lub podwitryn, w których ten przepływ pracy ma zostać dodany dla odziedziczonych typów zawartości, przed uruchomieniem tej operacji użytkownik powinien się upewnić, że jest członkiem grupy Właściciele w każdej z tych witryn lub podwitryn.

Powrót do początku części

07. Które osoby mają być uczestnikami przepływu pracy? Jaka ma być ich kolejność?

Konieczne będzie podanie nazwiska lub adresu e-mail każdej osoby, dla której zostanie przydzielone zadanie przeglądania.

Jeden etap czy wiele    etapów? Można mieć tylko jeden etap zadania lub wiele etapów. Jeśli masz więcej niż jeden etap etapów zostanie wykonana po kolei.

Przeglądy równoległe czy    recenzje? Dla uczestników w dowolnym jednym etapie można mieć ich przeglądanie przydzielone wszystkie jednocześnie (równolegle) albo w kolejności, w jakiej oznacza jest ich przeglądanie przydzielone jeden po drugim (szeregowo). Liczba kolejna opcja może być przydatne, jeśli na przykład, możesz skonfigurować przepływu pracy, do zakończenia po pierwszym odrzuceniu — oraz czy chcesz uczestników dalsze wraz, aby móc przeglądać komentarze wcześniejszych uczestników w ramach kontekstu uwag.

Przykład

W tym prostym scenariuszu przedstawiono kilka zalet korzystania z wieloetapowego i szeregowego przeglądania:

Załóżmy, że Rafał dodaje nowy przepływ pracy Zbieranie opinii. Chce, aby jego współpracownicy — Anna i Tomasz — jako pierwsi przejrzeli każdy element, zanim on sam go przejrzy. Dzięki temu przed swoim własnym przeglądem będzie widział komentarze Anny i Tomasza. Rafał może skonfigurować takie działanie przepływu pracy na dwa sposoby:

 • Używając przeglądu    Przejrzyj Michał konfiguruje przeglądu szeregowego jednym etapie w którym Anna i Piotra są dwa pierwsze uczestników i jest on trzeci.
  w ramach tej Umowy, Anna przedstawia jej opinii przed firmy Piotra zadanie zostało przydzielone; a następnie Piotra musi przesyłać jej opinii, przed jego Michał zadanie zostało przydzielone.
  Poniżej opisano, jak Michał konfiguruje jego przeglądu szeregowego jednym etapie.
  Formularz z wyróżnionym ustawieniem etapu szeregowego

 • Używając dwóch    etapach Michał jeśli chce Anna i Piotra przydzielania ich przeglądy, w tym samym czasie, tak, aby Szymon nie muszą czekać na Anna zakończyć przed rozpoczęciem Anna on Konfigurowanie dwóch etapach w przepływie pracy: pierwszego równoległe etapu do przeglądu Anna i Piotra w s, a drugi osobnych etap na własne tylko przeglądanie. Jeśli pierwszy etap nie jest ukończony, nigdy nie rozpocznie się drugiego.
  Poniżej opisano, jak Michał konfiguruje jego dwuetapowy przegląd równoległe.
  Formularz z wyróżnionym ustawieniem etapu równoległego

Poniżej przedstawiono diagramy obu rozwiązań.

Szeregowy przepływ pracy i dwuetapowy przepływ pracy obok siebie

Uczestnicy zewnętrzni    Istnieje specjalny proces na potrzeby uwzględniania uczestników, którzy nie są członkami organizacji użytkownika korzystającej z programu SharePoint. W tym procesie członek witryny pełni rolę pełnomocnika wobec uczestnika zewnętrznego.

Poniżej przedstawiono diagram tego procesu:

Schemat blokowy procesu uwzględniania uczestnika zewnętrznego

Przydzielić jedno zadanie do każdej całej grupy, czy do każdego członka grupy?    Jeśli zostanie dołączona grupa adres lub listę dystrybucyjną w wśród uczestników przepływu pracy, możesz mieć przepływu pracy przypisać jedno zadanie do każdego członka grupylub przypisywać tylko jedno zadanie do całej grupy (, ale nadal wysyłać powiadomienie o tym jedno zadanie do każdego członka). Gdy tylko jedno zadanie zostało przydzielone do całej grupy, każdy członek grupy może przejmowanie i wykonywanie tego pojedynczego zadania. (Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONANE w tym artykule.)

Powrót do początku części

08. Jakich dodatkowych informacji potrzebują uczestnicy?

Formularz skojarzenia zawiera pole tekstowe, w którym można umieścić m.in. instrukcje, szczegóły dotyczące wymagań i zasoby.

Oto pytania, na które można odpowiedzieć w tym polu tekstowym:

 • Z kim powinni kontaktować się uczestnicy w przypadku pojawienia się trudności bądź pytań?

 • Czy recenzenci mogą przesyłać opinie tylko w formularzu zadanialub też mogą także wstawiać prześledzone zmiany i komentarze w itsel elementuf?

 • Jeśli recenzenci mogą wstawiać prześledzone zmiany i komentarze w samym elemencie, to czy powinni wyewidencjonowywać ten element przed wprowadzeniem w nim zmian, czy też powinni pozostawiać go zaewidencjonowany, tak aby kilku recenzentów mogło jednocześnie w nim pracować?

 • Jeśli przepływ pracy zostanie przypisany tylko jedno zadanie do każdego grupę lub listę dystrybucyjną, wspomnieć tutaj pojedynczy składnik każdej grupy powinna przejmowania zadania przed jego ukończeniem. W ten sposób innych członków grupy nie traci się czasu, począwszy od tego samego zadania. (Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONANE w tym artykule.)

Powrót do początku części

09. Czy przesyłanie opinii ma być dozwolone tylko w formularzu zadania, czy także w elemencie?

Istnieje kilka zagadnienia związane z tym ważne pytanie. Jeśli nie zrobiono tego już, otwieranie i czytanie część ZEZWALANIE w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do początku części

10. Jakie mają być daty ukończenia zadań?

Daty ukończenia zadań przepływu pracy można wskazać na jeden lub obydwa z następujących sposobów:

Według daty kalendarza    Można określić jedną datę kalendarza będącą datą ukończenia wszystkich zadań.

 • Jeśli skonfigurujesz przepływu pracy, aby był uruchamiany automatycznie, można zazwyczaj shouldn "t Użyj tej opcji. Jest tak, ponieważ daty wartość, aby określić nie będą automatycznie automatycznie dopasowany względem bieżącej daty zawsze przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie.

Według czasu trwania zadania    Można określić liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

 • Kalendarzowa data ukończenia zastępuje określony czas trwania zadania. Oznacza to, że jeśli na przykład dzisiaj jest 10 czerwca i dzisiaj użytkownikowi przydzielono zadanie o czasie trwania trzy dni, dla którego ponadto data ukończenia to 11 czerwca, to termin wykonania zadania będzie ustawiony na 11 czerwca (kalendarzowa data ukończenia), a nie na 13 czerwca (ostatni dzień trzydniowego czasu trwania).

Powrót do początku części

11. Kiedy ma się kończyć ten przepływ pracy?

Aby uniknąć tracenia czasu na niepotrzebne przeglądy, można wybrać opcję natychmiastowego anulowania przepływu pracy w przypadku wprowadzenia w elemencie jakiekolwiek zmiany:

W przypadku wybrania tej opcji uczestnicy mogą przesyłać opinie tylko w swoich formularzach zadań. Oznacza to, że nie mogą oni wstawiać prześledzonych zmian ani komentarzy w samym elemencie, ponieważ zmieniałoby to element, co z kolei powodowałoby anulowanie przepływu pracy. W przypadku wybrania tej opcji należy pamiętać o dołączeniu w polu Żądanie uwagi, która zawiera instrukcję dla uczestników o niewprowadzaniu żadnych zmian bezpośrednio w elemencie do przeglądu.

Uwaga:  Przepływ pracy nie może zostać uruchomiony dla elementu, który jest obecnie wyewidencjonowany. Po uruchomieniu przepływu pracy można wyewidencjonować element przeznaczony do przeglądu, aby chronić go przed zmianami. (Dopóki ten element nie zostanie ponownie zaewidencjonowany, nie można jednak uruchomić dla niego żadnego innego przepływu pracy).

Powrót do początku części

12. Kto ma otrzymywać powiadomienia?

W polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia można wpisać nazwiska lub adresy dowolnych osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu tego przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy do tej osoby.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić do dodawania nowego przepływu pracy zbieranie opinii do listy, biblioteki lub zbioru witryn, przejdź do odpowiedniej części Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona koncepcyjna części Dodawanie

DODAWANIE przepływu pracy Zbieranie opinii (tylko dla jednej listy lub biblioteki)

Dodawanie przepływu pracy Zbieranie opinii
(tylko dla jednej listy lub biblioteki)

Jeśli nie znasz jeszcze z dodawaniem przepływy pracy, mogą być przydatne go do przejrzenia poprzedniego segmentów Dowiedz się, Zezwalaji Planowanie w tym artykule, przed kontynuowaniem czynności opisane w tej części.

Sekcje w tej części

 1. Przed rozpoczęciem

 2. Dodawanie przepływu pracy

1. Przed rozpoczęciem

Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy:

Poczta e-mail    Aby przepływ pracy wysyłał powiadomienia e-mail i przypomnienia, w witrynie programu SharePoint musi być włączona poczta e-mail. W razie braku pewności, czy poczta e-mail została już włączona, należy skonsultować się z administratorem programu SharePoint.

Uprawnienia    Domyślne ustawienia wymagają możesz mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływy pracy dla listy, biblioteki, lub zbiorów witryn. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami, do grupy członków i grupy odwiedzający nie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień Zobacz część Dowiedz się, w tym artykule).

Powrót do początku części

2. Dodawanie przepływu pracy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz dodać przepływ pracy.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy Określ jednego typu zawartości dla przepływu pracy do uruchomienia albo wszystko (dla wszystkich typów zawartości), a następnie kliknij pozycję Dodaj przepływ pracy.
  Strona dodawania przepływu pracy z wyświetlonymi pozycjami Wszystkie typy zawartości i Dodaj przepływ pracy

 5. Wypełnij pierwszą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje są podane pod ilustracją).

Pierwsza strona formularza skojarzenia z ponumerowanymi objaśnieniami

Objaśnienie 1

Pozycja Typ zawartości

Zachowaj zaznaczenie domyślne Wszystko lub wybierz określony typ zawartości.

