Wprowadzenie do programu Excel Web Access i usług programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Usługi programu Excel jest technologią Microsoft Office SharePoint, która ułatwia korzystanie, udostępnianie, zabezpieczanie i zarządzanie skoroszytami (.xslx, xslb) programu Microsoft Office Excel 2007 jako interaktywnymi raportami, w jednolity sposób w całym przedsiębiorstwie.

Podstawowe składniki programu Excel Web Access

W tym artykule

Co to są usługi programu Excel?

Co to jest program Microsoft Office Excel Web Access?

Jak odbywa się współpraca programu Office Excel 2007 i usług programu Excel?

Praca ze skoroszytem programu Excel w usługach programu Excel

Scenariusze usług programu Excel

Tworzenie „jednej wersji prawdy”

Bezpieczne łączenie z danymi

Usługi programu Excel i usługa Zarządzanie prawami do informacji

Korzystanie z usług programu Excel z innymi usługami analiz biznesowych

Co to są usługi programu Excel?

Istnieją trzy podstawowe składniki usług programu Excel, między którymi zachodzą interakcje — razem stanowią one strukturę usług programu Excel.

Omówienie usług Excel Services

1. Usługi obliczeniowe programu Excel (ECS) to „aparat” usług programu Excel, który ładuje arkusz, przeprowadza obliczenia z wysoką wiernością za pomocą programu Microsoft Office Excel 2007, odświeża dane zewnętrzne i obsługuje sesje.

2. Program Excel Web Access (EWA) jest składnikiem Web Part, który powoduje wyświetlanie i umożliwia interakcje ze skoroszytem programu Microsoft Office Excel w przeglądarce, korzystając z języka Dynamic Hierarchical Tag Markup Language (DHTML) i JavaScript (nie jest wymagane pobieranie formantów ActiveX na komputer kliencki), a ponadto może zostać połączony z innymi składnikami Web Part na pulpitach nawigacyjnych i innych stronach składników Web Part.

3. Usługi sieci Web programu Excel (EWS, Excel Web Services) to usługa sieci Web obsługiwana w programie Microsoft Office SharePoint Services udostępniająca deweloperowi kilka metod, z których może on korzystać jak z interfejsu programowania aplikacji (API, application programming interface) w celu utworzenia aplikacji niestandardowych na podstawie skoroszytu programu Excel.

Usługi programu Excel stanowią składnik programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, dlatego możliwe jest korzystanie z wielu funkcji technologii SharePoint, takich jak kontrolowanie, zabezpieczanie i zarządzanie dostępem do arkuszy kalkulacyjnych, określanie wydajności na podstawie serwera, a także możliwość skalowania po dodaniu użytkowników.

Początek strony

Co to jest Microsoft Office Excel Web Access ?

Program Excel Web Access jest składnikiem Web Part, który wyświetla dane i wykresy ze skoroszytu Excel. Program ten ma podobny wygląd i działanie jak program Microsoft Office Excel — jest to widoczne szczególnie w przypadku zakładek arkuszy, przycisków konspektu i strzałek list rozwijanych. Ponadto program udostępnia wiele sposobów dostosowywania składnika Web Part.

Udostępnianie skoroszytów programu Excel przy użyciu programu Excel Web Access

1. Górna sekcja zawiera tytuł i pasek narzędzi zawierający kilka menu, poleceń i listę rozwijaną.

2. W głównym oknie widoczny jest jeden lub wiele arkuszy w widoku Arkusz; nazwany element, taki jak wykres lub tabela programu Excel w widoku Nazwany element, oraz opcjonalnie obszar konspektu.

3. Okienko zadań Parametry zawiera etykiety parametrów, pole tekstowe do wprowadzania danych oraz opcjonalne etykiety narzędzi, które udostępniają informacje na temat poszczególnych parametrów.

4. W dolnej sekcji widoczne są komunikaty odświeżania danych.

Początek strony

Jak odbywa się współpraca programu Office Excel 2007 i usług programu Excel?

