Wstawianie, tworzenie lub usuwanie pola przechowującego wartości liczbowe

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola typu Liczba są dodawane do tabeli, gdy istnieje potrzeba przechowywania danych liczbowych, takich jak wyniki sprzedaży. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można za pomocą programu Microsoft Office Access 2007 dodawać i usuwać pole typu Liczba w nowych i istniejących tabelach bazy danych.

W tym artykule

Opis pola liczbowe

Dodawanie pola Liczba w widoku arkusza danych

Dodawanie pola Liczba w widoku projektu

Usuwanie pola Liczba

Opis właściwości pola Liczba

Zrozumienie pól typu Liczba

Jeżeli użytkownik dopiero zaczął korzystać z programu Office Access 2007, powinien pamiętać, że dane w bazie danych są przechowywane w jednej lub wielu tabelach. Informacje można wyświetlać w postaci arkusza danych — siatki przypominającej arkusz programu Microsoft Office Excel 2007 — lub formularza do wprowadzania danych albo raportu, jednak wszystkie dane w bazie danych są przechowywane w jednej lub wielu tabelach. Każda tabela składa się z zestawu pól (kolumn), a każde pole akceptuje jeden typ danych, które mogą się w nich znajdować. Jeśli na przykład trzeba przechowywać dane daty i godziny, należy ustawić typ danych pola na Data/Godzina, natomiast jeżeli istnieje konieczność przechowywania liczb, które mają posłużyć do obliczeń matematycznych, należy ustawić typ danych pola na Liczba.

Specyfikacje pola typu Liczba

Pole typu Liczba służy do wykonywania wszystkich obliczeń matematycznych z wyjątkiem działań dotyczących pieniędzy, zadań wymagających wysokiego stopnia dokładności lub wyników, których nie należy zaokrąglać w górę lub w dół (aby uniknąć zaokrągleń, należy użyć pola Waluta). Rozmiar wartości przechowywanych w polu typu Liczba zależy od ustawienia właściwości Rozmiar pola. Można na przykład skonfigurować pola typu Liczba w taki sposób, aby można było w nich przechowywać wartości 1-, 2-, 4-, 8- lub 16-bajtowe, identyfikatory replikacji (wartości unikatowych identyfikatorów globalnych — GUID) lub wartości dziesiętne.

Rozmiar pola można ustawić, otwierając tabelę w widoku projektu i zmieniając właściwość Rozmiar pola . Aby uzyskać informacje o zmienianiu właściwości pola typu Liczba, zobacz sekcję Ustawianie lub zmienianie właściwości pól. Informacje dla właściwości pola zobacz sekcję numer opis właściwości pola.

W poniższej tabeli podano wartości, które może zawierać każde ustawienie Rozmiar pola, a także wyjaśniono, jak korzystać z poszczególnych ustawień rozmiaru.

Ustawienie Rozmiar pola

Opis

Bajt

1-bajtowa liczba całkowita zawierająca wartości od 0 do 255.

Liczba całkowita

2-bajtowa liczba całkowita zawierająca wartości od -32 768 do +32 767.

Liczba całkowita długa

4-bajtowa liczba całkowita zawierająca wartości od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Pojedyncza precyzja

4-bajtowa liczba całkowita zawierająca wartości od -3,4 x 1038 do +3,4 x 1038 oraz do 7 cyfr znaczących.

Podwójna precyzja

8-bajtowa liczba zmiennoprzecinkowa zawierająca wartości od -1,797 x 10308 do +1,797 x 10308 oraz do 15 cyfr znaczących.

Identyfikator replikacji

16-bajtowy unikatowy identyfikator globalny (GUID). Losowo generowane identyfikatory GUID są na tyle długie, że istnieje małe prawdopodobieństwo powtórzenia. Mają one szereg zastosowań, takich jak śledzenie towarów.

Ułamek dziesiętny

12-bajtowa liczba całkowita ze zdefiniowaną precyzją dziesiętną, która zawiera wartości od -1028 do +1028. Domyślną precyzją jest 0. Domyślną skalą (wyświetlaną liczbą miejsc dziesiętnych) jest 18, można ją jednak zmienić na wartość do 28.

Oprócz ustawiania rozmiarów pola oraz innych właściwości pola, można zastosować niestandardowe i wstępnie zdefiniowane formaty wyświetlania oraz maski wprowadzania dotyczące danych liczbowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania liczb danych zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów. Aby uzyskać informacje o maskach wprowadzania zobacz artykuł Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym formacie.