Objaśnienie 2

Przepływ pracy

Wybierz szablon Zbieranie opinii — SharePoint 2010.

Uwaga: Jeśli szablon Zbieranie opinii — SharePoint 2010 nie jest wyświetlany na liście, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint w celu uzyskania informacji o możliwości jego uaktywnienia dla zbioru witryn lub obszaru roboczego.

Objaśnienie 3

Nazwa

Wpisz nazwę dla tego przepływu pracy. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tej listy lub biblioteki.

Aby uzyskać sugestie dotyczące nazewnictwa przepływów pracy zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Lista zadań

Wybierz listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Zadania (nowe) w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny tworzenia nowej listy zadań (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 5

Lista historii

Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę historii lub kliknąć pozycję Nowa lista historii w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny utworzyć nową listę historii (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 6

Opcje uruchamiania

Określ jeden lub kilka sposobów uruchamiania tego przepływu pracy.

Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych opcji zobacz część Planowanie w tym artykule.

 1. Po odpowiednim określeniu wszystkich ustawień w tym formularzu kliknij przycisk Dalej.

 2. Wypełnij drugą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje są podane pod ilustracją).

  Uwaga: W produktach programu SharePoint kilka pierwszych opcji na tej drugiej stronie formularza skojarzenia — pozycje od jeden do siedem na poniższej ilustracji: od Przydziel do do DW — jest prezentowanych przy każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy, aby umożliwić dostosowanie tych opcji tylko dla tego jednego wystąpienia.

Druga strona formularza skojarzenia z ponumerowanymi objaśnieniami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wpisz nazwiska lub adresy osób, do których przepływ pracy ma przydzielić zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz (szeregowo)   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w którym mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie (równolegle)   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli będą przydzielane zadania osoby spoza organizacji programu SharePoint   
  uzyskać więcej informacji o uwzględnianiu uczestników zewnętrznych, zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Określ, czy zadania mają być przydzielane po jednym naraz (szeregowo) czy wszystkie jednocześnie (równolegle).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy występujące po właśnie skonfigurowanym pierwszym etapie.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Rozwiń grupy

 • Aby jedno zadanie zostało przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

 • Aby mieć tylko jedenZadanie przydzielone do każdej całej grupy wprowadź w polu przypisaćWyczyść to pole wyboru. (Każdego członka grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolne z nich można przejmowanie i wykonywanie pojedynczego zadania w imieniu całej grupy. Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONANE w tym artykule.)

Objaśnienie 5

Żądanie

Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

 • Osoba kontaktowa w razie pytań i problemów

 • Czy opinii mogły być przesyłane tylko w formularzu zadania lub także w samym elemencie. (I jeśli w elemencie, czy recenzenci zapoznaj się z dokumentu lub musi pozostaw je zaznaczone)
  Uzyskać więcej informacji, zobacz część ZEZWALANIE w tym artykule.

 • W razie potrzeby Uwaga dotycząca przejmowania pojedynczych zadań przydzielonych do całej grupy lub dystrybucji list.
  Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 6

Daty ukończenia i czasy trwania zadań

Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

 • Jeśli ten przepływ pracy będzie kiedykolwiek uruchamiany automatycznie, na ogół warto pozostawić pole Data ukończenia wszystkich zadań puste i sterować datą ukończenia tylko przy użyciu dwóch pól czasu trwania. Dokładną datę ukończenia można zawsze podać w formularzu inicjowania, jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać ukończenia daty, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 7

DW

Wpisz nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

Objaśnienie 8

Zakończenia przepływu pracy

Aby przepływ pracy został zatrzymany i anulowany zaraz po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w przeglądanym elemencie, zaznacz tę opcję.

W przypadku zaznaczenia tej opcji recenzenci nie będą mogli dodawać prześledzonych zmian i komentarzy w elemencie bez zakończenia przepływu pracy.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć przepływ pracy.

W produktach programu SharePoint zostanie utworzona nowa wersja przepływu pracy.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić, przejdź do części Rozpocznij w tym artykule i uruchomić pierwsze wystąpienie w celu przetestowania nowego przepływu pracy.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona koncepcyjna części Dodawanie

DODAWANIE przepływu pracy Zbieranie opinii (dla całego zbioru witryn)

Dodawanie przepływu pracy Zbieranie opinii
(dla całego zbioru witryn)

Jeśli nie znasz jeszcze z dodawaniem przepływy pracy, mogą być przydatne go do przejrzenia poprzedniego segmentów Dowiedz się, Zezwalaji Planowanie w tym artykule, przed kontynuowaniem czynności opisane w tej części.

Sekcje w tej części

 1. Przed rozpoczęciem

 2. Dodawanie przepływu pracy

1. Przed rozpoczęciem

Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy:

Wiadomości e-mail w kolejności dla przepływu pracy do wysyłania powiadomień e-mail, przypomnień e-mail musi być włączona dla witryny. Jeśli nie masz pewności, czy to już zostały wykonane, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Uprawnienia    Ustawienia domyślne programu SharePoint wymaga możesz mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływy pracy dla listy, biblioteki, lub zbiorów witryn. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami, do grupy członków i grupy odwiedzający nie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień Zobacz część Dowiedz się, w tym artykule).

Powrót do początku części

2. Dodawanie przepływu pracy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony głównej zbioru witryn (a nie do strony głównej witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego chcesz dodać przepływ pracy.

  Uwaga:  Przepływ pracy dodawany do całego zbioru witryn musi dotyczyć elementów o tylko jednym typie zawartości.

  Obszar Typy zawartości dokumentu z wyróżnionym typem

  1. Na stronie wybranego typu zawartości, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.
   Łącze Ustawienia przepływu pracy w sekcji Ustawienia

  2. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Dodaj przepływ pracy.
   Łącze Dodaj przepływ pracy

  3. Wypełnij pierwszą stronę formularza skojarzenia.
   (Instrukcje są podane pod ilustracją).

Pierwsza strona formularza skojarzenia z ponumerowanymi objaśnieniami

Objaśnienie 1

Przepływ pracy

Wybierz szablon Zatwierdzanie — SharePoint 2013.

Uwaga:  Jeśli szablon Zatwierdzanie — SharePoint 2013 nie jest wyświetlany na liście, należy się skontaktować z administratorem programu SharePoint w celu uzyskania informacji o możliwości jego uaktywnienia dla zbioru witryn lub obszaru roboczego.

Objaśnienie 2

Nazwa

Wpisz nazwę dla tego przepływu pracy. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tego zbioru witryn.

Aby uzyskać sugestie dotyczące nazewnictwa przepływów pracy zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Lista zadań

Wybierz listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Zadania (nowe) w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny tworzenia nowej listy zadań (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Lista historii

Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę historii lub kliknąć pozycję Nowa lista historii w celu utworzenia nowej listy.

Aby uzyskać informacji na temat przyczyny utworzyć nową listę historii (zamiast wybierania istniejącej) zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 5

Opcje uruchamiania

Określ jeden lub kilka sposobów uruchamiania tego przepływu pracy.

Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych opcji zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 6

Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny?

Określ, czy ten przepływ pracy ma zostać dodany dla wszystkich innych typów zawartości (witryn i list) odziedziczonych po tym typie zawartości (oraz z nimi skojarzony).

 • Operacja, w ramach której jest wykonywane to uzupełniające dodawanie, może zająć sporo czasu.

 • Jeśli dziedziczenie zostało przerwane w przypadku jakichkolwiek witryn lub podwitryn, w których ten przepływ pracy ma zostać dodany dla odziedziczonych typów zawartości, przed uruchomieniem tej operacji upewnij się, że jesteś członkiem grupy Właściciele w każdej z tych witryn lub podwitryn.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij pozycję Dalej.

 2. Wypełnij drugą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje są podane pod ilustracją).

  Uwaga: W produktach programu SharePoint kilka pierwszych opcji na tej drugiej stronie formularza skojarzenia — pozycje od jeden do siedem na poniższej ilustracji: od Recenzenci do DW — jest prezentowanych przy każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy, aby umożliwić dostosowanie tych opcji tylko dla tego jednego wystąpienia.

Druga strona formularza skojarzenia z ponumerowanymi objaśnieniami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wpisz nazwiska lub adresy osób, do których przepływ pracy ma przydzielić zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz (szeregowo)   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w którym mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie (równolegle)   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli będą przydzielane zadania osoby spoza organizacji programu SharePoint   
  uzyskać więcej informacji o uwzględnianiu uczestników zewnętrznych, zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Określ, czy zadania na tym etapie mają być przydzielane po jednym naraz (szeregowo) czy wszystkie jednocześnie (równolegle).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy występujące po właśnie skonfigurowanym pierwszym etapie.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Rozwiń grupy

 • Aby jedno zadanie zostało przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

 • Aby tylko jednego zadania przydzielone do każdejcałej grupy , wprowadź w polu przydzielić, Wyczyść to pole wyboru. (Każdego członka grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolne z nich można przejmowanie i wykonywanie pojedynczego zadania w imieniu całej grupy. Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONANE w tym artykule.)

Objaśnienie 5

Żądanie

Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

 • Osoba kontaktowa w razie pytań i problemów

 • Czy opinii mogły być przesyłane tylko w formularzu zadania lub także w samym elemencie. (I jeśli w elemencie, czy recenzenci zapoznaj się z dokumentu lub musi pozostaw je zaznaczone)
  Uzyskać więcej informacji, zobacz część ZEZWALANIE w tym artykule.

