Przejdź do głównej zawartości
Wszystko o przepływach pracy Zatwierdzanie

Wszystko o przepływach pracy Zatwierdzanie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

przepływy pracy SharePoint ułatwia automatyzowanie procesów biznesowych, dzięki czemu zarówno bardziej spójny i zwiększyć jego wydajność. Umożliwia przepływu pracy Zatwierdzanie rozsyłanie dokumentów i innych elementów przechowywanych w SharePoint do jednej lub więcej osób do zatwierdzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint.

Ważne: Domyślnie przepływu pracy Zatwierdzanie nie została aktywowana i nie znajduje się w polu listy Wybierz szablon przepływu pracy w formularzu skojarzenia. Aby udostępnić go do użytku, administrator witryny musi uaktywnić je na poziomie zbioru witryn. Przejdź do Ustawień witryny > Funkcje zbioru witryn > aktywować tę funkcję przepływy pracy. Ponadto SharePoint 2013 zawiera tych szablonów przepływów pracy opartych na tryb zgodności SharePoint 2010. Aby utworzyć przepływ pracy SharePoint 2013 podstawie z podobne logiczny, za pomocą SharePoint Designer 2013.

Jeśli trzeba tylko wykonać zadanie przepływu pracy Zatwierdzanie    Wystarczy przewinąć ten artykuł w dół do części WYKONYWANIE i ją rozwinąć. Na tym etapie wszystkie inne części nie są potrzebne.

Porównanie procesu wykonywanego ręcznie ze zautomatyzowanym przepływem pracy

Przepływy pracy programu SharePoint zapewniają następujące korzyści:

 • Wydajność i spójność    Przepływ pracy Zatwierdzanie umożliwia automatyczne rozsyłanie dokumentów lub elementów, przydzielanie zadań przeglądania i śledzenie postępu tych zadań oraz, w razie potrzeby, wysyłanie przypomnień i powiadomień. Działania w ramach przepływu pracy można monitorować i dostosowywać z poziomu centralnej strony stanu przepływu pracy, a historia zdarzeń w ramach uruchomienia przepływu pracy jest zachowywana przez 60 dni po jego ukończeniu.

 • Mniej pracy dla użytkownika    Przepływ pracy Zatwierdzanie pozwala użytkownikowi i jego współpracownikom zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów, a jednocześnie usprawnić i zestandaryzować proces zatwierdzania.

Poniżej przedstawiono diagram bardzo prostej wersji przepływu pracy Zatwierdzanie.

Diagram prostego przepływu pracy Zatwierdzanie

Informacje zawarte w tym artykule są przedstawione w formie dziesięciu części, które można rozwinąć.

Kliknij tutaj, aby uzyskać kilka porad dotyczących efektywnego korzystania z tego artykułu

Jeśli trzeba tylko wykonać zadanie przepływu pracy Zatwierdzanie    Wystarczy przewinąć ten artykuł w dół do części WYKONYWANIE i ją rozwinąć. Na tym etapie wszystkie inne części nie są potrzebne.

Jeśli chcesz dodać, uruchomić, monitorować i obsługiwać przepływy pracy    Jeśli użytkownik nie zna tych zadań, mogą być przydatne go do sposobu pracy użytkownika do niniejszego artykułu, części przez części pierwszy raz tego projektu możesz i Dodaj przepływ pracy. Gdy znasz informacje i układu artykułu, można przejść bezpośrednio do segmentu potrzebnych na dowolnym zwrotu wizyty.

Zatwierdzanie zawartości i zatwierdzanie publikowania    W przypadku list lub bibliotek może być konieczne przejrzenie nowych elementów i/lub nowych wersji istniejących elementów pod kątem dokładności ich zawartości lub adekwatności ich formy i stylu, zanim będą one widoczne dla wszystkich osób, które mają dostęp do danej listy. Taki rodzaj procesu przeglądania jest nazywany zatwierdzaniem zawartości. Przy użyciu przepływu pracy Zatwierdzanie można sterować zatwierdzaniem zawartości na liście lub w bibliotece (istnieje również bardzo podobny przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania, który został utworzony specjalnie do stosowania w witrynach programu SharePoint używanych na potrzeby publikowania stron sieci Web w Internecie).

Uwaga dotycząca drukowania tego artykułu    Niniejszy artykuł jest długi. W celu wydrukowania tylko wybranych części należy pamiętać, aby podczas drukowania były rozwinięte tylko te części. Aby wydrukowana kopia zawierała wszystkie obrazy, należy ponadto drukować w orientacji poziomej, a nie pionowej.

Uwaga dotycząca wyszukiwania    Przed wyszukiwaniem dowolnego tekstu lub terminu w tym artykule należy się upewnić, że są rozwinięte wszystkie części, które mają zostać przeszukane.

Przepływ pracy Zatwierdzanie to funkcja programu SharePoint, za pomocą której można rozsyłać dokumenty lub inne elementy przechowywane na liście lub w bibliotece programu SharePoint do jednej lub kilku osób w celu zatwierdzenia lub odrzucenia. Przepływ pracy pozwala zautomatyzować, usprawnić i zestandaryzować cały proces.

Diagram prostego przepływu pracy Zatwierdzanie

Podstawowy przepływ pracy Zatwierdzanie dołączony do produktów programu SharePoint działa jako szablon. Za pomocą tego szablonu do witryn można dodawać wiele przepływów pracy Zatwierdzanie. Każdy dodany przepływ pracy jest unikatową wersją podstawowego przepływu pracy Zatwierdzanie. Każdy dodany przepływ charakteryzuje się własnymi wyspecjalizowanymi metodami działania na podstawie ustawień określonych podczas dodawania.

Sekcje w tej części

 1. Jakie czynności może wykonywać przepływ pracy Zatwierdzanie?

 2. Jakich czynności nie może wykonywać przepływ pracy Zatwierdzanie?

 3. Kto może użyć tego typu przepływu pracy?

 4. Jak planować, dodawać, uruchamiać i obsługiwać ten typ przepływu pracy?

1. Jakie czynności może wykonywać przepływ pracy Zatwierdzanie?

 • Podczas dodawania po raz pierwszy przepływu pracy Zatwierdzanie do listy, biblioteki lub zbioru witryn można podać liczbę uczestników do dołączenia i określić, czy ich zadania mają być przydzielane jedno po drugim (szeregowo) czy wszystkie naraz (równolegle). Można nawet zdecydować, czy zadania uczestników mają zostać podzielne na dwa lub większą liczbę oddzielnych etapów, oraz ustalić ostateczną datę ukończenia i/lub czas wykonywania każdego zadania. Ponadto przy każdym ręcznym uruchamianiu przepływu pracy dla elementu można zmienić dowolne z tych ustawień.

 • W ramach przepływu pracy do każdego określonego uczestnika jest przydzielane zadanie. Każdy uczestnik wybiera spośród kilku możliwych odpowiedzi: zatwierdzenie lub odrzucenie elementu, zażądanie wprowadzenia zmian w elemencie lub anulowanie bądź usunięcie zadania.

 • Gdy przepływ pracy jest uruchomiony, można monitorować postęp i w razie potrzeby wprowadzać dostosowania z poziomu jednej centralnej strony Stan przepływu pracy.

 • Przez 60 dni po ukończeniu przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy nadal dostępna jest (jako nieformalne źródło informacji) lista wszystkich zdarzeń przepływu pracy, które wystąpiły podczas danego uruchomienia (czyli w danym wystąpieniu) przepływu pracy.

Za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie Zarządzanie procesem zatwierdzania zawartości dla listy lub biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Sterowanie w tym artykule.

2. Jakich czynności nie może wykonywać przepływ pracy Zatwierdzanie?

Uczestnicy przepływu pracy Zatwierdzanie zazwyczaj nie mogą wprowadzać zmian w przeglądanym elemencie. Zamiast tego uczestnicy mogą zażądać wprowadzenia zmian w elemencie w trakcie wystąpienia przepływu pracy. Aby dodać przepływ pracy, w którym uczestnicy wstawiają do elementu komentarze i prześledzone zmiany, zobacz artykuł Wszystko o przepływach pracy Zbieranie opinii w sekcji Zobacz też.

Ponadto przepływów pracy nie są zaprojektowane w celu zbieranie podpisów. Jeśli chcesz korzystanie z przepływu pracy Zbieranie podpisów w dokumencie programu Microsoft Word, skoroszyt programu Microsoft Excel lub formularza programu Microsoft InfoPath, zobacz artykuł,Wszystko o przepływach pracy Zbieranie podpisów, w sekcji Zobacz też.

Powrót do początku części

3. Kto może użyć tego typu przepływu pracy?

Aby dodać przepływ pracy    Domyślnie musi mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływ pracy. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie).

Aby uruchomić przepływ pracy    Również domyślnie są konieczne uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy, który został już dodany. (Grupy Członkowie i właściciele obydwie uprawnienie Edytowanie elementów domyślnie; grupy odwiedzający nie).

W ramach alternatywnego rozwiązania członkowie grupy Właściciele mogą konfigurować określone przepływy pracy w ten sposób, aby mogły one być uruchamiane tylko przez nich. (W tym celu na pierwszej stronie formularza skojarzenia należy zaznaczyć pole wyboru Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy).

Powrót do początku części

4. Jak planować, dodawać, uruchamiać i obsługiwać ten typ przepływu pracy?

Poniżej podano podstawowe etapy:

 • PRZED uruchomieniem przepływu pracy (Planowanie, dodawanie, Rozpocznij)   
  Przed dodaniem przepływ pracy ma miejsce, w którym chcesz dodać ją (dla pojedynczej listy lub biblioteki lub dla całego zbioru witryn) i szczegóły jak to działa. Po utworzeniu dodany i skonfigurowany przepływ pracy, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami uruchomić przepływ pracy dla określonego elementu. Przepływ pracy może również skonfigurować Automatyczneuruchamianie. Automatyczne zostanie uruchomiona można aktywować według jednej lub obu dwa zdarzenia wyzwalającego: kiedy dowolny element zostanie dodany do bądź utworzony na liście lub w bibliotece lub gdy dowolny element na liście lub w bibliotece zostanie zmieniony.

 • GDY przepływ pracy jest uruchomiony (wykonywanie, monitorowanie, dostosowywanie)   
  Gdy przepływ pracy jest uruchomiony, poszczególnych uczestników wykonaj przypisanych zadań. Automatyczne przypomnienia są wysyłane do uczestników, którzy nie spełniają terminów zadania. W międzyczasie z centralnej strony Stan przepływu pracy dla tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy można monitorować postęp przepływu pracy. W przepływie pracy którejś można dostosować na tej samej stronie; i w razie potrzeby przepływ pracy zostanie anulowane lub zakończone stamtąd.

 • Po uruchomieniu przepływu pracy (Przeglądanie, raportu, zmień)   
  Po ukończeniu przepływu pracy można przeglądać cała historia Uruchom (lub wystąpienia) w ciągu 60 dni na stronie Stan przepływu pracy. Na tej samej stronie można utworzyć raporty statystyczne na wydajność tej wersji przepływu pracy. Ponadto jeśli istnieje kiedykolwiek wszystkie elementy, które chcesz zmienić o sposobie funkcji przepływu pracy, można otwierać i edytować formularz skojarzenia, która wykonana po dodaniu przepływu pracy.

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono te etapy z perspektywy osoby dodającej nowy przepływ pracy.

Proces przepływu pracy

W tej części wskazano decyzje do podjęcia i informacje do zebrania przed dodaniem wersji przepływu pracy Zatwierdzanie.

W przypadku znajomości sposobu dodawania tego typu przepływu pracy i potrzeby przypomnienia sobie tylko określonych kroków można przejść bezpośrednio do odpowiedniej części DODAWANIE (Lista/biblioteka lub Zbiór witryn) w tym artykule.

Sekcje w tej części

 1. Szablony i wersje

 2. Wprowadzenie do formularza skojarzenia

 3. Dwanaście pytań, na które należy odpowiedzieć

1. Szablony i wersje

Przepływy pracy dostępne w produktach programu SharePoint działają jako szablony wzorcowe, na podstawie których użytkownik tworzy określone pojedyncze przepływy pracy dodawane do list, bibliotek czy zbioru witryn.

Każdym dodaniu przepływu pracy Zatwierdzanie, na przykład faktycznie dodajesz wersji głównej szablonu przepływu pracy Zatwierdzanie. Możesz zmienić w każdej wersji własną nazwę, a jego ustawienia, które określają w formularzu skojarzenia, po dodaniu tej określonej wersji. W ten sposób można dodać wiele przepływów pracy, wszystkie wersje oparte na wzorcu przepływu pracy Zatwierdzanie szablonu, ale każda z wersji o nazwie i dostosowane do określony sposób, że będzie używać ich. Nazwana wersji można również określane jako przepływów pracy wystąpienia.

Powrót do początku części

2. Wprowadzenie do formularza skojarzenia

Po dodaniu nowej wersji przepływu pracy na podstawie jednego z szablonów uwzględniane przepływu pracy można wypełnij formularz skojarzenia , aby określić sposób, który ma nowego wystąpienia do pracy.

Poniższa sekcja zawiera listę pytań. Udzielenie na nie odpowiedzi pozwala się przygotować do wypełniania formularza skojarzenia. Najpierw jednak warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się samemu formularzowi i jego polom.

