Wstawianie lub dodawanie pola tekstu sformatowanego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W bazach danych programu Microsoft Office Access 2007 można przechowywać tekst sformatowany. W tym celu należy użyć pola typu Nota, nadając właściwości TextFormat pola (nowa funkcja w programie Office Access 2007) wartość RichText. Formatowanie można zastosować do całej zawartości pola lub do jej części, edytując zawartość pola wyświetlaną w formancie związanym w formularzu lub arkuszu danych. Można także zastosować formatowanie do wszystkich pól, gdy raport jest wyświetlany w widoku układu (nowa funkcja w programie Office Access 2007).

W tym artykule opisano sposób wstawiania i modyfikowania pól noty z tekstem sformatowanym oraz formatowania tekstu przy użyciu opcji formatowania tekstu.

W tym artykule

Co to jest tekst sformatowany?

Właściwość TextFormat

Tworzenie pola tekstu sformatowanego

Zmienianie istniejącego pola tekstowego do pola tekstu sformatowanego

Stosowanie opcji formatowania do tekstu

Zmienianie pola tekstu sformatowanego do pola tekstowego

Co należy zrobić, gdy właściwość TextFormat jest zsynchronizowany

Aby uzyskać więcej informacji


Co to jest tekst sformatowany?

Tekst sformatowany to tekst zmodyfikowany przy użyciu typowych opcji formatowania, takich jak pogrubienie i kursywa, które są niedostępne w przypadku zwykłego tekstu. Dane można sformatować przy użyciu narzędzi do formatowania, znanych z innych programów pakietu Microsoft Office 2007, takich jak Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007. Program Office Access 2007 stosuje do danych znaczniki formatujące języka Hypertext Markup Language (HTML) w sposób niewidoczny dla użytkownika. Program Access korzysta z języka HTML, ponieważ zapewnia on wysoki stopień zgodności z polami tekstu sformatowanego przechowywanymi na listach programu Windows SharePoint Services 3.0.

W poniższej tabeli przedstawiono opcje tekstu sformatowanego, obsługiwane przez program Office Access 2007:

Ikona

Option

Opis

Obraz przycisku

Nazwa czcionki

Służy do wyboru innego kroju czcionki.

Obraz przycisku

Rozmiar czcionki

Służy do wyboru rozmiaru czcionki.

Obraz przycisku

Pogrubienie

Umożliwia zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu. Jeśli tekst jest już pogrubiony, usuwa pogrubienie.

Obraz przycisku

Kursywa

Umożliwia zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu. Jeśli do tekstu zastosowano już kursywę, usuwa ją.

Obraz przycisku

Podkreślenie

Umożliwia zastosowanie podkreślenia do tekstu. Jeśli tekst jest już podkreślony, usuwa podkreślenie.

Obraz przycisku

Wyrównanie do lewej

Wyrównuje tekst do lewego marginesu.

Obraz przycisku

Wyśrodkowanie

Wyśrodkowuje tekst między marginesami.

Obraz przycisku

Wyrównanie do prawej

Wyrównuje tekst do prawego marginesu.

Obraz przycisku

Numerowanie

Rozpoczyna numerowanie akapitów. Numery są wstawiane przed każdym akapitem.

Obraz przycisku Punktory

Punktory

Rozpoczyna wstawianie punktora przed każdym akapitem.

Obraz przycisku

Kolor czcionki

Służy do określania koloru czcionki.

Obraz przycisku

Kolor wyróżnienia tekstu

Umożliwia nadanie tekstowi wyglądu przypominającego efekt oznaczenia zakreślaczem.

Obraz przycisku

Zmniejsz wcięcie

Zmniejsza wcięcie akapitów.

Obraz przycisku

Zwiększ wcięcie

Zwiększa wcięcie akapitów.

Obraz przycisku Od lewej do prawej

Od lewej do prawej

Wypełnia formant od lewej do prawej.

Obraz przycisku od prawej do lewej

Od prawej do lewej

Wypełnia formant od prawej do lewej.

Program Office Access 2007 przechowuje tekst sformatowany w polach typu Nota. To jedyny typ danych w programie Access, który ma wbudowaną obsługę tekstu sformatowanego. Aby utworzyć pole do przechowywania tekstu sformatowanego, należy utworzyć pole noty, a następnie właściwości tego pola TextFormat nadać wartość RichText.

