Wstawianie pola listy rozwijanej

Za pomocą pola listy rozwijanej w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath można przedstawić użytkownikowi listę wzajemnie wykluczających się możliwości do wyboru. Lista ta będzie ukryta do momentu, w którym użytkownik kliknie strzałkę po jej prawej stronie.

W tym artykule

Kiedy używać pola listy rozwijanej

Środowisko użytkownika

Wstawianie pola listy rozwijanej

Porady dotyczące układu

Kiedy używać pola listy rozwijanej

Użyj pola listy rozwijanej, jeśli chcesz:

 • Umożliwić użytkownikom wybór jednej możliwości z listy wstępnie zdefiniowanych elementów.

 • Domyślnie ukryć pozycje listy w formularzu.

 • Wyświetlić wartości pobrane z ustalonej listy albo z innej lokalizacji, takiej jak źródło danych szablonu formularza lub zewnętrzne źródło danych, na przykład baza danych lub lista programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Na poniższej ilustracji użytkownicy kategoryzują wydatki w raporcie z wydatków, wybierając wstępnie zdefiniowane wartości z otwartego pola listy rozwijanej.

Pozycja wybrana w otwartym polu listy rozwijanej

Po wstawieniu pola listy rozwijanej do szablonu formularza należy określić wartości, które mają być wyświetlane na liście. W przeciwnym razie użytkownicy po kliknięciu strzałki obok pola listy rozwijanej zobaczą pustą listę. W oknie dialogowym Właściwości pola listy rozwijanej możesz samodzielnie wpisać wartości lub skonfigurować pole listy rozwijanej tak, aby pozycje były pobierane z bazy danych lub innego źródła danych.

Kontrolki pokrewne

Program InfoPath zawiera również kontrolki podobne do pola listy rozwijanej, ale służące do innych celów. Korzystając z poniższej listy, możesz zdecydować, która kontrolka najlepiej sprawdzi się w Twoim szablonie formularza:

Pole listy    Tak jak pole listy rozwijanej, pole listy umożliwia użytkownikom wybranie jednej wartości z listy. Jednak inaczej niż w przypadku pola listy rozwijanej, cała lista jest widoczna w formularzu. Jeśli w szablonie formularza jest wystarczająco dużo miejsca, warto rozważyć zastosowanie pola listy, aby ułatwić użytkownikom przeglądanie i wybieranie elementów.

Pole kombi    Tak jak pole listy rozwijanej, pole kombi umożliwia użytkownikom wybranie jednej wartości z listy. Lista pozostaje ukryta, dopóki użytkownik nie zdecyduje się jej wyświetlić. Jednak w przypadku pola kombi użytkownicy mogą nie tylko wybrać jedną ze wstępnie zdefiniowanych wartości, ale również wpisać własną.

Pole listy wielokrotnego wyboru    Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wybrać więcej niż jeden element na liście, możesz użyć pola listy wielokrotnego wyboru zamiast pola listy rozwijanej. Pole listy wielokrotnego wyboru zawiera przewijalną listę z co najmniej dwoma polami wyboru.

Przyciski opcji    Podobnie jak pole listy rozwijanej, grupa przycisków opcji umożliwia użytkownikom wybór jednej spośród kilku wzajemnie wykluczających się możliwości. Jednak w przypadku przycisków opcji użytkownicy wskazują wybraną pozycję, klikając mały okrąg, a nie element w polu listy.

Początek strony

Środowisko użytkownika

Pola listy rozwijanej przypominają wyglądem pola kombi. Jeśli podczas tworzenia pola listy rozwijanej ręcznie wpiszesz elementy listy w oknie dialogowym Właściwości pola listy rozwijanej, program InfoPath wyświetli tekst Wybierz jako domyślny wpis na liście. Dzięki temu użytkownicy będą wiedzieli, że należy wybrać pozycję z listy rozwijanej. Jeśli źródłem elementów listy jest inne miejsce w formularzu lub pomocnicze źródło danych, tekst Wybierz zostanie pominięty.

Przy pierwszym otwarciu formularza elementy listy w polu listy rozwijanej są ukryte. Aby wybrać element z listy, użytkownicy klikają strzałkę z prawej strony pola listy rozwijanej, a następnie klikają wybrany element.

Początek strony

Wstawianie pola listy rozwijanej

Procedura wstawiania pola listy rozwijanej nieco różni się w zależności od tego, czy tworzysz nowy, pusty szablon formularza, czy też projektujesz szablon formularza na podstawie bazy danych lub innego zewnętrznego źródła danych.

Poniższa ilustracja przedstawia wygląd pola listy rozwijanej zaznaczonego w trybie projektowania.

Pole listy rozwijanej wybrane w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup, wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Pola listy rozwijanej są zawsze powiązane z polami. W poniższym przykładzie pole listy rozwijanej Kategoria w szablonie formularza jest powiązane z polem kategoria w okienku zadań Źródło danych.

Powiązanie pola listy rozwijanej na szablonie formularza z odpowiadającym mu polem w źródle danych

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

Jeśli projektujesz szablon formularza na podstawie istniejącego pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazy danych lub usługi sieci Web, pola i grupy w okienku zadań Źródło danych w programie InfoPath pochodzą z tego istniejącego źródła danych.

