Wstawianie, tworzenie lub usuwanie pola przechowującego wartości daty

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole typu Data/Godzina jest dodawane do tabeli, gdy mają w niej być przechowywane daty i godziny. Danych daty i godziny można używać ze względów prywatnych i służbowych, takich jak urodziny, informacje dotyczące dostaw i płatności czy karty godzin. W tym artykule wyjaśniono, jak za pomocą programu Microsoft Office Access 2007 można dodawać i usuwać pola typu Data/Godzina w nowych i istniejących tabelach bazy danych.

Uwaga: W tym artykule wyjaśniono, jak wprowadzać dane do pola typu Data/Godzina. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów używania pól typu Data/Godzina zobacz artykuł Wprowadzanie wartości daty lub godziny.

W tym artykule

Opis pól typu Data/Godzina

Dodawanie pola typu Data/Godzina w widoku arkusza danych

Dodawanie pola typu Data/Godzina w widoku projektu

Usuwanie pola typu Data/Godzina

Opis właściwości pola typu Data/Godzina

Opis pól typu Data/Godzina

Jeśli użytkownik dopiero zaczął korzystać z programu Office Access 2007, powinien pamiętać, że dane w bazie danych znajdują się w jednej lub wielu tabelach. Informacje można wyświetlać w arkuszu danych — siatce przypominającej arkusz programu Microsoft Office Excel 2007 — albo w formularzu wprowadzania danych bądź raporcie, ale dane znajdują się w jednej lub wielu tabelach. Każda tabela składa się z zestawu pól (kolumn), a każde pole jest skonfigurowane tak, aby akceptowało jeden określony typ danych. Na przykład, jeśli jest konieczne przechowywanie dat i godzin, należy ustawić pole na typ danych Data/Godzina, a wówczas w polu tym będą akceptowane tylko wartości tego typu.

Specyfikacje pola typu Data/Godzina

Podczas pracy z bazą danych programu Access można spotkać wartości daty i godziny w najróżniejszych formatach, takich jak europejski (28.11.2006 lub 2006-11-28), południowoazjatycki (28/11/2006) czy amerykański (11/28/2006).

Niezależnie od sposobu formatowania danych daty i godziny przez program Access i niezależnie od tego, w jaki sposób dane te są wprowadzane, pola typu Data/Godzina przechowują daty i godziny jako liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji — taki system jest również nazywany zapisem dat w postaci liczby kolejnej. Poniższa ilustracja przedstawia typową wartość daty i godziny w postaci liczby kolejnej.

Liczba o podwójnej precyzji

Część całkowita wartości, po lewej stronie przecinka dziesiętnego, oznacza datę. Część ułamkowa, po prawej stronie przecinka dziesiętnego, oznacza godzinę.

Liczba na ilustracji oznacza dzień 24 grudnia 2003, godzinę 21:00. Składnik odpowiadający za datę to liczba pełnych dni, które upłynęły od daty początkowej, tzw. daty bazowej, czyli od 1899-12-30. W przedstawionym przykładzie od 1899-12-30 do 2003-12-24 upłynęło 37979 dni. Składnik ułamkowy, odpowiadający za godzinę, oznacza część dnia liczonego w systemie 24-godzinnym: wartość 0,875 pomnożona przez 24 godziny daje 21 godzin, czyli godzinę 21:00.

Wartości ujemne w dacie oznaczają datę wcześniejszą niż data bazowa. Na przykład wartość -1 oznacza dzień poprzedzający datę bazową, czyli 1899-12-29.

Dopuszczalne wartości wyznacza zakres od -657434 (1 stycznia 100) do 2958465 (31 grudnia 9999). Dopuszczalne wartości godziny definiuje zakres od 0,0 do 0,9999 (czyli do godziny 23:59:59).

Przechowywanie wartości daty i godziny w postaci liczb umożliwia przeprowadzanie na nich różnego rodzaju obliczeń. Można na przykład obliczyć liczbę przepracowanych godzin (dla karty godzin) albo określić czas, jaki upłynął od wystawienia faktury.

Formaty dla pól typu Data/Godzina

Dla pola typu Data/Godzina można używać dwóch ogólnych typów formatowania: formatowania wprowadzania danych i formatowania wyświetlania. Gdy zachodzi potrzeba zastosowania formatowania wprowadzania danych, można użyć maski wprowadzania — zestawu znaków literałowych i symboli zastępczych kontrolujących sposób wprowadzania danych przez użytkowników. Formatów wyświetlania używa się do kontrolowania tego, co użytkownicy widzą w arkuszach danych, formularzach i raportach. Program Access zapewnia dwa typy formatów wyświetlania: zestaw wstępnie zdefiniowanych formatów, które można wybierać z listy, oraz możliwość utworzenia formatu niestandardowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z wstępnie zdefiniowane i niestandardowe formaty, zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Aby uzyskać informacje o maskach wprowadzania zobacz artykuł Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym formacie.

