Wprowadzenie do usług Excel Services i programu Excel Web Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługi programu Excel umożliwia wyświetlanie i interakcje ze skoroszytami programu Excel (formaty plików xlsx i xslb) w przeglądarce, nawet jeśli nie masz zainstalowanego na komputerze programu Excel. Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Excel, można użyć Usługi programu Excel, aby opublikować skoroszyt w witrynie programu SharePoint. Następnie można udostępnić skoroszyt w przedsiębiorstwie i kontrolować dostęp za pomocą uprawnień do witryny. Dane skoroszytu jest bezpieczne, czy dane są przechowywane w skoroszycie lub pochodzi z zewnętrznego źródła, takich jak bazy danych. Z Usługi programu Excel możesz zachować tylko jedną kopię skoroszytu ważne, zamiast próby Zarządzanie liczbę kopii na wielu różnych komputerach. Można mieć pewność, że tylko zaufanych autorów mogą zmieniać skoroszytu.

Aby użyć skoroszytu lub jego części na pulpicie nawigacyjnym lub na innej stronie witryny, można połączyć skoroszyt ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access. Można także dostosować wygląd i funkcje składnika Web Part programu Excel Web Access, konfigurując takie właściwości, jak rozmiar obszaru wyświetlania skoroszytu, zestaw opcji wyświetlanych na pasku narzędzi oraz rodzaje interakcji dostępnych dla użytkownika (na przykład wprowadzanie wartości wejściowych dla parametrów oraz pobieranie). Dodatkowo można połączyć składnik Web Part programu Excel Web Access z innymi składnikami Web Part, takimi jak składnik Web Part bieżącego użytkownika lub składnik Web Part filtru.

W tym artykule

Co to są usługi programu Excel?

Jak program Excel współpracuje z usługami Excel Services?

Interakcja ze skoroszytem w usługach Excel Services

Publikowanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint

Nawiązywanie połączeń z danymi zewnętrznymi

Usługi Excel Services i usługa Zarządzanie prawami do informacji

Co to są usługi programu Excel?

Usługi programu Excel jest technologii programu SharePoint, który rozszerza programu Excel przy użyciu technologii serwera. Umożliwia użytkownikowi dostęp do skoroszytu z przeglądarki, gdy serwer zarządza zabezpieczeń i miejsca do magazynowania dla skoroszytu i czy obliczenia, które mogą być wymagane. Użytkownicy będą mogli przejść lub sortowanie i filtrowanie danych w skoroszycie w przeglądarce.

Autor skoroszytu może oznaczyć określone komórki w skoroszycie źródłowym jako parametry, aby pozwolić użytkownikom na wprowadzanie wartości dla obliczeń w czasie wykonywania. Jeśli na komputerze użytkownika jest zainstalowany program Excel i użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, może utworzyć i zapisać migawkę skoroszytu w przeglądarce lub pobrać skoroszyt i pracować nad nim w programie Excel.

Usługi programu Excel występują trzy główne składniki, które współpracują ze sobą, aby opublikować skoroszyt w witrynie programu SharePoint:

Omówienie usług Excel Services

1. Usług obliczeniowych programu Excel    jest "aparat" Microsoft SharePoint Server 2010. Jego ładowania skoroszytu, oblicza pełną zgodność z Microsoft Excel 2010 odświeżania danych zewnętrznych i przechowuje sesji. Usługi obliczeniowe programu Excel wykonuje obliczenia na serwerze; Użytkownicy nie mogą uzyskać dostęp do funkcji i formuł bezpośrednio.

2. Programu Excel Web Access    jest składnik Web Part. Można wyświetlić w całości lub części skoroszytu programu Excel, a umożliwia interakcję z skoroszytu w przeglądarce przy użyciu hierarchii znacznika znaczniki języka DHTML (Dynamic) i JavaScript. Program Excel Web Access jest składnik Web Part, dodaj go do strony witryny, takiej jak witryna zespołu, a następnie ponownie użyj innej strony w dowolnym momencie bez potrzeby Pobierz kontrolki ActiveX na komputer. Ponadto można połączyć składnik Web Part programu Excel Web Access do innych składników Web Part, takie jak filtry, wykresy i listy.