Najpierw należy utworzyć skoroszyt programu Excel, korzystając z programu Office Excel 2007, a następnie zapisać skoroszyt w usługach programu Excel. Program Office Excel 2007 jest przede wszystkich narzędziem do tworzenia, a usługi programu Excel stanowią narzędzie do raportowania.

Jak odbywa się współpraca programu Excel 2007 i usług Excel Services

1. Autor skoroszytu — zwykle analityk biznesowy — korzysta z programu Office Excel 2007 w celu tworzenia skoroszytu Excel, określania opcjonalnych nazwanych elementów do wyświetlania oraz definiowania opcjonalnych parametrów.

2. Autor skoroszytu zapisuje skoroszyt w bibliotece dokumentów (lub w sieci albo w folderze sieci Web) w usługach programu Excel, gdzie administrator programu SharePoint zarządza nim i zabezpiecza go.

3. Autor skoroszytu i inni użytkownicy mogą tworzyć raporty, strony składników Web Part i pulpity nawigacyjne analiz biznesowych, które mogą korzystać ze skoroszytu.

4. Wielu użytkowników w firmie może uzyskiwać dostęp do skoroszytu, wyświetlając go w przeglądarce, a nawet odświeżać dane, jeśli skoroszyt jest połączony z zewnętrznym źródłem danych.

5. Korzystając z odpowiednich uprawnień, użytkownicy w firmach mogą kopiować bieżący stan skoroszytu oraz dowolne interakcje wprowadzone w bieżącej sesji, takie jak sortowanie i filtrowanie, do komputera klienckiego w celu dalszej analizy (analiza przeprowadzana na skoroszycie programu Excel lub na migawce).

Początek strony

Interakcja ze skoroszytem programu Excel w usługach programu Excel

Edycja komórek nie jest możliwa w skoroszycie programu Excel w usługach programu Excel, ale możliwa jest interakcja z danymi na wiele sposobów. W celu uzyskania odpowiedzi na określone nieprzewidziane pytania dotyczące danych możliwe jest wyszukiwanie i wyświetlanie informacji za pomocą następujących interaktywnych funkcji:

  • Wyświetlanie ostatnich wyników formuły przez ponowne obliczanie danych w skoroszycie.

  • odświeżanie danych dynamicznych pochodzących z zewnętrznego źródła danych, takiego jak baza danych lub moduł OLAP (Online Analytical Processing);

  • przechodzenie do innych skoroszytów, części skoroszytów lub wybranych nazwanych elementów w skoroszycie, takich jak wykres lub tabela programu Excel;

  • Sortowanie i filtrowanie danych.

  • Rozwijanie lub zwijanie poziomów danych oraz korzystanie z filtra raportów w raporcie Tabela przestawna.

  • Tymczasowa zmiana wartości komórek przez wprowadzanie parametrów w celu aktualizacji wyników formuły lub wykonania prostej analizy typu „co się stanie, jeśli”.

  • Uzyskanie różnych wyników lub widoków przez wybranie danych z innego połączonego składnika Web Part, takiego jak składnik: filtr lub widok listy, na pulpicie nawigacyjnym lub innej stronie składników Web Part.

Uwaga: Istnieje także możliwość kopiowania skoroszytu programu Excel, otwierania go w programie Excel 2007 na komputerze, a także korzystania ze wszystkich funkcji programu Excel, łącznie z analizą „co się stanie, jeśli” i drukowaniem w prawidłowym formacie.

Początek strony

Scenariusze usług programu Excel

Istnieje niezliczona liczba sposobów korzystania z usług programu Excel, a poniżej znajduje się reprezentacyjna lista scenariuszy i przykładów, które ułatwiają korzystanie z usług programu Excel.