Metody tworzenia pola typu Data/Godzina

Program Office Access 2007 zapewnia kilka sposobów dodawania pola typu Data/Godzina do nowej lub istniejącej tabeli:

 • Widok arkusza danych    Pole typu Data/Godzina można dodać do nowej lub istniejącej tabeli w widoku arkusza danych przez dodanie nowego pola, a następnie wpisanie daty ręcznie lub skopiowanie i wklejenie daty. Można również wybrać typ danych z listy rozwijanej i ustawić właściwości, takie jak Jest wymagana, co wymusza na użytkownikach wprowadzanie daty w polu, i Jest unikatowa, co wymusza na użytkownikach wprowadzanie niezduplikowanej wartości w polu.

 • Widok projektu    Widok projektu pozwala dodać pole typu Data/Godzina i ustawić dla tego pola właściwości, których nie można ustawić w widoku arkusza danych, w tym maski wprowadzania i wartości domyślne.

Początek strony

Dodawanie pola typu Data/Godzina w widoku arkusza danych

W tej sekcji wyjaśniono, jak dodać pole typu Data/Godzina do istniejącej i nowej tabeli w widoku arkusza danych. Informacja dla początkujących użytkowników programu Access: arkusz danych to siatka, która przypomina arkusz programu Office Excel 2007.

Dodawanie pola typu Data/Godzina do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku arkusza danych.

 4. W razie potrzeby przewiń poziomo, aby wyświetlić pierwsze puste pole. Domyślnie w programie Access w wierszu nagłówka wszystkich nowych pól jest wyświetlany tekst Dodaj nowe pole, jak w przykładzie:

  Nowe pole w arkuszu danych

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka i wpisz nazwę nowego pola.

 6. Wybierz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem i wpisz datę.

  — lub —

  Wklej datę do pierwszego wiersza.

  — lub —

  Na karcie Arkusz danych w grupie Typy i formatowanie danych z listy Typ danych wybierz pozycję Data/godzina.

 7. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola typu Data/Godzina do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Program Access otworzy nową tabelę w widoku arkusza danych. Na tej ilustracji przedstawiono nową tabelę.

  Nowa pusta tabela w nowej bazie danych

 4. Kliknij przycisk Zapisz obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka dla pierwszego pola tabeli (pola z etykietą Dodaj nowe pole) i wpisz nazwę pola.

 6. Wybierz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem i wpisz datę. Program Access ustala typ danych Data/Godzina automatycznie podczas wprowadzania daty.

  — lub —

  Wklej datę do pierwszego wiersza.

  — lub —

  Na karcie Arkusz danych w grupie Typy i formatowanie danych z listy Typ danych wybierz pozycję Data/godzina.

Początek strony

Dodawanie pola typu Data/Godzina w widoku projektu

Dodawanie pola typu Data/Godzina do nowej lub istniejącej tabeli za pomocą widoku projektu i ustawianie lub zmienianie właściwości pola nie można ustawić lub zmienić w arkuszu danych Obejrzyj. Można na przykład określić maskę wprowadzania lub regułę poprawności. Aby uzyskać więcej informacji na temat masek wprowadzania i innych właściwości zobacz sekcję Opis właściwości pola daty/godziny.

Dodawanie pola typu Data/Godzina do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij Widok projektu Obraz przycisku .

 4. W kolumnie Nazwa pola zaznacz pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę pola.

 5. Wybierz sąsiednią komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Data/Godzina.

 6. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola typu Data/Godzina do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

 4. Kliknij przycisk Zapisz obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu nowej tabeli, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 6. W kolumnie Nazwa pola zaznacz pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę pola.

 7. Wybierz sąsiednią komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Data/Godzina.

 8. Zapisz wprowadzone zmiany. Aby ustawić właściwości dla pola, pozostaw tabelę otwartą w widoku projektu i przejdź do następnych kroków.

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola

 1. Na karcie Ogólne w dolnej sekcji projektanta tabel w obszarze Właściwości pola znajdź właściwość, którą chcesz zmienić.

 2. Zaznacz pole obok nazwy właściwości. W zależności od właściwości możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • wprowadzić dane (na przykład tekst domyślny lub maskę wprowadzania);

  • uruchomić Konstruktora wyrażeń lub Kreatora masek wprowadzania;

  • Wyświetlanie okna dialogowego Tagi inteligentne, klikając pozycję Przycisk Konstruktor obok pola właściwości.

  • wybrać opcję z listy.

   Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z właściwości pola, zaznacz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1.

Początek strony

Usuwanie pola typu Data/Godzina

Do usunięcia pola typu Data/Godzina z tabeli można użyć widoku arkusza danych i widoku projektu. Usunięcie pola typu Data/Godzina, które zawiera dane, powoduje trwałe usunięcie tych danych — operacji usunięcia nie można cofnąć. Dlatego warto utworzyć kopię zapasową bazy danych przed usunięciem jakiegokolwiek pola tabeli lub innego składnika bazy danych.