Początek strony


Właściwość TextFormat

Formanty, pola i obiekty w programie Access są najczęściej powiązane z wieloma właściwościami. Właściwość to nazwana wartość, która określa pewne cechy obiektu — na przykład jego pozycję, rozmiar oraz widoczność. Właściwość TextFormat przechowuje ustawienie, które określa, czy tekst ma być traktowany jako tekst sformatowany, czy jako zwykły tekst. Pole może mieć jedną z dwóch wartości:

Właściwość TextFormat

Opis

RichText

Tekst jest wyświetlany jako tekst sformatowany i interpretowany jako sformatowane znaczniki HTML.

PlainText

Tekst jest wyświetlany i interpretowany jako zwykły tekst.

Właściwość TextFormat dla pola noty można ustawić w widoku projektu tabeli. Ustawiona wartość jest dziedziczona przez wszystkie pola tekstowe tworzone w celu wyświetlania danych z pola noty. Jednak wartość jest dziedziczona tylko podczas tworzenia formantu. Tę wartość można następnie zmienić w arkuszu właściwości pola tekstowego.

Początek strony


Tworzenie pola tekstu sformatowanego

Tekst sformatowany można przechowywać w polu o typie danych Nota. To jedyny typ danych, który obsługuje wyświetlanie i przechowywanie tekstu sformatowanego. Aby utworzyć pole, w którym można przechowywać tekst sformatowany, należy najpierw utworzyć pole noty, a następnie nadać właściwości TextFormat tego pola wartość RichText.

Tworzenie pola noty do przechowywania tekstu sformatowanego

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz bazę danych, do której chcesz dodać pole.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać pole tekstu sformatowanego, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 4. Znajdź pierwszy pusty wiersz w siatce projektu. Następnie w kolumnie Nazwa pola wprowadź nazwę pola.

 5. W kolumnie Typ danych wybierz pozycję Nota.

 6. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Ogólne.

 7. Kliknij pole Format tekstu i wybierz opcję Tekst sformatowany.

 8. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku . na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Po utworzeniu pola typu Nota, można wprowadzać i formatować tekst w widoku arkusza danych lub w widoku formularza. Aby uzyskać informacje na temat formatowania tekstu sformatowanego zobacz sekcję Stosowanie opcji formatowania do tekstuw dalszej części tego artykułu.

Początek strony


Przekształcanie istniejącego pola zwykłego tekstu w pole tekstu sformatowanego

Jeśli masz istniejącego pola typu Nota, który chcesz zmienić, tak aby można przechowywać tekst sformatowany, można zmienić właściwość TextFormat dla tego pola z PlainTextRichText. Jeśli masz istniejące pole tekst, który chcesz zmienić, tak aby mogą zawierać tekstu sformatowanego, należy najpierw zmienić typ danych pola z tekstu do noty.

Zmienianie istniejącego pola typu Nota w celu przechowywania tekstu sformatowanego

 1. Uruchom program Office Access 2007.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie otwórz bazę danych zawierającą dane pole.

 4. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę zawierającą pole, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 5. W siatce projektu tabeli kliknij pole noty, w którym chcesz przechowywać tekst sformatowany.

 6. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Ogólne.

 7. Kliknij pole Format tekstu i wybierz opcję Tekst sformatowany.

 8. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk Zapisz.

Zmienianie istniejącego pola tekstowego w celu przechowywania tekstu sformatowanego

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie otwórz bazę danych zawierającą dane pole.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę zawierającą pole, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 4. W siatce projektu tabeli kliknij pole tekstowe, w którym chcesz przechowywać tekst sformatowany.

 5. W kolumnie Typ danych zmień pozycję Tekst na Nota.

 6. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Ogólne.

 7. Kliknij pole Format tekstu i wybierz opcję Tekst sformatowany.

 8. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk Zapisz.

Tekst sformatowany, zapisany w polu noty, można wyświetlić w formancie pola tekstowego w formularzu lub raporcie. Formant pola tekstowego ma właściwość TextFormat, która dziedziczy początkową wartość z właściwości TextFormat pola noty. Wartość właściwości TextFormat formantu pola tekstowego można jednak zmienić.

