Wstawianie, tworzenie lub usuwanie pola przechowującego dane tekstowe

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola tekstowe w tabelach służą do przechowywania danych tekstowych o niewielkich rozmiarach, na przykład nazwisk, adresów lub numerów telefonów. W tym artykule opisano, jak w programie Microsoft Office Access 2007 dodawać i usuwać pola tekstowe w nowych i istniejących tabelach baz danych.

W tym artykule

Opis pól tekstowych

Dodawanie pola tekstowego w widoku arkusza danych

Dodawanie pola tekstowego w widoku projektu

Usuwanie pola tekstowego

Opis właściwości pola tekstowego

Zrozumienie pól tekstowych

Początkujący użytkownicy programu Office Access 2007 powinni pamiętać, że dane w bazie danych są przechowywane w jednej lub kilku tabelach. Informacje można przeglądać w arkuszu danych — siatce, która przypomina arkusz programu Microsoft Office Excel 2007 — albo w formularzu wprowadzania danych lub w raporcie, ale baza danych przechowuje wszystkie informacje w przynajmniej jednej tabeli. Każda tabela składa się z zestawu pól (kolumn), a każde pole ma ustawiony określony typ danych, które można wprowadzać. Na przykład ustawienie w polu typu danych Data/Godzina pozwala przechowywać wartości dat i godzin, natomiast ustawienie typu danych Tekst pozwala przechowywać dane tekstowe, takie jak nazwiska, adresy i numery telefonów. Aby przechowywać większe ilości tekstu (ponad 256 znaków), należy ustawić typ danych Nota.

Specyfikacje pola tekstowego

Pola tekstowe w programie Office Access 2007 mogą przechowywać maksymalnie 256 znaków alfanumerycznych. Wszystkie 256 znaków można wyświetlić w polu tabeli i w formancie formularza lub raportu. W przeciwieństwie do pól typu Nota, nie można stosować formatowania tekstu do pól typu Tekst. Jest jednak możliwe stosowanie niestandardowych formatów wyświetlania oraz używanie masek wprowadzania, które kontrolują wprowadzanie danych przez użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania danych tekstowych zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów. Aby uzyskać informacje o maskach wprowadzania zobacz artykuł Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym formacie.

Metody tworzenia pola tekstowego

Program Office Access 2007 oferuje kilka sposobów dodawania pola tekstowego do nowej lub istniejącej tabeli:

 • Widok arkusza danych    Pole tekstowe można dodać do nowej lub istniejącej tabeli w widoku arkusza danych przez dodanie nowego pola, a następnie wpisanie tekstu w polu pustego wiersza lub wklejenie nie więcej niż 256 znaków tekstu do pustego wiersza. Można również wybrać typ danych z listy rozwijanej i ustawić właściwości, takie jak Jest wymagana, co wymusza na użytkownikach wprowadzanie daty w polu, i Jest unikatowa, co wymusza na użytkownikach wprowadzanie w polu wartości, która nie jest zduplikowana.

 • Widok projektu    Możesz użyć widoku projektu, aby dodać pole tekstowe i ustawić właściwości pola, którego nie można ustawić w widoku arkusza danych. Te właściwości obejmują masek wprowadzania i wartość domyślną dla pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości pola, które można ustawić w widoku projektu zobacz Opis właściwości pola tekstowego na końcu tego artykułu.

Początek strony

Dodawanie pola tekstowego w widoku arkusza danych

W tej sekcji wyjaśniono, jak dodać pole tekstowe do istniejącej i nowej tabeli w widoku arkusza danych. Informacja dla początkujących użytkowników programu Access: arkusz danych to siatka, która przypomina arkusz programu Office Excel 2007.

Dodawanie pola tekstowego do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku arkusza danych.

 4. W razie potrzeby przewiń tabelę w poziomie do pierwszego pustego pola. Domyślnie program Access wyświetla polecenie Dodaj nowe pole w wierszu nagłówka wszystkich nowych pól.

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka i wpisz nazwę nowego pola.

 6. Wybierz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem i wpisz blok tekstu lub kombinację tekstu i liczb. Wprowadź nie więcej niż 256 znaków. Program Access ustali typ danych dla pola na Tekst, gdy użytkownik wprowadzi tekst lub kombinację tekstu i liczb, ale nie więcej niż 256 znaków. Jeśli użytkownik wprowadzi więcej niż 256 znaków, program Access ustali typ danych Nota.

  — lub —

  Wklej dane tekstowe (maksymalnie 256 znaków) do pierwszego wiersza.

 7. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola tekstowego do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

  Program Access otworzy nową tabelę w widoku arkusza danych. Na tej ilustracji przedstawiono nową tabelę.