Metody tworzenia pola typu Liczba

W programie Office Access 2007 istnieje kilka sposobów dodawania pola typu Liczba do nowej lub istniejącej tabeli:

 • Widok arkusza danych    Możesz dodać pola Liczba do nowej lub istniejącej tabeli w widoku arkusza danych przez dodanie nowego pola, a następnie wpisanie numeru do pustego wiersza w polu lub wklejając numeru do pustego wiersza. Można również z listy rozwijanej wybierz typ danych Liczba i ustawić właściwości, takie jak Jest wymaganed, który wymusza użytkowników, aby wprowadzić datę w polu, a unikatowe, który wymusza użytkownikom wprowadzanie wartości niebędące duplikatami w polu.

 • Widok projektu    Dodawanie pola typu Liczba i ustawić właściwości pola, którego nie można ustawić w widoku arkusza danych przy użyciu widoku projektu. Te właściwości obejmują masek wprowadzania i wartość domyślną dla pola. Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach zobacz sekcję numer opis właściwości pola.

Początek strony

Dodawanie pola typu Liczba w widoku Arkusz danych

Kroki opisane w tej sekcji obejmują dodawanie pola typu Liczba do istniejącej i nowej tabeli w widoku Arkusz danych. Informacja dla użytkowników dopiero zaczynających pracę z programem Access: arkusz danych jest podobny z wyglądu do arkusza programu Office Excel 2007.

Dodawanie pola typu Liczba do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku arkusza danych.

 4. W razie potrzeby przewiń poziomo, aby wyświetlić pierwsze puste pole. Domyślnie w programie Access w wierszu nagłówka wszystkich nowych pól jest wyświetlany tekst Dodaj nowe pole, jak w przykładzie:

  Nowe pole w arkuszu danych

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka, a następnie wpisz nazwę nowego pola.

 6. Zaznacz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem, a następnie wpisz lub wklej blok liczb. Podczas wprowadzania lub wklejania liczb program Access automatycznie określa dla pola typ danych Liczba.

  — lub —

  Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych z listy Typ danych wybierz pozycję Liczba, a następnie z listy Format wybierz żądany format liczby.

  W przypadku wpisania lub wklejenia danych do pola program Access określa ustawienie Rozmiar pola na podstawie wielkości wprowadzonej liczby.

 7. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola typu Liczba do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Program Access otworzy nową tabelę w widoku arkusza danych. Na tej ilustracji przedstawiono nową tabelę.

  Nowa pusta tabela w nowej bazie danych

 4. Kliknij przycisk Zapisz obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka dotyczący pierwszego pola tabeli (oznaczony jako Dodaj nowe pole), a następnie wpisz nazwę nowego pola.

 6. Zaznacz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem, a następnie wpisz blok liczb. Podczas wprowadzania liczb program Access automatycznie przypisuje odpowiedni typ danych Liczba dla tego pola.

  Program Access określa też właściwość Rozmiar pola na podstawie wielkości wprowadzonej lub wklejonej liczby.

Początek strony

Dodawanie pola typu Liczba w widoku Projekt

Widok Projekt umożliwia dodanie pola typu Liczba do nowej lub istniejącej tabeli, a następnie ustawienie lub zmienienie właściwości, których nie można ustawić lub zmienić w widoku Arkusz danych. Można na przykład określić maskę wprowadzania lub wartość domyślną. Kroki opisane w tej sekcji obejmują dodawanie pola typu Liczba i ustawianie jego właściwości.

Dodawanie pola typu Liczba do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij Widok projektu Obraz przycisku .

 4. W kolumnie Nazwa pola zaznacz pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę pola.

 5. Zaznacz sąsiadującą komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie z listy wybierz pozycję Liczba.

 6. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola typu Liczba do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu nowej tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 6. W kolumnie Nazwa pola wybierz pierwszy pusty wiersz i wpisz nazwę pola.

 7. Zaznacz sąsiadującą komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie z listy wybierz pozycję Liczba.

 8. Zapisz zmiany. Aby zmienić właściwości pola, pozostaw tabelę otwartą w widoku Projekt i przejdź do następnych kroków.

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola

 1. Na karcie Ogólne w dolnej sekcji projektanta tabel w obszarze Właściwości pola znajdź właściwość, którą chcesz zmienić.

 2. Zaznacz pole obok nazwy właściwości. W zależności od właściwości wprowadź dane (takie jak tekst domyślny lub maska wprowadzania), uruchom Konstruktora wyrażeń (klikając przycisk ...) lub wybierz opcję z listy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z właściwości pola, zaznacz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1.

