Wstawianie, zmienianie lub usuwania pola typu Nota

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole typu Nota jest używane, gdy zachodzi potrzeba przechowania dużych ilości tekstu w bazie danych. W tym temacie wyjaśniono, jak dodawać pola typu Nota do nowych i istniejących tabel bazy danych za pomocą programu Microsoft Office Access 2007.

Co chcesz zrobić?

Zrozumienie pól typu Nota

Dodawanie pola typu Nota w widoku arkusza danych

Dodawanie pola typu Nota w widoku projektu

Usuwanie pola typu Nota

Opis właściwości pola typu Nota

Zrozumienie pól typu Nota

Jeśli użytkownik dopiero zaczął korzystać z programu Access, powinien pamiętać, że dane w bazie danych znajdują się w jednej lub wielu tabelach. Informacje można wyświetlać w arkuszu danych — siatce przypominającej arkusz programu Excel — albo formularzu wprowadzania danych lub raporcie, ale dane ostatecznie znajdują się w jednej lub wielu tabelach. Z kolei każda tabela składa się z zestawu pól (kolumn), a każde pole jest skonfigurowane tak, aby akceptowało jeden określony typ danych. Jeśli na przykład zachodzi potrzeba przechowywania dat i godzin, użytkownik ustawia pole na typ danych Data/Godzina, a gdy zachodzi potrzeba przechowywania dużych ilości tekstu, użytkownik ustawia pole na typ danych Nota.

Specyfikacje pola typu Nota

Pola typu Nota w programie Office Access 2007 mogą obejmować do 1 gigabajta znaków lub do 2 gigabajtów pamięci (2 bajty na znak), przy czym w formancie w formularzu lub raporcie można wyświetlić 65 535 znaków. Ponadto można stosować funkcje tekstu sformatowanego do danych w polu typu Nota. Można na przykład ustawiać kolory, zmieniać czcionki i formatować dane przy użyciu pogrubienia lub kursywy.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach formatowania tekstu sformatowanego danych w polu typu Nota zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Sposoby tworzenia pola typu Nota

Program Office Access 2007 zapewnia kilka sposobów dodawania pola typu Nota do nowej lub istniejącej tabeli:

 • Widok Arkusz danych    Pole typu Nota można dodać do nowej lub istniejącej tabeli w widoku Arkusz danych przez dodanie nowego pola, a następnie wklejenie ponad 256 znaków tekstu do pustego wiersza w tym polu lub wybranie typu danych Nota z listy rozwijanej.

 • Widok projektu    Możesz użyć widoku projektu umożliwia dodawanie pola typu Nota, włączyć edycję tekstu sformatowanego dla pola i ustawić właściwości, których nie można ustawić w widoku projektu, takich jak wartość domyślna. Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach, które można ustawić dla pola typu Nota zobacz sekcję Opis właściwości pola typu Nota.

Podczas tworzenia nowych tabel i modyfikowania istniejących tabel można użyć dowolnej z tych technik.

Początek strony

Dodawanie pola typu Nota w widoku Arkusz danych

W tej sekcji omówiono sposób dodawania pola typu Nota do nowej lub istniejącej tabeli w widoku Arkusz danych. Informacja dla nowych użytkowników programu Access: arkusz danych jest to siatka przypominająca arkusz programu Excel.

Dodawanie nowego pola typu Nota do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku Arkusz danych.

 4. W razie potrzeby przewiń tabelę poziomo do pierwszego pustego pola.

  Domyślnie program Access wyświetla opcję Dodaj nowe pole w wierszu nagłówka wszystkich nowych pól, w następujący sposób:

  Nowe pole w arkuszu danych

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka i wprowadź nazwę dla nowego pola.

  Zazwyczaj dla pola typu Nota stosuje się takie nazwy, jak „Komentarze” lub „Notatki”.

 6. Wybierz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem i wprowadź blok tekstu zawierający więcej niż 256 znaków.

  Program Access zastosuje typ danych Nota do pola, ponieważ pole zawiera więcej niż 256 znaków. Ewentualnie można wkleić więcej niż 256 znaków danych tekstowych do pierwszego wiersza.

 7. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola typu Nota do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Program Access otworzy nową tabelę w widoku Arkusz danych.

 4. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka dla pierwszego pola tabeli (pola z etykietą Dodaj nowe pole) i wpisz nazwę pola. Zazwyczaj dla pola typu Nota stosuje się takie nazwy, jak „Komentarze” lub „Notatki”.

