Wprowadzenie do zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule omówiono niektóre podstawowe pojęcia dotyczące pracy z nowych funkcji zarządzanych metadanych w Microsoft SharePoint Server 2010. Tym artykule omówiono sposób nowe funkcje zarządzanych metadanych zapewniają obsługę stosowania formalne taksonomii za pośrednictwem terminy zarządzane. Wyjaśniono również działają jak społecznościowych tagi i ich relacji z funkcji zarządzanych metadanych, takich jak terminy zarządzane i słów kluczowych przedsiębiorstwa.

W tym artykule

Funkcje zarządzanych metadanych

Kluczowe terminy i pojęcia

Taksonomia

Folksonomia

Zestaw terminów

Terminów

Terminy zarządzane

Słowa kluczowe przedsiębiorstwa

Grupa

Narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Kolumna zarządzanych metadanych

Kolumna słów kluczowych przedsiębiorstwa

Znaczniki społecznościowe

Znakowanie

Scenariusze dotyczące metadanych: od taksonomii do folksonomii

Zalety zarządzanych metadanych

Zarządzanie metadanymi

Planowanie i konfigurowanie zarządzanych metadanych

Tworzenie i zarządzanie nimi zestawów terminów

Stosowanie metadanych

Znakowanie zawartości przy warunkach zarządzanych

Znakowanie zawartości za pomocą słów kluczowych przedsiębiorstwa

Znakowanie zawartości z znaczniki społecznościowe

Funkcje zarządzanych metadanych

Nowe funkcje zarządzanych metadanych w SharePoint Server 2010 są włączone przez nową aplikację usługi zarządzanych metadanych, która zapewnia obsługę dwóch rzeczy:

  • Publikowanie typu zawartości    Udostępnianie typów zawartości zbiorów witryn i aplikacji sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat publikowania typów zawartości zobacz Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości.

  • Taksonomii    Tworzenie i zarządzanie hierarchiczne zbiory centralnie zarządzanych terminów (nazywane zestawami terminów), które mogą być używane jako atrybuty dla elementów w witrynach programu SharePoint. Te zestawy terminów można udostępniać dla zbiorów witryn i aplikacji sieci Web. Zestawy terminów można tworzyć i zarządzane przez funkcję o nazwie narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

Początek strony

Kluczowe terminy i pojęcia

Istnieje kilka kluczowe terminy i pojęcia, które są przydatne do zrozumienia podczas pracy z funkcjami metadanych w programie SharePoint Server 2010. Opis pojęć związanych z tych pomoże zrozumieć pojęcia wyjaśniono w dalszej części tego artykułu i inne artykuły dotyczące funkcji zarządzanych metadanych.

Taksonomia

Taksonomia jest hierarchiczne klasyfikacji, wyrazy, etykiety lub warunki, które są zorganizowane w grupy według podobieństwa. Taksonomia może zdefiniowane i centralnie zarządzane przez jednego lub większej liczby. Międzynarodowe standardowy przemysłowe klasyfikacji ISIC (), które opracowanym przez ONZ, słynne przykład przemysłowe taksonomii, który służy do klasyfikowania ekonomicznych danych. Taksonomie są przydatne, ponieważ zapewniają logiczną, hierarchiczną strukturę metadanych, który może być używany do klasyfikowania spójne informacje.

Początek strony

Folksonomia

Folksonomy jest klasyfikacji wynikającą użytkownikami witryny sieci Web zastosowania wspólnie wyrazy, etykiety lub terminy do zawartości w witrynie. Jeśli kiedykolwiek przejrzane Chmura znaczników w witrynie sieci Web, jest widoczne wizualizacji folksonomy. Na poniższym rysunku przedstawiono składnika Web Part Chmura znaczników w witrynie programu SharePoint. Folksonomy sposobem metadanych może być przydatne, ponieważ jego naciska wiedzy i specjalizacji użytkownicy witryn i zawartości twórcami i włącza klasyfikacji zawartości w celu są obsługiwane z potrzeb biznesowych i zainteresowań zmiana użytkowników.