Pulpity nawigacyjne analizy biznesowej    Komitet wykonawczy ma dostęp do kilku firmowych pulpitów nawigacyjnych, które działają jak aktualizowana na bieżąco karta wyników finansowych firmy. Aby możliwe było ciągłe ocenianie wyników firmy, główny pulpit nawigacyjny zawiera podsumowanie kluczowych wskaźników wydajności (Key Performance Indicator, KPI), takich jak wyznaczone poziomy sprzedaży, przychody docelowe i marże zysku na podstawie miesięcy. Dodatkowe pulpity nawigacyjne zawierają podsumowanie wiadomości rynkowych, dzięki czemu ułatwiają analizowanie ryzyka finansowego dla bieżących i nowych projektów, a także zawierają wykresy krytycznych danych finansowych — w ten sposób ułatwiają ocenę różnych portfeli inwestycyjnych.

System analizy informacji marketingowych    Dział marketingowy firmy, która sprzedaje ubrania i sprzęt sportowy, prowadzi stronę portalu informacyjnego zawierającego podsumowanie głównych danych demograficznych, takich jak płeć, wiek, region, poziom dochodów i preferowany sposób spędzania czasu wolnego. Większość pracowników działu marketingu może otwierać skoroszyty programu Excel na swoich komputerach w celu wykonania analizy typu „co się stanie, jeśli” dla wszystkich danych lub w celu wydrukowania prawidłowo sformatowanych raportów. Z upływem czasu użytkownicy uzyskują możliwość dodawania raportów udostępnianych innym użytkownikom.

Statystyki dotyczące sportowców zawodowych    Duża ligowa organizacja sportowa udostępnia przeszłe i bieżące statystyki dotyczące wyników i zarobków wszystkich zawodników. Dane te są używane w przypadku sprzedaży zawodników i podczas negocjacji dotyczących płac. Nowe raporty i analizy są tworzone, poprawiane i udostępniane przez właścicieli, szczególnie przed sezonem rozgrywek.

Narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji w sieci detalicznej    Sieć sklepów detalicznych podsumowuje co tydzień krytyczne dane dotyczące sprzedaży, a następnie udostępnia je dostawcą, analitykom finansowym i kierownikom regionalnym. W raportach przedstawione są towary, których stany magazynowe są zbyt małe, 20 najlepiej sprzedających się towarów wg kategorii sprzedaży, ważne informacje sezonowe, a także liczby transakcji dla poszczególnych sklepów.

System raportowania zarządzania klientami    Grupa sprzedaży uzyskuje dostęp do codziennych raportów podsumowujących, które obejmują kluczowe dane, takie jak nazwiska najlepszych sprzedawców, postęp na drodze do osiągnięcia miesięcznych celów sprzedaży, udane programy sprzedaży oraz kanały dystrybucji o niskiej wydajności. Dodatkowe raporty zawierają podsumowanie sprzedaży według głównych zmiennych, takich jak region, linia produktu, miesiąc, liczba połączeń dotyczących sprzedaży w tygodniu, a także liczba zakończonych połączeń. Wyświetlając te raporty, poszczególni sprzedawcy mogą zobaczyć wartości dotyczące ich własnej sprzedaży, ponieważ system identyfikuje ich na podstawie nazwiska.

Podsumowanie dzienne projektu inżynieryjnego    Grupa inżynierska opracowała stronę składnika Web Part, która zawiera podsumowanie głównych danych dotyczących harmonogramu projektu, takich jak liczba usterek, stan specyfikacji, schematy postępu, trendy funkcji i priorytety, a także łącza do głównych zasobów i kontaktów. Dane pochodzą z kilku zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych projektów i listy specyfikacji.

