Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Word 2016 umożliwia tworzenie hiperlinków w dokumencie za pomocą klawiatury i Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows. Program Word oferuje też wiele różnych opcji tworzenia linków: możesz utworzyć link do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć link z jednej lokalizacji do innej w tym samym dokumencie.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Word może automatycznie utworzyć hiperlink w trakcie wpisywania. W dokumencie wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Word zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Enter cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Ctrl+Z. Jeśli naciśniesz klawisze Ctrl+Z ponownie, program Word całkowicie usunie tekst.

Tworzenie linku do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail

Możesz tworzyć hiperlinki do plików, stron internetowych lub wiadomości e-mail.

Link do pliku

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Alt+N, I. Usłyszysz „Ostatnio używane elementy”, a potem nazwę ostatnio otwartego dokumentu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli ostatnio otwarto plik, do którego chcesz utworzyć link, użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby znaleźć plik na liście Ostatnio używane elementy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przejść do pliku na komputerze, naciśnij klawisz I, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Bieżący folder, drzewo”, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż znajdziesz odpowiedni plik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Porada: Jeśli plik nie znajduje się domyślnie w folderze Dokumenty, naciśnij klawisze Alt+L, aby otworzyć menu rozwijane Szukaj w, za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę znajdź odpowiedni folder, naciśnij klawisz Enter, a następnie przejdź do pliku w ten sam sposób.

  Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a kursor zostanie umieszczony za wstawionym linkiem.

Link do strony internetowej

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku. Fokus znajdzie się na polu Adres.

 3. Wpisz adres internetowy witryny docelowej, a następnie naciśnij klawisze Alt+T, aby przejść do pola Tekst do wyświetlenia.

 4. Wpisz tekst linku, który zostanie wyświetlony w dokumencie.

  Porada: Tekst linku powinien opisywać lokalizację docelową linku. Dobrym tekstem linku może być na przykład tytuł docelowej strony internetowej. Po utworzeniu linku do tej strony czytniki zawartości ekranu będą odczytywać najpierw tytuł strony. To potwierdzi lokalizację docelową i uczyni obsługę linku bardziej przyjazną dla użytkownika.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a kursor zostanie umieszczony za wstawionym linkiem.

Link do nowej wiadomości e-mail

Czasami możesz chcieć umożliwić innym użytkownikom wysłanie wiadomości e-mail podczas czytania Twojego dokumentu. Na przykład możesz umożliwić użytkownikom kontaktowanie się z Twoim biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zebrać opinie na temat zaproponowanego przez Ciebie pomysłu. Program Word pozwala dodać link otwierający nową wiadomość e-mail z już wypełnionymi polami adresu i tematu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

 3. Naciśnij klawisze Alt+M, aby otworzyć okno dialogowe wiadomości e-mail. Usłyszysz: „Adres e-mail, edycja tekstu”.

 4. Wpisz adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Temat.

 5. Wpisz temat wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisze Alt+T, aby przejść do pola Tekst do wyświetlenia.

 6. Wpisz tekst linku, który zostanie wyświetlony w dokumencie.

  Porada: Jeśli nie wpiszesz tekstu linku, będzie on wyświetlany jako długi link mailto:, który zawiera informacje o adresie i temacie. Własny tekst linku może być krótki i przejrzysty.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a kursor zostanie umieszczony za wstawionym linkiem.

Usuwanie hiperlinku

Czasami możesz zmienić zdanie. Oto jak usunąć hiperlink z dokumentu.

 1. Otwórz dokument, a następnie zaznacz tekst hiperlinku.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku, naciśnij klawisze Alt+N, I, I.

 3. Aby usunąć zaznaczony hiperlink, naciśnij klawisze Alt+R. Okno Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z zaznaczonego tekstu. Sam tekst pozostanie bez zmian.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Program Word 2016 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie hiperlinków w dokumencie za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver (wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS). Możesz dodać link do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć link z jednej lokalizacji do innej w tym samym dokumencie.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Word może automatycznie utworzyć hiperlink w trakcie wpisywania. Wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Return. Program Word zamieni tekst na hiperlink.

Tworzenie linku do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail

Możesz tworzyć hiperlinki do plików, stron internetowych lub wiadomości e-mail.

Link do pliku

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 4. Aby wybrać plik, do którego chcesz utworzyć link, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Wybierz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz plik, z którym ma zostać utworzone połączenie. Za pomocą klawisza Tab lub klawiszy Control+Opcja+klawisze strzałek możesz przechodzić między sekcjami w oknie dialogowym. Aby przechodzić między elementami, użyj klawiszy strzałek. Aby przechodzić między folderami i podfolderami, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Gdy zaznaczysz plik, do którego ma prowadzić link, naciśnij klawisz Return. Plik zostanie wybrany, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

 6. Aby dodać lub zmienić tekst linku, w oknie dialogowym Wstawianie hiperlinku naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Link do strony internetowej

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać.

 4. Aby przejść do pola tekstowego Adres, naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Adres, edytuj tekst”. Wpisz adres internetowy witryny docelowej.

 5. Aby dodać lub zmienić tekst linku, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst.

 6. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Link do nowej wiadomości e-mail

W programie Word, możesz również tworzyć linki do adresów e-mail. Korzystaj z tego linku, aby szybko otworzyć aplikację Poczta i wysłać wiadomość e-mail na określony adres.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Adres e-mail, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać.