3. Usług sieci Web programu Excel udostępnia interfejsu programowania aplikacji (API), którego programiści mogą tworzyć niestandardowe aplikacje oparte na skoroszyt programu Excel.

Ponieważ Usługi programu Excel jest technologii programu SharePoint, możesz korzystać z funkcji, takich jak zabezpieczenia i zarządzanie dostępem, zarządzania oparte na serwerze wydajność i skalowalność.

Jak program Excel współpracuje z usługami Excel Services?

Gdy programu Excel i usługach programu Excel współpraca, program Excel jest narzędzie projektowe i Usługi programu Excel to narzędzie raportowania. Oznacza to aby utworzyć skoroszyt w programie Excel, a następnie zapisz skoroszyt w witrynie programu SharePoint. Następnie możesz otworzyć skoroszyt w przeglądarce lub korzystać ze skoroszytu w składniku Web Part.

Jak odbywa się współpraca programu Excel 2007 i usług Excel Services

1 autora skoroszytu używa programu Excel do utworzenia skoroszytu. Autor jest dostępnych wiele różnych funkcji programu Excel, takich jak tabele lub tabele przestawne, wykresy i filtry. Ponadto Autor można określić nazwanych elementów do wyświetlania selektywne lub zdefiniuj parametry, aby zaakceptować danych wejściowych użytkownika z Usługi programu Excel.

2. autora skoroszytu umożliwia zapisanie skoroszytu do biblioteki dokumentów (lub do sieci lub folder sieci Web), gdzie jest zarządzany i zabezpieczonych przez administratora.

3. autora skoroszytu i inni użytkownicy mogą tworzyć raporty i stron składników Web Part, który korzystać ze skoroszytu.

4. wielu użytkowników biznesowych dostęp do skoroszytu, wyświetlając plik w przeglądarce. Jeśli autora połączenia danych zewnętrznych użytkowników można nawet odświeżyć dane. Administratorzy mogą kontrolować zabezpieczeniami i dostępem do skoroszytu.

5. z odpowiednimi uprawnieniami użytkowników można kopiować bieżący stan skoroszytu i wyniki interakcji (na przykład sortowania i filtrowania, które wystąpiły podczas bieżącej sesji na komputerze lokalnym do dalszej analizy w programie Excel).

Interakcja ze skoroszytem w usługach Excel Services

Chociaż nie można edytować dane w skoroszycie programu Excel w Usługi programu Excel, możliwa jest interakcja z danymi w na kilka sposobów. Poniższa tabela zawiera listę artykułów, które mogą być pomocne Rozpocznij interakcje w skoroszycie w Usługi programu Excel.

Artykuł

Opis

. Obliczanie formuł w skoroszytach zgodny z przeglądarką

Wyświetlanie najnowszych wyników formuł przez ponowne obliczanie danych w skoroszycie

Odświeżanie danych zewnętrznych w skoroszycie obsługiwanym w przeglądarce

odświeżanie danych dynamicznych pochodzących z zewnętrznego źródła danych, takiego jak baza danych lub moduł OLAP (Online Analytical Processing);

Sortowanie danych skoroszytu w przeglądarce

Sortowanie informacji w kolumnach skoroszytu

Filtrowanie danych skoroszytu w przeglądarce

Korzystanie z filtrów w celu wybierania wartości spełniających żądane kryteria

Znajdź i zamień tekst i liczby w arkuszu

Znajdowanie wartości docelowej w arkuszu za pomocą wyszukiwania.

Używanie wykresów i raportów w formie wykresów przestawnych w skoroszycie w przeglądarce

Zwiększanie użyteczności skoroszytu przez dołączanie do niego wykresów lub raportów w formie tabeli przestawnej

Używanie parametrów skoroszytu wyświetlanego w przeglądarce

Tymczasowe zmienianie wartości komórek przez wprowadzanie wartości parametrów w celu aktualizacji wyników formuły lub wykonania prostej analizy warunkowej

Drukowanie skoroszytu programu Excel z poziomu przeglądarki

Kopiowanie skoroszytu do programu Excel oraz używanie funkcji programu Excel w celu drukowania z odpowiednim formatowaniem

Publikowanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint

Aby opublikować skoroszyt w witrynie programu SharePoint, należy najpierw utworzyć ten skoroszyt w programie Excel. Można użyć w nim wielu funkcji programu Excel, takich jak tabele, wykresy oraz tabele przestawne.

