Wstawianie lub usuwanie składnika Web Part na stronie klasyczny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W tym artykule pokazano, jak na wstawianie i usuwanie stref składników Web Part i składników Web Part przy użyciu Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Ponadto wyjaśniono i przedstawia relacje między składnikami Web Part, strefy składników Web Part i stron składników Web Part.

Wstawianie i usuwanie składników Web Part i strefach składników Web Part w witrynie programu Microsoft SharePoint, musisz mieć uprawnienie Dodawanie/usuwanie prywatnych składników Web Part lub uprawnienia Dodawanie i dostosowywanie stron. Domyślnie jest co najmniej jeden z tych uprawnień udzielone członków Współpracownik, Projektant sieci Web i grup administratorów witryn. Jeśli nie ma możliwości na wstawianie lub usuwanie składnika Web Part lub strefy składników Web Part, skontaktuj się z administratorem serwera.

W tym artykule

Co to są składniki Web Part, strefy składników Web Part i stron składników Web Part?

Wstawianie składnika Web Part

Usuwanie składnika Web Part

Co to są składniki Web Part, strefy składników Web Part i stron składników Web Part?

Wstawianie lub usuwanie składnika Web Part, umieszczając je na stronie składników Web Part, a może być umieszczenie wewnątrz strefy składników Web Part. Być może znaleźć warto zapoznać się z trzech następujących warunków:

 • Składniki Web Part    Składniki Web Part są modułowych jednostek informacji, które składają się z paska tytułu, ramki i zawartości. Składniki Web Part umożliwiają tworzenie interfejsów użytkownika spersonalizowanych po prostu przeciągając poszczególnych składników Web Part na stronie sieci Web. Poszczególnych składników Web Part udostępnia określonych zawartości lub danych na stronie, a także umożliwiają dla użytkownika do pracy ze lub modyfikowanie danych za pomocą przeglądarki. Przy użyciu składników Web Part znajdującego się na stronach w witrynie programu SharePoint, użytkownicy mogą korzystać z danych z wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

  Na przykład możesz wstawić listę zadań na każdej stronie, w którym chcesz mieć możliwość wyświetlania zawartości listy zadań. Przeciąganie listy zadań z poziomu okienka zadań Składników Web Part na stronie tworzy składnik Web Part widoku listy. Można wstawiać tego samego składnika Web Part na wiele stron. Można nawet wstawić go na tej samej stronie wielokrotnie. Za każdym razem zmieniają się dane na liście zadań, zmiany są odzwierciedlane w każdym przypadku składnika Web Part widoku listy na wszystkich stronach. W przypadku innej listy, której zawartość chcesz mieć możliwość wyświetlania obok zawartości na liście zadań, możesz wstawić składniki Web Part dla obu listach na jednej stronie, konsolidowania informacje w jednym miejscu.

 • Strefy składników Web Part    Strefy składników Web Part jest kontenerem składnika Web Part, który można skonfigurować do sterowania organizacji i format składników Web Part, które są zawarte w niej. Strefy składników Web Part umożliwiają nie tylko do grupowania i rozmieszczania składników Web Part, ale również dostosować je w przeglądarce i w celu kontrolowania, kto może je modyfikować. Każdy z poszczególnych składników Web Part na stronie składników Web Part może być lub może nie być umieszczane w strefie składników Web Part:

  • Składnik Web Part znajduje się w strefie składników Web Part    Jeśli składnik Web Part znajduje się wewnątrz strefy składników Web Part, właściwości składnika Web Part są przechowywane w bazie danych zawartości w Windows SharePoint Services 3.0, a nie w strona ASPX. Wstawiając składnika Web Part wewnątrz strefy, dlatego umożliwia użytkownikom interakcję lub modyfikowanie tego składnika Web Part za pomocą przeglądarki.

  • Składnik Web Part nie znajduje się w strefie składników Web Part    Jeśli nie znajduje się składnik Web Part wewnątrz strefy składników Web Part, właściwości składnika Web Part są przechowywane na stronie ASPX, a nie w bazie danych zawartości w Windows SharePoint Services 3.0. Wstawianie składnika Web Part bez należy ująć w strefie, w związku z tym, użytkownicy mogą przeglądać składnika Web Part, ale możesz zablokować z interakcja lub modyfikowanie składnika Web Part za pomocą przeglądarki. Może to być przydatne, jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mogli wprowadzać żadnych zmian, składnik Web Part lub sposób wyświetlania na stronie.

