Wstawianie, edytowanie i wyświetlanie pól w programie Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wstawianie pól pozwala na dokładną kontrolę tekstu dynamicznego w dokumencie. Pola stanowią ważną część programu Word, dobrze jednak wiedzieć, że wiele pól jest wstawianych za pomocą wbudowanych poleceń i funkcji. Na przykład pola są używane podczas wstawiania numerów stron lub tworzenia spisu treści. W tych przypadkach prawdopodobnie lepiej jest pozwolić, aby pola zostały dodane automatycznie w programie Word. Pola są najbardziej użyteczne w sytuacji, gdy należy zastosować symbole zastępcze dla danych, które mogą ulec zmianie w dokumencie, oraz przy tworzeniu listów seryjnych i etykiet w dokumentach korespondencji seryjnej.

Te czynności umożliwiają wstawianie kod pola w programie Word. Aby uzyskać listę kodów wszystkich pól szczegółowe informacje na temat poszczególnych zobacz Lista kodów pól w programie Word.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić pole.

  Porada: Jeśli znasz odpowiedni kod dla pola, które ma zostać wstawione, możesz go wpisać bezpośrednio w dokumencie. W tym celu najpierw naciśnij klawisze CTRL+F9, a następnie wpisz kod w nawiasach kwadratowych.

 2. Kliknij przycisk Wstaw > Szybkie części > pole.
  Opcja Wstaw pole w menu Szybkie części.

 3. Z listy Nazwy pól wybierz nazwę pola.

  Porada: Listę można filtrować, klikając strzałkę w dół na liście Kategorie.


  Okno dialogowe Pole

 4. W obszarze właściwości pola wybierz odpowiednie właściwości lub opcje i kliknij przycisk OK.

Uwagi: 

 • Aby w okienku Pole wyświetlić kody poszczególnych pól, kliknij przycisk Kody pól. W przypadku niektórych pól ten przycisk jest kliknięty domyślnie.

 • Aby zagnieździć pole w innym polu, wstaw najpierw pole zewnętrzne czyli kontener (kroki 1-4 powyżej). Następnie umieść punkt wstawiania w kodzie pola w miejscu, w którym ma zostać wstawione pole wewnętrzne, a następnie powtórz powyższe kroki 2-4.

 • Aby w oknie dialogowym Pole wyświetlić kody poszczególnych pól, kliknij przycisk Kody pól.

 • Aby zagnieździć pole w innym polu, przy użyciu okna dialogowego Pole wstaw najpierw pole zewnętrzne (kontener). W dokumencie umieść punkt wstawiania w kodzie pola, do którego ma zostać wstawione pole wewnętrzne. Następnie za pomocą okna dialogowego Pole wstaw pole wewnętrzne.

Jeśli użytkownik zna odpowiedni kod dla pola, które ma zostać wstawione, można go wpisać bezpośrednio w dokumencie. W tym celu należy najpierw nacisnąć klawisze CTRL+F9, a następnie wpisać kod w nawiasach kwadratowych.

Pole można wstawić, aby:

 • Dodawać, odejmować lub wykonywać inne obliczenia. W tym celu zastosuj pole = (formuła).

 • Pracować z dokumentami korespondencji seryjnej. Można na przykład wstawić pola ASK i FILLIN, aby wyświetlać monit w chwili, gdy każdy rekord danych jest scalany z dokumentem głównym w programie Word.

W innych przypadkach w celu dodania odpowiednich informacji łatwiej jest korzystać z poleceń i opcji udostępnionych w programie Word. Na przykład hiperlink można wstawić za pomocą pola HYPERLINK, ale łatwiej skorzystać z polecenia Hiperlink w grupie Linki na karcie Wstawianie.

Ważne: Nie można wstawić nawiasów klamrowych kodu pola, wpisując je za pomocą klawiatury. Aby wstawić nawiasy klamrowe kodu pola, należy nacisnąć klawisze CTRL+F9.