 4. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Adres e-mail. Wpisz adres e-mail.

 5. Aby dodać temat do wiadomości e-mail, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Temat, edytuj tekst”, a następnie wpisz temat wiadomości e-mail.

 6. Aby dodać lub zmienić tekst linku, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Tworzenie linku do lokalizacji w bieżącym dokumencie

Aby utworzyć link do innej lokalizacji w bieżącym dokumencie, najpierw należy utworzyć zakładkę, która będzie pełnić funkcję lokalizacji docelowej linku, a następnie wstawić link do tej zakładki.

Można również utworzyć link do nagłówka w dokumencie. Aby uzyskać instrukcje na temat tworzenia nagłówków, zobacz Używanie nagłówków.

Tworzenie zakładki

 1. Aby utworzyć zakładkę dla lokalizacji docelowej, zaznacz tę lokalizację. Jako lokalizacji docelowej możesz użyć tekstu, obrazu lub tabeli.

 2. Aby przejść do karty Wstawianie, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę karty, a po niej komunikat „Obecnie jesteś na karcie... wewnątrz grupy kart”. Następnie używaj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przejść do menu Linki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Linki, przycisk menu”. Aby rozwinąć to menu, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zakładka, przycisk”. Następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Zakładka z fokusem w polu tekstowym Nazwa zakładki. Wpisz nazwę zakładki.

  Ważne: Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać tylko litery, cyfry i znak podkreślenia, na przykład Raport_dew_2.

 5. Aby utworzyć zakładkę, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte i zakładka zostanie utworzona.

Wstawianie linku do zakładki

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link do zakładki w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Ten dokument, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać.

 4. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Wybierz miejsce w tym dokumencie, tabela”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

  Aby przejrzeć listę dostępnych miejsc docelowych linku, takich jak Nagłówki i Zakładki, użyj klawiszy Control+Opcja+Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby rozwinąć element, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Podczas nawigowania po elementach są odczytywane ich nazwy.

 5. Aby wybrać zakładkę lub nagłówek, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Aby dodać lub zmienić tekst linku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Usuwanie hiperlinku

Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Return cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Command+Z. Hiperlink można również usunąć z dowolnego tekstu, nie usuwając tekstu.

 1. W dokumencie zaznacz hiperlink, który chcesz usunąć.

 2. Aby usunąć link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperlinku. Następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pozycji Usuń link. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Okno Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony, a jego styl zostanie zmieniony na Normalny.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić hiperlink.

 2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie wpisz spację. Program Word dla systemu iOS zamieni tekst w hiperlink, a funkcja VoiceOver odczyta adres URL lub e-mail.

Porada: Aby usunąć hiperlink, usuń tekst linku.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aby zapoznać się z funkcjami dotykowymi w aplikacji Word dla systemu Android, przejdź do tematu Używanie gestów funkcji TalkBack.

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić hiperlink.

 2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie wpisz spację. Aplikacja Word dla systemu Android zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Aby usunąć hiperlink, usuń tekst linku.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji Narrator, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word Mobile.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word Mobile, przejdź do tematu Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić hiperlink.

 2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie wpisz spację. Aplikacja Word Mobile zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Aby usunąć hiperlink, usuń tekst linku.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji Narrator, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word Online.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, więc skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Tworzenie szybkiego hiperlinku

Program Word Online może automatycznie utworzyć hiperlink w trakcie wpisywania. W dokumencie wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Word zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Enter cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Ctrl+Z. Jeśli naciśniesz klawisze Ctrl+Z ponownie, program Word całkowicie usunie tekst.

Link do strony internetowej

Napisz samodzielnie tekst linku, zamiast używać jako tekstu linku adresu internetowego (URL).

Porada: Tekst linku powinien opisywać lokalizację docelową linku. Dobrym tekstem linku może być na przykład tytuł docelowej strony internetowej. Po utworzeniu linku do tej strony czytniki zawartości ekranu będą odczytywać najpierw tytuł strony. To potwierdzi lokalizację docelową i uczyni obsługę linku bardziej przyjazną dla użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o pisaniu dokumentów z ułatwieniami dostępu, zobacz Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Wybrane, element karty Narzędzia główne”, a następnie naciśnij klawisze Alt+logo Windows+N, I, aby otworzyć okno dialogowe Link. Usłyszysz: „Okno dialogowe, Link, fokus na Adres, edytowanie”.

 3. Wpisz adres internetowy witryny docelowej.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyświetlany tekst, edytowanie” i wpisz tekst linku, którego chcesz użyć.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wstaw, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Okno dialogowe Link zostanie zamknięte. Program Word wstawi hiperlink do dokumentu.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Usuwanie hiperlinku

Czasami możesz zmienić zdanie. Oto jak usunąć hiperlink:

 1. W dokumencie przejdź do tekstu będącego hiperlinkiem.

 2. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Wybrane, element karty Narzędzia główne”, a następnie naciśnij klawisze Alt+logo Windows+N, I, aby otworzyć okno dialogowe Link. Usłyszysz: „Okno dialogowe, Link, fokus na Adres”.

 3. Naciśnij klawisz Backspace. Usłyszysz: „Usunięto zaznaczenie”.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Okno dialogowe Link zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z zaznaczonego tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×