 • Strony składników Web Part    Gdy są one używane, znajdują się składniki Web Part na strony składników Web Part, który jest specjalnego typu strony programu Microsoft ASP.NET (ASPX), która zawiera co najmniej jeden składnik Web Part lub strefy składników Web Part. Gdy używasz Office SharePoint Designer 2007 Aby dodać składnik Web Part lub strefy składników Web Part pusta strona ASPX strony automatycznie staje się strony składników Web Part i uzyskuje dyrektywy niezbędne strony, który identyfikuje go jako strony składników Web Part.

Wszystkie trzy następujące elementy można traktować jako kontenery zagnieżdżone. Składniki Web Part się zawierają dane, które chcesz wyświetlić i może zmienić ani interakcyjnie. Strefy składników Web Part są opcjonalne podkontenerach w ramach strony składników Web Part, z których każdy zawiera jeden lub więcej składników Web Part, co umożliwia grupowanie i rozmieszczanie tych składników Web Part na stronie w celu dostosowania ich podczas wyświetlania ich w przeglądarce i określanie, kto ma uprawnienia s, aby wyświetlić i dostosowywanie ich w ten sposób. I strony składników Web Part zawiera zarówno składników Web Part i strefach składników Web Part.

Na przykład w następujących schematów rysunek strony składników Web Part, jedną z trzech cieniowania strefy składników Web Part zawiera tylko jeden składnik Web Part, a pozostałe każdego zawierać dwa. Należy zauważyć, że strefie składników Web Part, wielu składników Web Part mogą być rozmieszczone poziomo lub pionowo. Należy zauważyć, że jeden ze składników Web Part nie znajduje się w strefie w ogóle — rozmieszczenie, które mogą być akceptowane, jeśli użytkownicy nie muszą mieć możliwość dostosowywania tego składnika Web Part w przeglądarce.

Relacja między składnikami Web Part a strefami i stronami

1. strefa składników web Part zawierający z jednej części sieci Web

2. strefa składników web Part zawierający dwa składniki Web Part rozmieszczone w poziomie

3. składnika web Part nie zawarte w strefie składników Web Part i dlatego nie można dostosowywać w przeglądarce

4. strefa składników web Part zawierający dwa składniki Web Part rozmieszczone w pionie

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Wstawianie składnika Web Part

Każdym włożeniu składnika Web Part na strony składników Web Part, możesz zdecydować, czy wstawienie go do strefy składników Web Part. Istnieje kilka zalet korzystania strefy składników Web Part:

 • Dostosowywanie w przeglądarce    Tylko składniki Web Part znajdujące się w strefie składnika Web part można dostosować przez użytkownika, który wyświetlania w przeglądarce.

 • Grupowanie i rozmieszczanie    Za pomocą stref składników Web Part umożliwia większą kontrolę nad układ do składników Web Part na stronie. Ponadto po dołączeniu wielu składników Web Part w strefie składników Web Part pojedynczy można stosowo je w pionie w strefie lub uporządkuj je obok siebie w poziomie.

 • Formatowanie i wygląd    Jedną z właściwości wpływających na wszystkie składniki Web Part w strefie składników Web Part pojedynczy jest wyświetlanie do tytuł paska, zarówno pasek tytułu i obramowanie lub nie.

 • Programu Access    Dla każdej strefy składników Web Part można kontrolować, czy użytkownicy będą mogli:

  • Dodawanie, usuwanie, zmienianie rozmiaru i przenoszenie składników Web Part.

  • Zmienianie własne ustawienia osobiste składnika Web Part.

  • Zmienianie ustawień składnika Web Part dla wszystkich użytkowników.

Wstawianie stref składników Web Part

Wstawianie składnika Web Part

Wstawianie stref składników Web Part

 1. W Office SharePoint Designer 2007 Otwórz stronę miejsce, w którym chcesz wstawić strefę składników Web Part.

 2. Jeśli okienko zadań Składników Web Part nie jest jeszcze otwarta, otwórz go, klikając pozycję Składniki Web Part w menu Okienka zadań.

 3. W widoku projektu kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wstawić strefę składników Web Part.

 4. W dolnej części okienka zadań Składników Web Part kliknij przycisk Nowy strefy składników Web Part.

  Dodaje się nowe strefę składników Web Part na stronie.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowej strefy składników Web Part, a następnie kliknij Właściwości strefy składnika Web Part w menu skrótów.