Początek strony

Usuwanie pola typu Liczba

Pole typu Liczba można usunąć z tabeli za pomocą widoku Arkusz danych lub Projekt. Jednak usunięcie pola typu Liczba zawierającego dane spowoduje trwałe usunięcie tych danych — usunięcia nie będzie można cofnąć. Z tego powodu przed usunięciem dowolnego pola tabeli lub innych składników bazy danych należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Usuwanie pola typu Liczba w widoku Arkusz danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Tabela zostanie otwarta w widoku Arkusz danych program Access.

 4. Znajdź pole typu Liczba, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka (nazwę pola), a następnie kliknij polecenie Usuń kolumnę.

Usuwanie pola typu Liczba w widoku Projekt

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarta w widoku Projekt.

 4. Kliknij selektor wiersza (pusty kwadrat) obok pola typu Liczba i naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy selektor wiersza, a następnie kliknij polecenie Usuń wiersze.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Dokumentacja właściwości pola typu Liczba

Podczas dodawania pola typu Liczba do tabeli za pomocą widoku Projekt można ustawić lub zmienić kilka właściwości pola. W tej tabeli wymieniono właściwości pola typu Liczba oraz podano ich opis, a także wyjaśniono znaczenie ustawień i zmian ustawień.

Właściwość

Zastosowanie

Rozmiar pola

Określa rozmiar wartości, które można wprowadzić i przechowywać w polu. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwość Rozmiar pola zobacz Liczba specyfikacje pola w tym artykule.

Format

Pozwala zdefiniować format wyświetlania przez wprowadzenie znaków formatowania niestandardowego. Zdefiniowane tutaj formaty są wyświetlane w arkuszach danych, formularzach i raportach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów niestandardowych zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Liczba miejsc dziesiętnych

Umożliwia ustawienie liczby miejsc dziesiętnych dla wartości w polu. Wartość domyślna: Auto. Można wprowadzić wartości od 0 do 15.

Kreator masek wprowadzania

Pozwala definiować maski wprowadzania w celu kontrolowania wprowadzania danych do pola przez użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania masek wprowadzania zobacz artykuł Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym formacie.

Podpis

Określa nazwę pola tekstowego. Ta właściwość akceptuje maksymalnie 2048 znaków. Jeśli podpis nie zostanie określony, program Access zastosuje domyślną nazwę pola.

Wartość domyślna

Określa wartość wyświetlaną automatycznie w polu po utworzeniu nowego rekordu.

Reguła sprawdzania poprawności

Określa wymagania dla danych wprowadzanych w całym rekordzie, pojedynczym polu lub formancie. Jeśli użytkownik wprowadzi dane naruszające regułę, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, którego treść można określić za pomocą właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności. Maksymalna długość: 2048 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Określa tekst komunikatu o błędzie wyświetlanego, gdy użytkownik naruszy regułę sprawdzania poprawności. Maksymalna długość: 255 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Wymagane

Ustawienie tej właściwości na Tak wymusza na użytkownikach wprowadzenie wartości w polu lub we wszystkich formantach powiązanych z tym polem. Dodatkowo wartość nie może być wartością null.

Indeksowane

Użycie indeksu przyśpiesza wykonywanie kwerend, operacji sortowania i grupowania na dużych ilościach danych. Za pomocą indeksów można również uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych wartości. Dostępne opcje:

 • Nie     Wyłącza indeksowanie (domyślna).

 • Tak (Duplikaty OK)     Indeksuje pole i zezwala na zduplikowane wartości. Mogą na przykład istnieć zduplikowane imiona i nazwiska.

 • Tak (Bez duplikatów)     Indeksuje pole i nie zezwala na zduplikowane wartości.

Tagi inteligentne

Pozwala określić jeden lub więcej tagów inteligentnych dla pola i wszystkich formantów powiązanych z polem. Tagi inteligentne są składnikami, które rozpoznają typy danych w polu i umożliwiają podjęcie działań na podstawie tych typów. Tag inteligentny w polu Adres e-mail może na przykład utworzyć nową wiadomość pocztową lub dodać adres do listy kontaktów.

Kliknięcie przycisku Konstruuj (...) spowoduje wyświetlenie listy dostępnych tagów inteligentnych.

Wyrównanie tekstu

Pozwala określić sposób wyrównania danych. Dostępne opcje:

 • Ogólne     Wyrównuje tekst do lewej, a liczby i daty do prawej (ustawienie domyślne).

 • Do lewej     Tekst, daty i liczby są wyrównywane do lewej.

 • Do prawej     Tekst, daty i liczby są wyrównane do prawej.

 • Wyśrodkuj     Tekst, daty i liczby są wyśrodkowywane.

 • Rozłóż     Tekst, daty i liczby są justowane równomiernie do obu stron pola lub pola tekstowego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×