Wstawianie tabeli powtarzanej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wprowadzać informacje w tabeli, możesz dodać tabelę powtarzaną w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath. Tabele powtarzane zazwyczaj wyświetlany jeden wiersz jest domyślnie. Podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza, użytkownicy mogą wstawiać dodatkowe wiersze w tabeli, gdy jest to konieczne. Jeśli szablon formularza zawiera połączenie danych do zewnętrznego źródła danych, takich jak bazy danych, możesz za pomocą tabeli powtarzanej automatyczne wyświetlanie wielu rekordów w formularzu.

W tym artykule

Kiedy należy używać tabeli powtarzanej

Środowisko użytkownika

Wstawianie tabeli powtarzanej

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać tabeli powtarzanej

Tabela powtarzana należy użyć, aby:

 • Zezwolić użytkownikom na wprowadzanie danych w formacie strukturalnych, tabelarycznego.

 • Zbieranie pozycje, danych liczbowych i innych typów danych, który najlepiej są wyświetlane w tabeli.

 • Oszczędzanie miejsca na szablon formularza, wyświetlając dowolną liczbę wierszy, ponieważ zawierają dane.

 • Wyświetlanie lub pracować z rekordami bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych w tabeli w szablonie formularza.

Na poniższej ilustracji tabeli powtarzanej służy do wprowadzania pozycji w formularzu raportu wydatków.

Tabela powtarzana użyta do wprowadzania pozycji w raporcie z wydatków

Tabela powtarzana składa się z trzech części:

 • Wiersz nagłówka    Po wstawieniu tabeli powtarzanej w nowym pustego szablonu formularza, domyślnie zostanie wyświetlony wiersz nagłówka. Wiersz nagłówka jest zazwyczaj używane dla nagłówków kolumn. Jeśli nie potrzebujesz nagłówki kolumn, wyczyść pole wyboru Dołącz nagłówek w oknie dialogowym Właściwości tabeli powtarzanej.

 • Wiersz danych    Wiersz danych jest wiersz, który można "powtórzenia" w formularzu tyle razy, stosownie do potrzeb. Projektant szablonu formularza zostaną wyświetlone tylko jednego wiersza w tryb projektowania po wstawieniu tabeli powtarzającej się. Osoba, która wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza, jednak, można dodawać wiele wierszy w formularzu, naciskając klawisze CTRL + ENTER, klikając polecenia w menu skrótów lub, klikając pozycję Wstaw element poniżej ostatniego wiersza tabeli.

 • Opcja Wiersz stopki    Wiersz stopki umożliwia dodawanie pól tekstowych lub pól wyrażeń, które Suma wartości w kolumnie. Wiersz stopki nie są wyświetlane w tabeli powtarzanej domyślnie. Aby włączyć wiersz stopki, zaznacz pole wyboru Dołącz stopkę w oknie dialogowym Właściwości tabeli powtarzanej.

Kontrolki pokrewne

Program InfoPath udostępnia innych kontrolek, które są podobne do tabel powtarzanych, ale obsługujących różnych celów. Określanie, które formanty sprawdza się najlepiej w szablonie formularza, można znaleźć poniżej:

Sekcja powtarzająca się    Aby utworzyć mniej strukturalnych sekcję, którą użytkownicy będą mogli wstawiać w formularzu wielokrotnie (na przykład rekordu w bazie danych), użyj sekcji powtarzanej zamiast tabeli powtarzającej się.

Poziomej tabeli powtarzanej    Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli dodać dodatkowe kolumny do tabeli zamiast dodatkowe wiersze, zamiast tabeli powtarzanej zwykła można użyć poziomej tabeli powtarzanej.

Początek strony

Środowisko użytkownika

Zawsze, gdy użytkownicy przesuwają wskaźnik na podstawie wiersza w tabeli powtarzanej pojawi się przycisk menu skrótów. Użytkownicy kliknij przycisk, aby wyświetlić menu skrótów polecenia służące do wstawiania lub usuwania wierszy.

