Wstawianie arkusza danych do formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Arkusz danych to prosty widok danych rozmieszczonych w wierszach i kolumnach. Aby program Microsoft Office Access 2007 wyświetlił tabelę jako arkusz danych, należy kliknąć dwukrotnie tabelę w okienku nawigacji. Dzięki zwartemu układowi danych arkusze danych działają dobrze jako podformularze służące do wyświetlania danych ze strony „wiele” relacja jeden-do-wielu. W tym artykule opisano, jak dodawać arkusze danych do formularzy w programie Office Access 2007.

Co chcesz zrobić?

Zobacz przykład arkusza danych w formularzu

Ustanawiać relacje pomiędzy tabelami

Tworzenie formularza zawierającego arkusz danych za pomocą narzędzia formularz

Tworzenie formularza zawierającego arkusz danych przy użyciu widoku układu

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku układu

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza przy użyciu widoku projektu

Opis różnic między formularza zawierającego arkusz danych i formularz dzielony

Wyświetlanie przykładowego arkusza danych w formularzu

Załóżmy, że użytkownik chce utworzyć formularz, który wyświetla dane o kategoriach produktów oraz wszystkie produkty w kategoriach. Dane w tabeli Kategorie to strona „jeden” relacji, natomiast dane w tabeli Produkty to strona „wiele” relacji. Każda kategoria może zawierać wiele produktów.

Formularz zawierający podformularz

1. Formularz główny pokazuje dane ze strony „jeden” tej relacji.

2. Arkusz danych pokazuje dane ze strony „wiele” tej relacji.

Początek strony

Ustalanie relacji między tabelami

Przed zaprojektowaniem formularza zawierającego arkusz danych należy przejrzeć relacje między tabelami i dodać wszystkie brakujące relacje. To pozwoli programowi Access automatycznie utworzyć łącza między arkuszami danych i formularzami głównymi. Aby wyświetlać, dodawać lub modyfikować relacje między tabelami w bazie danych, należy na karcie Narzędzia zaawansowane w grupie Analiza kliknąć przycisk Relacje. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu relacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie formularza zawierającego arkusz danych za pomocą narzędzia Formularz

Podczas tworzenia formularza opartego na tabeli będącej po stronie „jeden” pojedynczej relacji jeden-do-wielu za pomocą narzędzia Formularz program Access automatycznie wstawia arkusz wyświetlający dane będące po stronie „wiele” relacji.

Jeśli na przykład poniższe warunki są spełnione, program Access wstawia arkusz danych, który pokazuje wszystkie zamówienia dla każdego klienta:

 • Został utworzony prosty formularz oparty na tabeli Klienci.

 • Została utworzona relacja jeden-do-wielu z tabelą Zamówienia, określająca jeden rekord w tabeli Klienci, który może być powiązany z wieloma rekordami w tabeli Zamówienia.

 • Tabela Klienci nie znajduje się po stronie „jeden” w jakiejkolwiek innej relacji jeden-do-wielu.

 • W okienku nawigacji kliknij tabelę znajdującą się po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu.

 • Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję formularz. Obraz przycisku

Program Access utworzy formularz z arkuszem danych u dołu. Jeśli program Access nie utworzy arkusza danych, oznacza to, że tabela użyta w formularzu nie jest częścią relacji jeden-do-wielu lub jest częścią więcej niż jednej relacji jeden-do-wielu.

Uwagi: 

 • Poza tworzeniem formularza głównego ten proces nie powoduje utworzenia żadnych innych obiektów formularza. Arkusz danych jest bezpośrednim widokiem tabeli.

 • Ukrywanie kolumny w arkuszu danych    Aby ukryć kolumnę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Ukryj kolumnę. To ustawienie pozostaje zachowane — po zapisaniu formularza, jego zamknięciu i ponownym otwarciu kolumna będzie nadal ukryta.

 • Przywracanie ukrytej kolumny w arkuszu danych    Aby przywrócić ukrytą kolumnę, kliknij nagłówek dowolnej kolumny w arkuszu danych, a następnie kliknij polecenie Odkryj kolumny. Zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny, którą chcesz przywrócić do widoku, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Tworzenie formularza zawierającego arkusz danych za pomocą widoku układu

Jeśli w bazie danych zostały zdefiniowane relacje między tabelami, można szybko utworzyć formularz zawierający arkusz danych za pomocą widoku układu. Dodanie pola ze strony „wiele” relacji do formularza opartego na stronie „jeden” relacji powoduje, że program Access automatycznie tworzy arkusz danych w celu wyświetlenia powiązanych rekordów.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij Pusty formularz. Obraz przycisku

  Program Access otworzy pusty formularz w widoku układu i wyświetli okienko Lista pól.

  Uwaga: Jeżeli okienko Lista pól zostanie przez przypadek zamknięte, można je otworzyć ponownie, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisze ALT+F8.