Składnia kodu pola

Kody pól są wyświetlane w nawiasach klamrowych ( {} ). Pola zachowują się jak formuły programu Microsoft Office Excel — kod pola jest podobny do formuły, a wynik pola przypomina wartość, którą zwraca formuła. Możesz przełączać się między wyświetlaniem kodów pól a wyniki w dokumencie, naciskając klawisze ALT + F9.

Podczas wyświetlania kodu pola w dokumencie składnia wygląda tak:

Nazwa pola Właściwości przełączniki opcjonalne } {    

 • NAZWA POLA     Nazwa wyświetlana na liście nazw pól w oknie dialogowym Pole.

 • Właściwości     Instrukcje i zmienne używane w danym polu. Nie wszystkie pola mają parametry, a w niektórych polach parametry nie są wymagane, lecz opcjonalne.

 • Przełączniki opcjonalne    Wszelkie ustawienia opcjonalne dostępne dla danego pola. Przełączniki mogą być niedostępne dla niektórych pól (oprócz przełączników służących do formatowania wyników pola).

Na przykład wstawiając pole FILENAME, można dodać nazwę pliku i ścieżkę dokumentu w nagłówku albo stopce.

Składnia kodu pola FILENAME z dołączoną ścieżką wygląda tak:

{ FILENAME \p }

 1. Kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Edytuj pole.

 2. Zmienianie właściwości pola i opcji. Uzyskać informacji na temat właściwości i opcji dostępnych w poszczególnych pól zobacz Lista kodów pól w programie Word lub wyszukaj nazwę pola w Pomocy.

  Uwagi: 

  • W przypadku niektórych pól należy wyświetlić kod pola, aby edytować pole. Aby wyświetlić wszystkie kody pól w dokumencie, naciśnij klawisze ALT + F9.

  • Niektórych pól nie edytuje się w oknie dialogowym Pole, ale w specjalnych powiązanych z nimi oknach dialogowych. Na przykład po kliknięciu prawym przyciskiem myszy hiperlinku i kliknięciu polecenia Edytuj hiperlink zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie hiperlinku.

Domyślnie program Word wyświetla wyniki pól tak jak pozostałą treść dokumentu, więc osoba czytająca dokument nie jest świadoma, że część jego zawartości jest w polach. Można jednak wyświetlić pola z cieniowanym tłem, aby były lepiej widoczne w dokumencie.

Wyniki pola wmieszać w treść dokumentu, wyłączając opcję wyświetlania pól z cieniowanym tłem i formatując wyniki pól można wprowadzić lub przez wyświetlanie ich z cieniowanym tłem, może zwrócić uwagę na pola: wszystkie czas lub tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole.

Wyniki pola można formatować, stosując formatowanie tekstu lub dodając przełączniki formatowania do kodu pola.

Zmienianie cieniowanego tła pól

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje. (W programie Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word ).

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu na liście Cieniowanie pola wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pola wyróżniały się na tle pozostałej zawartości dokumentu, wybierz pozycję Zawsze.

  • Aby upodobnić pola do pozostałej zawartości dokumentu, wybierz pozycję Nigdy.

  • Aby pokazać użytkownikom programu Word, że kliknęli pole, wybierz pozycję Tylko zaznaczone.

   Gdy opcja cieniowania pola jest ustawiona na Tylko zaznaczone, kliknięcie w polu spowoduje pojawienie się w nim szarego tła. Jednak szare cieniowanie nie oznacza, że to pole zostało zaznaczone. Zaznaczenie pola, przez podwójne kliknięcie w polu lub przeciągnięcie myszą, spowoduje dodanie do szarego cieniowania wyróżnienia wskazującego zaznaczenie.

Stosowanie formatowania tekstu w polu

 • Wybierz pole, które chcesz sformatować, a następnie zastosuj formatowanie, używając poleceń znajdujących się w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

  Aby na przykład podkreślić nazwisko wstawione za pomocą pola AUTHOR, należy zaznaczyć cały kod pola razem z nawiasami (lub zaznaczyć cały wynik pola), a następnie kliknąć przycisk Podkreślenie w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne.