 • W razie potrzeby Uwaga dotycząca przejmowania pojedynczych zadań przydzielonych do całej grupy lub dystrybucji list.
  Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 6

Daty ukończenia i czasy trwania zadań

Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

 • Jeśli ten przepływ pracy będzie kiedykolwiek uruchamiany automatycznie, na ogół warto pozostawić pole Data ukończenia wszystkich zadań puste i sterować datą ukończenia tylko przy użyciu dwóch pól czasu trwania. Dokładną datę ukończenia można zawsze podać w formularzu inicjowania, jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać ukończenia daty, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 7

DW

Wpisz nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

Objaśnienie 8

Zakończenia przepływu pracy

Aby przepływ pracy został zatrzymany i anulowany zaraz po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w przeglądanym elemencie, zaznacz tę opcję.

W przypadku zaznaczenia tej opcji recenzenci nie będą mogli dodawać prześledzonych zmian i komentarzy w elemencie bez zakończenia przepływu pracy.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć przepływ pracy.

W produktach programu SharePoint zostanie utworzona nowa wersja przepływu pracy.

Co dalej?

Jeśli możesz już przystąpić, przejdź do części Rozpocznij w tym artykule i uruchomić pierwsze wystąpienie w celu przetestowania nowego przepływu pracy.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona koncepcyjna części Uruchamianie

URUCHAMIANIE przepływu pracy Zbieranie opinii

Uruchamianie przepływu pracy Zbieranie opinii

Dla przepływu pracy można skonfigurować tylko uruchamianie ręczne, tylko uruchamianie automatyczne lub obie te metody:

 • Ręcznie w dowolnej chwili przez każdą osobę, która ma wymagane uprawnienia.

 • Automatycznie przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego określony, oznacza to, że zawsze, gdy element zostanie dodany do listy lub biblioteki i/lub gdy element już na liście zostanie zmieniony.
  (Zdarzenia wyzwalającego lub zdarzeń określono na pierwszej stronie formularza skojarzenia, podczas dodawania oryginalny i konfigurowanie przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Planowanie w tym artykule).

Uwaga: Przepływ pracy nie może zostać uruchomiony dla żadnego elementu, który jest obecnie wyewidencjonowany. (Po uruchomieniu przepływu pracy dla elementu można ten element wyewidencjonować, jednak po tym wyewidencjonowaniu nie mogą być dla elementu uruchamiane żadne kolejne przepływy pracy, dopóki element nie zostanie ponownie zaewidencjonowany).

Sekcje w tej części

 1. Automatyczne uruchamianie przepływu pracy

 2. Ręczne uruchamianie przepływu pracy

 3. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki

 4. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu programu pakietu Microsoft Office

1. Automatyczne uruchamianie przepływu pracy

Jeśli dla przepływu pracy skonfigurowano uruchamianie automatyczne, przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego przepływ pracy zostanie uruchomiony dla elementu, którego dotyczy dane zdarzenie wyzwalające.

Po uruchomieniu przepływ pracy przydziela pierwsze zadanie lub zadania i wysyła powiadomienie o zadaniu do każdej osoby, do której przedzielił zadanie. W międzyczasie są także wysyłane powiadomienia o uruchomieniu (odrębne od powiadomień o zadaniach) do osoby, która pierwotnie dodała ten przepływ pracy, oraz do wszystkich osób umieszczonych w polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia.

Uwaga: Po dodaniu nowego przepływu pracy zostanie uruchomiony automatycznie pola Data ukończenia wszystkich zadań (na drugiej stronie formularza skojarzenia) powinna zazwyczaj pozostać pusta, ponieważ wszystkie daty jawne wartości określonej nie będzie Automatyczne dopasowywanie się w odniesieniu do daty, w którym przepływ pracy jest uruchamiany zawsze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Planowanie w tym artykule.

Powrót do początku części

2. Ręczne uruchamianie przepływu pracy

Uwaga dotycząca uprawnień    Zwykle musi mieć uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy. (Domyślnie i grupy Członkowie grupy Właściciele mają to uprawnienie, ale nie grupy odwiedzający. Jednak właściciela także możliwość, na podstawie przepływu pracy przez przepływ pracy, Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami dla osób, które uruchomić przepływ pracy. Wybranie tej opcji, właściciele można zasadniczo określić, czy przy określonego przepływu pracy mogą być uruchamiane tylko dla nich i innych właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Dowiedz się, w tym artykule).

Dwa miejsca, z poziomu których można uruchamiać przepływ pracy

Przepływ pracy można uruchomić ręcznie z jednego z dwóch miejsc:

 • Z listy lub biblioteki miejsce, w którym jest przechowywany element

 • z w samym elemencie, jest otwarty w programie Microsoft Office, w którym został utworzony. (Należy zauważyć, że musi to być pełny, zainstalowany program, a nie wersję aplikacji sieci web).

W pozostałych dwóch sekcjach tej części podano instrukcje dotyczące obu metod.

Powrót do początku części

3. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy.

 2. Wybierz element, klikając ikonę przed jego nazwą, a następnie na karcie Pliki wstążki w grupie Przepływy pracy kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie przepływy pracy: nazwa elementu w obszarze Uruchamianie nowego przepływu pracy kliknij przepływ pracy, który chcesz uruchomić.
  Łącze służące do uruchamiania przepływu pracy

 4. W formularzu inicjowania wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz zastosować do tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy.

  Uwaga: Zmiany wprowadzone w tym miejscu w formularzu inicjowania są używane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, które będą stosowane zawsze przepływ pracy jest uruchamiany lub jeśli chcesz zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz część Zmienianie w tym artykule.

Formularz inicjowania z ponumerowanymi objaśnieniami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wprowadź dowolne zmiany na liście osób, do których przepływ pracy ma przydzielać zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w jakiej mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli będą przydzielane zadania osoby spoza organizacji programu SharePoint   
  uzyskać więcej informacji o uwzględnianiu uczestników zewnętrznych, zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Upewnij się, że ustawienia dotyczące przydzielania zadań na każdym etapie — po jednym naraz (szeregowo) lub wszystkich jednocześnie (równolegle) — są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy po obecnie skonfigurowanym etapie lub etapach.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Rozwiń grupy

 • Aby jedno zadanie zostało przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

 • Aby tylko jednego zadania przydzielone do każdej całej grupy wprowadzonego w polu Przydziel, abywyczyścić to zaznacz pole wyboru. (Każdego członka grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolne z nich można przejmowanie i wykonywanie pojedynczego zadania w imieniu całej grupy. Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONANE w tym artykule.)

Objaśnienie 5

Żądanie

Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

 • Osoba kontaktowa w razie pytań i problemów

 • Czy opinii mogły być przesyłane tylko w formularzu zadania lub także w samym elemencie. (I jeśli w elemencie, czy recenzenci zapoznaj się z dokumentu lub musi pozostaw je zaznaczone)
  Uzyskać więcej informacji, zobacz część ZEZWALANIE w tym artykule.

 • W razie potrzeby Uwaga dotycząca przejmowania pojedynczych zadań przydzielonych do całej grupy lub dystrybucji list.
  Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 6

Daty ukończenia i czasy trwania zadań

Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać ukończenia daty, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 7

DW

Dodaj lub usuń dowolne wybrane osoby. Pamiętaj, że:

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień w formularzu inicjowania kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić przepływ pracy.

Przepływ pracy przydzieli pierwsze zadanie lub zadania, a w międzyczasie wyśle powiadomienia o uruchomieniu do Ciebie i do każdej osoby umieszczonej w polu DW formularza inicjowania.

Powrót do początku części

4. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu programu pakietu Microsoft Office

 1. Otwórz element w zainstalowanej wersji programu pakietu Office na komputerze.

 2. W otwartym elemencie kliknij kartę Plik, kliknij przycisk Zapisz i wyślij, a następnie kliknij przepływ pracy, który chcesz uruchomić dla elementu.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy komunikat z informacją, że przepływ pracy wymaga zaewidencjonowania pliku, kliknij przycisk Zaewidencjonuj.

 4. Kliknij duży przycisk Uruchom przepływ pracy.

 5. Na stronie Zmienianie przepływu pracy w formularzu inicjowania wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz zastosować do tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy.

  Uwaga: Zmiany wprowadzone w tym miejscu w formularzu inicjowania są używane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, które będą stosowane zawsze przepływ pracy jest uruchamiany lub jeśli chcesz zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz część Zmienianie w tym artykule.

  Formularz inicjowania z ponumerowanymi objaśnieniami

Objaśnienie 1

Przypisz do

Wprowadź dowolne zmiany na liście osób, do których przepływ pracy ma przydzielać zadania.

 • Jeśli zadania będą przydzielane po jednym naraz   
  wpisz nazwy lub adresy w kolejności, w jakiej mają być przydzielane zadania.

 • Jeśli wszystkie zadania zostaną przydzielone jednocześnie   
  Kolejność nazwisk lub adresów nie ma znaczenia.

 • Jeśli będą przydzielane zadania osoby spoza organizacji programu SharePoint   
  uzyskać więcej informacji o uwzględnianiu uczestników zewnętrznych, zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 2

Lp

Upewnij się, że ustawienia dotyczące przydzielania zadań na każdym etapie — po jednym naraz (szeregowo) lub wszystkich jednocześnie (równolegle) — są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z etapów szeregowych i równoległych zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 3

Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy po obecnie skonfigurowanym etapie lub etapach.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 4

Rozwiń grupy

 • Aby jedno zadanie zostało przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

 • Aby tylko jednego zadania przydzielone do każdej całej grupy wprowadzonego w polu Przydziel, abywyczyścić to zaznacz pole wyboru. (Każdego członka grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolne z nich można przejmowanie i wykonywanie pojedynczego zadania w imieniu całej grupy. Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONANE w tym artykule.)

Objaśnienie 5

Żądanie

Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

 • Osoba kontaktowa w razie pytań i problemów

 • Czy opinii mogły być przesyłane tylko w formularzu zadania lub także w samym elemencie. (I jeśli w elemencie, czy recenzenci zapoznaj się z dokumentu lub musi pozostaw je zaznaczone)
  Uzyskać więcej informacji, zobacz część ZEZWALANIE w tym artykule.

W razie potrzeby Uwaga dotycząca przejmowania pojedynczych zadań przydzielonych do całej grupy lub dystrybucji list.
Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w WYKONANO części tego artykułu.

