Wprowadzenie do programu SharePoint Designer 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft SharePoint Designer 2010 jest sieci Web i aplikacji programu do projektowania umożliwiających tworzenie i dostosowywanie witryn programu SharePoint i aplikacje. Z SharePoint Designer 2010 można tworzyć bogate dane strony, tworzenie zaawansowanych rozwiązań z obsługą przepływu pracy i projektowanie wyglądu i działania witryny. Tworzonych witryn w zakresie od małych projektów zarządzania witryn opartych na pulpicie nawigacyjnym portalu rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 zapewnia unikatową witryną środowisko do tworzenia, dostarczając w jednym miejscu, w którym można tworzyć witryny; Dostosowywanie składników, które składają się na witrynę. Projekt logiczny witryny wokół procesów biznesowych; i wdrażanie witryny jako detaliczny rozwiązanie. Możliwości wszystko to bez zapisywania wiersza kodu.

W poniższych sekcjach znajdują się informacje dotyczące SharePoint Designer 2010 i jak można rozpocząć korzystania z niego w Twojej organizacji.

Środowisko Microsoft SharePoint Designer 2010

Stopień złożoności witryn programu SharePoint szybko wzrasta wraz z ich skalowaniem do potrzeb różnego typu przedsiębiorstw o różnych rozmiarach. Nie pełnią już one tylko roli magazynów dokumentów, list zadań i harmonogramów — obecnie są to dynamiczne witryny o rozbudowanej zawartości oparte na procesach biznesowych.

Projektanci witryn muszą znać i rozumieć potrzeby przedsiębiorstw, a także program SharePoint i wszystkie składniki tworzące jedną z jego witryn. Bardzo ważna jest znajomość relacji między wszystkimi ruchomymi elementami witryny oraz możliwość zarządzania nimi w jednym miejscu.

SharePoint Designer 2010 zawiera jednym środowisku miejsce, w którym możesz pracować nad witryny, jego list i bibliotek, stron, źródeł danych, przepływy pracy, uprawnień i więcej. Nie tylko można wyświetlić te kluczowe składniki witryny w jednym miejscu, ale można wyświetlić relacje między tych obiektów.

Struktura programu ułatwia projektowanie i tworzenie wysoce dostosowanych witryn rozwiązań biznesowych. W celu rozpoczęcia należy nawiązać połączenie ze źródłami danych (w środowisku SharePoint i poza nim). Następnie należy przedstawić informacje użytkownikom i umożliwić im przesyłanie informacji za pomocą witryny programu SharePoint lub aplikacji klienckiej pakietu Office. Tworząc wysoce dostosowane przepływy pracy, można zautomatyzować procesy biznesowe. Ponadto można dostosować wygląd i działanie witryny, tak aby odpowiadały wizerunkowi organizacji.

Wykonując te zadania w jednym środowisku, można poświęcać więcej czasu na projektowanie, tworzenie i dostosowywanie rozwiązań, a mniej na wyszukiwanie i aktualizowanie wielu składników witryny przy użyciu różnych narzędzi i metod.

Poniższe sekcje poznawanie interfejsu SharePoint Designer 2010 środowisko i użytkowników:

Środowisko programu Microsoft SharePoint Designer 2010

Słupki dostosowania w programie SharePoint Designer 2010

Otwieranie SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 jest programem klienta, która jest instalowana na komputerze lokalnym. Jest ona również ściśle zintegrowany z programem SharePoint. Jako przykład można uruchomić bezpośrednio z komputera za pomocą menu Start systemu Windows Przycisk Start systemu Windows i różnych miejscach w programie SharePoint, takich jak menu Akcje witryny, jak pokazano na ilustracji.

Pozycja programu SharePoint Designer 2010 w menu Akcje witryny

Istnieje wiele miejsc, w którym można otworzyć SharePoint Designer 2010, na przykład podczas dostosowywania list, widoków, przepływy pracy i stron wzorcowych. Jeśli nie została jeszcze zainstalowana SharePoint Designer 2010, przy pierwszym uruchomieniu z witryny programu SharePoint, zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie go z sieci Web. Przy następnym otwarciu SharePoint Designer 2010 otwiera natychmiast. Jest również dostępne w menu Start systemu Windows. Dowiedz się więcej o różnych sposobach SharePoint Designer 2010 można otworzyć w sekcji Zobacz też.