Formatowanie zastosowane do wyników pola może zostać utracone po aktualizacji tego pola. Aby zachować formatowanie, należy w kodzie pola umieścić przełącznik \* MERGEFORMAT. Podczas wstawiania pól przy użyciu okna dialogowego Pole przełącznik \* MERGEFORMAT jest dodawany domyślnie.

Dodawanie przełącznika formatowania do kodu pola

 1. Kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Edytuj pole.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli są wyświetlone opcje Właściwości pola oraz Opcje pola, wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  • Jeśli wyświetlony jest wyłącznie kod pola, kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

   Jeśli przycisk Opcje jest wygaszony, dodatkowe opcje formatowania mogą być niedostępne.

Wyniki pól można formatować za pomocą trzech przełączników formatowania:

Formatowanie switch(\*)

Przełącznik formatu (\*) definiuje sposób wyświetlania wyników pola. Instrukcje formatowania określają następujące opcje:

 • Stosowanie wielkich i małych liter

 • Formaty liczb — na przykład określenie, czy liczba 9 ma być wyświetlana jako ix (liczba rzymska), czy dziewiąty (liczba porządkowa)

 • Formaty znaków

Przy aktualizacji pola przełączniki formatu zachowują także format wyniku pola.

Formaty wielkości liter:

Na poniższej liście przedstawiono przełączniki oraz elementy, które po użyciu przełączników będą pisane wielką literą:

 • \ * Caps    Ten przełącznik rozpoczęcie wielką literą każdego słowa. Na przykład { FILLIN "wpisz imię i nazwisko:" \ * Caps } Wyświetla Jaworski Luis, nawet jeśli wpisano nazwę małymi literami.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Jak Nazwy Własne.

 • \* FirstCap    Ten przełącznik powoduje rozpoczęcie pierwszego wyrazu wielką literą. Kod { COMMENTS \* FirstCap } spowoduje na przykład wyświetlenie tekstu Tygodniowy raport sprzedaży.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Pierwsza wielka litera.

 • \* Upper    Ten przełącznik powoduje pisanie tylko wielkimi literami. Kod { QUOTE "wyraz" \* Upper } spowoduje na przykład wyświetlenie tekstu WYRAZ.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Wielkie litery.

 • \* Lower    Ten przełącznik powoduje pisanie tylko małymi literami. Kod { FILENAME \* Lower } spowoduje na przykład wyświetlenie tekstu tygodniowy raport sprzedaży.doc.

  Ten przełącznik nie powoduje żadnych zmian, jeśli całe pole, w którym znajduje się przełącznik, zostało sformatowane jako kapitaliki.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Małe litery.

Formaty liczb:

Na poniższej liście przedstawiono przełączniki i wyniki ich zastosowania:

 • \*alphabetic    Ten przełącznik wyświetla wyniki w postaci liter alfabetu. Wielkość liter zastosowana w wyniku będzie taka sama jak wielkość liter w wyrazie „alphabetic” w kodzie pola. Kod { SEQ appendix \* ALPHABETIC } spowoduje na przykład wyświetlenie litery B (zamiast cyfry 2), natomiast kod { SEQ appendix \* alphabetic } spowoduje wyświetlenie litery b.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję a, b, c,.

 • \*Arabic    Ten przełącznik wyświetla wyniki w postaci cyfr arabskich. Kod { PAGE \* Arabic } spowoduje na przykład wyświetlenie liczby 31.

  Uwagi: 

  • Jeśli ustawienie Format liczb w oknie dialogowym Format numeru strony jest inne niż cyfry arabskie, przełącznik zastępuje ustawienie Format liczb.

  • W przypadku numeracji stron istnieje też format ArabicDash, który powoduje wyświetlanie wyników w postaci cyfr arabskich otoczonych znakami łącznika. Kod { PAGE \* ArabicDash } spowoduje na przykład wyświetlenie liczby - 31 -.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję 1, 2, 3, ....