 5. Wybierz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem i wpisz blok tekstu zawierający więcej niż 256 znaków. Program Access zastosuje do pola typ danych Nota, ponieważ będzie ono zawierało więcej niż 256 znaków. Można też wkleić więcej niż 256 znaków danych tekstowych do pola.

 6. Zapisz zmiany.

Początek strony

Dodawanie pola typu Nota w widoku Projekt

Widok Projekt jest używany, gdy zachodzi potrzeba dodania pola typu Nota do nowej lub istniejącej tabeli, a następnie skonfigurowania tego pola tak, aby obsługiwało funkcje tekstu sformatowanego. W tej sekcji wyjaśniono, jak dodać pole typu Nota do istniejących i nowych tabel, a także jak skonfigurować pole typu Nota do edycji tekstu sformatowanego.

Dodawanie pola typu Nota do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok Projekt.

 4. W kolumnie Nazwa pola wybierz pierwszy pusty wiersz i wprowadź nazwę pola. Zazwyczaj dla pola typu Nota stosuje się takie nazwy, jak „Komentarze” lub „Notatki”.

 5. Wybierz sąsiednią komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Nota.

 6. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola typu Nota do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu nowej tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 5. W kolumnie Nazwa pola wybierz pierwszy pusty wiersz i wprowadź nazwę pola. Zazwyczaj dla pola typu Nota stosuje się takie nazwy, jak „Komentarze” lub „Notatki”.

 6. Wybierz sąsiednią komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Nota.

 7. Zapisz wprowadzone zmiany. Jeśli chcesz włączyć edycję tekstu sformatowanego dla pola, przejdź do następnych kroków.

Włączanie edycji tekstu sformatowanego

 • W obszarze Właściwości pola na karcie Ogólne odszukaj pole właściwości Format tekstu i zmień wartość z wartości Zwykły tekst na Tekst sformatowany.

Uwaga: W przypadku powiązania pola tekstowego z polem typu Nota należy ustawić właściwość Format tekstu na Tekst sformatowany również dla tego pola tekstowego.

Informacje na temat formatowania danych jako tekstu sformatowanego zobacz artykuły Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów i Wprowadzanie i edytowanie danych w formancie lub kolumnie obsługującej tekst sformatowany.

Początek strony

Usuwanie pola typu Nota

Do usunięcia pola typu Nota z tabeli można użyć widoku Arkusz danych lub widoku Projekt. Jednak po usunięciu pola typu Nota zawierającego dane użytkownik trwale traci te dane. Operacji usunięcia nie można cofnąć. Dlatego przed usunięciem jakichkolwiek pól tabeli lub innych składników bazy danych należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Usuwanie pola typu Nota w widoku Arkusz danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku Arkusz danych.

 4. Odszukaj pole typu Nota, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka (nazwę) i kliknij polecenie Usuń kolumnę.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Usuwanie pola typu Nota w widoku Projekt

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok Projekt.

  Tabela zostanie otwarta w widoku Projekt.

 4. Kliknij selektor wierszy (pusty kwadrat) obok pola typu Nota i naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy selektor wierszy i kliknij polecenie Usuń wiersze.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Dokumentacja właściwości pola typu Nota

Gdy użytkownik dodaje pole typu Nota do tabeli za pomocą widoku Projekt, może ustawić i zmienić wiele właściwości tego pola. W poniższej tabeli przedstawiono listę właściwości pola typu Nota i opisano działanie poszczególnych właściwości, w tym skutki ustawiania i zmieniania właściwości.

Właściwość

Zastosowanie

Format

Wprowadź znaki formatowania niestandardowego w celu zdefiniowania formatu wyświetlania. Formaty zdefiniowane tutaj są wyświetlane w arkuszach danych, formularzach i raportach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów niestandardowych zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Podpis

Określa nazwę pola tekstowego. Właściwość akceptuje maksymalnie 2048 znaków. Jeśli użytkownik nie określi podpisu, program Access zastosuje domyślną nazwę pola.

Wartość domyślna

Określa wartość automatycznie wyświetlaną w polu po utworzeniu nowego rekordu. Można na przykład określić następującą wartość: „Wprowadź maksymalnie 65 kilobajtów tekstu”. Taka wartość przypominałaby użytkownikom, że pracują w polu typu Nota. Maksymalna długość (wartości domyślnej): 255 znaków.

