Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy zawartości umożliwiają organizowanie i spójne obsługiwanie zawartości oraz zarządzanie nią w witrynach. Definiując typy zawartości dla określonych rodzajów dokumentów lub produktów informacyjnych, można zagwarantować, że każda grupa zawartości będzie zarządzana jednakowo. W tym artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące typów zawartości oraz opisano udostępnianie typów zawartości w zbiorach witryn za pomocą funkcji publikowania typów zawartości.

W tym artykule

Co to jest typ zawartości?

Zasada działania dziedziczenia typów zawartości

Jak działa dziedziczenie typów zawartości witryny

Jak działa dziedziczenie typów zawartości listy

Publikowanie typów zawartości

Zadania pokrewne

Co to jest typ zawartości?

Z czasem w typowej organizacji powstaje wiele typów zawartości, takich jak umowy prawne, oferty marketingowe, specyfikacje projektowe produktów, dokumentacja procesów produkcyjnych itp. Różne typy zawartości mogą mieć trochę cech wspólnych, ale każdy typ zawartości ma też unikatowe atrybuty i każdy może być tworzony, używany, udostępniany i przechowywany w inny sposób. Organizacja może zatem stanąć w obliczu konieczności utrzymywania różnych rodzajów metadanych dotyczących różnych typów zawartości lub stosowania dla nich różnych metod przechowywania albo zasad zachowania poufności informacji.

Organizacja może zdefiniować każdy z tych zestawów dokumentów jako typ zawartości. Typ zawartości to grupa ustawień do wielokrotnego użytku, opisujących wspólne atrybuty i zachowania określonego rodzaju zawartości. Typy zawartości można zdefiniować dla dowolnego typu elementu (w tym dla dokumentów, elementów listy, plików multimedialnych i folderów).

Dla każdego typu zawartości można określić następujące atrybuty:

  • kolumny (metadane), które mają być przypisywane do elementów danego typu;

  • niestandardowe formularze Nowy, Edytowanie i Wyświetlanie do użycia z danym typem zawartości;

  • przepływy pracy dostępne dla elementów danego typu zawartości;

  • Niestandardowe rozwiązania lub funkcje skojarzone z elementami o tym typie zawartości.

  • Zasady zarządzania informacjami skojarzone z elementami o tym typie zawartości.

  • panel informacji o dokumencie, który jest wyświetlany dla elementów o tym typie zawartości w zgodnych programach pakietu Microsoft Office;

  • szablon dokumentu dla nowych elementów danego typu (dotyczy tylko typów zawartości dokumentów);

  • konwersje dokumentów, które są dostępne dla elementów o tym typie zawartości (tylko typy zawartości dotyczące dokumentów).

Typy zawartości udostępniają organizacjom metodę zarządzania zawartością i spójnego jej organizowania w witrynach, na listach i w bibliotekach, a ponadto umożliwiają umieszczenie na jednej liście lub w jednej bibliotece wielu typów elementów lub dokumentów.

Jeśli biblioteka została skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, menu Nowy dokument zawiera listę dostępnych typów zawartości. Z tej listy użytkownik może wybrać typ odpowiadający rodzajowi tworzonego dokumentu.

Typy zawartości wyświetlane w menu Nowe listy lub biblioteki.

Początek strony

Zasada działania dziedziczenia typów zawartości

Typy zawartości są zorganizowane w postaci hierarchii umożliwiającej dziedziczenie cech po jednym typie zawartości przez drugi. Dzięki temu kategorie dokumentów w całej firmie mogą współużytkować atrybuty, a jednocześnie zespoły mogą dostosowywać te atrybuty dla określonych witryn lub list.

Istnieją dwa podstawowe typy zawartości: typy zawartości witryny i typy zawartości listy.

Typy zawartości witryny    Typy zawartości, które zostały zdefiniowane na poziomie witryny są nazywane typy zawartości witryny, a ich zarządza się w galerii typów zawartości witryny. Typy zawartości witryny są dostępne do użycia we wszystkich podwitrynach witryny, dla której zostały zdefiniowane. Na przykład jeśli typ zawartości witryny jest zdefiniowana w galerii typów zawartości witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, jest dostępny dla używać na listach i w bibliotekach we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Jeśli skonfigurowano publikowania typów zawartości i tego zbioru witryn jest Centrum publikowania typów zawartości, te typy zawartości witryny można opublikować na subskrypcji zbiorów witryn i aplikacji sieci Web. Typy zawartości witryny można dodawać pojedynczo do listy lub biblioteki i dostosowany do użytku w tych list lub bibliotek.