Wstawianie pola listy rozwijanej

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W okienku zadań Kontrolki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie utworzyć powiązane z polem listy pole w źródle danych, zaznacz pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  • Aby powiązać pole listy z istniejącym polem, wyczyść pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

   Uwaga: Jeśli to pole wyboru jest niedostępne, źródło danych jest zablokowane. Na przykład jeśli projektujesz szablon formularza na podstawie schematu XML, dodawanie nowych pól lub grup do źródła danych w programie InfoPath może nie być możliwe. To ograniczenie zapobiega nieumyślnemu wprowadzeniu do schematu zmian, w wyniku których schemat stałby się nieprawidłowy.

 4. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij pozycję Pole listy rozwijanej.

 5. Jeśli w kroku nr 3 pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych zostało wyczyszczone, w oknie dialogowym Powiązanie pola listy rozwijanej wybierz pole, z którym chcesz powiązać pole listy.

 6. Aby dodać etykietę do kontrolki, wpisz tekst powyżej kontrolki lub po jej lewej stronie i zakończ go dwukropkiem (:).

 7. Aby określić wartości, które mają pojawić się jako elementy listy, kliknij dwukrotnie pole listy rozwijanej.

 8. Kliknij kartę Dane.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wypełnić pole listy:

  Wpisz wartości pola listy samodzielnie

  Jest to przydatne, gdy masz ustalony, ograniczony zbiór wartości i nie przewidujesz ich zmiany w przyszłości. Jeśli wartości jednak się zmienią, będzie konieczne opublikowanie zaktualizowanej wersji szablonu formularza, aby użytkownicy mogli wyświetlać i wybierać najnowsze pozycje na liście.

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Wartość wpisz tekst, który chcesz zapisać, jeśli użytkownik wybierze tę pozycję.

  3. W polu Nazwa wyświetlana wpisz tekst, który będzie wyświetlany w tym miejscu na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdej pozycji, którą chcesz dodać do pola listy.

  5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Użyj wartości z innej części formularza

  Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz, aby wartości na liście zmieniały się w zależności od innych wartości wprowadzanych przez użytkowników w formularzu.

  1. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij pozycję Sprawdź wartości w źródle danych formularza.

   Pozycje w polu listy muszą być skojarzone z określoną grupą powtarzającą się lub polem powtarzającym się w szablonie formularza.

  2. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Pozycje, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole powtarzające się albo grupę powtarzającą się, która będzie źródłem wartości dla pola listy, i kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Wartość, kliknij pole zawierające możliwe wartości elementów w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy użytkownik kliknie element w polu listy, jedna z tych wartości zostanie zapisana w źródłowym pliku XML.

  4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana, kliknij pole zawierające wartości wyświetlane w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Porada: Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu wartości nazwy wyświetlanej w polu listy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

  Użyj wartości z bazy danych, usługi sieci Web, dokumentu XML lub witryny programu SharePoint

  Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby wartości w polu listy były zawsze aktualne lub regularnie odświeżane. Wartości są zwykle przechowywane w bazie danych lub innym zewnętrznym źródle danych i pobierane przy każdym otwarciu formularza.

  1. Kliknij pozycję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli dodano już połączenie danych, kliknij je w polu Połączenie danych.

   • Aby dodać nowe połączenie danych, kliknij pozycję Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze połączenia danych.

    Pozycje w polu listy muszą być skojarzone z określoną grupą powtarzającą się lub polem powtarzającym się.

  3. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Pozycje, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, które będą źródłem wartości dla pola listy, i kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Wartość, kliknij pole zawierające możliwe wartości elementów w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy użytkownik kliknie element w polu listy, jedna z tych wartości zostanie zapisana w źródłowym pliku XML.

  5. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana, kliknij pole zawierające wartości wyświetlane w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Porada: Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu wartości nazwy wyświetlanej w polu listy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne cechy pola listy rozwijanej:

 • Warto poszerzyć pole listy rozwijanej tak, aby było o kilka spacji szersze niż przeciętny element listy. Dzięki temu elementy nie będą częściowo ukrywane.

 • Aby zmienić szerokość kilku pól listy rozwijanej jednocześnie, zaznacz te pola listy rozwijanej, których rozmiar chcesz zmienić, naciśnij klawisze ALT+ENTER, kliknij kartę Rozmiar, a następnie wpisz nową wartość w polu Szerokość.

 • Aby zmienić kolor tła kilku pól listy rozwijanej jednocześnie, zaznacz pola listy rozwijanej, w których chcesz wprowadzić zmiany. W menu Format kliknij Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadź niezbędne zmiany na karcie Cieniowanie.

 • Aby dostosować czcionkę widoczną w polu listy rozwijanej, użyj pól Czcionka i Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie. Aby zmienić czcionkę i rozmiar czcionki jednocześnie dla wszystkich pól listy rozwijanej w szablonie formularza, kliknij pole listy rozwijanej zawierające formatowanie, które chcesz zastosować, a następnie w menu Format kliknij Zastosuj czcionkę do wszystkich kontrolek pola listy rozwijanej.

 • Jeśli chcesz dostosować odstępy między polem listy rozwijanej a otaczającymi je obiektami w szablonie formularza, możesz zmienić ustawienia marginesów w oknie dialogowym Właściwości pola listy rozwijanej (karta Rozmiar). Za pomocą marginesów można bardziej precyzyjnie zwiększyć odstępy niż za pomocą podziałów akapitów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×