Pierwsza strona formularza skojarzenia

Pierwszy formularz inicjowania

Druga strona formularza skojarzenia

Formularz na potrzeby wprowadzania informacji specyficznych dla uruchamiania

Pola w czerwonej ramce na tej drugiej stronie znajdują się także w formularzu inicjowania, który jest wyświetlany podczas każdego ręcznego uruchamiania przepływu pracy. Można wtedy edytować ten formularz inicjowania tylko dla tego jednego uruchomienia przepływu pracy.

Powrót do początku części

3. Dwanaście pytań, na które należy odpowiedzieć

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania z tej sekcji pozwala w pełni przygotować się do dodania przepływu pracy.

 1. Czy ten typ przepływu pracy jest odpowiedni?

 2. Czy przepływ pracy ma zostać dodany do jednej listy lub biblioteki czy do całego zbioru witryn? i Czy przepływ pracy ma być przeznaczony dla jednego typu zawartości czy dla wszystkich typów zawartości?

 3. Jaka nazwa będzie odpowiednia dla tego przepływu pracy?

 4. Jakie listy zadań i listy historii mają zostać użyte: istniejące czy nowe?

 5. W jaki sposób będzie można uruchamiać ten przepływ pracy i kto będzie mógł to robić?

 6. Czy ten przepływ pracy ma być także przeznaczony dla typów zawartości odziedziczonych z tego typu zawartości?

 7. Które osoby mają być uczestnikami przepływu pracy? Jaka ma być ich kolejność?

 8. Jakich dodatkowych informacji potrzebują uczestnicy?

 9. Jakie mają być daty ukończenia zadań?

 10. Kiedy ma się kończyć ten przepływ pracy?

 11. Kto ma otrzymywać powiadomienia?

 12. Czy ten przepływ pracy ma sterować zatwierdzaniem zawartości?

01. Czy ten typ przepływu pracy jest odpowiedni?

Istnieje kilka szablonów przepływów pracy, zawierających wyraz "Zatwierdzanie" w ich nazwy. Ten artykuł dotyczy szablonu przepływu pracy, który pojawia się w menu jako Zatwierdzanie — SharePoint 2010. Jeśli nie masz pewności, czy ten typ przepływu pracy jest dla Ciebie najlepszym wyborem, odnoszą się do części Dowiedz się, w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji o innych szablonów przepływów pracy, które są dostępne zobacz artykuł o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint; w sekcji Zobacz też.

Powrót do początku części

02. Czy przepływ pracy ma zostać dodany do jednej listy lub biblioteki czy do całego zbioru witryn? (i) Czy przepływ pracy ma być przeznaczony dla jednego typu zawartości czy dla wszystkich typów zawartości?

Można udostępnić nową wersję przepływu pracy Zatwierdzanie na jednej liście lub w bibliotece tylko lub można udostępnić ją w całym zbiorze witryn.

 • W przypadku dodawania przepływu pracy do jednej listy lub biblioteki można skonfigurować jego uruchamianie dla wszystkich typów zawartości lub tylko dla jednego typu zawartości.

 • W przypadku dodawania przepływu pracy do całego zbioru witryn musi on jednak zostać skonfigurowany do uruchamiania tylko dla jednego typu zawartości witryny.

Mapa zbioru witryn z objaśnionymi 3 sposobami dodawania przepływu pracy

Co to jest typ zawartości?

Każdy dokument lub inny element, przechowywane listy programu SharePoint lub w bibliotece należy do jednej lub innego typu zawartości. Typ zawartości może być jako podstawowe i ogólne jak dokument lub Arkusz kalkulacyjny programu Excellub jako wysoce specjalistyczne jako Umowa prawna lub Specyfikacji projektu. Niektóre typy zawartości są dostępne w produktach programu SharePoint domyślnie, ale można zarówno dostosować te i Dodaj inne osoby, które możesz utworzyć samodzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości witryny oraz Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki.

Powrót do początku części

03. Jaka nazwa będzie odpowiednia dla tego przepływu pracy?

Swojej wersji przepływu pracy należy nadać nazwę, która:

 • przejrzyście określa, do czego służy dany przepływ pracy;

 • wyraźnie odróżnia dany przepływ pracy od innych przepływów.

Przykład

Załóżmy, że użytkownik jest członkiem grupy redaktorów. Jego grupa chce korzystać z dwóch różnych przepływów pracy Zatwierdzanie, aby zarządzać przesyłaniem dokumentów od współautorów zewnętrznych:

 • Pierwszy przepływ pracy jest uruchamiany dla każdego przesłanego dokumentu w celu ustalenia, czy powinien on być zaakceptowany do procesu edytowania.

 • Po zaakceptowaniu i edytowaniu przesłanego dokumentu uruchamiany jest drugi przepływ pracy dla edytowanej wersji roboczej w celu ustalenia, czy zaakceptować tę wersję jako ostateczną.

Można nadać nazwę pierwszy przepływ pracy Zatwierdzania przesyłania zaakceptować i drugiemu Ostatecznego zatwierdzenia wersja robocza.

Porada: Jak zwykle warto ustalić spójne konwencje nazewnictwa i dopilnować, aby wszystkie osoby, których dotyczą przepływy pracy, zaznajomiły się z tymi konwencjami.

Powrót do początku części

04. Jakie listy zadań i listy historii mają zostać użyte: istniejące czy nowe?

Możesz mieć przepływu pracy przy użyciu domyślnej listy zadania witryny i listy historii, użyj innego istniejącego zadania i Historia list lub wezwanie na nowej liście tylko dla tego przepływu pracy.

 • Jeśli witryna będzie zawierała wiele przepływów pracy lub niektóre przepływy pracy będą zawierały wiele zadań, warto rozważyć prośbę o nowe listy dla każdego przepływu pracy. (Zarządzanie nadmiernie długimi listami może obniżyć wydajność. System może szybciej i łatwiej obsługiwać kilka krótszych list niż jedną bardzo długą listę).

 • Jeśli zadania i historia danego przepływu pracy będą zawierały ważne lub poufne dane, które powinny być oddzielone od ogólnych list zadań, należy stanowczo wskazać, że dla danego przepływu pracy mają być używane nowe, oddzielne listy. (Po dodaniu przepływu pracy należy ustawić odpowiednie uprawnienia do tych nowych list).

Powrót do początku części

05. W jaki sposób będzie można uruchamiać ten przepływ pracy i kto będzie mógł to robić?

Dla przepływu pracy można skonfigurować tylko uruchamianie ręczne, tylko uruchamianie automatyczne lub obie te metody:

 • Ręczne uruchamianie przepływu pracy Zatwierdzanie dla określonego dokumentu lub elementu, uzyskuje innym formularzu formularza inicjowania. Formularz inicjowania zawiera większość ustawień z drugiej stronie formularza skojarzenia . Dzięki temu, jeśli osoba, która uruchomi przepływ pracy chce zmienić dowolne z tych ustawień (dla bieżącego wystąpienia tylko), one zrobić przed ich kliknij przycisk Start. Przejdź do listy > elementu kontekstowe menu > przepływy pracy > wybierz ręczne uruchamianie przepływu pracy.

 • W przypadku uruchamiania automatycznego nie ma oczywiście możliwości przedstawienia formularza inicjowania, dlatego używane są bez żadnych zmian ustawienia domyślne określone w formularzu skojarzenia.

Na poniższej ilustracji pokazano różnicę między uruchomieniami ręcznymi a uruchomieniami automatycznymi.

Porównanie formularzy używanych w przypadku uruchamiania ręcznego i automatycznego

Wszystkie zmiany wprowadzone w formularzu inicjowania są stosowane tylko w trakcie bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Aby zmienić trwałe domyślne ustawienia przepływu pracy, należy edytować oryginalny formularz skojarzenia, jak to zostało opisane w części ZMIENIANIE tego artykułu.

Uruchomienia ręczne

Jeśli są dozwolone uruchomienia ręczne, każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami może w dowolnej chwili uruchomić przepływ pracy dla dowolnego spełniającego niezbędne warunki elementu.

Zalety uruchamiania ręcznego są takie, że użytkownik i jego współpracownicy uruchamiają przepływ pracy tylko i jeśli tak zdecydują. Ponadto podczas każdego uruchamiania przepływu pracy można zmienić jego niektóre ustawienia, używając w tym celu formularza inicjowania.

Szybki przykład    Jeśli chcesz uruchomić przepływ pracy z tylko elementy, które są tworzone przez autora z poza zespołem tylko ręcznie go uruchomić zachowa go automatycznemu uruchamianiu na elementach autorem członkom zespołu. (Rozwiązaniem alternatywnym: zachować na jednej liście lub w bibliotece elementów z autorów na zespołu, a osobne listy lub biblioteki elementów przez innych autorów. W ten sposób można uruchamiać przepływ pracy automatycznie, ale tylko na liście zewnętrznej autorów. Inne rozwiązanie: Dodaj warunek IF i ustaw Utworzony przez określoną osobę. Zobacz podręczna karta informacyjna warunki przepływu pracy Aby uzyskać więcej informacji).

Główną wadą uruchamiania ręcznego jest to, że ktoś musi pamiętać o uruchamianiu przepływu pracy, gdy jest to potrzebne.

Uruchomienia automatyczne

Automatyczne uruchamianie przepływu pracy można skonfigurować w taki sposób, aby było wyzwalane przez dowolne z poniższych zdarzeń:

 • Próba opublikowania wersji głównej elementu.

 • Utworzenie nowego elementu na liście lub w bibliotece lub przekazanie go do listy lub biblioteki.

 • Zmienienie elementu przechowywanego na liście lub w bibliotece.

Zaletą uruchamiania automatycznego jest to, że nikt nie musi pamiętać o uruchamianiu przepływu pracy. Jest on uruchamiany przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego.

Szybki przykład    Jeśli użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność i adekwatność elementów na liście, może dodać do tej listy przepływ pracy Zatwierdzanie i określić siebie jako jedynego uczestnika. Następnie może skonfigurować automatyczne uruchamianie przepływu pracy za każdym razem, gdy element na liście zostanie zmieniony oraz gdy do listy zostanie dodany nowy element. Dzięki temu użytkownik będzie zawsze na bieżąco.

Dwie wady uruchomień automatycznych:

 • Nie można zatrzymać uruchamiania przepływu pracy przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego.

 • Nie można zmienić żadnych ustawień na początku poszczególnych wystąpień.

Aby uzyskać więcej informacji o automatycznym uruchamianiu przepływu pracy Zatwierdzanie przy każdej próbie opublikowania wersji głównej elementu, zobacz część STEROWANIE w tym artykule.

Powrót do początku części

06. Czy ten przepływ pracy ma być także przeznaczony dla typów zawartości odziedziczonych z tego typu zawartości?

Tylko podczas dodawania przepływu pracy dla typu zawartości w całym zbiorze witryn jest dostępna opcja, która pozwala dodać ten przepływ pracy także dla wszystkich innych typów zawartości w zbiorze witryn odziedziczonych po typie zawartości, dla którego przepływ pracy jest dodawany.

Uwagi

 • Operacja, w ramach której jest wykonywane to uzupełniające dodawanie, może zająć sporo czasu.

 • Jeśli dziedziczenie zostało przerwane w przypadku jakichkolwiek witryn lub podwitryn, w których ten przepływ pracy ma zostać dodany dla odziedziczonych typów zawartości, przed uruchomieniem tej operacji użytkownik powinien się upewnić, że jest członkiem grupy Właściciele w każdej z tych witryn lub podwitryn.

Powrót do początku części

07. Które osoby mają być uczestnikami przepływu pracy? Jaka ma być ich kolejność?

Konieczne będzie podanie nazwiska lub adresu e-mail każdej osoby, dla której zostanie przydzielone zadanie przeglądania.

Jeden etap czy wiele etapów?    Zadania przeglądania można skonfigurować jako jednoetapowe lub wieloetapowe. W przypadku zadań wieloetapowych poszczególne etapy są wykonywane jeden po drugim.

Przeglądy równoległe czy szeregowe?    Uczestnikom dowolnego etapu zadania przeglądania można przydzielać wszystkie naraz (równolegle) lub jedno po drugim (szeregowo) we wskazanej przez siebie kolejności. Opcja szeregowa może być przydatna na przykład w sytuacji, gdy użytkownik skonfiguruje zakończenie przepływu pracy po pierwszym odrzuceniu — lub jeśli uczestnicy biorący udział w dalszych etapach przepływu pracy mają mieć dostęp do komentarzy uczestników biorących udział we wcześniejszych etapach przepływu pracy w ramach kontekstu.