Reguła sprawdzania poprawności

Określa wymagania w stosunku do danych wprowadzanych do rekordu, pola lub formantu. Za pomocą właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności można określić komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany, jeżeli zostaną wprowadzone dane naruszające regułę zdefiniowaną dla pola. Maksymalna długość: 2048 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Określa tekst w komunikacie o błędzie, który jest wyświetlany, gdy użytkownik naruszy regułę sprawdzania poprawności. Maksymalna długość: 255 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Wymagane

Jeśli ta właściwość jest ustawiona na Tak, użytkownik musi wprowadzić wartość w polu lub we wszystkich formantach powiązanych z polem. Pole nie może mieć wartości Null.

Zerowa długość dozwolona

Jeśli ta właściwość jest ustawiona na Tak, to można wprowadzać w polu ciągi znaków o zerowej długości. Ciąg o zerowej długości nie zawiera żadnych znaków. Ciągu o zerowej długości można użyć, aby wskazać, że dla danego pola nie istnieje żadna wartość. Ciąg o zerowej długości wprowadza się przez wpisanie dwóch znaków podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("").

Indeksowane

Indeksów można używać, aby przyspieszyć wykonywanie kwerend oraz operacji sortowania i grupowania na dużych ilościach danych. Za pomocą indeksów można też uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych wartości. Opcje:

 • Nie    Wyłącza indeksowanie (domyślna).

 • Tak (Duplikaty OK)    Indeksuje pole i zezwala na zduplikowane wartości. Mogą na przykład istnieć zduplikowane imiona i nazwiska.

 • Tak (Bez duplikatów)    Indeksuje pole i nie zezwala na zduplikowane wartości.

Kompresja Unicode

W programie Access do reprezentacji danych w polach typu Tekst, Nota i Hiperłącze jest używany kod Unicode. Ten kod zajmuje większy obszar pamięci, ponieważ używa on 2 bajtów na znak zamiast jednego. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, domyślną wartością właściwości Kompresja Unicode dla pól typu Tekst, Nota i Hiperłącze jest Tak. Jeśli właściwość jest ustawiona na Tak, każdy znak, którego pierwszy bajt jest równy 0, jest kompresowany podczas zapisywania i dekompresowany podczas pobierania.

Dane w polu typu Nota nie są poddawane kompresji, dopóki po operacji kompresji nie wymagają obszaru pamięci o rozmiarze 4096 bajtów lub mniej. W rezultacie zawartość pola typu Nota może być poddana kompresji w jednym rekordzie, lecz w innym rekordzie może nie być poddana kompresji.

Tryb IME

Określa edytor IME, narzędzie do używania anglojęzycznych wersji programu Access z plikami utworzonymi w językach japońskim lub koreańskim. Wartość domyślna: Nie kontroluj. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tryb zdania edytora IME

Określa typ danych, które można wprowadzać za pomocą edytora IME. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tagi inteligentne

Określa jeden lub więcej tagów inteligentnych dla pola i wszystkich formantów powiązanych z polem. Tagi inteligentne są składnikami, które rozpoznają typy danych w polu i pozwalają podjąć działania na podstawie tego typu. Tag inteligentny w polu Adres e-mail może na przykład uruchomić nową wiadomość pocztową lub dodać adres do listy kontaktów.

Kliknij przycisk Przycisk Konstruktor , aby wyświetlić listę dostępnych tagów inteligentnych.

Format tekstu

Włącza lub wyłącza edycję tekstu sformatowanego. Wybierz wartość Tekst sformatowany, aby włączyć edycję tekstu sformatowanego.

Uwaga: W przypadku włączenia edycji tekstu sformatowanego dla pola, a następnie powiązania formantu pola tekstowego z polem, należy również włączyć edycję tekstu sformatowanego dla tego formantu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania edycji tekstu sformatowanego dla formantu i stosowania formatowania ogólnie zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Wyrównanie tekstu

Określa wyrównanie dla danych w polu typu Nota. Są dostępne poniższe opcje:

 • Ogólne    Tekst jest wyrównywany do lewej, a liczby i daty do prawej.

 • Do lewej    Tekst, daty i liczby są wyrównywane do lewej.

 • Wyśrodkuj    Tekst, daty i liczby są wyśrodkowywane.

 • Do prawej    Tekst, daty i liczby są wyrównane do prawej.

 • Rozłóż    Tekst, daty i liczby są justowane równomiernie do obu stron pola lub pola tekstowego.

Tylko dołącz

Określa, czy można śledzić zmiany wartości pola. Istnieją dwa ustawienia:

 • Tak   Śledzenie zmian włączone. Aby wyświetlić historię wartości pola, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż historię kolumn.

 • Nie   Śledzenie zmian wyłączone.

  Ostrzeżenie: Ustawienie wartości Nie spowoduje usunięcie istniejącej historii wartości pola.


Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×