Początek strony


Stosowanie opcji formatowania do tekstu

Podczas edytowania pola tekstu sformatowanego w widoku arkusza danych lub w widoku formularza można zastosować opcje formatowania przy użyciu poleceń na minipasku narzędzi lub w grupach Czcionka i Wyrównanie czcionki na karcie Narzędzia główne. Najpierw należy zaznaczyć tekst, który ma zostać sformatowany, a następnie zastosować opcje formatowania.

Gdy do zaznaczania tekstu w polu noty obsługującym tekst sformatowany jest używana mysz, minipasek narzędzi jest wyświetlany po zwolnieniu lewego przycisku myszy. Na minipasku narzędzi znajdują się przyciski odpowiadające najczęściej używanym opcjom formatowania.

Minipasek narzędzi

Załóżmy, że należy wyróżnić pewien tekst, formatując go jako pogrubiony, aby był wyświetlany przy użyciu grubszej czcionki.

Stosowanie formatowania przy użyciu minipaska narzędzi

 1. Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, który chcesz sformatować.

  Zostanie wyświetlony minipasek narzędzi.

 2. Umieść wskaźnik myszy na minipasku narzędzi w celu poprawienia widoczności, a następnie kliknij przycisk Pogrubienie Obraz przycisku .

Wyświetlany Minipasek narzędzi odzwierciedla formatowanie zaznaczonego tekstu. Jeśli na przykład tekst jest już pogrubiony, przycisk Pogrubienie na pasku narzędzi będzie wyróżniony.

Opcje formatowania można także stosować, używając karty Narzędzia główne na Wstążce (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent). Załóżmy, że należy zastosować opcję formatowania Kursywa.

Stosowanie formatowania przy użyciu Wstążki interfejsu użytkownika Office Fluent

 1. Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Kursywa Obraz przycisku .

Porada: Aby szybko zaznaczyć wyraz, wskaż go i kliknij dwukrotnie. Aby zaznaczyć cały akapit, kliknij trzy razy.

Początek strony


Przekształcanie pola tekstu sformatowanego w pole zwykłego tekstu

Pole tekstu sformatowanego można przekształcić w pole zwykłego tekstu i usunąć całe formatowanie, zmieniając wartość właściwości TextFormat tego pola na PlainText. Podczas zmiany pola tekstu sformatowanego w pole zwykłego tekstu program Office Access 2007 wyświetli ostrzeżenie o usunięciu całego formatowania. Po wykonaniu przekształcenia i zapisaniu tabeli nie można cofnąć tej zmiany.

Przekształcanie pola tekstu sformatowanego w pole zwykłego tekstu

 1. Uruchom program Office Access 2007.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz bazę danych zawierającą określone pole.

 4. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, która zawiera pole, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 5. W siatce projektu tabeli kliknij pole typu Nota, które chcesz przekształcić w pole zwykłego tekstu.

 6. W obszarze Właściwości pola kliknij kartę Ogólne.

 7. Kliknij pole Format tekstu i wybierz pozycję Zwykły tekst.

 8. Aby zapisać tabelę, kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony


Postępowanie w sytuacji, gdy właściwość TextFormat jest niezsynchronizowana

Aby tekst sformatowany był obsługiwany poprawnie, konieczne jest ustawienie właściwości TextFormat zarówno dla pola noty, jak i dla formantu, w którym są wyświetlane dane z tego pola. W większości przypadków obie właściwości TextFormat powinny mieć takie same wartości. Aby na przykład w polu noty i w formancie był obsługiwany tekst sformatowany, właściwość TextFormat pola i formantu powinna mieć wartość RichText. W przeciwnym razie ta właściwość dla pola i dla formantu powinna mieć wartość PlainText. Gdy właściwość TextFormat pola noty ma wartość RichText, a właściwość TextFormat formantu pola tekstowego ma wartość PlainText, w polu tekstowym w widoku formularza i w widoku arkusza danych będzie wyświetlany kod HTML tekstu sformatowanego.

Początek strony


Informacje dodatkowe

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×