Przykład

W tym prostym scenariuszu przedstawiono kilka zalet korzystania z wieloetapowego i szeregowego przeglądania:

Załóżmy, że Rafał dodaje nowy przepływ pracy Zatwierdzanie. Chce, aby jego współpracownicy — Anna i Tomasz — jako pierwsi przejrzeli każdy element, zanim on sam go przejrzy. Chce także, aby przepływ pracy został zakończony przed jego własnym przeglądem, jeśli Anna lub Tomasz odrzucą dany element. Rafał może skonfigurować takie działanie przepływu pracy na dwa sposoby:

 • Używając przeglądu szeregowego    Michał konfiguruje przeglądu szeregowego jednym etapie w którym Anna i Piotra są dwa pierwsze uczestników i jest on trzecim; i zaznacza opcja zakończenia po pierwszym odrzuceniu.
  W ramach tej umowy Anna musi zatwierdzić element przed firmy Piotra zadanie zostało przydzielone, a następnie Piotra musi zatwierdzić element, przed jego Michał zadanie zostało przydzielone. Jeśli Anna odrzuci dany element, Szymon ani Michał zostaną przydzielone zadania; Jeśli zatwierdzi Anna, ale odrzuci, a następnie przepływ pracy kończy się nadal przed kiedykolwiek przypisano zadanie przeglądania Michał firmy.
  Poniżej przedstawiono, jak Michał konfiguruje jego przeglądu szeregowego jednym etapie.
  Formularz z wyróżnionym ustawieniem etapu szeregowego
  Zaznaczona opcja zakończenia po pierwszym odrzuceniu

 • Używając dwóch etapów    Jeśli Michał chce Anna i Piotra przydzielania ich przeglądy, w tym samym czasie, tak, aby nie muszą czekać na Anna zakończyć przed rozpoczęciem Anna Piotra, może skonfigurować dwóch etapach w ramach przepływu pracy: pierwszego równoległe etapu recenzji Anna i Piotra osoby i drugi etap osobny dla tylko własnej recenzji. Ponownie zaznacza opcja zakończenia po pierwszym odrzuceniu. Nie można uruchomić drugiego, dopóki nie zakończy się pierwszy etap; więc ponownie Jeśli Anna lub Piotra odrzuci dany element, zadanie przeglądania i Michał nigdy nie są przypisywane.
  Poniżej przedstawiono, jak Michał konfiguruje jego dwuetapowy przegląd równoległe.
  Formularz z wyróżnionym ustawieniem etapu równoległego
  Zaznaczona opcja zakończenia po pierwszym odrzuceniu

Poniżej przedstawiono diagramy obu rozwiązań.

Szeregowy przepływ pracy i dwuetapowy przepływ pracy obok siebie

Uczestnicy zewnętrzni    Istnieje specjalny proces na potrzeby uwzględniania uczestników, którzy nie są członkami organizacji programu SharePoint użytkownika. W tym procesie członek witryny pełni rolę pośrednika wobec uczestnika zewnętrznego.

Poniżej przedstawiono diagram tego procesu:

Schemat blokowy procesu uwzględniania uczestnika zewnętrznego

Czy przydzielić jedno zadanie do każdej całej grupy, czy do każdego członka grupy?    Jeśli do uczestników przepływu pracy zostanie dodany adres grupy lub lista dystrybucyjna, można w przepływie pracy przydzielić jedno zadaniedo każdego członka grupy lub przydzielić tylko jedno zadanie do całej grupy (ale mimo to wysłać powiadomienie o tym jednym zadaniu do każdego członka). Jeśli tylko jedno zadanie zostanie przydzielone do całej grupy, każdy członek tej grupy może przejąć i wykonać to zadanie. (Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu).

Powrót do początku części

08. Jakich dodatkowych informacji potrzebują uczestnicy?

Formularz skojarzenia zawiera pole tekstowe, w którym można umieścić m.in. instrukcje, szczegóły dotyczące wymagań i zasoby.

Warto zawrzeć w nim dwa elementy:

 • Informacje kontaktowe, które są przydatne, gdy uczestnicy mają pytania lub napotkają trudności.

 • Jeśli w przepływie pracy do każdej grupy lub listy dystrybucyjnej będzie przydzielane tylko jedno zadanie, warto umieścić informacje, że jeden członek każdej takiej grupy powinien przejąć to zadanie przed jego wykonaniem. Dzięki temu pozostali członkowie grupy nie będą tracić czasu na rozpoczynanie tego samego zadania. Informacje na temat przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

Powrót do początku części

09. Jakie mają być daty ukończenia zadań?

Daty ukończenia zadań przepływu pracy można wskazać na jeden lub obydwa z następujących sposobów:

Według daty kalendarza    Można określić jedną datę kalendarza będącą datą ukończenia wszystkich zadań.

 • W przypadku konfigurowania automatycznego uruchamiania przepływu pracy na ogół nie należy używać tej opcji, ponieważ określona wartość daty nie będzie automatycznie dostosowywana względem bieżącej daty przy każdym automatycznym uruchomieniu przepływu pracy.

Według czasu trwania zadania    Można określić liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

 • Kalendarzowa data ukończenia zastępuje określony czas trwania zadania. Oznacza to, że jeśli na przykład dzisiaj jest 10 czerwca i dzisiaj użytkownikowi przydzielono zadanie o czasie trwania trzy dni, dla którego ponadto data ukończenia to 11 czerwca, to termin wykonania zadania będzie ustawiony na 11 czerwca (kalendarzowa data ukończenia), a nie na 13 czerwca (koniec trzydniowego czasu trwania).

Powrót do początku części

10. Kiedy ma się kończyć ten przepływ pracy?

Aby uniknąć tracenia czasu na niepotrzebne przeglądy, można wybrać opcję natychmiastowego zakończenia przepływu pracy (przed określoną lub obliczoną datą ukończenia), gdy wystąpi jedno z dwóch zdarzeń:

 • Dowolny uczestnik odrzuci dany element.

 • Element zostanie zmieniony.

Uwaga:  Przepływ pracy nie może zostać uruchomiony dla elementu, który jest obecnie wyewidencjonowany. Jednak po rozpoczęciu przepływu pracy można wyewidencjonować element przeznaczony do przeglądu, aby chronić go przed zmianami. (Dopóki ten element nie zostanie ponownie zaewidencjonowany, nie można rozpocząć dla niego żadnego innego przepływu pracy).

Powrót do początku części

11. Kto ma otrzymywać powiadomienia?

W polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia można wpisać nazwiska lub adresy dowolnych osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu tego przepływu pracy.

 • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy do tej osoby.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zakończeniu bez określania jej w tym polu.

 • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zakończeniu bez określania jej w tym polu.

Powrót do początku części

12. Czy ten przepływ pracy ma sterować zatwierdzaniem zawartości?

W przypadku list lub bibliotek może być konieczne przejrzenie nowych elementów i/lub nowych wersji istniejących elementów pod kątem dokładności ich zawartości lub adekwatności ich formy i stylu, zanim będą one widoczne dla wszystkich osób, które mają dostęp do danej listy. Taki rodzaj procesu przeglądania jest nazywany zatwierdzaniem zawartości.

W produktach programy SharePoint za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie można ułatwić proces zatwierdzania zawartości i zwiększyć jego wydajność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część Sterowanie zatwierdzaniem zawartości w tym artykule.

Co dalej?

Aby dodać nowy przepływ pracy Zatwierdzanie do listy, biblioteki lub zbioru witryn, przejdź do odpowiedniej części DODAWANIE (Lista/biblioteka lub Zbiór witryn) w tym artykule.

W przypadku list i bibliotek może być konieczne przejrzenie nowych elementów i/lub nowych wersji istniejących elementów pod kątem dokładności ich zawartości lub adekwatności ich formy i stylu, zanim będą one widoczne dla wszystkich osób, które mają dostęp do danej listy. Taki rodzaj procesu przeglądania jest nazywany zatwierdzaniem zawartości.

W produktach programu SharePoint można sterować zatwierdzaniem zawartości ręcznie, bez korzystania z przepływu pracy, jednak za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie programu SharePoint można znacznie ułatwić ten proces i zwiększyć jego wydajność.

Jeśli użytkownik nie zna funkcji przechowywania wersji i zatwierdzania zawartości dostępnych w produktach programu SharePoint, w pierwszej kolejności zalecamy zapoznanie się z następującymi artykułami:

Istnieją dwa sposoby sterowania procesem zatwierdzania zawartości za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie, z których każdy jest związany z pojedynczą kontrolką w formularzach skojarzenia wypełnianych przy początkowym dodawaniu przepływu pracy. W przepływach pracy można używać jednego z tych sposobów lub obydwu.

Sterowanie publikowaniem wersji głównych

W obszarze Opcje uruchamiania na pierwszej stronie formularza skojarzenia znajduje się opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu. Należy mieć na uwadze kilka następujących kwestii:

 • Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku przepływu pracy Zatwierdzanie uruchamianego dla wszystkich typów zawartości w pojedynczej liście lub bibliotece, a nie dla dowolnego przepływu pracy uruchamianego tylko dla elementów jednego typu zawartości.

 • Aby ta opcja była dostępna, na stronie Ustawienia przechowywania wersji należy włączyć zatwierdzanie zawartości dla danej listy lub biblioteki oraz zaznaczyć opcję Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze) (na tej samej stronie).

 • Po zaznaczeniu tej opcji dwie kolejne opcje stają się niedostępne: Uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu i Uruchom ten przepływ pracy po zmianie elementu.

 • Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, przepływ pracy będzie automatycznie uruchamiany dla elementu tylko wtedy, gdy nastąpi próba opublikowania wersji głównej tego elementu.

 • Na każdej liście lub w bibliotece może istnieć tylko jeden przepływ pracy Zatwierdzanie służący do zatwierdzania publikowania wersji głównych. W przypadku próby przeznaczenia drugiego przepływu pracy na tej samej liście lub w tej samej bibliotece do tego celu zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego z nich.

Sterowanie nie oparte na przechowywaniu wersji

W obszarze Włącz zatwierdzanie zawartości na drugiej stronie formularza skojarzenia znajduje się opcja Zaktualizuj stan zatwierdzania po ukończeniu przepływu pracy (użyj tego przepływu pracy do sterowania zatwierdzaniem zawartości).

Ta opcja jest dostępna w formularzu niezależnie od tego, czy zatwierdzanie zawartości jest wymagane na liście lub w bibliotece. W każdym przypadku wartość w polu Zatwierdzanie dla danego elementu jest aktualizowana na podstawie wyniku przepływu pracy.

Przy użyciu tej opcji można:

 • zawsze uruchamiać przepływ pracy ręcznie,

 • wybrać jedną lub kilka opcji uruchamiania automatycznego na pierwszej stronie formularza skojarzenia,

 • zezwolić na uruchamianie ręczne i automatyczne.

Kontrolowanie zawartości dla witryn publikowania w sieci Web

Kontrolowanie zawartości to wyspecjalizowany proces w witrynach służących do publikowania stron w sieci Web. Istnieje odpowiedni wyspecjalizowany przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania, którego można używać w witrynach publikowania, oraz szablon witryny (o nazwie Witryna publikowania z przepływem pracy), który zawiera wersję tego przepływu pracy dostosowaną już do użytku na potrzeby publikowania w sieci Web.

Co dalej?

Aby dodać nowy przepływ pracy Zatwierdzanie do listy, biblioteki lub zbioru witryn, przejdź do odpowiedniej części DODAWANIE (Lista/biblioteka lub Zbiór witryn) w tym artykule.

Jeśli użytkownik nie zna jeszcze metod dodawania przepływów pracy, warto zapoznać się z częściami WIĘCEJ informacji i PLANOWANIE w tym artykule przed przejściem do czynności opisanych w tej części.

Sekcje w tej części

 1. Przed rozpoczęciem

 2. Dodawanie przepływu pracy

1. Przed rozpoczęciem

Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy:

Wiadomości e-mail    Aby przepływu pracy do wysyłania powiadomień e-mail i przypomnienia poczty e-mail musi być włączony w witrynie programu SharePoint. Jeśli nie masz pewności, czy to już zostały wykonane, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint. Zobacz też SharePoint 2013 krok po kroku: ustawienia, ustawienia wychodzącej poczty E-mail.

Uprawnienia    Przy domyślnych ustawieniach programu SharePoint do dodawania przepływów pracy na listach, w bibliotekach lub w zbiorach witryn jest wymagane uprawnienie Zarządzanie listami. Domyślnie to uprawnienie ma grupa Właściciele, nie ma go natomiast grupa Członkowie ani grupa Odwiedzający. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, zobacz część WIĘCEJ informacji w tym artykule.

Powrót do początku części

2. Dodawanie przepływu pracy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz dodać przepływ pracy.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Pokaż skojarzenia przepływów pracy tego typu określ, czy przepływ pracy ma być uruchamiany dla dokumentu, listy, czy folderu, a następnie kliknij pozycję Dodaj przepływ pracy.

 5. Wypełnij pierwszą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje wykonaj ilustracji).

  Podstawowe informacje dodawania przepływu pracy z wyświetlonymi sekcjami

  Objaśnienie 1

  Pozycja Typ zawartości

  Objaśnienie 2

  Szablon

  Wybierz szablon Zatwierdzanie — SharePoint 2010.

  Uwaga: Jeśli szablon Zatwierdzanie — SharePoint 2010 nie jest wyświetlany na liście, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint w celu uzyskania informacji o możliwości jego uaktywnienia dla zbioru witryn lub obszaru roboczego. Jeśli jesteś administratorem, przejdź do Ustawień witryny > funkcji Aktywować przepływy pracy > Funkcje zbioru witryn .

  Objaśnienie 3

  Nazwa

  Wpisz nazwę dla tego przepływu pracy. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tej listy lub biblioteki.

  Aby zapoznać się z sugestiami dotyczącymi nazewnictwa przepływów pracy, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 4

  Pozycja Lista zadań

  Wybierz listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Nowa lista zadań w celu utworzenia nowej listy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące możliwych przyczyn, dla których warto utworzyć nową listę zadań (zamiast wybierania istniejącej listy), zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 5

  Lista historii

  Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę historii lub kliknąć pozycję Historia przepływu pracy (nowa) w celu utworzenia nowej listy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące możliwych przyczyn, dla których warto utworzyć nową listę historii (zamiast wybierania istniejącej listy), zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 6

  Pozycja Opcje uruchamiania

  Określ jeden lub kilka sposobów uruchamiania tego przepływu pracy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące wybierania opcji uruchamiania, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Aby uzyskać informacje dotyczące używania tego przepływu pracy w celu sterowania zatwierdzaniem zawartości, w tym publikowaniem wersji głównych, zobacz część STEROWANIE w tym artykule.

