Wstawianie pola listy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole listy w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath umożliwia prezentowanie listę wzajemnie wykluczających się opcji dla użytkownika.

W tym artykule

Kiedy używać pola listy

Środowisko użytkownika

Wstawianie pola listy

Porady dotyczące układu

Kiedy używać pola listy

Użyj pola listy, jeśli chcesz:

 • Umożliwić użytkownikom wybór jednej możliwości z listy wstępnie zdefiniowanych elementów.

 • Wyświetlanie wartości pobrane z ustalonej listy, szablon formularza źródło danych lub zewnętrznego źródła danych, takim jak baza danych lub lista programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Na poniższej ilustracji użytkownicy kategoryzują wydatki w formularzu raportu wydatków, wybierając wartości z pola listy.

Item selected in list box

Po wstawieniu pola listy w szablonie formularza, musisz określić wartości, które mają być wyświetlane w nim. W przeciwnym razie użytkownicy widzą pusta lista po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza. W oknie dialogowym Właściwości pola listy można wpisywać samodzielnie lub skonfigurować na liście pobierania wpisy z bazy danych lub innego źródła danych.

Kontrolki pokrewne

Program InfoPath udostępnia kontrolek, które są podobne do listy pól, ale obsługujących różnych celów. Określanie, które formanty sprawdza się najlepiej w szablonie formularza, można znaleźć poniżej:

Pole listy rozwijanej    Przykład pola listy pola listy rozwijanej oferuje listę opcji. Jednak w polu listy rozwijanej pozycje listy są ukryte aż użytkownik kliknie strzałkę obok pola listy. Jeśli zamierzasz oferuje wiele opcji na liście lub miejsca w szablonie formularza jest ograniczona, pole listy rozwijanej może być dobrym rozwiązaniem.

Pole kombi    Przykład pola listy pola kombi oferuje listę opcji. Jednak w polu kombi, wpisy na liście są ukryte aż użytkownik kliknie strzałkę obok pola kombi. Użytkowników można wpisać wejściu do pola kombi lub wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych wpisów.

Pole listy wielokrotnego wyboru    Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wybrać więcej niż jeden element na liście, zamiast pola listy można użyć pola listy wielokrotnego wyboru. W polu listy wielokrotnego wyboru użytkownicy wskazują wybranej, wybierając jeden lub więcej pól wyboru, zamiast klikać wartości na liście. Podobnie jak w przypadku standardowej listy pól, pozycje w polu listy wielokrotnego wyboru są widoczne po pierwszym otwarciu formularza.

Przyciski opcji    Przykład pola listy grupę przycisków opcji umożliwia użytkownikom wybieranie z listy wzajemnie wykluczających się opcji. Przy użyciu przycisków opcji użytkownicy kliknij małe kółko dokonanie wyboru zamiast kliknąć pozycję elementu w polu listy.

Początek strony

Środowisko użytkownika

Pola list są formantów formularza najczęściej używane, dlatego większość użytkowników dowiedzieć się, jak ich używać.

Aby wybrać element z pola listy, użytkownicy wystarczy kliknąć element, do którego mają. Pole listy jest "otworzyć", aby użytkownicy widzą listy opcji do wyboru bez konieczności kliknij kontrolkę. Jeśli elementy na liście przekracza wysokość pola zawierającego je, po prawej stronie formantu zostanie wyświetlony pasek przewijania. Jeśli użytkowników za pomocą klawiatury wypełniać, ich naciśnij klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przechodzenie między elementami w polu listy.

Początek strony

Wstawianie pola listy

Procedura dotycząca Wstawianie pola listy różni się w zależności od tego, czy są trybu projektowania szablonu formularza nowego, pustego lub utworzenie projektowanie szablonu formularza w bazie danych lub innego źródła danych zewnętrznych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd pola listy jest zaznaczone w trybie projektowania, zanim zostaną dodane etykiety i wpisów.

List box selected in design mode

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Lista pól są zawsze powiązane z polami. W poniższym przykładzie pole listy kategorii w szablonie formularza powiązane z polem kategorii w okienku zadań Źródło danych.

relationship between list box on form template and corresponding field in data source

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

Jeśli projektujesz szablon formularza na podstawie istniejącego pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazy danych lub usługi sieci Web, pola i grupy w okienku zadań Źródło danych w programie InfoPath pochodzą z tego istniejącego źródła danych.

Wstawianie pola listy

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W okienku zadań Kontrolki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie utworzyć powiązane z polem listy pole w źródle danych, zaznacz pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  • Aby powiązać pole listy z istniejącym polem, wyczyść pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

   Uwaga: Jeśli to pole wyboru jest niedostępne, źródło danych jest zablokowane. Na przykład jeśli projektujesz szablon formularza na podstawie schematu XML, dodawanie nowych pól lub grup do źródła danych w programie InfoPath może nie być możliwe. To ograniczenie zapobiega nieumyślnemu wprowadzeniu do schematu zmian, w wyniku których schemat stałby się nieprawidłowy.