Chmura znaczników

Początek strony

Zestaw terminów

Zestaw terminów to grupa powiązanych ze sobą terminów.

W zależności od tego, gdzie jest tworzone zestawu terminów jego zakres może być lokalnej lub globalnej:

  • Zestawy terminów lokalne są tworzone w ramach zbioru witryn i są dostępne (i widoczne) tylko dla użytkowników tego zbioru witryn. Na przykład jeśli dodać kolumnę zarządzanych metadanych do listy lub biblioteki i utworzyć nowy zestaw terminów dla tej kolumny, następnie zestaw terminów jest lokalne do zbioru witryn, który zawiera tej listy lub biblioteki.

  • Zestawy terminów globalnej są dostępne do użycia we wszystkich witrynach, które subskrybowanie określonej aplikacji usługi zarządzanych metadanych.

Zestawy terminów można skonfigurować do zamknięta, co oznacza, że użytkownicy nie mogą dodawać nowe warunki do nich, podczas ich wpisywania wartości dla kolumny, która jest zamapowany do zestawu terminów. Lub można je skonfigurować być otwarte, co oznacza, że użytkownicy mogą dodawać nowe warunki do terminu, ustawianie podczas aktualizowania wartości dla kolumny, która jest zamapowany do zestawu terminów.

Początek strony

Termin

Termin jest pojedynczego elementu w zestawie terminów i jest określony wyraz lub frazę, które mogą być skojarzone z elementu w witrynie programu SharePoint Server 2010. Termin ma unikatowy identyfikator, a może mieć wiele różnych etykiety (synonimy). Jeśli pracujesz w witrynie wielu języków, go zawierają etykiet w różnych językach.

Istnieją dwa typy terminów:

Terminy zarządzane

Terminy zarządzane są zwykle wstępnie zdefiniowane i zorganizowane w hierarchii zestawu przez administratora magazynu terminów lub inną osobę z uprawnieniami do pracy z zarządzanymi metadanymi terminów.

Słowa kluczowe przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe przedsiębiorstwa jest wyrazu lub frazy, która jest dodawana do elementów w witrynie programu SharePoint. Słowa kluczowe przedsiębiorstwa są zorganizowane w jednym, bez hierarchii terminu w narzędzie zarządzania magazynami terminów, nazywana zestawem słów kluczowych. Ponieważ użytkownicy mogą zwykle dodać dowolny wyraz lub frazę do elementu jako słowo kluczowe, słów kluczowych przedsiębiorstwa może służyć znakowania folksonomy styl. Administratorów magazynów terminów lub inne osoby z uprawnieniami do zarządzania metadane, można wybrać opcję Przenieś słowa kluczowe poza zestaw terminów słów kluczowych i do zestawu terminów zarządzanych określonej chwili będą dostępne w ramach zestawu terminów określone słowa kluczowe. Administratorów magazynów terminów także wybrać opcję Wprowadź zestaw słów kluczowych zamknięta, dzięki czemu użytkownicy nie mogą przesyłać nowych słów kluczowych i są ograniczone do używania istniejące słowa kluczowe.

Początek strony

Grupowanie

Grupy określają ograniczenia zabezpieczeń. Grupa to zestaw terminów zestawów, że wszystkie mają wspólne wymagania dotyczące zabezpieczeń. Tylko użytkownicy, którzy są oznaczone jako współautorów do żadnej grupy można zarządzać zestawów terminów, które należą do grupy lub utworzyć nowy termin zestawy znajdujące się w nim. Organizacje należy utworzyć unikatowe grupy dla zestawów terminów, mających dostęp lub zabezpieczeń potrzeb.