Zastrzeżony model obliczeń do analiz finansowych    Duża instytucja finansowa opracowała model kalkulacji cen, który jest prywatną własnością intelektualną. Wyniki formuły muszą zostać udostępnione grupie kierowników inwestycyjnych, ale formuła, która jest używana do obliczania modelu cen, musi być zabezpieczona i nigdy nie może zostać ujawniona. Obliczenia w modelu są wyjątkowo złożone i trwają bardzo długo. Każdej nocy na szybkim serwerze przeprowadzane są obliczenia i tworzony jest raport modelu cen, który zapisywany jest w zaufanej lokalizacji, a następnie wyświetlany na stronie składnika Web Part, ale tylko dla osób, które mają odpowiednie uprawnienia.

Początek strony

Tworzenie „jednej wersji prawdy”

W większości przedsiębiorstw często konieczne jest tworzenie skoroszytów o znaczeniu krytycznym w określonym punkcie czasu, co zwykle odbywa się regularnie i według harmonogramu. Na przykład: w każdym kwartale fiskalnym możliwe jest utworzenie zabezpieczonego skoroszytu w uzgodnionym dniu i o uzgodnionej godzinie w celu bezpiecznego porównania sprzedaży, zapasów, przychodów i zysków między kwartałami fiskalnymi. Użytkownik chce uniknąć problemów związanych ze zmianą informacji w skoroszycie przez innego użytkownika oraz z wystąpieniem nieoczekiwanych różnic w obliczeniach i wynikach, które mogłyby skomplikować proces podejmowania decyzji. Jest to czasami określane jako tworzenie „jednej wersji prawdy”, co oznacza, że możliwe jest porównywanie wersji tego samego skoroszytu od różnych użytkowników po przyjęciu określonego punktu w czasie (data i godzina utworzenia skoroszytu) w celu zapewnienia spójności.

Proces tworzenia migawki wartości skoroszytu

1. Skoroszyt główny zawiera skumulowane dane finansowe, które są regularnie aktualizowane.

2. Skoroszyt jest publikowany przy zakończeniu każdego kwartału fiskalnego.

3. „Jedna wersja prawdy” upraszcza proces podejmowania decyzji i porównywania poszczególnych kwartałów.

Początek strony

Bezpieczne łączenie z danymi

W przypadku niektórych skoroszytów programu Excel zapisanych w usługach programu Excel wszystkie dane są przechowywane w skoroszycie. Aby zaktualizować dane w usługach programu Excel, należy ponownie zapisać skoroszyt programu Excel. W przypadku innych skoroszytów istnieje jedno lub wiele połączeń do zewnętrznych źródeł danych, takich jak baza danych lub moduł OLAP. Te połączenia zawierają informacje dotyczące lokalizacji, logowania, kwerend i dostępu do zewnętrznych źródeł danych. Chociaż informacje dotyczące połączeń mogą być przechowywane w skoroszycie, zwykle są przechowywane w pliku połączeń danych pakietu Office (.odc), szczególnie gdy dane są współużytkowane przez wielu użytkowników, a informacje dotyczące połączeń muszą być aktualizowane. Autor skoroszytu lub administrator może tworzyć informacje dotyczące połączeń za pomocą programu Excel 2007 — dzięki czemu staje się on autorem połączenia — a następnie eksportować informacje dotyczące połączenia do pliku .odc.

Biblioteka połączeń danych (DCL, Data Connection Library) to specjalna biblioteka dokumentów programu SharePoint, którą można zdefiniować jako bibliotekę zaufanej lokalizacji, a która ułatwia przechowywanie, zabezpieczanie, udostępnianie i zarządzanie plikami .odc. Na przykład: administrator musi przenieść bazę danych z serwera testowego do serwera produkcyjnego lub zaktualizować kwerendę, która uzyskuje dostęp do danych. Korzystanie z pliku .odc zapisanego w bibliotece DCL w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi połączenia i ułatwia użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do danych, ponieważ wszystkie skoroszyty korzystają z tego samego pliku połączenia — operacja odświeżania, niezależnie od tego, czy zachodzi na komputerze klienckim lub serwerze, aktualizuje plik połączenia. Istnieje także możliwość ustawienia programu Office SharePoint Server i komputera klienckiego użytkownika w taki sposób, aby automatycznie wykrywał on zmiany w pliku połączenia i korzystał z najbardziej aktualnej wersji pliku połączenia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemach pomocy programów Microsoft Office Excel 2007 i Office SharePoint Server Central Administration.