 6. W oknie dialogowym Właściwości strefy składnika Web Part wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Tytuł strefy    W obszarze Ustawienia ogólne w polu Strefa tytuł wpisz nazwę dla nowej strefy.

  • Wybierz styl ramki    W obszarze Ustawienia ogólne kliknij styl, który ma na liście Styl ramki.

  • Wybierz układ dla strefy    W obszarze Układ składników Web Part zawartych w strefie kliknij góry na dół (układ pionowy) lub obok siebie (układ poziomy).

  • Kontrola zmiany wprowadzone w przeglądarce    W obszarze Ustawienia przeglądarki dla zawartych w strefie składników Web Part zaznacz pola wyboru, aby zezwolić użytkownikom na wprowadzanie zmian wskazanej podczas wyświetlania strony w przeglądarce, lub wyczyść pola wyboru, aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie tych zmian.

 7. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Wstawianie składnika Web Part

 1. W Office SharePoint Designer 2007 Otwórz stronę miejsce, w którym chcesz wstawić składnik Web Part.

 2. Jeśli okienko zadań Składników Web Part nie jest jeszcze otwarta, otwórz go, klikając pozycję Składniki Web Part w menu Okienka zadań.

 3. W okienku zadań Składników Web Part zlokalizuj składnik Web Part, który chcesz wstawić, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Wyświetlanie innych składników Web Part na bieżącej liście    Kliknij przycisk Następny lub Poprzedni.

  • Zastosuj inny filtr dla bieżącego galerii    Kliknij pozycję Filtr, a następnie kliknij odpowiednią opcję w polu Pokaż.

  • Przeglądanie inną galerię    Kliknij pozycję Galeria innej listy galerii.

   Okienko zadań składników Web Part

   1. kliknij inną galerię, aby wyszukać składników Web Part.

   2. Kliknij Filtr, a następnie kliknij odpowiednią opcję w polu Pokaż, aby zmienić składniki Web Part w galerii bieżącego są wyświetlane na liście.

   3. Kliknij następną (lub poprzednio ) aby wyświetlić więcej elementów na liście obecnie filtrowane.

   Uwagi: 

   • Kliknięcie paska tytułu okienko zadań Składników Web Part, aby wyświetlić menu Znajdowanie składników Web Part na poniższej ilustracji. Za pomocą opcji tego menu, możesz też zaimportować składników Web Part z innych lokalizacji lub wyszukaj je we wszystkich dostępnych galeriach według tytułu lub opisu.

    Menu znajdowania składników Web Part

   • Jeśli nie możesz znaleźć składnika Web Part, który ma, administrator witryny sieci Web najwyższego poziomu może zostać usunięte go lub zmienić jego tytuł. Aby uzyskać pomoc skontaktuj się z administratorem witryny najwyższego poziomu.

 4. Przeciągnij składnik Web Part na miejscu na stronie.

  Po przeciągnięciu składnika Web Part szary pasek wskazuje bieżącą lokalizację punktu wstawiania.

  Szary pasek punktu wstawiania

  Po zwolnieniu przycisku myszy dodaje się nowy składnik Web Part na stronie.

  Nowy składnik Web Part na miejscu

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy składnik Web Part, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości składnika Web Part.

 6. Ustaw wartości właściwości, które chcesz wyświetlić nowy składnik Web Part.

  Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw wspólnych właściwości wpływających na ich wygląd, układ i właściwości zaawansowane. W poniższych tabelach identyfikowanie i opisano poniższe wspólne właściwości.

  Wspólne właściwości składnika Web Part, które są wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane poniżej dla każdego z kilku powodów:

  • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

  • Dla określonego składnika Web Part deweloper składnika Web Part może wybrano nie chcesz pokazywać co najmniej jedną z tych właściwości wspólnych lub mogło zostać tworzenie i wyświetlanie dodatkowych właściwości nie wymieniono na Wygląd, Układ i Zaawansowane sekcje okienka narzędzi.

  • Niektóre uprawnienia i ustawienia właściwości mogą powodować wyłączenie lub ukrycie właściwości składnika Web Part.

   Właściwości wyglądu

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Właściwości układu

Właściwość

Opis

Zamykanie składnika Web Part

Określa, czy składnik Web Part jest otwarty lub zamknięty na stronie. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest zamknięty. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, składnik Web Part jest otwarty.