Początek strony

Narzędzie do zarządzania magazynami terminów

Narzędzia do zarządzania magazynami terminów to narzędzie, które taxonomists, Administratorzy lub innych osób, które Zarządzanie taksonomii umożliwia tworzenie, importowanie i Zarządzanie terminami w nich i zestawy terminów. Narzędzia do zarządzania magazynami terminów są wyświetlane wszystkie zestawy terminów globalnej i wszelkie lokalne terminów zestawów dostępne dla zbioru witryn, z którego uzyskujesz dostęp do narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

Początek strony

Kolumna zarządzanych metadanych

Kolumna zarządzanych metadanych jest nowego typu kolumny, które można dodać do listy lub biblioteki, aby użytkownicy witryny lub właściciele zawartości można wybrać wartości z zestawu terminów określonych warunkach zarządzanych i zastosować je do zawartości. Kolumny zarządzanych metadanych można skonfigurować do zamapować na podstawie istniejącego zestawu terminów, lub możesz utworzyć nowy zestaw terminów specjalnie dla kolumny. Jeśli tworzysz nowy zestaw terminów specjalnie dla kolumny zarządzanych metadanych, które zestaw terminów będzie zestawu terminów lokalny, który jest dostępny tylko do użytku w zbiorze witryn w miejsce, w którym został utworzony.

Początek strony

Kolumna słów kluczowych przedsiębiorstwa

Kolumna słów kluczowych przedsiębiorstwa zawiera kolumnę, które można dodać do typów zawartości, list i bibliotek, aby umożliwić użytkownikom znaczników elementów za pomocą wyrazów lub fraz, które są. Jest to kolumna wielowartościowego domyślnie. Gdy użytkownicy wpisz wyraz lub frazę do kolumny, są wpisywane w dynamiczne sugestie, które mogą zawierać elementy z zestawów terminów zarządzanych i zestaw terminów słów kluczowych. Użytkownicy mogą wybierz istniejącej wartości lub wprowadź inną (jeśli został skonfigurowany zestaw terminów słów kluczowych, aby brać dodatki użytkownika).

Początek strony

Tagi społecznościowe

Znaczniki społecznościowe są wyrazy lub frazy, które użytkownicy witryny można stosować do zawartości w witrynie programu SharePoint, aby ułatwić im kategoryzowanie informacje w sposób zrozumiały do nich. Znaczniki społecznościowe mogą być również stosowane do adresów URL spoza witryny programu SharePoint. Znaczniki społecznościowe obsługuje oparte na folksonomy znakowania. Znakowania społecznościowego składa się z wskaźniki trzech typów informacji:

  • tożsamość użytkownika

  • adres URL elementu

  • terminu

Te wskaźniki są przechowywane w magazynie znaczniki społecznego, który jest częścią aplikacji usługi profilu użytkownika. Technicznego znaczniki społecznościowe są one częścią funkcji zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2010, ale łączą się funkcje zarządzanych metadanych na kilka sposobów, które ułatwiają spójne używanie metadanych w organizacji. Fragment terminów znakowania społecznościowego wskazywany terminów w zestawie słów kluczowych w magazynie terminów dla jednej z aplikacji usługi zarządzanych metadanych, z którymi jest połączony witryny.

Na przykład podczas tworzenia nowego znakowania społecznościowego, użytkownik może wybrać istniejący terminy, które mogą obejmować terminy zarządzane, a także słów kluczowych przedsiębiorstwa. Jeśli możesz wybrać jedną z tych istniejących terminów, do znakowania społecznościowego zawiera wskaźnik do tego terminu. Jeśli wybierzesz opcję nie wybranie istniejącego terminu i tworzenie terminów, która nigdy nie była wcześniej używana, nowe słowo kluczowe jest tworzony dla niego w słów kluczowych zestaw terminów w magazynie terminów i nowe punkty znakowania społecznościowego do tego terminu.