Porada: Usługi programu Excel obsługuje większość funkcji programu Excel, chociaż niektóre nieco inaczej. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach obsługiwanych i nieobsługiwanych zobacz różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel.

Poniższa tabela zawiera listę artykułów, które mogą ułatwić publikowanie skoroszytu w Usługi programu Excel.

Artykuł

Opis

Publikowanie skoroszytu w usługach Excel Services

Zawiera opis publikowania skoroszytu i korzystania z takich opcji, jak parametry i nazwane elementy.

Edytowanie skoroszytu w usługach Excel Services lub usuwanie go z tych usług

Opis edytowania opublikowanego skoroszytu.

Nawiązywanie połączeń z danymi zewnętrznymi

Skoroszyt programu Excel może przechowywać wszystkie dane w skoroszycie lub go może uzyskać dostęp do danych zewnętrznych za pomocą połączenia danych. Podczas publikowania skoroszytu w usługach programu Excel, przechowywanie danych jest podobna, czy skoroszyt jest przechowywany w bibliotece dokumentów lub używane w składniku Web Part programu Excel Web Access. Niektóre skoroszytów w usługach programu Excel przechowywać wszystkie dane w skoroszycie, a inne skoroszyty mają co najmniej jedno połączenie z zewnętrznymi źródłami danych, takich jak bazy danych lub modułu OLAP.

Połączenia danych zawiera informacje dotyczące sposobu Znajdź, zaloguj się kwerendy i uzyskać dostęp do zewnętrznego źródła danych. Jednak informacje o połączeniu mogą być przechowywane w skoroszycie, często go są przechowywane w pliku połączenia danych pakietu Office (odc), zwłaszcza w sytuacji, gdy wielu użytkowników korzysta z danych i może być konieczne okresowo zaktualizuj informacje o połączeniu. Autor skoroszytu lub administrator można utworzyć informacje o połączeniu, aby móc tworzyć połączenia w programie Microsoft Excel i następnie wyeksportować informacje o połączeniu do pliku ODC. Aby uzyskać więcej informacji na temat autora połączeń danych zewnętrznych w skoroszycie programu Excel zobacz Omówienie łączenia (importowanie) danych.

Aby ułatwić przechowywanie, bezpiecznego, udostępnianie i zarządzanie plikami odc administrator może określić SharePoint Server 2010 biblioteka połączeń danych jako zaufanej lokalizacji biblioteki (DCL). Następnie administrator może zarządzać wszelkich zmianach informacje o połączeniu z jednego pliku centralnej, takie jak zmiany z serwera testowego na serwerze. Odświeżanie, czy na komputerze klienta lub serwera otrzymuje aktualne zmiany do tego pliku połączenia. Można nawet skonfigurować usługi programu SharePoint i komputer kliencki użytkownika Wykryj automatycznie zmienia plik połączenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat biblioteki połączeń danych, zobacz Udostępnianie połączeń z danymi zewnętrznymi oraz zarządzanie nimi.

Usługi Excel Services i usługa Zarządzanie prawami do informacji

Zarządzanie prawami do informacji (IRM, Information Rights Management) to technologia, która chroni informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Usługa IRM zapewnia ochronę dla dokumentów i skoroszytów, a także umożliwia dostęp do poufnych informacji jedynie osobom upoważnionym. Można na przykład użyć usługi IRM, aby zagwarantować, że tylko wybrani członkowie zarządu będą mieć dostęp do pewnych danych finansowych, zanim te dane staną się publicznie dostępne.

Program Windows SharePoint Services w wersji 3.0 lub nowszej umożliwia stosowanie usługi IRM w przypadku biblioteki dokumentów i wszystkich zawartych w niej dokumentów (niezależnie od tego, czy poszczególne dokumenty są objęte działaniem usługi IRM). Gdy dokument zostanie przekazany do biblioteki dokumentów z włączoną usługą IRM, będzie objęty działaniem tej usługi.

Usługi programu Excel nie będzie załadować skoroszyt programu Excel, który został włączony z usługą IRM lub pochodzi z biblioteki dokumentów włączone za pomocą usługi IRM. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office 2010.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×