Objaśnienie 6

Daty ukończenia i czasy trwania zadań

Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać ukończenia daty, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część Planowanie w tym artykule.

Objaśnienie 7

DW

Dodaj lub usuń dowolne wybrane osoby. Pamiętaj, że:

 • Wpisanie nazwiska w tym miejscu "t powodują przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień w formularzu inicjowania kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić przepływ pracy.

Przepływ pracy przydzieli pierwsze zadanie lub zadania, a w międzyczasie wyśle powiadomienia o uruchomieniu do Ciebie i do każdej osoby umieszczonej w polu DW formularza inicjowania.

Co dalej?

 • Jeśli podczas pierwszego uruchomienia tego przepływu pracy, inni uczestnicy będą informacje i pomoc w celu wykonania przypisanych zadań? (Ta osoba może być przydatne WYKONANO części tego artykułu.)

 • Warto też sprawdzić, czy uczestnicy odbierają swoje powiadomienia e-mail, a w szczególności to, czy te powiadomienia nie są nieprawidłowo obsługiwane przez ich filtry wiadomości-śmieci.

 • I oczywiście, może być jedno lub więcej zadań przepływu pracy do wykonania samodzielnie. Przejdź do wykonania części tego artykułu, aby uzyskać szczegóły.

 • W międzyczasie Aby dowiedzieć się, jak możesz można śledzić postęp bieżącego wystąpienia przepływu pracy, przejdź do części Monitorowanie w tym artykule.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona koncepcyjna części Wykonywanie

WYKONYWANIE zadania przepływu pracy Zbieranie opinii

Wykonywanie zadania przepływu pracy Zbieranie opinii

Jeśli do użytkownika zostało po raz pierwszy przydzielone zadanie w ramach przepływu pracy Zbieranie opinii, powinien dokładnie przejrzeć tę część artykułu przed wykonaniem tego zadania. Pozwoli to na zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi opcjami.

Uwaga: Jeśli użytkownik wie, że zostało do niego przydzielone zadanie przepływu pracy, ale wiadomość z powiadomieniem nie pojawiła się w jego skrzynce odbiorczej poczty e-mail, powinien się upewnić, że to powiadomienie nie zostało umieszczone w niewłaściwym folderze przez filtr wiadomości-śmieci. Jeśli tak się stało, należy odpowiednio dostosować ustawiania tego filtru.

W pierwszej kolejności: sprawdzenie, czy korzysta się z odpowiedniego artykułu

Różne typy przepływów pracy wymagają różnych akcji zadania.

Dlatego przed rozpoczęciem wykonywania przydzielonego zadania należy się upewnić, że jest ono faktycznie zadaniem przepływu pracy Zbieranie opinii, a nie zadaniem jakiegoś innego typu przepływu pracy.

Należy poszukać tekstu Przejrzyj należy w dowolnej z następujących lokalizacji:

 • W wierszu temat powiadomienia o zadaniu
  Tekst Zatwierdź dokument w wierszu Temat powiadomienia o zadaniu

 • Na pasku komunikatów w elemencie do przejrzenia
  Tekst Zatwierdź dokument na pasku komunikatów w elemencie

 • W tytule zadania na stronie Stan przepływu pracy
  Tekst Przejrzyj dokument w nazwach zadań na stronie stanu

Jeśli nie widzisz tekstu należy przejrzeć w następujących lokalizacjach, skontaktuj się z osobą rozpoczęte lub pierwotnie dodała przepływ pracy, aby dowiedzieć się, szablon przepływu pracy, który jest oparty na — czy jest niestandardowy przepływ pracy. Znajdują się łącza do artykułów na temat sposobu używania innych typów przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Jeśli jednak przydzielone zadanie jest zadaniem przepływu pracy Zbieranie opinii, należy kontynuować pracę z tym artykułem.

Sekcje w tej części

 1. Omówienie procesu

 2. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z wiadomości z powiadomieniem o zadaniu

 3. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z listy lub biblioteki

 4. Przeglądanie elementu

 5. Wypełnianie i przesyłanie formularza zadania

 6. Powiadomienia o zaległych elementach

 7. Przejmowanie zadania grupowego przed jego wykonaniem (opcjonalne)

 8. Żądanie zmiany w elemencie (opcjonalne)

 9. Ponowne przydzielanie zadania innej osobie (opcjonalne)

 10. Wykonywanie zadania w imieniu uczestnika zewnętrznego (opcjonalne)

1. Omówienie procesu

Gdy w ramach przepływu pracy użytkownikowi zostaje przydzielone zadanie, zwykle dowiaduje się on o nim na jeden z trzech sposobów:

 • Odbiera powiadomienie o zadaniu w wiadomości e-mail.

 • Otwiera dokument pakietu Microsoft Office i na pasku komunikatów widzi informację, że zostało mu przydzielone zadanie związane z tym dokumentem.

 • Sprawdza witrynę programu SharePoint i dowiaduje się, że jest do niego obecnie przydzielone jedno zadanie lub ich większa liczba.

Gdy użytkownik dowiaduje się, że przydzielono mu zadanie przepływu pracy Zbieranie opinii, zwykle wykonuje dwie czynności:

 • Przeglądanie elementu    Użytkownik otwiera i przegląda element.

 • Wykonywanie zadania    Użytkownik przesyła wyniki przeglądu za pomocą formularza zadania.

Dlatego do wykonania zadania są często wymagane trzy następujące elementy:

 • Wiadomość z powiadomieniem (odebrana pocztą e-mail)

 • Element przesłany do przejrzenia (który należy otworzyć, a następnie przejrzeć)

 • Formularz zadania (który należy otworzyć, wypełnić i przesłać)

Poniżej przestawiono wygląd tych trzech elementów.

Wiadomość z powiadomieniem o zadaniu, element do przejrzenia i formularz zadania

Uwaga: Przycisk Otwórz to zadanie na Wstążce wiadomości z powiadomieniem o zadaniu jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

Powrót do początku części

2. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z poziomu wiadomości z powiadomieniem o zadaniu

Wykonaj następujące czynności:

 1. W wiadomości z powiadomieniem o zadaniu w instrukcjach Aby ukończyć to zadanie kliknij łącze do elementu.

 2. W otwartym elemencie kliknij przycisk Otwórz to zadanie na pasku komunikatów.

Uzyskiwanie dostępu do elementu i formularza zadania z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem

Uwaga: Przycisk Otwórz to zadanie na Wstążce wiadomości z powiadomieniem o zadaniu jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

Powrót do początku części

3. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z poziomu listy lub biblioteki

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na liście lub w bibliotece, w której jest przechowywany element do przejrzenia, kliknij łącze W trakcie wykonywania skojarzone z danym elementem i przepływem pracy.

 2. Na stronie Stan przepływu pracy kliknij tytuł zadania.

 3. W formularzu zadania w obszarze paska komunikatów To zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu kliknij łącze do elementu.

Uzyskiwanie dostępu do elementu i formularza zadania z poziomu listy lub biblioteki

Powrót do początku części

4. Przeglądanie elementu

W tym przykładzie elementem jest dokument programu Microsoft Word.

Porada: Jeśli jest to zadania grupowego — oznacza to, że jedno zadanie przypisana do całej listy dystrybucyjnej lub grupy, dzięki czemu członka jednej grupy może wykonać zadanie dla całej grupy — wówczas jest dobrym pomysłem przejmowania zadania przed przeglądanie elementu. W ten sposób można zmniejszyć prawdopodobieństwo, że innego członka grupy zostanie również sprawdzić tego artykułu. Aby uzyskać instrukcje zobacz sekcję 7 w tej części roszczeń zadania grupowego przed jego wykonaniem.

Element do przejrzenia zawierający dwa żółte paski komunikatów

U góry dokumentu znajdują się dwa żółte paski komunikatów:

Serwer tylko do odczytu    Tylko ten dokument jest otwarty w trybie tylko do odczytu, oznacza to, że może odczytać dokument, ale nie można wprowadzać zmiany w nim.

Osoba uruchamiająca przepływ pracy może zezwolić tylko na przesyłanie opinii w formularzu zadania lub także na umieszczanie prześledzonych zmian i komentarzy w samym elemencie. Jeśli nie masz pewności, czy masz pracować w samym elemencie, skonsultuj się z osobą, która uruchomiła przepływ pracy lub pierwotnie go dodała. Jeśli masz wstawić prześledzone zmiany i komentarze, kliknij przycisk Edytuj dokument.

Kilka spraw, o których należy pamiętać:

 • Upewnij się, że wiesz, czy masz wyewidencjonować dokument przed wstawieniem prześledzonych zmian i komentarzy, czy też masz pozostawić go zaewidencjonowany, tak aby kilku recenzentów mogło jednocześnie nad nim pracować.

 • Upewnij się, Włącz śledzenie zmian, zanim wstawisz wszelkie zmiany i komentarze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część dozwolone w tym artykule.

 • Pamiętaj, aby po zakończeniu pracy w elemencie zapisać zmiany na serwerze. Jeśli dokument został przez Ciebie wyewidencjonowany, zaewidencjonuj go ponownie.

Przepływ pracy    Zadanie, gdy wszystko będzie już gotowe do wypełniania i przesyłania formularza zadania, kliknij przycisk Otwórz to zadanie.

Powrót do początku części

5. Wypełnianie i przesyłanie formularza zadania

Formularz zadania przepływu pracy Zbieranie opinii wygląda mniej więcej tak:

Formularz zadania przepływu pracy Zbieranie opinii z wyświetlonymi polami

Należy zauważyć, że dwa pierwsze kontrolek (Usuń element i to zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu tytuł elementu) nie są wyświetlane w formularzu zadania, gdy jest otwierany z wewnątrz element do przejrzenia.

Objaśnienie 1

Usuń element

Aby usunąć to zadanie z bieżącego wystąpienia przepływu pracy, kliknij łącze tutaj.

 • Usunięcie zadania nie powoduje usunięcia elementu, który ma zostać przejrzany.

 • Usunięte zadanie nie jest już wyświetlane w obszarze Zadania na stronie Stan przepływu pracy. (Ta operacja usunięcia jest jednak nadal zarejestrowana w obszarze Historia na tej stronie).