Shortcut menu for repeating table

Użytkownicy mogą również wstawić nowy wiersz, klikając pozycję Wstaw element tekstu, która pojawia się poniżej tabeli powtarzanej w formularzu. Można dostosować lub usunąć ten tekst podczas projektowania szablonu formularza.

Początek strony

Wstawianie tabeli powtarzanej

Procedury służące do wstawiania tabeli powtarzanej różni się w zależności od tego, czy są trybu projektowania szablonu formularza nowego, pustego lub utworzenie projektowanie szablonu formularza w bazie danych lub innego źródła danych zewnętrznych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd tabeli powtarzanej w trybie projektowania.

Repeating table in design mode

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Tabele powtarzane są najczęściej powiązane z powtarzających się grup w źródle danych szablonu formularza, mimo że ta osoba może być związany także powtarzających się pól.

W poniższym przykładzie jest powiązana tabela Wydatków wyszczególnione w formularzu elementu grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych. Formanty pól tekstowych w tabeli — Data, Opis, kategorii i Koszt — są powiązane z polami, które są częścią elementu grupą powtarzaną.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Wstawianie tabeli powtarzanej w szablonie nowego, pustego formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 4. W polu Liczba kolumn wprowadź liczbę kolumn tabeli.

 5. Tabela powtarzana jest tworzona z polem tekstowym w każdej kolumnie. Aby przekonwertować pole tekstowe na inny rodzaj formantu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, w menu skrótów wskaż polecenie Zmień na, a następnie kliknij kontrolkę, którą chcesz.

Wstawianie tabeli powtarzanej w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić tabelę powtarzaną, przeciągając grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych na szablon formularza, lub wstawianie tabeli powtarzanej przy użyciu okienka zadań formanty zamiast zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora powiązań tabeli powtarzanej kliknij polecenie źródło danych, którego chcesz używać w liście źródło danych, a następnie kliknij powtarzającej się grupy Obraz ikony , którą chcesz powiązać wiersze tabeli.

  Porada: Aby utworzyć nową grupę powtarzaną, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać powtarzającą się grupę, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy Określ właściwości powtarzającej się grupy.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na drugiej stronie Kreatora powiązania tabeli powtarzanej kliknij dwukrotnie pola na liście wiązania danych, który chcesz dodać jako kolumny do tabeli.

  Porada: Aby utworzyć nowe pole na liście wiązania danych, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której jest powiązana, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj tabelę powtarzaną, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy Określ właściwości dla tego pola.

 7. Aby zmienić kolejność kolumn, zaznacz kolumny na liście kolumn w tabeli, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty formantami w tabelę powtarzaną:

 • Aby zmienić rozmiar tekstu kilka pól jest jednocześnie, zaznacz wszystkie pola, którego rozmiar chcesz zmienić, w Format menu kliknij polecenie Właściwości, a następnie wprowadź niezbędne zmiany na karcie rozmiar.

 • Zmienianie rozmiaru pola tekstowe w szablonie formularza, aby zezwalały na długość tekstu, której oczekujesz użytkownikom wpisz w polach.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor formantów w tabeli powtarzanej, wybierz pozycję pola tekstowe, które chcesz zmienić, w Format menu kliknij pozycję Obramowanie i cieniowanie, kliknij kartę Obramowanie i wprowadź odpowiednie zmiany.

 • Aby dostosować tekst wyświetlany w polu tekstowym znajdują się w tabeli powtarzanej, użyj pola Czcionka i Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie. Aby zmienić czcionki i rozmiaru czcionki dla wszystkich pól tekstowych w szablonie formularza jednocześnie, zaznacz pole tekstowe, zawierający formatowanie, a następnie w menu Format kliknij polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów pól tekstowych.

 • Aby zobaczyć, jak pól tekstowych będzie wyglądać zawierające tekst w nich, kliknij pozycję Przykładowe dane w menu Widok. Pomaga to uzyskać zorientować się, jak będzie wyglądać formularza, który jest oparty na szablonie formularza podczas wypełniania przez użytkowników.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×