W ten sposób słów kluczowych, które są używane w znaczniki społecznościowe są dodawane do zestawu widoczna w narzędziu zarządzania magazynami terminów (jeśli jest ich jeszcze nie istnieje nie) terminów słów kluczowych i mogą być zarządzane przez administratorów magazynu terminów. Ponadto gdy użytkownicy Zastosuj słowa kluczowe przedsiębiorstwa lub zarządzanych terminów do zawartości przez aktualizowania kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa albo zarządzanych metadanych, znaczniki społecznościowe mogą być tworzone automatycznie tak, aby te terminy są wyświetlane jako znaczniki w kanałach aktualności, chmur znaczników i profilów witryny Moja witryna. Właściciele listy lub biblioteki można włączyć lub wyłączyć publikowanie metadanych, aktualizując Ustawienia słów kluczowych i metadanych przedsiębiorstwa dla listy lub biblioteki.

Po dodaniu znakowania społecznościowego do elementu, można określić, czy mają być Twojej tożsamości i adres URL elementu prywatnego, ale termin, na którym jest przechowywany w magazynie terminów, zawsze publicznej.

Znakowanie społecznościowe jest przydatne, ponieważ umożliwia użytkownikom witryny w celu usprawnienia jej odnajdowania zawartości i informacji w witrynie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących prywatności i zabezpieczeń skutki znakowania społecznościowego zobacz prywatności i zabezpieczeń skutki znakowania społecznościowego.

Znakowanie

W jego najbardziej ogólnego znaczeniu znakowania może dotyczyć po prostu stosowanie metadanych do elementu, czy jest zarządzane metadane lub znacznik Społecznościowy. W tym artykule czasownikowe "znacznika" jest używany w tym znaczeniu, a nie jest ograniczone do znaczników społecznościowych.

Początek strony

Scenariusze dotyczące metadanych: od taksonomii do folksonomii

Funkcje zarządzania metadanych w SharePoint Server 2010 obsługuje szereg metod do zarządzania i używanie metadanych. Załóżmy ten zakres jako rodzaju począwszy. Na jednym końcu tej począwszy istnieje taksonomii, które są formalne centralnie zarządzane, hierarchicznych grup terminów. Na drugim końcu tego zakresu istnieje folksonomii, które są wspólnej klasyfikacji, które są wynikiem osób dotyczą znaczniki swobodnego zawartości.

SharePoint Server 2010 obsługuje zarówno ekstremalnymi ten począwszy, a także punktów wzdłuż sposób. Na jednym końcu począwszy można zaimplementować formalne taksonomii za pośrednictwem zarządzanych terminów i zestawów terminów. Na drugim końcu jest obsługę słów kluczowych przedsiębiorstwa i znakowania społecznościowego, które umożliwiają użytkownikom witryny znacznika zawartości przy użyciu słów kluczowych ich wybierania.

Między te wartości najwyższych elastyczne stopni struktury i kontrolować, można zastosować do metadanych, a można dostosować zakres, w którym możesz zastosować tego formantu, wybierając pozycję wprowadzić globalne całej witryny lub lokalne do określonej witryny. Na przykład masz możliwość konfigurowania zestawy terminów jako zamknięte lub otwarte udziałem użytkowników. Możesz używać słów kluczowych przedsiębiorstwa i znakowanie społecznościowe w połączeniu z terminy zarządzane, czy nie. SharePoint Server 2010 umożliwia organizacjom połączyć zalety taksonomii formalne, zarządzane z dynamicznego zalety znakowanie społecznościowe w dostosowany sposób.

Na poniższej ilustracji przedstawiono różnych rodzajów opartej na programie SharePoint rozwiązań może wymagać różne sposoby metadanych według potrzeb biznesowych.

Elastyczne konfiguracje zarządzanych metadanych

Początek strony

Zalety zarządzanych metadanych

Istnieje kilka korzyści, do których zastosowano zarządzanych metadanych w witrynach w organizacji:

Spójne używanie metadanych    Funkcje zarządzanych metadanych w SharePoint Server 2010 umożliwiają dotyczą dopasowywania stopni kontrolki metadane, które zostaną dodane do zawartości. Z terminów i zestawy terminów zarządzanych możesz ustanowić kontrolę nad typy terminów, które są dostępne do dodania do zawartości, a można kontrolować, kto ma możliwość dodawania nowych warunków. Można także ograniczać wykorzystanie słów kluczowych przedsiębiorstwa do określonej listy słów kluczowych, konfigurując zestaw jako zamknięte terminów słów kluczowych.