 • \*CardText    Ten przełącznik powoduje wyświetlanie wyników w postaci liczebników głównych. Jeśli nie zastosowano przełącznika wielkości liter, wynik zostanie wyświetlony małymi literami. Kod { = SUM(A1:B2) \* CardText } spowoduje na przykład wyświetlenie tekstu siedemset dziewięćdziesiąt, natomiast kod { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } spowoduje wyświetlenie tekstu Siedemset Dziewięćdziesiąt.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Jeden, Dwa, Trzy.

 • \*DollarText    Ten przełącznik powoduje wyświetlanie wyników w postaci liczebników głównych. Program Word wstawia znak i w miejscu separatora dziesiętnego, a dwa pierwsze miejsca dziesiętne (po zaokrągleniu) wyświetla w postaci cyfr arabskich w stosunku do 100. Jeśli nie zastosowano przełącznika wielkości liter, wynik zostanie wyświetlony małymi literami. Kod { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } spowoduje na przykład wyświetlenie tekstu CZTERNAŚCIE I 55/100.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Tekst dolara.

 • \*Hex    Ten przełącznik wyświetla wyniki w postaci liczb szesnastkowych. Kod { QUOTE "458" \* Hex } spowoduje na przykład wyświetlenie wartości 1CA.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję hex ....

 • \*OrdText    Ten przełącznik wyświetla wyniki w postaci tekstowej w formie liczebników porządkowych. Jeśli nie zastosowano przełącznika wielkości liter, wynik zostanie wyświetlony małymi literami. Kod { DATE \@ "d" \* OrdText } spowoduje na przykład wyświetlenie tekstu dwudziesty pierwszy, natomiast kod { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } spowoduje wyświetlenie tekstu Dwudziesty pierwszy.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję Pierwszy, Drugi, Trzeci ....

 • \*Ordinal    Ten przełącznik wyświetla wyniki w postaci arabskich liczb porządkowych. Kod { DATE \@ "d" \* Ordinal } spowoduje na przykład wyświetlenie liczby 30..

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję 1., 2., 3. ....

 • \*Roman    Ten przełącznik wyświetla wyniki jako liczby rzymskie. Wynik ma tę samą liter jako wyraz "rzymską" w kodzie pola. Na przykład { SEQ rozdział \ * roman } Wyświetla xii { SEQ rozdział \ * ROMAN } Wyświetla XI.

  Aby wybrać tę opcję, w oknie dialogowym Opcje pola kliknij pozycję I, II, III, ....

Formaty znaków i zabezpieczanie zastosowanych wcześniej formatów:

Poniżej przedstawiono przełączniki formatowania znaków i wyniki ich zastosowania:

 • \*Charformat    Ten przełącznik powoduje stosowanie formatu pierwszej litery nazwy pola do całego wyniku. W poniższym przykładzie wynik będzie wyświetlony za pomocą czcionki pogrubionej, ponieważ taki format ma litera R w kodzie REF.

  Kod {REF rozdział2_tytuł \* Charformat } powoduje wyświetlenie tekstu Wieloryby w Oceanie Spokojnym przy użyciu pogrubionej czcionki.

  Aby dodać ten przełącznik, należy wpisać go w kodzie pola albo w polu Kody pól w oknie dialogowym Pole.

 • \*MERGEFORMAT    Ten przełącznik powoduje stosowanie formatu poprzedniego wyniku do nowego wyniku. Na przykład po zaznaczeniu nazwiska wyświetlanego w polu { AUTHOR \* MERGEFORMAT } i zastosowaniu do niego pogrubionej czcionki program Word zachowa pogrubioną czcionkę przy aktualizacji pola i w ten sposób wyświetli nowe nazwisko autora.