Zamknięcie składnika Web Part nie jest taka sama jak ukryć lub zostanie całkowicie usunięta ze strony. W Office SharePoint Designer 2007 zamknięty składnik Web Part jest nadal widoczny na stronie, ale będzie wyświetlany jako wygaszony. W przeglądarce nie ma zamknięty składnik Web Part na stronie, ale jest przechowywany w galerii zamkniętych składników Web Part, z której można otworzyć go ponownie. Składnik Web Part może zamknąć z kilku powodów. Na przykład:

 • Obecnie nie ma być określonego składnika Web Part na stronie, ale zostały wprowadzone dostosowania lub personalizacje do niego, które nie mają o skonfigurowanie, jeśli zdecydujesz się ją dodać z powrotem do strony później.

 • Podobnie może być składnika Web Part, który ma na stronie tylko w określonym czasie. Do jest niepożądana renderowania nieaktywne składnika Web Part, można go zamknąć, a następnie otwórz go, należy go ponownie.

 • Jeśli tworzysz niestandardowego składnika Web Part, który chcesz udostępnić użytkownikom określone strony, aby można go uwzględnić w ich spersonalizowanych widoków strony, ale nie chcesz udostępnić tego składnika Web Part w galerii składników Web Part większe dla całej witryny , możesz dodać składnik Web Part do strony w widoku udostępnionym, konfigurowanie składnika Web Part sposób, a następnie zamknij go.

 • Jeśli składnik Web Part podczas tworzenia lub dostosowywania powoduje strony będą działać niepoprawnie, możesz zamknąć tego składnika Web Part do momentu naprawienia go.

Ukryty

Określa, czy składnik Web Part jest widoczny po otwarciu strony składników Web Part. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko wtedy, gdy projektowania strony i został dodany do tytułu (ukryte).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli chcesz użyć dostarczać dane do innego składnika Web Part za pomocą połączenia składników Web Part, ale nie chcesz, aby wyświetlić składnika Web Part.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład arabski i hebrajski mają języków od prawej do lewej; Angielski i większość innych języków europejskich to języki od lewej do prawej.

Właściwości zaawansowane

Następujące właściwości dotyczą składnika Web Part, tylko wtedy, gdy jest wyświetlana w przeglądarce. Podczas pracy w Office SharePoint Designer 2007 zawsze masz pełny nieograniczony uprawnienia do zawartości strony (o ile nie pracujesz w trybie współautora).

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part jest otwarty lub zamknięty na stronie. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest zamknięty. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, składnik Web Part jest otwarty.

Zamknięcie składnika Web Part nie jest taka sama jak ukryć lub zostanie całkowicie usunięta ze strony. W Office SharePoint Designer 2007 zamknięty składnik Web Part jest nadal widoczny na stronie, ale będzie wyświetlany jako wygaszony. W przeglądarce nie ma zamknięty składnik Web Part na stronie, ale jest przechowywany w galerii zamkniętych składników Web Part, z której można otworzyć go ponownie. Składnik Web Part może zamknąć z kilku powodów. Na przykład:

 • Obecnie nie ma być określonego składnika Web Part na stronie, ale zostały wprowadzone dostosowania lub personalizacje do niego, którego nie chcesz, aby skonfigurować, jeśli zdecydujesz się ją dodać z powrotem do strony później.

 • Podobnie może być składnika Web Part, który ma na stronie tylko w określonym czasie. Do składnika Web Part renderowania nieaktywne, gdy jest niepożądana, możesz po prostu zamknij go, a następnie otwórz go w należy go ponownie.

 • Jeśli tworzysz niestandardowego składnika Web Part, który chcesz udostępnić użytkownikom określone strony, aby można go uwzględnić w ich spersonalizowanych widoków strony, ale nie chcesz udostępnić tego składnika Web Part w galerii składników Web Part większe dla całej witryny , możesz dodać składnik Web Part do strony w widoku udostępnionym, konfigurowanie składnika Web Part sposób, a następnie zamknij go.

 • Jeśli składnik Web Part podczas tworzenia lub dostosowywania powoduje strony będą działać niepoprawnie, możesz zamknąć tego składnika Web Part do momentu naprawienia go.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Składnik Web Part można ukryć, jeśli chcesz użyć dostarczać dane do innego składnika Web Part za pomocą połączenia składników Web Part, ale nie chcesz, aby wyświetlić składnika Web Part.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom dane, które mają dostęp do wyeksportowania tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku, który zawiera dodatkowe informacje o składniku Web Part. Plik jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na tytule składnika Web Part lub ikona składnika Web Part. Ponadto wartości tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Znajdź w menu Znajdowanie składników Web Part, które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku na pasku tytułu okienka zadań Składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa lokalizację pliku zawierającego informacje pomocy na temat składnika Web Part. Informacje pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki, po kliknięciu polecenia Pomoc w menu Składnika Web Part .