Uwaga: SharePoint Designer 2010 i jego poszczególnych funkcji może być ograniczone lub wyłączyć za pomocą strony Ustawienia programu SharePoint Designer. Jeśli nie możesz wykonywać zadania opisane w tym artykule, może to być przyczyny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z administratorem.

Uwaga: SharePoint Designer 2010 jest przeznaczony dla witryn programu SharePoint 2010. Nie można użyć do otwierania lub dostosowywanie witryn we wcześniejszych wersjach programu SharePoint.

Początek strony

SharePoint Designer 2010 Karta plik

Po otwarciu SharePoint Designer 2010 z menu Start systemu Windows, najpierw zostanie wyświetlony jest kartę Plik. Masz opcję, aby dostosować istniejącą witrynę lub Utwórz nową witrynę na tym ekranie.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Aby dostosować istniejącą witrynę, można przeglądać z istniejącą witryną, dostosować Witryny Moja witryna lub wybierz jeden z ostatnio używane witryny, otwieranych w SharePoint Designer 2010.

Aby utworzyć nową witrynę, można użyć pustego szablonu, wybierz z listy szablonów lub wybierz z jednego z szablonów witryny. W tym miejscu po prostu Określ serwer i nazwę witryny i tworzenie witryny. Witryny zostanie utworzony, a następnie otwarty w SharePoint Designer 2010.

Po otwarciu SharePoint Designer 2010 z witryny programu SharePoint nie widzisz tego ekranu. Zamiast tego pojawi się witryny otworzyć przy użyciu interfejsu SharePoint Designer 2010.

Początek strony

Interfejs SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 zawiera jedną środowisko miejsce, w którym można tworzyć, dostosowywanie i wdrażanie witryn programu SharePoint i rozwiązania. Jest to możliwe przy użyciu interfejsu użytkownika, który pokazuje wszystkie elementy, które składają się witryny i relacje między tymi elementami.

Dla witryny otwartej po raz pierwszy jest wyświetlane podsumowanie witryny zawierające jej tytuł, opis, bieżące uprawnienia i podwitryny.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Trzyczęściowy interfejs: okienko nawigacji, podsumowanie i Wstążka

Istnieją trzy główne obszary interfejsu SharePoint Designer 2010 pracy w celu projektowanie i tworzenie witryn:

  1. Okienko nawigacji — umożliwia nawigowanie po głównych składnikach witryny.

  2. Strony Galeria i Podsumowanie — umożliwiają wyświetlanie list poszczególnych typów składników i podsumowań poszczególnych składników.

  3. Wstążka — umożliwia wykonywanie akcji dotyczących wybranego składnika.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

W okienku nawigacji są wyświetlane składniki witryny, takie jak listy, biblioteki, typy zawartości, źródła danych i przepływy pracy. Aby edytować dany składnik (na przykład listę anonsów), należy wybrać pozycję Listy i biblioteki, co spowoduje otwarcie strony galerii, która zawiera wszystkie listy i biblioteki.

Na tej stronie należy otworzyć listę anonsów, co spowoduje otwarcie strony podsumowania dotyczącej tej listy. Na stronie podsumowania są wyświetlane m.in. widoki, formularze i przepływy pracy skojarzone z daną listą. Aby edytować jeden z tych widoków, wystarczy otworzyć odpowiedni widok bezpośrednio z tej strony.

Kiedy widok zostanie otwarty, na Wstążce zostaną wyświetlone najczęściej używane i najlepiej pasujące do danego kontekstu zadania edycji widoków. Użytkownicy zaznajomieni ze Wstążką w aplikacjach pakietu Microsoft Office wiedzą, że takie zachowanie ułatwia oraz przyspiesza wykonywanie zadań tworzenia i edycji. Po zakończeniu edytowania należy powrócić do podsumowania witryny, używając przycisku Wstecz lub łączy do stron nadrzędnych, wyświetlanych w górnej części strony.

Interfejs SharePoint Designer 2010 ułatwia identyfikowanie różnych części witryny, przejdź do szczegółów edycji jednego z tych składników, a następnie wrócić do widoku głównym witryny.