Uwaga:  Jeśli to wystąpienie przepływu pracy zostało uruchomione przez inną osobę, przed usunięciem zadania warto się skonsultować z tą osobą.

Objaśnienie 2

To zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu tytuł elementu

Aby otworzyć element do przejrzenia, kliknij znajdujące się tutaj łącze.

Objaśnienie 3

Stan, zlecone przez, skonsolidowane komentarze, ukończenia daty

Nie można edytować ani zmieniać wpisów w tych czterech polach, ale zawarte w nich informacje mogą być przydatne.

Pole Skonsolidowane komentarze zawiera nie tylko wszelkie dodatkowe instrukcje o tym, jak wykonać zadanie, ale również wszystkie komentarze przesłane w formularzu przez uczestników, którzy już wykonali swoje zadania w ramach tego samego wystąpienia przepływu pracy.

W ten sam sposób, gdy prześlesz własny formularz, cały tekst umieszczony w polu Komentarze(4) będzie też wyświetlany w polu Skonsolidowane komentarze dla kolejnych uczestników.

Objaśnienie 4

Komentarze

Wpisz lub wklej tutaj swoją opinię.

Cały tekst wprowadzony w tym polu zostanie zarejestrowany w historii przepływu pracy i będzie także wyświetlany w polu Skonsolidowane komentarze (3) dla kolejnych uczestników.

Objaśnienie 5

Send Feedback

Po wpisaniu dowolnej opinii do dodania w polu Komentarze (4) i/lub wstawieniu jakichkolwiek prześledzonych zmian i komentarzy w samym elemencie kliknij ten przycisk, aby przesłać opinię i wykonać swoje zadanie.

Uwaga: Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w item, upewnij się, że możesz "dotyczy powinien zrobić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcji 4w tej części; Recenzja element.

Objaśnienie 6

Anulowanie

Aby zamknąć zadanie bez zapisywania żadnych zmian ani odpowiedzi, kliknij ten przycisk. Zadanie pozostanie niewykonane i nadal będzie przydzielone do Ciebie.

Objaśnienie 7

Zażądaj zmiany

Aby zażądać zmiany w przeglądanym elemencie, kliknij ten przycisk.

Aby zapoznać się z ilustracją formularza umożliwiającej wprowadzenie szczegółów żądania i uzyskać odpowiednie instrukcje przejdź do sekcji 8 w tej części żądanie zmiany w elemencie.

Uwaga: Ta opcja może być wyłączona w przypadku niektórych zadań przepływu pracy.

Objaśnienie 8

Przydziel ponownie zadanie

Aby ponownie przydzielić to zadanie do innej osoby, kliknij ten przycisk.

Aby zapoznać się z ilustracją strony umożliwiającej wprowadzenie szczegółów ponownego przydzielenia i uzyskać odpowiednie instrukcje przejdź do sekcji 9 w tej części Ponowne przydzielanie zadania innej osobie.

Uwaga: Ta opcja może być wyłączona w przypadku niektórych zadań przepływu pracy.

Powrót do początku części

6. Powiadomienia o zaległych elementach

Jeśli minął termin wykonania zadania lub ukończenia całego przepływu pracy, powiadomienia są automatycznie wysyłane do następujących osób:

 • Osoba, do której zadanie zostało przydzielone.

 • Osoba, która uruchomiła lub (w przypadku automatycznego uruchomienia) pierwotnie dodała przepływ pracy).

Powrót do początku części

7. Przejmowanie zadania grupowego przed jego wykonaniem (opcjonalne)

Jeśli tylko jedno zadanie jest przydzielone do całej grupy, do której należy użytkownik, każdy członek tej grupy może przejąć i wykonać to zadanie w imieniu całej grupy.

Zadanie należy przejąć przed przejrzeniem elementu. Gdy użytkownik przejmie zadanie, zostaje ono do niego przydzielone i od tej chwili nie może zostać wykonane przez żadnego innego członka grupy. (Dzięki temu tylko jedna osoba wykonuje niezbędną pracę).

 1. Na stronie Stan przepływu pracy wskaż nazwę zadania przydzielonego Twojej grupie i zaczekaj, aż zostanie wyświetlona strzałka.

 2. Kliknij strzałkę, kliknij pozycję Edytuj element, a następnie kliknij przycisk Przejmij zadanie w formularzu zadania.
  Ilustracja przedstawiająca sposób przejmowania zadania grupowego

Po odświeżeniu strony Stan przepływu pracy widać, że zadanie nie jest już przydzielone do grupy, ale do określonego użytkownika.

Aby później zwolnić zadanie ponownie do grupy bez jego wykonywania, należy wykonać te same czynności w celu powrotu do formularza zadania, ale tym razem należy kliknąć przycisk Zwolnij zadanie.

Przycisk Zwolnij zadanie w formularzu zadania

Powrót do przeglądanie elementu

8. Żądanie zmiany w elemencie (opcjonalne)

Przed rozpoczęciem tego procesu należy zwrócić uwagę, że może być skonfigurowane natychmiastowe kończenie przepływu pracy w przypadku wprowadzenia w elemencie jakiejkolwiek zmiany. Warto skonsultować się z osobą, która uruchomiła lub pierwotnie dodała przepływ pracy, aby się upewnić, że wprowadzenie zmiany i zakończenie przepływu pracy na tym etapie jest oczekiwane.

Opcja żądania zmiany zostanie przedstawiona w następującym scenariuszu:

Załóżmy, że użytkownik ma na imię Rafał.

Następnie załóżmy że współpracowniczka o imieniu Anna uruchomiła przepływ pracy Zbieranie opinii dla dokumentu, który utworzyła.

Po przejrzeniu nowego dokumentu Anny Rafał uważa, że wprowadzenie jest zbyt długie.

Rafał klika przycisk Zażądaj zmiany u dołu formularza zadania przepływu pracy, a następnie wypełnia ten formularz.

Formularz umożliwiający zażądanie zmiany w elemencie

Objaśnienie 1

Pole Zażądaj zmiany od

Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, od której żądasz wprowadzenia zmiany.

(Aby wysłać żądanie do osoby, która uruchomiła to wystąpienie przepływu pracy, lub w przypadku automatycznego uruchomienia przepływu pracy — do osoby, która pierwotnie dodała ten przepływ pracy Zbieranie opinii , możesz też pozostawić to pole puste).

Objaśnienie 2

Nowe żądanie

Opisz zmianę, której oczekujesz, i podaj wszelkie informacje potrzebne osobie, która wprowadzi tę zmianę.

(Cały wpisany tutaj tekst zostanie dodany w obszarze Skonsolidowane komentarze).

Objaśnienie 3

Nowy czas trwania

Wykonaj jedną z trzech poniższych czynności:

 • Aby zachować istniejącą datę ukończenia    Data pozostaw to pole puste.

 • Aby całkowicie usunąć datę ukończenia    całkowicie wpisz liczba 0.

 • Aby określić nową datę ukończenia    Data wpisz liczbę, a następnie określ jednostki czasu trwania w następujących polach. Dwa wpisy razem Zidentyfikuj okres przed przypada zadanie zmiany.

Objaśnienie 4

Nowe jednostki czasu trwania

Jeżeli wpisujesz nowy czas trwania zadania za pomocą tego pola w połączeniu z polem Nowy czas trwania do identyfikowania okresu przed ukończenia zadania. (Na przykład: 3 dni lub 1 miesiąc lub 2 tygodnie.)

Jeśli używasz wszystkie wpisy formularza sposób mają, kliknij przycisk Wyślij i bieżące zadanie jest oznaczony jakowykonane. (Ale jeszcze nie gotowe. Możesz zostanie przydzielone zadanie przeglądania ponownie po zakończeniu Anna zadanie zmiany.)

W międzyczasie Anna otrzymuje następujące powiadomienie e-mail:

Powiadomienie wysyłane w przypadku zażądania zmiany w elemencie

Annie wystarczy rzut oka na wiersz Temat (numer 1 na ilustracji), aby stwierdzić, że nie jest to zwykłe powiadomienie przepływu pracy Zbieranie opinii, ale żądanie wprowadzenia jakiejś zmiany w elemencie. Informacje dotyczące określonej żądanej zmiany znajdują się w polu Użytkownik Rafał zażądał zmiany od użytkownika (numer 2).

Anna wyewidencjonowuje element, wprowadzana żądane zmiany (lub tego nie robi), a następnie zapisuje je (w przypadku ich wprowadzenia) i ponownie zaewidencjonowuje element. (Jeśli jest skonfigurowane kończenie przepływu pracy w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w elemencie, ta akcja spowoduje zakończenie przepływu pracy).

Następnie Anna przechodzi na stronę Stan przepływu pracy i w obszarze Zadania otwiera swoje zadanie wprowadzenia zmiany.


Formularz przesyłany po wprowadzeniu żądanej zmiany

Anna dodaje wszystkie konieczne informacje w polu Komentarze i klika pozycję Wyślij odpowiedź. W ramach przepływu pracy są wykonywane dwie akcje:

 • Zadanie wprowadzenia zmiany dla Anny jest oznaczane jako ukończone.

 • Rafałowi jest przydzielane nowe zadanie przeglądania (z komentarzami Anny dodanymi w obszarze Skonsolidowane komentarze) oraz wysyłane powiadomienie o tym zadaniu.

Teraz Rafał może przejrzeć zmieniony element.

W międzyczasie wszystkie te akcje są śledzone i wyświetlane w sekcji Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Akcje w ramach procesu żądania zmiany widoczne w sekcji Historia przepływu pracy

Poniżej przedstawiono diagram całego procesu.

Schemat blokowy procesu żądania zmiany

Powrót do początku części

9. Ponowne przydzielanie zadania innej osobie (opcjonalne)

Aby inna osoba wykonała zadanie przepływu pracy przydzielone do użytkownika, należy kliknąć przycisk Przydziel ponownie zadanie w formularzu zadania przepływu pracy.

Zostanie wyświetlony poniższy formularz.

Formularz ponownego przydzielania zadania

Objaśnienie 1

Przydziel ponownie zadanie użytkownikowi

Wpisz imię i nazwisko lub adres osoby, której chcesz przydzielić to zadanie.