  Nowa pusta tabela w nowej bazie danych

 4. Kliknij przycisk Zapisz obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

 5. Kliknij dwukrotnie wiersz nagłówka dla pierwszego pola tabeli (pola z etykietą Dodaj nowe pole) i wpisz nazwę dla pola.

 6. Wybierz pierwszy pusty wiersz pod nagłówkiem i wpisz blok tekstu lub kombinację tekstu i liczb. Wpisz nie więcej niż 256 znaków. Program Access ustali typ danych dla pola na Tekst, gdy użytkownik wprowadzi tekst lub kombinację tekstu i liczb, ale nie więcej niż 256 znaków. Jeśli użytkownik wprowadzi więcej niż 256 znaków, program Access ustali typ danych Nota.

  — lub —

  Wklej dane tekstowe (maksymalnie 256 znaków) do pierwszego wiersza.

  — lub —

  Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych z listy Typ danych wybierz pozycję Tekst.

Początek strony

Dodawanie pola tekstowego w widoku projektu

Widok projektu pozwala dodać pole tekstowe do nowej lub istniejącej tabeli oraz ustawić lub zmienić właściwości pola, których nie można ustawić ani zmienić w widoku arkusza danych. Można na przykład określić maskę wprowadzania lub wartość domyślną. W tej sekcji opisano procedury dodawania pola tekstowego i ustawiania jego właściwości.

Dodawanie pola tekstowego do istniejącej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 4. W kolumnie Nazwa pola wybierz pierwszy pusty wiersz i wpisz nazwę pola.

 5. Wybierz sąsiednią komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Tekst.

 6. Zapisz zmiany.

Dodawanie pola tekstowego do nowej tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

 4. Kliknij przycisk Zapisz obraz przycisku , a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu nowej tabeli, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 6. W kolumnie Nazwa pola wybierz pierwszy pusty wiersz i wpisz nazwę dla pola.

 7. Wybierz sąsiednią komórkę w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz z listy pozycję Tekst.

 8. Zapisz zmiany. Aby ustawić właściwości dla pola, pozostaw tabelę otwartą w widoku projektu i przejdź do następnych kroków.

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola

 1. Na karcie Ogólne w dolnej sekcji projektanta tabel w obszarze Właściwości pola znajdź właściwość, którą chcesz zmienić.

 2. Zaznacz pole obok nazwy właściwości. W zależności od właściwości można wprowadzać dane (na przykład domyślny tekst lub maska wprowadzania), uruchomić Konstruktora wyrażeń, klikając pozycję Przycisk Konstruktor lub wybierz odpowiednią opcję z listy.

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu używania właściwości pola, wybierz właściwość i naciśnij klawisz F1.

Początek strony

Usuwanie pola tekstowego

Do usunięcia pola tekstowego z tabeli można użyć widoku arkusza i widoku projektu. Usunięcie pola tekstowego, które zawiera dane, powoduje trwałe usunięcie tych danych — operacji usunięcia nie można cofnąć. Dlatego warto utworzyć kopię zapasową bazy danych przed usunięciem jakiegokolwiek pola tabeli lub innego składnika bazy danych.

Usuwanie pola tekstowego w widoku arkusza danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  Program Access otworzy tabelę w widoku arkusza danych.

 4. Odszukaj pole tekstowe, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nagłówka (nazwę), a następnie kliknij polecenie Usuń kolumnę.

Usuwanie pola tekstowego w widoku projektu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarta w widoku projektu.

 4. Kliknij selektor wiersza (pusty kwadrat) obok pola tekstowego i naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy selektor wiersza i kliknij polecenie Usuń wiersze.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Dokumentacja właściwości pola tekstowego

Podczas dodawania pola tekstowego do tabeli w widoku projektu można ustawiać i zmieniać właściwości pola. Poniższa tabela przedstawia listę właściwości pól tekstowych, opisuje działanie każdej z nich oraz wyjaśnia skutki ustawiania i zmieniania tych właściwości.

Właściwość

Zastosowanie

Rozmiar pola

Określa rozmiar pól tekstowych. Prawidłowe wartości to liczby od 0 do 255. Pozostawienie tej właściwości pustej powoduje, że pole akceptuje 256 znaków.

Format

Pozwala zdefiniować format wyświetlania przez wprowadzenie znaków formatowania niestandardowego. Zdefiniowane tutaj formaty są wyświetlane w arkuszach danych, formularzach i raportach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów niestandardowych zobacz artykuł Formatowanie danych w tabel, formularzy i raportów.