Otwieranie karty Plik

Oprócz działa na różnych obiektów witryny w SharePoint Designer 2010, można wyświetlać i uzyskać dostęp do witryny większych lub ustawienia aplikacji. Ta opcja uwzględnia otwieranie innej witryny, dodawanie stron, importowanie plików i zmienianie ustawień aplikacji SharePoint Designer 2010. Na karcie plik, który jest pierwszym ekranie zostanie wyświetlony po otwarciu SharePoint Designer 2010 z menu Start systemu Windows lub skrótu na pulpicie można wykonywać następujące czynności.

Kliknij kartę plik w lewym górnym rogu, aby przejść do tego widoku. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do interfejsu SharePoint Designer 2010.

Początek strony

Słupki dostosowania w SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 służy do tworzenia i dostosowywania witryn i rozwiązania, które zawierają logiki aplikacji, ale nie "Wymagaj pisania kodu. Umożliwia on dodawanie i modyfikowanie źródła danych, dostosowywanie widoków list i danych, tworzenie i wdrażanie przepływów pracy firmowych, projektowanie firmowej marki i wiele innych. Ale naprawdę zacząć wykorzystać możliwości i możliwości SharePoint Designer 2010 po włączeniu w nowym polu witryny do rozwiązania biznesowego rzeczywistą dla Twojej organizacji.

Poniższych sekcjach omówiono cztery grupy dostosowywania podczas projektowania i tworzenie rozwiązań przy użyciu SharePoint Designer 2010.

Nawiązywanie połączenia z danymi w środowisku SharePoint i poza nim

Z SharePoint Designer 2010 można łączenie z wieloma źródłami danych, a następnie zintegrować te dane do swojej witryny i aplikacji klienckich pakietu Office. Użytkownicy, w wyniku można wyświetlić i korzystać z danych biznesowych w witrynie i z poziomu programów możesz wybrać zamiast nawiązywania połączenia ze źródłami danych oddzielnie.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Wstążka umożliwia bezpośrednie nawiązywanie połączenia m.in. z zewnętrzną bazą danych, usługą SOAP i usługą REST.

Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych jest zaawansowana funkcja SharePoint Designer 2010, ponieważ istnieje wiele obsługiwane opcje, których możesz udostępnić dane użytkowników. W przypadku połączeń danych możesz zabrać ze sobą razem list i bibliotek, zewnętrznej bazy danych i źródeł danych i usług sieci Web.

Oto podgląd źródła danych, które można nawiązać połączenie przy użyciu SharePoint Designer 2010.

Listy i biblioteki

List i bibliotek są wspólne źródła danych, które będą używane w witrynie. Są one unikatowe już część programu SharePoint i używanie tej samej bazy danych jako programu SharePoint w porównaniu z innymi źródłami danych. Nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych kroków, aby utworzyć połączenie z tych źródeł danych — po prostu dodać je przy użyciu galerii list i bibliotek w SharePoint Designer 2010 lub Dodaj go w przeglądarce. Po utworzeniu listy lub biblioteki, można dostosować jego skojarzony kolumn, typy zawartości i inne atrybuty schematu.

Zewnętrzne dane biznesowe

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich wdrożeniach technologie programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z administratorem usługi.

Usługi łączności biznesowej to struktura oparta na programie SharePoint, która udostępnia ustandaryzowane interfejsy obsługi istniejących procesów i danych biznesowych. Usługi łączności biznesowej umożliwiają połączenie zewnętrznych źródeł danych biznesowych — oprogramowania SQL Server, SAP i Siebel oraz usług sieci Web i aplikacji niestandardowych — z witrynami programu SharePoint i aplikacjami pakietu Office.

SharePoint Designer 2010 umożliwia nawiązanie połączenia z danymi zewnętrznymi, tworząc typów zawartości zewnętrznej. Typy zawartości zewnętrznej reprezentują dane w zewnętrznym źródle danych są przechowywane dane połączenia, obiekty używane w aplikacji biznesowej, metody tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie, i akcje możliwość na siebie obiektami.

Typ zawartości zewnętrznej jest przechowywany w wykazie danych biznesowych. Po jego utworzeniu pracownicy organizacji mogą łatwo tworzyć listy programu SharePoint, widoki, formularze i przepływy pracy, a nawet integrować dane z aplikacjami klienckimi pakietu Office, bazując na tym typie. Dane zewnętrzne stają się częścią środowiska SharePoint, tak jak każdy inny składnik, dzięki czemu można tworzyć w pełni dostosowane interfejsy użytkownika dla tych zewnętrznych źródeł danych.