Aby przydzielić to zadanie osobie, która uruchomiła przepływ pracy, a w przypadku automatycznego uruchomienia przepływu pracy — osobie, która go pierwotnie dodała, pozostaw to pole puste.

Objaśnienie 2

Nowe żądanie

Podaj wszystkie informacje potrzebne osobie, której przydzielasz zadanie, do wykonania tego zadania. (Cały wpisany tutaj tekst zostanie dodany w obszarze Skonsolidowane komentarze).

Objaśnienie 3

Nowy czas trwania

Wykonaj jedną z trzech poniższych czynności:

 • Aby zachować istniejącą datę ukończenia    Data pozostaw to pole puste.

 • Aby całkowicie usunąć datę ukończenia    całkowicie wpisz liczba 0.

 • Aby określić nową datę ukończenia    Data wpisz liczbę, a następnie określ jednostki czasu trwania w następujących polach. Dwa wpisy razem Zidentyfikuj okres przed przypada zadanie zmiany.

Objaśnienie 4

Nowe jednostki czasu trwania

Jeżeli wpisujesz nowy czas trwania zadania za pomocą tego pola w połączeniu z polem Nowy czas trwania do identyfikowania okresu przed ukończenia zadania. (Na przykład: 3 dni lub 1 miesiąc lub 2 tygodnie.)

Po zakończeniu formularza kliknij przycisk Wyślij. Zadania jest oznaczony jako ukończone, nowe zadanie zostało przydzielone do osoby, która jest teraz odpowiedzialnej za zadanie i są wysyłane powiadomienia o zadaniu.

Wszystkie podane nowe informacje zostaną dołączone do tekstu Delegowane przez użytkownika w powiadomieniu o nowym zadaniu (oznaczonym numerem 1 na poniższej ilustracji).

Powiadomienie o zadaniu dotyczące ponownie przydzielonego zadania

W międzyczasie te wszystkie zmiany są śledzone i wyświetlane w obszarach Zadania i Historia na stronie Stan przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Obszary Zadania i Historia na stronie Stan przepływu pracy dotyczące ponownie przydzielonego zadania

Powrót do początku części

10. Wykonywanie zadania w imieniu uczestnika zewnętrznego (opcjonalne)

Istnieje specjalny proces na potrzeby uwzględniania uczestników, którzy nie są członkami organizacji użytkownika korzystającej z programu SharePoint. W tym procesie członek witryny pełni rolę pełnomocnika wobec uczestnika zewnętrznego.

 1. Należy umieścić adres e-mail uczestnika zewnętrznego w odpowiednim polu Przydziel do na drugiej stronie formularza skojarzenia.

 2. W ramach przepływu pracy zadanie uczestnika zewnętrznego w rzeczywistości jest przydzielane do członka witryny, który uruchomił ten przepływ, lub w przypadku automatycznego uruchamiania przepływu pracy — do członka, który pierwotnie go dodał. Osoba, do której zadanie zostało faktycznie przydzielone, działa jako pełnomocnik uczestnika zewnętrznego.

 3. Ten członek witryny otrzymuje powiadomienie o zadaniu z instrukcjami, że ma wysłać do uczestnika zewnętrznego kopię elementu do przejrzenia. (W międzyczasie uczestnik zewnętrzny otrzymuje kopię tego powiadomienia o zadaniu, która pełni funkcję pomocnego alertu lub wskazówki).

 4. Członek witryny, do którego zadanie zostało faktycznie przydzielone, wysyła kopię elementu uczestnikowi zewnętrznemu.

 5. Uczestnik zewnętrzny przegląda element i odsyła swoją odpowiedź do członka witryny.

 6. Po odebraniu odpowiedzi uczestnika zewnętrznego członek witryny wykonuje zadanie w produktach programu SharePoint w imieniu tego uczestnika zewnętrznego.

Poniżej przedstawiono diagram tego procesu.

Schemat blokowy procesu uwzględniania uczestnika zewnętrznego

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona części Monitorowanie

MONITOROWANIE, dostosowywanie lub zatrzymywanie uruchomionego przepływu pracy Zbieranie opinii

Monitorowanie, dostosowywanie lub zatrzymywanie uruchomionego przepływu pracy Zbieranie opinii

Centralnym miejscem, z poziomu którego można monitorować, dostosowywać lub zatrzymać uruchomiony przepływ pracy, jest strona Stan przepływu pracy dla danego wystąpienia przepływu pracy.

Najpierw zostanie przedstawiony sposób przechodzenia do tej strony, a następnie — metody korzystania ze znajdujących się na niej opcji i informacji. Na koniec zostaną przedstawione dwie inne strony, dzięki którym można uzyskać dodatkowe informacje związane z monitorowaniem.

Sekcje w tej części

 1. Przechodzenie do strony Stan przepływu pracy

 2. Monitorowanie postępu przepływu pracy za pomocą strony Stan przepływu pracy

 3. Zmienianie aktywnych zadań (zadań już przydzielonych)

 4. Zmienianie przyszłych zadań (zadań jeszcze nie przydzielonych)

 5. Anulowanie lub kończenie danego uruchomienia przepływu pracy

 6. Dowiedz się, przepływach pracy uruchomionych dla elementu

 7. Monitorowanie przepływów pracy dla całego zbioru witryn

1. przejść na stronę Stan przepływu pracy

Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, należy kliknąć łącze W trakcie wykonywania dla wybranego elementu i przepływu pracy.

W tym przykładzie elementem jest dokument o nazwie Myśl przewodnia — wersja robocza, a przepływ pracy to Zatwierdzanie 3.

Kliknięcie łącza stanu przepływu pracy

Zostanie otwarta strona Stan przepływu pracy.

Uwagi: 

 • Jeśli lista lub biblioteka zawiera dużą liczbę elementów, można szybciej znaleźć szukany element, używając sortowania i/lub filtrowania. W przypadku częstego używania tego samego sposobu sortowania i/lub filtrowania warto utworzyć widok niestandardowy umożliwiający zautomatyzowanie wyświetlania określonego rozmieszczenia.

 • Aby przejść do strony Stan przepływu pracy, można także kliknąć łącze Wyświetl stan tego przepływu pracy w wiadomości e-mail z powiadomieniem o uruchomieniu lub łącze Wyświetl historię przepływu pracy w wiadomości e-mail z powiadomieniem o ukończeniu określonego odpowiedniego wystąpienia przepływu pracy.

Powrót do początku części

2. za pomocą strony Stan przepływu pracy monitorowanie postępu przepływu pracy

Poniżej pod ilustracjami poszczególnych sekcji strony Stan przepływu pracy zostały podane pytania związane z monitorowaniem. Odpowiedzi na te pytania można uzyskać w tych poszczególnych sekcjach.

Sekcja Informacje o przepływie pracy

Sekcja Informacje o przepływie pracy na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Kto uruchomił to wystąpienie przepływu pracy?

 • Kiedy zostało uruchomione to wystąpienie?

 • Kiedy wystąpiła ostatnia akcja w ramach tego wystąpienia?

 • Dla którego elementu jest uruchomione to wystąpienie?

 • Jaki jest bieżący stan tego wystąpienia?

Sekcja Zadania

Obszar Zadania na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Jakie zadania już zostały utworzone i przydzielone oraz jaki jest ich bieżący stan?

 • Które zadania już zostały wykonane i jaki był wynik każdego z tych zadań?

 • Jakie są daty ukończenia poszczególnych zadań, które już zostały utworzone i przydzielone?

Zadania, które zostały usunięte, i zadania, które nie zostały jeszcze przydzielone, nie są wyświetlane w tej sekcji.

Sekcja Historia przepływu pracy

Sekcja Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Jakie zdarzenia miały już miejsce w tym wystąpieniu przepływu pracy?

 • Zadania zaległe ani powiadomienia o nich nie są wyświetlane w tym obszarze.

Powrót do początku części

3. Zmienianie aktywnych zadań (zadań już przydzielonych)

Istnieją dwa sposoby zmieniania zadań, które już zostały przedzielone, ale jeszcze nie zostały wykonane:

 • Zmienianie pojedynczego aktywnego zadania

 • Zmienianie wszystkich aktywnych zadań

Zmienianie pojedynczego aktywnego zadania

Uprawnienia do wprowadzenie zmian do pojedynczego zadania przydzielonego do kogoś innego niż samodzielnie, musisz mieć uprawnienie Zarządzanie listami. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami, do grupy członków i grupy odwiedzający nie. Tak jest to możliwe, na przykład mają uprawnienia, które pozwalają na uruchamianie przepływu pracy nie, aby wprowadzić zmiany w zadaniu inny uczestnik.)

W przypadku posiadania odpowiednich uprawnień:

 1. Na stronie Stan przepływu pracy kliknij tytuł zadania na liście zadań.
  Kliknięcie tytułu zadania na liście

 2. Za pomocą formularza zadania wykonaj, usuń lub przydziel ponownie to zadanie albo zażądaj zmiany w elemencie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące za pomocą formularza zadania, zobacz WYKONANO części tego artykułu.

Zmienianie wszystkich aktywnych zadań

Uprawnienia wszystkich czterech polecenie łącza na poniższej ilustracji są wyświetlane na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, alełączeZakończ ten przepływ pracy"t są wyświetlane, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

 1. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Aktualizuj aktywne zadania przepływu pracy Zbieranie opinii.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w formularzu, który zostanie otwarty, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Do osób, którym przydzielono zadania w ramach tego uruchomienia, zostaną wysłane wiadomości odzwierciedlające wprowadzone zmiany.

  • Zadania już zostały wykonane lub usunięte, a zadania nie zostały jeszcze przydzielone, n "t wpływu zmiany wprowadzone w tym formularzu.

  • Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zadaniach, które nie zostały jeszcze przydzielone, zobacz następną sekcję w tej części, Zmienianie przyszłych zadań.

   Formularz zmian dla aktywnych zadań

Objaśnienie 1

Czas trwania jednego zadania, jednostki czasu trwania

Aby zachować istniejącą datę ukończenia    daty Opuść Czas trwania jednego zadania puste i nie wprowadzaj żadnych zmian jednostki Czasu trwania.