W przypadku tych samych warunkach używania spójne w witrynach łatwiej tworzyć niezawodne procesy lub rozwiązań opartych na metadanych. Ponadto środowisko użytkownika do pracy z metadanych w witrynach, w przypadku list i bibliotek, a także w programach pakietu Office klienta ułatwia użytkownikom witryny zastosować spójne metadanych do ich zawartości.

Ulepszone wyszukiwanie zawartości    Po metadanych spójne, zawartości w witrynach w organizacji jest ułatwia znajdowanie i uzyskać dostęp do informacji biznesowych i danych za pomocą funkcji wyszukiwania. Nowe funkcje wyszukiwania, takie jak panelu uściślenia są wyświetlane w lewej części strony wyników wyszukiwania, umożliwiają użytkownikom do filtrowania wyników wyszukiwania według metadanych.

W panelu uściślenia są wyświetlane metadane, na podstawie których można filtrować wyniki wyszukiwania.

Początek strony

Ponadto można skonfigurować nawigację po metadanych dla list i bibliotek, aby umożliwić użytkownikom tworzenie dynamicznych widoków danych opartych na polach określonych metadanych. Użytkownicy mogą przejść bibliotek, folder lub klikając pivot metadanych, a następnie można dostosować wyniki przy użyciu dodatkowe filtry kluczowe.

Kontrolka nawigacji po metadanych

Początek strony

Zwiększony elastyczność    Funkcje zarządzanych metadanych ułatwiają dla administratorów magazynów terminów (lub inne osoby z uprawnieniami do aktualizacji zarządzanych metadanych) zachować i dostosowania metadanych potrzeb biznesowych są obsługiwane. Możesz zaktualizować zestaw terminów łatwe w narzędziu do zarządzania magazynami terminów i warunków nową lub zaktualizowaną automatycznie staną się dostępne do użycia w miejsce, w którym kolumny zarządzanych metadanych skojarzony, czy zestaw terminów jest dostępny. Jeśli wiele terminów można scalić w jeden warunek, zawartości oznaczonej przy użyciu tych terminów jest automatycznie aktualizowana w celu odzwierciedlenia tej zmiany. Wiele synonimów (lub etykiet) można określić dla poszczególnych warunków. Jeśli witryna jest wielu języków, można również określić wielojęzycznych etykiet dla poszczególnych warunków.

Początek strony

Zarządzanie metadanymi

Planowanie i konfigurowanie zarządzanych metadanych

Twoja organizacja może być konieczne uczestniczenia w pewnym stopniu planowanie przed rozpoczęciem korzystania z funkcji zarządzanych metadanych. Stopień planowania wymagane jest bardziej lub mniej proporcjonalny stopniu formalności i kontroli, które nakładają na metadanych.

Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom pomocy opracowywaniu usługi taksonomii, możesz po prostu mieć użytkownicy mogą dodawać słowa kluczowe do elementów i organizować je zestawów terminów w razie potrzeby.

Jeśli Twoja organizacja chce używać terminów zarządzanych ustawia zaimplementować formalne taksonomii wstępnie zdefiniowanych, a następnie odpowiedzialne z vested zainteresowanie struktury taksonomii potrzebne do współpracy do planowania i opracowywania terminy może być używany i zestawy terminów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu planowania zobacz Planowanie terminów i zestawów terminów. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania aplikacji usługi zarządzanych metadanych zobacz zarządzanych metadanych administracji.