  W przypadku wstawiania pól za pomocą okna dialogowego Pole przełącznik \*MERGEFORMAT jest dołączany domyślnie. Tę opcję można wyłączyć, czyszcząc pole wyboru Zachowaj formatowanie przy aktualizacji w oknie dialogowym Pole.

Powrót do przełączników formatowania

Przełącznik formatu liczb (\ #)

Przełącznik formatu liczb (\#) określa sposób wyświetlania wyników numerycznych.

Na przykład przełącznik \# "# ##0,00 zł" w polu { = SUM(ABOVE) \# "# ##0,00 zł" } powoduje wyświetlenie wyniku w postaci „4 455,70 zł”. Przełącznik nie działa, jeśli wynikiem pola nie jest liczba.

Uwaga: Proste formaty liczb, które nie zawierają znaków spacji, na przykład { SprzedażMarzec \# ###0,00 }, nie muszą być umieszczane w cudzysłowach. W cudzysłowach należy umieszczać bardziej złożone formaty liczb oraz formaty, które zawierają tekst lub odstępy, tak jak pokazano w poniższych przykładach. Program Word umieszcza formaty liczb w cudzysłowach, jeśli pole zostało wstawione za pomocą okna dialogowego Pole lub polecenia Formuła w grupie Dane na karcie Układ (karta kontekstowa Narzędzia tabel).

Odpowiedni przełącznik formatu liczb można uzyskać, łącząc przedstawione poniżej elementy formatu liczb:

 • 0 (zero)    Ten element formatu rezerwuje miejsce na cyfrę w wyniku. Jeśli w tym miejscu wynik nie zawiera cyfry, program Word wyświetla 0 (zero). Kod { = 4 + 5 \# 00,00 } spowoduje na przykład wyświetlenie liczby 09,00.

 • #    Ten element formatu rezerwuje miejsce na cyfrę w wyniku. Jeśli w tym miejscu wynik nie zawiera cyfry, program Word wyświetla spację. Kod { = 9 + 6 \# "### zł"} spowoduje na przykład wyświetlenie liczby 15 zł.

 • x    Ten element formatu usuwa cyfry z lewej strony symbolu zastępczego „x”. Jeśli symbol zastępczy znajduje się na prawo od separatora dziesiętnego, wynik zostanie zaokrąglony do tego miejsca. Przykładowe kody pól:
  { = 111053 + 111439 \# x## } wyświetli liczbę 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } wyświetli liczbę 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } wyświetli liczbę ,8.

 • . (separator dziesiętny)    Ten element formatu określa pozycję separatora dziesiętnego. Kod { = SUM(ABOVE) \# "###,00 zł"} wyświetli na przykład liczbę 495,47 zł.

  Należy korzystać z symbolu dziesiętnego zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych w Panelu sterowania.

 • spacja (symbol grupowania cyfr)    Ten element formatu rozdziela serie składające się z trzech cyfr. Kod { = ZyskNetto \# # ### ### zł} spowoduje na przykład wyświetlenie liczby 2 456 800 zł.

  Należy korzystać z symbolu grupowania cyfr zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych w Panelu sterowania.

 • - (znak minus)    Ten element formatu wstawia znak minus przed wynikiem ujemnym lub znak spacji przed wynikiem dodatnim i wynikiem równym 0 (zero). Kod { = 10 - 90 \# -## } wyświetli na przykład liczbę -80.

 • + (znak plus)    Ten element formatu wstawia znak plus przed wynikiem dodatnim, znak minus przed wynikiem ujemnym lub znak spacji, jeśli wynik jest równy 0 (zero). Kod { = 100 - 90 \# +## } wyświetli na przykład liczbę +10, natomiast kod { = 90 - 100 \# +## } wyświetli liczbę -10.

 • %, zł, * itd.    Ten element formatu dołącza określony znak do wyniku. Kod { = zysknetto \# "##%" } wyświetli na przykład tekst 33%.