 4. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij Pole listy.

 5. Wyczyszczenie pola wyboru Automatycznie twórz źródło danych w kroku 3, wybierz pole, w oknie dialogowym Powiązanie pola listy, w którym chcesz powiązać pole listy.

 6. Aby dodać etykietę do pola listy w szablonie formularza wpisz tekst powyżej lub z lewej strony pola listy, w której następuje dwukropek (:).

 7. Aby określić wartości, których chcesz użyć jako wpisy na liście, kliknij dwukrotnie pole listy w szablonie formularza.

 8. Kliknij kartę Dane.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wypełnić pole listy:

  Wpisz wartości pola listy samodzielnie

  Jest to przydatne, gdy masz ustalony, ograniczony zbiór wartości i nie przewidujesz ich zmiany w przyszłości. Jeśli wartości jednak się zmienią, będzie konieczne opublikowanie zaktualizowanej wersji szablonu formularza, aby użytkownicy mogli wyświetlać i wybierać najnowsze pozycje na liście.

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Wartość wpisz tekst, który chcesz zapisać, jeśli użytkownik wybierze tę pozycję.

  3. W polu Nazwa wyświetlana wpisz tekst, który będzie wyświetlany w tym miejscu na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdej pozycji, którą chcesz dodać do pola listy.

  5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Użyj wartości z innej części formularza

  Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz, aby wartości na liście zmieniały się w zależności od innych wartości wprowadzanych przez użytkowników w formularzu.

  1. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij pozycję Sprawdź wartości w źródle danych formularza.

   Pozycje w polu listy muszą być skojarzone z określoną grupą powtarzającą się lub polem powtarzającym się w szablonie formularza.

  2. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Pozycje, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole powtarzające się albo grupę powtarzającą się, która będzie źródłem wartości dla pola listy, i kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Wartość, kliknij pole zawierające możliwe wartości elementów w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy użytkownik kliknie element w polu listy, jedna z tych wartości zostanie zapisana w źródłowym pliku XML.

  4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana, kliknij pole zawierające wartości wyświetlane w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Porada: Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu wartości nazwy wyświetlanej w polu listy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

  Użyj wartości z bazy danych, usługi sieci Web, dokumentu XML lub witryny programu SharePoint

  Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby wartości w polu listy były zawsze aktualne lub regularnie odświeżane. Wartości są zwykle przechowywane w bazie danych lub innym zewnętrznym źródle danych i pobierane przy każdym otwarciu formularza.

  1. Kliknij pozycję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli dodano już połączenie danych, kliknij je w polu Połączenie danych.

   • Aby dodać nowe połączenie danych, kliknij pozycję Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze połączenia danych.

    Pozycje w polu listy muszą być skojarzone z określoną grupą powtarzającą się lub polem powtarzającym się.

  3. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Pozycje, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, które będą źródłem wartości dla pola listy, i kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Wartość, kliknij pole zawierające możliwe wartości elementów w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy użytkownik kliknie element w polu listy, jedna z tych wartości zostanie zapisana w źródłowym pliku XML.

  5. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana, kliknij pole zawierające wartości wyświetlane w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Porada: Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu wartości nazwy wyświetlanej w polu listy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne cechy pola listy:

 • Należy rozważyć, czy poszerzanie listy, tak aby była kilka spacji większych niż średnia szerokość elementów na liście. W ten sposób elementy listy częściowo nie są ukryte.

 • Aby jednocześnie zmienić szerokość wielu polach listy, zaznacz pola listy, którego rozmiar chcesz zmienić, naciśnij klawisze ALT + ENTER, kliknij kartę rozmiar, a następnie wpisz nowy numer w polu Szerokość.

 • Aby zmienić kolor tła dla kilku pól listy jednocześnie, zaznacz pola list, które chcesz zmienić. W Format menu kliknij pozycję Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadź niezbędne zmiany na karcie Cieniowanie.

 • Aby dostosować czcionkę, która jest wyświetlana w polu listy, użyj pola Czcionka i Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie. Aby zmienić czcionki i rozmiaru czcionki dla wszystkich pól list w szablonie formularza jednocześnie, kliknij pole listy, zawierający formatowanie, a następnie w Format menu kliknij polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów pól listy.

 • Jeśli chcesz dopasować odstępy między pole listy i obiekty, które należy ująć ją w szablonie formularza, możesz dostosować ustawienia marginesów w oknie dialogowym Właściwości pola listy (kartarozmiar ). Za pomocą marginesy, aby zwiększyć odstęp oferuje dokładniejszą kontrolę niż za pomocą podziałów akapitu, aby zwiększyć odstęp.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×