Po odpowiedzialne w organizacji uzgodnić zestawów terminów, możesz do importowania lub tworzenie do zestawów terminów oraz do zarządzania i Obsługa zestawów terminów, jak użytkownicy rozpocząć pracę z metadanymi za pomocą narzędzia do zarządzania magazynami terminów. Tylko administrator zbioru witryn lub określonego terminu przechowywanie administratora dla aplikacji sieci Web skonfigurowano aplikację usługi zarządzanych metadanych, możesz przejść do przechowywania narzędzie do zarządzania terminami, klikając polecenie Ustawienia witryny w menu Akcje witryny, a następnie klikając polecenie Zarządzanie sklepem terminów w obszarze Administracja witryny.

Początek strony

Tworzenie i zarządzanie nimi zestawów terminów

Narzędzia do zarządzania magazynami terminów zawiera kontrolki drzewa, które umożliwiają wykonywanie większości zadań. Rola użytkownika dla tego narzędzia określa, które zadania można wykonywać. Aby pracować z narzędzia do zarządzania magazynami terminów, musi być administratorem farmy, administratorem magazynu terminów lub osoby, której został wyznaczony Kierownik grupy lub Współautor dla zestawów terminów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych rolach zobacz zarządzanych metadanych role.

Aby wykonać akcję na elemencie w hierarchii, wskaż nazwę aplikacji usługi zarządzanych metadanych, grupy, zestawu terminów lub terminu, który chcesz zmodyfikować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie zaznacz akcje, które mają przy użyciu menu.

Na przykład:

Jeśli jesteś administratorem magazynu terminów, można tworzyć i usuwać grupy w aplikacji usługi zarządzanych metadanych.

Tworzenie nowych grup przy użyciu menu

Początek strony

Jeśli jesteś administratorem magazynu terminów lub kierownik grupy można utworzyć, zaimportować lub usuwanie zestawów terminów w obrębie grupy. Współautorzy zestawu terminów można tworzyć zestawy nowy termin.

Tworzenie nowego zestawu terminów przy użyciu menu

Początek strony

Jeśli jesteś administratorem magazynu terminów, kierownikiem grupy lub Współautor zestawu terminów, możesz można utworzyć ponownie użyj terminów w zestawie terminów, a także kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zestawu wybranego terminu.

Menu z akcjami zestawu terminów

Początek strony

Jeśli jesteś administratorem magazynu terminów, kierownikiem grupy lub Współautor zestawu terminów, możesz można tworzenie kopii, ponowne używanie, korespondencji seryjnej, zastąpić, przenoszenie lub usuwanie pojedynczych terminów w zestawie terminów.

Zarządzanie terminami w zestawie terminów przy użyciu menu

Początek strony

Na każdym poziomie hierarchii można skonfigurować określone właściwości grupy, zestawu terminów lub terminów przy użyciu okienka Właściwości, które są wyświetlane po prawej stronie drzewa magazynu terminów.

Na przykład jeśli konfigurujesz zestawu terminów służy okienko Właściwości Określ szczegóły, takie jak nazwa, opis, właściciela, kontaktu i biorący udział w projekcie. Można określić, czy ma być otwarty lub zamknięty do nowych dokumentów użytkownikom zestaw terminów. Można również określić, czy zestaw terminów, do jest dostępny na potrzeby znakowania. Jeśli wybierzesz tworzenie zestawu niedostępna znakowania terminów, następnie nie będzie widoczny dla większości użytkowników. Jeśli zestaw terminów nie jest jeszcze w fazie projektowania, na przykład można wprowadzić w niedostępny do znakowania.

Okienko właściwości narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Początek strony

Stosowanie metadanych

Znakowanie zawartości przy warunkach zarządzanych

Jeśli kolumny zarządzanych metadanych został dodany do typu zawartości, listy lub biblioteki, właściciele zawartości może oznaczać ich zawartości przy warunkach zarządzanych z określonego terminu, ustawianie właściwości elementu listy lub biblioteki do edycji, a następnie aktualizując odpowiednie pola w formularzu Edytuj właściwości dla elementu lub dokumentu. Zarządzanych metadanych kolumn można łatwo rozpoznać, ponieważ są one wyświetlane ikony znaczniki, który może być używany w celu otwarcia okna dialogowego Wybór terminów.