Zewnętrzne bazy danych

Dodanie bazy danych jako źródła danych umożliwia zintegrowanie danych pochodzących z innej bazy danych z witryną. Użytkownik może nawiązać połączenie z programem Microsoft SQL Server lub Oracle albo z dowolną bazą danych obsługującą protokół OLE DB lub ODBC. Wystarczy znać nazwę serwera, na którym znajduje się baza danych, nazwę dostawcy danych oraz odpowiedni typ uwierzytelniania. Po dodaniu i skonfigurowaniu bazy danych jako źródła danych można tworzyć widoki i formularze, które umożliwiają użytkownikom odczytywanie i zapisywanie danych w źródle danych bez konieczności opuszczania witryny programu SharePoint.

Usługi XML sieci Web korzystające z protokołu SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP) jest protokołem do wymiany wiadomości opartym na języku XML, dzięki czemu można połączyć się z różnymi źródłami danych za pomocą usługi XML sieci Web. W SharePoint Designer 2010 można użyć tego nawiązania połączenia źródła danych z innej witryny w organizacji lub w witrynie internetowej bez względu na jej technologii programowania języka lub platformy. Usługa XML sieci Web może służy do wyświetlania konwerter walut, giełdowych, kalkulatora lub usługa pogody w witrynie.

Skrypty po stronie serwera korzystające z usług REST

Przedstawicielskie transferze (REST) jest architektura styl podłączonym oprogramowania, które ma korzystać z technologii i protokoły sieci Web, a nie tylko metodę tworzenia usług sieci Web. Ten typ umożliwia pobieranie danych z witryny, czytając wyznaczonych skrypt po stronie serwera, który opisuje zawartość. Podobnie jak SOAP, można następująco w SharePoint Designer 2010 nawiązywania połączenia ze źródłem danych w innej witrynie, aby wyświetlić, na przykład konwerter walut, giełdowych, kalkulatora lub usługa pogody. Tego typu połączenia danych jest łatwiejsze niż SOAP do wykonania, ale jest ograniczone do HTTP.

Pliki źródłowe XML

Jeśli w organizacji są przechowywane dane w plikach XML, można dołączyć do tych plików jako źródła danych w SharePoint Designer 2010. Aby połączyć pliki XML jako źródła danych, możesz są tworzone bezpośrednio w SharePoint Designer 2010, je zaimportować z lokalizacji na komputerze lub w sieci lub łączyć się z nimi w lokalizacji zewnętrznej.

Dowiedz się więcej na temat nawiązywania połączenia ze źródłami danych w SharePoint Designer 2010 w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie interfejsów o rozbudowanej zawartości

Po nawiązaniu połączenia ze źródłami danych konieczne będzie już gotowe do tworzenia interakcyjnych, bogate dane interfejsów dla użytkowników do tych źródeł danych. SharePoint Designer 2010 można tworzyć zaawansowane i interfejsów użytkownika dynamiczne dla źródła danych, a można uzyskiwać do nich dostęp w liczbie miejsc, w tym witryny programu SharePoint i niestandardowe systemu windows, okienek i pól w aplikacjach pakietu Office business.

Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

Tworzone interfejsy zawierają niestandardowe widoki, formularze, składniki Web Part, elementy nawigacyjne oraz okna i okienka zadań aplikacji klienckich pakietu Office.

Użytkownik może łączyć wiele źródeł danych w jednym widoku, tworzyć pulpity nawigacyjne z widokami powiązanych elementów, projektować formularze niestandardowe dopasowane do indywidualnych ról oraz dostosowywać dostępne paski narzędzi i polecenia Wstążki skojarzone z danymi.

Poniżej przedstawiono różne sposoby, można dostosować skojarzony z danych przy użyciu SharePoint Designer 2010 interfejs użytkownika.

Widoki

Widoki umożliwiają wyświetlanie danych na różne sposoby. Czy przeglądanych listy lub biblioteki albo zewnętrznego źródła danych, można wyświetlić informacje, które są istotne dla Ciebie i Twoich użytkowników za pomocą widoków. W SharePoint Designer 2010 każdego widoku tworzonych jest widok danych, który jest wyświetlany w formacie XSLT (Extensible Stylesheet Language transformację), a jego korzysta z technologii Microsoft ASP.NET. W widoku możesz wyświetlić i ukryć pola, sortowanie, filtrowanie, obliczanie, zastosować formatowanie warunkowe i inne. Istnieje kilka style widoku, które możesz wybrać także umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy. Ostatecznie można utworzyć i dostosować dowolnego widoku, aby dopasować modelu danych, użytkowników i firmy.