  • Należy zauważyć, że opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu  nie są wyświetlane, jeśli dodajesz przepływu pracy dla tylko jednego typu zawartości.

  • Należy również zauważyć, że po zaznaczeniu opcji Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu dwa kolejne pola wyboru stają się niedostępne.

 6. Po odpowiednim określeniu wszystkich ustawień w tym formularzu kliknij przycisk Dalej.

 7. Wypełnij drugą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje wykonaj ilustracji).

  Uwaga: W produktach programu SharePoint kilka pierwszych opcji na tej drugiej stronie formularza skojarzenia — pozycje od jeden do siedem na poniższej ilustracji: od Osoby zatwierdzające do DW — jest prezentowanych przy każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy, aby umożliwić dostosowanie tych opcji tylko dla tego jednego wystąpienia.

  Domyślne wartości dodawania przepływu pracy z wyświetlonymi polami

  Objaśnienie 1

  Pole Przydziel do

  Objaśnienie 2

  Lp

  Określ, czy zadania mają być przydzielane po jednym naraz (szeregowo) czy wszystkie jednocześnie (równolegle).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kolejności szeregowej i równoległej, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 3

  Pozycja Dodaj nowy etap

  Dodaj wszystkie wymagane etapy występujące po właśnie skonfigurowanym pierwszym etapie.

  • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 4

  Pole wyboru Rozwiń grupy

  • Aby jedno zadanie zostało przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

  • Aby tylko jedno zadanie zostało przydzielone do każdej całej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, wyczyść to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolny członek może przejąć i wykonać to jedno zadanie w imieniu całej grupy. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

  Objaśnienie 5

  Pozycja Żądanie

  Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

  • Informacje kontaktowe.

  • W razie potrzeby, notatka o pojedynczym zadaniu przydzielonym dla całej grupy lub listy dystrybucyjnej. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

  Objaśnienie 6

  Daty ukończenia i czasy trwania zadań

  Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

  • Jeśli ten przepływ pracy będzie kiedykolwiek uruchamiany automatycznie, na ogół warto pozostawić pole Data ukończenia wszystkich zadań puste i sterować datą ukończenia przy użyciu dwóch pól czasu trwania. Dokładną datę ukończenia można zawsze podać w formularzu inicjowania, jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać dat ukończenia, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 7

  Pole DW

  Wpisz nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu przepływu pracy.

  • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy.

  • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

  • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

  Objaśnienie 8

  Opcja Kończenie przepływu pracy

  Nie zaznaczaj żadnej z tych opcji lub zaznacz jedną z nich bądź obydwie.

  Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 9

  Pozycja Włącz zatwierdzanie zawartości

  Zaznacz to pole wyboru, jeśli będziesz używać tego przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tego przepływu pracy do sterowania zatwierdzaniem zawartości, w tym publikowaniem wersji głównych, zobacz część Sterowanie w tym artykule.

 8. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć przepływ pracy.

Jeśli użytkownik nie zna jeszcze metod dodawania przepływów pracy, warto zapoznać się z częściami WIĘCEJ informacji i PLANOWANIE w tym artykule przed przejściem do czynności opisanych w tej części.

Sekcje w tej części

 1. Przed rozpoczęciem

 2. Dodawanie przepływu pracy

1. Przed rozpoczęciem

Aby można było dodać przepływ pracy, muszą sprawnie działać dwa elementy:

Wiadomości e-mail    Aby przepływu pracy do wysyłania powiadomień e-mail i przypomnienia poczty e-mail musi być włączony w witrynie. Jeśli nie masz pewności, czy to już zostały wykonane, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint. Zobacz też SharePoint 2013 krok po kroku: ustawień wychodzącej poczty E-mail ustawienie.

Uprawnienia    Przy domyślnych ustawieniach programu SharePoint do dodawania przepływów pracy na listach, w bibliotekach lub w zbiorach witryn jest wymagane uprawnienie Zarządzanie listami. Domyślnie to uprawnienie ma grupa Właściciele, nie ma go natomiast grupa Członkowie ani grupa Odwiedzający. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, zobacz część WIĘCEJ informacji w tym artykule.

Powrót do początku części

2. Dodawanie przepływu pracy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony głównej zbioru witryn (a nie do strony głównej witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego chcesz dodać przepływ pracy.

  Uwaga:  Przepływ pracy dodawany do całego zbioru witryn musi dotyczyć elementów o tylko jednym typie zawartości.

  Obszar Typy zawartości dokumentu z wyróżnionym typem

  1. Na stronie wybranego typu zawartości w sekcji Ustawienia kliknij łącze Ustawienia przepływu pracy.

  2. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Dodaj przepływ pracy.

  3. Wypełnij pierwszą stronę formularza skojarzenia.
   (Instrukcje wykonaj ilustracji).

  Strona konfiguracji przepływu pracy

  Objaśnienie 1

  Szablon

  Objaśnienie 2

  Nazwa

  Wpisz nazwę dla tego przepływu pracy. Ta nazwa będzie identyfikowała przepływ pracy wobec użytkowników tego zbioru witryn.

  Aby zapoznać się z sugestiami dotyczącymi nazewnictwa przepływów pracy, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 3

  Pozycja Lista zadań

  Wybierz listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę zadań lub kliknąć pozycję Nowa lista zadań w celu utworzenia nowej listy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące możliwych przyczyn, dla których warto utworzyć nową listę zadań (zamiast wybierania istniejącej listy), zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 4

  Lista historii

  Wybierz listę historii, która ma być używana z tym przepływem pracy. Możesz wybrać istniejącą listę historii lub kliknąć pozycję Historia przepływu pracy (nowa) w celu utworzenia nowej listy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące możliwych przyczyn, dla których warto utworzyć nową listę historii (zamiast wybierania istniejącej listy), zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 5

  Pozycja Opcje uruchamiania

  Określ jeden lub kilka sposobów uruchamiania tego przepływu pracy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące wybierania opcji uruchamiania, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 6

  Czy dodać ten przepływ pracy do podrzędnych typów zawartości?

  Określ, czy ten przepływ pracy ma zostać dodany dla wszystkich innych typów zawartości (witryn i list) odziedziczonych po tym typie zawartości (oraz z nimi skojarzony).

  • Operacja, w ramach której jest wykonywane to uzupełniające dodawanie, może zająć sporo czasu.

  • Jeśli dziedziczenie zostało przerwane w przypadku jakichkolwiek witryn lub podwitryn, w których ten przepływ pracy ma zostać dodany dla odziedziczonych typów zawartości, przed uruchomieniem tej operacji użytkownik powinien się upewnić, że jest członkiem grupy Właściciele w każdej z tych witryn lub podwitryn.

 5. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij pozycję Dalej.

 6. Wypełnij drugą stronę formularza skojarzenia.
  (Instrukcje wykonaj ilustracji).

  Uwaga: W produktach programu SharePoint kilka pierwszych opcji na tej drugiej stronie formularza skojarzenia — pozycje od jeden do siedem na poniższej ilustracji: od Osoby zatwierdzające do DW — jest prezentowanych przy każdym ręcznym uruchomieniu przepływu pracy, aby umożliwić dostosowanie tych opcji tylko dla tego jednego wystąpienia.

  Domyślne wartości dodawania przepływu pracy z wyświetlonymi polami

  Objaśnienie 1

  Pole Przydziel do

  Objaśnienie 2

  Lp

  Określ, czy zadania mają być przydzielane po jednym naraz (szeregowo) czy wszystkie jednocześnie (równolegle).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kolejności szeregowej i równoległej, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 3

  Pozycja Dodaj nowy etap

  Dodaj wszystkie wymagane etapy występujące po właśnie skonfigurowanym pierwszym etapie.

  • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 4

  Pole wyboru Rozwiń grupy

  • Aby jedno zadanie zostało przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

  • Aby tylko jednego zadania przydzielone do całągrupy wprowadzić w polu przydzielić, Wyczyść to pole wyboru. (Każdego członka grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolne z nich można przejmowanie i wykonywanie pojedynczego zadania w imieniu całej grupy. Znajdziesz instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części wykonane w tym artykule.)

  Objaśnienie 5

  Pozycja Żądanie

  Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

  • Informacje kontaktowe.

  • W razie potrzeby, notatka o pojedynczym zadaniu przydzielonym dla całej grupy lub listy dystrybucyjnej. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

  Objaśnienie 6

  Daty ukończenia i czasy trwania zadań

  Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

  • Jeśli ten przepływ pracy będzie kiedykolwiek uruchamiany automatycznie, na ogół warto pozostawić pole Data ukończenia wszystkich zadań puste i sterować datą ukończenia przy użyciu dwóch pól czasu trwania. Dokładną datę ukończenia można zawsze podać w formularzu inicjowania, jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać dat ukończenia, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 7

  Pole DW

  Wpisz nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają być powiadamiane o każdym uruchomieniu i zakończeniu przepływu pracy.

  • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy.

  • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, osoba, która go uruchomi, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

  • Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie, osoba, która go pierwotnie dodała, otrzymuje powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu bez określania jej w tym polu.

  Objaśnienie 8

  Opcja Kończenie przepływu pracy

  Nie zaznaczaj żadnej z tych opcji lub zaznacz jedną z nich bądź obydwie.

  Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 9

  Pozycja Włącz zatwierdzanie zawartości

  Zaznacz to pole wyboru, jeśli będziesz używać tego przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tego przepływu pracy do sterowania zatwierdzaniem zawartości, w tym publikowaniem wersji głównych, zobacz część Sterowanie w tym artykule.

 7. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tej stronie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć przepływ pracy.

Co dalej?

Aby uruchomić pierwsze wystąpienie w celu przetestowania nowego przepływu pracy, przejdź do części URUCHAMIANIE w tym artykule.

Dla przepływu pracy można skonfigurować tylko uruchamianie ręczne, tylko uruchamianie automatyczne lub obie te metody:

 • Przepływ pracy może zostać uruchomiony ręcznie w dowolnej chwili przez każdą osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

 • Automatycznie przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego określonej. Oznacza to gdy element zostanie dodany do listy lub biblioteki, i/lub gdy element na liście zostanie zmieniony w żaden sposób i/lub po każdej próbie opublikowania wersji głównej elementu).
  (Zdarzenia wyzwalającego lub wydarzenia są określane na pierwszej stronie formularza skojarzenia podczas oryginalny skojarzenia i konfiguracji przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz część Planowanie w tym artykule).

Uwaga:  Przepływ pracy nie może zostać uruchomiony dla elementu, który jest obecnie wyewidencjonowany. Jednak po rozpoczęciu przepływu pracy można wyewidencjonować element przeznaczony do przeglądu, aby chronić go przed zmianami. (Dopóki ten element nie zostanie ponownie zaewidencjonowany, nie można rozpocząć dla niego żadnego innego przepływu pracy).

Sekcje w tej części

 1. Automatyczne uruchamianie przepływu pracy

 2. Ręczne uruchamianie przepływu pracy

 3. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki

 4. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu programu pakietu Microsoft Office

1. Automatyczne uruchamianie przepływu pracy

Jeśli dla przepływu pracy skonfigurowano uruchamianie automatyczne, przy każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego przepływ pracy zostanie uruchomiony dla elementu, którego dotyczy dane zdarzenie wyzwalające.

Po uruchomieniu przepływu pracy są przydzielane pierwsze zadania i wysyłane powiadomienia o zadaniach do każdej osoby, do której te zadania zostały przedzielone. W międzyczasie są także wysyłane powiadomienia o uruchomieniu (odrębne od powiadomień o zadaniach) do osoby, która pierwotnie dodała ten przepływ pracy, oraz do wszystkich osób umieszczonych w polu DW na drugiej stronie formularza skojarzenia.

Uwaga:  Po dodaniu nowego przepływu pracy uruchamianego automatycznie pole Data ukończenia wszystkich zadań na drugiej stronie formularza skojarzenia należy na ogół pozostawić puste, ponieważ żadna jawnie określona wartość daty nie będzie automatycznie dostosowywana względem daty każdego uruchomieniu przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

Powrót do początku części

2. Ręczne uruchamianie przepływu pracy

Uwaga dotycząca uprawnień    Do uruchomienia przepływu pracy jest zwykle wymagane uprawnienie Edytowanie elementów. To uprawnienie ma domyślnie grupa Członkowie oraz grupa Właściciele, nie ma go natomiast grupa Odwiedzający. Każdy członek grupy Właściciele ma jednak możliwość skonfigurowania określonych przepływów pracy w ten sposób, aby mogły być uruchamiane tylko przez osoby z uprawnieniem Zarządzanie listami. Wybierając to rozwiązanie, członek grupy Właściciele może w zasadzie określić, że tylko on i inni członkowie grupy Właściciele mogą uruchamiać określony przepływ pracy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz część Więcej informacji w tym artykule.

Dwa miejsca, z poziomu których można uruchamiać przepływ pracy

Przepływ pracy można uruchomić ręcznie z jednego z dwóch miejsc:

 • Z poziomu listy lub biblioteki , w której jest przechowywany dany element.