Aby usunąć datę ukończenia, aby była ona    Wyznaczonawpisz liczba 0 w Polu Czas trwania jednego zadania.

Aby przesunąć datę ukończenia, wydłużając zadania    czas trwania użyj obydwu pól czasu trwania, aby określić liczbę i typ jednostek, do których chcesz wydłużyć czas trwania.

Objaśnienie 2

Żądanie

Aby zmienić    tekst Wprowadź odpowiednie zmiany, które mają w polu tekstowym.

 1. Po odpowiednim wypełnieniu wszystkich pól formularza kliknij przycisk OK.

Wszystkie aktywne zadania w bieżącym wystąpieniu zostaną zaktualizowane.

Powrót do początku części

4. Zmienianie przyszłych zadań (zadań jeszcze nie przydzielonych)

Uprawnienia wszystkich czterech polecenie łącza na poniższej ilustracji są wyświetlane na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, alełączeZakończ ten przepływ pracynie są wyświetlane, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

 1. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Dodaj lub aktualizuj recenzentów przepływu pracy Zbieranie opinii.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w formularzu, który zostanie otwarty, a następnie kliknij pozycję AKTUALIZUJ.

  Uwaga:  Zmiany wprowadzone w tym formularzu nie mają wpływu na zadania, które już zostały utworzone i przydzielone.

Formularz zmian dla przyszłych zadań

Objaśnienie 1

Uczestnicy, aby, rozwiń grupy

 • Aby dodać lub usunąć uczestników, lub zmienić kolejność zadań    Dodawanie, usuwanie lub zmienianie kolejności uczestników nazwiska lub adresy wpoleuczestników.

 • Aby usunąć cały etap Kliknij wPrzydziel do pól dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL + DELETE.

Uwaga: Możesz użyćpole wyboruRozwiń grupy, aby określić, czy na liście grup dystrybucyjnych mają być przydzielane tylko jedno zadanie do całej grupy lub jedno zadanie do każdego członka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych pól zobacz część Planowanie oraz odpowiednią część Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Objaśnienie 2

Żądanie

 • Aby zmienić    tekst Wprowadź odpowiednie zmiany, które mają być tekst w polu.

Objaśnienie 3

Pozycje Data ukończenia wszystkich zadań, czas trwania jednego zadania, jednostki czasu trwania

 • Aby zmienić lub usunąć kalendarzową datę ukończenia    dat usunąć istniejącej daty, a następnie albo podaj nową lub, aby usunąć określonych ukończenia całkowicie daty, pozostaw to pole puste. (Jan "t wpisz w tym polu wartość zero. W tym polu musi zawierać wartości daty kalendarza albo być puste.)

 • Aby zachować istniejący    czas trwania urlopu Czas trwania jednego zadania puste i nie wprowadzaj żadnych zmian jednostki Czasu trwania.

 • Aby usunąć czas trwania, aby była ona    Wyznaczonawpisz liczba 0 w Polu Czas trwania jednego zadania.

 • Aby rozszerzyć zadania    czas trwania użyj obydwu pól czasu trwania, aby określić liczbę i typ jednostek, do których chcesz wydłużyć czas trwania. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania daty ukończenia i czasy trwania zobacz część Planowanie w tym artykule.

 1. Po odpowiednim wypełnieniu wszystkich pól formularza kliknij przycisk OK.

Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do wszystkich przyszłych zadań w bieżącym wystąpieniu.

Powrót do początku części

5. anulowanie lub kończenie danego uruchomienia przepływu pracy

Istnieją dwa sposoby umożliwiające zatrzymanie uruchomionego wystąpienia przepływu pracy przed jego normalnym ukończeniem:

 • Anulowanie przepływu pracy    Ta czynność powoduje anulowanie wszystkich zadań. Zadania zostają jednak zachowane w obszarze Zadania na stronie Stan przepływu pracy.

 • Zakończenie danego przepływu pracy    Ta czynność powoduje anulowanie wszystkich zadań i ich usunięcie z obszaru Zadania na stronie Stan przepływu pracy. (Informacje o zadaniach nadal można jednak znaleźć w obszarze Historia przepływu pracy).

Poniżej podano instrukcje dotyczące obu metod.

Anulowanie (wszystkie zadania zostaną anulowane, ale zachowane na liście zadań i w historii)

Uprawnienia wszystkich czterech polecenie łącza na poniższej ilustracji są wyświetlane na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, alełączeZakończ ten przepływ pracy"t są wyświetlane, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

Jeśli bieżące wystąpienie przepływu pracy nie jest już potrzebne, można je zatrzymać.

 • Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Anuluj wszystkie zadania przepływu pracy Zbieranie opinii.

Wszystkie bieżące zadania zostaną anulowane, a przepływ pracy kończy się ze stanem Anulowane. Anulowane zadania nadal znajdują się zarówno w obszarze zadania, jak i w obszarze Historia przepływu pracy.

Zakończenie (wszystkie zadania zostaną usunięte z listy zadań, ale zachowane w historii)

Uprawnienia wszystkich czterech polecenie łącza na poniższej ilustracji są wyświetlane na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, alełączeZakończ ten przepływ pracy"t są wyświetlane, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

Przepływ pracy można zakończyć, jeśli ulegnie on zatrzymaniu i przestanie odpowiadać lub jeśli wystąpi błąd.

 • Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Zakończ ten przepływ pracy.

Wszystkie zadania utworzone przez przepływ pracy jest anulowany i są usuwane z obszaru zadania na stronie Stan przepływu pracy, jeśli nadal są one odzwierciedlone w obszarze Historia przepływu pracy. Przepływ pracy kończy się ze stanem Anulowane.

Powrót do początku części

6. Uzyskiwanie informacji o przepływach pracy uruchomionych dla elementu

Na stronie Przepływy pracy dla dowolnego elementu można znaleźć listę przepływów pracy obecnie uruchomionych dla tego elementu.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element.

 2. Wybierz element, klikając ikonę przed jego nazwą, a następnie na karcie Pliki wstążki w grupie Przepływy pracy kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie Przepływy pracy: Nazwa elementu w obszarze Uruchomione przepływy pracy znajduje się lista wystąpień przepływów pracy obecnie uruchomionych dla elementu.

Uwaga:  Dla tego samego elementu nie może być jednocześnie uruchomionych wiele wystąpień jednej wersji przepływu pracy. Na przykład: dodano dwa przepływy pracy — oba utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zbieranie opinii. Nazwa pierwszego przepływu pracy to Opinie dotyczące planu, a drugiego — Opinie dotyczące budżetu. Dla dowolnego pojedynczego elementu może być jednocześnie uruchomione tylko jedno wystąpienie zarówno przepływu pracy Opinie dotyczące planu, jak i przepływu pracy Opinie dotyczące budżetu. Dla żadnego elementu nie mogą być jednocześnie uruchomione dwa wystąpienia ani pierwszego, ani drugiego przepływu pracy.

Powrót do początku części

7. Monitorowanie przepływów pracy w całym zbiorze witryn

Administratorzy zbioru witryn mogą na pierwszy rzut oka sprawdzić następujące informacje:

 • Ile przepływów pracy utworzonych na podstawie poszczególnych szablonów przepływów pracy istnieje obecnie w zbiorze witryn.

 • Czy poszczególne szablony przepływów pracy są obecnie aktywne czy nieaktywne w zbiorze witryn.

 • Ile wystąpień wersji przepływów pracy utworzonych na podstawie poszczególnych szablonów przepływów pracy jest obecnie uruchomionych w zbiorze witryn.

Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Przepływy pracy.

Zostanie otwarta strona Przepływy pracy zawierająca wyżej wymienione informacje.

Co dalej?

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia tej wersji przepływu pracy, można skorzystać z instrukcji w RECENZJA części tego artykułu do wyświetlania zdarzeń w wystąpieniu i Odkryj, czy funkcje przepływu pracy, jak ma być.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona koncepcyjna części Przeglądanie

PRZEGLĄDANIE wyników przepływu pracy Zbieranie opinii i tworzenie raportów

Przeglądanie wyników przepływu pracy Zbieranie opinii i tworzenie raportów

Po zakończeniu danego wystąpienia przepływu pracy można przejrzeć zdarzenia zarejestrowane w jego historii. (Dostęp do informacji dotyczących dowolnego wystąpienia można uzyskać w ciągu 60 dni od jego zakończenia).

Ważne:  Historia przepływu pracy jest udostępniana tylko w celach informacyjnych. Nie może być używana na potrzeby oficjalnych inspekcji ani w żadnym innym celu dowodowym, w przypadku którego konieczne jest spełnienie wymogów prawnych.

Można także uruchamiać raporty dotyczące ogólnej wydajności przepływu pracy w jego wystąpieniach.

Sekcje w tej części

 1. Przeglądanie zdarzeń w ostatnim wystąpieniu

 2. Uzyskiwanie dostępu do historii wystąpienia w ciągu 60 dni

 3. Tworzenie raportów dotyczących wydajności przepływu pracy

1. Przeglądanie zdarzeń w ostatnim wystąpieniu

Dopóki dany element pozostaje na tej samej liście lub w tej samej bibliotece i dla tego elementu jest ponownie uruchamiany ten sam przepływ pracy, dostęp do historii ostatniego wystąpienia można uzyskać z poziomu tej listy lub biblioteki.

Aby wyświetlić stronę Stan przepływu pracy dla ostatniego wystąpienia przepływu pracy uruchomionego dla dowolnego elementu:

 • Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, kliknij łącze stanu dla tego elementu i przepływu pracy.

W tym przykładzie elementem jest dokument o nazwie myśl przewodnia — wersja robocza , a przepływ pracy to Zatwierdzanie nowych dokumentów.

Kliknięcie łącza stanu przepływu pracy

Sekcja Historia przepływu pracy znajduje się u dołu strony Stan przepływu pracy.

Sekcja Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy

Powrót do początku części

2. Uzyskiwanie dostępu do historii wystąpienia (w ciągu 60 dni od jego zakończenia)

Czasami trzeba przejrzeć historię wystąpienia po ponownym uruchomieniu tego samego przepływu pracy dla tego samego elementu.