Formularze

Zbieranie informacji od użytkowników, możesz utworzyć formularze. Z przystosowanych formularze oparte na sieci Web użytkownicy mogą łatwo zapisywania danych źródła danych. Podobnie jak w widokach, możesz dostosować wygląd pól na podstawie stanu dane, roli użytkownika i nie tylko. Formularze służy do wyświetlania danych, edytowanie danych oraz tworzenie danych i możesz projektować formularzy przy użyciu edytora wbudowane formularze SharePoint Designer 2010 (w przypadku plików aspx) lub programu Microsoft InfoPath (w przypadku plików xsn). Formularze można tworzyć i dostosowane do źródeł danych, takich jak listy zadań i ich służy do zbierania informacji o użytkownikach w przepływie pracy, zgodnie z opisem w dalszej części.

Akcje niestandardowe

Korzystanie z konstruktora akcji niestandardowej w SharePoint Designer 2010, możesz utworzyć niestandardowe akcje, takie jak łącza, ikony i skryptów na wstążce programu SharePoint, pasek narzędzi i menu elementu listy. W dowolnym momencie możesz dodać nowe funkcje do witryny, możesz ułatwia użytkownikom je wykryje i używać go, umożliwiając tej funkcji w menu programu SharePoint. Za pomocą akcji niestandardowych pobudzanie użytkownikom wykonywanie określonych zadań w danym obiekcie, na przykład uruchamianie przepływu pracy na liście.

Składniki Web Part

Składniki Web Part są modułowych jednostek informacji — samodzielne danych lub funkcji — dodana do strony programu SharePoint. Widoków i formularzy opisanych wcześniej są przechowywane w składnikach Web Part, ale oprócz tego możesz dodać składniki Web Part, określając różne funkcje i sposoby interakcję z danymi. Użytkowników można precyzyjniej dostosować składników Web Part w przeglądarce, gdy zostaną dodane do strefy składników Web Part SharePoint Designer 2010. Składniki Web Part i stron składników Web Part są zaawansowane i skuteczne umożliwia dostosowywanie interfejsu sieci Web dla użytkowników w programie SharePoint.

Integracja klienta

W przypadku zewnętrznych źródeł danych używających typów zawartości zewnętrznej można umieścić te informacje na pierwszym planie aplikacji klienckich, takich jak program Microsoft Outlook 2010, i obszarów roboczych programu SharePoint. Utworzenie interfejsu umożliwia użytkownikom odczytywanie, zapisywanie i usuwanie zewnętrznych danych biznesowych tak, jakby były częścią aplikacji. W tym celu należy użyć formularzy klienckich, regionów i okienek zadań. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować nad danymi biznesowymi w witrynach i aplikacjach pakietu Office, które znają najlepiej i których już używają.

Nawigacja

Nawigacja jest odtwarzany klucza części w interfejsach utworzonego dla użytkowników, która jest obszar, którzy zarządzają w programie SharePoint, nie tylko SharePoint Designer 2010. Może być na przykład dostosowywanie łączy nawigacji w widoku danych lub formularza, składnik Web Part przepływu pracy, lub na poziomie witryny, takie jak górny pasek łączy lub paska Szybkie uruchamianie. Należy upewnić się, że do witryny i całej jej części modelu zaplanowanej nawigacji, który można wykonać użytkowników.

Dowiedz się więcej o tworzeniu interfejsów sformatowanego danych w SharePoint Designer 2010 w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zarządzanie procesami biznesowymi

Każdy proces biznesowy w organizacji składa się z wielu czynności skupionych wokół wspólnej potrzeby biznesowej. Przepływy pracy są zaprojektowane zgodnie z tym modelem: są to przepływy pracy oparte na regułach, zawierające zestawy warunków i akcji. Użytkownik organizuje i uruchamia serie akcji odpowiadających danemu procesowi biznesowemu na podstawie sekwencji warunków i akcji.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Możesz utworzyć przepływy pracy przy użyciu SharePoint Designer 2010, które zarządzają najłatwiejszym do najbardziej złożonych procesów biznesowych w organizacji. Przepływy pracy w tym celu Automatyzowanie zarówno procesów aplikacji biznesowych i ludzi procesami współpracy. Przepływów pracy na potrzeby procesów biznesowych aplikacji może być aktualizacja jednego źródła danych, gdy źródła danych innym zmian; i przepływy pracy dla ludzi wspólnej procesów może wysłać dokument do menedżera pracownika w celu zatwierdzenia.