Usuwanie pola typu Data/Godzina w widoku arkusza danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku arkusza danych.

 4. Odszukaj pole typu Data/Godzina, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka (nazwę) i kliknij polecenie Usuń kolumnę.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Usuwanie pola typu Data/Godzina w widoku projektu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

  Tabela zostanie otwarta w widoku projektu.

 4. Kliknij selektor wierszy (pusty kwadrat) obok pola typu Data/Godzina, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy selektor wierszy i kliknij polecenie Usuń wiersze.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Dokumentacja właściwości pola typu Data/Godzina

Gdy użytkownik korzysta z widoku projektu w celu dodania pola typu Data/Godzina do tabeli, może ustawić i zmienić wiele właściwości tego pola. W poniższej tabeli przedstawiono listę właściwości pola typu Data/Godzina i opisano funkcję każdej właściwości, w tym skutki ustawiania i zmieniania właściwości.

Właściwość

Zastosowanie

Format

Wprowadź znaki formatowania niestandardowego w celu zdefiniowania formatu wyświetlania. Zdefiniowane tutaj formaty są wyświetlane w arkuszach danych, formularzach i raportach. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów niestandardowych zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Maska wprowadzania

Wprowadź ciąg maski wprowadzania, lub kliknij Przycisk Konstruktor , aby uruchomić Kreatora masek wprowadzania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania masek wprowadzania zobacz artykuły Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania wartości pól lub formantów w określonym formacie i Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Podpis

Określa nazwę pola typu Data/Godzina. Jeśli użytkownik nie określi podpisu, program Access zastosuje domyślną nazwę pola.

Wartość domyślna

Określa wartość wyświetlaną automatycznie w polu po utworzeniu nowego rekordu. Można na przykład wprowadzić funkcję Data(), aby automatycznie wyświetlać dzisiejszą datę.

Reguła sprawdzania poprawności

Określa wymagania dla danych wprowadzanych w całym rekordzie, jednym polu lub formancie formularza bądź raportu. Jeśli użytkownik wprowadzi dane naruszające regułę, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, którego treść można określić za pomocą właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności. Maksymalna długość wynosi 2048 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Określa tekst komunikatu o błędzie wyświetlanego, gdy użytkownik naruszy regułę sprawdzania poprawności. Maksymalna długość: 255 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Wymagane

Ustawienie tej właściwości na wartość Tak wymusza na użytkownikach wprowadzenie wartości w polu lub we wszystkich formantach powiązanych z tym polem. Ponadto wartość nie może być wartością null.

Indeksowane

Użycie indeksu przyspiesza wykonywanie kwerend, operacji sortowania i grupowania na dużych ilościach danych. Indeksów można również użyć, aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych wartości. Dostępne opcje:

 • Nie     Wyłącza indeksowanie (domyślna).

 • Tak (Duplikaty OK)     Indeksuje pole i zezwala na zduplikowane wartości. Mogą na przykład istnieć zduplikowane imiona i nazwiska.

 • Tak (Bez duplikatów)    Indeksuje pole i nie zezwala na zduplikowane wartości.

Tryb IME

Określa edytor IME, narzędzie służące do otwierania plików utworzonych w japońskich lub koreańskich wersjach językowych programu Access w anglojęzycznej wersji programu Access. Wartość domyślna: Nie kontroluj. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tryb zdania edytora IME

Określa typ danych, które można wprowadzać za pomocą edytora IME. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tagi inteligentne

Pozwala określić jeden lub więcej tagów inteligentnych dla pola i wszystkich formantów powiązanych z polem. Tagi inteligentne są składnikami, które rozpoznają typy danych w polu i pozwalają podjąć działania na podstawie tego typu. Można na przykład wybrać pole typu Data/Godzina, a następnie użyć tagu inteligentnego w celu otwarcia kalendarza osobistego.

Kliknij Przycisk Konstruktor obok pola właściwości, aby wyświetlić listę dostępnych tagi inteligentne.

Wyrównanie tekstu

Określa wyrównanie dla danych w polu typu Data/Godzina. Dostępne są następujące opcje:

 • Ogólne     Tekst jest wyrównywany do lewej, a liczby i daty do prawej.

 • Do lewej     Tekst, daty i liczby są wyrównywane do lewej.

 • Do prawej     Tekst, daty i liczby są wyrównane do prawej.

 • Wyśrodkuj     Tekst, daty i liczby są wyśrodkowywane.

 • Rozłóż     Tekst, daty i liczby są justowane równomiernie do obu stron pola lub pola tekstowego.

Pokaż okno wyboru daty

Pokazuje lub ukrywa formant podręcznego okna kalendarza, który jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie pole typu Data/Godzina. Wartością domyślną jest wartość Dla dat. Wybierz wartość Nigdy, aby ukryć formant.

Uwaga: W przypadku używania maski wprowadzania dla pola daty/godziny formant Selektor dat jest niedostępny bez względu na ustawienie tej właściwości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×