   — lub —

   Na karcie Formatowanie w grupie formanty kliknij pozycję Dodaj istniejące pola. Obraz przycisku

 2. Kliknij znak plus obok tabeli, która znajduje się po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu, a następnie przeciągnij pierwsze żądane pole do formularza.

  Warto zauważyć, że okienko Lista pól dzieli tabele na sekcje: Pola dostępne w tym widoku, a poniżej Pola dostępne w powiązanych tabelach. Pozostałe tabele, które nie są w bezpośredniej relacji z główną tabelą, są wymienione w sekcji Pola dostępne w innych tabelach u dołu okienka Lista pól.

 3. Przeciągnij na formularz główny pozostałe żądane pola z sekcji Pola dostępne w tym widoku.

 4. Przeciągnij pierwsze żądane pole arkusza danych z sekcji Pola dostępne w powiązanych tabelach do formularza. Program Access utworzy arkusz danych i doda do niego to pole.

 5. Aby dodać kolejne pola do nowego arkusza danych, trzeba najpierw kliknąć arkusz danych w celu jego zaznaczenia. Zauważ, że program Access zmienia rozmieszczenie okienka Lista pól, przez co pola dostępne dla arkusza danych znajdują się u góry. Z sekcji Pola dostępne dla tego widoku przeciągnij dowolne inne pola, które chcesz umieścić w arkuszu danych. Podczas przeciągania pól do arkusza danych program Access wyświetla pasek wstawiania, który wskazuje miejsce wstawienia pola po zwolnieniu przycisku myszy.

 6. Kontynuuj dodawanie pól do formularza głównego lub arkusza danych, klikając formularz główny lub arkusz danych w celu ich zaznaczenia, a następnie przeciągając pola z okienka Lista pól.

Sekcja pola dostępne w innych tabelach okienka Lista pól zawiera tabele, które nie są bezpośrednio związane z tabeli lub kwerendy, na podstawie zaznaczonego formularza lub arkusza danych. Jeśli wszystkie relacje prawidłowej tabeli zdefiniowane w oknie Relacje, a następnie pola w sekcji pola dostępne w innych tabelach mogą nie zostać Opcje formularza, który tworzysz. Jeśli przeciągniesz pole z sekcji do formularza, program Access wyświetli okno dialogowe Określ relację. Należy wprowadzić pola lub pól, które łączenia dwóch tabel ze sobą, przed kontynuowaniem. Jeśli to zrobisz, okienka Lista pól nie będzie już sekcje posortowany według wstępnie zdefiniowanych relacji. Może to być kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym, a zamiast tego reexamine relacji tabeli. Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Początek strony

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza za pomocą widoku układu

Jeśli w bazie danych zostały zdefiniowane relacje między tabelami, można szybko dodać arkusz danych do istniejącego formularza za pomocą widoku układu. Dodanie pola ze strony „wiele” relacji do formularza opartego na stronie „jeden” relacji powoduje, że program Access automatycznie tworzy arkusz danych w celu wyświetlenia powiązanych rekordów.

 1. Otwórz istniejący formularz w widoku układu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok układu w menu skrótów.

  Jeśli okienko Lista pól nie jest wyświetlane:

  • Naciśnij klawisze ALT+F8.

   — lub —

   Na karcie Formatowanie w grupie formanty kliknij pozycję Dodaj istniejące pola. Obraz przycisku

   Warto zauważyć, że okienko Lista pól dzieli tabele na sekcje: Pola dostępne w tym widoku i poniżej Pola dostępne w powiązanych tabelach. Pozostałe tabele, które nie są w bezpośredniej relacji z główną tabelą, są wymienione w sekcji Pola dostępne w innych tabelach u dołu okienka Lista pól.

 2. W sekcji Pola dostępne w powiązanych tabelach rozwiń tabelę, która zawiera pierwsze żądane pole podformularza, i przeciągnij to pole na formularz.

 3. Aby dodać kolejne pola do nowego arkusza danych, trzeba najpierw kliknąć arkusz danych w celu jego zaznaczenia. Zauważ, że program Access zmienia rozmieszczenie okienka Lista pól, przez co pola dostępne dla arkusza danych znajdują się u góry. Z sekcji Pola dostępne dla tego widoku przeciągnij dowolne inne pola, które chcesz umieścić w arkuszu danych. Podczas przeciągania pól do arkusza danych program Access wyświetla pasek wstawiania, który wskazuje miejsce wstawienia pola po zwolnieniu przycisku myszy.

 4. Kontynuuj dodawanie pól do formularza głównego lub arkusza danych, klikając formularz główny lub arkusz danych w celu ich zaznaczenia, a następnie przeciągając pola z okienka Lista pól.