Typy zawartości listy    Po dodaniu typu zawartości witryny do listy lub biblioteki, jest to typ zawartości listy. Typy zawartości listy są elementów podrzędnych typów zawartości witryny, z których są tworzone.

Początek strony

Zasada działania dziedziczenia typów zawartości witryny

Podczas definiowania nowego niestandardowego typu zawartości witryny w galerii typów zawartości witryny dla danej witryny pierwszym krokiem jest wybranie istniejącego nadrzędnego typu zawartości witryny w galerii. Dostępnych jest wiele domyślnych typów zawartości witryny, których można używać do tworzenia niestandardowych typów zawartości witryny. Nowy typ zawartości witryny odziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienia tylko do odczytu i kolumny. Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny można te atrybuty zmienić.

Za każdym razem, gdy w typie zawartości witryny są wprowadzane zmiany, można także określić, czy mają zostać zaktualizowane podrzędne typy zawartości witryny lub typy zawartości listy, które dziedziczą swoje atrybuty po aktualizowanym typie zawartości witryny. Można zaktualizować tylko te atrybuty, które są współużytkowane przez podrzędne typy zawartości witryny lub typy zawartości listy z nadrzędnym typem zawartości. Jeśli podrzędny typ zawartości witryny został dostosowany przy użyciu dodatkowych atrybutów, które nie istnieją w nadrzędnym typie zawartości witryny (na przykład przy użyciu dodatkowych kolumn), te dostosowania nie zostaną zastąpione po zaktualizowaniu podrzędnego typu zawartości witryny. Wprowadzone zmiany dotyczące typu zawartości witryny nie mają wpływu na nadrzędny typ zawartości witryny, na podstawie którego ten typ zawartości został utworzony.

Na poniższej ilustracji pokazano sposób dziedziczenia typów zawartości. Galeria typów zawartości witryny dla tej witryny najwyższego poziomu zawiera trzy typy zawartości witryny: Dokument, Specyfikacja projektu i Nota. Typy zawartości Specyfikacja projektu i Nota to typy podrzędne typu zawartości Dokument i mają tę samą kolumnę Autor, ponieważ dziedziczą ją po typie zawartości Dokument. W podwitrynie tego zbioru witryn typ zawartości Specyfikacja projektu posłużył do utworzenia nowego podrzędnego typu zawartości witryny o nazwie Specyfikacja produktu X, który zawiera dodatkową kolumnę. Wystąpienia nowego typu zawartości witryny Specyfikacja produktu X i typu zawartości witryny Nota są dodawane do biblioteki, gdzie funkcjonują jako typy zawartości listy. W bibliotece są wyświetlane kolumny obecne w obu typach zawartości, w tym kolumna Autor, która jest używana w obu typach zawartości.

Diagram dziedziczenia typów zawartości

1. typ zawartości witryny z kolumnami reprezentowany przez tekst pochyły.

2. typ zawartości listy

3 biblioteki, do której dodano obu typów zawartości Wyświetla kolumny, które dotyczą obu tych dokumentów, i elementy zawartości każdego typu mają metadanych w określonych kolumnach, które są dla nich.

Początek strony

Zasada działania dziedziczenia typów zawartości listy

Jeśli lista lub biblioteka jest skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, można do niej dodać typy zawartości z grupy typów zawartości witryny dostępnych dla danej witryny.

Dodanie typu zawartości do listy lub biblioteki umożliwia przechowywanie w niej elementów danego typu. Polecenie Nowy element lub Nowy dokument na liście lub w bibliotece pozwala użytkownikom na utworzenie nowego elementu tego typu. Jedną z podstawowych zalet typów zawartości na listach i w bibliotekach jest przechowywanie na jednej liście lub w jednej bibliotece wielu typów elementów lub dokumentów, z których każdy może mieć unikatowe metadane, zasady lub zachowania.

Typ zawartości witryny dodany do listy lub biblioteki w celu udostępnienia go do użytku w danej lokalizacji staje się typem zawartości listy i elementem podrzędnym typu zawartości witryny, na podstawie którego został utworzony. Ten typ zawartości listy dziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny.