 • "przykład formatowania dla wyniku dodatniego; ujemnego"    Ten element formatu określa różne formatowania dla dodatnich i ujemnych wyników, oddzielone średnikiem. Jeśli na przykład wartość zakładki Sprzedaż95, zakładka, jest dodatnia, w polu { Sprzedaż95 \# "# ##0,00 zł;-# ##0,00 zł" } zostanie wyświetlona wartość w zwykłym formacie— na przykład „1 245,65 zł”. Wartość ujemna zostanie wyświetlona pogrubioną czcionką i ze znakiem minus — na przykład -345,56 zł.

 • "przykład formatowania dla wyniku dodatniego; ujemnego; zerowego"    Ten element formatu określa różne formatowania dla wyników dodatnich, ujemnych i równych 0 (zero), oddzielone średnikiem. Zależnie od wartości zakładki Sprzedaż95 kod { Sprzedaż95 \# "# ##0,00 zł;(# ##0,00 zł);0 zł" } wyświetli na przykład wartości dodatnie, ujemne i równe 0 (zero) w następujący sposób: 1 245,65 zł, (345,56 zł), 0 zł.

 • 'tekst'    Ten element formatu dodaje do wyniku tekst. Tekst należy umieścić w pojedynczym cudzysłowie. Kod { = { Cena } *8,1% \# "##0,00 zł 'podatku od sprzedaży' " } wyświetli na przykład tekst 347,44 zł podatku od sprzedaży.

 • `element numerowany`    Ten element formatu wyświetla numer poprzedniego elementu ponumerowanego za pomocą polecenia Podpis (na karcie Odwołania w grupie Podpisy) lub przez wstawienie pola SEQ. Identyfikatory elementu, takie jak „tabela” lub „rysunek”, należy umieścić między znakami akcentu słabego (`). Numer jest wyświetlany cyframi arabskimi. Kod { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'jest sumą w tabeli' `tabela`" } wyświetli na przykład tekst 456,34 jest sumą w tabeli 2.

Powrót do przełączników formatowania

Przełącznik formatu daty i godziny (\ @)

Przełącznik formatu daty i godziny (\@) określa sposób wyświetlania daty i godziny.

Przełącznik \@ "dddd, d MMMM rrrr" w polu { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy" } wyświetli na przykład tekst „piątek, 23 listopada 2007”. Można łączyć instrukcje daty i godziny — dzień (d), miesiąc (M) i rok (y) oraz godziny (h) i minuty (m) — w celu tworzenia formatu daty i godziny. Można także wstawiać tekst, znaki interpunkcyjne i spacje.

Instrukcje dotyczące daty:

Miesiąc (M)

Należy użyć wielkiej litery M, aby odróżnić miesiące od minut.

 • M    Ten element formatu wyświetla miesiąc w postaci liczby bez początkowej cyfry 0 (zero) w przypadku miesięcy oznaczanych jedną cyfrą. Na przykład lipiec to 7.

 • MM    Ten element formatu wyświetla miesiąc w postaci liczby z początkową cyfrą 0 (zero) w przypadku miesięcy oznaczanych jedną cyfrą. Na przykład lipiec to 07.

 • MMM    Ten element formatu wyświetla miesiąc w postaci trzyliterowego skrótu. Na przykład lipcowi odpowiada skrót lip.

 • MMMM    Ten element formatu wyświetla pełną nazwę miesiąca.

Dzień (d)

Litera d wyświetla dzień miesiąca lub nazwę dnia tygodnia. Można użyć małej lub wielkiej litery d.

 • d    Ten element formatu wyświetla dzień tygodnia lub miesiąca w postaci liczby bez początkowej cyfry 0 (zero) w przypadku dni oznaczanych jedną cyfrą. Szósty dzień tygodnia jest na przykład wyświetlany jako cyfra 6.

 • dd    Ten element formatu wyświetla dzień tygodnia lub miesiąca w postaci liczby z początkową cyfrą 0 (zero) w przypadku dni oznaczanych jedną cyfrą. Szósty dzień tygodnia jest na przykład wyświetlany jako liczba 06.