Przepływ pracy programu SharePoint wprowadzono logiki aplikacji do procesów biznesowych bez konieczności programowania. Jest to możliwe dzięki możliwości edytora jeszcze intuicyjny przepływu pracy w SharePoint Designer 2010 umożliwiający zagnieżdżonych warunków logicznych, podetapów i innych elementów. Można także projektować i udostępnianie przepływy pracy przy użyciu programu Microsoft Visio z jego szablonów schematów blokowych, które można eksportować do SharePoint Designer 2010.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Poniżej przedstawiono elementy składowe przepływu pracy w SharePoint Designer 2010.

Zdarzenia

Zdarzenie uruchamia lub rozpoczyna przepływ pracy. Jednym z typów zdarzeń jest zmiana w źródle danych, na przykład utworzenie nowego elementu lub zmodyfikowanie elementu. Innym typem zdarzenia jest zdarzenie uaktywniane przez użytkownika — uczestnika przepływu pracy. Przepływy pracy uruchamiane po zmianie w źródle danych są zazwyczaj częścią przepływu pracy aplikacji, który automatyzuje procesy biznesowe, takie jak kopiowanie plików na podstawie stanu danych. Przepływy pracy, które mogą być uruchamiane przez użytkowników, są zazwyczaj częścią przepływu pracy dotyczącego współpracy użytkowników, na przykład zatwierdzania zawartości. Przepływy pracy można konfigurować tak, aby rozpoznawały oba typy zdarzeń, a nawet mogą one korzystać z kombinacji tych dwóch typów zdarzeń.

Warunki

Warunki pozwalają określić, kiedy przepływ pracy ma zostać uruchomiony lub kiedy ma zostać wykonana czynność przepływu pracy. Przepływy pracy są skojarzone ze źródłem danych, dlatego warunek określa, jaką zmianę należy wprowadzić w źródle danych, aby przepływ pracy został uruchomiony. Warunki zazwyczaj rozpoczynają się od klauzuli „Jeśli pole jest równe wartości”. Jednego warunku można użyć z wieloma akcjami, a jednej akcji można użyć z wieloma warunkami. Reguły łączą warunki z jedną lub wieloma akcjami: jeśli wszystkie klauzule w warunku zostaną spełnione, zostanie wykonana skojarzona akcja.

Akcje

Akcje są najbardziej podstawowe jednostki w przepływie pracy. Podczas projektowania przepływu pracy identyfikowanie niezbędne sekwencji akcji, a następnie utworzyć tej kolejności działań w Projektancie przepływów pracy. Możesz skonfigurować je tak, aby występują po innych (liczba kolejna akcje) lub obie naraz (równolegle akcje). Przepływ pracy może zawierać dowolną liczbę akcje wykonywane przez przepływ pracy sobie lub uczestnikami przepływu pracy. SharePoint Designer 2010 zawiera bogatego zestawu akcji do ponownego użycia, gotowe do użycia. Przy użyciu te akcje, przepływów pracy można, na przykład wysyłać wiadomości e-mail, sprawdź elementy i pomniejszanie list, wykonywania obliczeń i wiele innych.

Oprócz zwykłych akcji dostępny jest specjalny zestaw akcji zadań, takich jak Uruchom proces zatwierdzania i Uruchom proces zbierania opinii, który zawiera osobny edytor przepływu pracy zaprojektowany specjalnie pod kątem procesów związanych z zadaniami osób w organizacji. Za pomocą tych akcji można tworzyć i dostosowywać złożone przepływy pracy, które umożliwiają zarządzanie niemal każdym procesem biznesowym.