Początek strony

Usługi programu Excel i zarządzanie prawami do informacji

Zarządzanie prawami do informacji (IRM, Information Rights Management) to sposób ochrony prywatności dokumentu programu Microsoft Office oraz zapewnienia, że informacje newralgiczne są widoczne tylko dla właściwych osób. Na przykład: użytkownik chce raportować kwartalne dane finansowe tylko do wybranych członków komitetu wykonawczego na miesiąc przed publicznym udostępnieniem danych w sprawozdaniu finansowym — dzięki temu członkowie będą mieli czas na przygotowanie odpowiedzi (kreowanie wizerunku) i podjęcie stosownych decyzji biznesowych.

Program Windows SharePoint Services w wersji 3.0 lub późniejszej obsługuje funkcję IRM dla biblioteki dokumentów i wszystkich dokumentów w tej bibliotece (niezależnie od tego, czy dla poszczególnych dokumentów włączona jest funkcja IRM). Gdy dokument zostanie przekazany do biblioteki dokumentów z włączoną funkcją IRM, funkcja ta zostaje włączona także dla dokumentu.

Usługi programu Excel nie obsługują ładowania skoroszytów programu Excel, dla których włączono funkcję IRM, a ponadto nie ładują skoroszytu Excel, jeśli włączono dla niego funkcję IRM lub pochodzi on z biblioteki dokumentów z włączoną funkcją IRM. Aby korzystać z funkcji IRM, należy załadować skoroszyt Excel bez funkcji IRM do usług programu Excel, otworzyć skoroszyt jako migawkę, a następnie zapisać migawkę w bibliotece dokumentów, dla której włączono funkcję IRM.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemach pomocy programów Microsoft Office Excel 2007 i Office SharePoint Server Central Administration.

Początek strony

Korzystanie z usług programu Excel z innymi usługami analiz biznesowych

Usługi programu Excel stanowią część kolekcji funkcji programu Office SharePoint Server, które zbiorczo są nazywane usługami analiz biznesowych, a których może używać osoba, zespół lub całe przedsiębiorstwo. Funkcje te współpracują ze sobą i umożliwiają efektywne opracowywanie niestandardowych narzędzi do podejmowania decyzji, które mogą uzyskiwać dostęp do różnych źródeł danych — często bez stosowania kodu.

Centrum raportów

Centrum raportów stanowi centralną lokalizację dla różnych danych i obiektów analiz biznesowych. Ponadto zawiera specjalne biblioteki dokumentów, w których przechowywane są raporty, listy, składniki Web Part, szablony stron składników Web Part i pliki .odc. W Centrum raportów użytkownicy mogą wyszukiwać elementy przy użyciu kategorii, wyświetlać kalendarz terminów publikacji raportów oraz subskrybować potrzebne raporty.

Domyślnie skoroszyt programu Excel jest publikowany i zapisywany w bibliotece dokumentów w Centrum raportów. Jedno kliknięcie skoroszytu w Centrum raportów umożliwia jego otwarcie w widoku przeglądarki — jest to wygodny sposób wyświetlania skoroszytów bez konieczności dodawania go do strony składnika Web Part.

Składnik Web Part listy wskaźników KPI

Składnik Web Part listy wskaźników KPI pobiera informacje z list programu SharePoint, skoroszytów programu Excel, programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services lub danych wprowadzanych ręcznie, a następnie wyświetla kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) — stanowi on wizualną podpowiedź, która ilustruje postęp w stronę osiągnięcia mierzalnego celu. Przy użyciu wskaźników KPI programu SharePoint można łatwo przedstawić wizualnie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Które prace są wykonywane szybciej lub wolniej niż zakładano?