 • ddd    Ten element formatu wyświetla dzień tygodnia lub miesiąca w postaci dwuliterowego skrótu. Wtorek jest na przykład wyświetlany jako wt.

 • dddd    Ten element formatu wyświetla pełną nazwę dnia tygodnia.

Rok (y)

Litera y wyświetla rok w postaci dwóch lub czterech cyfr. Można używać wielkiej lub małej litery y.

 • yy    Ten element formatu wyświetla rok w postaci dwóch cyfr z początkową cyfrą 0 (zero) w przypadku lat od 01 do 09. Rok 1999 zostanie na przykład wyświetlony jako liczba 99, natomiast rok 2006 zostanie wyświetlony jako liczba 06.

 • yyyy    Ten element formatu wyświetla rok w postaci czterech cyfr.

Instrukcje dotyczące godziny:

Godziny (h)

W przypadku małej litery h program używa formatu 12-godzinnego. Dla wielkiej litery H program stosuje format 24-godzinny, na przykład godzina 5 po południu jest wyświetlana jako liczba 17.

 • h lub H    Ten element formatu wyświetla godzinę w postaci liczby bez początkowej cyfry 0 (zero) w przypadku godzin jednocyfrowych. Godzina 9 przed południem zostanie na przykład wyświetlona jako liczba 9.

 • hh lub HH    Ten element formatu wyświetla godzinę w postaci liczby z początkową cyfrą 0 (zero) w przypadku godzin jednocyfrowych. Godzina 9 przed południem zostanie na przykład wyświetlona jako liczba 09.

Minuty (m)

Litera m musi być mała, aby odróżnić minuty od miesięcy.

 • m    Ten element formatu wyświetla minuty w postaci liczby bez początkowej cyfry 0 (zero) w przypadku minut jednocyfrowych. Kod { TIME \@ "m" } wyświetla na przykład liczbę 2.

 • mm    Ten element formatu wyświetla minuty w postaci liczby z początkową cyfrą 0 (zero) w przypadku minut jednocyfrowych. Kod { TIME \@ "mm" } wyświetli na przykład liczbę 02.

Sekundy (s)

 • s    Ten element formatu wyświetla sekundy w postaci liczby bez początkowej cyfry 0 (zero) w przypadku sekund jednocyfrowych. Kod { TIME \@ "s" } wyświetla na przykład liczbę 5.

 • ss    Ten element formatu wyświetla sekundy w postaci liczby z początkową cyfrą 0 (zero) w przypadku sekund jednocyfrowych. Kod { TIME \@ "ss" } wyświetla na przykład liczbę 05.

A.M. i P.M. (AM/PM)

Ta opcja wyświetla symbole A.M. i P.M. Aby zmienić symbole A.M. i P.M. w systemie Microsoft Windows, należy zmienić ustawienia regionalne w Panelu sterowania.

 • am/pm lub AM/PM    Ten element formatu wyświetla symbole A.M. i P.M. przy użyciu wielkich liter. Kody { TIME \@ "h AM/PM" } i { TIME \@ "h am/pm" } wyświetlają na przykład liczbę 9 AM lub 5 PM.

Inny tekst i znaki interpunkcyjne:

 • 'tekst'    Ten element formatu wyświetla dowolny tekst w dacie lub godzinie. Tekst należy umieścić w pojedynczym cudzysłowie. Kod { TIME \@ "HH:mm 'czasu środkowoeuropejskiego' " } wyświetli na przykład tekst 12:45 czasu środkowoeuropejskiego.

 • znak    Ten element formatu dołącza do daty lub godziny określony znak, taki jak : (dwukropek), - (łącznik), * (gwiazdka) lub spacja. Kod { DATE \@ "HH:mm d-MMM, 'yy"” } wyświetli na przykład tekst 11:15 6-lis, '99.