Etapy

Przepływy pracy składają się z jednego lub większej liczby etapów i etapów podrzędnych. Etapy umożliwiają grupowanie warunków i akcji tak, aby jeden zestaw reguł mógł zostać zastosowany i wykonany przed następnym zestawem. Każdy etap może zawierać dowolną liczbę warunków i akcji. Przepływ pracy może zostać zaprojektowany jako sekwencja akcji na etapie lub etapie podrzędnym. Reguły na danym etapie są całkowicie przetwarzane przed przejściem do następnego etapu, dlatego warto pogrupować w ramach jednego etapu wszystkie niezbędne reguły mające wpływ na odpowiednie akcje. Etapy mogą również służyć do organizowania przepływu pracy — zwłaszcza wtedy, gdy przepływ pracy zawiera wiele akcji i niewiele warunków.

Formularze

Przepływy pracy często zawierają formularze, które umożliwiają zbieranie informacji z uczestnikami przepływu pracy na wstępnie zdefiniowanych terminach w przepływie pracy. Umożliwiają też uczestników, aby wykonać czynność związaną z zadania związane z przepływem pracy. W przepływie pracy możesz projektować formularzy inicjowania uzyskanie informacji od użytkowników po rozpoczęciu przepływu pracy, skojarzenia skojarzyć przepływu pracy z listy lub typu zawartości, formularze niestandardowe zadań związanych z listą zadań. Projektując formularze, można natywnych formularzy opartych na ASP.NET (.aspx stron) w SharePoint Designer 2010 lub niestandardowy (xsn stron) z programu Microsoft InfoPath 2010. Program InfoPath oferuje znacznie więcej w dostosowywania i znakowania formularzy przepływów pracy.

Zmienne

Zmienna to miejsce magazynowania danych lub pamięć podręczna zawarta w przepływie pracy. Zmienne umożliwiają przechowywanie różnych typów danych w przepływie pracy oraz odwoływanie się do tych danych w przyszłości za pomocą odnośników przepływu pracy. W przepływie pracy można używać wielu typów zmiennych. Można na przykład używać zmiennych generowanych przez parametry formularza inicjowania i zmiennych lokalnych, w których są przechowywane dane skojarzone z bieżącym przepływem pracy. W przypadku zmiennej lokalnej można używać wielu typów danych zmiennych, łącznie z wartościami logicznymi, datą/godziną, identyfikatorami elementów listy, liczbami i ciągami. Po utworzeniu zmiennej i ustawieniu jej wartości można w przyszłości utworzyć odwołanie do niej w warunku lub akcji przepływu pracy.

Początek strony

Projekt i znakowanie

Ostateczne obszar Dostosowywanie dostarczony przez SharePoint Designer 2010 jest projekt i marki, oznacza to, że trwa sieci firmowej wygląd i działanie i stosowanie go do witryny programu SharePoint. Można dołączać logo firmy, schemat kolorów, nagłówków i stopek, pomocnicze grafiki, niestandardowe nawigacji i innych elementów. W wyniku każdej strony w witrynie można od razu uznawane za część większych firmowej witryny. W SharePoint Designer 2010 projektowania i marki witryn programu SharePoint za pomocą strony wzorcowe, układy stron i kaskadowe arkusze stylów.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Projektowanie i znakowanie witryny różni się od pozostałych czynności dostosowywania witryny, które są skupione wokół tworzenia niestandardowych rozwiązań biznesowych. Znakowanie jest wykonywane rzadziej i na najwyższym poziomie zbioru witryn, na przykład w portalu internetowym lub intranetowym. Znakowanie niestandardowe jest następnie dziedziczone przez podwitryny. Znakowanie jest zazwyczaj wykonywane przez projektanta sieci Web, a nie przez dewelopera rozwiązania.

Dlatego strony wzorcowe, układy stron i arkusze stylów kaskadowych są domyślnie włączone tylko dla administratorów zbiorów witryn. Dzięki temu dostęp do tych zaawansowanych i ważnych plików mają tylko osoby odpowiedzialne za znakowanie witryny. Można oczywiście ponownie włączyć te elementy dla określonych użytkowników.

Projektant witryny poniżej przedstawiono sposoby można tworzyć niestandardowe marki witryn przy użyciu SharePoint Designer 2010.

Strony wzorcowe

Strony wzorcowe są funkcji programu ASP.NET i są one uwzględniane przy użyciu programu SharePoint jako umożliwia projektowanie układu witryny w jednym miejscu i ponowne używanie go jako szablon do innych stron w przedsiębiorstwie. Zawsze możesz wyświetlić stronę w witrynie programu SharePoint, są wyświetlane dwie strony scalane — strona wzorcowa i strony zawartości. Strona wzorcowa określa wspólny układ i nawigacji (które zwykle składają się lewej górnej lub dolnej części strony). Strona zawartość dostarcza specyficzne dla strony zawartości. SharePoint Designer 2010 zawiera bogatego zestawu narzędzi, których można używać dostosowywanie stron wzorcowych i udostępnianie ich innym osobom edycji strony.