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że składniki Web Part ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślne tematy pomocy w Windows SharePoint Services 3.0 otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa lokalizację pliku, który zawiera obraz może być używany jako ikona składnika Web Part na liście składnika Web Part. Rozmiar obrazu musi być 16 pikseli na 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa lokalizację pliku, który zawiera obraz może być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Rozmiar obrazu musi być 16 pikseli na 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Łącza do dodatkowych informacji o właściwości składnika Web Part, w tym informacje o właściwości dla określonych składników Web Part, w sekcji Zobacz też.

 1. Po zakończeniu ustawiania właściwości, kliknij przycisk OK.

Porada: Składnik Web Part można także wstawić, klikając pozycję Wstaw wybrany składnik Web Part w dolnej części okienka zadań Składników Web Part. Jednak może być trudne umieścić punkt wstawiania dokładnie miejsce, w którym będzie potrzebny podczas stref składników Web Part zawiera więcej niż jeden składnik Web Part. Zalecamy, użyj przycisku Wstaw wybrany składnik Web Part, tylko wtedy, gdy wstawiasz składnika Web Part w strefie składników Web Part, który nie zawiera innych składników Web Part.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Usuwanie składnika Web Part

Zasadniczo po usunięciu składnika Web Part na stronie tylko sam składnik Web Part zostanie usunięty ze strony. Skojarzonej zawartości i danych — listy lub biblioteki, na przykład — są nadal dostępne i składnik Web Part jest nadal dostępna w galerii i można je dodać w dowolnym momencie ponownie. Wyjątki od tej reguły obejmują składnika Web Part edytora zawartości i składnikami Web Part zawierający tylko zawartość statyczną, który został dodany do bieżącej strony. Takiej zawartości zostanie trwale usunięta po usunięciu składnika Web Part.

Uwaga: Po usunięciu strefy składników Web Part ze strony można również usunąć z tej strony wszelkich znajdował się w strefie składników Web Part.

Po wybraniu składnika Web Part lub strefy składników Web Part do usunięcia, upewnij się, że jest zaznaczony obiekt, który chcesz usunąć. Selektor szybkich tagów, który znajduje się u góry okna dokumentu i pokazano na poniższej ilustracji, ułatwia to robić, wskazując precyzyjnie aktualnie zaznaczonego obiektu.

Selektor szybkich tagów

Porada: Klawisze strzałek mogą być bardziej użyteczne niż myszy dopasowania zaznaczenia, szczególnie w przypadku, gdy obiekty nakładają się lub są nakładane na inne obiekty. Za każdym razem, należy nacisnąć klawisz strzałki, sprawdź Selektor szybkich tagów, aby zobaczyć, jak zmienił zaznaczenia.

 1. W Office SharePoint Designer 2007 Otwórz stronę, z której chcesz usunąć składnika Web Part lub strefy składników Web Part.

 2. Jeśli Selektor szybkich tagów nie jest widoczna, kliknij Selektor szybkich tagów w menu Widok, aby go wyświetlić.

 3. W widoku projektu Znajdź składnik Web Part lub strefy składników Web Part, który chcesz usunąć, a następnie kliknij go, aby go zaznaczyć.

  Sprawdź Selektor szybkich tagów, aby upewnić się, że zaznaczony odpowiedni obiekt. Użyj klawiszy strzałek, aby w razie potrzeby Dostosuj zaznaczenie. Na przykład na poniższej ilustracji Selektor szybkich tagów wskazuje, że jest zaznaczony składnik Web Part, nie strefę składników Web Part.

  Selektor szybkich tagów z zaznaczonym składnikiem Web Part

  Na następnej ilustracji, składnik Web Part w strefie jest zaznaczone, nie składnika Web Part.

  Selektor szybkich tagów z zaznaczoną strefą składników Web Part

 4. Jeśli masz pewność, że zaznaczenia są prawidłowe, naciśnij klawisz DELETE.

  Wybrany składnik Web Part lub strefy składników Web Part jest usuwany ze strony.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×