 • Z poziomu samego elementu otwartego w programie pakietu Microsoft Office, w którym został utworzony. (Musi to być zainstalowana wersja programu, a nie jego aplikacja sieci Web).

W pozostałych dwóch sekcjach tej części podano instrukcje dotyczące obu metod.

Powrót do początku części

3. Ręczne uruchamianie przepływu pracy z poziomu listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy.

 2. Kliknij wielokropek obok nazwy elementu, w oknie dialogowym kliknij wielokropek, aby otworzyć menu elementu, a następnie w menu rozwijanym kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie Przepływy pracy: Nazwa elementu w obszarze Uruchamianie nowego przepływu pracy kliknij przepływ pracy, który chcesz uruchomić.

 4. Na stronie Zmienianie przepływu pracy w formularzu inicjowania wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz zastosować do tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy.

  Uwaga:  Zmiany tutaj wprowadzone w formularzu inicjowania są stosowane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, które będą stosowane po każdym uruchomieniu przepływu pracy, lub zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz częśćZMIENIANIE w tym artykule.

  Formularz inicjowania

  Objaśnienie 1

  Pole Przydziel do

  Objaśnienie 2

  Lp

  Upewnij się, że ustawienia dotyczące przydzielania zadań — po jednym naraz (szeregowo) lub wszystkich jednocześnie (równolegle) — są odpowiednie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kolejności szeregowej i równoległej, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 3

  Pozycja Dodaj nowy etap

  Dodaj wszystkie wymagane etapy, które mają występować po obecnie skonfigurowanych etapach.

  • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 4

  Pole wyboru Rozwiń grupy

  • Aby mieć jedno zadanie przydzielone do każdego członka każdej grupy wprowadzonego w polu Przydziel, abyzaznaczyć to pole wyboru. (Każdego członka grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, a każdy członek ma własny zadań do wykonania).

  • Aby tylko jedno zadanie zostało przydzielone do każdej całej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, wyczyść to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolny członek może przejąć i wykonać to jedno zadanie w imieniu całej grupy. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

  Objaśnienie 5

  Pozycja Żądanie

  Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

  • Dane kontaktowe w razie pytań i problemów.

  • W razie potrzeby, notatka o pojedynczym zadaniu przydzielonym dla całej grupy lub listy dystrybucyjnej. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

  Objaśnienie 6

  Daty ukończenia i czasy trwania zadań

  Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać dat ukończenia, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

  Objaśnienie 7

  DW

  Dodaj lub usuń dowolne wybrane osoby. Pamiętaj, że:

  • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy.

  • Ponieważ przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, otrzymasz powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu niezależnie od tego, czy Twoje dane znajdują się w tym polu.

 5. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich ustawień w formularzu inicjowania kliknij pozycję Uruchom, aby uruchomić przepływ pracy.

Przepływ pracy przydzieli pierwsze zadanie lub zadania, a w międzyczasie wyśle powiadomienia o uruchomieniu do Ciebie i do każdej osoby umieszczonej w polu DW formularza inicjowania.

Powrót do początku części

 1. Otwórz element w zainstalowanej wersji programu pakietu Office na komputerze.

 2. W otwartym elemencie kliknij kartę Plik, kliknij przycisk Zapisz i wyślij, a następnie kliknij przepływ pracy, który chcesz uruchomić dla elementu.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy komunikat z informacją, że przepływ pracy wymaga zaewidencjonowania pliku, kliknij przycisk Zaewidencjonuj.

 4. Kliknij duży przycisk Uruchom przepływ pracy.

 5. Na stronie Zmienianie przepływu pracy w formularzu inicjowania wprowadź wszelkie zmiany, które chcesz zastosować do tego konkretnego wystąpienia przepływu pracy.

  Uwaga:  Zmiany tutaj wprowadzone w formularzu inicjowania są stosowane tylko podczas bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, które będą stosowane po każdym uruchomieniu przepływu pracy, lub zmienić ustawienia przepływu pracy, które nie są wyświetlane w tym formularzu, zobacz część ZMIENIANIE w tym artykule.

  Formularz inicjowania

Objaśnienie 1

Pole Przydziel do

Objaśnienie 2

Lp

Upewnij się, że ustawienia dotyczące przydzielania zadań — po jednym naraz (szeregowo) lub wszystkich jednocześnie (równolegle) — są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kolejności szeregowej i równoległej, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

Objaśnienie 3

Pozycja Dodaj nowy etap

Dodaj wszystkie wymagane etapy, które mają występować po obecnie skonfigurowanych etapach.

 • Aby usunąć cały etap, kliknij pole Przydziel do dla tego etapu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wielu etapów, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

Objaśnienie 4

Pole wyboru Rozwiń grupy

 • Aby jedno zadanie zostało przydzielone dokażdego członka każdej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, zaznacz to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu i każdy członek będzie miał swoje zadanie do wykonania.

 • Aby tylko jedno zadanie zostało przydzielone do każdej całej grupy wprowadzonej w polu Przydziel do, wyczyść to pole wyboru. Każdy członek grupy otrzyma powiadomienie o zadaniu, ale dowolny członek może przejąć i wykonać to jedno zadanie w imieniu całej grupy. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

Objaśnienie 5

Pozycja Żądanie

Tekst wprowadzony tutaj zostanie dołączony do każdego powiadomienia o zadaniu wysłanego w ramach przepływu pracy. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich dodatkowych instrukcji i zasobów, które mogą być potrzebne uczestnikom, takich jak:

 • Dane kontaktowe w razie pytań i problemów.

 • W razie potrzeby, notatka o pojedynczym zadaniu przydzielonym dla całej grupy lub listy dystrybucyjnej. Instrukcje dotyczące przejmowania zadania grupowego znajdują się w części WYKONYWANIE tego artykułu.

Objaśnienie 6

Daty ukończenia i czasy trwania zadań

Określ ostateczną datę ukończenia dla całego przepływu pracy i/lub liczbę dni, tygodni lub miesięcy przeznaczonych na wykonanie każdego zadania, licząc od daty przydzielenia zadania.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy używać dat ukończenia, a kiedy czasów trwania zadań, zobacz część PLANOWANIE w tym artykule.

Objaśnienie 7

DW

Dodaj lub usuń dowolne wybrane osoby. Pamiętaj, że:

 • Wpisanie nazwiska w tym polu nie powoduje przydzielenia zadania przepływu pracy.

 • Ponieważ przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie, otrzymasz powiadomienia o jego uruchomieniu i zatrzymaniu niezależnie od tego, czy Twoje dane znajdują się w tym polu.

 1. Po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień w formularzu inicjowania kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić przepływ pracy.

Przepływ pracy przydzieli pierwsze zadanie lub zadania, a w międzyczasie wyśle powiadomienia o uruchomieniu do Ciebie i do każdej osoby umieszczonej w polu DW formularza inicjowania.

Co dalej?

 • Jeśli ten przepływ pracy został uruchomiony po raz pierwszy, inni uczestnicy może być konieczne informacje i pomoc w celu wykonania przypisanych zadań. (Ta osoba może być przydatne Wykonano części tego artykułu.)

 • Warto też sprawdzić, czy uczestnicy odbierają swoje powiadomienia e-mail, a w szczególności, czy te powiadomienia nie są nieprawidłowo obsługiwane przez filtry wiadomości-śmieci.

 • Poza tym użytkownik też oczywiście może mieć jedno lub kilka zadań przepływu pracy do wykonania. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, przejdź do części WYKONYWANIE w tym artykule.

 • W międzyczasie, aby uzyskać informacje dotyczące śledzenia postępu bieżącego wystąpienia przepływu pracy, przejdź do części MONITOROWANIE w tym artykule.

Jeśli użytkownikowi po raz pierwszy przydzielono zadanie w ramach przepływu pracy Zatwierdzanie, warto dokładnie przejrzeć tę część artykułu przed wykonaniem tego zadania. Pozwoli to na zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi opcjami.

Uwaga: Jeśli użytkownik wie, że zostało do niego przydzielone zadanie przepływu pracy, ale wiadomość z powiadomieniem nie pojawiła się w jego skrzynce odbiorczej poczty e-mail, powinien się upewnić, że to powiadomienie nie zostało umieszczone w niewłaściwym folderze przez filtr wiadomości-śmieci. Jeśli tak się stało, należy odpowiednio dostosować ustawiania tego filtru.

W pierwszej kolejności: sprawdzenie, czy korzysta się z odpowiedniego artykułu

Różne typy przepływów pracy wymagają różnych akcji zadania.

Dlatego przed rozpoczęciem wykonywania przydzielonego zadania należy się upewnić, że jest ono faktycznie zadaniem przepływu pracy Zatwierdzanie, a nie zadaniem jakiegoś innego typu przepływu pracy.

Należy poszukać tekstu Zatwierdź element w następujących miejscach:

 • W wierszu Temat powiadomienia o zadaniu

 • Na pasku komunikatów w elemencie do przejrzenia

 • W tytule zadania na stronie Stan przepływu pracy

Jeśli nie widać tekstu Zatwierdź element w tych miejscach, należy skonsultować się z osobą, która uruchomiła lub pierwotnie dodała przepływ pracy, aby dowiedzieć się, na podstawie którego szablonu został utworzony  lub czy jest to niestandardowy przepływ pracy. Sekcja Zobacz też tego artykułu zawiera łącza do artykułów o sposobach korzystania z innych typów przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint.

Jeśli jednak przydzielone zadanie jest zadaniem przepływu pracy Zatwierdzanie, należy kontynuować pracę z tym artykułem.

Sekcje w tej części

 1. Omówienie procesu

 2. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z poziomu wiadomości z powiadomieniem o zadaniu

 3. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z poziomu listy lub biblioteki

 4. Przeglądanie elementu

 5. Wypełnianie i przesyłanie formularza zadania

 6. Powiadomienia o zaległych elementach

 7. Przejmowanie i wykonywanie zadania grupowego (opcjonalne)

 8. Żądanie zmiany w elemencie (opcjonalne)

 9. Ponowne przydzielanie zadania zatwierdzania innej osobie (opcjonalne)

 10. Wykonywanie zadania w imieniu uczestnika zewnętrznego (opcjonalne)

1. Omówienie procesu

Gdy w ramach przepływu pracy użytkownikowi zostaje przydzielone zadanie, zwykle dowiaduje się on o nim na jeden z trzech sposobów:

 • Odbiera powiadomienie o zadaniu w wiadomości e-mail.

 • Otwiera dokument pakietu Microsoft Office i na pasku komunikatów widzi informację, że zostało mu przydzielone zadanie związane z tym dokumentem.

 • Sprawdza witrynę programu SharePoint i dowiaduje się, że jest do niego obecnie przydzielone jedno zadanie lub ich większa liczba.

Gdy użytkownik dowie się, że przydzielono mu zadanie przepływu pracy Zatwierdzanie, zwykle powinien wykonać dwie czynności:

 • Przeglądanie elementu    Sprawdzenie, czy można zaakceptować element w bieżącym stanie.

 • Wykonanie zadania    Przesłanie wyników przeglądu za pomocą formularza zadania.

Dlatego do wykonania zadania są często wymagane trzy następujące elementy:

 • Wiadomość z powiadomieniem (odebrana pocztą e-mail)

 • Element przesłany do zatwierdzenia (który należy otworzyć, a następnie przejrzeć)

 • Formularz zadania (który należy otworzyć, wypełnić i przesłać)

Poniżej przestawiono wygląd tych trzech elementów.

Wiadomość z powiadomieniem o zadaniu, element do przejrzenia i formularz zadania

Uwaga: Przycisk Otwórz to zadanie na Wstążce wiadomości z powiadomieniem o zadaniu jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

Powrót do początku części

2. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z poziomu wiadomości z powiadomieniem o zadaniu

Wykonaj następujące czynności:

 1. W wiadomości z powiadomieniem o zadaniu w instrukcjach Aby ukończyć to zadanie kliknij łącze do elementu.

 2. W otwartym elemencie kliknij przycisk Otwórz to zadanie na pasku komunikatów.

Uzyskiwanie dostępu do elementu i formularza zadania z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem

Uwaga: Przycisk Otwórz to zadanie na Wstążce wiadomości z powiadomieniem o zadaniu jest wyświetlany tylko w przypadku otwarcia tej wiadomości w pełnej zainstalowanej wersji programu Outlook, a nie po jej otwarciu w aplikacji sieci Web Outlook Web Access.

Powrót do początku części

3. Przechodzenie do elementu i formularza zadania z poziomu listy lub biblioteki

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na liście lub w bibliotece, w której jest przechowywany element do przejrzenia, kliknij łącze W trakcie wykonywania skojarzone z danym elementem i przepływem pracy.

 2. Na stronie Stan przepływu pracy kliknij tytuł zadania.

 3. W formularzu zadania w obszarze paska komunikatów To zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu kliknij łącze do elementu.

Uzyskiwanie dostępu do elementu i formularza zadania z poziomu listy lub biblioteki

Powrót do początku części

4. Przeglądanie elementu

W tym przykładzie elementem jest dokument programu Microsoft Word.

Porada:  Jeśli jest to zadanie grupowe, czyli pojedyncze zadanie przydzielone do całej grupy lub listy dystrybucyjnej, aby jeden członek grupy mógł wykonać to zadanie w imieniu całej grupy, warto przejąć to zadanie przed przejrzeniem elementu. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko, że inny członek grupy także przejrzy ten artykuł. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję 7 w tej części: Przejmowanie i wykonywanie zadania grupowego.