 • `element numerowany`    Ten element formatu dołącza do daty lub godziny numer poprzedzającego elementu ponumerowanego za pomocą polecenia Podpis w grupie Podpisy na karcie Odwołania lub przez wstawienie pola SEQ. Identyfikatory elementu, takie jak tabela lub rysunek, należy umieścić między znakami akcentu słabego (`). Program Word wyświetla kolejne numery przy użyciu cyfr arabskich. Kod { PRINTDATE \@ "'Tabela' `tabela` 'została wydrukowana dnia' d/M/yy" } wyświetli na przykład tekst Tabela 2 została wydrukowana dnia 25/9/02.

Uwaga: Prostych formatów daty i godziny, które nie zawierają tekstu lub spacji, na przykład { DATE \@ MM/rr }, nie trzeba umieszczać w cudzysłowie. W przypadku bardziej złożonych formatów daty i godziny oraz formatów, które zawierają tekst lub spacje, konieczne jest umieszczenie całego formatu w cudzysłowie, na przykład { DATE \ @ "dddd, d MMMM yyyy, 'o godzinie' h:mm" }. Program Word dodaje cudzysłów do przełączników formatu daty i godziny, jeśli pole zostało wstawione za pomocą polecenia Data i godzina w grupie Tekst na karcie Wstawianie lub za pomocą okna dialogowego Pole.

Powrót do przełączników formatowania

Domyślnie program Word automatycznie aktualizuje pola podczas otwierania dokumentu. W ten sposób informacje pozostają aktualne. Jednak w niektórych sytuacjach to działanie jest niepożądane. Data w nagłówku może na przykład odzwierciedlać określoną datę, która nie powinna być aktualizowana przy użyciu daty bieżącej za każdym razem, gdy dokument jest otwierany.

Pola można aktualizować, klikając je prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Aktualizuj pole, a także klikając pola i naciskając klawisz F9.

Aby ręcznie zaktualizować wszystkie pola w głównej treści dokumentu, naciśnij klawisze CTRL+A, a następnie naciśnij klawisz F9. Pola znajdujące się w nagłówkach, stopkach lub polach tekstowych muszą być aktualizowane oddzielnie. Kliknij wewnątrz nagłówka, stopki lub pola tekstowego, naciśnij klawisze CTRL+A, a następnie naciśnij klawisz F9.

Pola można zablokować, aby zapobiec automatycznej lub przypadkowej aktualizacji.

Blokowanie lub odblokowywanie określonego pola

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zablokować pole, przez co wyniki pola nie będą aktualizowane, kliknij pole, a następnie naciśnij klawisze CTRL+F11.

 • Aby odblokować pole i umożliwić jego aktualizację, kliknij pole, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+F11.

Blokowanie wyników pól ZAKŁADKI, INCLUDETEXT lub REF

Blokada wyniku (\!) przełącznik zapobiega pole, które znajduje się w wyniku ZAKŁADKA, INCLUDETEXT, lub zmienił pole REF z aktualizowane, chyba że wynik pola w pierwotnej lokalizacji. Ten przełącznik program Word zaktualizuje pola, które znajdują się w wyniku pola przy każdej aktualizacji pola ZAKŁADKI, INCLUDETEXT lub REF.

Na przykład pole { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 sprzedaż.doc \! { } Wstawia zawartość dokumentu "Kwartał4 Sprzedaż.doc", który zawiera pole DATE i pole EMBED. Po zaktualizowaniu pola INCLUDETEXT \! Przełącznik Zapobiega aktualizacji pól DATE i EMBED w zawartym tekście, chyba że zostaną one wcześniej zaktualizowane w oryginalnym dokumencie ("Kwartał4 Sprzedaż.doc"). Przełącznik zapewnia zgodność tekstu wstawionego za pomocą pola INCLUDETEXT tekstu w oryginalnym dokumencie.

Aby zaktualizować pola DATE i EMBED w obu tych miejscach, aktualizacji pól w oryginalnym dokumencie (Kwartał4 Sprzedaż.doc), a następnie zaktualizuj pole INCLUDETEXT.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×