Można to zrobić w ciągu 60 dni od zakończenia przepływu pracy z poziomu jednego z dwóch punktów wejścia: listy lub biblioteki albo powiadomienia o ukończeniu przepływu pracy. (Produkty programu SharePoint przechowują historię zadań przepływów pracy przez 60 dni).

Z poziomu listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element.

 2. Wybierz element, klikając ikonę przed jego nazwą, a następnie na karcie Pliki wstążki w grupie Przepływy pracy kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie przepływy pracy: nazwa elementu w obszarze Zakończone przepływy pracy kliknij nazwę lub stanu wystąpienia przepływu pracy, który chcesz przejrzeć.
  Lista Zakończone przepływy pracy na stronie Przepływy pracy dla elementu
  zostanie otwarta strona stan przepływu pracy dla tego wystąpienia.

Z poziomu powiadomienia o ukończeniu przepływu pracy

 • Otwórz powiadomienie o ukończeniu przepływu pracy dla wystąpienia, które chcesz przejrzeć, a następnie kliknij łącze Wyświetl historię przepływu pracy.

Powiadomienie o ukończeniu przepływu pracy z wyróżnionym łączem do historii
zostanie otwarta strona stan przepływu pracy dla tego wystąpienia.

Aby zachować wszystkie powiadomienia ukończenia, można utworzyć reguły programu Outlook. Konfigurowanie reguły kopii wszystkich wiadomości przychodzących, zawierające tekst ma wykonane na w wierszu tematu do własnych, osobnego folderu. (Upewnij się, że z programu Outlook reguły kopii przychodzące wiadomości, a nie po prostu przenieść je lub nie będzie również wyświetlane w skrzynce odbiorczej). Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu reguł programu Outlook, zobacz artykuł Zarządzanie wiadomościami e-mail z regułami.

Powrót do początku części

3. Tworzenie raportów dotyczących wydajności przepływu pracy

Aby uzyskać informacje dotyczące ogólnej wydajności jednej z używanych wersji przepływu pracy (te informacje będą dotyczyć pewnego okresu korzystania z tej wersji i jej wielu wystąpień), można utworzyć jeden z dwóch wstępnie zdefiniowanych raportów lub je oba:

 • Raport czasu trwania działania    Ten raport umożliwia wyświetlanie informacji na temat średniego czasu potrzebnego na ukończenie każdego działania w przepływie pracy, a także czasu potrzebnego na ukończenie każdego pełnego uruchomienia tego przepływu pracy, czyli jego każdego wystąpienia.

 • Raport anulowania i błędów    Ten raport pozwala sprawdzić, czy przepływ pracy jest często anulowany i czy są w nim napotykane błędy przed ukończeniem.

Tworzenie dostępnych raportów dla przepływu pracy

 1. Na liście lub w bibliotece w kolumnie Stan dla danego przepływu pracy kliknij dowolne łącze do informacji o stanie.
  Kliknięcie stanu przepływu pracy

 2. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy kliknij pozycję Wyświetl raporty przepływu pracy.
  Kliknięcie łącza Wyświetl raporty przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy

 3. Znajdź przepływu pracy, dla którego chcesz wyświetlić raport, a następnie kliknij nazwę raportu, który chcesz wyświetlić.
  Kliknięcie łącza do raportu czasu trwania działania

 4. Na stronie dostosowywania zachowania lub zmienić miejsce, w którym zostanie utworzony plik raportu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Kliknięcie przycisku OK w celu zatwierdzenia lokalizacji zapisania pliku
  raport jest tworzony i zapisany w określonej lokalizacji.

 5. Po zakończeniu raportu można kliknij łącze pokazano na poniższej ilustracji, aby go wyświetlić. W przeciwnym razie kliknij przycisk OK, aby zakończyć i zamknąć okno dialogowe. (Później, gdy będzie gotowe wyświetlić raport, znajdziesz je w lokalizacji określonej w poprzednim kroku.)
  Kliknięcie łącza w celu wyświetlenia raportu

Co dalej?

Jeśli przepływ pracy działa zgodnie z oczekiwaniami, wszyscy mogą śmiało z niego korzystać.

Jeśli znajduje się jakikolwiek tekst, który chcesz zmienić w sposobie działania przepływu pracy, zobacz Zmienianie części tego artykułu.

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Ikona koncepcyjna części Zmienianie

ZMIENIANIE, wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy Zbieranie opinii

Zmienianie, wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy Zbieranie opinii

Po uruchomieniu pierwszego wystąpienia nowego przepływu pracy Zbieranie opinii i przejrzeniu jego wyników może zajść potrzeba wprowadzenia jednej lub kilku zmian w konfiguracji tego przepływu pracy.

Ponadto niekiedy w przyszłości mogą być potrzebne kolejne zmiany w konfiguracji.

Na koniec w pewnym momencie może być konieczne wyłączenie przepływu pracy na dłuższy lub krótszy czas bez jego usuwania lub jego całkowite usunięcie.

Sekcje w tej części

 1. Zmienianie trwałych ustawień przepływu pracy

 2. Wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy

1. Zmienianie trwałych ustawień przepływu pracy

Aby wprowadzić trwałe zmiany w ustawieniach istniejącego przepływu pracy, należy otworzyć i edytować formularz skojarzenia, który został pierwotnie użyty w celu jego dodania.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której jest uruchamiany przepływ pracy.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Nazwa przepływu pracy (kliknij, aby zmienić ustawienia) kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

  Uwaga:  Jeśli odpowiedni przepływ pracy Zbieranie opinii nie jest wyświetlany na tej liście, może być skojarzony tylko z jednym typem zawartości. Tym, które przepływy pracy są wyświetlane na tej liście, steruje kontrolka Pokaż skojarzenia przepływów pracy tego typu znajdująca się tuż ponad tą listą. (Zobacz ilustrację). Klikaj opcje typu zawartości w menu rozwijanym, dopóki jedna z nich nie spowoduje wyświetlenia odpowiedniego przepływu pracy. Po wyświetleniu tego przepływu pracy na liście kliknij jego nazwę.

 5. W tym samym dwustronicowym formularzu skojarzenia pierwotnie użytym w celu dodania przepływu pracy wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz je.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pól i kontrolek w formularzu skojarzenia Zobacz część Planowanie oraz odpowiednią część Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany na wszystkich listach i we wszystkich bibliotekach w zbiorze witryn

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego jest uruchamiany przepływ pracy.

 5. Na stronie wybranego typu zawartości w obszarzekliknij pozycjęUstawienia; Ustawienia przepływu pracy.

 6. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Nazwa przepływu pracy (kliknij, aby zmienić ustawienia) kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

 7. W tym samym dwustronicowym formularzu skojarzenia pierwotnie użytym w celu dodania przepływu pracy wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz je.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pól i kontrolek w formularzu skojarzenia Zobacz część Planowanie oraz odpowiednią część Dodawanie (Lista/Biblioteka lub zbiór witryn) tego artykułu.

Powrót do początku części

2. Wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której jest uruchamiany przepływ pracy.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Usuń przepływ pracy.
  Strona Ustawienia przepływu pracy z wyświetlonym łączem Usuń przepływ pracy

 5. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy.
  Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy

Formularz ten zawiera pięć kolumn:

 • Przepływ pracy    Nazwa przepływu pracy.

 • Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów.

 • Zezwalaj    Opcja, która umożliwia przepływowi pracy kontynuowanie normalnego działania.

 • Brak nowych wystąpień    Opcja, która umożliwia ukończenie wszystkich obecnie uruchomionych wystąpień przepływu pracy, ale wyłącza przepływ pracy, czyniąc go niedostępnym dla uruchamiania jego jakichkolwiek nowych wystąpień. (Tę akcję można odwrócić. Aby ponownie włączyć przepływ pracy w późniejszym czasie, powróć na tę stronę i wybierz opcję Zezwalaj).

 • Usuwanie    Opcja, która całkowicie usuwa przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki. Wszystkie uruchomione wystąpienia natychmiast zostaną zakończone, a w kolumnie dla danego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie dla listy lub biblioteki. (Ta akcja "t odwracalny.)

Powrót do początku części

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany na wszystkich listach i we wszystkich bibliotekach w zbiorze witryn

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego jest uruchamiany przepływ pracy.

 5. Na stronie wybranego typu zawartości w obszarzeUstawienia, kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 6. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Usuń przepływ pracy.

 7. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy.
  Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy

Formularz ten zawiera pięć kolumn:

 • Przepływ pracy    Nazwa przepływu pracy.

 • Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów.

 • Zezwalaj    Opcja, która umożliwia przepływowi pracy kontynuowanie normalnego działania.

 • Brak nowych wystąpień    Opcja, która umożliwia ukończenie wszystkich obecnie uruchomionych wystąpień przepływu pracy, ale wyłącza przepływ pracy, czyniąc go niedostępnym dla uruchamiania jego jakichkolwiek nowych wystąpień. (Tę akcję można odwrócić. Aby ponownie włączyć przepływ pracy w późniejszym czasie, powróć na tę stronę i wybierz opcję Zezwalaj).

 • Usuwanie    Opcja, która całkowicie usuwa przepływu pracy z zbioru witryn. Wszystkie uruchomione wystąpienia natychmiast zostaną zakończone, a w kolumnie dla danego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie dla listy lub biblioteki. (Ta akcja jestn't odwracalny.)

Co dalej?

Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany, należy uruchomić testowe wystąpienie przepływu pracy w celu dokładnego sprawdzenia efektów tych zmian.

Powrót do początku części

Dalsze dostosowywanie

Istnieje szereg metod bardziej szczegółowego dostosowywania przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint.

Można nawet tworzyć niestandardowe przepływy pracy od podstaw.

Do tych celów można używać dowolnych poniższych programów:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Umożliwia dostosowywanie formularzy, akcji i zachowań przepływów pracy.

 • Microsoft Visual Studio    Umożliwia tworzenie własnych niestandardowych akcji przepływów pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z systemu Pomocy w witrynie Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Powrót do początku części | Powrót do początku artykułu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×