Otwarty element do przejrzenia z żółtymi paskami

U góry dokumentu znajdują się dwa żółte paski komunikatów:

 • Serwer tylko do odczytu    Ten dokument jest otwarty w trybie tylko do odczytu, oznacza to, że może odczytać dokument, ale nie można wprowadzać zmiany w nim.
  (Należy zauważyć, że po zakończeniu zadania przepływu pracy Zatwierdzanie, nie zazwyczaj wprowadzisz zmiany bezpośrednio w samym elemencie. Zamiast tego możesz za pomocą formularza zadania zarejestrować wszystkich odpowiedzi.)

 • Zadanie przepływu pracy    Gdy wszystko będzie już gotowe zarejestrować odpowiedź w formularzu zadania, kliknij przycisk Otwórz to zadanie.

Powrót do początku części

5. Wypełnianie i przesyłanie formularza zadania

Formularz zadania przepływu pracy Zatwierdzanie wygląda mniej więcej tak:

Formularz zadania przepływu pracy

Pierwsze dwa elementy (Usuń element i To zadanie przepływu pracy dotyczy dokumentu Tytuł elementu) nie są wyświetlane w formularzu zadania otwartym z poziomu elementu, który ma zostać przejrzany.

Objaśnienie 1

Przycisk Usuń element

Objaśnienie 2

Łącze Ten przepływ pracy dotyczy dokumentu Tytuł elementu

Aby otworzyć element do przejrzenia, kliknij znajdujące się tutaj łącze.

Objaśnienie 3

Pola Stan, Zlecone przez, Skonsolidowane komentarze, Data ukończenia

Nie można edytować ani zmieniać wpisów w tych czterech polach, ale zawarte w nich informacje mogą być przydatne.

Pole Skonsolidowane komentarze zawiera nie tylko wszelkie dodatkowe instrukcje o tym, jak wykonać zadanie, ale również wszystkie komentarze przesłane przez uczestników, którzy już wykonali swoje zadania w ramach tego samego wystąpienia przepływu pracy.

W ten sam sposób, po przesłaniu własnego formularza wszystkie komentarze umieszczone w polu Komentarze(4) będą również wyświetlane w polu Skonsolidowane komentarze dla kolejnych uczestników.

Objaśnienie 4

Komentarze

Cały tekst wprowadzony w tym polu zostanie zarejestrowany w historii przepływu pracy i będzie także wyświetlany w polu Skonsolidowane komentarze (3) dla kolejnych uczestników.

Objaśnienie 5

Zatwierdź

Aby zatwierdzić element, najpierw wpisz wszystkie komentarze, które chcesz dołączyć, w polu Komentarze (4), a następnie kliknij ten przycisk.

Objaśnienie 6

Pozycja Odrzuć

Aby odrzucić element, najpierw wpisz wszystkie komentarze, które chcesz dołączyć, w poluKomentarze (4), a następnie kliknij ten przycisk.

Objaśnienie 7

Anulowanie

Aby zamknąć zadanie bez zapisywania żadnych zmian ani odpowiedzi, kliknij ten przycisk. Zadanie pozostanie niewykonane i nadal będzie przydzielone do Ciebie.

Objaśnienie 8

Przycisk Zażądaj zmiany

Aby zażądać zmiany w przeglądanym elemencie, kliknij ten przycisk.

Aby zapoznać się z ilustracją formularza umożliwiającego wprowadzenie szczegółów żądania i uzyskać odpowiednie instrukcje, przejdź do sekcji 8 Żądanie zmiany w elemencie w tej części.

Uwaga: W przypadku niektórych zadań przepływu pracy ta opcja może być wyłączona.

Objaśnienie 9

Przycisk Przydziel ponownie zadanie

Aby ponownie przydzielić zadanie zatwierdzania do innej osoby, kliknij ten przycisk.

Aby zapoznać się z ilustracją strony umożliwiającej wprowadzenie szczegółów ponownego przydzielenia i uzyskać odpowiednie instrukcje, przejdź do sekcji 7 Ponowne przydzielanie zadania zatwierdzania innej osobie w tej części.

Uwaga: W przypadku niektórych zadań przepływu pracy ta opcja może być wyłączona.

Powrót do początku części

6. Powiadomienia o zaległych elementach

Jeśli minął termin wykonania zadania lub ukończenia całego przepływu pracy, powiadomienia są automatycznie wysyłane do następujących osób:

 • Osoba, do której zadanie zostało przydzielone.

 • Osoba, która uruchomiła lub (w przypadku automatycznego uruchomienia) pierwotnie dodała przepływ pracy.

Powrót do początku części

7. Przejmowanie i wykonywanie zadania grupowego (opcjonalne)

Jeśli tylko jedno zadanie jest przydzielone do całej grupy, do której należy użytkownik, każdy członek tej grupy może przejąć i wykonać to zadanie w imieniu całej grupy.

Zadanie należy przejąć przed przejrzeniem elementu. Gdy użytkownik przejmie zadanie, zostaje ono do niego przydzielone i od tej chwili nie może zostać wykonane przez żadnego innego członka grupy. (Dzięki temu tylko jedna osoba wykonuje niezbędną pracę).

 1. Na stronie Stan przepływu pracy wskaż nazwę zadania przydzielonego Twojej grupie i zaczekaj, aż zostanie wyświetlona strzałka.

 2. Kliknij tę strzałkę, kliknij pozycję Edytuj element, a następnie w formularzu zadania kliknij przycisk Przejmij zadanie.
  Ilustracja przedstawiająca sposób przejmowania zadania grupowego

Po odświeżeniu strony Stan przepływu pracy widać, że zadanie nie jest już przydzielone do grupy, ale do określonego użytkownika.

Aby później zwolnić zadanie ponownie do grupy bez jego wykonywania, należy wykonać te same czynności w celu powrotu do formularza zadania, ale tym razem należy kliknąć przycisk Zwolnij zadanie.

Przycisk Zwolnij zadanie w formularzu zadania

Powrót do początku części

8. Żądanie zmiany w elemencie (opcjonalne)

Przed rozpoczęciem tego procesu należy zwrócić uwagę, że może być skonfigurowane natychmiastowe kończenie przepływu pracy w przypadku wprowadzenia w elemencie jakiejkolwiek zmiany. Warto skonsultować się z osobą, która uruchomiła lub pierwotnie dodała przepływ pracy, aby się upewnić, że wprowadzenie zmiany i zakończenie przepływu pracy na tym etapie jest oczekiwane.

Opcja żądania zmiany zostanie przedstawiona w następującym scenariuszu:

Załóżmy, że użytkownik ma na imię Rafał.

Następnie załóżmy że współpracowniczka o imieniu Anna uruchomiła przepływ pracy Zatwierdzanie dla dokumentu, który utworzyła.

Po przejrzeniu nowego dokumentu Anny Rafał uważa, że wprowadzenie jest zbyt długie.

Rafał klika przycisk Zażądaj zmiany u dołu formularza zadania przepływu pracy, a następnie wypełnia ten formularz.

Formularz umożliwiający zażądanie zmiany w elemencie

Objaśnienie 1

Pole Zażądaj zmiany od użytkownika

Objaśnienie 2

Pole Nowe żądanie

Opisz zmianę, której oczekujesz, i podaj wszelkie informacje potrzebne osobie, która wprowadzi tę zmianę. (Cały wpisany tutaj tekst zostanie dodany w obszarze Skonsolidowane komentarze).

Objaśnienie 3

Pole Nowy czas trwania

Wykonaj jedną z trzech poniższych czynności:

 • Aby zachować istniejącą datę ukończenia    Pozostaw to pole puste.

 • Aby całkowicie usunąć datę ukończenia    Wpisz cyfrę 0.

 • Aby określić nową datę ukończenia    Wpisz tutaj liczbę, a następnie określ jednostki czasu trwania w poniższym polu. Razem te dwa wpisy określają pozostały czas do dnia, w którym zadanie ma zostać ukończone.

Objaśnienie 4

Pole Nowe jednostki czasu trwania

W przypadku określania nowego czasu trwania zadania należy użyć tego pola w połączeniu z polem Nowy czas trwania, aby wskazać pozostały czas do dnia, w którym zadanie ma zostać ukończone. (Na przykład: 3 dni, 1 miesiąc lub 2 tygodnie).

Po wypełnieniu wszystkich pozycji formularza Rafał klika przycisk Wyślij i jego bieżące zadanie jest oznaczane jakowykonane. (Jednak to nie koniec pracy. Zadanie zatwierdzania zostanie przydzielone ponownie Rafałowi, gdy Anna wykona zadanie wprowadzenia zmiany).

W międzyczasie Anna otrzymuje następujące powiadomienie e-mail:

Powiadomienie wysyłane w przypadku zażądania zmiany w elemencie

Po spojrzeniu na wiersz Temat (numer 1 na ilustracji) Anna wie, że nie jest to zwykłe powiadomienie przepływu pracy Zatwierdzanie, ale żądanie wprowadzenia zmiany w elemencie. Informacje dotyczące określonej żądanej zmiany znajdują się w polu Użytkownik Rafał zażądał zmiany od użytkownika Anna (numer 2).

Anna wyewidencjonowuje element, wprowadzana żądane zmiany, a następnie zapisuje je i ponownie zaewidencjonowuje element.

Następnie przechodzi na stronę Stan przepływu pracy i w obszarze Zadania otwiera swoje zadanie żądania zmiany.


Formularz przesyłany po wprowadzeniu żądanej zmiany

Anna dodaje wszystkie konieczne informacje w polu Komentarze i klika pozycję Wyślij odpowiedź. W ramach przepływu pracy są wykonywane dwie akcje:

 • Zadanie wprowadzenia zmiany dla Anny jest oznaczane jako Wykonane.

 • Rafałowi jest przydzielane nowe zadanie zatwierdzania (z komentarzami Anny dodanymi w polu Skonsolidowane komentarze) oraz wysyłane powiadomienie o tym zadaniu.

Teraz Rafał może przejrzeć zmieniony element.

W międzyczasie wszystkie te akcje są śledzone i wyświetlane w sekcji Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Akcje w ramach procesu żądania zmiany widoczne w sekcji Historia przepływu pracy

Poniżej przedstawiono diagram całego procesu.

Schemat blokowy procesu żądania zmiany

Powrót do początku części

9. Ponowne przydzielanie zadania zatwierdzania innej osobie (opcjonalne)

Aby inna osoba wykonała zadanie przepływu pracy przydzielone do użytkownika, należy kliknąć przycisk Przydziel ponownie zadanie w formularzu zadania przepływu pracy.

Zostanie wyświetlony poniższy formularz.

Formularz ponownego przydzielania zadania

Objaśnienie 1

Pozycja Przydziel ponownie zadanie użytkownikowi

Objaśnienie 2

Pole Nowe żądanie

Podaj wszystkie informacje potrzebne osobie, której przydzielasz zadanie, do wykonania tego zadania. (Cały wpisany tutaj tekst zostanie dodany w obszarze Skonsolidowane komentarze).

Objaśnienie 3

Pole Nowy czas trwania

Wykonaj jedną z trzech poniższych czynności:

 • Aby zachować istniejącą datę ukończenia    Pozostaw to pole puste.

 • Aby całkowicie usunąć datę ukończenia    Wpisz cyfrę 0.

 • Aby określić nową datę ukończenia    Wpisz tutaj liczbę, a następnie określ jednostki czasu trwania w poniższym polu. Razem te dwa wpisy określają pozostały czas do dnia, w którym zadanie ma zostać ukończone.

Objaśnienie 4

Pole Nowe jednostki czasu trwania

W przypadku określania nowego czasu trwania zadania należy użyć tego pola w połączeniu z polem Nowy czas trwania, aby wskazać pozostały czas do dnia, w którym zadanie ma zostać ukończone. (Na przykład: 3 dni, 1 miesiąc lub 2 tygodnie).

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Wyślij. Zadanie zostanie oznaczone jako Wykonane oraz zostanie przydzielone nowe zadanie do osoby, która będzie teraz za nie odpowiedzialna. Osobie tej zostanie też wysłane powiadomienie o zadaniu.

Wszystkie podane nowe informacje zostaną dołączone do tekstu Delegowane przez użytkownika w powiadomieniu o nowym zadaniu (oznaczonym numerem 1 na poniższej ilustracji).

Powiadomienie o zadaniu dotyczące ponownie przydzielonego zadania

W międzyczasie te wszystkie zmiany są śledzone i wyświetlane w obszarach Zadania i Historia na stronie Stan przepływu pracy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Obszary Zadania i Historia na stronie Stan przepływu pracy dotyczące ponownie przydzielonego zadania

Powrót do początku części

10. Wykonywanie zadania w imieniu uczestnika zewnętrznego (opcjonalne)

Istnieje specjalny proces na potrzeby uwzględniania uczestników, którzy nie są członkami organizacji programu SharePoint użytkownika. W tym procesie członek witryny pełni rolę pełnomocnika wobec uczestnika zewnętrznego:

 1. Należy umieścić adres e-mail uczestnika zewnętrznego w odpowiednim polu Przydziel do na drugiej stronie formularza skojarzenia.

 2. W ramach przepływu pracy zadanie uczestnika zewnętrznego w rzeczywistości jest przydzielane do członka witryny, który uruchomił ten przepływ, lub w przypadku automatycznego uruchamiania przepływu pracy — do członka, który pierwotnie go dodał. Osoba, do której zadanie zostało faktycznie przydzielone, działa jako pełnomocnik uczestnika zewnętrznego.