Sekcja pola dostępne w innych tabelach okienka Lista pól zawiera tabele, które nie są bezpośrednio związane z tabeli lub kwerendy, na podstawie zaznaczonego formularza. Jeśli wszystkie relacje prawidłowej tabeli zdefiniowane w oknie Relacje, a następnie pola w sekcji pola dostępne w innych tabelach mogą nie zostać Opcje formularza, który tworzysz. Jeśli przeciągniesz pole z sekcji do formularza, program Access wyświetli okno dialogowe Określ relację. Należy wprowadzić pola lub pól, które łączenia dwóch tabel ze sobą, przed kontynuowaniem. Jeśli to zrobisz, okienka Lista pól nie jest już są sortowane na sekcje według wstępnie zdefiniowanych relacji. Może to być kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym, a zamiast tego reexamine relacji tabeli. Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Początek strony

Wstawianie arkusza danych do istniejącego formularza za pomocą widoku projektu

Ta procedura pozwala dodać arkusz danych, który jest oparty bezpośrednio na tabeli lub kwerendzie, do istniejącego formularza w widoku projektu.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

 2. Jeśli na karcie Projektowanie w grupie Formanty jest zaznaczona opcja Użyj kreatorów formantów, kliknij ją, aby wyczyścić zaznaczenie.

  Obraz przycisku

  Dlaczego?

  Użycie kreatora formantów podformularzy powoduje utworzenie osobnego obiektu formularza i oparcie formantu podformularza na tym obiekcie formularza. Ta procedura tworzy arkusz danych, który jest oparty bezpośrednio na tabeli lub kwerendzie, a nie na formularzu.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij przycisk Obraz przycisku Podformularza/podraportu. Obraz przycisku

 4. W siatce projektu formularza kliknij miejsce wstawienia arkusza danych.

 5. Zmień położenie i rozmiar formantu podformularza, przeciągając uchwyty na krawędziach i w rogach formantu.

 6. Edytuj dołączoną etykietę dla formantu podformularza, klikając etykietę, klikając ją dwukrotnie, aby zaznaczyć jej treść, a następnie wpisując nową etykietę. Aby usunąć etykietę, kliknij ją i naciśnij klawisz DELETE.

 7. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 8. Jeśli formant podformularza nie jest zaznaczony, kliknij formant, aby go zaznaczyć.

 9. Na karcie Dane arkusza właściwości kliknij listę rozwijaną Obiekt źródłowy, a następnie kliknij tabelę lub kwerendę, którą chcesz wyświetlić w arkuszu danych. Aby na przykład wyświetlić dane z tabeli Zamówienia, kliknij pozycję Tabela.Zamówienia.

 10. Poprawne skonfigurowanie relacji przed rozpoczęciem tej procedury pozwala programowi Access na automatyczne ustawienie poprawnych wartości we właściwościach Podrzędne pola łączące i Nadrzędne pola łączące, które połączą formularz główny z arkuszem danych.

  Moje właściwości nadrzędne pola łączące i podrzędne pola łączące są puste

  Jeśli program Access nie potrafi określić, jak połączyć formant podformularza z formularzem głównym, właściwości Podrzędne pola łączące i Nadrzędne pola łączące formantu podformularza pozostają puste i należy je skonfigurować ręcznie w następujący sposób:

  1. Otwórz formularz główny w widoku projektu.

  2. Kliknij formant podformularza, aby go zaznaczyć.

  3. Jeśli arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4.

  4. Na karcie Dane arkusza właściwości kliknij przycisk (...) obok pola właściwości Podrzędne pola łączące.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pola łączące podformularza.

  5. Z list rozwijanych Pola główne i Pola podrzędne wybierz pola, którymi chcesz połączyć formularze. W przypadku braku pewności co do wyboru pól kliknij przycisk Sugeruj, aby program Access określił pola łączące. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

   Jeśli pole, którego chcesz użyć do połączenia formularzy, nie jest wyświetlane, edytuj źródło rekordów formularza głównego lub formularza podrzędnego, aby zagwarantować, że to pole się tam znajdzie. Jeśli na przykład formularz jest oparty na kwerendzie, upewnij się, że pole łączące znajduje się w wynikach kwerendy.

  6. Zapisz formularz główny i przełącz się do widoku formularza, aby sprawdzić, czy formularz działa zgodnie z oczekiwaniami.

 11. Zapisz formularz, klikając przycisk Zapisz Obraz przycisku na pasku Narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + S.

 12. Przełącz się do widok formularza i upewnij się, że arkusz danych działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Opis różnic między formularzem dzielonym i formularzem, który zawiera arkusz danych

Formularz zawierający arkusz danych wyświetla dane z różnych (ale zazwyczaj powiązanych relacją) źródeł danych. Formularz dotyczący pracowników może na przykład zawierać arkusz danych, który pokazuje wszystkie zadania przydzielone poszczególnym pracownikom. Źródło arkusza danych jest inne niż źródło formularza, który go zawiera. Natomiast formularz dzielony ma dwie sekcje (formularz i arkusz danych), ale w obu sekcjach są wyświetlane te same dane. Te dwie sekcje są ze sobą zestawione i przedstawiają jednocześnie dwa różne widoki danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i pracy z formularza dzielonego zobacz artykuł Tworzenie formularza dzielonego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×