Układy stron

Osoby pracujące z witrynami publikowania mogą również dostosowywać wygląd i układ witryny przy użyciu układów stron. Układy stron pełnią rolę szablonów stron publikowania tworzonych przez użytkowników w organizacji. Oprócz strony wzorcowej zapewniają one również precyzyjne sterowanie stroną publikowania i strukturę tej strony, co pozwala na przykład określić położenie tytułu, treści i grafiki na stronie. Do obsługi stron publikowania jest używana infrastruktura publikowania środowiska SharePoint, a ponadto usprawniają one tworzenie i publikowanie zawartości wyświetlanej w przeglądarce bez konieczności wykonywania wszystkich czynności zazwyczaj związanych z tym procesem.

Kaskadowe arkusze stylów

Podobnie jak większość witryn sieci Web i aplikacji sieci Web programu SharePoint używa kaskadowych arkuszy stylów (CSS), aby zastosować kolory, grafiki i pozycjonowanie do różnych obiektów, które składają się stron w witrynie. W większości przypadków istnieje wiele arkuszy stylów zastosowany do strony. Aby dostosować tych stylów, można zmodyfikować je bezpośrednio w strony wzorcowej, układ strony lub strony, lub modyfikowanie stylów bezpośrednio w pliku CSS dołączone do strony — które możesz wykonać za pomocą zaawansowanych Edytowanie arkuszy CSS narzędzia w SharePoint Designer 2010. Można także dostosować z motywów programu SharePoint przy użyciu plików CSS. Dostosowując plików CSS, możesz zmienić wygląd lub "wygląd" witryny programu SharePoint, aby do firmy wyglądu.

Początek strony

Wdrażanie niestandardowych rozwiązań środowiska SharePoint

Wszystkie elementy do tego momentu został ograniczony do jak SharePoint Designer 2010 umożliwia tworzenie rozwiązań biznesowych rzeczywistą. Użytkownik zobaczył, że możesz można nawiązać połączenie i integracja z danymi zarówno wewnątrz i spoza programu SharePoint, tworzenie interfejsów użytkownika zaawansowanych do tych danych, procesów biznesowych za pomocą przepływów pracy i zarządzanie oznaczanie marką witryny zgodnie z Twojej firmy wygląd i działanie.

To jednak jeszcze nie koniec pracy z utworzonymi rozwiązaniami. Można je na przykład wdrożyć na innym serwerze lub w całym przedsiębiorstwie, otworzyć w programie Visual Studio w celu dodatkowego dostosowania lub zapisać je w trybie offline, aby można było z nimi pracować w podróży. Potrzebna jest metoda przekształcenia utworzonego rozwiązania w pakiet i do tego właśnie służy opcja zapisania jako szablonu.

Ilustracja przedstawiająca program SharePoint Designer 2010

Środowisko SharePoint oferuje zaawansowaną funkcję zapisywania rozwiązań jako szablonów. Szablon jest zapisywany jako pakiet rozwiązania sieci Web (plik wsp) z całą zawartością witryny, łącznie ze źródłami danych, strukturą, widokami, formularzami, przepływami pracy i składnikami Web Part.

Są też dostępne szablony szczegółowe. Użytkownik może pracować nad określonym składnikiem witryny, na przykład nad listą, widokiem lub przepływem pracy. Te składniki również można zapisywać jako szablony, co umożliwia opracowywanie rozwiązań w ramach współpracy w zupełnie nowy sposób.

Kończenie cyklu rozwiązania biznesowego w środowisku SharePoint

Spędzają więcej czasu na SharePoint Designer 2010, szybko uznasz możliwości dostosowywania dużo więcej niż podstawowej witryny. Możesz utworzyć rozwiązania rzeczywistą firm, które zawiera połączeń danych, interfejsów użytkownika danych sformatowanych, niestandardowych przepływów pracy i wypełnij znakowanie witryny. Można tworzyć go w programie SharePoint, dzięki czemu można wykonać cykl opracowywania aplikacji, z możliwością rozmieszczania rozwiązanie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×