 3. Ten członek witryny otrzymuje powiadomienie o zadaniu z instrukcjami, że ma wysłać do uczestnika zewnętrznego kopię elementu do przejrzenia. (W międzyczasie uczestnik zewnętrzny otrzymuje kopię tego powiadomienia o zadaniu, która pełni funkcję pomocnego alertu lub wskazówki).

 4. Członek witryny, do którego zadanie zostało faktycznie przydzielone, wysyła kopię elementu uczestnikowi zewnętrznemu.

 5. Uczestnik zewnętrzny przegląda element i odsyła swoją odpowiedź do członka witryny.

 6. Po odebraniu odpowiedzi uczestnika zewnętrznego członek witryny wykonuje zadanie w imieniu tego uczestnika zewnętrznego.

Poniżej przedstawiono diagram tego procesu.

Schemat blokowy procesu uwzględniania uczestnika zewnętrznego

Centralnym miejscem, z poziomu którego można monitorować, dostosowywać lub zatrzymać uruchomiony przepływ pracy, jest strona Stan przepływu pracy dla danego wystąpienia przepływu pracy.

Najpierw zostanie przedstawiony sposób przechodzenia do tej strony, a następnie — metody korzystania ze znajdujących się na niej opcji i informacji. Na koniec zostaną przedstawione dwie inne strony, dzięki którym można uzyskać dodatkowe informacje związane z monitorowaniem.

Sekcje w tej części

 1. Przechodzenie do strony Stan przepływu pracy

 2. Monitorowanie postępu przepływu pracy za pomocą strony Stan przepływu pracy

 3. Zmienianie aktywnych zadań (zadań już przydzielonych)

 4. Zmienianie przyszłych zadań (zadań jeszcze nie przydzielonych)

 5. Anulowanie lub kończenie danego uruchomienia przepływu pracy

 6. Uzyskiwanie informacji o przepływach pracy uruchomionych dla elementu

 7. Monitorowanie przepływów pracy w całym zbiorze witryn

1. Przechodzenie do strony Stan przepływu pracy

Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, należy kliknąć łącze W trakcie wykonywania dla wybranego elementu i przepływu pracy.

W tym przykładzie elementem jest dokument o nazwie Myśl przewodnia — wersja robocza, a przepływ pracy to Zatwierdzanie 3.

Kliknięcie łącza stanu przepływu pracy

Zostanie otwarta strona Stan przepływu pracy.

Uwagi: 

 • Jeśli lista lub biblioteka zawiera dużą liczbę elementów, można szybciej znaleźć szukany element, używając sortowania i/lub filtrowania. W przypadku częstego używania tego samego sposobu sortowania i/lub filtrowania warto utworzyć widok niestandardowy umożliwiający zautomatyzowanie wyświetlania określonego rozmieszczenia.

 • Aby przejść do strony Stan przepływu pracy, można także kliknąć łącze Wyświetl stan tego przepływu pracy w wiadomości e-mail z powiadomieniem o uruchomieniu lub łącze Wyświetl historię przepływu pracy w wiadomości e-mail z powiadomieniem o ukończeniu określonego odpowiedniego wystąpienia przepływu pracy.

Powrót do początku części

2. Monitorowanie postępu przepływu pracy za pomocą strony Stan przepływu pracy

Poniżej pod ilustracjami poszczególnych sekcji strony Stan przepływu pracy zostały podane pytania związane z monitorowaniem. Odpowiedzi na te pytania można uzyskać w tych poszczególnych sekcjach.

Sekcja Informacje o przepływie pracy

Sekcja Informacje o przepływie pracy na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Kto uruchomił to wystąpienie przepływu pracy?

 • Kiedy zostało uruchomione to wystąpienie?

 • Kiedy wystąpiła ostatnia akcja w ramach tego wystąpienia?

 • Dla którego elementu jest uruchomione to wystąpienie?

 • Jaki jest bieżący stan tego wystąpienia?

Sekcja Zadania

Obszar Zadania na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Jakie zadania już zostały utworzone i przydzielone oraz jaki jest ich bieżący stan?

 • Które zadania już zostały wykonane i jaki był wynik każdego z tych zadań?

 • Jakie są daty ukończenia poszczególnych zadań, które już zostały utworzone i przydzielone?

Zadania, które zostały usunięte, i zadania, które nie zostały jeszcze przydzielone, nie są wyświetlane w tej sekcji.

Sekcja Historia przepływu pracy

Sekcja Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy

Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi:

 • Jakie zdarzenia miały już miejsce w tym wystąpieniu przepływu pracy?

 • Zadania zaległe ani powiadomienia o nich nie są wyświetlane w tym obszarze.

Powrót do początku części

3. Zmienianie aktywnych zadań (zadań już przydzielonych)

Istnieją dwa sposoby zmieniania zadań, które już zostały przedzielone, ale jeszcze nie zostały wykonane:

 • Zmienianie pojedynczego aktywnego zadania

 • Zmienianie wszystkich aktywnych zadań

Zmienianie pojedynczego aktywnego zadania

Uprawnienia    Aby wprowadzić zmiany do pojedynczego zadania przydzielonego do kogoś innego niż samodzielnie, musisz mieć uprawnienie Zarządzanie listami. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami, do grupy członków i grupy odwiedzający nie. Tak jest to możliwe, na przykład mają uprawnienia, które pozwalają na uruchamianie przepływu pracy nie, aby wprowadzić zmiany w zadaniu inny uczestnik.)

W przypadku posiadania odpowiednich uprawnień:

 1. Kliknij tytuł zadania na liście Zadania.
  Kliknięcie tytułu zadania na liście

 2. Za pomocą formularza zadania wykonaj, usuń lub przydziel ponownie to zadanie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące za pomocą formularza zadania, zobacz Wykonano części tego artykułu.

Zmienianie wszystkich aktywnych zadań

Uprawnienia    Na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami są wyświetlane wszystkie cztery polecenie łącza na poniższej ilustracji. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, ale Zakończ ten przepływ pracy łącza nie jest wyświetlany, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

 1. W obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Aktualizuj aktywne zadania przepływu pracy Zatwierdzanie.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w formularzu, który zostanie otwarty, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Do osób, którym przydzielono zadania w ramach tego uruchomienia, zostaną wysłane wiadomości odzwierciedlające wprowadzone zmiany.

  • Zmiany wprowadzone w tym formularzu nie mają wpływu na zadania, które już zostały wykonane lub usunięte albo jeszcze nie zostały przydzielone.

  • Aby wprowadzić zmiany w zadaniach, które nie zostały jeszcze przydzielone, zobacz następną sekcję: Zmienianie przyszłych zadań.

Formularz zmian dla aktywnych zadań

Objaśnienie 1

Pozycje Czas trwania jednego zadania, Jednostki czasu trwania

Objaśnienie 2

Pozycja Żądanie

 • Aby zmienić tekst żądania   Wprowadź wszystkie odpowiednie zmiany w polu tekstowym.

 1. Po odpowiednim wypełnieniu wszystkich pól formularza kliknij przycisk OK.

Wszystkie aktywne zadania w bieżącym wystąpieniu zostaną zaktualizowane.

Powrót do początku części

4. Zmienianie przyszłych zadań (zadań jeszcze nie przydzielonych)

Uprawnienia    Na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami są wyświetlane wszystkie cztery polecenie łącza na poniższej ilustracji. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, ale Zakończ ten przepływ pracy teraz łącze nie są wyświetlane, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

 1. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Dodaj lub aktualizuj osoby zatwierdzające przepływ pracy Zatwierdzanie.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w formularzu, który zostanie otwarty, a następnie kliknij pozycję AKTUALIZUJ.

  Uwaga:  Zmiany wprowadzone w tym formularzu nie mają wpływu na zadania, które już zostały utworzone i przydzielone.

Formularz zmian dla przyszłych zadań

Objaśnienie 1

Kolejność zadań i pozycje Uczestnicy, Rozwiń grupy

Objaśnienie 2

Pozycja Żądanie

 • Aby zmienić tekst żądania   Wprowadź dowolne zmiany w tekście w tym polu.

Objaśnienie 3

Pozycje Data ukończenia wszystkich zadań, Czas trwania jednego zadania, Jednostki czasu trwania

 • Aby zmienić lub usunąć kalendarzową datę ukończenia    Usuń istniejącą datę, a następnie podaj nową. Aby całkowicie usunąć określoną datę ukończenia, pozostaw to pole puste. (Nie wpisuj zera w tym polu. To pole musi zawierać wartość daty kalendarzowej lub być puste).

 • Aby zachować istniejący czas trwania   Pozostaw pole Czas trwania jednego zadania puste i nie wprowadzaj żadnych zmian w polu Jednostki czasu trwania.

 • W celu usunięcia czasu trwania, aby nie był on wyznaczony   Wpisz cyfrę 0 w polu Czas trwania jednego zadania.

 • Aby wydłużyć czas trwania zadania   Użyj obydwu pól czasu trwania, aby określić liczbę i typ jednostek czasu, o który chcesz wydłużyć czas trwania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania dat ukończenia i czasów trwania, zobacz część PLANOWANIE tego artykułu.

 1. Po odpowiednim wypełnieniu wszystkich pól formularza kliknij przycisk OK.

Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do wszystkich przyszłych zadań w bieżącym wystąpieniu.

Powrót do początku części

5. Anulowanie lub kończenie danego uruchomienia przepływu pracy

Istnieją dwa sposoby umożliwiające zatrzymanie uruchomionego wystąpienia przepływu pracy przed jego ukończeniem:

 • Anulowanie przepływu pracy    Ta czynność powoduje anulowanie wszystkich zadań. Zadania zostają jednak zachowane w obszarze Zadania na stronie Stan przepływu pracy.

 • Zakończenie przepływu pracy    Ta czynność powoduje anulowanie wszystkich zadań i ich usunięcie z obszaru Zadania na stronie Stan przepływu pracy. (Informacje o zadaniach nadal można jednak znaleźć w obszarze Historia przepływu pracy).

Poniżej podano instrukcje dotyczące obu metod.

Anulowanie (wszystkie zadania zostaną anulowane, ale zachowane na liście zadań i w historii)

Uprawnienia    Na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami są wyświetlane wszystkie cztery polecenie łącza na poniższej ilustracji. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, ale Zakończenie przepływu pracy łącza nie jest wyświetlany, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

Jeśli bieżące wystąpienie przepływu pracy nie jest już potrzebne, można je zatrzymać.

 • Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Anuluj wszystkie zadania przepływu pracy Zatwierdzanie.

 • Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

Łącze anulowania wszystkich zadań

Wszystkie bieżące zadania zostaną anulowane, a przepływ pracy zostanie zakończony ze stanem Anulowano. Anulowane zadania nadal będą wyszczególnione w obszarach Zadania i Historia przepływu pracy.

Zakończenie (wszystkie zadania zostaną usunięte z listy zadań, ale zachowane w historii)

Uprawnienia    Na stronie Stan przepływu pracy każdego, kto ma uprawnienie Zarządzanie listami są wyświetlane wszystkie cztery polecenie łącza na poniższej ilustracji. Pierwsze trzy łącza są wyświetlane na stronie osoby, która uruchomiła wystąpienia przepływu pracy, ale Zakończ ten przepływ pracy łącza nie jest wyświetlany, chyba że również osoba uprawnienie Zarządzanie listami. (Ponownie grupy Właściciele domyślnie ma uprawnienie Zarządzanie listami; grupy Członkowie i grupy odwiedzający nie).

Przepływ pracy można zakończyć, jeśli ulegnie on zatrzymaniu i przestanie odpowiadać lub jeśli wystąpi błąd.

Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze tuż poniżej sekcji Wizualizacja przepływu pracy kliknij łącze Zakończ ten przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

Wszystkie zadania utworzone w ramach przepływu pracy zostaną anulowane i usunięte z obszaru Zadania na stronie Stan przepływu pracy, ale informacje o nich nadal będzie można znaleźć w obszarze Historia przepływu pracy. Przepływ pracy zostanie zakończony ze stanem Przepływ pracy anulowany.

Powrót do początku części

6. Uzyskiwanie informacji o przepływach pracy uruchomionych dla elementu

Na stronie Przepływy pracy dla dowolnego elementu można znaleźć listę przepływów pracy obecnie uruchomionych dla tego elementu.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element.

 2. Wskaż nazwę elementu, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie w menu rozwijanym kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie Przepływy pracy: Nazwa elementu w obszarze Uruchomione przepływy pracy znajduje się lista wystąpień obecnie uruchomionych dla elementu.

Uwaga:  Dla tego samego elementu nie może być jednocześnie uruchomionych wiele wystąpień jednej wersji przepływu pracy. Na przykład: dodano dwa przepływy pracy — oba utworzone na podstawie szablonu przepływu pracy Zatwierdzanie. Nazwa pierwszego przepływu pracy to Zatwierdzanie planu, a drugiego — Zatwierdzanie budżetu. Dla dowolnego pojedynczego elementu może być jednocześnie uruchomione tylko jedno wystąpienie zarówno przepływu pracy Zatwierdzanie planu, jak i przepływu pracy Zatwierdzanie budżetu. Dla żadnego elementu nie mogą być jednocześnie uruchomione dwa wystąpienia ani pierwszego, ani drugiego przepływu pracy.