Ikona znaczników w oknie dialogowym Edytowanie właściwości

Początek strony

Selektor terminów służy do wybierania terminu z hierarchii zestawu terminów. To jest przydatne, jeśli nie znasz warunki, które mogą być dostępne. Jeśli został skonfigurowany zestawu terminów, aby być otwarty, a kolumny zarządzanych metadanych dla niego umożliwia używanie wartości fill-in, może być opcję, aby dodać nowy termin do zestawu terminów. Lub po prostu masz opcję, aby wysłać opinię do wyznaczonego kontaktu do zestawu terminów.

Terminy zarządzane można wybierać za pomocą kontrolki selektora drzewa.

Gdy możesz wpisać termin ma, dostępne terminy automatycznie sugerowane są oparte na co rozpoczęciu wpisywania tekstu i możesz wybrać, którego chcesz. Mogą być wyświetlane informacje w nawiasach po terminu, który wskazuje nazwa zestawu terminów i hierarchii terminu. Może to być pomagają wybrać spośród podobnych terminów.

Po rozpoczęciu wpisywania są wyświetlane sugerowane terminy.

Jeśli są wyświetlane sugerowane terminy zduplikowane lub podobny, można również mogli widzieć opisowy tekst, który administratora magazynu terminów został skonfigurowany dla terminów ułatwić użytkownikom, wybierz odpowiednie opcje.

Tekst objaśniający ułatwia użytkownikom wybranie poprawnego terminu.

Początek strony

Znakowanie zawartości za pomocą słów kluczowych przedsiębiorstwa

Jeśli kolumna słów kluczowych przedsiębiorstwa został dodany do typu zawartości, listy lub biblioteki, a następnie zawartości właściciele (lub każda osoba z uprawnieniami do współtworzenia dla listy lub biblioteki) może oznaczać zawartości za pomocą dostępnych terminów zarządzanych lub słów kluczowych edytowanie właściwości elementu listy lub biblioteki, a następnie wpisując słowa kluczowe, które mają w polu Słów kluczowych przedsiębiorstwa. Jeśli istnieje lub podobnych terminów, będzie ona sugerowana, a trzeba go wybrać. Lub dodać nowe słowo kluczowe, jeśli w zestawie terminów słów kluczowych są skonfigurowane do nowych warunków. Pole słów kluczowych przedsiębiorstwa jest wiele wartości, dzięki czemu można dodać wiele słów kluczowych do elementu.

Po rozpoczęciu wpisywania słowa kluczowego sugerowane są dostępne terminy i istniejące słowa kluczowe.

Początek strony

Znakowanie zawartości z znaczniki społecznościowe

Włączenie funkcji znakowania społecznościowego może oznaczać zawartości w witrynie programu SharePoint, który znajdziesz opisową lub interesujące. Aby oznakować strony, możesz użyć ikony znacznik, który jest wyświetlany w górnej części strony.

Przycisk znakowania społecznościowego strony

Aby znakowanie dokumentów lub elementów listy, służy polecenie znacznik, które są wyświetlane na karcie Biblioteka lub Lista na Wstążce.

Polecenie znakowania społecznościowego na karcie Lista lub Biblioteka na wstążce

Po rozpoczęciu wpisywania znacznik lub znaczniki, które chcesz zastosować można wybierać za pomocą istniejące słowa kluczowe lub terminy zarządzane, lub możesz dodać nowe słowa kluczowe, jeśli jest otwarta zestawu terminów słów kluczowych.

Dynamiczne sugestie w oknie dialogowym znaczników społecznościowych

Masz również możliwość znakowanie zawartości w witrynach zewnętrznych, takich jak intranecie lub witryn internetowych, dodając SharePoint znaczniki i notatki narzędzie do przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o znakowaniu witryn zewnętrznych zobacz Wprowadzenie do witryny Moja witryna.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji znakowania społecznościowego zobacz tematy Użyj znaczników i notatek do udostępnienia informacji współpracownikom .

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×