  • O ile szybciej lub wolniej jest wykonywana praca?

  • Jaką część pracy wykonano?

Użytkownicy mogą nawet przejść do szczegółów elementów wskaźników KPI w celu wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących wizualizacji. Na przykład: jeśli wskaźnik KPI jest czerwony (oznacza to problem), kliknięcie go powoduje automatyczne wyświetlenie strony raportu, na której widoczny jest trend wskaźnika KPI w czasie, zachowanie wartości progowych, a także dane, które były używane w celu określenia bieżącego stanu wskaźnika KPI.

Firmy działające w różnych branżach mogą śledzić różnego rodzaju wskaźniki KPI, zależnie od celów, jakie chcą osiągnąć. Aby na przykład zwiększyć zadowolenie klientów, personel centrum obsługi telefonicznej może stawiać sobie za cel udzielenie odpowiedzi na określoną liczbę pytań w krótszym okresie. Natomiast dział sprzedaży może użyć wskaźników KPI do kontrolowania realizacji celów w zakresie wydajności, na przykład liczby nowych rozmów telefonicznych w ciągu miesiąca, które zostały zakończone sprzedażą.

Składniki Web Part filtrów i przycisk Zastosuj filtr

Za pomocą składników Web Part filtrów można wyświetlać podzbiór danych, które użytkownik chciałby wyświetlać w innych składnikach Web Parts, a także opcjonalny przycisk Zastosuj filtr, który umożliwia filtrowanie. Zbiór danych może na przykład obejmować dane zebrane w ciągu pięciu lat dla wielu produktów w całym kraju/regionie. Za pomocą składników Web Part filtrów i przycisku Zastosuj filtr można jednocześnie wyświetlać dane dotyczące tylko jednego regionu sprzedaży, jednego produktu lub bieżącego roku z kilku składników Web Part programu Excel Web Access.

Program Office SharePoint Services zawiera określoną liczbę różnych składników Web Part filtrów, które umożliwiają wprowadzanie i wybieranie jednej lub wielu wartości w celu zmiany zawartości jednego lub wielu składników Web Part na stronie — dzięki temu możliwe jest wyświetlanie wymaganych informacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Łączenie składnika Web Part filtrowania z programem Office Excel Web Access.

Pulpity nawigacyjne programu Office Shared Services

Pulpity nawigacyjne Microsoft Office SharePoint Server 2007 to narzędzia służące do informowania o stanie, obserwowania trendów, przewidywania problemów i szans, podejmowania decyzji i stymulowania akcji — za pomocą elementów graficznych i wykresów. Pulpit nawigacyjny to strona składnika Web Part, na której wyświetlane są informacje, takie jak raporty, wykresy, pomiary i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), pochodzące z różnych źródeł danych.

Za pomocą szablonu można tworzyć własne pulpity nawigacyjne w celu łączenia istniejących składników Web Part, dodawania lub usuwania składników Web Part i dostosowywania wyglądu strony.

Następujące składniki Web Part można dołączać do szablonu pulpitu nawigacyjnego.

Składnik Web Part

Zastosowanie

Excel Web Access

Umożliwia wyświetlanie skoroszytu programu Excel, wybranych arkuszy lub nazwanego elementu, takiego jak nazwany zakres lub wykres.

Lista wskaźników KPI

Umożliwia wyświetlanie graficznych wskaźników KPI i danych, na podstawie których zostały one utworzone.

Filtr (i przycisk Zastosuj filtry)

Umożliwia określanie sposobu filtrowania danych i wykonywania operacji filtrowania.

Informacje pokrewne

Łącze do stron pokrewnych.

Podsumowanie

Wyświetlanie informacji o planach i stanie.

Szczegóły kontaktu

Umożliwia wyświetlanie nazwiska osoby, z którą należy się kontaktować w sprawach dotyczących pulpitu nawigacyjnego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×