Powrót do początku części

7. Monitorowanie przepływów pracy w całym zbiorze witryn

Administratorzy zbioru witryn mogą na pierwszy rzut oka sprawdzić następujące informacje:

 • Ile przepływów pracy utworzonych na podstawie poszczególnych szablonów przepływów pracy istnieje obecnie w zbiorze witryn.

 • Czy poszczególne szablony przepływów pracy są obecnie aktywne czy nieaktywne w zbiorze witryn.

 • Ile wystąpień wersji przepływów pracy utworzonych na podstawie poszczególnych szablonów przepływów pracy jest obecnie uruchomionych w zbiorze witryn.

Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Przepływy pracy.

Zostanie otwarta strona Przepływy pracy zawierająca wyżej wymienione informacje.

Co dalej?

Jeśli ta wersja przepływu pracy została uruchomiona po raz pierwszy, w celu wyświetlenia zdarzeń w ramach tego wystąpienia i sprawdzenia, czy przepływ pracy działa zgodnie z oczekiwaniami, można skorzystać z instrukcji podanych w części PRZEGLĄDANIE tego artykułu.

Po zakończeniu danego wystąpienia przepływu pracy można przejrzeć zdarzenia zarejestrowane w jego historii. (Dostęp do informacji dotyczących dowolnego wystąpienia można uzyskać w ciągu 60 dni od jego zakończenia).

Ważne:  Historia przepływu pracy jest udostępniana tylko w celach informacyjnych. Nie może być używana na potrzeby oficjalnych inspekcji ani w żadnym innym celu dowodowym, w przypadku którego konieczne jest spełnienie wymogów prawnych.

Można także uruchamiać raporty dotyczące ogólnej wydajności przepływu pracy w jego wystąpieniach.

Sekcje w tej części

 1. Przeglądanie zdarzeń w ostatnim wystąpieniu

 2. Uzyskiwanie dostępu do historii wystąpienia (w ciągu 60 dni od jego zakończenia)

 3. Tworzenie raportów dotyczących wydajności przepływu pracy

1. Przeglądanie zdarzeń w ostatnim wystąpieniu

Dopóki dany element pozostaje na tej samej liście lub w tej samej bibliotece i dla tego elementu jest ponownie uruchamiany ten sam przepływ pracy, dostęp do historii ostatniego wystąpienia można uzyskać z poziomu tej listy lub biblioteki.

Aby wyświetlić stronę Stan przepływu pracy dla ostatniego wystąpienia przepływu pracy uruchomionego dla dowolnego elementu:

 • Na liście lub w bibliotece, w której znajduje się odpowiedni element, kliknij łącze stanu dla tego elementu i przepływu pracy.

W tym przykładzie elementem jest dokument o nazwie Myśl przewodnia — wersja robocza, a przepływ pracy to Zatwierdzanie nowych dokumentów.

Kliknięcie łącza stanu przepływu pracy

Sekcja Historia przepływu pracy znajduje się u dołu strony Stan przepływu pracy.

Sekcja Historia przepływu pracy na stronie Stan przepływu pracy

Powrót do początku części

2. Uzyskiwanie dostępu do historii wystąpienia (w ciągu 60 dni od jego zakończenia)

Czasami trzeba przejrzeć historię wystąpienia po ponownym uruchomieniu tego samego przepływu pracy dla tego samego elementu.

Można to zrobić w ciągu 60 dni od zakończenia przepływu pracy z poziomu jednego z dwóch punktów wejścia: listy lub biblioteki albo powiadomienia o ukończeniu przepływu pracy.

Z poziomu listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której jest przechowywany element.

 2. Wskaż nazwę elementu, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie w menu rozwijanym kliknij pozycję Przepływy pracy.

 3. Na stronie przepływy pracy: nazwa elementu w obszarze Zakończone przepływy pracy kliknij nazwę lub stanu wystąpienia przepływu pracy, który chcesz przejrzeć.
  Lista Zakończone przepływy pracy na stronie Przepływy pracy dla elementu
  Zostanie otwarta strona stan przepływu pracy dla tego wystąpienia.

Z poziomu powiadomienia o ukończeniu przepływu pracy

 • Otwórz powiadomienie o ukończeniu przepływu pracy dla wystąpienia, które chcesz przejrzeć, a następnie kliknij łącze Wyświetl historię przepływu pracy.


Zostanie otwarta strona Stan przepływu pracy dla tego wystąpienia.

Aby zachować wszystkie powiadomienia o ukończeniu, można utworzyć regułę programu Outlook. Regułę tę należy skonfigurować do kopiowania wszystkich przychodzących wiadomości zawierających tekst został ukończony w wierszu tematu do ich własnego oddzielnego folderu. (Należy się upewnić, że ta reguła programu Outlook kopiuje przychodzące wiadomości, a nie je po prostu przenosi, czyli że te wiadomości nie będą także wyświetlane w Skrzynce odbiorczej).

Powrót do początku części

3. Tworzenie raportów dotyczących wydajności przepływu pracy

Aby uzyskać informacje dotyczące ogólnej wydajności jednej z używanych wersji przepływu pracy (te informacje będą dotyczyć pewnego okresu korzystania z tej wersji i jej wielu wystąpień), można utworzyć jeden z dwóch wstępnie zdefiniowanych raportów lub je oba:

 • Raport czasu trwania działania    Ten raport umożliwia wyświetlanie informacji na temat średniego czasu potrzebnego na ukończenie każdego działania w przepływie pracy, a także czasu potrzebnego na ukończenie każdego pełnego uruchomienia tego przepływu pracy, czyli jego każdego wystąpienia.

 • Raport anulowania i błędów    Ten raport pozwala sprawdzić, czy przepływ pracy jest często anulowany i czy są w nim napotykane błędy przed ukończeniem.

Tworzenie dostępnych raportów dla przepływu pracy

 1. Na liście lub w bibliotece w kolumnie Stan dla danego przepływu pracy kliknij dowolne łącze do informacji o stanie.

 2. Na stronie Stan przepływu pracy w obszarze Historia przepływu pracy kliknij łącze Wyświetl raporty przepływu pracy.

 3. Znajdź przepływ pracy, dla którego chcesz wyświetlić raport, a następnie kliknij nazwę raportu, który chcesz wyświetlić.

 4. Na stronie dostosowywania zachowania lub zmienić miejsce, w którym zostanie utworzony plik raportu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Kliknięcie przycisku OK w celu zatwierdzenia lokalizacji zapisania pliku
  Raport jest tworzony i zapisany w określonej lokalizacji.

 5. Gdy raport jest gotowy, możesz kliknąć łącze przedstawione na poniższej ilustracji, aby go wyświetlić. Jeśli nie chcesz go teraz wyświetlać, kliknij przycisk OK, aby zakończyć tworzenie raportu i zamknąć to okno dialogowe. (Aby później wyświetlić raport, możesz go znaleźć w lokalizacji określonej w poprzednim kroku).

Co dalej?

Jeśli przepływ pracy działa zgodnie z oczekiwaniami, wszyscy mogą śmiało z niego korzystać.

Jeśli trzeba coś zmienić w sposobie działania przepływu pracy, zobacz część ZMIENIANIE w tym artykule.

Po uruchomieniu pierwszego wystąpienia nowego przepływu pracy Zatwierdzanie i przejrzeniu jego wyników może zajść potrzeba wprowadzenia jednej lub kilku zmian w konfiguracji tego przepływu pracy.

Ponadto niekiedy w przyszłości mogą być potrzebne kolejne zmiany w konfiguracji.

Na koniec w pewnym momencie może być konieczne wyłączenie przepływu pracy na dłuższy lub krótszy czas bez jego usuwania lub jego całkowite usunięcie.

Sekcje w tej części

 1. Zmienianie trwałych ustawień przepływu pracy

 2. Wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy

1. Zmienianie trwałych ustawień przepływu pracy

Aby wprowadzić trwałe zmiany w ustawieniach istniejącego przepływu pracy, należy otworzyć i edytować formularz skojarzenia, który został pierwotnie użyty w celu jego dodania.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której jest uruchamiany przepływ pracy.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Nazwa przepływu pracy (kliknij, aby zmienić ustawienia) kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

  Uwaga:  Jeśli odpowiedni przepływ pracy Zatwierdzanie nie jest wyświetlany na tej liście, może być skojarzony tylko z jednym typem zawartości. Tym, które przepływy pracy są wyświetlane na tej liście, steruje kontrolka Te przepływy pracy są tak skonfigurowane, aby były uruchamiane dla elementów tego typu znajdująca się tuż poniżej tej listy. (Zobacz ilustrację). Należy klikać opcje typu zawartości w menu rozwijanym, dopóki jedna z nich nie spowoduje wyświetlenia odpowiedniego przepływu pracy. Po wyświetleniu tego przepływu pracy na liście należy kliknąć jego nazwę.

 5. Na tych samych dwóch stronach formularza skojarzenia pierwotnie użytych w celu dodania przepływu pracy wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz je.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pól i kontrolek w formularzu skojarzenia, zobacz część PLANOWANIE oraz odpowiednią część DODAWANIE (do listy/biblioteki lub do zbioru witryn) w tym artykule.

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany na wszystkich listach i we wszystkich bibliotekach w zbiorze witryn

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego jest uruchamiany przepływ pracy.

 5. Na stronie wybranego typu zawartości w sekcji Ustawienia kliknij łącze Ustawienia przepływu pracy.

 6. Na stronie Ustawienia przepływu pracy w obszarze Nazwa przepływu pracy (kliknij, aby zmienić ustawienia) kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

 7. Na tych samych dwóch stronach formularza skojarzenia pierwotnie użytych w celu dodania przepływu pracy wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz je.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pól i kontrolek w formularzu skojarzenia, zobacz część PLANOWANIE oraz odpowiednią część DODAWANIE (do listy/biblioteki lub do zbioru witryn) w tym artykule.

Powrót do początku części

2. Wyłączanie lub usuwanie przepływu pracy

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany tylko na jednej liście lub w jednej bibliotece

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której jest uruchamiany przepływ pracy.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Uwaga: Nazwa karty może się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład na liście kalendarza ta karta ma nazwę Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Usuwanie, blokowanie lub przywracanie przepływu pracy.

 5. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy.
  Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy

Formularz ten zawiera pięć kolumn:

 • Przepływ pracy    Nazwa przepływu pracy.

 • Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów.

 • Zezwalaj    Opcja, która umożliwia przepływowi pracy kontynuowanie normalnego działania.

 • Brak nowych wystąpień    Opcja, która umożliwia ukończenie wszystkich obecnie uruchomionych wystąpień przepływu pracy, ale wyłącza przepływ pracy, czyniąc go niedostępnym dla uruchamiania jego jakichkolwiek nowych wystąpień. (Tę akcję można odwrócić. Aby ponownie włączyć przepływ pracy w późniejszym czasie, powróć na tę stronę i wybierz opcję Zezwalaj).

 • Usuń    Opcja, która całkowicie usuwa przepływ pracy z listy lub biblioteki. Wszystkie uruchomione wystąpienia zostaną natychmiast zakończone, a kolumna tego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie listy lub biblioteki. (Tej akcji nie można odwrócić).

Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany na wszystkich listach i we wszystkich bibliotekach w zbiorze witryn

 1. Otwórz stronę główną zbioru witryn (a nie stronę główną witryny lub podwitryny w tym zbiorze).

 2. Kliknij ikonę Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego jest uruchamiany przepływ pracy.

 5. Na stronie wybranego typu zawartości witryny w obszarze Ustawienia kliknij łącze Ustawienia przepływu pracy.

 6. Na stronie Ustawienia przepływu pracy kliknij łącze Usuwanie, blokowanie lub przywracanie przepływu pracy.

 7. Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy umożliwia wyłączanie, ponowne włączanie i usuwanie przepływów pracy.
  Formularz na stronie Usuwanie przepływów pracy

Formularz ten zawiera pięć kolumn:

 • Przepływ pracy    Nazwa przepływu pracy.

 • Wystąpienia    Liczba wystąpień przepływu pracy obecnie uruchomionych dla elementów.

 • Zezwalaj    Opcja, która umożliwia przepływowi pracy kontynuowanie normalnego działania.

 • Brak nowych wystąpień    Opcja, która umożliwia ukończenie wszystkich obecnie uruchomionych wystąpień przepływu pracy, ale wyłącza przepływ pracy, czyniąc go niedostępnym dla uruchamiania jego jakichkolwiek nowych wystąpień. (Tę akcję można odwrócić. Aby ponownie włączyć przepływ pracy w późniejszym czasie, powróć na tę stronę i wybierz opcję Zezwalaj).

 • Usuń    Opcja, która całkowicie usuwa przepływ pracy ze zbioru witryn. Wszystkie uruchomione wystąpienia zostaną natychmiast zakończone, a kolumna tego przepływu pracy nie będzie już wyświetlana na stronie listy lub biblioteki. (Tej akcji nie można odwrócić).

Co dalej?

Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany, należy uruchomić testowe wystąpienie przepływu pracy w celu dokładnego sprawdzenia efektów tych zmian.

Dalsze dostosowywanie

Istnieje szereg metod bardziej szczegółowego dostosowywania przepływów pracy dostępnych w produktach programu SharePoint.

Można nawet tworzyć niestandardowe przepływy pracy od podstaw.

Do tych celów można używać dowolnych poniższych programów:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Umożliwia dostosowywanie formularzy, akcji i zachowań przepływów pracy.

 • Microsoft Visual Studio    Umożliwia tworzenie własnych niestandardowych akcji przepływów pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z systemu Pomocy w witrynie Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×