Maska wprowadzania

Pozwala definiować maski wprowadzania w celu kontrolowania wprowadzania danych do pola przez użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania masek wprowadzania zobacz artykuł Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym formacie.

Podpis

Określa nazwę pola tekstowego. Ta właściwość akceptuje maksymalnie 2048 znaków. Jeśli podpis nie zostanie określony, program Access zastosuje domyślną nazwę pola.

Wartość domyślna

Określa wartość wyświetlaną automatycznie w polu po utworzeniu nowego rekordu. Na przykład w tabeli adresów można ustawić domyślną wartość pola Miasto na Warszawa. Po dodaniu rekordu do tabeli użytkownicy mogą zaakceptować tę wartość lub wprowadzić nazwę innego miasta. Maksymalna długość: 255 znaków.

Reguła sprawdzania poprawności

Określa wymagania dla danych wprowadzanych w całym rekordzie, pojedynczym polu lub formancie. Jeśli użytkownik wprowadzi dane naruszające regułę, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, którego treść można określić za pomocą właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności. Maksymalna długość: 2048 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Tekst reguły sprawdzania poprawności

Określa tekst komunikatu o błędzie wyświetlanego, gdy użytkownik naruszy regułę sprawdzania poprawności. Maksymalna długość: 255 znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia reguł sprawdzania poprawności zobacz artykuł Tworzenie reguły poprawności do sprawdzania poprawności danych w polu.

Wymagane

Ustawienie tej właściwości na Tak wymusza na użytkownikach wprowadzenie wartości w polu lub we wszystkich formantach powiązanych z tym polem. Dodatkowo wartość nie może być wartością null.

Zerowa długość dozwolona

Gdy ta właściwość jest ustawiona na Tak, można wprowadzić w polu ciągi znaków o zerowej długości. Ciąg o zerowej długości nie zawiera żadnych znaków. Możesz go używać oznaczającą, że wiesz, że nie istnieje wartość dla pola. Wprowadź ciąg o zerowej długości przez wpisanie dwóch znaków podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("").

Indeksowane

Użycie indeksu przyśpiesza wykonywanie kwerend, operacji sortowania i grupowania na dużych ilościach danych. Za pomocą indeksów można również uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych wartości. Dostępne opcje:

 • Nie     Wyłącza indeksowanie (domyślna).

 • Tak (Duplikaty OK)     Indeksuje pole i zezwala na zduplikowane wartości. Mogą na przykład istnieć zduplikowane imiona i nazwiska.

 • Tak (Bez duplikatów)     Indeksuje pole i nie zezwala na zduplikowane wartości.

Kompresja Unicode

W programie Access do reprezentacji danych w polach typu Tekst, Nota i Hiperłącze jest używany kod Unicode. Ponieważ używa on 2 bajtów na znak zamiast 1, zajmuje większy obszar pamięci.

Aby złagodzić ten efekt i zapewnić optymalną wydajność, program Access ustawia domyślną wartość tej właściwości na Tak dla pól typu Tekst, Nota i Hiperłącze. Jeśli ta właściwość jest ustawiona na Tak, każdy znak, którego pierwszy bajt jest równy 0, jest kompresowany podczas zapisywania i dekompresowany podczas pobierania.

Tryb IME

Określa edytor IME, narzędzie służące do otwierania plików utworzonych w japońskich lub koreańskich wersjach językowych programu Access w anglojęzycznej wersji programu Access. Wartość domyślna: Nie kontroluj. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tryb zdania edytora IME

Określa typ danych, które można wprowadzać za pomocą edytora IME. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tej właściwości, naciśnij klawisz F1.

Tagi inteligentne

Pozwala określić jeden lub więcej tagów inteligentnych dla pola i wszystkich formantów powiązanych z polem. Tagi inteligentne są składnikami, które rozpoznają typy danych w polu i umożliwiają podjęcie działań na podstawie tego typu. Tag inteligentny w polu Adres e-mail może na przykład utworzyć nową wiadomość pocztową lub dodać adres do listy kontaktów.

Kliknij przycisk Przycisk Konstruktor , aby wyświetlić listę dostępnych tagów inteligentnych.

Wyrównanie tekstu

Określa wyrównanie dla danych w polu tekstowym. Dostępne są następujące opcje:

 • Ogólne     Wyrównuje cały tekst do lewej.

 • Do lewej     Wyrównuje cały tekst do lewej.

 • Wyśrodkuj     Wyśrodkowuje cały tekst.

 • Do prawej     Wyrównuje cały tekst do prawej.

 • Rozłóż     Justuje cały tekst równomiernie do obu stron pola lub pola tekstowego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×