Typ zawartości listy można dostosować w kontekście listy lub biblioteki, do której został dodany. Takie dostosowania nie mają wpływu na nadrzędny typ zawartości witryny. W przypadku aktualizacji nadrzędnego typu zawartości witryny podrzędny typ zawartości listy odziedziczy zmiany (jeśli osoba obsługująca typy zawartości witryny zdecyduje o zastosowaniu aktualizacji do wszystkich podrzędnych typów zawartości). Jeśli dostosowano jakiekolwiek atrybuty, które typ zawartości listy dzieli ze swoją nadrzędną zawartością witryny, dostosowania zostaną zastąpione, o ile aktualizacje nadrzędnego typu zawartości witryny zostały przekazane do wszystkich typów zawartości, które po nim dziedziczą. Jeśli typ zawartości listy został dostosowany przez dodanie atrybutów, których nie ma nadrzędny typ zawartości (np. dodatkowych kolumn), te dostosowania nie są zastępowane, o ile aktualizacje nadrzędnego typu zawartości witryny zostały przekazane wszystkim typom zawartości, które po nim dziedziczą.

Początek strony

Publikowanie typów zawartości

Organizacje mogą udostępniać typy zawartości w zbiorach witryn w ramach wdrożenia, konfigurując publikowanie typów zawartości za pomocą aplikacji usługi Zarządzane metadane. Publikowanie typów zawartości pomaga organizacjom w spójnym zarządzaniu zawartością i metadanymi w witrynach, ponieważ typy zawartości można tworzyć i aktualizować centralnie, a aktualizacje można publikować w wielu subskrybujących zbiorach witryn lub aplikacjach sieci Web.

Aby można było skonfigurować publikowanie typów zawartości, administrator farmy musi utworzyć usługę Zarządzane metadane i skonfigurować ją tak, aby wyznaczyła określony zbiór witryn jako centrum publikowania typów zawartości. Po utworzeniu i skonfigurowaniu usługi Zarządzane metadane administrator farmy publikuje ją. Administrator farmy może użyć opublikowanego adresu URL w celu połączenia innych aplikacji sieci Web z tą usługą Zarządzane metadane i utworzenia subskrypcji na jej typy zawartości.

Organizacja może skonfigurować wiele usług Zarządzane metadane, aby udostępnić typy zawartości z wielu zbiorów witryn. Poszczególne aplikacje sieci Web także mogą mieć połączenia z wieloma usługami Zarządzane metadane i subskrybować typy zawartości z wielu witryn centrów publikowania typów zawartości.

Usługę Zarządzane metadane musi skonfigurować administrator.

Jeśli administrator skonfigurował publikowanie typów zawartości dla usługi Zarządzane metadane, typy zawartości z galerii typów zawartości witryny w zbiorze witryn centrum można publikować w innych subskrybujących zbiorach witryn. Opublikowany typ zawartości ma w subskrybujących witrynach stan tylko do odczytu (ale użytkownicy mogą zmienić stan tylko do odczytu i wprowadzać aktualizacje). Właściciele witryn subskrybujących mogą korzystać z danego typu zawartości w jego bieżącej postaci, dodając go do list lub bibliotek. Mogą go także rozszerzyć, tworząc nowe, oparte na nim typy zawartości witryny lub listy.

Kiedy opublikowany typ zawartości zostanie zaktualizowany w galerii typów zawartości witryny lub witrynie centrum publikowania typów zawartości, można ponownie opublikować aktualizacje w witrynach subskrybujących. Zarządzanie publikowaniem typów zawartości odbywa się za pośrednictwem zadania czasomierza, które może skonfigurować administrator. W zależności od konfiguracji częstotliwości uruchamiania zadania czasomierza może wystąpić opóźnienie między czasem opublikowania zaktualizowanego typu zawartości a czasem otrzymania aktualizacji przez witryny subskrybujące.

Lokalne wersje opublikowanych typów zawartości są tylko do odczytu w witrynach subskrybujących (ale użytkownicy mogą zmienić stan tylko do odczytu i wprowadzać aktualizacje), co usprawnia publikowanie typów zawartości w celu zapewnienia spójnego zarządzania zawartością w witrynach organizacji. Jeśli opublikowany typ zawartości zostanie usunięty z galerii typów zawartości witryny centrum, jego wersje opublikowane w witrynach subskrybujących nie zostaną usunięte. Zamiast tego przestaną być tylko do odczytu i już będzie można je edytować.

Początek strony

Zadania pokrewne

Zarządzanie publikowaniem typów zawartości

Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości witryny

Zmienianie typu zawartości dla listy lub biblioteki

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×